tow ?DEN Vrijdag 6 Augustus 1920. No. 14384 luid! 59o Jaargang. Trouwen!! Feuilleton. V7 mr Huidziekten jenezing! 1. I T De Russisch-Poolsche oorlog. wicht in zaard“. X<Tievt-w-s- arx utiucL^ext;ezvexe‘bl®.cL ttoqx O-otxcla. en De Vrouwe van Darraeourt door BBHABYE ZON- BN F F RfiTD AGRN. 1-4 regels /2.M. elk* ref»i meer 0.6». Markt II, GOUDA Leerden prjj» Redactie 1'eief. Interc. 545. BureauMARKT 11, GO 1' D A. in goud van en li Wii -in het (‘II kof lieve? binnenkomen. ik O, ben jij het. .Marie; ik dacht, Ik kom van sloeg de en te mtte (Wordt vervolgd) keek en AdveitauUka kunnen worden mgeaunden dour tueecheakomet van aeliede Boekhen dolaren, Advertentiebureaus va onze Agen'en totdat Harry Herne bij en INGEZONDEN MEDEDEEI.I NGEN Op de voorpagina 60 hooger ging Ma er slandig j‘* hand je hebt hem iiangciio- hand maar zei- •oeg het Rusland toelaatbaar is van houding te t. kten. istil- ge- I niet. zeer ireid via-. van herstel aal worden b xen- bevat: toe- 1527 82 ekking, een vloei- een krachtig wer- menstelling in op- ir huid-specialitei- vooruitgang in ’t ekten erkend. ar bij uw •veranc/er V. 45 en in haar i en onafhank ledigen. Welke i over den al- j tractaat van schroeven kp- dat t een oorlogvc dat wü i standpunt, het recht overeenkomt, ziet het er, terwijl zijn be- Ireigen, praten en overwegen, in j, lieve, wal ben ik op om hloe klaagde ov< weggegaan Ren.” „Arme Susie”, zeide Lucille vriénde lijk. „Stoor haar niet. Marie. „Neen, dat zal ik ook niet. Ik luis terde zooeven aan haar deur, én ik denk, dat zij slaapt. Zij zal wel gauw het plan. I naar Polen politiek naar- riikscommissaris ag zal bii de uitvoering hiermede hebben te re ik ren ligt om te .ing tot een Gewone advertentie* en lagexunden mededelingen bjj continet tot zeer geredu- Groote lettere en randen worden berekend naar piaaturuimte. Temps tot van Polen, zijn. ;orge voegde aan deze verkla- Drukkerij OON GOUDA. 1 uiekamerme ubelen nenkaaten. Spie gel» i,Eikenhouten Bul- llubfauteuil», Zijden :en, Leerameuble- i»en, Wollen- en atraiaen, enz. en». PJESIII 2° 1OR JONGBLU1 UM.ANNBN. iili, ui ieSthiiWi eletoon 12800. heelend vloeibaar in de huid dringt k .ver 1 ichting Psoriasis, Ring- n, Puisten, Schil- iJnen door de ver- f) delen notxlig zullen hdbben. doch de mid delen van overtuiging en vergelijk. Ik heb, mjjne heerent aldus ging voort, gisteren met deft gezi sche republiek een ergstig had over ’t viai heel geregeld i Ik wil u vermeden spaant Mijn 't Heeft in Engeland kwaad bloed ge- srt om troepen- tr Polen toe □vhe spoorweg- r de regeering .och poogt door renhoudt 0.3. te Karlruhe ai tie en1 ander Polen moeten hwb spooorweg- weigert te doen), redachtig aan het ut für mich ist. ■t ...iastens geno en verdenkt Duitschland sympathieën. Allerlei ge- op over een beoogd samen- Rusland en Duitschland en op de een of andere wine ihen beide rijken een ver- larsch van het Russi- de conferentie van »ngt, heeft het F' rgen. Ik hoop. om de blokki bedeesd naar haar. „O. ja, ik kan het raden! iie voofi. mél hel hoofd knikkend. ..Lord Merle heeft gevraagd, men! Lucille werd bleek brauweii saam. „Lord Merle heeft mijn hand niet ge vraagt en ti 'J>\ de wenk 1 1' reloofwaardig, immers het voordeel dat duitschland bij een dergetijke overeen- zou hebben, is al zeer gering. De nabijheid van een sovjet-staat moet de re- ig te Berlijn weinig aangenaam zb»; daarom niets doen dat het tot staipl i dier nabuurschap zal bevorderen, geruchten in Frankrijk een onthaal. Men is wel niet zpo ’t verhaal van de Times voet- relooven, maar dat er toch in 1 wel een officieuse verhouding en Moskou, die en d|e ochend. ar als zeker aan. ïn eenerzijds aan de roe- communisten. ander- Duitschen generalen op den kritieken toestand »ter, vandaag niets meer te -J1-in ongelukkigerwijs onze beveatógd, dan zal ik het Lagerhuis een völ- afleggen omtrent de leger en vloot, die noo- 6b Mug vroeg zij. „.Ja, G, urn dal hel Susie wan.” Lucille stond in het midden van de kamer in haar morgengewaad, het haar over de schouders vallend, een schit terend, gelukkig licht straalde haar uit de oogen. Marie kwam naar haar toe en kuste haar. „Wat zie jeer vanmorgjengoed uit’ zeide zij teer, „en zoo gelukkig ook.’ _ïk ben gelukkig’ hernam Lucille zachtjes, „waar is Susie?’ „Ik’denk dat zij niet wel is de Magie. „Zij was vanmorgen vn temen te plukketa; maar zij vipr hoofdpijn en is van mij i <Aii nog even»te gaan lig- 4 zou ik hem voleindigde Lucille Een geheime Duitsch-Russische Overeenkomst. De ontwapeningswet aangenomen. Neutraliteitsvei klaring van Simons. Lloyd George over Rusland. Van Rusland’» antwoord hangt alles af. Verdediging van Warschau. Financieel» conferentie te Brussel. De conferenties te Genève. VVeensche kinderen naar België. De talenstrijd in de Belgi sche Kamer. ONS OVERZICHT. ningswet, die deze week m den Rijksdag is behandeld en gisteren aangenomen. De communisten willen in 't bezit bliiven der wapenen, waarvan ze zich hebben meester gemaakt en in militaire kringen is men natuurlijk tegen een wet die vele officie ren broodeloos maakt. Een poging is ge daan om door gebrek aan een quorum in den Rijksdag te verhinderen dat een be sluit over de ontwapeningswet genomen werd. Die sabotagepoging is echter mis lukt. Hoewel de Onafhankeliiken er vast op hadden gerekend, dat door het vertrek der Beiersche afgevaardigden niet genoeg le den aanwezig zouden zijn, bleek de Rijks dag zelfs beter te zijn bezet dan gewoon lijk het geval. De burgerlijke partijen wa ren in grooten getale opgekomen. dit gehoor hield minister waarin hjj nogmaals de zette, waarop het voorstel, 'de in Spa i ren. moest Ier Ie !ende ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad i<er kwartaal 2.80, per week 22 cent,' overal waar de bezorging per looper geachied' Franco per post per kwartaal ƒ2.75. met Zondagsblad f 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bareau b» onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den beaorgknng, 1--5 regels 1.30, elke regel meer ƒ,0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 0 f 1-55, elke regel meer 0,30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel Advertentién m het Zaterdagnummer 20 bijslag up den prjjs lefflesch ƒ0.75, en h, (inhoud 5 maal reel voordeeliger) ,r bjj alle apothe- Waar niet ver in zich tot de al- jers: firma B. laag-Sneek. ANTON COOPS, IN LOON, Markt. jpgekomen. Voor Simons een rede. gronden uiteen- rop nev worstel, dat diende om getroffen afspraken uit te voe- worden aangenomen. Verder legde Simons een verklaring af betreffende Duitschland’» neutraliteit. Het essentieele gedeelte van zijn rede voering komt hierop neer: Wij hebben op iiet oogenblik aanmerkelijke machtsmid delen noodig om de verplichtingen van onze neutraliteit na te komen. Wij moe ten in verbahd "hiermede in de eerste ninstf hvuücu ...v» '-id vuriog in net Oosten en wii moeten hier onze machts middelen tot bescherming onzer neutrali teit gebruiken. Wjj hebben ernstige geva ren voor onze onzijdigheid onder het oog te zien. De Entente heeft er, al koestert zij daartoe wellicht niet het plan, belang bij om door Duitschland naar Polen op te rukken. Wii moeten onze naar richten. En ook de ri voor de ontwapeninj van zijn opdracht h kenen. Indien het waar is dat doof de Entente voorbereidingen getroffen wonden groote troepentransporten door Duil land naar Pole zjjn deze voor. Duitschland’s i hetzelfde neer bezet of worden. Duitsch gebiw, v neutrality tsovereenkoms!, nadrukkeliik, dat géén neutralen staat men voor een willen hopen, king van dit het telegram van gezonden. telde Lun- Wii ontvingen zoo- een telegram U ge- ^amenef, die het waarschiin- deelen. Doch ik weet nog niet >ud er van is. Ik kan slechts geven omtrent hetgeen d*t i tot onze kennis is gekomen, d George uitvoerig verhaalde ■oorgaan der wapenstilstands- .ijj tot een vre ading der Brit- A«üninhtratk: T«lef. latere. 