4 59c Jaargang; Vrijdag 23 Juli 1920. No. 14372 ÏY D Feuilleton. I' ik en Jicht lezen. XTxe-cu-rxrs en ^.cL-v-ertexxtS ©"blsuoL voor <3-oxxgLsl en Omstrexen BEHALVB ZON EN FEESTDAGEN. Trouwen!/ De Vrouwe van Darracourt door MER” De opmarsch der bolsjewiki. A men van I ERS( H IJ T I) A G E I. IJ K S te I 4 regels 2.95. elke regel meer 9.50. Si-J hei Zaterdagnummer Administratie: Tdef. Interc. S2, 01 D A. Redactie: Telef. Interc. '»45. niet i wai 1 der I 305710 BI ITENLANDSCH NIEl’WS. zich bezig de met bij 1*11 j na- (Wordt wrrateri) J WERKEN ite uitvoering, b»lM| Har- Zoo "|H l|(M t 7.(011 tllH niet witt «luw TRKCHT ER. 3699 25 fi 01IMIIE COURANT. ententege-zinde bladen r i. dat de gebeurt nieuwe moet Russen de Voor noeg INGEZONDEN MEDEDEEL!NOEN de voorpagina 60 hooger van dp itterning J aan. hij niet r. is op het npoor gekomen, die •pecuieeren op de patriotisehe en UD in Abonnementen i.ij onze agenten. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda ?n, te tomen aan geenszi ilannen. Duitsche i wordt Dui benijdenswaard. De iever willen dan ook plan bestaan -taking, die 1 breken. Om(r< Advertentien kunnen worden ingezonden door lusschenkomat \an seliede Roekhan delaren Advettentiebureaux en onze Agenten 1 uiskamerme ubelea nnenkaiten. Spiefeli :lt,Eikenhouten Bul- Clubfauteuil!, Zijde* iten, Leeraneubie- aaien, Wollen- eo aatraiien, ena. 7PJES III 20 OOK JONGKLUI ksplannen kuu,n.b. idciliM telefoon 12800. of> en dk*d djtar ^tond moeilijkhedei er eenige naij\ en 1 !*u- Berli nj wordt de t te Spa alles gedi* imp te vooi e der gi i bevredigd door ’och hebben van de Eui Gewone advertentien en ingezonden mededeelingeu by contract tot zeer gendu i eerden pry.*. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Duitschland is er aanleiding ge- tot nieuwe onaangenaamheden met llARLES gakvice •••aiill|<iriHtwrde vertaling van 1 I' WESSEL1NK-- ROSSI'M (Nadruk verboden DUITSCHLAND. S p e c ii p r e n o p a I r i o I i h m e. Ih Belli jiisclie crimineelo politie ren IxMidp 1 J door te hi1 k,.’ gezindheid van vele weldenkende gelijk, mijnheer ..het moest daar Oostenrijk houdt ..schuldvraag". Nu heeft in den loop der zitting legercommissie de rapporteur Wit Te gehad. Gistermiddi tel Kaiserhof strasse en de tusschen scheiden hebben de stoot gegeven. Een woordenwisi de tot freransel, waarutf eenige schrammen opliej dels Fransehei de lucht had gelost in het hotel Kaiserhof. Naar Wolff verneemt, is het incident na een onderhoud met den Franschen com mandant. reeds in der minne geschikt nNIERSTEENEN ig. per bus.f .225 nBLAASSTEEMEN per bus f.225 IZIEKTE i. per bus ƒ.225 JORM (tien, onachadehjk iab voor ouderen gegarandeerd r per doos f.S. ifhekeri inDrogilten fe wenden tot «IPORTCOMR «i Postbus 103 1INDERSMA SRQAM SMEEK. ’S Gouda. IEESMIDDE11N |en en LEVE Ril EKIE afdoend middel laan wat moge lijk orkomen. jroote mogendheden door den uitslag wü de grondala iropeesche sainen- ens de GLORIA A f 0.75 per doos, baar volgt toezending poitwiaaal plui ƒ0.20 A. Smith, N Z Voor 9071 <6 BrakkorH IOOM - ÖO!DA. SRAK. abonnement» o» ogenomen door BRT, Gooderak. BureauMARKT 81. ,|i gozantschapsraad het kabinet van lag de iderdag t missie naar Wai -. die ditmaal •n, in voorbe- Hij had den geheelen dag niets ten. en was van plan Iets v~. avondeten te gebruiken. toen er aan de den» geklopt werti Hij atond dadelijk k--.