binnenland. /- - eou toeft in Ue eerste piaata noodig zijn, dat buitacftiand ue wapens moeftt behou den, die ftet nn moet uitleveren en daar van is nog ^en sprake, FranJcryk zou daarvoor zeker niet te vinden zijn. even min ais hei al.stand wil doen van de toe gewezen kolen, een kwestie, die Duitsch- land heel wat hootdbrekena' kost. In de bueenkom8t van den mkskolen- raad van gisteren besprak de Lhiitsche re- geeringsoommissaris het levennffspian volgens de overeenkomst van Spa en leg de er daarbij den nadruk op. dat men er naar moest streven, dat de fabrieken enz. aoveel .moge]uk kolen afstaan als zyn kun t nen tonder hun voortbestaan in xevasr te brengen. Gisteren is er al met de entente een le/veringspian besproken, waarbij ge bleken is, dat de toewijtingen voor de Duitsche verbruikagroepen verminderd moeten worden. Ook de spoorwegen moe ten een klem deel minder ontvangen. De electriciteitsiabrieken zullen <U pet. krii gen van de hoeveelheid van 1917'16. De uitvoer buiten de leveranties aan de en tente om zal vergeleken met Mei van 4232.000 ton op 106.000 ton worden terug gebracht en Nederland en Zwitserland zullen het minimum krijgen van hetgeen met hen is overeengekomen. Aan andere vreemde landen kan in het geheel met meer geleverd worden. De zwaarste last van de vermindering zullen de Duitsche fabrieken en hoogovens moeten dragen, die in Augustus nog Biechts 3.406.000 ton steenkool en 467.000 ton bruinkool zullen krügen tegen 4.047.000 en 583.000 ton in Mei, dus 16 minder. iDe berichten over smokkelarij van ko len acht de Rykscommissie aanzienlijk overdreven. Het is niet waar, dat er groote hoeveelheden over de grens gebracht zijn. Maanden geleden zijn er s mokkel part U en naar Nederland ontdekt, maar daaraan is dadelük een eind gemaakt en sindsdien is dat geheel afgeloopen. (De commissaris weet slechts Van drie Bmokkelpartuen op groote schaal. Daar toe behoort de z.g. Zondagarbeidovereen- komst in Silezië, welke met niet heeft kunnen beletten, daar de entente alle uit gevoerde partUen in beslag genomen heeft, voorts een aansienldk aanbod van kolen, dat schanbaar van de entente uitging, maar waarbij alleen van een aanbod en niet van leverantie sprake is geweest. In ieder geval bedraagt de smpkkelarü nog niet één percent van de getyeele voort breng» t. De rijkscommissaris besloot me te zeg gen, dat er zooveel mogelijk moest ge zorgd worden, dat de entente de overeen gekomen hoeveelheid zou krijgen, doch dat eerst nog moet blijken of dat wel mogelijk ii. Op het oogenblik hebben onderhandelin gen tusschen de regeering en de partijen plaats over een amnestie kan degenen, die bü de Kapp-putach of bü de ten gevolge van de onderdrukking van dezen staats greep in het Ruhrgebied ontstane onlus ten betrokken waren. Deze amnestie zou zich echter slechts uitstrekken tot hen. die bü bedoelde onlusten goen leidende rol heb ben gespeeld, en natuurlijk ook slechts gelden voor politieke misdadigers. In par lementaire kringen hecht men er waarde aan, dat deze amnestie nog in de korte zittingsperiode van den Rijksdag Behan deld wordt. Den 20sten Juli is, naar men weet. een transport Russische krijgsgevangenen, waarbij zich o.a. Bela Kun bevond, te Stet tin aangehouden. Den 22sten Juli heeft de jHongaarsche vertegenwoordiger te Berlün 'aan de Duitsche regeering medegedeeld, dat de llongaarsche regeering een verzoek tot uitlevering van Bela Kun bij de Duit sche regeering zal indienen. Sindsdien is een week verloopen, zonder dat een derge- lük verzoek bü de Duitsche regeering is ingediend. Daar het de Duitsche regeering voorkomt, dat het niet aangaat, den in voorloopige hechtenis genomen personen zonder o enigen rechtsgrond nog langer de vrüheid te onthouden, heeft zü besloten, niet verder te verhinderenwdat Bela Kun en zün gezelschap naar het land vertrek ken, waarheen zü wenschen te «aan. Bela Kun is dus vrijgelaten. In Boedapest hebben weer anti-semiti- sche onlusten plaats gehad. Aan het Ber liner Tageblatt wordt uit Wieenen geseind, dat Woensdag en Dinsdag benden van on geveer 100 man de straten van Boedapest doortrokken. Zü vroegen aan de voorbij gangers of zü Joden waren. Later drongen 13 gewapende mannen in een koffiehuis binnen, nadat ze eerst de telefoondraden hadden doorgesneden. Zü vielen de aan wezigen aan, waarvan een gedeelte vluch ten kon. De directeur van de Algemeene •llongaarsche Spaarbank, A. Verbely, kreeg bü deze gelegenheid een doodelijken messteek. De advocaat Varsany werd door een revolverschot gedood en een ambtenaar dóór een schot zwaar aan het hoofd ge wond. De politie heeft een streng onder zoek ingesteld. Dinsdagavond heeft een bende rad draaiers een aanval gedaan op enkele kof fiehuizen. Twee personen werden gedood. De minister-president heeft verklaard dat tegen hen die de orde verstoren scherpe maatregelen zullen worden genomen. Een correspondentiebureau deelt mede. dat oP het Roemeensche departement van buitenlandsche zaken te Boekarest een be- langrüke geheime conference, heeft plaats gehad. Vertegenwoordigers van alle Bal- kanstaten woonden deze zitting bij. Gene raal AVerescu heeft nogmaals verzekerd, dat Roemenië slechts in vrede wil leven. Hü was van meening, dat de Balkancoali tie noodzakelük was tegenover het bolsje wisme. De vertegenwoordiger van Bulgarije merkte op, dat een gemeenschappelijke ac tie slechts mogelük zal worden, nadat de Balkanvolkeren het onder elkaar eens zul len zÜn geworden. Generaal Averescu ant woordde dat Roemenië bereid was zeer zorgvuldig de voorstellen te onderzoeken, die Bulgarije, met het oog op de goede verstandhouding tusschen de Balkawvolke- ren.> wilde indienen. De conferentie besloot een commissie te benoemen, welke de rao- heid zal onderzoeken van een defen sief verbond van de Balkanlanden tegen over het bolsjewisme. De Wielingen. In de Daily Telegraph verdedigt Emile Uammaerts het Belgische standpunt in de WielJnger kwestie niet zonder zekere soort handigheid. Of de Belgische dan wel de Nederlandsche gedelegeerden schuld heb ben aan het afbreken van de onderhande lingen is van ^reen beteekenisDe Ne- derlandsche regeering heeft tot driemaal toe sedert 1914 de Belgische soevereiniteit over de Wielingen erkend, de eerste maal toen België vroeg er geen münen in te leggenProf. Niermeyer. een Hollan der, betwist zelf de historische rechten van Nederland- Radenwet. In het voorloopig verslag over het ont werp van wet, tot wüziging der Radenwet, wordt os. het volgende opgemerkt. Gaarne zou van den minister worden ver nomen, of het in züne bedoeling ligt den Raden van Arbeid gelegenheid te geven zich te ontwikkelen in de liin zooals mi nister Talma die getrokken heeft, of wel dat de minister