IKWERK No. 14378 Vrijdag 30 Juli 1920. 59e Jaargang. ZOON X<Tïe-CL-we- ezx ^.cL’v-exteaa.txe'blsuóL-xroorO-o-uLd-eu qta O-matraVe-n Os Vrouwe van Darracourt door E TIJDGEEST* 500 nummvi*» ten overslad lotaris O 6. MiJblE. idap 28 Juli 1920 500 6875 XX) 673 831 X) 1373 X) 2H 3 3819 X) 1968 3098 19246 TIJDGEEST". Gevecht in de Belgische Kamer. Vergoeding aan de Belgische oud-strjjders. Betooging voor de Kamer Inval der demonstranten. „Ons Vaderland” vervolgd. De nieuwe nota aan Rusland. De voor waarden aan Polen. ’t Poolsche leger valt uit een. Duitschland’s positie. ^*De kolenlevering. Nederland krijgt ’t beloofde minimum. Amnestie? Bela Kun in vrijheid. Betoogingen in Boedapest. Geheime conferentie. Feuilleton. rer«l« 2.M. elk» regel meer ƒ0.59. GOUDA Bureau: MARKT GOUDA. Redactie: Teief. Interc. 545. De is V dat 1592 nu die 2* R< de regeering welke 162® het aan Mimm ik SNDA. toen Gewon» ad verten tién en ingezonden medtdeeluigen bh contract tot «eer gerxiu ceerden prijs Groot» lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 60 hooger GOUDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. ginj we regeering zal in afleggen. Troepen bouw overnachten. verscheidene aanvallers af en den grond, de Afgevaardigde 1 “°n de hand gewond. Enkelo rast ...amen op de .511 47 13311 54 67 1645 84 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad ner kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS-. Uit Gouda en omstreken behoorende tot d»n beaorgkring) 1- 5 regels ƒ1.30. elk» regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ9.30. Advsrtentita van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel Advertentitin in het Znterdagnummer 20 bijslag op d»n prijs --- 340 93 71 418 99 89 36118021366041 91 31 62 530 70 516119421 25 82 37 98 4912008 Kai de bespreking ov< grondwet en het s voortgezet. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is een ministerraad gehouden, welke be sloten heeft, dat er aanleiding is een ver volging in te stellen tegen Ons Vaderland, het blad van de frontpart ij. dat men als den aanstichter van de Onlusten beschouwt. De ministerraad heeft voorts den procu reur des konings gelast de noodige vervol- igen in te stellen. Er zal heden een nieu- ministerraad gehouden worden en de de Kamer een verklaring zullen in het Kamerge- noodige vei heden rehouden worden t Kamer een verkl llan wij later heengaan. ,..ii -1 t convoi- nister van binnenlandache zaken (de mi nister-president), die geen maatregelen van veiligheid had getroffen, maar de Ka mer was in geen stemming om daar op in te gaan. Zij hield zich bezig met de be spreking van de agenda en het verzoek ging verloren. Men spreekt echter van een kabinetscrisis. Op het oogenblik beraad slagen de ministers. Óp straat belemmeren de betoogers het verkeer, gendarmen te paard vegen het terrein schoon. Gejouw en gefluit weer klinkt als de afgevaardigden verschenen, maar om tien minuten Noor vüf heeft de uner haar kalmte weergevonden en wordt bespreking over artikel 49 van de salaris der onderwijzers CHARLES G AR VICE Geauthoriseerde vertaling van I P WESSELINK-v. ROSSIJM (Nadruk verboden i ,O dank zeide A «ij lachend „Maar hj dia u verdeqkt? Hij wart een oogenblik stil. «prak hij pp «achten toon: «Naar waarheid moet ik «eggen. dat ik vermoeden* heb.” (Wordt vervolgd Advertentiia kunnen worden ingezonden door tueschenkomet van sailed» Boekteen dolaren. Advertentiebureaus en onze Agenten 7044 9699 12046 13842 165721»! 