Sluit de gelederen. naam van de rechtvaardigheid en het me deleden spaart dit arme kind, spaart dese vrouwen, die me omringen en nooit vijandig tegen u geweest zyn. Wilt ge een hoofd, neemt dan het m|jpe, nadat van den tsaar: twee gekroonde hoofden, is dat niet genoeg? De sovjets hebben u ter dood veroordeeld, u en uw gezin, antwoordde Yakowlef, de aanvoerder der bolsjewiki, wij moeten het besluit, dat f\j genomen hebben, ten uit voer brengen Volgens Dobrowitz werden de tsaritsa, de tsarewitsj en de grootvorstinnen toen door de moordenaars naar een nabijgelegen boech gebracht, waar een brandstapel werd gemaakt en aangestoken. Daarop volgde een afgrijselijk tooneel. Soldaten, matrozen en de menigte, waaronder ook vrouwen, nog wreeder dan de anderen, duwden de ramp zalige slachtoffers in de vlammen. Telkens wanneer dezen terugdeinsden, werden zij met bajonetten vooruitgedreven. Groot vorstin Tatiana trachtte driemaal den brandstapel te ontvluchten en zonk einde lijk doodelijk gewond voor de voeten van haar beulen ineen. De tsarina, die den tsa rewitsj tegen zich aan gedrukt hield, ging met vasten stap bijpa automatisch naar den brandstapel en verdween met haar kind in vlammen en rook. Ik cloot de oogen vertelde Dobrowitz maar de lucht van brandende lichameh verstikte mij, en ik viel op de knieën, ten -prooi aan onuitsprekelijke wanhoop. BUITENLANDSCll NIEUWS. DUITSCHLAND. Prins Joachim van Pruisen. t Gistermiddag werd te Oerlijn het bericht ontvangen, dat de jongste zoor van ex- keizer Wilhelm, prins Joachim van Prui sen, zioh in zijn villa „Liegnitz" te Pots dam heeft doodgeschoten, aldus verneemt „De Courant". BELGIE. Het proces tegen de professoren. Tydera het proces tegen de Gentsche professoren deed izich een incident voor. Mr. van Cauwelaert richtte het volgend verzoek tot den voorzitter van het assisen hof: Mag ik den heer voorzitter verzoeken voortaan de beschuldigden ongeboeid te laten. De voorzitter (na een wijl dubbens): Zulks gaat mij niet aan. De beklaagden hangen af van den prtfcureur-generaal. Mr. Van Cauwelaert: Dan richt ik mijn verzoek tot den heer procureur-generaal. Het O. M. denkt na. Prof. Dosfel: Ik heb zulks nooit als een oneer beschouwd. Ik ben er trotsch op door België om Vlaanderen geboeid te worden. Ik wijs het verzoek van de hand. iMr. van Cauwelaert: Ik houd het staande. •O. M. (zichbaar wrevelig om de weige ring van Dosfel): Wij weigeren. 'Mr. Ronse herhaalt het verzoek, er bij voegen: „Het is hier een politiek pro ces..." (De voorzitter: „Dit is geen politiek pro ces." De beklaagden worden geboeid wegge leid. FRANKRIJK. Keizerin Eugénie. Het lijk van ex-keizerin Eugénie is Za terdagmorgen te Parijs aangekomen aan de Gare d'Austerlitz. Een défilé van dui zenden personen begon even voor elf uur en duurde tot half twee. Onder de aanwe zigen bevonden zich de hertog van Alba de Spaansche familieleden van de ex-kei zerin. de oude femme de chambre, die vijf tig jaar in dienst der exdceizerin is ge weest, prins en prinses Murat, en prinses Marie van Griekenland. Prins Victor Na poleon en prinses Clémentine hebben zich Zaterdagmorgen naar Londen begeven, om de begrafenisplechtigheid die te Farnbo- rough Hill zal plaats hebben, bij te wo nen. TSJ ECHO-SLOW AKI JE. De achturendag bevalt niet. De Tsjeoho-Slowakjjsche regeering zal een wetsontwerp indienen tot het invoeren van den negenurigen werkdag om de pro ductie te doen stijgen. Wetenschappelijke Berichten. Aanwijzingen voor alcoholgebruik. Dr. Pinkhof schrijft in het „Tijd- «achri I voor Oen Peek. Onze 3000 collegia k te Chicago heb ben, sedert in Januari liet drinkver- bod in werking Is gew-cdcn, in niet minder dan 500.000 gevallen aanleiding g< vonden oin alcohol voor te schrij ven; ile hoeveelheid was gemiddeld drie maal daags een ons (ongeveer 30 gram) spiritus frumenli. De .prohibi tion director" van Illinois acht 300 000 van dit half millioen wetenschappelijke verklaring© valseh. Vermoedelijk een zeer matige schatting; dat komt ervan als de overheid een onmogelijk verbod uitvaardigt en haar verantwoordelijk heid ten opzichte van overtredingen ge dekt acht door een briefje van een on verantwoordelijk persoon. Hot zon voor de ©er der goede artsen daarginds wen- sohel jk zijn, na te gaan, hoeveel art sen aan dat attesten gedoe hebben mee gedaan Het zou kunnen blijken dat do geheele maatregel slechts een bevoor deel ing was van een minderheid van oversehiIHgen, voor wie geldt: arnica Veritas, rnagis amicus dollar. De indi caties voor whiskey zijn vele: slape loosheid, r'bheipijn mangjratnrrh, maag pijn, hoofdpijn, krampen, suikerziekte dysenterie. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Ps. C. M Lutejjn te fHe'denoord heeft bedank' voor het beroep naar de Ned. Herv. kerk te Papelle a. d. IJssel. De rede, wuarmede de leider van den Ecohomischen Bond, Mr. M. W. Treub, den lOen Juli de algemeen© vergadering van dien bond hooft ge- optend, heeft allerwege groot© belangr slHIing gewekt. In zijn rede constateerde do beer Treiib dat tengevolge van de houding van de groote meerderheid, zoowel van orthodoxe protestanten, als van de ge- loovigej kutholiekeji, de Economisch© Bond .tegen wil en dank en tegen dc bedoeling zijner oprichters, naar den politiek-vrijzinnigen kant is gedrongen". Dat het zoo gaan zou, was voor ons niet aan twijfel onderhevig; de vorming ^rouwens van dien bond heeft ons steeds bevreemd. Dat de leidende kringen in dien Bond thans tot do conclusie zijn gekomen dat do l>ostaandc toestand voor de vrij zinnige partijen moordend is, en dat tol omvorming der partijgroepooring moet worden overgegaan, moet verheu gend worden genoemd. Mr. Treub beeft het in zijn rode al dus gezegd: „Niot alleen voor den bond. maar ook voor do andere staatkundige par tijen tor linkerzijde, als voor de poli- tiek-gegroepeerde helangcn-catogoricën (iio mot moer of minder succes aan den laatsten verkiezingsstrijd deelnamen doet zich thans de vraag voor, of hel we) in aller belang en dus in het be lang van hot land is, door irwiCriijko verdeeldheid eigen kracht te verminde ren en daarmede de betrekkeli jke kracht /."