meent, dat de zelfstandig heid dier lichamen zoodanig moet worden ingeperkt, dat zü eigenlük niet anders zün dan de agenten van andere organen. Is dit laatste de bedoeling, dan achtten deze leden het wenscheliik dat de Volks vertegenwoordiging in de gelegenheid zal gesteld worden zich over dergelüke ingrü- pende verandering in een door haar aan vaard stelBel uit te spreken. In elk geval behoort dit niet stilizwügend, op verkapte wüze door andere organen te geschieden. Elect rieitcitsvoorziening van het land. Ingediend is een wetsontwerp „Electrici teitsvoorziening van het land". Art. 1 bepaalt, dat voor den aanleg en de exploitatie van inrichtingen en werken tot het voortbrengen van electriciteit, welke van anderen beschikbaar zal worden ge steld, het geleiden daarvan door primaire hoogspanningsleidingen en het transformee- ren in onder stations die rechtstreeks op het primaire net zün aangesloten, eene naamlooze vennootschap „het Nederlandsch Electriciteitsbedrüf" wordt opgericht. Door die vennootschap kan in büzondere gevallen worden overgegaan tot den aanleg of de exploitatie van werken tot het ver deelen of leveren van electriciteit. Aandeelhouders van die vennootschap kunnen alleen zyn: a. de Staat; b. provincies, of, in plaats van deze maat- schappyen, welke electriciteitsvoorziening ten doel hebben en waarin provincies of ge meenten overwegenden invloed hebben; c. gemeenten; d. bedrijven, welke door de Kroon zü'n aangewezen of toegelaten. De Minister van Waterstaat bepaalt, den Electriciteitsraad gehoord, welke hoogspan ningsleidingen als primaire in den zin van dit artikel moeten worden beschouwd. Het wetsvoorstel is grootendeels ge schoeid op de leest van het rapport der commissie in April 1919 benoemd om van voorlichting te dienen omtrent de wüze waarop het denkbeeld van de electriciteits voorziening volgens de meening der Regee ring zou kunnen worden verwezenlykt. Terwül de commissie de zorg van de ge- heele productie in het algemeen aan den taat wilde toevertrouwd zien, zou de Mi nister van Waterstaat, „voor den Staat" willen lezen „een centraal lichaam". Tegenover de meening der commissie dat het niet noodig zal zün door verbodsbepa lingen te verhinderen, dat ook anderen dan lc Staat de opwekking van den stroom, de oortgeleiding daarvan onder hooge span ning en de transformatie voor zoover deze niet geschieden voor eigen gebruik, ter hand zullen nemen, stelt de Minister, dat de noodige eenheid in de stroomlevering niet zou worden bereikt indien de stroomlevering voor zoover deze niet door of vanwege den Staat (de in art. 1 genoemde naamlooze vennootschap) zou geschieden, door de Re geering geheel vrü zou worden gelaten: Om die reden is een verbodsbepaling opgeno men voor h<li aanleggen en exploiteeren van inrichtingen en werken als in art. 1 bedoeld door anderen dan den Staat en concessiona rissen. Er is een Electriciteitsraad, die den Mi nister van Waterstaat van raad dient in alle ^aken de algemeene electriciteitsvoor ziening van het land betreffende. In dien raad zullen de commissarissen der ennootschap, tot ten hoogste een derde der leden zitting hebben. dóór kantoren der Posterijen 1.602.962.02, te zamen ƒ2.685.896.27. Commissie Nijverheidsonderwijs. De Minister van Onderwüs. Dr. de Vis ser, heeft de commissie geïnstalleerd wel ke de Regeering van advies zal hebben te dienen inzake de algemeene maatregelen van bestuur tot uitvoering van de art. 29. 30, 32 en 38 der Nyverheidsonderwiiswet en de programma's bedoeld in het eerste lid van art. 47 dier wet en die dienaan gaande uitgewerkte voorstellen zal hebben te doen. Art. 29 zegt dat aan hen die de schoêl hehben afgeloopen, een getuigschrift woj uitgereikt, voor zoover zü voldfleadévor- deringen hehben gemaakt. WelJfrde maat staf ter booordeeling of die vorderingen voldoende zün en de vereischten, aan wel ke daartoe moet worden voldaan, moeten bü zulk een algemeenen maatregel wor den omschreven. Volgens art. 32 worden bü algemeenen maatregel van bestuur be voegdheden voor het geven van onderwijs aan de nijverheidsscholen bepaald, welke aan het beeit vgn onderscheidene acten zün verbonden. Art. 38 wil. dat de voor waarden, onder welke het getuigschrift wordt verleend, waaruit blijkt, dat iemand ook uit een paedagogisch oogpunt, theo retisch en practisch voldoende/ is voorbe reid, bü algemeenen maatregel Van bestuur worden vastgesteld. Eindelük om slechts het voornaamste te noemen bepaalt art. 47, waar het leerlingwezen wordt bespro ken, dat de patroon verplicht is den leer ling bekend te maken Opbrengst invaliditeUszegele. De opbrengst van den zegeiverkoop in Mei j.l. is geweest dat totaglfllrerd verkocWt door Raden vin Arbeid ƒ1.082.434.25 en Statist iekrecht. Ingediend is een wetontwerp tot herzie ning van de wet tot heffing van statistiek- recht. In de memorie van toelichting nriëricVAa Minister van Financiën op, dat dfe Wet op het statistiekrecht 1916 thans een drietal ja ren en over het algemeen bevredigend heeff gewerkt. Zü heeft echter tot enkele bezwaren aanleiding gegeven, waarvan het gewenscht is ze door wetswüziging uit den weg te ruimen. Hiertoe strekt het thans aangeboden wetsontwerp. De wijzigingen en aanvullingen betreffen voornamelijk: a. berekening van het recht bü vermen ging in entrepot van binnen- en buitenland sche goederen; b. uitbreiding der vrijstellingen; c. een betere omschrijving van de bü in- en uitvoer aan te geven waarde der goede ren; d. het scheppen van de gelegenheid om het recht anders dan in den vorm van zegels te voldoen; e. verruiming van termünen en een meer uitgewerkte regeling voor de procedure bü te laag geoordeelde waarde-aangifte. Voorts is de noodzakelükheid gebleken om de omschrijving der waarde voor de bereke ning ook van het invoerrecht voor de naar dien maatstaf belaste goederen aan te vul len. Weekcrediet. Ingediend is een wetsontwerp, houdende bepalingen nopens het verleenen van een weekcrediet voor gelden, te betalen op de ontvangkantoren der invoerrechten en accü'nzen. In de Memorie van Toelichting wüst de Minister van Financiën er op, dat voor de betaling van invoerrechten en accü'nzen de douanewetgeving een tweeledige regeling bevat. De betaling kan echter ook tot na aankomst der goederen op een andere plaats worden verschoven. Reeds lang heeft zich nu in steden met belangrijk handelsverkeer als Amsterdam en Rotterdam, de behoefte doen gevoelen aan een middel om de bedoelde betalingen dier voege te vergemakkelyken, dat, met name de expediteurs, cargadoors, enz. de gelden niet telkens voor elk geval behoeven te voldoen, maar de betaling desgewenscht wckelyks kunnen bewerkstelligen op een vasten betaaldag, op welken dan wordt