-. open gaR (Jat JJypjg, 1 |U| HIUIIUB IKUU UW., al jaren en jaren geweest. Wat hef voor kwaad kunnen?" -Voor kwaad?" hernam Harry. Er is HlechtH een glazen deur tiiHHciien al •lat zilver en Mken armen man die hier toevallig voorbij gaat. oorbljgaatl? Hot is niet waarschijir- li|k da: i'-mand hier voorbijgaat sprak Forties. Hij kon hier met opzet komen, gei de Harrv. -Op dit oogenhhk is Jim Waite hier in de buurt Waarom kon hij niet even goed als ik. er naar gok<‘ken hebben!" Forbes knikte een paar malen denkend. Nu u hebt groot Harrv hernam h:j. fsike Tidendi «zetting van 5 sjewrki in Litauen met ge.... lens beoordeeld, daar Lithaue op deze stad maakt. Drie bc legers staan op dit oogenblrk op bodem en marcheeren in drie de richtingen naar Warschau? iten takken Russische troenM» Deze troepen staan op een reel peil. De Lithauers zijn er in ges enkele gvmeentelijke instellingen dooi militaire leiders te doen beheeren. Over de overneming van het geheele gemeentebe stuur van Wilna door de Lithauers wordt nog onderhandeld. Ook Tarnopol is door de bolsjewiki be zet. IB t- zjjn genezen Zjj zyn sterk en zjj vertellen i Tonic voor hen heeft idie is het mjj gelukt nen te stellen voor de aatiek, Jicht, Spit e* we ziekte behoort tot i gevallen, zal Mn duo» jldoende zjjn, om U ai brengen, maar toch zal doo* bljjken, dat mjjne bevatten. 8 verkrijgbaar in doo- GOUDA bjj ANTON 29, en verder bjj de Bn. pens, len. deed einde zich doen van over de geschiedenis. Sforza heeft in de Italiaansche Kamer op verscheidene vragen betreffende de buitenlandsche politiek en de overeenkom sten van Spa geantwoord. Hij verklaarde, dat er te Spa van alle zijden goeden wil betoond was. Het verdrag bepakft wel is waar niet, dat wjj Duitschland een crediet moeten verleenen. maar zonder een verbe- j zouden de arbeiders van het rebied niet willen werken. De Entente .it gebied dan moeten bezet hebben ~'>raa. ten allen Om billijk te resultaten van zich inaar eens’ i gebeurd zijn, wan- igen afgebroken ge- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, mei Zondagsblad t,er kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt I ranco per post per kwartaal 2.75. met; Zondagsblad 3.40. worden dagelijks aangenomen aan on« Buredu: Markt 31. GOUDA den boekhandel en de postkantoren. en omstreken (behoorende tot den beaorgkrmg 1- 5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1—3 regels 1.55, elke regel meer 0.39. Advertentien van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel Advertentien m het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs en tegen dem wepr nftnr »Mn hut voor zxijn verklaard, dat de enquete der commissie uitwees dat de verantwoordelijkheid voor de OostenrUksche nederlaag op het Ita- Maaneche front is te wijten aan den Ooaten- rükschen opperbevelhebber, den ex-keizrr Karl. Deze nam met betrekking tot penstilstand drie verschillende len. waarvan eik den voorgaa... en legde het opperbevel op het laatste oogenblik te ont- de verantwoordelijkheid tegen- van het voorhoofd wisHclierule. heinde hij tegen de kiwsen om te wachten en te zien of zijn prooi weer in hel ge zicht zou komen Terwijl hij dit deed, keek hij zonder aandacht door de gla Do deur van de zilverkuiner stoml on de zilveren waterbakken bekers Hchilterden op hw buffet in het de entente, maar de regeering is op haar hoede en houdt zich zoo streng mogeljjk aan de afsp'-1---“K and. Dit nen i sc he lotf den ondervonden, toestemming der -Zou hij daar nu zijn?’ zei mi,pi heer Forlies. .Een jachthond zegt u reemd. dat ik dien niet zag. want ik .'iep rond om in den avond een lucht te te schelpen -Hij ging dozen kant uit zei Har r\ afgetrokken. ..Hier ergeno verloor ik hem uil het gezicht. Goeden nacht Forbes! .Goeden nacht, mijnheer Harry u niet even binnenkomen en pen wijn drinken?" Neen dahk u. Forbes, maar schen twee haakjes vindt u hel nog al onverstandig om het zilverwerk hiei zoo te laten staan? Forbes draaide zich om on bekeek hel schitterende zilver met voldoening -O. dat Is in orde. Mijnheer rv zeide hij glimlachend niet bewaard worden. Het hoorde bi| de reet te staan, in de brandkast. Maar do Markies hoislt er van het daar to