i j H D ddel mr Huidziekten end, heelend vloeibaar lat in de huid dringt 11 y k v e r 1 i ch.ting lag, Psoriasis, Ring- eenen, Puisten, Schil- >rdwijnen door de ver- ;nde uitwerking. D. D. in de poriën der huid :tekiemen. Zalven ver- ën en bevorderen den ktekiemen. D. D. D. n, waardoor deze te natuurlijk geneesmid- ;e nemen. I 11 •I I Zaterdag 31 Juli 1920. Huid! s 59e Jaargang, No. 14379 II II Samenwerkinj vu Vrijzinnigen. Eerste Blad. Feuilleton. *2 i k Genezing! I I 11 11 De Vrouwe van Darracourt door Jewicht in Waard“. XTx@tfl.-ws- eix ^u<sL-v"er-e®xx*eT e'bxeuo. -voo® O-oxxcLet exx ret*te 3.H, «Ik* regel meer /t.M. 9 Redactie: Telef. Interc. 545. I, -GOUD A. AdMinbtralk: Tdef. Interc. 42. ■P >g{ het HAGENAAR. van klaa ie heb veel zil- near 56) ren. :nda. Nieuwe Schouw* nteuwagie (WorJ- of reer air nen van VERKEN te uitvoering, belast Gewone advertentiln en iagezotxten mededeelingen b|j contract tot zeer geredu- eerden prjjs. Groote letter* randen wordbn berekend naar plaatsruimte. Dit a.mn.r bestaat ait twee bladen met inbegrip van de Kindercourant. INUKZONUKN MRDKDEKI.INOKN: <>p de voorpagina *0 honger .Maar - zilverwerk j dan de vrjj- jII r R E C H T SR. 1 9 .ioen i villa’s suinigen WlARLEfi GA RVI CE Geauthoribeerde vertaling van I P WESSELINK-v ROSHUM (Nadruk verboden i ont< del, e sam< door >tste v lidziekten Advertenties kunnen werden ingeaoadcn d«>«r tueeckenkomet vaa «eliede Beekhan 'leiaren, Ad verten tlHwsat» en onao Agemep v wil men tot samem >n, is oen Slaaj vanzelf, rermeidt o.a. vooi Tsjecho-Slo Duitschlaad i Harmonie, Vergade- •perette Vereeniginf- sistoriekamer Remon- P. I. A. ENEESNIDDEUN GtliR" Nct LEVERZIEKTE *- afdoend middel is f. 1.75. Men NIERSTEENEN eng, per bus ƒ.2.25 Hen BLAASSTEE HEM n, per bus ƒ.2.25 RZ1EKTE is. per bus f.2 JA WORM pit! en, onschadelyk xn als voor ouderen 3 gegarandeerd ur per doos F-5- polhekers wiDrogishen Ft te wenden lot IMPORT COf*IP. nu Postbus 103 E1NDERSMA rERDAM - SN EEK ►PS Gouda. 1527 intdekking, een vloei- een krachtig wer- lenstelling in op- huid-specialitei- vooruitgang in t erkend. u wij geregeld tijdig gen ontvangen van certen vermakelijk- ze in onze agenda woord niet ïne „wntvu zeide rij. eenmaal gebeurd. 0, zal Dr.U««t ■OOK - OOWDA ir, 10 Nelsonstreet, ingham schrijft: „Ik >n genezing meer was aan mjjn armen en ide drie maanden ben ieling van twee dok- echter zonder resul- bruik van 3 flesschen k volkomen genezen, i gewicht in goud Aug. Nieuwe Schou nie Henri ter Hall. Aug. Tenniswedströ- derlander wtfze van zijn dat van homoj Voorzitter, dit meer kon wg. grief van den af getreden vooi gezamenlijk met vrije liberale door de Unit amendementen op het tie heeft inzake same nigen recht daarvi geen f jn cht» iljjk worden vi kostaa, di. tidh Htoi weer uit.. rüziunige gio>p**n Over beraadslagen, fceniea of verwer kten wijzen thans 1 ware, samenwtr- borbarig, «laai zij zal worden voor kik program, <lat pe r se afwij- ter wenachen dan I vrijzinnigen, wij en de verantwoor- liet voor de onzon ketting te komen »ng uiteengingen, Iffen zal zijn, dat penlyke en ver- worstelen. Dat de Ijjksch werk op en konden (en dit in Voor de toekomst hkelijk is een.ern- ng te wagen, hier- ttsd, valt alleszins h, dat de moeilHk- ondervonden zijn, om niet met alle ng te blijven "tre- -En ik zal het mij nooit vergeven, indien het zoo wan, dat ik u het woord heb verteld", zeide hij ‘vriéndelijk. .Kom, denk er