aan gezuiverd hetgeen men in de afgeloopen week is schuldig gebleven. De ontvangers der invoerrechten en accünzen plegen daar toe aan de bedoelde personen crediet te verleenen, het zoogenaamde weekcrediet. Blükens den aanhef dezer memorie kent echter de wet dit crediet niet, en zou dus streng genomen dadelük betaling moeten worden gevorderd. Het thans ingediende wetsontwerp heeft ten doel om aan het crediet een wettelyken grondslag te geven. Het crediet voor Duit«chland. In de Memorie van Antwoord nopens het wetsontwerp tot goedkeuring der crediet- overeenkomst met Duitschland, verklaart de Regeering dat Voor bevreemding over het feit, dat van Regeeringswege aan de onderhandelingen oter dit tractaat ook had deelgenomen een lid van den Raad van Commissarissen der Nederlandsche Maat schappij tot ontginning van steenkoleirvel- d©n, naar de meening der Regeering geen plaats is. Blükens het ad/vies van den Nüverheids- raad waren in dat college de meeningen, over deze aangelegenheid verdeeld. De Re geering kon zich met het gevoelen van de minderheid van den Raad. die voor het ont werp was, vereenigen, vooral hierom, om dat de meerderheid over de mogelijkheid om kolen van elders te betrekken, te opti mistisch dacht, wat nader door de leden volkomen is bevestigd. Op verzoek der Duitsche onderhandelaars zün van Nederlandsche zijde onderhande lingen opgenomen met de „Commission des Reparations" die tot resultaat hebben gehad een beschikking dier commissie, die de uitvoering der overeenkomst mogelijk maakte; in die beschikking neemt de Com missie het standplint in, dat zu voor de toepassing van het betreffende artikel van het vredesverdrag ten aanzien van de Duitsch-Nederlandsche steenkolenovereen- komst rekening houdt met de totale" be hoeften van Duitschland en stelt zij vast, dat dit land vrü is over het niet aan de Geallieerden toekomende deel zijner pro ductie ook voor uitvoer naar andere lan den te beschikken. Door deze beschikking staat dus vast. dat Duitschland voor zoo ver het zijne verhouding tot de Geallleer- betreft, in staat was, de leveringen, die in het Duitsch-Nederlandsch verdrag waren vastgesteld, te garandeeren. De woorden, door den Dnitschen Minis ter van Buitenlandsche Zaken te Spa ge sproken. hebben ook bij de Regeering be vreemding gewekt; zü heeft er aanleiding in gevonden te Berlün opheldering te doen vragen. Intusschen was reeds ter zelfder tüd van den Dultschen Rijkskanselier aan den Minister van Buitenl. Zaken een brief uitgegeven, die als büdrage bü deze me- rie is gevoegd. In dien brief geeft de heer Fehrenbach nadrukkelijk te kennen, dat deze Duitsche regeering ten volle be reid is de contractueele verplichtingen van hare voorgangster te aanvaarden en deze na te k< Duitsche kolen. Op vragen van den heer Van der Waer- den betreffende de voorgenomen kolenle- veringen van Duitschland aan Nederland krachtens het kolencredietverdrag. heeft Minister Van Karnebeek een antwoord ge geven, dat geheel aansluit bij de Memorie van Antwoord op het afdeelingsventrag van de Eerste Kamer over het crediet aan Duitschland. Het vervoer der Duitsche steenkool. De Fransche 'Minister van Publieke Wer ken heeft aan de importeurs van steenko len een circulaire gericht, waarin hü mede deelt, dat het vervoer van Duitsche steen kolen uitsluitend Belgische havens gebe zigd moeten worden. Walen en Nederland» Dat het Fransche deel van het Belgische volk momenteel Nederland niet bijster vriendelük gezind is, wist tot nog toe ieder een. Echter komen er van die züde thans ook „menschel ü'ke" stemmen op. De heer Paul Ruscart, lid van het Comité de dé- fense de la Wallonië, schrjjft o.a. aan de N. R. Crt.: „Het comité de défenae de la Wallonië, on- aéP dfett oorlog opgericht, bestaat uit Walen, die, al koesteren zü vurig francophile ge voelens, formeel de anti-Nederlandsche en annexionistische campagne van de Assei blée Wallonne afkeuren, campagne, die ove rigens ook door de overgroote meerderheid van de Waalsche bevolking wordt afge keurd. Wü, wy hebben zeer groote sympathie, ja bewondering voor het vreedzame, werk zame en gastvrüe Holland. Ik heb reeds in November 1918 gelegen heid gehad, in uwe kolommen te protestee ren tegen de annexionistische propaganda van sommige Belgische politicians en som mige groepen zonder invloed. Ik hecht eraan, mün protest uit naam van alle bewuste Walen te hernieuwen." Makkelijker pasgelegenheid. Men meldt uit Berlin aan de „N. R. Ct.' Drie Duitsch-nationale leden van den RÜksdag hebben geprotesteerd tegen de hooge prijzen, die in Nederland voor pas visa naar Duitschland moeten worden be taald. Zy zyn van meening, dat dit een groot aantal personen van een reis naar Duitschland afschrikt, terwijl het, gezien de tegenwoordige crisis, meer dan wenschelük is, dat veel kooplieden Duitschland bezoe ken. Zü noodigen de Rüksregeering uit de noodige maatregelen te treffen om de viaa- onkosten in Nederland goedkooper te ma ken. Een geschenk aan het Vredespaleis. De Deensche regeering heeft aan het Vredespaleis te 's-Grawenhage een fraaie, met beeldhouwwerk versierde fontein, in granieten omlüsting, ten geschenke gege ven, die op een der cours zal -worden ge plaatst. De Kon. Familie. De Koningin en Prinses Juliana worden heden voor enkele dagen op Soestdük ver wacht ter gelegenheid van den verjaardag van de Koningin-Moeder. De Prinses van Erbach. De Prinses van Erbach heeft met haar zoon en dochter eenigen tüd bü H. M. de Koningin-Moeder, haar zuster, op Soestdük gelogeerd, en is gisteren via Apeldoorn, waar zü een bezoek aan Het Loo bracht, weer naar Bentheim teruggekeerd. Het tweede RÜnkanaal. Het totaal der toegezegde büdragen voor het Twente-Rynkanaal bedraagt thans ƒ6.173.700. Nog enkele bydragen zün te wachten, zoodat het door de regeering ge vorderde bedrag van ƒ6.500.000 binnenkort ten volle verzekerd zal zün. Loonen in de textielindustrie. De Bond van Textielondernemingen in en buiten Twente heeft de richjloonen herzien. Die loonsverhooging bedraagt ongeveer 20 %i op christelijke feestdagen wordt het loon uitbetaald; overwerk voor avond-, nacht- en Zondagsarbeid wordt betaald met reep. 25, 50 en 100 verhooging. De uitsluiting in de bouwvakken. In een Woensdagavond gehouden verga dering van patroons in de bouwvakken, niet aangesloten by de Algemeene Patroonsver- eeniging, is van gedachten gewisseld over de tusschen den secretaris en de Algemeene Patroonsvereeniging gevoerde correspon dentie, uit welke is gebleken dat de verga derden een conferentie aan de A. P. V. had den verzocht ter bespreking van de ophef fing ■ier roode lyst, de opheffing van den boycot van materialen, en de verdere hout- ding in zake het conflict in de