No. 14387 Dinsdag lOJAugustus 1920. j 59e Jaargang;, brieken sn. I en Jicht t Feuilleton. ,ÉBS 09 37 73 70 MieTi-ws eTolsucL voox G-o-uudca. en. Óxxxetxejeexx Nog geen besïuit genomen. De Vrouwe van Darracourt door i’HAKLES GAKVKfc 34 PER" N V E R SC H IJ A T DAGELIJKS 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad 0.5». meer Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Telef. Interc. 82. P. De heeren den Knmsector ontwikkelen ou het nan r 04 hier?" herhaalde mevrouw zeide hem toe gaan naar en (Wordt vervolg.] INGEZONDEN MEDEDEEL! NGENl-U regels ƒ2.05. elke regel Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden (Lor tusschenkomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agente*. zei mevrouw Dal haar vader of naar nnenienten op lonien dour 'Hdeweg 72. maar stond te leunen door het raam naar het de man vestigde For- dat de een of an- het zilver', zciu kunnen Hij scheen geheel veront- „Ïi., .1.mlIr uArflnA i blad <lat itasie t den stool staar- als ik het voegde me ert ver uuner l .o rd ieden vok best kt h< weerloos jets. Dit Russische ciaal der van ruim traven en Heil. Om- ver- [>nl wen. meer •N ■ver te looven, den tek-grar ing gert, stads hun zullen •°eringien een nieuw voorstel dat bieroi ing bereid de j >p ne^rkomt; dat <le 1 is haar leger te- grenzen van ethno- op met doodsbleek ge- Up (i,.- ideren Vreemd als het IA of misschien is het niet vreemd spraken zij over hel zilver, liet schijnt dat Forbes naar bijzone Standi de anueie K«aioec*'w I ten ts om voet voor vo"’ nen voor den vrede (we.. i mot elkaar overeenkomen Duitsche meent de doel - dag van Malkin len gekeerd. Oivta 128 1641! 64 - >11 22 6611 95 >44 91 '26 76 iOO 20 K 25 II- 64 30 68 111 70 78 60 71 98 ii niemand heeft haar gezien, geen van de vrouwelijke 68 71 117 200 - 40 44 18245 383 94 74 12115 18309 32 1851C 70 80 98 18763 16609 62 18807 16760 92 16923 18907 de GLORIA 0.75 per doos, volgt toezending nasal plus ƒ0.20 mith, N Z Voor- 9071 46 oproe- in de geregeld tijdig tvangen van vermakelijk >nze agenda ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 12.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, ovaral waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bö onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en bmstreken behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zatpi dagnummer 20 bijslag op den prjjs. ogenblik kwam Marie de ka weer binnen met oen uitdrukking ontsteltenis. niet!" riek» zij angstig itsprekelijk Ifjden Sindsdien heb Ik ichouwd, te trach- tbeerde zakken ll merk W L. edlrgs waarde den Medailles 192 <U 81 19321) 31 55 61 64 19402 64 75 82 19562 76 19713 34 57 98 19809 89 19957 81 17822 20025 40 34 110 50 akbond. Souda en GUI MIE COURANT. snt Houtmans- eliik Muziek vrij GOUDA. genezen. Zij zijn en zjj vertellen c voor hen heeft j het mfj gelukt stellen voor de t, Jicht. Spit en ekte behoort tot Hen, zal één doos de zjjn, om U al :n, maar toch zal blijken, dat mijne tten. trijgbaar in dov- DA by ANTON n verder l»ü de BEHALVE ZON- EH FEESTDAGEN. dat Enge melden, dat b op het te- in voldoend gemeen voltooid. In een gordel v 50 K.M. strekken zich de lodfcgi prikkeldraadversperringen uit. De Warschausche journalisten zijn door den ministerraad ontvangen, in Welks naam de vice-president Daazynski hen uitnoo ■digde om mede te werken aai. ue verdedi ging c- 1-J—J - - geruel schau De conferentie te Hylhe. Ruggespraak met de sovjet-vertegenwoordi- gers. Nieuwe voorstellen. Erkenning van de schuld aan Frankrijk? Millerand’s vertrek uitgesteld. Wat de bladen vernamen. Polen onder handelt met Hongarije over hulp. Roemenië blijft neutraal. üuitschland en de entente. Verdediging van Warschau. Communi qué’». Berechting der oorlogsmisdadigers. Het Turksche vredesver drag nog niet geteekend. De vrede met Bulgarije geratificeerd. Uit den Belgischén Senaat. ONS OvriRZK WT. ■rden te Hythe stemmen vol- een ten aanzién van kwestie, meldt o-mithoriseenle vertaling van 1 I’ WF.SSEÏ.INK- v R<KSI M i |^n (Nadruk verhoddh Gewone advertentiën en ingezonden medëdeelingen bjj contract tot zeer geredu ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte .Dal zou ik". zeide Lucille.