KOOPMANS’^ GERSTEGRUTJES Adverteert in dit Blad. COHEN Co. L a Stremming Rijtuigverkeer Reijerskoop te Boskoop. SCHILDERS ELITE VOORSTELLING. VILLA ol LANDHUIS, voorzien van gas en electr. licht, liefst met tuin of kleine boomgaard CIRCUS WILKE GOED UITGEVOEID ttRUKWEIH £7?A No. 14369 Rolluiken Tenten enz. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER - OPGERICHT 1765. Meubelkoopjes!! Trouwen!! MONKEY BRAND ïTieu 1.1. fiOUDSCHE GHICOSEFABRIEK GOIM Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Steun Ilitgetrokken Sigarenmakers. Abonneert II op dit Blad Feuill voor woningbouw. Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Verbandstoffen r Verbandkisten 7 Terstond gevraagd Na ANTON COOPS Turfmarkt 54. H. J. VAN SCHALEN, WIJDSTRAAT 21, GOUDA. Heden MAANDAG, 's avonds 8 uur De Vrouwe v d< CHARL0P leauthoriseerd J J zal worden gestremd. LIJNZAADKOEKEN L IJ N M E E L merk „STER" in geplombeeide zakken SOYABOONENKOEKEN Rheumatiek en Jicht genezen. iJ SIMONSTR JAT 44b bovenhuis, n.b. de Schiektde ROTTERDAM. Telefoon 12800. ADVERTENTIëN. Getrouwd: P. L. DE POOTER 3688 64 Redactie: Telef. 1» HEEFT U DEZE REEDS GEPROBEERD? 3469 30 DE GEBRUIKSAANWIJZING STAAT OP ELK PAK. 34 merk „STER” eu W. L. 3695 ARNHEM. 49) w- 3581 33 AGENDA. VOOR HET 2Ó Juli. Groote Kerk. Orgelbespeling. <1 Straaten wederzijdacln merk W L. uitmuntende door groote Voedingswaarde. Negen Gouden Medailles Met het aannemen van DRUKWERKEN Hoog loon, desverlangd stuk werk Aanmelding bij 3692 n W VAN DIEST, Alphen ad Rijn. FABRIEK VAR 1859 36 3699 25 GEDEF HANDELSMERK. Nabetrachting. - bach en Simons. - Het ultimatum vi sehen Zuid-Slavië DROGIST - WIJDSTRAAT 29. aaonnembnt er kwartaal 2.W I ranco per post pe Abonnementen w hy onze agenten, c ADVERTENTIE 1—6 regels 1.30. 15 regels 1.55. 15 cent per regel BENT U EEN ROOKERT Koopt dan onze groote NAPOLEON, en l geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2832 8 Agent voor Gouda on omotrokon: TE KOOP GEVRAAGD, in Gouda of omstreken, een goed onderhou den, kleine 3696 15 Adres Mevr. Wed. M. J. VAN *T HAAFF, Stationsweg 18e, Ede. OOUDA. MARKT. Eigwnareaaei Mevr, de Wed. CL. WILKE. Verkrijgbaar te Gouda bü ANTON COOPS, Wijd- straat en te Schoonhoven bij A N. VAN ZESSEN' >elstof. haar» KOKO ccnvou» het zacht 3686 20 NB. vai P* Juli. Consistoriekamer Remonstrant* sche Kerk, 8 uur. Practische Idea lie, en Associatie. De voorttellen lot wijziging 1';, inat heden ten kantore der vennootscl voor aandeelhouder* ter inzage. RN J. M VAN DER STRAATEN. hebben ten si ot- Tonic zijn genezen Zy zijn en zjj vertellen 1 P. WESSELI (h INDISCHE CENEESMIDDEUN „sunger" GALSTEENEN®, LEVERZIEKTE Temoe Lawakafdoend middel per bus f. 1,73. NIERZIEKTENaNIERSTEENEN Daon Remoedjoeng, per bus f 2.25 BlAASZIEKTENenBlAASSTEEMEN Daon Memran, per buj f.2 25. SUIKERZIEKTE Bidara Oepas. per bus f.i-ZA LINTWORM Laboe Merrah pitten, onsc Kade lijk zoowel voor kinderen als voor ouderen Volledige afgang gegarandeerd QfcenHongerkuur pendoos f-S. Verkrygbaar by A pot heken «Droguten Woar met Mch te wenden tot THE SINGER IMPORT COMP. GRONINGEN Postbus 103 en Firma B. MELNDER.SMA. DEN HJ1RQ AM3TEPBAM SMEEK ANTON COOPS - Gouda. Poets met „Era” Ge doet wonderen Neem iets anders En ’t ismis. De Heer en Mevrouw DE POOTER—VAN DER bedanken, ook namens wederzijdsche familie, voor de blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Gouda, 19 Juli 1920. 