82. dwingen de in Oost-Pruisen aanwezige munitie en wapenen aan Polen af te lave ren. Hierdoor zou de verhouding tusachen Duitschland en de geallieerden geheel door de Poolache kwestie worden beheeracht en tljdelük alle andere vraagstukken op den achtergrond geraken en ’t ligt voor de hand, dat de geallieerden hierin een reden zouden zien de financieele regeling, waar mee men te Spa niet is gereed gekomen, opnieuw te verschuiven. 't Plan is. dat de internationale finan cieele conferentie 24 September te Brus sel zal worden gehouden, waartoe besloten is in de vergadering van den Volkonbonds- raad, die op ’t oogenblik te San Sebaatiaan wordt gehouden. Het is niet zeker, of op t’-__ Oppersten Raad aan het comité nisatie der conferentie het rusultaat der onderhandelingen tusschen 1 en Duitschland betreffende stelling en de wijze ben kunnen mededee iDe uitnoodiging om deel te nemen, welke vijanden der entente dat slechts de vraagal agenda voorkomen, hel sprekingen kunnen uitmaken en president werd opgedragen alle waarover op het huidig oogen de geallieerden en Duitschlai gedachten w< cussle - getroffen isporten door laten oprukken. I ingen schend i diteit. Het k( gericht, bepaalt cstukken. welke op de -,„Bt onderwerp der be ren kunnen uitmaken en dat den t werd opgedragen alle kwesties het huidig oogenblik tusschen den en Duitschland nog van /erd gewisseld, buiten de dis cussie te houden. De commissie w uitgenoodigd een afgevaardigde te den. De voorloopig opgestelde agentia I Onderzoek van den economischen stand van elk land; studie der essentieele problemen van financieele politiek; onder zoek van het ontwerp tot een internatio- internationalen te vergemakkelijken en de mogelijkheid tot het uitgeven van interna tionale leeningen. Ten slotte zullen de afge vaardigden in bijzondere commissies de technische kwesties bestudeeren. 10 Nelsonstreet, tam schrijft: „Ik enezing meer was in mijn armen en drie maanden ben ig van twee dok- öter zonder resul- k van 3 flesschen olkomen genezen, ewicht in goud Het MociaHstisch congres te Genève heeft gisteren het vraagstuk van het economisch herstel besproken. De desbetreffende com missie diende een motie in. waarin van de betrokken regeeringen geëischt wordt, dat zij gezamenlijk maatregelen zullen nemen om de nijverheid in de landen, die door den oorlog beproefd zjjn te steunen en aan de Engel sche regeering wordt verzocht aan de landbouwers van andere landen fosfaten, hooi en stroo en lijnkoeken te verschaffen, waarvan het Britsche rijk over groote voor raden beschikt en voorts om het vervoer te begunsigen van 100.000 koeien, welk door Amerika aan Duitschland zijn geschonken. Ramsay Macdonald, de rapporteur diende de motie in en schetste het toonbeeld van el lende. dat een reis door midden-Europa hem geopenbaard heeft. Hij hing een droe vig beeld op van de ellende der kinderen in de overwonnen landen. De Brouckere (België) zeide. dat SOIUSCHE E01RAVT V E R S C H IJ N T D A G E I. IJ K S is ging Simons t met den gezant der Eran- een ernstig onderhoud ge- ag-incident, dat nog niet ge- is. dringend verzoeken, dat alles wordt om den toch reeds ge ien toestand nog te verscherpen, jnerzjjds zal ik alles doent wat in mjjn vermogen ligt om te verhinderen, dat deze spanning tot een uitbarsting zal leiden. Na het aanhooren dezer onzienwekkende rede, konden de Rjjksdagleden tot October met vacantie gaan, met ’t weinig aange name besef dat Duitschland’s positie op ’t oogenblik zeer ernstig is en dat het mis schien aan den vooravond van nieuwe ver wikkelingen staat. De regeering is vagt besloten: ze wil zoo mogelljk botsingea vermijden, doch voor den aandrang der geallieerden zal ze niet wijken, ze is en blijft neutraal. zou Zij verwonderde zich, hoe hij dal zou doen. Maaj* iets had zij vast be sloten; er zou in het vervolg geen ge- lieinizinnigheid, geen schroom meer zi,in. Zij zou gaarne de gebeele huishouding bijeenroepen en in het voornuis gaan leunend op zijn arm. en daar, voor hen allen, haar verloving m *t hem be kend maken. Zij was trolsch zijn liefde, zoo troteeh op hem, dat hel openlijk bekennen een vreugde v.