- hem vink in bel gelaat ziende, -wanneer <i niet gezegd hadt. dat u wist, «lal hij niet, .'in slaat was tot zulk een mis daad. •Hij boog lichtelijk het hoofd. Nu weet u. waarom ik niet de politie ben geguan zeide bit. .ik had ze moeten rfpreken over llerne co a<s ik dat niet gedaan ha<l, zou mijn hofmeester het gedaan hebben. en men had vernmeden kunnen' krijgen. Lucille stond op. .(ia dadelijk naar de politie sprak zij met koninklijke waardigheid. -Ik zelf zal Harry Herne vertellen wat er gebeurd is Ik heb betere redenen om te weten, dat hij onschuldig is dan u. Ga dadelijk naar de politie. Ik vind, dat u al te veel tijd verloren hebt. _Dat is ook mijn raad, mag zeggen. Lord Merle", vrouw Dalton er bij. .Zeer goed’’, zeide hij. .Waqht!” riep Marie. _En Susie Waarom zouden wij haar niet vragen. <>f zij iemand het geheime woord ge zegd heeft? Tk weet zeker, dat zij het ons dadelijk zal zeggen; het is zoo’n goed, waarheidlievend meisje Mag ik haar laten roepen, Lucille?" Lucille knikte. Marie stond op verliet haastig de kamer. Merle ging naar Lucille en stond met de hand, rustend op de tafel en de oogen op haar gevestigd. Ik hen geheel hereid oio de zaak te laten rusten zooals die hu is. Miss .^..ainende blad onderhoud met rerescu. die o.a. vooi hot bed Merle nam dien, bekeek hem en gaf dien terug, toen nam hi.l rijn bord op. Ik ga nii! sprak hij. „Ik geloof dat ik verkeerd deed met u lastig te vallen. Ik zal naar de politie gaan. Wacht! riep Marie wederom. „Laai ons Harry Horne laten komen. Waarom Harry Herne?” vroeg? hij. Wij vermoeden niet, dat hij lots van <le zaak afweet, waarde mise Verner. I >at doel er niet toe; ik zou wen schee. dat hij het wist en Lucille zegt, «lal zij het hem vertellen wil. _lk wil alles doen wat Miss Darrn court verlangt zeide hij met eenlicit te buiging. Lucille wendde haar bleek en troheh gelaat tot hem .Wij zullen sprak zij. .Beste miss Darracourt?" mompelde mevrouw Ilalton. -Wij zullen naar hen» toe gaan Iierhaahle Lucille uit de hoogte. „Denkt u, dat ik het goed zou vinden, dat men een boodschap naar hem zond als of hij een l>edlende was. op wien ver moe<len r|*dte van een misdaad?’ Zij schelde en zei den Itediende haar kamenier te roepen tqen. bedenkende dat S|tfde afwezig was beet zij zich op ile lip en ging de kamer uit om' zelf haai hoed en mantel te'halen gevolgd door Marie De gedelegeei komen met elkaar overeei de Russisch-Pooleche kwestie, meldt een overigens weinig nieuws bevattend officieel communiqué. Spreekt vanzelf, staatslieden, wel te verstaan die der entente, kennen officieel geen meeningsverschiUen. Van iedere conferentie komen ze ten hoogste voldaan terug, hun tevredenheid pleegt nog al eens omgekeerd evenredig te zün aan ’I. misnoegen der journalisten. Vooral de b'ransche journalisten zijn er sterk in om af te wijken van Millerand’s uiterliike op vattingen. Dezen keer schijnen de Britsche pers mannen aan ’t korste eind te zullen trek ken. Hun vertrouwen dat de zaak met Rus land in der minne zou worde© geregeld, heeft een getluchten schok ontvangen en ’t bljjft nog de vraag, wat de entente zal doen. Ze klettert met de wapens, laat in gedachten, reeds een oorlogsvloot naar Rus land uitzeilen, desniettemin dit zijn klan ken en beelden, wat er werkelijk moet ge beuren. daarover zit ze met de handen in 't haar. Millerand. die gisteren 't Kanaal weer zou