bouwvakken. Bü deze gedachtenwisseling werd de op merking gemaakt, dat de A. P. V. scherper terroriseert dan ooit van arbeiderszyde in een strijd is gebeurd. Algemeen werd de (voor niet bü de A. P. V. aangesloten boutt: vakpatroons geldende) boycot in materia len en het aanleggen der roode lyst sterk afgekeurd. Besloten werd Maandag 2 Aug. opnieuw te vergaderen. Mg. ter bevordering der PharmpetC***"' In Den Bosch is de 69ste jaarve/gadering gehouden van de Nederlandsche My. ter be vordering der Pharmacie. Ten stadhuize werden de deeliemers of ficieel door het gemeentebestuu\ ontvan- Wethouder Schelfers hield! Wen toe spraak die de voorzitter, dr. Visser te Ny- megen, heeft beantwoord. Na de openingsrede ter vergadering in Casino werden verschillende verslagen goedgekeurd. Lang werd gediscussieerd over de schade die het bestaan der Vereeniging van Spoor- apothekers heeft toegebracht aan de belan gen der leden van de Mü tot bevordering 'harmacie. Een motie van het Departement Fries- nd,. houdende verzoek aan gemelde ver eeniging, tot ontbinding harerzijds over te werd verwezen naar de departemen- ter beoordeeling en voorts naar het hoofdbestuur. Besloten werd aan de recepten-taxe een handverkoopprüsiüst te verbinden. Hierna volgde bespreking over machtiging tot t aangaan eener overeenkomst met de Ned. Pharmaceutische Studentenvereeni- ging tot het toelaten van leden dezer ver- iging als junioresleden der Maatschap- De i toe te la- Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbest. in zake de salarieering van apoth. in dien# van overheid, instellingen met Apotheek, weduwen van apothekers, enz. onderstaanden leiddraad vast te stel len: Aanvangssalaris van een apotheker ƒ3000 per jaar; na een jaar praktük wordt dit 3500, na twee jaar ƒ4000; daarna volgen 8 jaarlyksche verhoogingen van 250, zoo dat na 10 jaar een inkomen van ƒ6000 is bereikt Hierna volgen 5 jaarlüksche ver hoogingen van 200, tot een maximum van ƒ7000. De vergadering werd daarna verdaagd tot 'Donderdag. De leden genoten des avonds van een concert in den tuin van Casino, aangeboden door het gemeentebestuur. Donderdag is de vergadering hervat. Er hadden benoemingen plaats in verschillende commi8siën. Nadere mededeelingen werden gedaan omtrent het rapport van de trust-commissie. De bedoeling is de apotheken geconcen treerd te beheeren. Het doel van het te stichten lichaam (natiopharm genaamd) is drieledig en wel: lo. het risico van het enkele bedrijf gelij kelijk over allen te verdeelen; 2o. door samenwerking van apothekers het bedrüf zoowel te veredelen als daarop te bezuinigen en 3o. door stichting van nieuwe apotheken in streken waaraan daar behoefte ontstaat het bedryf uit te breiden en dienstbaar te maken aan de artsenü verzorging. Dat de natiopharm vijandig zou staan te genover de Maatschappü werd weerspro ken. Ten slotte merkte de voorzitter op, dat door de trustcommissie veel en nuttig werk is verricht. Waar zü tot nu toe werkte in beschouwenden zin, moet zü nu komen met concrete voorstellen. Het hoofdbestuursvoorstel inzake salaris regeling van apothekers-adsistenten kwam daarna in behandeling. Aangenomen werd een amendement van het departement Noord-Holland om voor vrouwelüke en mannelüke adsistenten eene gelü'ke salarieering in te voeren. De heer A. van den Dries te 's-Hertogen- bosch werd tot voorzitter van de maat schappü gekozen. De vergadering besloot tot het uitschre ven van een pry svraag, waarvan de onder werpen in het tydschrift vermeld staan. By de begrooting welke werd vastge steld wilde het departement Amsterdam de contributie brengen van ƒ21.50 op /24.50i Aldus werd besloten. Als plaats voor de 70ste algemeene ver gadering werd aangewezen Haarlem. Aan de rondvraag gekomen werden woor den van hulde gesproken tot den scheiden den voorzitter den heer Visser." N*-wisseling van vriendelyke woorden werd de 69e jaar vergadering gesloten. Heden zou een voedingsmiddel-conferentie plaats hebben. EERSTE KAMER. Zitting van 29 Juli. Na beëediging van het nieuwe lid voor Overysel, de heer Van der Lande r.k.is aan de orde: Credietverleening aan Duitschland. De heer V e r he e n r.k.zaT voor stemmen, hy is door het comité-generaal overtuigd, dat hü dit zonder lichtvaardig heid doen kan. Beslissend is voor hem de zekerheid, dat deminimum-hoeveelheid kolen zal worden geleverd. De heer Staeter (r.k.) heeft econo mische en financieele beziwaren. doch zal niet tegenstemmen. De heer Bërgsma (u.l.) acht de over eenkomst in het belang onzer kolenvoor- ziening. De heer Mende Is (s.d.a.p.) is voor, omdat de levensmiddelenverschaffing aan arbeiders in het Ruhrgebied een daad is van internationale solidariteit. Spr. vraagt voorts nog enkele inlichtingen. Minister van Karnebeek ver- klaart na de behandeling in de Tweede Ka mer van geen enkele der betrokkenen «eni ge mededeeling te hebben ontvangen. Het is twüfelachtig of de uitlating van Mille- rand te Spa gericht was tegen het con tract. Naar aanleiding van de mededeeling omtrent uitlatingen van den Duitschen Mi nister van Buitenlandsche Zaken tegen over een Nederlandschen journalist, heeft de Regeering inlichtingen te Berlün ge vraagd. De inlichtingen waren volkomen geruststellend. De Minister van Financiën wüst op de groote moreele en ethische be teekenis van de overeenkomst. De Minister van Landbouw be- toogt, dat het contract voldoende is. Het ontwerp wordt z. h. st. aangenomen. GEMENGDE BERICHTEN. Suikernood te Maastricht. Naar aanleiding van de klachten, dat in heel Maastricht al geruimen tyd geen sui ker tè krijgen is, heeft het gemeentelijk Duurtebureau vanwege de gemeente tele grafisch tusschenkomst verzocht aan den minister van Landbouw. Hierop is als antwoord een telegram ont vangen, waarin als reden werd opgegeven, dat de aangewezen fabriek, de bestelde sui ker niet afzenden kon, wegens gebrek aan wagons, hetgeen de mededeelingen van. de grossiers aan bovengemeld bureau beves tigden. Inmiddels had de minister aan de spoorwegen verzocht maatregelen te willen treffen. Wy hebben nu de officieele verkla ring, maar nog altyd geen suiker, terwyl de grensgemeenten overvloed van suiker hebben. De eeuwige verhooging. De gemeenteraad van Sneek heeft den gasprüs verhoogd van 17 op 19 ct. per kub. M.; de huur van de gasmeters met 100 Ook de tarieven voor het betrekken van gemeentelük drinkwater gingen aanmer kelijk naar boven. De houders van muntgasmeters, die tot heden daarvoor geen huur betaalden, zul len binnenkort daarvoor 6 per jaar moe ten storten. De ex-kroon prins nut ^nerik»? Wü vermeldden reeds dat de gewezen Duitsche kroonprins het voornemen zou hebben naar Amerika te gaan. Hij zou aan de Nederlandsche regeéring verlof vragen