niet meer over. Wij zielen den jmbuldlge in onze macJil hebben binnen «“enige uren; en ik twij fel niet of ik zal mijn eigendom terug krijgen.” .0. dat hoop ik!" riep zij uit. .Kom hij one om miss Darracourt allee fe vei tellen.’' „Dat zal ik doen, lood ra ik de po litie geeproken heb" zei hij. groeten de. terwijl hij «nel wegging. proefflesch ƒ0.75, en lesch, (inhoud 5 maal is veel voordeeliger) baar bjj alle apothe- m. Waar niet ver men zich tot de al- rdigers: firma B. n Haag-Sneek. ANTON COOPS, VAN LOON, Markt. rziekte, >otentie, hoest, bronchi- tiek neuralgie, jicht, le ng, eczeem en alle huid-, usziekten, aderspatzwe- en volkomen genezing Jlen per brief, door de mextracten van dokter illend voor elke ziekte. :e No. 85 met bewezen SNABILIE, Gr. Markt nauwkeurige om«chr|- KIM 14 BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DXVl../‘ Op tal van punten van de stad zitten we in de zomerfeesten, maar het ongunstige weer bevordert het welslagen niet. Op Sche- veningen bespeurt men vooral de nadeelige gevolgen daarvan. We vertelden onlangs, dat het zeer druk was op de badplaats; van andere zjjde wordt meegedeeld, dat dit maar zóó-zóó is en dat het op geen stukken na „vol” is. Nu is het altjjd moeilijk daar over een oordeel uit te spreken, aangezien de mensch in het algemeen en de Schevenin- ger in het bijzonder, klaagziek is aangelegd. Daar komt nog bjj, dat de gemeentebelas- ting-biljetten dezer dagen zjjn losgebroken en schrik hebben verwekt. Misschien dat deze belastingbiljetten eindelijk eens de oogen van het publiek zullen openen en zul len meehelpen om het thans den baas spe lende groepje raadsleden weg te vagen. Het wordt tjjd, want terwijl aan den éénen kant de belastingen moeten stjjgen, gaat men aan den anderen kant rustig en lustig voort met geld uit te geven. Vandaag is het eeni- ge duizenden aan opera-subsidie, morgen een millioen aan uitschot der bevolking, dat in eigen villa’s gehuisvest zal worden. En aan bezuinigen denkt niemand meer. Mi nister de Vries heeft in de Tweede Kamer prachtig gezegd „wjj zjjn armer geworden cn wij zullen ons besparingen en bezuini- Hoe staat nu de zaak van de samenwer king? Het eerst-noodige, wil men tot samenwer king kunnen geraken, is *»en gemeenschap pelijk program. Slaagt men hierin, dan kon-t de rest vanzelf, slaagt me> him nivt, dan kan er noch van samenwei king, noch l.me de geringste spiake zijn. Er is hier geen enkele grond voor eenig verwjjt. Eerst als het concept-program er gingen moeten opleggen”, maar de eerate dia zich die les had aan te trekken, de overheid zelf, denkt er niet over om ze op te volgen. Bezuinigen zal ieder particulier het eerst doen op weelde-uitgaven. Het is dus te begrjjpen, dat men de opera minder bezocht Wanneer dan echter de gemeente raad weer uit de belastingenkas een flink bedrag gaat bijdragen en dat straks ver haait op de belastingbetalers, schieten we niet hard op. Op de ambtenaarljjke inrich ting zijn tonnen gouds te bezuinigen als men wil. Zoo h op dit oogenblik vacant het ambt van gemeente-ontvanger. Salaris tal van duizenden. Het is een bekend feit, dal dit ambt het gemakkeljjkste baantje la, dat zich laat denken; zelf» zóó dat het wel ver vallen kon. Men denkt er niet aan om dit te doen. Zóó zouden wjj kunnen voortgaan met al lerlei lucratieve baantjes op te noemen die best vervallen konden en waarmede men duizenden en duizenden kon uitsparen. Genoeg