oversteken, heeft er nog een «laagje aangeknoopt, omdat men nog niet tot een besluit gekomen was en zoo heb ben de heeren gisteren nogmaals de hoof den bijeengestoken en beraadslaagd >p wel ke wjjze ze zich 1 best kunnen ..tirer d’af- faire”. Lloyd Gdflbrge houdt ruggespraak met Kamenef en Krassin. wien bij Zon dagmorgen moet hebben meegedeeld, dat liil voornemens was zijn standpunt te hand haven wat betreft de wapenstilstand en de vredesonderhandelingen. Daarop moet Ku- tnenef bij de conferentie nader de volgen de voorstellen hebben ingediend: 1. Een aanbod van de Sovjet-i <>m de schulden der regeering van tegenover Frankrijk te erkenn< 2. De aanvaarding van de conferentie door Rusland. 3. Terugtocht dér bolsjewistisch!’ troe pen tot aan de efchnografische grens van l’olen. 4. Amnestie aan de troepen van gene raal Wrangel. iujllen deze Rusland ver laten. Aldus de Daily Mail. e,en blad dat ge troept wóonlük over een rijke fantasie beschikt. 1 en da Van andere zijde wordt te Londen‘’ge meld, dat Kamenef’s delegatie gistermor gen aan de hoofden van de Britsche en Fransche regeei heeft gedaan ds Sovjet-regeerii rug te trekken tot W L •regeering len tsaar len, Londensche op leven en dood en o.a. neide, dat de :hten omtrent de evacuatie van War- i onjuist zijn. De regeering denkt er niet aan de residentie te verlaten (dit i« in tegenspraak met de vroegere mededee- ling dat de regeering naar Krakau is ver huisd). Als voorzichtigheklsinaatregel zou men alleen de voorraden edel metaal, wel ke eigendom van den staat zijn, wegvoe ren. Ook het staatshoofd Pilsoedsaka zeide, dat Wanachau zich tot het uiterste zou ver dedigen. Generaal Boruscak. die Wilna zonder succes heeft verdedigd, is gearreateerd en komt voor een krijgsraad en eveneens ko lonel Vogt, wegearsjun houding te Wladi- minwolinak. bar Pool^he hoc.-dein, partij heeft een maryfest gerièht tot de partüge- nooten in delioor het rofcde leger bezette Poolsche gebieden. Daarin wordt o.a. ge zegd: l‘artiigamoten in de bjteette streken moeten een vhandige houdipg aannemen jegens de bezetvngvtroepen. Zü moeten *|eheime organisaties vor men. zich onthouden van lederen dienst aan de bolsjewiekscheX autoriteiten, geenerlei compromissen aangaan en alle instellingen boycotten, die op buitenlaiyfrche bajonet ten en communisme steunen Een anderen kjjk op'-dtf verdediging van WJarschau dan bovenstaand bericht geeft het volgende: Naar de correspondent aan hét Poolscha front van het „Acht Ühr Abendblatt” ver neemt, zjjn de vestingwerken schau toA .dusver volstrekt nh van verdediging gebracht. De zer werken werden indentr*1 sche troepen opgt werken aan het fi-.„ schau zjjn volkomen/ónbi tegen bestaat ereatfsterk.. sel-vestingen cXT 16 K.M. vóór tusschen Stariz&r Qkoenjef welk? indertijd door ^e Duit werd aangelegd en feleljjk alleen ter ver dediging van Warschau geschikt is. Aan deze linie wil ook deH’oolsche legerleiding Warschap verdedigto, waarbij zli echter niet op den fortengcftdel zal steunen. Het bolsjewistiiafine legerbericht van 8 Augustus 10 uui>>8 avonds luidt: Wil vor- deren in de rictfting van de Narew. Bü het station van Malkin zjjn vüandeliike tegen aanvallen gekeerd. Onze troepen zijn So- kolof binnengerukt. In tie richting van Siedloe en Loekof wordt gevóchten. Ten zuiden van Brest Litoofsk hebben wil eelti ge punten bezet. VMii bereikten de Boeg ten zuiden van Wkxiawa tot Korvtnitau. Wij bereikten Wladimar Wolvireki. Onze aanval vordert flank ten zuiden van deze stad. In «ie streek van Tamopol dringen wjj .Ie Polen tot de bronnen der Strvpa te rug. In grafisch Polen, vastgesteld door den Óp persten Raad op voorwaarde, dat de En tente-regeeriagen niet alleen hun steun onthouden aan Wraagels leger in de Krim. doch hem en zjjn leger ook bewegen zich over