om ons land te verlaten. De voorbereiden de onderhandelingen zouden reeds te Was hington zün aangevangen. Wanneer Ame rika hem piet toelaat, heeft de kroonprins het plan in Spanje zün geluk te beproeven. Hy wal 10 of 15 jaar wegblyven en hoopt dan verlof te krijgen naar Duitschland te rug te keeren. ifëct. Te Wormerveer zün op het oogenblik he- tige conflicten tusschen de burgemeester en het gemeentelük personeel aan de orde un den dag. Een hiervan moet zün. dat 4e burgemeester alle ambtenaren en ook 4e leden van het gemeentebestuur door de politie laat volgen en bespionneeren. Men spreekt zelf» van valsche politierapporten. Het conflict breidt zich uit. Onlangs be- jgnlcte de heer J. W. Dekker (u.l.) als mndslid en thans heeft de heer Schaap (u.l.) eveneens ontslag genomen. Naar verluidt, zün nog meer raadsleden voor- nemens ontslag te nemen. De oorzaak van het laatste ontslag schijnt ook gezocht te moeten worden in een hevigen twist met den wethouder van financiën, voorzitter der financieele commissie, waarvan de heer Schaap ook lid is. Auto-ongeluk. Woensdagavond slipte de heer D. de Vries, dir. N. V. Houthandel Eindhoven en gp,, op den weg WezepKampen met zün aoto en reed tegen een boom. De inzitten de, werden er uit geslingerd. In het Zie kenhuis te Kampen zyn opgenomen me vrouw Van HallBierens de Haan met een jeer zware hersenschudding. Haar toestand jg zeer ernstig; mevrouw M. de Vries lymann, wier toestand minder ernstig is, r!ft 'n lichte hersenschudding en gebroken „jutelbeen. De heer F. A. Gregory, oud zeeofficier bekwam een verwonding aan de knie, terwül de heer De Vries ongedeerd bleef. is z #Xut zeeol STADSNIEUWS. GOUDA, 80 Juli 1920. M. U. L. O. Voor het M. U. L. O.-examen zijn te Rot- teidam geslaagd de dames A. M. Smit, Joh. C. G. v. d. Bergh, Jac. T. Krim- penfort en G. Th. A. Maarschalkerweerd. en de heer A. A. v. d. Hooft. Van de 2e Burgerschool voor jongens zyn nog geslaagd S. Elshout en S. Tuin- stra. Alle leerlingen dezer school, die zich aan 't examen onde(wierpen, zy'n geslaagd. Vereeniging „Eerste hulp by ongelukken." •De Vereeniging „Eerste hulp bü onge lukken" is voornemens op 1, 2 en 3 Sept. a.s. een baaar te houden in de zaal „Kunstmin" der Sociëteit „Ons Genoegen", waarvan de opbrengst zal strekken ten bate van het reorganisatieplan der Ver eeniging. (Eenige dames en heeren hebben zich be reid verklaard een eere-comité te vormen, onder voorzitterschap van den heer Ulbo 0. Mijs, burgemeester. Openbare Verkooping. Ten overstaan van notaris Pitlo, alhier, heeft gisteren in Hotel ,4e Zalm" de ver kooping plaats gehad van twee perceelen weiland aan de Platterweg voor 8670.l aan de heeren van Erk te Gouda en van perceelen in den Polder Vrijenhoef en Nieuwbroek voor f 14865.aan den heer H. J. Lafeber te Reeuwük en van een dub bele woning in de twaalf morgen aan den heer A. v. Dyk te Reeuwijk voor f 1700. De uitsluiting. Morgen iB het vier weken geleden, dat in onze stad de uitsluiting in de bouwbedryven begon en nog duurt ze voort, onveranderd. De werknemers hebben vacantie wat hun, naar we den indruk kregen, geducht begint te vervelerf en de werkgevers houden zich aan 't parool van de hoofdleiding: volhou den. Toch, het daghet, de kans en zelfs een zeer groote kans is er, dat binnenkort de arbeid zal worden hervat. Met berichtte ons n.l., dat de Algemeene Nederlandsche Bouwvakarbeidersbond aan den Centralen Bond voor de Bouwvakken in Nederland het 'volgend schryven heeft gezonden: „In aansluiting op de besprekingen, welke wy gisteren gehad hebben met uwen raad en het bestuur van den Roomsch-Katholie- ken Bond van Bouwvakkenpatroons, kunnen >wy u melden, dat wy bereid zyn de tusschen uwe organisatie en de Christelyke en Roomsch-Katholieke werknemersbonden af gesloten overeenkomst te aanvaarden. Wy verzoeken u dan ook, ons te willen berichten, wanneer door onze daartoe ge machtigde bestuurders de genoemde over eenkomst kan worden onderteekend. Tevens deelen wü u mede, dat, met in gang van heden, alle conflicten, welke onder leiding van onzen bond in enkele plaatsen waren uitgebroken, zyn opgeheven en onze leden bereid zijn, op aie' werken onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden den arbeid te hervatten. Waar thans is voldaan aan de in uw schryven van 14 Juni j.l. gestelde eischpn, voor zoover wy daarop invloed hebben, ver wachten wü, dat eveneens met ingang van heden--de voor onze leden in tal van plaatsen geproclameerde uitsluiting zal worden op geheven en uwerzyds die maatregelen zul len worden genomen, dat onze leden de werkzaamheden op normale wüze zullen kunnen hervatten." Het conflict zal wellicht hiermee eindigen, doch in onze stad was van den stap van den Algemeenen Nederlandschen Bouwvakar beidersbond nog niets bekend. Wij hebben aan beide kanten getracht bevestiging van bovenstaand bericht te krügen, evenwel zonder succes. De arbeiders alhier waren nog niet op de hoogte gebracht van het schrijven door hun hoofdbestuur verzonden en aan het Centraal Bureau der Goudsche patroons wist men evenmin officieel iets van het schrijven af. De dag van morgen tal waarschüniyk wel meer zekerheid bren gen. Het nieuwe Veilingegebouw. mistroostigen regen ten spüt hing Holland's driekleur uit, ten teeken dat er daarbinnen vrooliikheid heerachte. De be- langstellenden verdrongen zich vanmorgen V0°r den ingang en wie er maar even kans toe zag zocht zich een plaatsje op de lan- K«, gelük in een college-zaal, amphRhea- tersgewyae oploopende, banken. Dank zü deze praktische inrichting kunnen ook de achteraanzittenden uitnemend zien wei- ba Producten worden geveild. Vooreerst was nen daar nog niet aan toe. 't nieuwe vei lie iBgebouw van de Coöp. Tuiniersver •enigjng Gouda en Omstreken, moest eerst officieel worden geopend. De burgemees ter, de heer Ulbo J. Mys, had op veraoek «ich bereid verklaard het gebouw te ope nen, zeer tot genoegen van het bestuur, dat wel geen feest wilde maken van de in gebruikneming dezer stichting, doch dit belangrijke feit toch ook met onopgemerkt wilde laten voorbijgaan. Aldus verklaarde de voorzitter, de heer Both, toen. even na tien uur, alle geïnteresseerden aanwezig waren. Hierna kreeg de burgemeester het woord, die verzekerde het als een eer te beschou wen te zün uitgenoodigd voor de inwüding van 't gebouw. Het tot stand komen van bet veilingslokaal acht spr. een groot be lang voor Gouda, omdat onder de midde len. waarmee de bewoners onzer stad zich een bestaan verschaffen, de tuinbouw een voorname plaats inneemt. De tuinbouw is nog voor belangryke uitbreiding vatbaar. Helaas hebben de gevolgen van den oorlog in het tumbouwbedryf een belangryke ver andering gebracht: de bedrijfskosten