«•wei ,der dogmatisch-godsdicnstig gc- orgnuiswrde staalkundige /uart:jen, als die der moor of minder consequent revolutionaire groepen, te verhoogen -Hot antwoord op de gestelde vraag kan moeilijk anders zijn. dan dat de beslaande krachtsverspilling verzwak kend werken moet.0 De Verschillende vrijzinnige partijen en de niet op eeni gen dogffiia/isehen grondslag georgani seerde belangengroepen en vrouwen- organisaties mogen op liepaulde pun ten a'wi'kende nuaneeoringen over de noodzakelijkheid om hel economische fundament van Tiet Nederlandsche volksleven thans ^zooveel mogelijk te versterken. ..Waar dit zoo is, en waar juist thans hetgeen samenbind!, zoozeer naar vo ren komt hetgeen scheidt door de om standigheden. zoozeer naar achteren wordt geschoven, is de tijd gekomen em met ernst te overwogen, of men niet, hetzij lot een fusie, hetzij althans lot een zeer nauwe samenwerking, kan komen. -Deze conclusie vindt weerklank hij een groot deel onzer niet-kerkclijk-po- 1 bok georganiseerde en niet-revolutio- nair-gezindo iandgenooton, zoowel on der no vrouwen als onder de mannen. I >o omstandigheden wijzen dan ook zoozeer in die richting, 'dal, ik zou haast zoggen: onwillckc|nr g. de wee liberale fracties in de Kamer me.' de fractie der Neutralen, - waartoe met .de afgevaardigden van den hond die van du Middenstands on de Neutrale I'nrlij belloon n en waarin ook de lieer Bos tun vertegenwoordiger van de Plat- telandspartij zitting bad. bij verschil lend© grootcro vraagstukken tot het plegen vnn overleg zijn overgegaan. Do Vrijzinnig-Democraten hebben aan dat gemeenschapj e ijk overleg weliswaar met willen meedoen, maar liet is niet buitengesloten, dat persoonlijke over wegingen nan die houding n et vo ko men vreemd zijn geweest. In de Liberale Unie is het denk beeld van samenwerking herhaalde ma ien uitgesproken; pogingen in die rich- ling gedaan hebben echter steeds op tegenstand gestuit. Mr. Rink, de leider der U.L. Kamerfractie, heeft in .Het Vaderland' van 12 Juli j.1. daarop op nieuw gewezen. -Inderdaad, zoo zegt Mr. Rink te recht, -het zou Struisvogelpolitiek zijn ie ontkennen of zich te ontveinzen dat de vrijzinnigen meer en meer geraken in oen onbehagelijke, oen gevaarlijke misschien zoudon wij kunnen zoggun een hachelijke positie, samengedrukt en ondermijnd als zij Icikens weer wor den door ile groote partijen Ier rech ter en ter linkerzijde. -Dat in dezen toeRtamd verbetering moet worden gebracht, dringt in hei besef van velen in alle door ons be doelde partijen door". En Mr. Rink besluit aldus; Dat het hier, om redenen, die piet uiteengezet behoeven te wo.-d<*n. een uiterst moe lijke. bizonder delicate zaak g< Idi waarhij offers van verschillenden aard gevraagd zullen worden, waarin de eischen, die men tot dusver aan sumenworking stelde, misschien zuilen moeten worden herzien en watr; ij wel ichl ton deele afstand zal moet'ti ge daan worden van gedurende langen lijd gel efkoosde inzichten, nehi;nt ons met twijfelachtig. Daarom moeien w;j ons nachten te verplaatsen in den godueh- lengang van hen, die zich tot dusver afkeerig toonden. Waar echter ook in hunne gelederen het aantal groeit van hen, die de toekomst duisier inzien, indien wij op den Weg der jMrdeeld- heid voortgaanv mag do hoop nrt>t wor den opgegeven, Hat de invloedrijke lei ders. w'er woord te dozen aanzien van beslissend' gow'cht was voor de partij, langzamerhand zullen gaan toestem men. dat de door ons voorges a no ver- eonJging of vorming van eon nieuwe partij dringende eisch is van zelfbe houd". „Het Vaderland" dat het het met het stnndpfwit van Mr. Rink in deze vol komen eens is, schrijft in een eigen artikel op 14 JuJi: „Tiet wil ons voorkomen, dat Treuh's oproep tot uansluiting van de vrijzin nige geledereni door dkeen, wien 't uit sluitend om de vrijzinnige en democra- t'scho zaak te doen is, met instem ming zal worden beantwoord, vooral ais en dit is voor ons conditio sine qua non. die aansluiting zal verkre gen worden op een democratisch vrij zinnig program, wuar de I partijtjes der vrijzinnigen zich op kun nep ver- oendgen. Het lig echter voor de hand dat een hereotiigiug van de vrijzinnige en nou- trjile groepen tot een groole partij niet zon gemakkelijk tol stand zal komen, te .meer niet, omdat de leidende perso nen, zoowol naii vrij-liberale zijde als aan die der vritzinnigulemoeraten daar niet li jster veel voor voelen. De „Nationale", het orgaan van den Vrijz. Lil). Bond, toch schrijd: „Wij gcloovcn niet dat de tijd voor een fusie van alle vrijzinnigen rijp is. Misschien knn hij hel ook nimmer wor den. Wel zou stoljjg samengaan van Eco- nomgschen Bond, ecu deel van de Li berale Uive en den Bond van Vrije Liberalen mogeH.ik zijn. Maar nok daartegen zal nogVerz<4. genoeg rijzen. Uit den aard der zaak hce'l do Economische Bond tol zich zien komen allerlei clemen'en, wier jilclhcid of eerzucht 'in andere par ijen piot bevredigd werden. Dezen ziif.- 'cn van fusie weilhig moeten 'hebben In de Liberale Unie zullen de eigen lijkt staatslieden, de mannen die bui tendien zeker z'jn dal zij bij elke eon «tollatio een voorp'aals zujllen innemen, vriendelijk genoeg staan tegenover den wenscb lot trrtiiwe samenwerking, he se fende boe de linkerzijde aantrek kingskracht inisl. zoolang zij versplin terd b'ij t. Maar de anderen, die zich In gedaeb Ie al naar achteren gedrongen zien. En de „ronden", die liefst mei de S. D.A.P. snmongingen. en Treuh's phui durven noemen een plan tol samen gaan van alle.... vooruitstrevende vrijzinnigen? Men zal in op zon kring Treuh's uil- gestoken band zeker niet bruusk wei geren. En menigeen in de Unie zal eveneens gereed staan de arm vriend- schappelijk uit Ie strekken. Maar de mannon, die daar in de algemeen© ver gaderingen de touwtjes trekken. '/uilen wel zorgen, dal bet bij enkele zulke vereenzaujnde gebaren blijft." En de „Vrijgpnnig Democraat", u t zieli in gelijken geest fntiiHscheii, u' moeien wij dus van een samengaan van alle vjrijzinnijgon niets hebben, niettemin juichen wij de thans door den' hoer Treub in het werk gestelde pogingen van harte toe. He' is bekend, dal Wij reeds lang van oor deel z jn. dat de