te geven met het beding, dat hum am nestie wordt verleend en toegestaan wordt naar een ander land te vertrekken. Een „Witte Krim” zou de regeering in geen ge val dulden. We weten niet of dit aanbod inderdaad is gedaan of dat het alleen opgekomen is in ’t vruchtbaar brein van een naar vrede met sovjet-Rusland verlangend Engelsch- man. In ieder geval blijft de zaak moeilijk. Generaal Wrangel is de eenige steun van Rusland1*® vijanden en de eenige op wien de geallieerden zich desnoods kunnen verlaten, hoewel ook zjjn positie tengevolge van een nieuw bolsjewieksch offensief in de Krim ook reeds zwakker dreigt te wor den- Verder heeft de entente altijd geroe pen niets te willen weten van toenadering tot Rusland, zoolang de Roode troepen voortgingep Polen onder den voet te loo- pen en heeft ze zich fel gekant tegen af zonderlijke vredesonderhandelingen tus- schen Rusland en Polen (die naar verluidt nu toch morgén te Mihsk zullen aanvan gen). waarbij laatstgenoemde natuurlijk ‘t slachtoffer zou zjjn van de sov- alles, waarbjj nog gevoegd de pro stemming der Fransche en spe- Britsche arbeiders (de London Daily Herald dreigt al met algemeene sta king om den oorlog tegen Rusland hinderen en de Britsche arbeiders! geheele der heeft te Weenen al een ge- >kt, als zou in Hongarije de mobilisatie zijn gelast. Dit het Hongaarsche gezantschap te d. Het staat echter vast. een voor-mobilisatie. in Darracourt". zeide hij op zachte» toon .Maar ik niet' antwoordde zij rus tig. ..I vergeet, dat mijn kamenier en Mis- Verner werkelijk ook er in betrok ken zijn, dus moet hei worden opge- hehlenl. Op dit mei van „iSuaie is er fluisterend. „Niet I 'al ion. .Neen ten minste dienstboden. Lucille stond onmiddelijk op Hef met mevrouw Dalton de ki Marie ging naar het raam eu Merle voorbijkomend, fluisterde zij: _Z'j is nu op den trein Wei’s voor zichtig. zet het niet te ver door. Lucille en mevrouw Dalton keerden terug. .Zij is hier niet top -Zij kan naar hei dorp gegaan zijn." „O zij zou niet gegaan zijn zonder verlof te vrageg zei Marie „zij is zeer precies op dit punt." De deur was op slot", zei mevrouw Dalton .maar wij hebben een sleutel gevonden, die er op piste. „Is dat de sleutel, dien u in de hand hebt?’’ vroeg Marie (Mevrouw Dalton keek er naar, alsof zij vergeten waft wat zij vasthield. Neen dezen vond ik ««p het kleedje hel zilver- Hot schijnt dat Morbos •leii man toekwajn. die keek neen, juist niet keek, bij de deur, en buffet Reek; en bes aandacht er op. ilere landlooper hc. meenomen. F’; waardigd te zijn.' dat zulk een verzoe king kon bestaan, en ik besloot op dat oogéhblik. dat het zilver zou Worden weggezet, maar het volgende oogmblik vergat ik het weer. Die man en For bes spraken even met elkaar toen ging hij de‘ man bedoel ik weg.’ .Dat is de dief!" rtep mevrouw Dal ton. „Tk denk, dat zijn verontwaardi ging maar een voorwendsel was." Hij keek naar haar met gefronste wenkbrauwen en staarde toen' naar Lucille. -Wie was d© man? Kent u. hem?" vroeg Marie. „Ja!" zei hij langzaam. „Ik ken ftem, den vorm van dageHiks toenemende pingen onder de wapenen, speciaal provincie, plaats heeft. Ook ie volgens de „Arbeider Ztr." een onmiddellijke telling van alle trekdieren en voertuigen en voorts de volledige oorlogs- censuur op de pers gelast. Roemenië, dat naar onlangs verluidde, een ultimatum aan Rusland zou hebben gezonden, een bericht waarvan we nooit meer iets gehoord hebben, is blijkbaar be sloten zich niet in te laten met het Poolsch-Russische conflict. Het te Boekarest.; vorschiii „Chemarion” publiceert een een li«l van het kabinet-Avi het volgende verklaarde: Roemenië wil niet in een oorlog met Rusland worden betrokken. Hoewel de Russische troepen tot dicht aan de Roe- meensche grens genaderd zijn, leggen zü niet de