zyn gestegen en de exportanoeilykheden vooral door de valuta toegenomen.Daarom ge tuigt het v$n moed dat in dezen tüd toch een nieuw gebouw is gesticht. Spr. was overtuigd dat deze moed niet zou worden beschaamd en dat binnen enkele jaren de bioeienden toestand van den tuinbouw zich zal herstellen. Spr. releveerde daarna dat 't bestuur terecht heeft ingezien dat door geregelden afzet der producten de handel vergemakkelijkt wordt, herinnerde aan de primitieve wüze waarop de vereeniging 2 jaar geleden begon en zeide dat 't ge meentebestuur destijds met vreugde de vereeniging) al was 't maar tijdelijk, een beter® huisvesting heeft verschaft. Spr. wees daarna nog op de voordeelen van een eigen lokaal, wenschte het bestuur en de leden der Vereeniging geluk met het yerkrügen van dit gebouw en bracht hul de aan de uitvoerders van 't werk. Met het uitspreken van zün beste wenschen voor de toekomst, verklaarde de beer Müs het nieuwe gebouw voor geopend. Hierna nam de heer Schipper, oud-voor zitter der vereeniging, het woord. Hü dank te den burgemeester voor de medewerking die hü verleend heeft bü de totstandko ming van het gebouw, eveneens den heer L. Koole, die als gemeente-bouwmeester bü het ontwerpen en teekenen zün steun heeft gegeven en den architect voor diens yver, waardoor het werk spoedig kon wor den tot stand gebracht. Toen 't bekend werd dat de Vereeniging een ander Veilinggebouw zou moeten zoe ken. heeft het bestuur financieele zorgen gevoeld, doch gelukkig niet gekend. Het was noodig een aandeelenleening uit te schryven en hiermee was, hoopte spr., de financieele band gelegd voor het vaster worden van 't vereenigingsleven. Spr. wees op den noodzaak dat de vereeniging eigen dommen bezit en zeide, dat met het tot standkomen van dit gebouw de leden ge toond hebben crediet waardig te zyn. Spr. wenschte de leden tenslotte succes mét hun eerste poging zichzelf te helpen. Namens de kooplieden dankte daarna de heer Kaay de Coöp. Tuiniersvereeniging voor den spoed waarmee dit gebouw is ver rezen. Zoo donker als de toekomst voor heen was. zoo licht mag ze nu weer schü- toen. Spr. wees op 't nut van samenwerking der beide partüen en op de noodzakelijk heid dat by eventueele meeningsverschil- len alle belanghebbenden worden gehoord. Tenslotte bracht hü hulde aan den voor zitter die zoo kort na zün optreden dit ge bouw reeds wist te stichten. De Voorzitter uitte daarna zijn erkente lijkheid voor de belangstelling en In 't bü- zonder dankte hy den burgemeester voor zün aanwezigheid. Hierna begon de veiling. De wagenB met groenten werden een voor een aan den man gebracht. Dit kan, dank zy' een vernaftige inrichting, nu zonder overbodige drukte geschieden. Aan een der wanden van 't ruime lokaal is n.l. een groot wijzer-scha kelbord bevestigd. Op den omtrekcirkel zün cüfers aangebracht, en nu kan de af slager met behulp van een wüzer voort durend den stand aangeven. In 't midden van de wijzerplaat leest men de offers 1 tot en met 150, d. z. de nunoners van 3e daarmee correspondeerende plaatsen. Bij iedere plaats bevihdt zich n.1. een knopje, dat in verbinding staat met een nummer op 't wüzeibord. De koopman, die vroeger „mün" riep, ten teeken dat hü eigenaar wilde worden van 't afgeslagen product, heeft nu niets anders te doen dan op het knopje te drukken. Op 't zelfde oogenblik verschynt een gloeilichtje achter zün num mer op 't wyzerbord en ieder kan zien wie de kooper is. Het is onmogelük, dat op twee knopjes tegelük wordt gedrukt, zoo dat meeningsverschillen als vroeger aan do lorde yjin den dag waren, wanneer drie. vier kooplieden op 't zelfde moment .jhy'n" rie- t>en, in 't vervolg zün uitgesloten. Alleen: de kooper moet „le juste moment" ken nen, is hü te haastig gebakerd, dan moet hü hooger prüs betalen dan hü wenschte, aarzelt hü een oogenblik, dan loopt hü de kans dat een confrater hem de partü groen te afsnoept. Naast het veilingslokaal bevindt zich nog een klein bestuurskamertje, dat tevens als kantoor dienst kan doen. Vanmorgen was het een feestaaaltje. Op de tafel ston den kleurige bouquetten en na de ope ningsplechtigheid vereenigden T bestuur, de burgemeester en andere genoodlgden zich hier om de ingebruikneming te be klinken. Toen werd nog menige goede wensch geuit voor den bloei van de Goud sche tuinbouw. Minderjarige zwerver. Heden zün door de politie aangehouden twee minderjarige jongelieden uit Apel doorn en Hnffelo, die zonder middelen van bestaan rondzwierven. Na een verboor zijn zy naar hunne reepectievelüke woonplaat sen teruggekeerd. Een Politie-cursus. Naar wü vernemen ligt het iit het voor nemen van den Commissaris van Politie al hier, om hier een avondcursus op te richten teneinde de poli tie-mannen en anderen, die daartoe lust gevoelen, op te leiden voor het door den Alg. Ned. Politiebond ingesteld examen, dat voor het behalen van het Po- litie-diploma wordt vereischt Daar het alleen b{j voldoende deelneming mogelyk zal zün een dergelijke, voor den politieman zoo nuttige vakopleiding, in een avondcursus tot stand te berngen, is het te wenschen dat de belanghebbenden in deze zich ten spoedigste wenden tot den Com missaris van Politie alhier, die hen gaarne nadere inlichtingen zal verschaffen. OUDEWATER. Het driejarig dochtertje van W. Harre- veld viel van de vierde sport van een lad der en werd bewusteloos opgenomen. De ontboden geneesheer constateerde hersen schudding. Gisterenavond vergaderde in het patro naatgebouw de RJC. vereeniging Tot Nut en Genoegen. Het aftredende bestuur: de heeren P. Merits. J. van der Slufls en B. van der Maat, werd herkozen. De heer Jac. Boere, nabü Oudewater, slaagde dezer dagen voor het examen van zaakvoerders aan de Rükslandbouwwinter- school te Utrecht. De Koningin Wilhelminavereeniging hield in het hotel ,4e Roos" een alge meen® ledenvergadering. Besloten werd dit jaar op 31 Augustus of 1 September den verjaardag van Hare Majesteit feestelük te herdenken. Het programma werd als volgt samengesteld: een poppenkast en een goo chelaar voor de kinderen, namiddags ring- riiden en des avonds bioscoopvoorstelling in de open lucht. Op Maandag 2 Augustus 1920, des avonds 7 uur, hoopt de heer J. A. Hoek, tüdelük secretaris van het Nederlandsch Gezant schap te Petersburg, onlangs teruggekeerd uit Rusland, waar hü te Moskou door de Bolsjewiken langen tüd gevangen gehou den werd, te spreken in het lokaal Reho- both over de toestanden in Rusland onder het Bolsjewiztisch bewind. UIT DE PERS. De pspierschaarechte. In het nieuwe nummer van „In en Uit voer" schrüft Dr. J. F. v. O(as) over de papiersituatie. Hy wijst er op, dat de aller voornaamste grondstoffen, die uit hout ver kregen worden, duur en schaarsch waren en zyn wegens de duurte van het hout. Hier- by komen nog de zeer hooge loonen, de sterk verhoogde prijzen van chemicaliën en. last not least, de enorme prijzen van de brandstoffen. Van de vroegere voorname producenten van cellulose moeten Duitsch land en O.