laten, en er is niets tegen te doen. Ik heb het al oen puar maal gezegd, dat wil ik wel bekennen, maar u kent den Markies Hij is als oen vrouw in één opzicht; als hij niet zegt .ik wil dan wil hij het. daar kunt u ofH aan. en als hij niet wil. dan wil hij niet en er is niets tegen te doen.' .Ja. dat weet ik. zeide Harry .Nu. ik hoop, dat u het niet kwijt zul' raken. Forhes. Goeden nacht. Dien geheelen nacht lag hij ruste loos te woelen-, on bij het krieken van •len dag was hij op en bezig In de ten o» hoe versenillend maar v**«»on 52) Het was| hard, hel was het wreed ste noodlot, maar zijn eer streed tegen zip' harstocht en zegevierde. In den lijver van zijn besluit begon hi.i eenige van zijn kostbare boeken, bi jeen te pakken, toen hield hij op. Hoe kon hij haar zoo plotseling verlaten, zonder oen enkel woord tot afscheid Daarenboven had hij zich in de laat ste paar weken liezig gehouden met de pachthoeven en stallen, was hij in som mige opzichten haast een rentmeester geworden, hij kon dit alles zoomaar niet in den steek laten op staanden voet! Een of twee dagen waren noo- dig om alles in orde te maken, ortf te zien naar de paarden, die hij gekocht had en andere dergelijke zaken, flij wilde alles in orde achterlaten, of er niets gebeurd was. en of zijn vertrek slechts het gevolg was van ee» een voudige opwelling Toen hij dit be sluit genomen had. pakte hij eenige Ixieken en eenige kleedingstukken bij een. nam zijn geweer en ging in de bosschen dwalen om zich ieder woord De bolsjewiki in Grodno. Gevaar voor Duitschland. De Duitsche com munisten roeren zich reeds. Bescherming der grens. Nota aan de ge allieerden. Lithauers en Russen. Incident te Berlijn. Transport ge vangenen onder wie Bela Kun aangehouden. Hongarije protesteert. Ex-keizer Karl verantwoordelijk gesteld. Verklaring van Sporza. Turkije onderwerpt zich. ONS OVERZICHT. Hèt moment, waarop de geallieerden in Polen werkdadig zouden moeten optreden, i‘ aangebroken. Steeds hebben ze beloofd te zullen ingrijpen, zoodra de bolsjewiki op Poolsch gebied zouden staan, welnu, het Russische leger heeft de Poolsche grens overschreden, Grodno is genomen en de Polen zyn op de vlucht geslagen en niets behoeft dus de entente te beletten om in t( grijpen. Evenwel, we hebben al vaker zn gebeuren dat de (geallieerden zich’niet houden aan de zegswijze: wie spoedig helpt, helpt dubbel”, ze moeten er eerst nog eens kalm over beraadslagen hoe Polen het best is te helpen en endertusschen dreigt de on gelukkige republiek (die de raad van Lloyd George heeft opgevolgd en in allerijl een anenstilstand heeft aangevraagd, echter niet dan nadat eenige wijziging in de sa menstelling der regedring was gebracht) gansch en al door de bolsjewiki te worden overstroomd. Ook voor Duitschland bestaat geen denkbeeldig gevaar. Grodno is in vo- gelvlucht slechts 15 K.M. van de Oost- l’ruisische grens verwijderd en de Russen •zouden in twee dagen tijds voor Duitsch gebied kr/tnen staan. Bij alle verwikkelin gen die dit voor Duitschland zou meebren gen, kon de regeering te Berlijn toch enige triomfen gevoelen, immers ze heeft aar goed recht op een niet al te zwak le ger steeds verdedigd, o.m. op grond dat men zich eventueel tegen het Roode Ge vaar moest kunnen verdedigen. De Duit sche onderhandelaars blijken nu een vér en voorzienden blik te hebben gehad. Want ook al doen de Russen geen poging om Duitschland binnen te trekken (de soviet- vertegenwoordiger te Berlijn, Kopp, heeft verzekerd dat de Russen geenszins geleid worden door veroveringsplannen, ze heb ben daarom geen plan de Duitsche grens ti overschrijden) dan nog wordt Duitsch- land’s positie weinig benijdenswaard. De Russen zullen niets lit... in Polen de sovjet stichten, ze zouden zelfs geen vrede willen sluiten