grocjieering dor vrij zinliigen in ons land. niet bevorder I jk is aan de gezonde ontwikkeling der politieke verhoudingen Er is inder daad noodeloozo versnippering. Naast onze partij is er slechts plaats voor één liberale partij. Gelukt het inder daad de liberaal-neu rale eonceniratie lol één partij samen le smelten, dan is dat een groot voordeel. Vooral ^wanneer daardoor de belan- genparliion komen te verdwijnen, zal dit belangrijke zuivering zijn van de politieke atmosfeer Hot vult niet le ont kennen, da binnen do grenzen der li berale en neutrale fracties de nondigo eenheid, waarop de nieuwe partij moet berusten, in voldoende mate aanwezig is Dit blijkt uit de herhaalde samen werking dier fracties in het afgeloopen zittingsjaar. Daarbij stonden zij dan telkens tegenover de onzen. Gezamen lijk namen zij door de inneming der nioiie-Dresselhuys hij de oorlogsdehat- tttn stelling tegenover de niotie-Mar- chanl. Gezamenlijk dienden zijhetsub- ameiidement-Treu!in, dal Iconen wilde voor de erisissehuld en bestreden daar door hel denkboe'd Oud. om liever eersl over de heffinglineens te beslissen. Ge- zameiiilijk gaven zij b'j de behandeling der anti-revoluilie-wet de goede straf- reehtsliegaliselen prijs Zóó uiten zich de organen. Het zal er nu op aan komen wanneer op een omvorming der partijen wordt aange stuurd. of dan inderdaad deze meerlin gen zullen doniinoeren. BINNENLAND. EERSTE KAMER. Grenswijziging Delft. Jn de Memorie van Antiwoord nopens 'bet wetsontwerp tot wijziging van de grenzen der gemeenten DeTft, Schipluiden en Pynacker en opheffing van de gemeen ten Hof van Delft en Vriienban, spreekt de regeering beslist tegen, dat de voorge stelde uitbreiding te ruim zou zijn. De grensbelegging dient zoodanig te z(jn, dat niet alleen in de onmiddellijke liehoef- te voorziet, maar gedurende de eerstko mende jaren voldoende is voor verdere uit breiding van de stedelijke bebouwing bin nen het .gemeentelijk gebied. Van opoffe ren van een landelijke bevolking aan de belangen der stad Delft is geen sprake. INGEZONDEN MEDKDEELINGEN. Premie voor onze ahonné's. 7' BON Tegen inwisseling van deze BON aan da Clrcuscassa kunnen TWEE PERSONEN op EEN betaald BILLET toegang verkrijgen. De Duitsch-Nederlandsche crediet- en kolenovereenkomst. ■Naar de correspondent van de N. R. Ct. te Spa meldt, zal de Duitwche regeer ng nog eens in een officieele verklaring haar positie ten opsichte vaq de crediet- en ko- lenovereenkamfct met Nederland uiteen ze oen Deze verklaring zap op het volgen le neerkomen: 1. De tegenwoordige Duitsche regeering zal haar voorgangster ten opzichte van het gesloten verdrag niet desavoueeren. 2. De regeering zal al het mogelijke doen voor een loyale uitvoering van het verdrag. 8. De regeering wijs er echter op, dat de mogelijkheid van vervullen niet alleen bij haar ligt, maar ook van de houding der Entente afhangt. Het lid van de Tweede Kamer, dr. Th. van der Waerden, heeft, naar Het Volk meldt, de volgende vragen gesteld aan den minister van buitenlandsche zaken: 1. Heeft de minister van buitenlandsche zaken kennis genomen van de dagbladtele grammen, volgens welke de entente ont stemd is over het crediet van 200.000.000 gulden aan Duitschland en de Commission der Réparations zou geprotesteerd hebben tegen de voorgenomen kolenleveringen van Duitschland aan Nederland? 2. Zoo ja, kan de minister dan een ver klaring geven van de tegenspraak tus&'chen bedoelde uitingen van den heer Millerand en de geruststellende verzekeringen van de zijde der Nederlandsche regeering in de zitting der Tweede Kamer op 2 Juli j.l. 3. Is de minister bereid ter openbare kennis te brengen de bescheiden, waarop zijn gunstig oordeel omtrent de toezeggin gen van de Commission des Réparations steunde 4. Bestaat er verband tusschen de jong ste verhooging van den kolenprijs in Ne derland met 8 gld. de ton en de overeen komst met Duitschland. die in bedoelde zitting der Tweede Kamer wend aangeno men? Landstorm spoorwegen. Een Ministeieele beschikking van 12 Juli 1920 vermeldt, dat is opgericht het Vrijwillig Landstormcorps Spoorwegdienst. Dit korps wordt naar behoefte in een staf en onderdeelen gesplitst, te regelen door den inspecteur van den Vrüwilligen Land storm, in overleg met den chef van den generalen staf. Als commandant van het korps treedt op de aangewezen directeur van het Etap pen- en Verkeerswezen. Als lid van het korps kunnen worden toegelaten niet dienstplichtigen en niet in werkel ijken dienst zijnde dienstplichtigen, die in dienst zijn van een der Nedelandsche Spoorweg maatschappijen en die een vrijwillige ver bintenis bij don landstorm aangaan. De leden van het korps zün verplicht om indien daartoe door of vanwege den Minister van Oorlog opgeroepen, tot nader order werkelüken dienst te vervullen, ten einde in militair verband dienst te ver richten op de Spoorwegen, hetzij in den gewonen werkkring, welken zij daarbij vervullen, hetzij in eenigen anderen werk kring^ waartoe zij bekwaam worden ge acht; zij behoeven niet aan de oefeningen deel te nemen. De leden worden na oproe ping desgewenscht tot zelfverdediging be wapend, zoo mogelijk met een revolver, anders met een karabijn. Luit.-gen. Bosboom. De toestand van den oud-minister van oorlog, luitenant-generaal Bosboom, is thans zooveel verbeterd, dat verwacht wordt, dat hü in den loop der volgende week het R.