57 9908 47 44 88 14063 V 31 r 47 58 63 74 97 14063 .2177 95 83 12269 14267 16715 10228 72 14356 3411 10302 12316 14469 37 4 12415 14544 46 i 33 25 59 76 M 104± 39 14654 16883 U 81 91 14733 16901 83 12580 56 2718 10549 12634 77 94 78 35 14855 97 10637 57 7817Q07U 10748 - Htlg. „Neen, zeide hij. „niemand is dood, maar ik heb toch een groot, vefliee geleden „O. wat sympa.'hie. 55) t Gezicht badende, om de zwarte kringen onder de oogen zooveel «ioge- lijk wig te maken, kleedde zij zich en klokte han Susie s deur. „Kom imij helpen eenige bloemen te plokken voor miss Lucille’s tafel1’, zei de zij op zuchten toon. „Ik wacht je in het voorhuis.” Zij hoorde Susie uit bed springer» en antwoorden „ja. mtea*vroolijk en vlug-, toen ging zij naar benedeta. Haar gelaat was biedt, er waa een harde uit drukking in haar oogen en de dunne lippen waren vastgesloteh over de klei ne. gelijke tandeft. Dal wat zij op het punt was nu te gaan doen was een ge waagde daad; een vaische stap, een onvoorzichtige beweging en de zóo zorgvuldig overlegde gamenzweering zou als een kaartenhuis inéén vallen en haar begraven, onder iets, veel zwaarder dan karton! Maar toen «ij Susie s stem hoorde op de trappen. <rwong zij haar gezicht tof een lach en neuriede vroolijk „Ben je daar al, Sueie? Je hebt niet 61 69 7175 10037 7205 68 19 95 21 10186 121 7363 89 122 95 1C222 7443 10302 7543 83 7674 86 81 91 14733 95 83 12580 56 7760 1C54912634 77 7957 78 35 14855 7210637 57 78 1790711 73 10748 71 97 38 «99 981274814946 58 1195 1080612810 76 83 1310 28 15 15001 96 li 661C923 23 2717KB 1425 29 62 15117 47 61 55 65 93172101 72 75 84 15217 4719 1532 11039 12903 25 51 98 52 38 33 17306 >652 74 83 50 1411 87 11150 13016 15315 34 71611215 43 51 8319 18 52 13123 15460 88191 22 11305 49 64 17427 71 71 13251 15519 B3ZI 826 72 54 3617504 67 11499 68 94 68 917 11511 91 15633 912» 27 47 13318 48 98 058 54 20 15724 17640M 112 67 43’ 64 17701X6 85 11645 46 99 54 210 84 8715823 75 38 11704 90 56 83 54 24 13464 15904 17808» 88 41 13527 6 31 - 46 17964 49 18070» 94 32 27 13707 64 rtO 1416356 «52» I nummer» ten ov«'*i6* ris A. 6. MUUE. ad 29 Jail 10720 15819 2594 f 90-~ 5 1?OloS118^|Wg‘,’J G1I730 I 3288 16754 12 11839 13474 16885 >1 12223 13855 16920 fó 12315 14251 17414 I9ÖZ H 12416 14628 16 ^942 190» De actie der geallieerden in zake Rus land kan voortgang hebben. Italië, welks goedkeuring noodig was voor de te Bou logne opgestelde nota welke naar Moskou zou worden gezonden, heeft geantwoord; ze staat naar Lloyd George in he* Lager huis meedeelde, volkomen op hetzelfde standpunt als Frankrijk en Engeland. De premier legde er den nadruk op, dat wan neer hü sprak van volkomen ove tning. dit ook indérdOumn flflV antwoord was het volgende: „De Britsche regeering heeft haar Geal lieerden geraadpleegd en is in staat? het volgende telegram aan Tajitajerin te/zen den in antwoord op de nota van 24uui*:{ „De Britsche regeering, in de opvatting, dat de wapenstilstand tusschen Sovjet-Rus- lan en Polen op het punt staat gesloten te worden, heeft haar Geallieerden voorge steld deel te nemen aan een conferentie te Londen, waarop ook de Sovjet-regeering zou vertegenwoordigd De Britsche regeer in j twijfel