-Hongarüe vrüwel geheel uitge schakeld worden. N.-Amerika heeft zün productie ook tüdens den oorlog op het cude peil kunnen houden, en moet voor het dekken der behoefte nog groote hoeveelhe den invoeren, voornamelük van Canada. In Canada zün, in tegenstelling met N.-Ame rika, dat ongeveer driemaal zooveel hoo rnen rooit als jaarlyks bygroeien, nog zeer groote reserven aan papierhout aanwezig. In Engeland worden plannen beraamd om den papiernood te dekken door sterkere ex ploitatie der Canadeesche bosschen en ver werking ter plaatse. Voor Europa is Zwe den de belangrükste producent voor cellu lose. Op Russisch fabrikaat kan, zelfs bü het intreden van geregelde toestanden, niet meer gerekend worden, aangezien vele fa brieken tüdens den oorlog verwoest zün. Dit geldt ook voor Polen, waar de productie 'tegenwoordig niet meer bedraagt dan 20 pCt. van die voor 1914. Ook Engeland hangt voor zyn krantenpapier voor het grootste deel af van de Noord-Europeesche landen en van Canada. Wat ons land betreft, zoo maar tegen hoogen prys. ONDERWIJS. Nederl. Onderwyzers Genootschap. Te Groningen is Woensdag de algemeene vergadering van het Nederlandsch Onder- wüzers Genootschap begonnen. Na de openingsrede van den Voorzitter werd het jaarverslag van den penningmees ter uitgebracht, waaruit bleek, dat een na- deelig saldo van ƒ3793.te boeken valt, dat zal worden aangezuiverd uit het vaste fonds. In 1921 zal de Algemeene Vergadering worden gehouden te VBssingen. Schiedam wenscht de oprichting van schoolwerktuinen te bevorderen, waarmede het hoofdbestuur instemt. Hengelo wênscht vaste planten en bloe men ter opkweeking uit te reiken, waar schoolwerktuinen niet invoerbaar zün. Aangenomen. Groningen wil het onderwys In handen arbeid in of buiten de school en ter bekwa ming van de onderwyzers in dit vak, zo mer- of winter-curBussen voor hen en na af loop een diploma beschikbaar stellen. Het hoofdbestuur ontraadt dit voorstel, want het wenscht diplomajagerü niet te be vorderen. De vergadering spreekt zich ujt tegen op leidingscursussen ip handenarbeid. Amsterdam ^.stelt voor het vraagstuk schoolkindervoeding en -kleeding in de af- deelingen aan de orde te stellen. Het hoofdbestuur neemt deze opdracht aan en stelt zich voor een enquête te hou den naar de werking en de reeds verkregen resultaten yan dit instituut van sociale voorzorg. Aldus werd besloten. Tiel en Utrecht wenschen verdwijning van de wetsbepaling, die den onderwyzers verbidt, lid van een gemeenteraad te zijn. Het hoofdbestuur stemt hiermede in. Aangenomen. Eindhoven dient een motie in, om alle sa- larisvoorstellen van de agenda af te voeren, omdat zy meent dat deze voorstellen de ac tie van het salaris-comité zullen verzwak ken. Amsterdam komt hiertegen zeer krachtig op. Als de motie wordt aangenomen, ver laat Amsterdam als protest de vergade- voorzitter waarschuwt tegen der gel Ü- bedreigingen. Het hoofdbestuur verde- de motie, een minderheid bestrydt Bü stemming valt de motie. Aan de orde komen nu eenige salaris- voorstellen. De Haagaehe motie van verle den jaar werd onverkort gehandhaafd. Te vens werd besloten dat alle bijzondere ver hoogingen en extra-toelagen zoo laag mo gelyk dienen gehouden te worden. Alkmaar stelt voor: gezinshoofden ont vangen een, in percenten uitgedrukte ver hooging van hun totaal salaris, terwijl bü kinderbezit een op dezelfde wjjze berekende verhooging voor ieder kind wordt toege kend, totdat een bepaalde leeftüdsgrens zal hebben bereikt. Amsterdam wenscht wel een kindertoela ge, doch geen huwelükstoelage. De kinder toelage dient te bedragen 10 pCt van het salaris. Bü de nadere toelichting werd vooral naar voren gebracht, dat in de onderwü- zerswereld inderdaad finantieel zeer benar de toestanden heerschen. Rotterdam verklaart zich tegen deze voorstellen. Namens het hoofdbestuur worden deze voorstellen zeer krachtig bestreden, want men vreest, dat door aanneming van kin dertoeslag en huwelükstoelage er gevaar ontstaat, niet opgenomen te worden in schaal 40a van het Bezoldigingsbesluit. Met groote meerderheid worden deze voorstellen verworpen. Bü de ultbetalingswüze der salarissen wordt gewezen op de groote onaangenaam heden bü de uitbetaling der salarissen door de gemeente-ontvangers op het platteland. Waalwük wenscht uitbetaling door de rijksbetaalmeesters. Er werd geen beslissing genomen. De vergadering werd verdaagd tot heden- morgen/ SPORT. De tenniswedstrijden. De sport in de openlucht is overgeleverd aan de elementen. Dat zagen wü vandaag. Den heelen dag door afwisselend mot- en harden regen, en geen kwestie van doorspe len natuuriyk. Hierdoor zal ook de termün moeten worden Vërlengd: want in geen ge val zullen we nu a.s. Zondag met alle eind strijden klaar komen. Wat ons trouwens door een der comité-leden met groote stel ligheid werd verzekerd. De T.I.O.D.-leden en de deelnemers aan de wedstrüden zün echter gisterenavond ia zekeren zfn schadeloos gesteld voor het on gunstige weer van heden. Het bestuur der Roel- en Zeilvereeniging „Gouda" had met groote welwillendheid naar clublokalen in het paviljoen aan de Roeuwyksche plassen voor een bezoek beschikbaar gesteld en na afloop der laatste partü«n toog elkeen, hetzü per snellere wagen, hetaü per Jan Plelzler herwaarts. De heerlüke zomeravond, met volle maan, het noodde wel zeer tot een roei tochtje I Dat ook het „dansje na" meer daa de gemeenplaats „geanimeerd" verdient, begrijpt iedereen, die den genoegeiükeft geest van de G. L. T. C. „T.I.O.D." meet speciaal van deze wedstrüden kent. 