echter van deze belarting-miaère. Het kwaad zal zich zelf wel wreken en wanneer straks blijkt, dat het totaal belast bare bedrag is verminderd tengevolge van uittocht der rijkeren en niet-vestlging van anderen, zal men misschien zien, dat de leer van den boer die zjjn kip, welke gouden oioren legde, slachtte, nog steeds een zaer dure leer ia. Keeren we even tot ons uitgangspunt te rug: de zomerfeesten: Tegenwoordig zjjn de openluchtspelen in de mode. We hebben er al twee gehad: één op het sportterrein Hout rust en één op de onder Wassenaar ge- legen buitenplaats Wittenburg. Thans ia de derde te wachten op de onlangs voor het publiek opengestelde buitenplaats „Mar lot”. Deze laatste is een bizonder fraaie er voor veel geld heeft ze laten op- echter grooten"- irvoor het Haagsche v E R s c H IJ N T D A G E T. w K 9 i A BON NEMENT8PRIJSper k wartaal'z.25? per week 17 ce^t, met Zondagsblad -er kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, b ranco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bnreajj: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de poatimntoten, ADVERTENTIEPRIJS* Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den ber.orgkring) - 1--5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25 Van buitte Gouda en dte bezotgkring I—regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentite van publieke vnrmakelljkhedeii lp cent per regel Advertentifn in fiet ’Zaterdagntimmer 20 5^ bijslag op den grijs de Gevangenpoort. Stemmen gaan op om het bezoek aan kinderen beneden zestien jaar te veteieden. Wat daar In dat vóór-his- toriaehe moordhol valt te sien, Is allesbe halve materiaal voor paedagogie Monument van Nederland’s schande is deze bergplaats van folterwerktuigen dikwijls genoemd en niet ten onrechte en Juist daarom ware het gewenseht, dat de jeugd niet speciaal naar deze schandpiek werd geleid. Er is waar Ijjk genoeg te zien, dat dit nummer van het dag-prognun wel kan geschrapt wor den. In de Haagsche pers is het onderwerp weer eens ter sprake gekomen en man is het ar vrijwel over eens, dat het beter is de Gevangenpoort niet langer als publieke vermakelijkheid voor de Jeugd open te stel len. Nu in de onmiddellyke nabijheid het standbeeld voor Jan de Witt is verrezen, geeft dit stellig gereede aanleiding om een beter moment In de vaderlandsche historie te belichten door te wijzen op het herstel van het onrecht, dat dozen kundigen staats man is aangedaan. Voor de Haagsche kinderen is de vereen! ging „Vacantie-bezigheki” weer in actie. Dageljjks trekken duizenden kinderen on der geleide naar de duinen of de bosschen in de onmiddellijke omgeving van de stad. Het vraagstuk van de kinderen in de vacantie waarover de geleerde paedagogen zich nog niet het hoofd hadden gebrokte, is daar mede wel niet opgelost, maar een begin is het. Het euvel der vacantie een maat schappelijk euvel voor zoover het de kinde ren betreft verdient een krachtige rege ling. Al is het Haagsche systeem niet af doende, het te in elk geval al iets. De leid ster» worden gehonoreerd met 2.50 gld. per dag en de gemeente betaalt het voor een groot deel. De kinderen genieten, de ouders van veel zorg ontlast en aan de lie anders de straatschenderij met Wte haait de «niMst» het er wei LUCHTVAART. Internet. Luchtvaart Cunarrs. De Internationale Luchtvaart Federatie zal 8 September te Genève ete congres houden onder voorzitterschap van Prins