mag bestaan voor de deelnemende m< uitgenoodigd, of over u_ werpen, welke besproken Het antwoord wfjst er beide laatste telegrammen der Sovjet-re- geering eenigen bwijfel over deze punten laten beslaan en dat. terwijl het telegram van 19 Juli de deelneming van de naburige regeeringen schijnt te verwerpen, het laat ste telegram, die deelneming schijnt goed te keuren. De Britsche regeering is van meening, dat wanneer de Geallieerde re geeringen de gedelegeerden van de Soviet- regeering moeten ontmoeten'wet eenige kans op succes, de gedelegeerden van Po len en de randstaten ook tegenwoordig moe- nHiijh nieuwsgierigheid hebt gaundr genran^t, zeide zij. „Ik hoop, dat hel niet iets van gewicht is? „Van gewicih. ja, zeker wei. zei hij langzaam, alaof hij aarzelde het haar te zeggen. Susie trok zich nog verder drug, uit eerbiedigen «chroom, maar Marie riep; haar: „Houdt de schaar vaat. Su sie!’ dus was zij verplicht terug te gaan en naast Marie te blijven „Er is toch niemand dood?' vroeg Marie ern- AdaiiBtotratic: Telef. Interc. 82. ."I iii.üjmggg— wijken bijna over het ggheele front terug. In de overal nog steeds voortdurende ge vechten zijn aan bekte idden de verlteoen zeer zwaar. X En ondertusachen beraadslagen de ge allieerden onvermoeid over de hulp, die ze kunnen geven en zenden te moedinapre kende berichten de wereld in. „Houdt vol!" roepen ze Polen toe, „de hulp nadertI" ala- of de kans niet groot is dat heel Pblen onder den voet geloopen is voor de ver sterkingen er zijn. Hier onder een voor beeld. De persafdeeling van het Poolsche ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede: Gisteren heeft een zitting der Fran- sche en Engelsche miktaire commissie te- aamen met den ministerraad plaats gehad. Er werd over de hulp der Entente aan Po len beraadslaagd. De hulp zal met groe ten spoed worden georganiseerd, ten einde wanneer de wapenstilstand niet tot stand mocht komen, gewapend te zijn. Van Amerika is weinig te wachten» Terwijl de „Temps” steeds «r op heeft aangedrongen, dat Frankrijk niets tegen over Polen zou ondernemen zonder de hou ding van Amerika te kennen, seint de cor respondent van de „Echo de Paria” te Washington thans, dat tot dusverre het staatmlepartement nog niet officieel «iin houding heeft bepaald, maar men meent te weten, dat, behoudens zeer dringende redenen. Amerika den wensch «al uiten niet aan de conferentie deel te nemen. De Amerikaansche leveranciers hebben ah be taling voor hun zendingen wapenen, mu nitie enz. aan Polen slechts schuldbeken tenissen op langen termijn ontvangen. Thans aal daarom de Amerikaansche re- georing, meent men. slechts haar moree- len steun kunnen geven. In elk gevel zijn de critici van de Poolsche politiek, zooals in dé laatste maand aan hot licht ge komen is, talrijk in Amerika en het Is vol strekt niet zeker, dat Wilson veel zal kun nen doen voor de regeering te Warschau in de huidige conjunctuur. verziekte. impotentie, hoest, bros*, imatiek neuralgie, jicht, le- pping, eczeem en alle hmd i anusziekten, aderspats*», lige en volkomen feneia, ■evallen per brief, door de mtenextracten van dokhr schillend voor elke ziekte lal re No, 85 met bewijus J. SNABILIE, Gr. lUrfct net nauwkeurige omschri. KIM U z(jn. Lering meent, dat er over het doel waar- logendheden worden de speciale onder moeten worden.” dan