geringste agressieve bedoelingen uan den dag. Slechts een Russische aan val kan Roemenië dwingen naar de wape nen te grijpen. Op de vraag, welke houding Roemenië zal aannemen, wanneer de Entente een mi litaire actie tegen Rusland organiseert, antwoordde de Roemeensche minister: Roemenië heeft geweigerd, alleen of te za men met een van zijn naburen tegen Rus land op te treilen. De Roemeense he regee ring gevoelt niets voor een dergelijk avon tuur. Slechts wanneer alle mogendheden «Ier Entente door een gemeenschappelijke militaire expeditie ten gunste van Polen pressie op Rusland zouden uitoefenen, zal Roemenië overwegen, of het aan een der gelijke expeditie zal deelnemen. - van Wat er volstrekt niet in staat gebracjit. De meeste de en Indertijd door de Duit- reblazej»; de veniedigings front jfen oosten van War ibruikbaar. Daaren rke linie van Weich- Warschau. f en Kobvlka. Duitsche troepen alleen geschikt dsche iQEEST". eesten overstaan i. MUUIE. uatna 1920 8512 58 62 13978 2016) 255 15047 eigen geld. 909 14977 16979 190)4 30 15083 17064 6 57 15100 77 19 91 l 79 32 038 12 91 19142 45 51 17115 87 60 82 24 72 15311 43 126 18 53 68 54 73 80 99 74 208 15416 17218 15 53 - 35 25 77 37 307 15546 82 11 15617 17471 13 71 84 49 75 88 71 94 17519 99 15786 64 423 15866 69 48 89 17639 57 15917 61 84 55 17716 534 62 18 52 16052 34 656 70 72 68 83 76 80316189 49 98 91 16271 901791- 94 95 20176 16307 18007 20235 23 18138 81 24 56 82 25 98 20312 •‘“243 17 74 84 18309 20619 .^16 76 2120711 37 15 71 21 18606 55 "20824 98 20910 Bureau: M A R K T 31, G O U D A. 1 111 voegt de stelling dat wie vrede wil zich ttn oorlog moet toerusten) Hetzelfde b ad verneemt uit gezaghebbende bron dat er sterke redenen zijn om te ge'ooven. dat Lenin en zijn collega’s 'S handei ziin ge raakt van roode legercjuimamianten. uie grootendeels officieren zf|n van 't tsaruti- schfc regime en die vlastend op de over winning. besloten zün.om Warschau te veroveren. Een wein’g ujtjtel kan de ver overing van Warschau zek?r maken en het is ait uitstel, dat den toestim l beheer.-cht. Lloyd George zal heden de heele kwestie v >oi leggen aan het Lage-huis en het zal ian «dijken, dat de krach*, g -’.e pogingen zijn gedaan om de uiterste maatregelen te vermijden. Niet onwaai-schünliik is het land en Frankrijk Polen zullen i het hun practisch ónmogelijk is genwoordig ©ogenblik troepen i_ aantal voor de raiding van het Poolsche leger te zenden, waarbij als een der hoofd- redenen zou kunnen gelden het feit, dat het vaststaat, dat de Fnansche en Engei- sche arbeiders een bestrii«ling van Ru&sasche partijgenooten niet kalm aan,'en DSt-entegen meent een berichtgevi Hythe, dat er alle reden is te geloc dat de geallieerden besloten hebben. PoL.. te zullen steunen door technischen raad, met munitie en mogelijk met eenige maat regelen ter zee. doch het ligt niet in de bedoeling qm geallieerde troepen te ge bruiken. Er zijn geen inlichtingen te verkrijgen omtrent hetgeen de 'Engelsche regeering zal doen in geval de onderhandel ingen te Minsk een ongunstig verloop mochten heb ben. doch het ligt voor de hand, dat de on- derhandelingen met Kamenef een Krasain niet kunnen worden voortgezet, indien de geallieerden worden genoodzaakt tot hulp- vereeniging aan Polen. Na de langdurige beraadslagingen, die tot heden weinig resultaat leverden, heeft Polen weinig vertrouwen meer in de hulp der geallieerden. De regeering poogt zich zelf van steun te voorzien. Het Poolsche Persbureau meldt, dat de Poolsche staatsregeering in rechtstreek- sche onderhandelingen met den Hongaar- schen rfjksbestuurder Horthv is getreden omtrent de militaire ondersteuning van Polen door Hongarije. Voorts heeft een delegatie uit het Hongaarsche parlement, onder leiding van baron Syntynicz. een bezoek