Roland Bonaparte. Nederland zal verte genwoordigd worden door jhr.’ e. d. Bergh van Heemstede. Het program vermeldt o.a. voorstellen tot toelating van Polen, Tsjecho-Slovakjje, Canada en Australia. Duitschland en Oostenrijk blijven voorloopig nog uitge sloten. Zwitserland heeft een voorstel gedaan, dat elk land een nationale geschiedenis van de luchtvaart zal samenstellen ten einde een volledige en gedetailleerde ge schiedenis van de luchtvaart in alle landen te verkrijgen. Den Hen September zullen de deelne mers zich naar Brig begeven, waar den IZen een gedenkteekea onthuld zal wor den voor den vliegenier Chavez, den eer sten overwinnaar en het eerste slacht offer van de Alpen. Hpijten u er over geaproken ben.' Mnrie zuchtte diep, terwijl zij de angstige Susie keek. „Ik wou dat u mij bet gesegd hadt, dan had ik het aan mand kunnen verleUon „Maar dat ia nu t-- hemel, ik ben zoo in de war. Ik bet Lucille .niet durven vertellen. .Neen, doe dat niet hernam hij ernstig. „Wacht daarmee ten minste nog een wein.g. Hoe minder er voor het oogenblik ovef gtMfiroken wordt, hoe meer kans wij hebben den die.' in handen te krijgen, wie hij ook te. „Javond zij ook. Jk mort nu gaan Ik heh vreeselijke hoofdpijn rt> ik voel mij. of ik het.zilver zelve ge stolen had, denk toch eens. als hrt uit komt, «lat het mijn schuld te B zou hrt mij nooit vèrgevehP 60UDSÉHE COURANT. g, BEHALVE TON EN FEESTDAGEN. Liberale-Unie-voorzitter was Welkome gele genheid om zich een schijn van retet bjj dit gestook te geven. Wie eenigszins de mentaliteit der libera len kent begrijpt al dadelijk, dat dit niet waar kón zjjn. En wie anders de Telegraaf weet wat er in de zinnige Kamerfracties en partijen te voor gevallen, lacht om zulke fantasieën, weten de dat er niets, letterlijk niet» van waar is. De voorzitter van de Liberale Unie, prof. Heeres, is afgetreden. Waarom? Hij was tegen het ontwerp tegen de revolutionnaire woelingen en sprak dit op de Jongste alge- meene vergadering dier partij uit. De U. L. Kamerfractie heeft ten slotte vóór het wetje gestemd, hetgeemden heer Heeres ontstemd heeft. Men dient hier wel te On derscheiden: mr. Heeres sprak zich in de L.-Unie uit tegen het oorspronkelijk ontwerp-Heemskerk en hjj mocht inderdaad de overtuiging koesteren, dat men met zijn opvatting over den „opzet en uitwerking” van het öorspronkelijke wetje niet zou mee gaan, maar prof. Heeres zal erkennen, dat hij hier niet zonder reden niet over het beginsel van het wetje heeft gesproken. Tegen dit beginsel, de beveiliging van den Staat tegen revolutionnaire aanslagen is geen liberaal gekant, menig sociaal-de mocraat (de party voorzitter Vliegen nog dezer dagen in den Senaat) erkent zelfs het recht en den plicht van den Staat om zich hiertegen te wapenen. Het ging om de u i t- werking van het wetje en nu was de Ka merfractie o.i. terecht van meening, dat deze door de wijzigingen, daarin gedu rende de schriftelijke en mondelinge ge- dachtenwisseling aangebracht, aannemelijk was geworden. Mr. Heeres was van andere meening, wat natuurlijk zjjn volle recht was, doch dit verschil van opvatting had m nsegte zijn om- 4n <te-V a- van 26 Juni op dusdanige i teleurstelling te doen bltyken, igeniteit van Kamerfractie en die toch noodzakelijk is, niet rorden gesproken. De andere den af getreden voorzitter was het iljjk met vrije liberalen en neutralen Unie-Liberale fractie indienen van t wetje. De