op. dat de Duitschiand acht, geaten het voortduren van den strijd, hèt gevaar nog niet geheel geweken. Rusland slooft zj^h uit in *t be tuigen. dat ’t heusch mets tegen Duitech- land in ’t schild voert, otonieuw heeft hot <lie verklaring te Berlijn' laten afleggen. Polen heeft laten weten Duitschland's on zijdigheid te eerbiedigen, maar toch als ’t huis der buren in brand staat, kan allicht een vonk overvliegen die den boe len boel in vlammen doet opgaan. Wan neer de geallieerden er op blijven staan munitie door Duitschiand te vervoeren, en dat zullen ze waarschijnlijk Inderdaad doen, dan kan het ex-keiterriik in den strijd gemengd zijn, eer men het toeaiek In Engeland gaan stemmen op om DuiflflK' land er desnoods maar aan te wagen^njv de Evenings New» bepleit ChurcwF Duitschiand on te stellen als slagboom tegen het Iralsjewisme. de minister zou er niets tegen hebben wanneer de vroegere vijand de wapens tegen Rusland opnam om de Roode Golf tegen te houden. Hiervoor regeeringscrisis is Woensdag in Bel gië afgewend kunnen worden, maar nu dreigt een nieuwe crisis, die gisteren oogenblikken van geweldige spanning, die haar 't voortgaan met de werkzaam heden belette, heeft doen beleveh. De Ka mer zou zich bezig houden met net wets ontwerp om een fonds te stichten voor be hoeftige oud-strjjders en daarvoor eep por ting van 50.000.000 goed keuren. Tevens er drie wetsontwerpen ingediend gift te verstrekken aan eiken oud- Deze gaven het gevoelen van de 'heid der Kamer Aveer. die zich uij- Nj^heeft in de afdeelingen voor een .van een fonds. Gistermiddag leh daarover stemmen, edoch. erd ónmogelijk gemaakt. De oud-strü- achtten het moment gekomen om de op hun zaak te vestigen. Uit het land stroomden de oud-gedientien en duizenden verzamelden zich voor Kamergebouw. Aanvankelijk beloofde )etooging een rustig verloop te hebben, •èp van twaalf oudstrijders bega/ ir de Kamer, waar zij ontvangen door den voorzitter, wien zij hun voorlegden. Deze verklaarde, dat Aug. Nieuwe Scha»*- vue Henri ter Hall. 1 Aug. Tenniswedatri)- Harmonie, Vergnde- )perette VereenigwM sistoriekamer RemM- P. L A. n wij geregeld tijdig jen ontvangen van eer ten. vermakalijk )«e in onze agands Drakbarij I BOON - GOWDA- 1 glimlachend Zij deed een kteint» kreet hooreu. „Ja, dat ia waar, dat hebt u gtxiaan Hep «ij int. .du» moet ik het «ijn, die het geetolen neb. voegde zij er laehend bij „Dan moet ik u dadelijk gevangen laten nemen. zeide hij, eveneens lachend. „Maar «eg eena. hebt u het aan iemand ander» verteld?’’ Marie koek haastig naar Susie, wgar door de arme meid nog bleeker werd, ala liet mogelijk wan. „Ik Ik vertelde het aan Miae Darracourt. antwoordde aarze lend. „Aan mie» Darracourt, dan moet Ik u Beiden gevangen laten nemen. voeg de hij er lachend hU „O hemel! Ik wou, daKu he< uuj niet verteld hadt. riejï «H na. een oogenbMk. „Het het heeft allen acUjjn. et ik er achuld aan heb. vindt uniM?'* „Dat ie onzin.” hernam hij ernatig. „Ais u en mie» Darraoonrt de eenige toeraonete bent, die het geheim kennen, te het men goed, alaof niMuagri het wwt dan ik zelf Neen, ik moet lh een andere richting zoeken u. dat te een opluchting! met oen tucht en even ernet te er iemand. vjteroit, on van aangename vorrasfting. toeft hij dte» hoed afnam en de hand uitstak. „Goeden morgen, Lord Merle. Wat bent u vroeg! Suaie en ik dachten, dal wij van morgen heel alleen zou» den zijn. Maar, wat scheelt er aan? Is er Iets gebéurd?