BLIKBEDRUKKING UNION GOED UITGEVOERD DIUKWERI r &A Koopt Uw schoenwerk bij E. BOUT D.D.D Abonneert U op dit Blad. Sanguinose Haemoferrin (Staalhaematoguen). Plateelschilder De Huid! XT ie1 N.V. Wessanen’s Eers DE ARK I en II Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Feu De Vrouwe ROOMBOTER onder Rijkaoontröle. ROOMBOTER MELANGE'S. Verpakte Margarine: K. DE JONG, IB fc Tal. SBB. 3855 30 Dr. H. NANNING’S Gilette Schearapparaat Gilatte Scheermesjes tn ANTON COOPS WEST1NDISCHÉ Gfofc T CACAO EN CHOCOLADE Koninklijke Fabrieken WORMERVEER - OPGERICHT 1765. LIJNZAADKOEKEN merk „STER" eu W. L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk w.l. Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-DIploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. N.V. „De Nederlandsche Blik Industrie”, Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH de EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN. Notaris R. GALLAS Samenwerki Msubilhipjiiü Treuwan!! ilUKTUlrubinnWi,ü.hkklikih ROTTERDAM. Telefoon 12800. „Zijn Gewicht in Goud Waard“. Eindelijk Genezing! ADVMTENTWN. heden 3054 30 3051 10 Redactie: Telt RR» I u. 4^ 4, /aMte| co UJ 28 z Desverlangd aan huls gehaald WITTE BIOSCOOP levert vlug en tot billijken prijs MARKT 31 Tel. Int. 82 GOUDA op voor 3581 33 56) 2138 4 60 10 AGENDA. J„1 75 en gij zult tevreden zijn over prijs en kwaliteit ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM. 3W IS Dit aamawr I nut inbegrip DE BESTE TWDMETER BONNES '■er kwartaal franco per p< Ahonnemen by onse agefl ADVERTS 1—5 regel» J 1—5 regels lp cent per i GEVRAAGD: een alleszins bekwaam 1.10 - 1.40 - 1.40 perc. 4 4500. -perc. 6 5600. perc. 8 4800. dan eei Vb KLEINS INDISCHE GENEESMIDDELEN „SINGER” fcegert GALSTEENENoi LEVERZIEKTE Temoe LawaRafcloervi middel per bus ƒ.1.75. NIERZIEKTEN«iNIERSTEENEN Doon Remoedjoezig’, per bus f .2.25 BLAASZI EKTENcn BLAASSTEENEN Daon Meruran.per bus f .2.25. SUIKERZIEKTE Bidara Oepas per bus LINTWORM LaboeMerrah pitten, onschadeluk zoowel voor kinderen als voor ouderen Volledige afgang gegarandeerd GeenHongcrkuur pendoos f.5- Verkrygbaar by Apothekers «Drogisten Waar niet zich te wenden lot THE SINGER IMPORT COMP. GRONINGEN Postbus 103 en Firma B. MEINDERSMA DEN HAAG- AMSTERDAM - SNEES. ANTON COOPS Gouda. over prijs en kwaliteit “S - z REPARATION SPOEDIG EN BILLIJK. 1 en bezorgd, p WADDINXVEEN. Advertentiën en abonnementen dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOK, Boekhandel. Waddinxvaen. attbntib Vanaf VRIJDAG 30 JULI brengen wij U de overweldigende 2-Weeksche seriefilm Fabrikant P. Visser, Em.-Erfsch veen (Or.) \.B. Laat u geen koekjes, flikjes, of andere z.g. wormmid delen geven, doch eischt alleen VIS S E R s Wormpoeders. Werkelijk. van de bediend* „Neen.” antw alsof hij ieder verdenk geen n „Wie kan hei aan. „is het ii „Neen, ik bei van hen is. Ik wen heb ze „Wie-het ook gestraft zal woi wilt u doen? I van maken om dat hij een van stolen heeft, sm „Ik zal het d de justitie gevei zullen wij hem betreft als Ik hij gevangen g< voorspreken, w ken is een mist gengaan, zoovet „Natuurlijk! Hof het eerste 1 Poets met „Era” Ge doet wonderen Neem Iets anders En *t ismis. 