Kamerfrac- ««.aenwerking der vrjjzin- i niets gedaan dan wat haar volste was: zij heeft de noodzakelijkheid /an in de Kamer gevoeld. Zij heeft in enkel opzicht de party gebonden (het geen zy ook niet zou kunnen doenen slechts in enkele concrete gevallen geza menlijk met andere linksche partijen een poging tot verbetering van het regeerings- ontwprp beproefd en met succes. lot Deze laatste i» een plaats. De gemeente is eigenares van geworden, 1 knappen en thank ate «a steld. Het buitengoed te deels bestemd voor villapark, waai wel geschikt is. Even buiten het Haagt, Bosch, aan den Leidschen straatweg ligt de ingang. Wie daar eens mocht passeeren, doet verstandig even het park in te gaan; hy zal zich het uitstapje niet beklagen. Er i» een aardige waterparty, er is mooie bos schage en er zijn zeer treffende hoekjes. Het gezicht op de groote groene weide, die er by behoort, is inderdaad bizonder mooi. Het doel dat de gemeente heeft gehad met den aankoop van deze buitenplaats is niet duidelijk aangegeven. Het negateeren zorg dat niemand anders eigenaar wordt te waarschijnlijk het voornaamste. Be hoefte aan bosch, plantsoen of wandelpark bestaat zoo vlak by het groote Bosch »tet; naar deze zyde breidt de stad zich niet uit en het laat zich ook niet aanzien dat dit spoedig het geval zal zijn. Nu de zomer weer op z’n best is, komen dagelijks tal van schoolkinderen van elders hier een dagje doorbrengen. Men ziet ze in lange rijen door de Haagsche straten trek ken, meestal in de richting van Schevenin- gen. Er is één punt dat toch eens de aan klacht verdient, n.l. de vraag of men wel goed doet tot vast nummer op het program van zoo’n dagje een bezoek te stellen aan stemde Marie toe, op verschrikten toon. ..Het is bijna ongelooflijk. Zoo’n flinke kerel, een hper scheen hij altijd." „Ja, ik htii bitter teleurgesteld en ge schokt, dat iem&pd, die hier geboren te. die woont in de schaduw van het huis ate het ware, deze misdaad zou bedrijven; dat wil zeggen, als het blijkt dat hij de dief te. Natuurlijk te het eenige wat tegen hem getuigt, dat For lies hem vond, loerende rondom deze plaats. Hot kai< zijn dat hij onschul dig te. Niemand zal Idijder zijn dan ik. wanneer ik merk dat mijn verntoe- dene onjuist zijn en dat ik hem nus kende. „Ja. ja stemde zij in. maar, hoe kon hij bij liet komen? Hoe kende hi| het g<‘heh» van h«-t woord?” Er was een minuut stilzwijgen. Jn welke Susie het blt“*<ke gelaat ophief, en met open ooren scheen te luisteren. „Dm Inm ik niet ‘zeggen. Daf kan naar mijn meening. slechte op Mn ma nier en die wil ik liever niet aan geien.” „Och toe’ ik bfand van rrgheid en belangstelling. „Nu, u zei, dat u het aan mhw Dar racourt hebt verteld; was u alleen met haar, leen u het zei? „Ik *- ik herinner het mij niet sta melde zij. „Ik lien zoo in de war. dat ik' het mij niet meur herinneren kan hu ja. ik geloof het wel. O hemel wat is het vreeeelijk! Weee toch niet zoo ontsteld zei do hij-zeer vriéndelijk, „of het zou mij gaan. Wij hebben daar ook ver. moet u weten!” „Dat weet ik!” bevestigde hij, geme- iijk, „maar ik denk niet, dat deze dief daarheen zal gaan. „Dus verdenkt u iemand en nog wei een man?” „Ja, ik verdenk iemand,” zpide hij. „O, zog het mij, riep zij. ik zal er geen woord over spreken. „Miss Verner,” zeide hij, een wei nig dichterbij komend, zoodat Susie, hledk en bevend, ieder woord kon hoo- ren. „uit het weinige, dat ik over in braken