-' vief zij zich zelve plotsqjing in de rede, want de mar kies stond haar aan te zien met eeh bleek ongerust galaat. „Ja. ja. er, te iete gebeürd. miss Verner,” antwoordde' hij ernstig, „maar ik geloof niet.,dat ik uw mor genwandeling mag» bederven door dit te vertellen.," „O, maar u' moet het mij zeggen, nu ^wijt me dat! riep zij vol J»t moet iets vreeseiljks zijn een groqp som gelds te verlie zen. Dat is een ramp., die aan arme inenrtrhen.' zooais ik er een ben niet kan overkómen." t z„Ik ben dankbaar voor uw sympa thie/' sprak hij. -Maar liet is geeif geld, het is iets dat ik veel 'hoogtjr schat, miss Verner. Er is 'Ingebroken in? de zilverkast en eenige van de zeld zaamste en kostbaarste stukken zijn ge stolen" Marie verschrikte. Susie liet de schaar vallen en stond daar bleek mei open mond. „U o schertst toch? riep Marie uit. .Sche?teen! ik wou dat ik het kon!' antwoordde hij .Neen, het te de droevige eenvoudige waarheid, miss Verner De zilverkast te opengemaakt ONS OVBRZICHT. mandant van het gebouw, die ovangens slechts enkele mannetjes tot zün beschik king heeft, verbiedt zün lieden te schieten of van de bajonet gebruik te maken, zoo- dat Be betoogers ongehinderd binnen kun nen kpmen. Voorzitter Brunet, die alles heeft, aangezien, neemt zün plaats weer in en verklaart, dat de Kamer niet voor ge weld kan zwichten. De afgevaardigden van de oud-strjjders Remortel. de deck en Sic- card. verklaren, dat de betooging slechts een vreedzaam karakter draagt. Op het zelfde oogenblik snelt Debue, een der uues- toren de Kamer binnen en roept, met de handen gebarende, daar zün zü! Inderdaad dringt een golf betoogers de vergaderzaal binnen, waanbü de Kamerbewaarders in- der den voet geloopen worden en slagen oploopen, tefwül de ruiten ook stukgesla gen worden. Er zün weldra een 5 a 6f^ö| man in de open ruimte tusschen de ban ken, 4 Er ontstaat een handgemeen. Hubirf* slaat verscheidene aaiwallers af en goiit ze op den grond, de Afgevaardigde Berloz wordt aan de hand gewond. Enkelo razen den klimmen op de lessenaars en brullen onsamenhangende woorden, gemengd met gefluit. Kwajongens, te jong om oud-strü- ders te zün, «teken sigaretten oü en strij ken lucifers al Het meerendeel der afge vaardigden ie Jp zün plaats gebleven; en kelen vechten met betoogers. Deze cwai-- weldiging draagt een ruw en gemeen ka rakter. Zü duurt ruim een uur. Dan trek ken de betoogers af, in de hoop op de pu blieke tribune te kunnen komen, maar deze zün ontruimd en de toegangen zün zorg vuldig gesloten. Brunet vezoekt den betoo- bers de zaal te verlaten en begeeft zich tusschen de betoogers, zeggende dat zjj niet lastig zullen worden gevallen. !A/ZÜ' heen kunnen gaan en laat zelfs om ‘leAfe- mpederen tot bedaren te brengen, de be toogers, die aangehouden zijn, in vrüheid stellen. Maes, van de frontpartü. roept Jen be toogers toe: „Goed zoo! Goed zoo! Gaat niet heen of gü zult bestolen worden!" De materieel^ schade is van weinig be- teekenis en er' heeft gelukkig geen bloed gevloeid, want de betogers waren gewa pend. Uit de kleedkamer zün enkele hoe den en stokken van afgevaardigden gesto len. Enkele betoogers hebben geroepen om den minister en om Woest*. De deur van het ministerie van landsverdediging