dan met den Proletariër istaat Polen, een nabuurschap, waarop de sociaal-democratische regeering tt Berlijn minder gesteld zal zijn. Tn Duitschland zijn de communisten nog op hun qui vive. Volgens inlichtingen die het Hollandsch Nieuwsbureau van welingelich te zijde heeft ontvangen, broeit er weer iets onder de spartaciërs, er zijn organi saties gevormd in 't ex-keizerrijk, welke een verre v(tn onschuldig karakter dragen. Er moet eefr zeer nauwkeurig uitgewerkt Ui voor een nieuwe algemeene binnen enkele weken zal uit- Trent een iuieten datum kon of houdt zich zoo fspraken met haar vroegeren vii- hebben Russische krijgsgevang»- uit Oostenrijk, die tegen Oostenrijk- lotgenooten in Rusland zouden wor- uitgeleverd, op onaangename wijze De Duitsche regeering had gegeven tot het transport Russische krijgsgevangenen door Duitschland, let wel, alleen voor krijgsge vangenen. waaromtrent ze tevens overeen komsten met de entente had aangegaan. Nu werd bij een transport van 808 man nen en vrouwen naar Stettin vastgesteld, dat de Hongaarsche communist Bela Kun en andere belangrijke politieke persoon lijkheden zich daaronder bevonden. Het transport moest dus te Stettin worden aangehouden. Aangezien volgens de rege len van het Volkenrecht een onder Oosten- rijksche leiding en bewapening staand transport als exterritoriaal moest worden beschouwd, en een scheiding te maken tusschen politieke persoonlijkheden en krgsgevangenen niet binnen de bevoegd heid der Duitsche overheid lag. moest het geheele transport naar Oostenrijk wordea teruggezonden. Ondertusschen liet de Oostenrifksche regeering aan de Duitsche regeering. door middel van het gezant schap te Berlijn, mededeelen. dat zii wei gerde, het transport krijgsgevangenen weer over de Oostenrijkse he grens te la ten gaan. Tengevolge daarvan is de terug zending van het transport voorloopig uit gesteld, en zijn de krijgsgevangen Russen en politieke personen, die deel uitmaaktee van het transport, in de buurt van Stet tin ondergebracht. De beslissing over de verdere behandeling van het transport wordt genomen, zoodra er is vaatgefltelif, of de Oostenrijksche regeering op haar standpunt blfrft staan Later heeft de Lisboa haar reis voort gezet met uitsluitend Russische gevange nen uit Duitschland afkomstig, aan boord. Het geval zal zeker diplomatieke gevol gen hebben. De Duitsche regeering moet eenigsziiw ontstemd zijn over het feit, dat Oostenrijk getracht heeft Bela Kuit door Duitschland te smokkelen en op deze wijze de Duitsche regeering in moeilijkheden met de entente te verwikkelen. Maar ook de Oostenrijksche regeering zal wel erg ontevreden zijn met den terugkeer van Bela Kun. daar dit beteekent. dat de 40 50 duizend Oostenrijksche gevangenen, die nog in Rusland zijn, niet naar hun va derland kunnen terugkeeren. Anderzijds krijgt Oostenrijk moeilijk heden met Hongarije. De voorzitter van den Hongaarschen mi nisterraad Teleki heeft medegedeeld, dat de Hongaarsche regeering bij de regeering van Oostenrijk een protest zal indienen, omdat deze Bela Kun naar Rusland heeft laten vertrekken. I- Een meriewakrdige bijzonderheid is. dat met de Russen de Lithauert. die eerst de zer dagen vrede sloten met 4e sovjet. Grod no zijn binnengetrokken. Dit moet, zegt de correspondent van Berlii^ke Tidende te Kowno, in geen geval als eet wijze van sa menwerken tusschen de bolsjewiki en Li- thauen worden beschouwd. In htt roode le ger heerscht een uitgesproken nationalis tische stemming. Een bolsjewistisch gene raal zou verklaard hebben: Wij zijn geen bolsjewiki. maar Russen en strijden tegen de vijanden van de Russische natie. Dit wordt echter door de Natioftal-Zeitung te gengesproken, die zegt, dat)1 het bolsjewis- tisohe leger nog steeds een zeker en trouw werktuig in