heb gelezen, ben Ik overtuigd, dat zij worden bedreven door men- schen, bekend met de pjaate waar in gebroken wordt, en dat er vooraf een plan wordt opgemaakt-, het hute wordt opgpnomon, rti zoo aMerlei. ziet gij?" „Ja*, ja.” Rtegnde zii in. „en te de TTall opgenomen? -Spreek uw eigen' oordeel uit. zei hij langzaam en met een zachte, on matige stem. „Gisteravond vond mijn bottelier, terwijl hij een wandeling maakte Jangs de kassen, een man ver borgen in den hoek van den muur, de zilverkamer opnemend.” -O!” „Ja. Forbes ging voorzichtig naar hem toe, en legde zijn hand op diens schouder, en het bleek, dat die man was iemaiwl wel bekend in de buurt Hij verklaarde zijn aanwezigheid op die plaats door te zeggen, dat hij een hond volgde van uit de bosechen. For bes, die een eenvoudig mensdh is. nam deze verontschuldiging dadelijk voor waar aan. en had niet het minste ver moeden van de ware reden, niettegen staande de man een dubbelzinnig ka rakter heeït, en dat Forbes, die al een poosje uit was. niets van een hond ge zien had. „En hij liet hem gaan? „Hij liet hem gaan,’ herhaafde Mer le langzaam, „niete vermoedende, en geen voorzorg nemende, zooals hij had moeten doen- Ik hoorde een gedeelte van het gesprek en zag den man. en dus te‘n ik evengoed schuldig ate t or- bes; want ik nam ook geen voorzor gen, en nu is m jn zilver weg „U, zoowel ate Forte* hebt hem ge zien? Dan kunt u hem herkennen? „Natuurlijk ik zag hem heel «luide lijk Tk hoorde zijn stem, ik ken den man heel goed, en u ook. „ik ook?’ U maakt dat ik in het ge heel niet op mijn gemak ben Zeg mij toch, wie het ja?” „Ik weet geen enkele reden, waar om ik dat niet doen zou”, antwoord de hij tieen oogenblik van aarzelen. „Die man was Harry Herne!” „Harry Herne!’ riep Marie uit „o. hemel?” Susie’s knieën klókten, en alles wat zij kon doen was «iRi kreet te onder drukken, die bij haar opkwam. „Ja. Harry Herne", herhaalde Mer- ,le ernstig. „Het behoeft geen geheim te blijven; want ik zal zo«« aanstonds aan de politie meedeelen alles wat ik u verlokt heb. Maar misschien doet u toch boter, er niet over te spreken. „Neen, neen; Jk zal niets vertellen „Werkelijk,” ondervroeg zij. ee» van van de bedienden? „Neen." antwoordde hij langzaam en alsof hij ieder woord overwoog., „ik verdenk geen mijner bedienden „Wie kan het dan zijn?" hield zij aan. „is het iemand van de plaats? „Neen, ik ben zeker dat het geen van hen is. Ik kan ze allen vertrou wen heb ze allen vertrouwd." „Wie-het ook zij, ik hoop dat hij gestraft zal worden," zei Marie. „Wat wilt u doen? U moet er dadelijk werk van maken om de dief te pakken, voor dat hij een van de zaken, die hij ge stolen heeft, smelt.” „Ik zal het ^adelijk in handen van de justitie geven O, ja. zonder twijfel zullen wij hem pakken. Wat de straf betreft ate het bewezen wordt, wordt hij gevangen gezet. Ik zal hem niet voorspreken, wie het ook zij. Inbre ken is een misdaad, die men moet te gengaan. zooveel men maar kan. „Natuurlijk! Goede hemel, nu zal den Hof het eerste huis rijn, waarheen tij Het vraagstuk van samenwerking tus- schen de verschillende vrijzinnige groepen staat thans in het brandpunt van de publie ke belangstelling, een belangstelling, welke het ongetwijfeld ten volle waard ia. Inderdaad wordt het tUd, dat de libera len van verschillende nuanceering zich ern stig gaan bezig houden met de positie der vrijzinnigheid. Het is onze trots, dat wjj