>or haai zou zijn. Terwijl deze gedachten in Lucille om gingen, liep Marie in de kamer rond. ..Wat zou je denken van een toer- tj in de bosschen, en den Puk li hui lenshu's te gebruiken?” sloeg zij voor „Vanmorgen kan ik niet uitgaan. Ma rie’ sprak Lucille rustig, maar oven blozend „ik ik verwacht iemand. „Zoo! Wie is het? Mijnheer Head?” „Neen, het is mijnheer Head Vraag er niet naar. Je zult het spoedig weten. ..Wat ben je vanmorgen geheimzin nig!” zeide Marie opgewekt ..Wat wil „zeer spoedig” zeggen? Een dug. een week, een maand?” „Een paar uren”, antwoor Ide Lucil le zachtjes. „Jullie allen zullen het we ten. en ik denk ik hoop. I”l jullie allen even gelukkig zult zijn als ,u’ Marie klapte in (ie handen en een kreet van verrukking. „O, ik weet hot', ik kan het den!” riep zij uit. Lucille, ik ben zoo blij?” Lucille werl purperrood het spijt toch een voorbarig schepsel! inoiiip'-l- d(' Marie berouwvol. „En als hij mij vroeg, uiet aannemen kabnpjes haar zin vergeel mij Ik kom altijd in moeilijkheden, doordat ik zoo n flap uit hen. Iedereen weet, hoe hij een van jp aanbidders is en ik dacht „Je moet over zulke dingen niet denken”, zei Lucille zacht, maar vast. „Spreek er niet meer over. Ik wil van morgen niet over Lord Merle denken „En dat hoeft ook niet als je het niet wilt”, sprak Marie liefkozend. .Daar is de ontbijtbel. Ik n>oet gauw mijn haar gaan opmaken, of mevrouw Dalton zal weer een strafpreek voor mij houden over vrouwelijke netheid Lucille stond oenige minuten uit z en over hel grasperk. Nog oen paar uren, misschien over Dwee uren, zou Harry hier heen komen en alles zou bekend worden. O, wat lag er een heer lijke tijd vóór haar’ Wat had zij ge daan. dat de góden zoo goed voor haar waren9 Zij hadden haar een mooi tor tuin gegeven, en i4u hadden zij de kroon op hun werk gezet, door haar dei. ixleisten. knapmen echtgenoot van de wereld te schenken! liet takje cle matis lag ouder haar kussen, en „ij nam bet er onder uit en kuste het ter der en harlstochtelijk, voor zij het zorg vuldig in de lade van haar bureau op bora Met rouw Dalton, die aan hol hoofd der tafel zat. glimlachte over de fiekopjes. „Ik liehoi‘1 u uiet te vragen hoe u het mankt Miss Darraeourt.” zeide zij l1 ziet er uit als een In’cld van ge zondheid. Ik vermoed, dal u goed ge slapiAi hebt?” „Ja”. ^eid(‘ Lucille. Jerwijriij lachend op haar plaats ging zitten „Slaap, de zoete hersteller van de vermoeide natuur”, zei Mevrouw Dal Ion, zoo heftig, alsof z»i woorden ml den Bijltel aanhaalde. Een bediende hracht de brioyeutaseb van een buffet en Lucille opende die Er waren er verscheidene voor haar n. en een voor Mnrie. Marie keek siaar den han'll en leg de dien naast haar bord. FTh schrift* van Sinclair was haar al te bekend „Hei fs een vervelende naaister, die blijkbaar denkt dat ik haar rekening zal vergeten, wanneer zij er mij niet om den anderen dag aan herinner, verklaarde zij. HAKLES GAK VICE .«authoriseerde vertaling van WESSELiNK-v. RUSSI M (Nadruk verboden i zet, dat Duitschland weigei transporten door zün rijk naai te staan en dat het Duitsche personeel zich in deze achter schaart en iedere trein, die toch Duitschland te stoomen tesrt.