-K. ziekenhuis, waar hü ge opereerd werd, zal kunnen verlaten. Nederland en de Volkenbond. Met het oog op den steeds toenemenden omvang van de betrekkingen, welke tus schen Nederland en 't bureau van den Vol kenbond te Londen bestaan, is de Neder landsche regeering er toe overgegaan zich bij den Volkenbond officieel te doen verte genwoordigen. Te dien einde heeft zü thans den Neder- landschen gezant te Londen, jhr. mr. R. de Marees van Swinderen aangewezen, om al daar namens ons land op te treden als ver tegenwoordiger bij het bureau van den Vol kenbond. De belangen der intellectuelen. In een te 's-Gravenhage gehouden ver gadering, büeengeroepen door een commis sie, benoemd door den Ned. Journalisten kring, is besloten tot nauwere samenwer king tot behartiging van de geestelijke en materieele belangen der intellectueelen. Eerste Nederlandsche wegen (congres. Van 20 tot 26 Sept. wordt te 's-Graven hage het eerste Nederlandsche Wegencon gres gehouden. Algem. Ned. Vakverbond. Te Utrecht werd Zaterdag en Zondag de jaarvergadering gehouden van het Alge meen Nederlandsoh Vakverbond onder voorzitterschap van den heer Jac. Bakker, uit Rotterdam. In zijn openingswoord wees de voorzit ter er op, dat de invloed en omvang van het Vakverbond steeds toenemende zijn en dat dit ook ten goede zal komen aan de geheele arbeidersbeweging. Medegedeeld werd. dat het aantal toe getreden organisaties thans 29 bedraagt, terwijl het totaal aantal leden 43 k 44.000 bedraagt. Het aantal bestuurdersbonden bedraagt 13. Bü de behandeling van de begrooting voor het jaar 1920 werd geklaagd, dat het beBtuur van het Vakverbond geen voldoen de leiding en perspectief aan de leden geeft in belangrgke zaken, die thans de vakbe weging in groote mate bezig houden. Aangedrongen werd om in de toekomst de lynen aan te gerven, in welke richting het Vakverbond zal gaan. Van bestuurszijde werd uitvoerig uiteen gezet, dat het bestuur in de gegeven om standigheden heeft gedaan wat mogelijk iwas. Met het oog op wat in ile toekomst gebeuren moet, zal het bestuur een reso lutie voorstellen. Voorts zal het bestuur overwegen om zich voorlichting te doen geven op socio- logisch-juridisch gebied. De besprekingen over de begroobing werden vervolgens gesrehorst, waarna de heer H. C. Snel, uit Amsterdam, lid van den Hoogen Raad van Aübeid, een rede hield over „het doel en werken van den Hoogen Raad van Arbeid." De Marinedag. Zaterdag is te s Gravenhage, Ien |»u- te van do slachtoffers der Mariqe een zeer goed geslaagd© Marinedag gehou den. Oni 12 uur trok vanaf het stations plein oen optocht naar hot terrein Hout- rust; vooroj» do tamboers si papers der Marien ers, daarachter de Stal mu ziek der Kon. Marine. Natuurlijk trok een en ander opentte belangstelling, waartoe, behalve de magische kracht vnn marsehmuziek, de met recht „schit terende' uniformen der adelborstenen meerderen niet weinig bijdroegen. Dok 1 epen versehillende Gymnastiek en Zangvereenigingen mede. Na een défi lé langs het Departement van Marine waar de heer Ter Hall, Kamerlid en xmarinier, den Minister de noodige nrehiingeii gaf. (rok men naar het feestterrein Houtrnst. Daar werd het woord gevoerd door Mr. M. W. F. Treub. Na op liet doel der bijeenkomst te hebben gewezen, zei f-pv. dat onz© Marino verbeterd, nooit afgeschaft moet wojalen. Onze koloniën kunnOu alleen door de Marine verdedigd worden. Hierna werdetn van verschil lende spreekgestoelten redevoeringen gehouden en gymnastiekoefeningen uit ga voerd. IV dag werd bemloten met een feest avond in den dierentuin. LAND- EN ZEEMACHT. Do groote promotie. De verwachte promotie in de hoo- gere officiers-rangen kan in het begin der volgende week worden tegemoet go- zien. GEMENGDE BERICHTEN. Een consentenzwendel. De recherche te Keulen heeft, naar de Tel. meldt, een opzienbarend com- ploi ontdekt van een bende, die han del drijft in valsehe Duitsche in- en uilv oemnwenten. Gebleken is, dat de hoofddaders in hoofdzaak Hollanders zijn. die in Keulen, den Haag en Am sterdam werken, liet zaakje wordt ge- linaneieerd door een Haagsche weduwe, die momenteel haar tenten heeft opge slagen in de van Aerssenstrnat té 8ehe- veningen Zij werd in gezelschap van haar huisvriend, zekeren A. C. de Leeuw, in Keulen gearresteerd. Laatst genoemde werd in het Huis vaito Be waring opgesloten, terwijl men de we duwe vrij (iet. Van het geld. dat zij hij zich had, 500.000 mark. stelde men haar een bedrag van 50.000 mark ter harwi en liet haar toen gaan. Zij moest, z eb op eerewoord verhinden in Keulen Ie blijven, lot het onderzoek was alge- loojieii. Intussehen ging z'j des avonds de grens over en reisde naar Scheve- ningen. waar zij zich op het oogen- blik bevindt en thans nog slachtoffers iu de residentie maakt. V ersehiilende leden der bende zijn over de grens gevlucht. Zoo moeten zich hier bevinden Erich Ringel (alias kapitein Heinrich Moyer), Paul Sönn- geratli, Kirsch en anderen. Dezehee- reri hebben in hun bezit valsehe stem pels en oein partij origineel© Duitsche invoereonsonten. Zij wenden op I oogen- biik pogingen aan om de wijk naar Zuid-Amerika te nemen. Tn den aanvang vroegen zij voor hun namaak consenten 1000 mark per stuk, la;ei véél en véél meer. Zoo is bekend, dal ze, nog niet zoo lang geleden een consent voor den prijs van 1 mdliocn mark hebben verkocht. FiCiiige dagen geleden heeft de Haag sche politie een telegram uit Keulen ontvangen, waarbij de aanhouding van Ringel werd gevraagd. In Centraa-l werd hij gearresteerd en overgebracht naar hei IRnis van Bewaring. Vechtpartü. In den nacht van Vrü'dag op Zaterdag omstreeks 1 uur, heeft vlak bij de grens bü Dinxperlo een ernstige vechtpartij plaats gehad tusschen leden van de Duit sche rüksweer en de drie gebroeders G. uit Dinxperlo. Er werden schoten gelost en de 22-jarige Hendrik G. werd gedood. Zün broer Bernard kreeg twee schoten in het been, terwül ook de derde broer gewond werd. De politie stelt een onderzoek in. Men weet niet. of de vechtpartij heeft plaats gehad op Duitsch ,pf Hollandsch grondge bied en ook niet. of er meerdere personen bü betrokken zün. Vermoedelijk hebben ook de gebroeders G. schoten gelost. (N.R.Crt.) Aan het „stille strand" verdronken. Zaterdagmiddag is aan het stille strand te Srheveningen een jonge man, die zich, ondanks de daar geplaatste duidelüke waar- I schuiwingen, in gevaarlijk water waagde, verdronken. Pogingen van baders, die zich in zee begaven om te beproeven den on voorzichtige te redden, slaagden er niet in hem levend aan het strand te brengen. Het Schotensche raadslid Blom. De Am8tenlamsche politie heeft Vrii- tdagavond het Raadslid Cl). A. Blom uit Schoten wiens aanhouding verzocht was, gearresteerd. De man is naar ScKoten overgebracht en zal, verdaxaht van oplich ting, aan de justitie worden overgeleverd. Laschappwaat gesprongen. Tc En«ch©dp i« Zaterdagmorgen in een houten bijbouw van «1© smederij der fiima Slot en