vrijzinnigen de sterke baftden, die kêrkeljjke en Bocialistiache partijen omklemmen, niet kennen. De liberaal wil allereerst vrjj zijn, vry ook om zjjn beginselen op z ij n wyze uit te leven. Wij loopen niet in een gareel, liberalen zjjn Einspënner. Dit is immer onze eer geweest het is tevens in den politie- ken strijd onze zwakte. In den strijd der partijen schjjnt de sterke, hij, die door dui zenden en duizenden in vol vertrouwen haast blindelings gevolgd wordt; dit trekt aan wie weinig individualistisch is aange legd. En de liberalen moesten wei op den «Iuut groepen verliezen, die meer voor de kracht gevoelden van de groote, eensgezin de althans eensgezind-schijnende groepen, dan voer de liberale partijen, die haar krachten versnipperden en tegen el kaar, in plaats v»a tegen den gemeen sch ap pel ijken tegenstander verbruikten. Wy noemden de groote kerkeljjke en socialistische partijen eensgezind schij nend en met opzét. Want de vrijzinnige groepen mogen zich wel eens af vragen, of wat hen onderling verdeelt, zóó veel ge wichtiger is dan net verschil tusacnen een' Troelstra en een Schaper, Polak en Van Kol, tuaschen Van Idsinga en Bakker, tus- schen de Monté ver Loren en Schouten, of tuaschen Van Sassc van IJsselt en Haaze- voet, welke voorbeelden gemakkelijk met tal van andere ware aan te vullen. Wy wy- zen hierop niet, om het verschil in opvatting tuaschen de vrijzinnigen te verdoezelen; die verschillen zullen er altijd blijven, zoolang vrijzinnigen vrijzinnigen blyven. Men zal goed doen dit in het oog te vatten by de overweging van plannen tot samenwerking of fusie. Eenige inschikkelijkheid zal daar bij steeds vereischt zijn, verdraagzaamheid jegens wie niet in alles precies gelyk denkt is onmisbaar. Anderzijds vergete men niet, dat de practische staatkunde andere eischen stelt als een debatingclub; eenheid van richting is in de politiek noodig voor wie samen willen gaan. En daarom schjjnt het ons zoo dwaas toe, wanneer wjj het thans reeds hooren of lezen over wat het beste is: samenwerking (concentratie) ineenvloeiing (fusie), terwjjl ook nu w< het stookblad niet ontbrak, dat met een l._ van zekerheid kwóm vertellen, dat alles al klaar was, dat de Kamerfracties alles reeds bekokstoofd hadden en dat de liberalen al leen nog maar te slikken hadden wat men ze zou voorzetten. En het aftreden van den IfurM11. MAK» zal uyn, kan men te .dy verder zien; zij zuneh i xjj zulten het kunnen -j pon., pO^vrljzinnig-demi nog niet weten, wri gelegd. Willen zji rt hun zal worden aanj ze», «ntetet zjj ajte Kawenwerkeó mét l zullen het zeer betreura «lelijkheid zal voor JjaF komen. Wie poogt tot sang tuseehen hen, die Mrafl wéét, dat zjjn pad WE hU met tegenwerking, 1 kapte, zal hebben tg mannan, die bjj hun dag om het Binnenhof ond| toenemende mate) dtf van het liberalisme hoofl rtige poging tot hereenlj voor niet zjjn teruggedi te loven en wjj vertroudj heden, welke thans reed geen reden zullen zjjn kracht in de goede rtehl ven. Een stevige basis voor samenwerking zal noodig zjjn; is die niet tf vinden, dan zullen de liberalen nog langer leergeld moeten be talen en zal de verajdintering in kleine groepen gehandhaafd moeten bljjven. Is echter een goede grondslag te vinden, dan vertrouwen we, dat hét liberalisme er wel bjj zal varen en dó&rom in de eerste plaats moet het ons, vrijzinnigen, allen te doen zjjn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1