3693 18 Eleetrische Drukkerij A BRINKMAN 1 BOON - GOWDA. Kaarten voorverkoopC1RCUSCASSA en Sigarenwinkel MARKUS, Hoogstraat. 3690 50 Onder verwijzing naar de in dit blad opgenomen mededeelingen, ver zoekt do Plaatselijke Commissie van Steun verleening aan Uitgetrokken Sigarenmakers allen werkgevers in deze gemeente, alsmede allen personen, wier medewerking mocht worden in geroepen, der Commissie behulpzaam te zijn bij hare pogingen den .,U1T- GETROKKENEN” in een nieuw vak een zeker bestaan te bezorgen. Namens de Commissie voornoemd, R. U. JONGENBURGER, Voorzitter. C. J. VAN AS, Secretaris. 25 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOSKOOP brengen bg deze ter algemeene kennis, dat tengevolge van den bouw eener nieuwe brug in den Reijerskoopschen weg nabij den Middelburgschen weg het rijtuig verkeer daar ter plaatse van 2 Augustus 1920 tot en met 11 September d a. v. In het verkeer voor voetgangers ook met rijwielen en voor hand karren zal worden voorzien. i het beste fOETSMIODSl L voor alle J 627 Voedert uw Vee met Alles gegarandeerd Zuiver en Eere-Diploma Parijs 1900 3650 AANGEBODEN: 5 Gemeubileerde Zit- en Slaapkamer zonder voll. pension. Adres te bevragen Bur. Goudsche Courant Markt 31. Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1920, des middags te 12 uren, ten Kantore der Vennootschap. Punt ter behandeling: Statutenwijziging. Gouda, 17 Juli 1920. Namen* de Commiaaarieaen, C. JONKER liggen tachap Na twintig jaar van onuitsprekelijk IJ den heb ik mjjzelf genezen. Sindsdien heb ik het als mijn levenstaak beschouwd, te trach ten ook anderen te genezen. Ik weet wat het beteekent te moe ten lijden, maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en kracht. Ik heb mezelf gene zen, maar ook duizen den anderen. Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden, die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos gebruikt, en te door Gloria Tonic zijn gf nu weder gezond en sterk een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan. Na veel studie is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek, Jicht, Spit en Heupjicht. Indien Uwe ziekte behoort tot de z.g. ongeneeseljke gevallen, zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zjjn, om U al- geheele genezing te brengen, maar toch zal U reeds na de eerste doos blijken, dat mijne beweringen waarheid bevatten. GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doo- zen ƒ2.50. Te GOUDA bH ANTON COOPS, WJjdstraat 29, en verder bij de voornaamste Drogisten. Vraairt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f 0.75 per doos. Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na ontvanglt van poetwinael plus f 0.20 voor porto door John. A. Smith, N.Z. Voor- burgwal, Atartroda», 9071 4 KOKO, een zuivere, heldere en niefrvette vlot l bevordert den haargroei, versterkt klieren en wortels, voorkomt het spinten en uitvallen I Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men reen paar malen heeft gebruikt; men sprenkelt dig KOKO op het naar, dan wrijft men in Qederwaartschè richting en borstelt flink I Verwaarloos nooit Uw Haarl Wij stellen geen dwaze of ónmogelijke eischen aan 1 KOKO, maar wij zeggen en houden vol. dat geen ander preparaat KOKO als een zuiver geneesmiddel voor het Haar kan evenaren WAARSCHUWING! Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke flesch. KOKO wordt nooit los zónder verze» gelde huttenverpakking met Handelsmerk verkocht P r IJ s f 1.06 kleine, 2.20 midden, 3.90 groots flesch KOKO Shampoo Poedert f 0.15 per pakje. Varkrijgbaar bij Apoibskcn. Dro|lat«n Parfan»rlaluu*4«lar«n Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig niededeeling te mogen ontvangen van 1 vergaderingen, concerten, vermakelijk heden enz. om deze in onze agenda I te vermelden. in elke gewenschte uitvoering, belast zich te HAASTRECHT de heer J. SCHEER. BOSKOOP, den 17 Juli 1920. Burgemeester en Wethouders van BOSKOOP, De Secretaris, De Burgemeester, C. VAN HEESEN. W. DUVAL SLOTHOUWER. De tüd voor nal aangebroken. De bla» lingen over de confer geeringshoofden hebb veltike landen in vol tot journalisten of hu verklaringen afgelegd 1- gedaan en verkregt Millerand heeft zie] aankomst in Frank: buitenplaats waar D van zijn nachtelijk, a' ven te komen en v< naar Parüs, waar hij nen te woord stond. De Fransche premi geallieerden zich voll genover de Duitschei mij voor, voegde Mill de conferentie te Si volkomen uitvoering palingen van het vre Niet alleen heeft i thans hare verplicht derteekend. maar oo' sie te Berlijn worden voering van het ver Daarbij zullen wü, vember geen 6 mlllió geleverd, het Ruhrge <le sanctie voorziet i: October het Duitsch< gebracht tot een stei Wat verder de ver> goeding betreft, spra bijzonder zijn voldoe K welke aan Belg handhaafd waren. Fi gestemd hdbben in •lit aandeel. Liyd George heeft ven gezet voor hjj d' verliet, volgens oud- dens een maaltijd d en Amerikaanschen Hü zeide overtuigd lykheden ten spijt, d is geweest tot den w zijden worden de aai thans beter begrepei Lloyd George ant wat geschieden zou ring ten val kwam, conflict zou ontstaal tot aftreden werd g< arbeid te Spa verricl den tot andere midde den moeten nemen, gevonden zou worde •Ie overeenkomsten t Het stond vast, di ke Duitsche ministe tracht tot overeen: Soliede Salon- en Huiskamermeubelen als Tafelt, Stoelen, Linnenkasten Spiegele Schilderijen, Theetafel*.Eikenhouten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuil», Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten, Kapokinatra«*en, Wollen- en Satijndekena, Stroomatraaaen, enz enz. 5396 SPOT KOOPJES III 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. - Dat. moeten wij heden laten afhang ner ..Nog iet», ik met ii te onderht tiet was van belai van avond hier o als het geluk ons -U hebt zooals Hij dacht een ooge ren brief, dien u •lien hollen boom eik ..dn als u hebt, zet een vaas uw raam Ik kan non het hek van «Goed.” sprak gaan. Denk er on 'an avond hel wot n.en uw zilverkas! Met een veelliete verliet zij hem. ih v erschillend van c gevonden had. Op kalmte die haast i vertoonde zich op toen hij zich naar 7., 7.’. levert vlug en GOUDA MARKT 31 Het maakt koperen voorwerpen als r ieuw. Reinigt Uw koperwerk met Monkey Brand. Uw antieke koperen ornamenten, Uw kra nen in keuken en bad kamer blijven dan steeds helder en blinkend.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3