'Dat met de hopelÜk spoedige hor- leving der natuur, ook die animo zich weer redresseere, en naarmate de eindstrijd*» naderen, steeds crescendo «al Vereeniging „De Goudsche Padvinders". Zondag 8to uur aantreden voor het stads huis in tenue als gewoonlük. Bü gunstig weer wandeling naar Oudowater en mo gelük een kleine oefening. Bü zeer slecht weer eerst kijken aan het bekende adret. Maandag uiteriyk 9toi uur present voor het station voor vertrek naar het kamp. Behoorlijk tenue (natuurlük met hoed) en alle mogelyk nog vergeten artikelen In rugzak mee. Brood voor dien dag meene men. Het Troepsvaandel gaat mee. Om 10% uur onder geleide van den Patrouille- leider op de bekende wüze naar het perron en na aankomst van den trein uit Rotter dam, zich onmiddellük bü mü melden. De Instructeur, J. BOW IER. Voor het verkeer. In „De| Kampioen" vonden wü het vol gende „De bestuurder van een motorrüwiel of rüwiel, waarmede over een weg of een rü wielpad wordt gereden, is verplicht: a. ingeval hy voornemens is plotseling vaart te verminderen of stil te houden, van dat voorhemen tüdig te doen blü'sen door het goed zichtbaar op en neer- be wegen ter züde /van het rijtuig of rüwiel van een d«r armen of een stok of ander voorwerp, Indien door het niet-gerven van dat teeken de vrüheid of de veiligherd van het verkeer op dien weg of dat rijwielpad zou worden belemmerd of in gevaar ge bracht; b. ingeval hü voornemens is van rich ting te veranderen, van dat voornemen tüdig t® doen blüken door het goed zicht baar uitsteken van een der armen of een stok of ander voorwerp in de richting, wel ke zal worden ingeslagen, indien door het niet-geven van dat teeken de vrüheid of dc veiligheid van het verkeer op dien weg of dat rijwielpad zou worden belemmerd of in gevaar gebracht." Automobilisme. De tocht MaastrichtNice. b De deelnemers aan den tocht Maastricht- Nice, uitgeschreven door het maandblad De Motorwereld, vertrekken Zaterdag ochtend a.s. 's morgens 10 uur van Am sterdam. Twintig wagens met ongeveer 100 pas sagiers nemen aan den tocht deel. Een Honds-duikimp. Op voorstel van de Propagaada-commis- sie van den Ned. Zwembond werd op de laatste jaarvergadering van den N. Z. B. besloten tot het aanschaffen van een bonds- duikpop, ten dienste van de drie telken- Jare voor dit .doel te houden kampioens wedstrijden i% het popduiken. Deze bonds- pop ia onlangs aangeschaft en heeft voor de eerste maal reeds dienst gedaan tüdens de wedstrüden uitgeschreven door de Leid- sche Zwemclub. Op 1 Augustus zal de ÜtrMhtsche Zwemclub 1 haar ter beschik king hebben. WetennehappelQke Berichten. Df verjon gin gsmethode van ^oronoff. Dë Fransche physioloog dr. Berge Voro- noff heeft in een juist verschenen werk, dat den titel „Vivre" draagt, de resultaten zijner proefnemingen met overplanting v«n do schildklier gepubliceerd. In het voorbe richt zegt de schrijver goede hoop te hebben „aan de naar leven dorstende menschheid het zoo begeerde middel te brengen om den dood uit te «tellen." SCHEEP V A ARTBERICHTEN. Stoomv. MÜ. Nederland. Boeroe (uitr.) pass. 27 Juli Gibraltar. Lombok (thuisr.) pass. 28 Juli Perim. Prinses Juliana (uitr.) vertr. 28 Juli v. Southampton. Riouw (uitr.) vertr. 27 Juli v. Colombo. Kom. Hett. Uoy* Salland (uitr.) arr. 28 Juli Oporto. Rott. Lloyd. Garoet (uitr.) pass. 26 Juli Oitavos. Tambora (uitr.) pass. 28 Juli Malta. HollandAmerika Uja. Kinderdijk vertr. 28 Juli van New-York n. Rotterdam. Maartensdijk vertr. 29 Juli Rotterdam n. Havana. •Rotterdam, v. New-York n. Rotterdam werd 28 Juli, nudd. 12 u. 447 mül v. Ply mouth gemeld. Themisto arr. 29 Juli v. Savannah te Rotterdam. Küldük v. Roterdam n. Hampton Ronds v. o. pess. 28 Juli Beveeier. HollandOoet-Azië LtJn. Radja (uitr.) pass. 27 Juli Gibraltar. Kon. West-Ind. Maildienst. Almelo vertr. 29 Juli v. Amsterdam n. Valparaiso. Achilles vertr. 20 Juli v. Paramaribo n. Havre. Agamemnon vertr. 29 Juli v. Amsterdam n. Columbia. Vuleanua vertr. 24 Juli v. Paramaribo n. Havre. ONZE DRAADLOOZE DIENST. Het antwoord van Polen. PARIJS, 30 Juli. Het groote Poolache hoofdkwartier heeft geantwoord aan het opperbevel van het bolsjewistisch leger, dat het den 30en Juli gedelegeerden met volle dige volmacht zou zenden ter bespreking van de voorwaarden voor den wapenstil stand. De kolenlevering. PARIJS, 30 Juli. Vrijdag is er een debat gevoerd in do Kamer van afgevaardigden betreffende <le kolenlevering. De commissie voor Binnenlandsche Zaken heeft het regee- ringsontwerp goedgekeurd, dat geen tegen werping ondervond dan van de commiside voor financiën. Dc vergadering van den Volkenbond. PARIJS, 30 Juli. De Volkenbond, die 15 November te Genève aal byeenkomen, zal, schrijft de „Petit Parisien", meer in 't bü- zonder de volgende punten behandelen: le. Ue vraag, of de vergadering de bevoegdhe den der voorloopige leden van den Raad aal hernieuwen wat betreft Spanje, Brazilië, België en Griekenland of dat deze vier sta ten door vier nieuwe zullen worden vervan gen; 2e. de kwestie van de toelating tot den Volkenbond der vroegere vijanden, welke vraag zich zal voordoen als een der mo gendheden die eertyda vijanden waren den Raad der ambassadeurs zou verzoeken lid van den Bond te mogen worden; 3e. een der bevoegdheden der vergadering zal zün in 't verdrag aan to brengen de amendementen die ze in de praetük noodig oordeelt. De stateu, die de Volkenbondovereen komst hebben geteekend, zullen elk drie ge delegeerden zendon, maar zullen elk slechts over één stem beschikken. De vergadering zal in waarheid een internationaal parle ment zün, waarover dc kleine staten met evenveel recht en macht hun wenschen kun nen brengen a!» de groote mogendheden. LAATSTE BERICHTEN. l)e Kusslsch-Poolsche oorlog. WEENEN, 80 Juli. V. D. De Russische opmarseh geschiedt In de laatste dagen met een kolossale snelheid. De Russen staan 20 K M. \an Oost-Pruisen, 100 van Warschau en 80 van Lemberg verwüderd. De Russen worden Zondag te lamberg verwacht. Het Pool sche leger zou zieh in volkomen ontbin ding bevinden. Keizer Karei. WEENEN, 30 Juli. V. D. De vertegen woordiger van keizèr Karei, Schager, deelt mede, dat in dc kritieke dagen van den val van keizer Karei, deze met zelfmoord heeft gedreigd. Hü had aan de keizerin zelfmoord als een stap tot een oplossing voorgedra- Het relletje in de Belgische Kamer. BRUSSEL. 30 Juli. V. P. Gisteravond werd een kabinetsraad gehouden, waarin besloten werd, dan procureur-generaal te verzoeken, een onderzoek in te stellen, ten laste van het dagblad „Ons Vaderland", het orgaan van de frontpairtü. Tengevolge van dit besluit Is e«n huiszoeking gedaan in de lokalen van „Ons Vaderland". BRUSSEL, 30 Juli. V. D. Een der c bezoekers, die het parlement binnendrong, greep in den gang een spuwbak, gooide de ze na*r het hoofd van den griffier, zonder hem echter te raken. Het voorwerp vloog door eea vensterruit waarop de Belgische wapens waren geschilderd. De griffier sprong op den dader toe, doch een der bin nendringers trok een mes. Oatpleffiag. Op 'le scheepslooperü van de firma Sun- derman te Zwündreeht ontplofte heden morgen, terwyl men bezig waa aan het sloopen van een münenlegger, vennoedel Ük een granaat, met het noodlottig gevolg dat 3 werklieden vrü ernatig aan armen en bee- nen gewond werden. Na geneeskundige hulp konden sü naar hun woningen wor den vervoerd. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting tot den volgenden dag: Matige Westelijke tot Zuidwestelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt met tü- dalüke opklaring, waareehünlük

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2