gebracht aam den Poolschen vice- president Daszynski. Baron Syntynicz wees er op. dat Hon- i garüe bereid is Polen te ondersteunen, niet alleen door het zenden van eenige tiendui zenden soldaten, munitie e.a. oorlogsma teriaal. inaar ook door graanleveranties. Voorts stelt het Hongaarsche Roode Kruis gaarne zijn diensten ter beschikking van Polen. Een en andi rucht gew.ek algemeene wordt op i Wiecnen ontkend dat er nochtans neutraMteits-verklaring entente niet te mogen ve^treu- ïh de Duitsche regeering heeft reden de entente wantrouwen. *Naar men te Essen uit het bezette ge bied verneemt is het heele reizigersver keer sinds verleden week Woensdag in de de Fransche en Belgische gebieden aan een streng toezicht onderworpen. In het Fransche gebied is de censuur voor tele grammen. dagbladen en telefoongesprek ken weer ingevoerd. Deze maatregelen worden daaraan toegeschreven, dat er reeds groote troepenafdeelingen wier sterkte op 24.000 man geschat wordt, in het bezette gebied ziin aangekomen. Ook moeten er meer dan 70 treinen met oor logstuig zijn aangekomen. Te Mainz is een Fransche troep genie van 900 man aangekomen, die in geval van een spoorwegstaking in Duitschland de zendingen oorlogstuig voor Polen en Op- per-Silezië zullen moeten overbrengen. Dit bericht is volkomen in strifil met de Duitscfie officieuze tegenspraak nopens troepenverzamelingen en doortochtsplan- nen der entente. Over de krijgsverrichtingen in Polen kan slechts worden gemeld, dat die voortgang vin«len. De stad Warschau maakt zich, volgens een telegram aan *t Hbld.. voor de verdediging gereed. De verdedigings werken in het stadsgebied ziin over het al- en ik kan nie(. gelooven. dat hij de ’dief zon zijn. Ik zou het’niet willen i gelooven. als de bewijzen niet onwe- derlegbnar waven. Hét lijkt onwftrtr j oehijtiJijk, ónmogelijk; en daarom Ir het van geen’ belang om zijn naam te noemen." .Lnuille keek naar hem. Weer be roep een vage vrees haar hart. „0. zeg mij zijn naam". riep Marie. „U moet toegeven, dat ik reden hoh om een groot belang te stellen in de ze deze inbraak. Zeg het óns toch. Lord Merle." „Susie’S verloofde of broeder, onderstel' ik", meende mevrouw ton De man was Harry Herne Merle, na een wijje. LuVille stond c/ Iaat; toen zonk zij weer eh lachte zachtjes. De an< den haar aan. „lT hebt gelijk!" zeide zij ten laat ste: de woorden kwamen langzaam, helder en toch’ zaóht. vol van krach- tigen spot en trots. „Hij is de dief niet." „Juist”, gaf Merle dadelijk toe. _ik zeg; ik kon voor hem instaan met al wat ik bezit, als het noodig is. maar dat hoeft niet. Niemand bescHuldigt hem. U kunt u echter begrijpen, waarom ik zoo aarzelde zijn naam te noemen. 0 weet, dat wij niet op vriendschappelij- ken voet staan; en u zoudt kunnen veronderstellen, dat Ik bevooroordeeld was om den oorlog tegen Rusland te ver leren en de Britsche arbeiderspartij heeft Zondag door ’t geheele lan«l protestbetoogingen gehouden) maakt 't geval haast onoplosbaar. We zijn i nieuwsgierig wat te langen leste te Hythe zal worden besloten. We blij ven gelooven, dat de geallieerden, op welken grond ze hun besluit dan ook zul len baseeren, nog geen dwangmaatregelen tegen Rusland zullen nemen. De Britsche pers is in deze verdeeld. Terwijl Central News mededeelt, dat <ie geallieerde maritieme- en militaire deskun- digen het vplkomen eens zjjn over de plan- ren. hoe de opmarsoh der bolsjewistische troepen naar het Westen tegen te houden v. lat in dij plan een belangrijke rol is I toebedeeld aan de $ritsche vloot, zegt de idere correspondent van de Evening lard, dat er door Llovd Geeorge en de andere geallieerde staatslieden beslo- f» »w /oet terrein te win nen voor den vrede (welke twee lezingen als men daarbij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1