Zwijnenberg aan den Kui persdijk, aulogenisch laschnpparaat uiieengefiprongen, waardoor het g<v houwtje geheel uiteensloeg. De werk man, die er in aanwezig was, werd door <1© scherven aan hel hoofd ver wond. De Koningin te Radio-Assel. Men meldt uil Apeldoorn dal 11. M. do Koningin Zaterdagmiddag met de familie Roöll een bezoek heef. gebracht aan Assel waar zij het Radio station heeft bezichtigd. De Koningin heeft zich laten inlichten over het ongeluk van eonige weken geleden. Droevige thiuskomst. Zaterdag brak een felle brand uit i'u do landhouwerswoning tocbehooren- ilo aan E. L. gelegen aan den Monni- kenweg nabij de gemeente Veenomlaal. Hel geheele achterhuis met een zeer groote hoeveelheid hooi word een prooi Her vlammen. Do eigenaar was met zi.i- n© vrouw naar de markt te Utrecht. l)o oorzaak is wellicht hot brooi<«Ti van het hooi. Alles was verzekerd. <looh laag. Staking van melkbezorgers. De melkbezorgers zijn ie Nijmegen in staking gegaan wegens niet-inwilliging van oen looneisch. De melk moet thans aan de inrichtingen worden afgehaald. Do patroons wilden eerst, loonsverhoo- ging toekennen, nadat de mlnisterieele beschikking waarbij voor Nijmegen oen melkprijs van 17 et. is vastge steld, zal zijn ingetrokken. De uitsluiting. Hol aantal uitgeslotenen to Delft Blijft vrijwel constant en bedraagt on geveer 20 p('t. van hot totale aantal der modern georganiseerden. Het eon- II (1 heeft dan ook alhier hoegenaamd geen stagnatie verwekt in den voort gang van de onderfliandoii zijnde bouw werken. Betaalde geestelyke voorlichting. Do RoUerdafnsohe predikant J. C. Soholten heeft het volgend© onder de aandacht zijner gemeentenaren gebracht. Daar alleen wat geld kost voor do meeste menschen waarde heefi kiniiira catechisaties verzuimd worden, kan de predikant op allo tijden van den dag run allerlei onhenulligheden van zijn studeerkamer geroepen worden enz. Daarom worden voortaan lessen, die niet dienen ter voorbereiding! van de aannem.ng, maar om op de boogie te koniPn van verschillende vraagstukken op godsdienst g en sociaal gebied, slechts tegen vergxteding door mij gegeven, ter wijl besj^ekingen, buiten mijn sjua'ek- uur om. eveneens gehonoreerd moeten worden. Ieder, die njzoo op een deel van mijn lijd beslag meent te moeten leggen, zal mijn opvatting niet anders .dan billijken kunnen. Noodweer in Twente. Zaterdagmiddag woedde over Twente een hevig onweer, dat vergezeld van een ster ken windhoos en hevigen hagelslag, een enorme schade veroorzaakte, In de streek Weidam-Zeddam-Deldenerbroek zyn eenige honderdtallen boomen doormidden gebroken ol' ontworteld. Kerngezonde, zware boomen er zyn er by van een meter middellijn zijn als een riet gebroken of van onder tot boven gespleten, t ls een enorme verwoes ting. Veel grooter echter is de schade, ver oorzaakt door de stukken ys, die ter groot te van eieren by hoopen vielen en den oogst vernielden.' Kogge- en havervelden zyn deerlyk gehavend. Enkele boeren, die we spraken, schatten de schade, door den ha gelslag veroorzaakt, op 1000 tot ƒ4000. By een der boeren den landbouwer Over- beek, op beldam zyn in de wei drie koeien door den bliksem gedood. Veel groo ter nadeel leed hy van den jjsregen. De stukken ys, zoo verklaarde een der boeren ons, konden gemakkelyk met de schop op geschept worden; 4 uren na den hagelslag lagen ze er nog by honderdtallen, 't Waren scherpe, min of meer vierkante brokken. By een anderen boer kwam een zware boom op een schuür terecht; by een derde waren alle ruiten stukgeslagen. By Carelshoven, een uur verder in de richting Delden, zijn twee zware hndeboomen van een meter doorsnee ongeveer een meter boven den grond afge broken, terwjjl tusschen Carelshoven en de streek der verwoesting, boomen en veld vruchten zoo goed als niets geleden hebben. A u t ©baad ie ten Den laatsten tijd maken de auto-bandie ten Parys weer onveilig. Vooral in den nacht, volgende op don 14en Juli, Frankryk's nationalen feestdag, trachtten zü op verschillende plaatsen hun slag te slaan. Twee jufjes, die 's morgans vroeg van een bal-champetre terugkwamen, liepen langs de tuinen van het Trocadero. toen drie mannen in een auto kwamen aanren nen. Twee sprongen er uit, snelden met re volvers in de hand op de verschrikte vrou wen toe, namen hun handtasschen af, sprongen weer in den auto en renden heen. •Op het geschreeuw der vrouwen kwam de chauffeur van graaf PolignadjganrÜden, die juist een auto naar de garage bWcht. Hü verzocht den slachtoffers in te Aftt- pen, en begon een spannende vervoliOg van de bandieten. Hü haalde ze spoedig met zün grooten auto Tn. Door handig te fcwenken, dwon ghy de bandieten in een greppel te rijden, maar in echten film-stiil sprongen doze uit den auto vóór deze stopte, en maakten zich langs een donker z'Üpaadje uit de voeten. De politie vervolg de hen. doch tevergeefs. De auto, die zii achterlieten, bleek een taxi te zijn, die den vorigen Zondag bü de rennen te Auteuil was gestolen/ Den voorafgaanden nacht had een ge- lyksoortigen aanval plaats gevonden op eenige vrouwen, die de Champs Elvsées kwamen afloopen. Men gelooft, dat de (la ders tot dezelfde bende behooren. STADSNIEUWS. GOUDA. 19 Juli 1920. Steun aan werklooze sigarenmakers. Onder voorzitterschap van den heer R. U. Jongenburger is voor deze gemeente op ini tiatief van den minister van Binnenlandsche Zaken ingesteld eene plaatselyke Commis sie van Steunverleening aan uitgetrokken sigarenmakers, tot leden waarvan werden benoemd de heeren J. L. Belonje, correspon dent der arbeidsbemiddeling, P. Bokhoven, Directeur aannemersbedryf, M. J. Donk Jr., vertegenwoordiger van den Ned. Sigaren makers- en Tabakbewerkersbond, J. A. Donker, sigarenfabrikant, C. van Kooten, vertegenwoordiger van den R.K. Sigaren makers- en Tabakbewerkersbond, T. Kroon, idem van den Christelyken Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, J. Rodenbach, idem van den Ned. Federatieven Bond van Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers, P. A. Schroot, directeur der Ambachtsschool en A. D. vun Vreumingen, sigarenmaker, allen wonende alhier, terwyl als Secretaris aan de Commissie werd toegevoegd