6’41 A Fil Geauthorise I P WESS] le KWALITEIT PLANTA, S. W., V1TELLO enz. steeds in zeer verschen staat voorhanden. Lekkere Goudiche-, Leldiche-, Room- en Edammer Keet in diverse prijzen voorhanden. Beslist BESTE ADRES voor alle soorten Vleeschweren, Zelm en Sardines In blik, Jamt, Ontbijtkoek enz. Aanbevelend, Een aangenaam smakend bij uitstek bloedvormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede, bleekzucht, en allo t^aaruit voortkomende zwakte- toestanden. Uitnemend middel tegen pijnlijke menstruatie. Prijs per ‘A flesch f 2.25. Prijs per flesch, voldoende ongeveer 20 dagen f 1.40. Pharmaceuti$che Chemische Fabriek DEN HAAG. Z'vISSER'S''^ Wbnupoeders IWedOxtepwent) fcJZeker werkend), ElMfrMa Drakksrtt A BWmKVAN A BOON - ÜOWDA. Drogist - Wijdstraat 29. F»briic«nM J\ jXg^z iHET BESTtJ ‘oET5MIDDE1 J Voor alle H v00k HETCIBRUIK schudde voor op te richten plateel bakkerij, gemak- kelijk van uit Gouda te bereiken, reiskosten worden vergoed; die zich geheel met de leiding van het schilderen kan belasten. Brieven fr. onder no. 8520 Advertentie- Bureau, JAC DUITS, Dordrecht. 3816 12 627 Voedert uw Vee met 34 Ouders denkt om uwe kinderen I Wormen veroorzaken vele kwalen. Visser’» Wormpoeders zijn van bijzondere samenstelling, welke zéker werken. PRIJS PER DOOS 60 cent. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 2962 34 Bcleeid verzoeken wij geregeld tijdig inededeeling te mogen ontvangen VBM vergaderingen, concerten, vermakelijk heden. enz. om deze ie onze te versMldra. naar den Ullstein roman van WERNER SCHEFF. Eerste week: DE ARK I DE ONDERBAND VAN DE WERELD. in 7 Acten. Deze film behandelt op de meest boeiende wijze het groote sociale vraagstuk. 3858 28 IS BET HOGELIJK DE WERELD TE HEBV8WEI? van VETTE RUNDERLAPPEN p 5 ons 1.— LAPPEN VAN DE RIB ,-1.10 ROSBIEF - 120 ROLLADE - 1.10 OVERTUIGT U VAN DE PRIMA KWALITEIT. E“ Aanbevelend, M. J. VERZIJL, Kleiweg 36, Telefoon 379. Prima Kwaliteit Prima Kwaliteit en lakkeeren tegen concurreerende prijzen. Spoedige en goede afwerking. Vraagt offerten aan de ROTTERDAM - Teleph. 12581 en 10357 - Kantoor: Oppert 145. Prima Kwaliteit Prima Kwaliteit FIJNE RIBSTUK OSSBHAAS FIJNE BIEFSTUK ongeëvenaarde bron van kracht gie voor ieder, die geestesarbeid ichfen heeft, onverschillig van is een c en energi te verric welken aard. De SANGUINOSE verhoogt de werk kracht van den gezonden rnensch en geeft aan alle oververmoeiden en uit- geputten de verloren zenuwkracht terug. SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacons van ruim 300 gr. inhoud. SANGUIN OSE kost per flacon f 2.—. 6 fl, f 11.-, 12 fl. I 21.-. WACHT U VOOR NAMAAK! Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten. 3712 30 VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. te Zevenhuizen (Z.-H.) bericht, dat de perceelen onder Reeuwjjk in Ran- denbuig, INGEZET op Donderdag 29 Juli 1920 in „Het Schaakbord” te Gouda, met de verhoogingen, zijn ge bracht op Perc. 1 13000.perc. 2 6000. perc. 3 5600;- perc. 5 66(H). perc. 7 4200.- perc. 9 3800.perc. 10 4600.— perc. 11 ƒ6000. Samen f 64700.—. De toeslag blijft bepaald op DON DERDAG 5 AUGUSTUS 1920, v.m. 11 uur in „HET SCHAAKBORD” te Gouda. Nadere inlichtingen geeft genoem de Notaris, te wiens kantore inmid dels verhoogingen worden aangeno men. 3053 32 Tot onze groote droefheid overleed ons innig geliefd Dochtertje ARIA PAULINA, in den ouderdom van 5 jaren. C. VONK. J. VONK—BAAS. Stolwijk, 29 Juli 1920 MZE CHOCOLADE MET DEN NAJUURIUKKN GKURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEKFT UN HOOGS VOEDINGSWAARDE BN VEROORZAAKT GEEN DORST WEM- 1NDB^^MP<Zr^t)MR*AMSTCT^U^ Een nieuwe ontdekking, een vloei- baar waschmiddel, een krachtig wer- kènde chemische samenstelling in op- gelosten vorm, door huid-specialitei- ten als de grootste vooruitgang in ’t genezen van huidziekten erkend. Suikerziekte, bloedarmoede, impotentie, hoest, bronchi tis, ashtma, rheumatiek neuralgie, jicht, le verziekte, verstopping, eczeem en alle huid-, baard-, baar- en anusziekten, aderspatzwe- ren, enz. Spoedige en volkomen genezing der ernstigste gevallen per brief, door de wonderbare plantenextracten van dokter DAMMAN, verschillend voor elke ziekte, Men vrage circulaire No. 85 met bewezen aan bfj den heer J. SNABILIE, Gr. Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige oruzchflj- ving der ziekte. 5183 14 Het vrahgstu schen de verschl staat thans in he ke belangstelling het ongetwijfeld Inderdaad wol len van verschil! stig gaan bezig vrijzinnigheid. U vrijzinnigen de si en. socialistische kennen. De liber vrU ook om z(jn uit té leven. Wij liberalen zyn Ein eer geweest h ken strijd onze partyen schynt r zenden en dui: haast blindelings aan wie weinig legd. En de libe duw groepen ve kracht gevoelden de althans ee groepen, dan voj haar krachten v kaar, in plaats vi pelyken tegensta Wy noemden socialistische pai n e n d en met o groepen mogen i wat hen onderli: wichtiger 'is d Troelstra én Kol, tusschen Va schen de Monté tusschen Van Sa voet, welke voor tal van andere w zen hierop niet, o tusschen de vryz verschillen zullet vrijzinnigen vrjji goed doen dit in overweging van of fusie. Eenige by steeds vereist jegens wie niet ii is onmisbaar. An dat de practische stelt als een richting is ii wie samen willen het ons zoo dwi thans reeds hoor beste is: samenu ineenvloeiing (fu het stookblad nie van zekerheid kv klaar was, dat de bekokstoofd hadd leen nog maar t< ze zou voorzetten Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast zich te H A A S T R E C H T de heer J. SCHEER. Mevr. Sneinton, dacht dat voor den ui beene ik ot- toren taat. D. D. D.- -o- D. D. D. is zijn gewicht in goud waard.” Prys van een proefflesch ƒ0.75, en van een groote flesch, (inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger) ƒ2.15. Verkrijgbaar by alle apothe kers en drogisten. Waar niet vei-- krygbaar wende men zich tot de al leenvertegenwoordigers: firma B. Meindersma, Den Haag-Sneek. Te GOUDA bH: ANTON COOPS, Wydetraat 29, S. VAN LOON, Markt. Soliedc Salon- «n Hui’kainermeubelen aiaTalela, Stoelen, Lmiienkastea. Spiegelt Si-bddcrijea, Theetafel.,Eikenhouten Bul fcllei Boekenkasten Clubfauteuil*,Zijden pluehe Ameublementen, Leerameuble- niemen, Kapokiuatiaa.cn, Wollen- en Sati)ndekeiia, St oomatraaaen, ena enz *396 8POTKOOPJE8 III 20 BB8TK ADBB8 VOOR JONQELU1 MET HUWELIJKSPLANNEN. Hartelijk dank aan allen, die ons zoo innige blijken van belangstelling gaven by het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder. Uit aller naam, W. L. VAN DER STEEN. Kleiwegstraat 14. 3052 11 29 Juli tot en met 1 Aug. Nieuwe Schouw burg, 8 uur, Revue Henri ter Hal). 29 Juli tot en met 1 Aug. Tenniswedstrij den van T.IX)J). 31 Juli, 2 uur, Café Harmonie, Vergad* ring Goudsche Operette Vereenigi»* 3 Aug., 8 uur, Consistoriekamer Remon- strantsche Kerk, P. I. A. HÉT Waschmiddel mr Huidziektes Een verzachtend, heelend vloeibaar waschmiddel, dat in de huid dringt en onmiddellyk verlich.ting geeft, Huiduitslag, Psoriasis, Ring worm, Zeere beenen, Puisten, Schil fers, Korsten verdwijnen door de ver zachtende, heelende uitwerking. D. D. D. dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen. Zalven ver stoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemen. D. D. D. •pent de poriën, waardoor deze in staat zijn, het natuurlek geneesmid del in zich op te nemen. Parker, 10 Nelsonstreet, Nottingham schrijft: „Ik er geen genezing meer was titslag aan mjjn armen en jen. Gedurende drie maanden ben >nder behandeling van twee dok- geweest, echter zonder resul- Na het gebruik van 3 flesschen ben ik volkomen genezen, is zijn gewicht in goud 3E m c m

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3