werd goed beschermd en vele afgevaardigden brachten na afloop van het tooneel den minister een bezoek. Hubin vroeg aan de regeering welke straf'zü aan zou wenden jegens den mi- lang werk gehad.” „0. neen. mtes. ik was bang, dat u hei wachten moe zou worden en «on der mij zoudt gaan Het te erg vrién delijk van u mij mee te nemen. Dezen kaM^uit. miss Marie, af de mooiste rozen z.jn aan den zuidkant van den tuin. „Daar zullen i zei Marie. „Ik wil eerst wat vtdus van de heg van het park. „Heel goed, miss, zei Susie, en met haar jnandje aan den arm. trippelde zit welgemoed naast Marie. Zij kwalmen aan de heg van het park? en waren bezig lange slierten van de convolvu lus te plukken, toen zij een stap hpor- aan den anderen kai>t van de heg. en Merle- zagen, die nailer bij kwatn. Susie ging eerbiedig achteruit, maar kon toch alles nSbren. on Merle knik- te mot een voorkomen- ten zün. De conferentie zou als haar hoofd doel hebben de herstelling van den vrede In Europa en in de eerste plaats tusschen Polen en Rusland, op voorwaarden, welke aan Polen de onafhankelijkheid verzeke ren en de belangen van beide landen wet tigen. De conferentie zou eveneens de nog han gende kwesties tusschen Sovjet-Rusland en de Randstaten moeten regelen, welke sta ten nog geen definitieven vrede met Rus land heM>en gesloten. Na regeling dezer kwesties zal de confe rentie voortgaan de kwesties tusschen de Sovjet-regeering en de Geallieerden te be spraken. De eiseh der geallieerden dat ook de Rand staten aan de conferentie te Londen zullen deelnemen, kan nog een ernstig beletsel vormen. Eigenlük heeft de Russische re geering de mogelijkheid dat de zaak aldus zou worden geregeld, nooit overwogen. ïntusschen moeten gisteren de bespre kingen over den wapenstilatend begonnen zün, of dit inderdaad gebeurd ia, Weten we nog niet, een desbetreffend bericht is tot heden niet ontvangen, een telegram uit Kief maakte tot nu toe alléén gewag van de voor waarden die Rusland aan Polen nou stellen. Zc luiden: Polen geeft Wilna. Minsk. Grodno en Cholm op. Polen levert al zijn oorlogsmateriaal aan Rusland uit. benevens 70 pct. van het spoorwegmate- riaal. De sovjet-grondwet wordt voor den tijd van een jaar in Polen ingevoerd. Po len zal dan zelf over zün nieuwe grond wet beslissen. Polen wordt voor den tijd van vüf jaren bezet. Als onderpand wor den de Poolsche zout- en kolenmijnen aan Rusland afgestaan. Hoewel de Polen nog deaer dagen een L- i hoogen toon aansloegen en beweerden den if* wtIojt niet te heftben rwtoren en geen plan te hebben mir nichts dir nichts iedere voorwaarde te onderteekenen. die hun zou worden gesteld, begint het or toch aardig op te lüken dat ze heel weinig zullen heb ben in te brengen. Het Poolsche leger trekt „alsmaar” terug, of mag men de Duiteche berichtgevers gelooven, dan Is er geen sprake meer van een geleidelijke terugtocht. Volgens den correspondent van 't Acht Uhr Abendblatt bevindt het Poolsche le ger zich in volkomen ontbinding en zün de soldaten hun hoofd geheel kwüt. De be velen, welke de leiders geven, zün dlkwüls geheel met elkaar in strijd, terwül aller lei regelingen worden ontworpen, maar niet uitgevoerd. Zoo blüved de versterkingen geheel uit. Er bestaat geen enkel «vert)an<l meer tusschen de vluchtende troepen. In deskundige kringen te Berlün wordt de toestand