de heer C. J. van As, commies ter Secretarie alhier. Het doel der Commissie is het verleenen van moreelen en financieelen steun aan uit getrokken sigarenmakers, die tot haar het verzoek richten, om langs den door de Com missie aangegeven weg in een nieuw vak te wordjn opgeleid. De vergaderingen der Commissie zullen in den regel op Woensdagavond om 8 uur worden gehoiftlen in een der lokalen van het gebouw van het Bouw- en Woningtoezicht, Spieringstraat no. 113, terwyl aan de Com missie gerichte Correspondentie te adres- seerey is aan den Secretaris, Stadhuis, Ka mer II. In brand. Zaterdagavond is voor het circus Wilke een ongelukje gebeurd dat betrekkelyk goed is afgeloopen. Ongeveer te zes uur wilde de machinist de vuren aansteken, waarby zün jas (waaroy blykbaar benzine was gemorst) in brand geraakte. De man had de tegenwoordigheid van geest het kleedingstuk onmiddellük uit te trekken, zoodat hy alleen aan de handen brandwon den kreeg. In een tegenoverliggend café werd hy verbonden. De Votksbondvergaderihg. De Volksbond tegen Drankmisbruik houdt morgen in „Ons Genoegen" onder voorzit terschap van den heer mr. dr. F. W. G. Snyder van Wissenkerke zyn 46e algemee- ne vergadering, waartoe de afgevaardigden van de verschillende afdeelingen zyn opge roepen. Vanavond te 7 uur zullen het Hoofdbe stuur en de afgevaardigden door het ge meentebestuur ten stadhuize worden ont vangen. waar zy officieel in onze gemepnte zullen worden verwelkomd. Te S uur wordt in den tuin van „Ons Ge noegen" aan Hoofdbestuur, afgevaardigden en leden een concert aangeboden. Zooals reeds eerder is gemeld, zal mor gen een belangrüke agenda worden behan deld. Behalve de meer huishoudelyke aan gelegenheden toch komen verschillende za ken aan de orde die van groote algemeene beteekenis zyn. Financieel© voorstellen zün er ingediend, welke o. a. beoogen de uitgave van een volksroman of tooneelstuk, waarvan de strekking zal zün om het doel, dat de Volks/bond beoogt, te bevorderen, voorts de instelling van een studiebeurs van f 600. voor een inrichting van hooger onderwijs, ten behoeve van kinderen van leden van den bond, die zich voor het deel der ver- eeniging zeer verdienstelük hebben ge maakt, verder een subsidie-voorstel van f 5000.— voor den herbouw en uitbreiding van de stichting „Het Gryze Huis", een in richting voor gepensionneerde O.-J. mili tairen. Naast de«e voorstellen stelt het Hoofdbestuur de gewichtige quaestie aan de orde om den Volksbond zich te doen uitspreken over het voorstel-Rutgers, tot wijziging der Drankwet, door invoering van het stelsel vah Plaatselijke Keuze. Zooals men zich herinneren zal. heeft de fremeonteraad van Gouda, tegen het voor stel van B. en W. in, zich 20 April J.l. uit gesproken om adhaesie aan dat wetsvoor stel te betuigen. De afdeelingen Winterswijk en Bussum hebben verder voorstellen ingediend over „toenemend drankgebruik" en „hooge loo- nen en drankmisbruik" en de af deeling Bussum over „beperking verkoop sterken drank, door verbod van verkoop daarvan na 8 uur des avonds in voor het publiek toegankelyke lokaliteiten." Na behandeling dezer agenda zullen de St Janskerk met de kerkglazen' de Kon, Stearine Kaarsenfabriek, de Plateelbakke rij „Zuid-tHolland" en de Goedewaagen's Kon. Pypen- en Aardewerkfabrieken wor den bezichtigd. Witte Voor zoo'n warmte als dezer dagen moet zelfs de hardnekkigste bioscoopbezoeker zwichten, 't Was Zaterdag merkbaar leeg en 't gelach, dat opschaterde om de diverse kluchten, klonk dunner dan we 't ooit jn do Witte Bioscoop hebben gehoord. „Öe vvouwelvike Simson", een eahte mannetjes putter. vertoonde haar km'ohttoeren nti voor heel wat minder belangstellenden dan waarop haar wondere prestatie® recht heb ben. ,J)e Rood© Auto", 't hooAkiuironer. is een spannende tragedie^ die aantoont, dat de gruwelen van den oorlog" de menscheav niet zachter hebben gemaakt. Er wordt ge moord en gedood of 't zoo niets ia GOUDERAK. De voetbalclub „De Zwaluw" alhier, be haalde gisteren met 21 de Medaille, uit loof d door Gebr. Vollemans te Gouda, tegen E. V. V te Rotterdam. De kiezerslyst dezer gemeente bevat de namen van 986 kiezers. MOORDRECHT. Propaganda-uitvoering van den Turnkring „Gouda en Omstreken". Het begon goed. Den heelen Zaterdag ochtend was het mooi weer geweest, al door zonneschün en daardoor misschien iwel wat warm voor een tuinfeest. En toen omstreeks half vier de verschillende mede werkende vereenigingen zich in ons dorp opstelden, om zich na een rondgang met de muziek van „Euterpe" naar het terrein te begeven dat een eindje den polder in lag, iets ten Z.W. van het station, zal wel niemand, dan misschien één enkele ver stokte pessimist aan regen hebben gedacht. Zy, die wat vroeg op het terrein waren, zullen dat vroolüke gezicht van dien lan gen stoet wit-ewart, met de vele vaandels, in marschpas door het poldergoen niet licht vergeten. Het füne Moordrechtsohe kers- torentje en de groep Goudsche torens op den achtergrond, overkoepeld door de blauwe, fyn doonwolkten zomerhemel, ga ven aan het geheel een aardig aspect. Jam mer, dat de deelnemers stuk voor stuk door de controle moesten: wü hadden zoo graag een flink entrée met muziek op het vroolyk gepavoiseende terrein gezien. Doch dit zal wel een moeilük te vermijden nood- zakelykheid zyn geweest: wü hebben ove rigens alle hulde voor de uitnemende hoofd leiding (in handen van den heer Boot. te Gouda), die op tjjd liet vertrekken en alle stagnatie onderweg voorkwam. Zoo werd onder goed weer en een frisch briesje be gonnen. Doch ziet Breeroo maakte ziin bekend gezegde ook hier waar. Daar in het Westen pakten de wolken zich al meer en meer samen; men keek al angstig daar heen: de lucht werd swarter en zwarter, de wind deed het noodige om alles onze richting uit te brengen, en— na een goed kwartier werd maar tot schorsen der oefe ningen besloten. Een donderbui met gewel dige plasregen maakte verder werken ten eenenmale onmogelijk. Men zocht een goed onderkomen: in het kleedkamertie. onder de consumptietemt, in de stallen van een nabijgelegen boerderü. Zoo weid een half uurtje gedwongen gepauzeerd. Gelukkig klaarde het toen