handen van Lenin en Trotzkv is. Het zonderling samengaan kan dan ook moeilijkheden uitlokken. Reeds eenige naijver bestaan tusschen Lithauers. Naar uit Kowno aan ingsike Tidende geseind wordt, bezetting van Wilna door de bol- jemengde gevoe- *ien aanspraak jolsjewistische •n Litauschen i verschillen- Omtfgebro- i door Wilna. zeer laag mo- reslaagd >r hun Het bericht van de Temps dat de Turk sche regeering besloten «ou hebben het vredesverdrag te teekenen. wordt lieve» tigd door de Times. Aan Reached Bev. die zich te Parijs bevindt, is getelegrafeerd den geallieerden mee te deelon dat Turk sche afgevaanligden. belast met de aan vaarding van ’t verdrag, spowlig naar Frankrijk zullen gaan. terde voeding Roerge^1"-' zou dit maar dit moest, volgens Sfoi prjjze vermeden worden, kunnen oonleelen ovei de i de conferentie, moet men zi voorstellen wat er zou neer de onderhandelln» weest waren. Ik heb te 8,_ was. om die rar Geen enkele was volkomen van Sp». To gen gelegxi werking. De conferentie van Spa is een mijlpaal in de geschiedenis der diplomatie. Een ar beider uit het Ruhrgebied Is op die confe rentie toegelaten om er de meening zijner kameraden te doen kennen en hij waxtl met aandacht en met eerbied aangehoord. Italië mag over het algemeen genomen tevreden zjfn met den uitslag der confe rentie. en zelfs wanneer wij deze van een historisch standpunt beoordeelen. dan nov mag men ze een gelukkigen stap op den weg der Europeesche overeenkomst Poemen. stallen De mannen merkten lusteloos hij was. zoo y van zijn vroegere luchthartigheid. maar niemand zeide iets tot hem. ofschoon de opperstalknech. tot den tweede zei de dut mijnbeer Harry vreeeelijkr haast scheen te hebben om alles tn or de te maken, alsof hij weg wilde gaan Hij zocht een of (wee van de ntun hen op. met wien hij de zaken behan •lelde van do paarden en tegen ilên Berlijn heeft weer een incident plaats I GistAi-middag ontstond bij het ho op den hoek van de Mauer- Wilhelmplatz een vechtpartij drie Fransche soldaten en ver- burgers. Volgens de berichten soldaten een bankbeambte een iseling voer- irbü een bankbeambte püep. Voor de inmid- aangroeiende menigte vluchtten <le m, nadat een hunner een schot in had g( Wolff zen. open •>»k( heldere maanlicht. Als Jim ergens in de huurt is. dan is hij op zoele naar iets van meer waarde dan een haas, mijmerde hij. W uarom moet oen rijk man zijn- arme hr(H‘ders op zulk een wijze in verzoe king brengen? dacht hij bitter. De een of andere arme drommel kan toevallig al dat zilver zien, en dan zou een eer lijk uiaii een dief kunnen worden, en dan was dwangarbeid zijn straf. Hij keerde zich om om weg te gaan toen iemand hem de hand oqj den schou der legde. Harry bleef staan en keer de zich om. Het was Forbes de bot telier van Lord Merle. -O. lient u het, mijnheer Harry! zei de hij de h/md van zijn schouders ne mende. .Ik verzeker u. ik herkende u niet in de duisternis! Ik ducht, dat het een leeglooper was. speurende naar liet zilverwerk! Ik vraag u vergiffefns! Een mooie avond na den regen, vindt u niet?" -Ja. ik ben hot!" zei Hbrry ernstig _Ik kwam hier den jachthond van Jim Waite nazetten. Hij was in de bos- schen en liep het grasveld over Ik denk, dat u hem bij de provisiekamer zult vinden." wilde de zegsman geen nauwkeurige me- dedeelingen doen. Het staat echter vast, dat een algemeen» staking, ok de spoorwegen zal treffen reiding is. Kopp heeft goed praten. Hij kan nu wel beweren dat Duitschland niets te duchten heeft van de Russische sovjets, het ople ven van het communisme in Duitschland op dit oogenblik moet wel in verband wor den gebracht met de Russische beweging en men zou al heel goedgeloovig moeten z(jn om te meenen, dat nu de Russischte bolsjewiki -zoo betrekkeljjk gemakkelijk de hand kunnen