als volgt beoordeeld: In het centrum van het front wordt Brest Litovsk ingesloten; ten Zuiden daarvan wordt Lem berg bedreigd. Het is slechte een kwestie van tüd. wanneer deze beide steden ziMen worden ontruimd. Op den weg naar Brest Litovsk hebben de botejewiki Berecv ,#n Kartuzky (bereikt. Met zeer sterke trokfljen- •afdeelingen zün zü de Czelwarivier over getrokken. Aan de overige deelen vpn het f ront duurt de opmarsch voort. De Polen door den een of ander, en eenige van de achoone en kostbare ertetukken zijn iblj ontnomen Hte is nfel alleen de gel - delHke waarde dar <li»H?eK. waar ik om geel ofschoon die ook aanzienlijk te. maai de ge»tolen stukken zijn reeds se dert jaren in de familie geweest, en il$ kan ze niet vervangen, al wilde ik hoiHterddiil'zenii pond Itesteden. .O. hemel! riep zi^j. „H^e vreese- lijk! Wanneer hebt n het ontdekt?' .Zoo jtflst. antwoordde hij. „hen half uur geleden stond ik op. met het plan wat te gaan visachen; ik ging mijn hengel haten dien ik in de klei nc eetkamer oplrnrg. „Ja. ja zei zij ongeduldig „Toen* ik door de kamer ging, ver volgde hij langzaan, bemerkte ik dat hèt paneel ver openatond. en denkende dat ik het zoo bij vergissing gelaten had. ging ik het «luiten lete. ik weet ze>! niet wa maakte dat ik het open schoof en er in keektoen ontdekte ik wat er gebeurd was. Hij leunde tegen He heg en zette den hoed schuin on met een afgetrok ken, angstig geinig. Men er was een oojfenMIk stilte, terwijl Rnsie daar stil en Kloek bij stond. .Verdenkt u iemand? vroeg Marie zachtjes. „Hebt u eenig vermoeden9 Hij antwoordde niet, maar keek ge meiijk over haar heen. Hebt* u aan iemand het geheime woord gezegd, dat de kast moest nen?" .Ik heb het u gezegd!" zeide waren om een strü'deL meerdeE gesprokl gift instead zou de Kami dit werd onr^ tiers aandacht geheele I; toe het de betoogi Een groèj zich naai werden door den voorzitter, wien zii hun eischen voorlegden. Deze verklaarde, dat hü ze niet aan de Kamer mocht overbren gen, daar deze moet beslissen zonder dwang, van wien ook. De voorzitter voer de er bü, dat de Kamer wist, wat de oud strijders in den oorlog gedaan hebben met hun wenschen rekening zou houden. Toen de afgevaardigden weer buiten kwurnen, ontstond er een groot gedrang. Dfe politie zette de ministeries af. maar vqar het Kamergebouw wisten de demon stranten het politie-cordon te verbreken. is wilden zü de trap opgaan, toen de toesnelde en de deur afsloot. Men schatte het aantal betoogers op’ dat oogen- blik op 12 U^OOO. De afgevaardigden van de oud-strüdCTs, die in November gekozen kün. aldus *t verhaal in de N. R. Ct.. ver schenen op het spreekgestoelte, maar hun stem ging in het rumoer verloren. De voor zitter liet zifch door een der onder-voor£it- ters vervangen en begaf zich naar de gang om zich van den aard der betooging op de hoogte te stellen. Me^riepi Weg met Jan son! Wieg met Janson als minister van c'e landsverdediging. De betoogers dringen op tej?en de uitgangen van de Kamer. Een verminkte, ie een arm en een been mist, slaat met *zün stok een ruit in en komt in het voorportaal, weldra gevolgd door een heele troep betoogers. Op hetzelfde oogenblik worden alle ruiten ingeslagen en komen de betoogers door d<> ruiten het Kamergebouw bibsen. De militaT% com- f.--

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1