op, zoodat weer verder kon worden gewerkt. Hoewel de grond natuur lek drassig en het gras nat bleef: het deerde blijkbaar niemand. Met ijver en lust trok men weer naar de toestellen, of aan de vrye oefeningen, waardoor deze uitvoe ring van den turnkring „Gouda en O." alle eer aandeed. En al mocht bü de vrüe- en o wie-oefeningen wel eens hier en daar aan de gelykheid wat haperen: wat deerde het?; de toesteloefeningen vooral haalden de reputatie weer glansryk opl Dat behalve geestelüke kracht ook het lichaam goed ontwikkeld moet worden, on) een mensch tot „mensch" te maken (er rijn nog krin gen, waarin dit bèsef niet is doorgedron gen, totdat men het persoonlijk aan den lijve ondervindt), het is wel het beste, waarvoor een turnkring propaganda kan maken. Voor een gezonde ziel is ook een gezond lichaam noodig. Of de propaganda geslaagd mag hee- ten? Dit hangt in de eerste plaats af van hetgeen gepresteerd wordt. Doch ook... en vooral: van de belangstelling. Oh zeker, ons dorp toonde die flink: Moowlrecht liep zoo niet geheel, dan toch half uit; Gouderak was ook goed vertegenwoordigd; doch waar bleeft gy, Gouwenaars en anderen, die be lang hebt by de tumvereeniging „Gouda en Omstreken? Waarom uw interesse niet door uw aanwezigheid getoond? De Turnclub „Gouda en O." heeft het zijne gedaan; het verdient hulde daarvoor. En de vele afwezigen uit de plaatsen, van waar vereenigingen waren opgekomen, n.l. „Excelsior" Gouda; „Pro Patria" Zoeter- meer-Zegwaart; „Thor", Gouderak; „Olym- nia", Haastrecht; „U. D. I.", Zwammer- dam; ,J). O. K.", Reeuwük; „Hercules". ■Bodegraven„O. S. S.'\ Zevenhuizen, zü moeten zorgen qgn volgend maal present te zün. FÏNANCIEELE BERICHTEN. WiaSELKOl Officieele noteering te Amsterdam. 19 Juli 1920. 16 Juli. 19 Juli. Londen 11J1 11.08 Berlijn 7.42K 7.42Mi Parijs 24.— 23.86 Brussel 25.25 Zwitserland 50.60 50.60 Wfeenen 1.92 1.90 Kopenhagen 45.60 47.25 Stockholm 63.35 63.25 Christiania 48.— 47.76 New-York2.86 2.86—2.87 K MARKTBERICHTEN. Kotterdamsche Veemarkt. Maandag 18 Juli 1920. Aanvoer: 425 vette runderen, 175 vette en graskalveren, 488 varkens, 318 schapen en lammeren. Prijzen: Runderen le kw. 2.00—2.25, 2e kw. 1.95-^.05, 3e kw. 1.75—1.86; Ossen le ƒ2.10—2.20, 2e 1.90—2.00, 3e ƒ1.70— 1.80; Kalveren le 2.20—2.30, 2e 1.90— 2.00, 3e ƒ1:70—1.80; Schapen le ƒ1.60— 1.70, 2e 1.40—1.50, Sé ƒ1.20—1.30; Lam meren ƒ0.70—0.80; varkens le 1.06—1.70, 2e t.GO—1.60, 3e 1.35—1.45; licht soort 1.20—1.30. Handel over 't algemeen redelyk, prijzen voor alle kwaliteiten vaster dan vorige weck. Redelüke aanvoer. 3e klas A. Hlillegersberg: HillegerabergSchiedam 0—1. VOETBAL. Vlaurdingen: Fortuna—Gouda 30. U.Z.C. I—G.Z.C. II 2-7. In deze ontmoeting hebben onze stadge- nooten bewezen geen lust te gevoelen de gradatiewedstrijden te spelen. De training van vorige week heeft uitste kende resultaten opgeleverd en individueel bleek ieder voor z(jn taak berekeod, waar aan het in de ontmoeting G.Z.CU.Z.C. ha perde. Met rust leidde G.Z.C. met 3—2 wat de U-Z.C.'ers hoopvol stemde, omdat een der- gelük kleine achterstand wel in te ha- ien was. Es hat nicht sollen sein. De G.Z.C.'ers bleken bij de hervatting zulk geweldig elan te bezitten, dat zjj de Stichtenaren overdonderden en hun doel als 't ware bekogelden. Zonder groote inspan ning lieten ze den U.Z.C.-keeper nog 4 maal visschen en wonnen z.g.n. op hun slofjes met 72. (Bokhoven scoorde weer eenige prachtige doorslagballen. D. LJsselstün was in schitterende conditie, terwijl den Boer met geweldige slagen het water doorkliefde en iederen aanval leidde. De achterhoede gaf geen schijn van kans en is de training W. Smit zeer ten goede gekomen. Het degradatiespook is nog niet gefieel verdwenen, doch het is ondenkbaar dat U. Z.C. één der beide ontmoetingen tegen „de Maas" zal winnen. Maar wedstrijden zijn immer dubieus. In het allerongunstigste geval behoeven we niet voor degradatie te vreezen, want G.Z.C. speelt ubsoluut een klasse hooger dan iede re 2e klasser. Het tweede zevental moest het zonder van der Ree stellen en werd met een 81- nederlaag huiswaarts gezonden. FortunaGouda 30. Met eenige Invallers trok Gouda gisteren naar Vlaardingen en verloor op een zeer glibberig terrein met 8—0. RECHTZAKEN. Een «troopende burgemeester. De kantonrechter te Breda heeft den burgemeester van Ginneken schuldig ver klaard wegens éénmaal gepleegde stroo- perü en hem mitsdien veroordeeld tot f 16 boete, subs. 16 dagen hechtenis. De eisch was 60 subs. 60 dagen hechtenis. ONDREWXJf. SPORT. ZWEMMEN, le klasse B. Utrecht: U.Z.C. I—G.Z.C. 2—7. 3e klasse A. loeiden: L.Z.C. I—G.Z.C. II 8—1, De voer schotten aan onderwijzers. De hee* Th. M. Ketelaar heeft telegra fisch pan den Voorzitter der Tweede Ka mer verzocht, de volgende vragen ten spoe digste aan den Minister van Onderwiiz over te brengen: le. Is het bericht juist dat aan de Am- sterdamache openbare onderwüaers, die voor 1919 zyn aangesteld, geen voorschol op hun salaris zal wowien toegekend? 2e. Zoo ja, is de Minister niet van oor deel dat nu hii in de Tweede Kamer dit voornemen niet uitdrukkelijk heeft mede gedeeld, bovenbedoelde onderwyaers terecht op een voorschot geljjik aan dat der ove rige ondenwü&ers gerekend hebben? 3e. Is de Minister bovendien niet van oordeel, dat al is de jaarwedde der bedoel- onderwy'zers tweehonderd gullden boven het wettelük minimum, dezen evenseer een voorschot dringend behoeven, temeer, daar zü na de verklaring van den Minister in de Tweede Kamer onder meer hun vacantie- plannen daarop geheel hebben ingericht? 