reiken aan hun Duitsche broe ders, daartoe heel geen poging zal worden gedaan. De regeering te Berlijn is dan ook op haai uui vive. Aai» de entente is een nota gezonden met verzoek goed te keuren dat de grenzen van Oost-Duitschland met rijksweerafdeelingen worden versterkt, ter wijl tevens geweven wordt op de wensche- Jjkheid, dat de Fransche troepen aan de grens der volksstemmingsgébieden worden teruggenomen en vervangen door Duitsche troepen. Duitschland heeft een neutrali- teitsverklaring afgelegd. de geallieerden niet. De troepen der entente zouden dus licht slaags kunnen raken met de Russi sche legers, .wat een verplaatsing van den strijd op Duitsch gebied tengevolge zou hebben. Sommige ententegezinde bladen pogen hieruit te distilleeren. dat de gebeurtenis sen in Polen indirect voordeel aan Duitsch land brengen, omdat ze een gereede 'aan leiding zijn te tomen aan de bepalingen van Spa. Ooik wordt er op gewezen, dat zoodra Duitschland en Rusland in onbelemmerd verkeer met elkaar staan, de economische blokkade van Duitschland door de entente een onmogelijkheid zal worden. Anderzijds zou de kwestie van den vrijen handel met Rusland, waarover sinds maanden te Lon den wordt onderhandeld, automatisch wor den opgelost. Mede om Duitschland te beletten eemir profijt te trekken van de gebeurtenissen, zou de entente in de eerstvolgende dagen alles doen om een verdere uitbreiding van de l’oolsche catastrophe te voorkomen. Van dit „alles” valt nog niet veel te be speuren. Zooals boven opgemerkt, de en tente zal eens onderzoeken, wat in deze moet worden gedaan. Te dien einde zal de Fransche regeering in overeenstemming met de Britsche een missie naar Polen zen den. Zij zal zijn samengesteld uit de Fran sche gfezant in de Vereenigde Staten Jus- serand, op het oogenblik met verlof te Pa te binnen te brengen, dat zij tot hem gesproken had. om hol minste gebaar, dat zij getnuakt had. na te gjaan. na te denken over haar uitdrukking van haar gelaat, en zich over te geven aan den zonneschijn van geluk en ellende, die zijn liefde over hem gebracht had. Terwijl hij zoo voortliep en zich verdiepte iu de bitterheid van zijn ver driet. zag hij een hond over het pad loopeta. die een haas achtervolgde. Hij kende iederen hond van de plaats en herkende dezen oogpnblikkelijk. Het wis, een jachthond, toebehoorende aan den meest bekenden strooper van Dar racourt en zelfs voor een jachthond bij zonder knap. Harry Herne had den eigenaar dikwijls gewaarschuwd, dat het dier doodgeschoten zou worden, als hij op het jachtterrein van het kasteel werd aangetroffen en hij greep zijn geweer om op hem aan te leggen, maai de hond was hem te vlug af en raak te buiten schot in het kreupelhout. Werktuigelijk ging hij hem achterna, de hond liep door t hek. diefde Hall gronden scheidde van die van Darra court en Harry zonder te denken en geheel vervuld met de achtervolging, klom over de heg en volgde den hond Haast zonder het te weten ging hij ovei het grasveld van den Hall en be vond hij zich naast de orclvdeeönkas- sen. PJjitseling bedacht hij ziteh en schrikte op. en de hond, als had hij op deze gelegenheid gewacht, raakte uit het gezicht. Harry bleef staan en zich het zweet rijs, generaal Gand en de Vignon, adjunct-chef van den minister van buitenj^ndsche zaken. Millerand heeft Woensdag de Britsche mis sie ontvangen, die Donderdag tegelijk met de Fransche missie naar Warschau ver trekt. De Britsche bijzondere missie voor Po len. bestaande uit Lord Dabèrnon. Sir Mau rice Hankey en generaal-majoor Radcliffe, vertrekt morgenavond uit Perils naar War schau. tot den wa- maatrege- •aande te niet neer, ten dik an onuitsprekelijk lUd«B ezen Sindtdien heb ik ak beschouwd, te trach- i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1