«„ staan op het rangeerterrein t< een aantal wagons met munitii oorlogsmateriaal, die naar L worden doorgezonden, wat I*" personeel doodeenvoudig web De Engel schen, zeker gec' spreekwoord: „Wer nicht ist wider mir”, vindt het minstt men „vreemd” en verdenkt F van Russische sympathieën, ruchten duiken gaan tusschen de „Times” heeft ontdekt, dat tusscl drag gesloten is. «Rusland zou Polen veroveren en leeg halen en daarna zou Duitschland het be zetten, als onderband voor credieten. (f£e Rusland aan Duitschland zou geven in rui! voor goederen, arbeidsprestaties zooajs het herstel van de spoorwegen, leverirtg van spoorwegmaterieel enz. De Polen zoti- den uit de gang van Dantzig gejaagd én de Russisch-Duitsche grens van vóór dén oorlog zou hersteld worden. Rusland zOu 'dan verder zorgen, dat DuttscMaml xteju in het kapittel kreeg bjj latere onderhap- delingen met de geallieerden gemeenen vrede en het heele Versailles zou dan op losse s men te staan. Do „onthulling” klinkt bijzonder wein|g geloofwaardig, immers het voordeel c*ki Duitschland bij komst nabij he geerinj ze zal komen Toch vinden de dankbaar naief om stoots te g( ieder geval bestaat tusschen Berlijn door personen wordt onderhouden er desnoods zou kunnen worden verlooc) neemt de Parijaenaai dit verband denkt hij e righeid der Duitsche communisten, and zijds aan die van den staf. Te r reden van deze „roerigheid” over Beide partijen zijn, idler wegens hun eigeoi belangen, fel gekant tegen de ontwape- Heel spoedig misschien zal de regeering de gelegenheid hebben te toonen dat bet haar in deze ernst is, want hoewel de entente niet meer over de middelen be schikt om een nieuwen oorlog te beginnen, zal ze toch niet kunnen nalaten eenige steun aan Polen te geven. Lloyd George heeft den Polen stteds zjjn hulp toege zegd, het is dus een eerekwestie die te geven, hoewel niet kan worden ontkend, dat Engeland heel lang draalt die eere kwestie te regelen. Het Hikt wel of Lioyd George tot het uiterste nippertje wil wachten. Rusland «oo lang als matr ^enigszins toelaatbaar is gelegenheid wil geven van houding te wijzigen, zoodat ’t niet noodig is, dat Engeland zich vijandig «*!L.Na, gen achterwege moesten blijven. Het Lagerhuis begon ongeduldig te worden en heeft den premier daarom op helderingen gevraagd. Lloyd George verklaarde in zün ant woord o.a.: Wii hebben tot dusver geen antwoord ontvangen op het telt’, 29 Juli aan de sovjet-regeering i met betrekking tot de voorgesti densche conferentie, even tnededeeling, dat zonden aan Kaï Hik zal meedeel, kvat de inhou inlichtingen tot op heden waarna Lloyd van 't niet do< onderhandelingen, den eisch (lesconferentie en de ver zeik sche nota, welke hii voor las. Na voorlezing van dit telegram vervolg de Lloyd George: Minister Bonar Law en ik hebben giste ren een onderhoud met Krassin en Kame- nef gehad, wien wii het duidelijk maakter dat de weigering, om over een wapen; stand te spreken, tenzij de Poolsche delegeerden werden gemachtigd de vre desvoorwaarden te regelen, noodzakeliiker- om ••sntransporten door Duitsch- >len te laten oprukken, dan irbereidingen schending van neutraliteit. Het komt op of deze voorbereidingen in onbezet Duitschland getroffen Ieder Duitsch gebied blijft rebied, of het bezet is of niet. De ist van Londen zegt gebied van een operatiebasis kan vor derende natie. Wii voor de verwetzenlii- dat geheel met geen machtsmid- in aring van l< in. de opmi in Polei gevaar t. over te wijs de verdenking wekte, dat de Sovfet- regeering niet oprecht is In haar beweerd verlangen naar vrede en in haar verklarin gen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Polen te eerbiedigen. Welke verden king verhoogd wordt door het lange dra len met het antwpord op ons telegram van 29 Juli. Wij maakten het hun derhalve duidelijk, dat de onmiddelliiike sluiting van een wa penstilstand het eenige middel is om deze verdenking op te heffen en verder, dat wii ten aanzien van den inval in