4e. Is de Minister alsnog bereid aan de bedoelde onderwüoers hetaelfde voorschot te betalen alR aan hun overige ambtge- nooten en wil hü aan zün beslissing, met het oog op de varcanties die 17 Juli a.s. be ginnen, ten spoedigste bekendheid geven De Minister van Onderwijs* heeft hierop als volgt geantwoord: „Aan het treffen van een regeling voor de verhooging van de jaarwedden der on- derwüzers, aan wie werkzaamheden buiten den gewonen schooltijd zün opgedragen, moet een nauwkeurig en ÏÜdroovend on derzoek voorafgegaan. De minister heeft gemeend met de eenvoudigste soort van gevallen, namelijk met betrekking tot het geven van onderwijs in handwerken buiten den gewonen schooltijd, in de eerste plaats een beslissing te moeten bevorderen. Deze beslissing kan thans binnen enke le dagen worden verwacht. Daarna zal zoo spoedig mogelUk een be slissing worden voorbereid ten aanzien van het geven van onderwas buiten den gewo- en schooltijd in andere vakken." Opleiding leerkrachten voor het nü verheidsonder wijs. Op hot hulw Ter Au te Door worth in Zmtrrdftg <1© 10© algen)©©©© vergadering gehouden van de Vereniging tot be vordering van vakopleiding voor hand werkslieden in Nederland, onder voor zit. orschap van mr. H. Smeenge. Nn behandeling van eenige huiahou- delijke zakon leidd© de heer'J. I). Ron, hoofdleeraar aan de Academie van lieel- dende k^taten te 's Graveivh ige. liet ondorwerp: I)o opleiding van leer krachten voor het nijvo£heidHonderwi]H. in. De inleider verdedigde de volgende stellingen: 1. De hi«toriH»he ontwikkeling van het algemeen vormend teekertonderwijp lot vakonderwijs en de wijziging der vroegere teekenvakken tot vakakten ma ken het rvoodzakelijk, dat de leeraren en leerarcflsen aan nijverheidsscholen in het algemeen n!et alleen theeretlseh maar ook praktisch worden opgeleid en dus zooveel mogelijk uit de f>eoofe- naars der vakken voortkomen. 2. Zoolang de algemeene maal rege len van bestuur, tot uitvoering van de artikelen '20. 30 32 en 38 van de nij verheidsonderwijs wet en de examen programma's nog niet zijn vastgesteld, is een juiste omschrijving van de op leiding der leerkrachten niet tegoven. Wel kunnen algemeene wenschen wor den uitgesproken. 3. Hel is in het ulgernee» wemtehe- lijk, dat als eisch van toelating lot een opleiding van leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs, gesteld wordt een algemeene ontw kkoling, gelijkstaande aan het diploma van een tweejarig ly ceum, genoemd in het wetsontwerp vun het voorbereidend hooger «nderwijs. Voor sommige leerkrachten aan aca demies en middelbare technische scho len is meerdere algemeen© ontwikke ling gewenseht, voor anderen eisoh. 4. Voor de prak isqhe en theoreti sche opleid' ng van leerkrachten bij hel niivcrheidsdiuderwijH kan van rijks- en door het rijk gesubsidieerde nijver heidsscholen gebruik worden gemaakt. 5. Vau staatsweg© behoort t© wor den gezorgd, dat voor alle akten van, bekwaamheid ©en opleiding is te ver krijgen, hetzij nan rijks- hetzij aan door het rijk gesubsidieerde instellin gen. Voorschot aan onderwijzer*. Het Departement van Onderwijs heeft de».er dagen e©1i circulaire aan d© ge- n.eontelieetnren gezonden, waarin voor c.k© gemeente aangegeven word het be drag der verhooging van liet voorschot '•ver 1920, teneinde de gemeentebestu ren in de gelegenheid te stellen aan d© onderwijzers een voorschot van f 2(H) te verleenen op de hun over 1920 toe- komende jaarwedde. Hij een onderhoud, dat het salaris-comité gisteren heelt ge had met den secretaris-generaal van het I >enartement is. da de beschikbaar ge- s'eide bedragen, vin do gemeentehestu- icn direct aan de ©itiderwijaeiv wor den uitgekeerd, speciale maatregelen voor tussehentijds aangesteld personeel alsmede voor eventueel© terugvordering voorbehouden. LANDBOUW. De Groep Bloemisterij uit den Ned. 'I'uinbottwraad heelt voorgesteld een u.nhou'whuis te Htichten, vooral voor hel houden van permanente ten oon- stellingen op tuinbouwgebied. Kalverenuitvoer. Vee- en Vieeechlmndel verneemt, dat do uitvoer van nuchtere kalveren spoedig wordt verboden. Dat alsdan iicgotinen wordt met export van vette ah eren en schapen toe to s'.gan is niet ui waarschijnlijk. Engeland en België ouden wel kon pon en onze Regeering ovei weegt door een zeer beperkten uit voer liet den handel mogelijk te maken 'e huitenlniidsehe redalies weer aan ie knoopon ÖN^kItR A AD I,OOZE DIENST. Millerand bü Ifesc-hanel. PARUS, 19 Juli. Millerand heeft den president op de hoogte gebracht van de besprekingen te Spa. Vervolgens hebben de president der republiek en mevrouw De- schanel den voorzitter van den nvnlater- raad een thee aangeboden. Millerand ia ■vervolgens naar Parü» vertrokken, den besten indruk van zijn bezoek aan 't staats- hoofd meenemend. LAATSTE BERICHTEN^ Het offensief tegen Polen. BHRLIJiN, 19 Juli. (V.D.) Uit Stock holm wordt bericht dat Wilna en Londo- rovo door het Sovjetleger zün bezet. Pool- sche officieren zijn voor de rootte troepen in het Fransche gezantechapsgebouw te Ivofno gevlucht. Verdrag Litauen-Soviet-Ruidand. KjOPBNIILAiGEIN 19 Juli. (VJJ.) Het verdrag tusschen Litauen en Sovjet-Rus land vervat nog de volgende voorwaarden: De Russen zullen alle documenten en ar chieven, welke vroeger zjjn weggevoerd, weder aan Litauen teruggeven. Litauen zal met het oog op de door dit land geleden oorlogsschade, worden vrij gesteld van de betaling der KuMiache staatsschulden. Aanvaring op de Maas. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft op de rivier de Maas, onder de ge meente Schiedam, een aanvaring plaata gehad tusschen de motorboot „Wilhelm" waarop een 60-tal hengelaar» naar hot Oostvoornsche kanaal werden vervoerd en het Fransche stoomschip „Brignagan", ko mende uit Havre, doordat het roer van de motorboot onklaar was geraakt. Het schip bekwam weinig aivery. Een 4-tal opvaren den sprongen uit angst over booro. Slecnta oen kon worden opgepikt. Verdronken zün: iR. Reinderse, gehuwd en vader van een ge zin, A. J. Degens, ongehuwd. De naam van den derden persoon was niet bekend. Uitvoer van kaaa. De minister van landbouw heeft goedge vonden: le. dat met ingang van 4 Sept. 1920 geen kaas ten uitvoer aal worden toege laten dan voorzien van een der daartoe 'voorgeschreven rykskaasmerken; 2e. het onder le is niet van toepassing op gekruide kaas met een gewicht boven 16 K.G. en op zachte- of gemalen kaas in bHk; TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hogste stand 771.3 te Scilly. Laagste stand 761.0 te Seydiafiord. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige Westelijke tot Noord westelijke, later weer krimpende wind. licht tot half bewolkt, weinig of geen re gen, zelfde temperatuur.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2