ethnografisch Polen doeltreffende stappen zullen nemen om hinderpalen uit den weg te ruimen voor het vervoer van oorlogsmateriaal van Dantaig naar Polen, die te Dantzig ter beschikking Lloyd Ge( ring nog toe: Met het oog acht ik het bet... zeggen, doch indien verdenking wordt 1 u.s. Maandag i ledige verklarv maatregelen vai dig zullen zün. Aangezien c' sche leger in Polen Londen in gevaar brengt, heeft het geen inut er iets over te zeggen. Ik hoop, dat het niet noodig zal ziin om de blokkade te versterken, doch dit hangt heelemapl af van het antwoord, dat door ons zal worden ontvangen. Meer wensch ik niet te zeggen. Alles hangt dus af van het Russische antwoord op de Britsche nota. wel helpen. „Ik heb nog niet zou lang een ka- inenier gehad, dat ik mij niet zonder haar zou kunnen redden sprak Lu cille lachend. „Maar je kum hier blij ven, als je w^it, Marie. Wat een heer lijke morgen! Ik ben laat niet?” .Nog al; maai’ het was gisteren avond ook laat voor je. fladt ;ie nog al een ptettigen avond op de Grunge?’ „O. ja. heel prettig hernam «Lucil le, terwijl een blosje haar gelaat be dekte. Zij dacht er over wat Marie zou zeggen, als zij haar vertelde, hoe veel later dan de partij, zij Lucil le in de bosschen geweest was met Harry Herne. Marie, die haar scherp gadesloeg, bemerkte haar blozen. „Tk denk dat je als naar gewoonte de mooiste bent geweest. ..Maar i Marie!” „Nu. dat hen je altijd. Wat moet het prettig zijn, om niet aiïeen de rijk ste jonge dame, tnaay ook de mooiste van het gezelschap te zijn! Je bent een gelukkig meisje.’ Lucille zuchtte even oogen neer. „Ja, ik ben gelukkig, zef»- geluk kig fluisterde zij. Zou zij aan Marie zeggent. wat haar zoo g^ukkig niaaktei? Zou zij haar vertellen, dat zij beloofd had Harry Herne’s vrouw te worden?' Neen, zij zou haar geheim nog eenige uren be waren totdat Harry Herne hij haar beter zijn, detok ik. Ik zal je zoolang f kwam en het zelf aan allen vertellen In Polen schermers di treurig uit. Het bericht uk Moskou van Wloensdag en den overtocht over de Boeg in de rien- ting van Sedlete, maar ook nog een over winning in de buurt van Tarnopol. waar de Poolsche tegenstand gebroken werd. Af en toe, wanneer te Warschau berich ten worden ontvangen over naderende versterkingen, flikkeren de hoop en de moed weer wat op. Naar de Temps verneemt, is de Poolsche natie bereid tot iedere opheffing. Men zal zoo noodig aan de Weichsel weerstand bieden en Warschau welks versterkingen weder in staat van verdediging zijn ge bracht. zal tot het einde toe vechten. Het bestuur der Poolsche sociaal-demo- cratische partij heeft een oproep verspre' om weerstand te bieden aan den bolsiewi tischen inval in Polen. De regeering aarzelt de besprekingen met de sovjets te hervatten en heeft de hoofden der Fransche en Britsche missies verzocht, vooral persoonlijk aan hun re geeringen verslag uit te brengen van den toestand in Polen, die ze stellig niet an ders dan als „erbarmeliik” zullen kunnen bestempelen. Voor de geallieerden een re den te meer niet langer te aarzelen, doch naar hun krachten in te grijpen, desnoods door druk uit te oefenen op de buren van Polen en o.a. te trachten Duitschland te deze datum de .“iié van orga- ultaz de geallieerden -..de de HchadeloöH- b van betaling zal heb- leelen. aan de conferentie aan de voormalige ia f-*“ u, - jlie >t onderwerp der :hien zal de r ben te toonen t is, want 1 meer over de middelei nieuwen oorlog t niet kunnen pali len te geven. 'olen steeds zjj kwei irdei Parijs ziet men blijkbaar de ware wan „roerigheid” over ’t hoofd- Mil, leuer wegen» uun eigcui gekant tegen de ontwape- iriasis, 1 „«„H uisteL. door de ver- uitwerking. D. D. e poriën der huid emen. Zalven ver- jn bevorderen den nemen. D. D. D. vaardoor deze in lurljjk geneesmid- ■men. o)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1