g ‘g‘ 59e Jaargang. No. 14388 sw I Feuilleton. Sr f I Os Vrouwe van Darracourt door j\|ie-ciw-s en. voor Q-oixcLsl ezx CPxxxstreJcexx IDQEEST". itntn ten ovtrataan G, MUUE. 4 uguitai 1920 156 3 B f De hulp aan Polen. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regel* 2.05, elke regel meer 0.50. Bureau: MARKT 31, GOUDA. »nde Administratie: Teiet. Interc. 81 Redactie: Telef. Interc. 545. sicn. het radio-station te 3766 104 3 Delton zette haar lorg- han- (55) hoofd II1OII4 weg de en hoed weg. zegt u?” IA. en om maar weifajg voor de anderen, met met don mailtrelu vertrek (Wordt vervolgd). -11 i Advertentiën kunnen worden ingezonden dour tuwschenkomst van willede Boekhui dciaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(j contract tot zeer geredu ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend nuar plaatsruimte. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina b<) hooger. zou terug zou vragen ..stand, maarschalk zeide herin- l WHH liet lijf glijden zeide Merle, op dien, wel- U 31; 8618404 87 r bij en m r 40 slapeloosheid srwonnen door 3849 21 het bericht op te nemen toestand van den dampkring r vee- had. waarmee 1 i grooten oorlog Indien Rusland <h -- omgroe- i en doorbraakpo streek van Breat- i westelijke Bow lden der Bovjet-troe- - Russische aanvallen geen krachtige tegenstand 37 L, 15WH4' gezonden worden. Dat zou onn< indien en goed alleen Minsk i naar loodig de Poolsche hulpbronnen ten worden aangewend. Dit alles gelden wanneer de conferentie op een mislukking uitliep. Op •KARLES GARY K b. van ROSSI M v erboden ■egt hieraan toe dat twee lussische handelsdelegatie »d naar Moskou ziin ver- e uit naam van Kamenëf er bij de Russische regeering ,'ingen. de Britsche voórwaar de Poolsche kwestie te aan- ij geregeld tijdig ontvangen van en vermakelijk in onze agenda welke tocht eischen met het oog ,len begonnen aanval, dan zouden de geallieerden Polen niet bii staan. Doch indien daarentegen de bolsiewiki staan op voorwaarden, die volkomen onver- eenigbaar ziin met de onafhankelijkheid en het bestaan van Polen als natie, dan zal een zeer ernstige toestand ontstaan, want wü kunnen niet onverschillig bljiven je gens het bestaan van Polen. Wil waren verantwoordelijk voor zijn herleving, welke ten koste van zware opofferingen door de geallieerden weid verkregen. Er zouden geen geallieerde troepen Polen ziin, volle zou te Schaakbord. Roll, fd. Gouda en Om- it’s letten cht igheid optreden :gcn. Genezen eid. kokers (2.15. maat met een naar de defer en en i plaats deuk zou ik niet gaarne, ah ik hem was. willen, dat mijn^hut ge opend werd, terwijl ik afwezig was „morgen zal ik Foch ontmoeten 'ukkerij - GOUDA. doch dit mag ah zeker worde» aangenomen. Poolaehe legerbericht zegt nJ.. dat tbor de boUiewie lede ta de spoorlij» dtm boofdver en de Entente oogenblik u, legee- den Poolschen corridor operatie- beschouwt, staat voor baar o»- goi iiM.ii l mi i! i \r. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. uur n.m. hebben wil ons wederom met het station Moskou in verbinding gesteld. ten einde te trachten. U dezelfde mededeeluur te doen geworden. Het draodlooze station te Moskou deelde echter mede, dat de electrieche geleiding te zwak was. om het bericht op te nemen ea tevens dat de t_~L—J de tot standkomlng der verbinding hinderde. Na Uw bericht van hebben oogenomen, tr station nogim bericht aan U binding werd Moskou Het is ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring 1—6 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. 6362 6456 13407 18500 eigen ycldj 31145014472 1628811 1 86 14546 10357 1152014616 7 63 59 611693 76 9 11772 14810 •‘en oogenblik van diep stil In antwooi geering den draadlooze De Pool» ling van g bericht van op, dat zij, delegatie Augustus, legram den 5d( tusschen de stations is overeengekomen. Na te hebben medegedeeld, dat Moskou zich in den vervolge tusschen vijf en zes uur ni.m. met Warschaq in verbinding zou stellen, weigerde Uw station onze mede- deeling in ontvangst te nemen, ondanks ons herhaald verzoek. Den 6en Augustus, tusschen vijf en zes Over de operaties wordt uit Moskou ga meid: De Poolanhe regeering heeft het g«- heele particuliere telefoon- en telegram verkeer met Polen atop geset. Uit dit bericht blijkt niet, of slechte het verkeer met den Poolschen corridor wordt bedoeld. <i*:v aangenomen. Het F: Mlawa en Qziechanow ken ziln becet. Duarnn Warschau—-Dantzig, die keerrweg tusschen Polen vormde, voor Polen verloren gegaan, de voor Duitechland op het oos brandende kwestie, of de Russische leiding gebied lowing. eehtfnt de «nrwrtrteche «>- naar Warschau weder te worden Over de onderhandelingen te Minsk is nog geen nieuws ontvangen, ook niet op het Poolsche ministerie van buitenlanitache zaken. Alleen verneemt Reuter op iyed gezag uit Poolsche bron, dat een der voorwaar den. welke de bolajewiki I'oten willen op leggen ontwapening is. Er wordt op ge- weaen. dat zulk een voorwaarde voor Po len volkomen onaannemelijk ia. daar hst gelijk staat met overlevering aan de gena de der bolsjewiki. Het Poolsch telegraafagentschap publi ceert een draadlooze gedachtenwisseling tusschen Moskou en Warschau. De Poolsche regeering heeft het volgen de radio-telegram van de Sovjet-regeering ontvangen: Nadat de Poolsche delegatie, biina een week geleden uit Baranowitsji naar War schau is vertrokken, om verderstrekkende volmachten van haar regeering te verkrii- •geJi. ia door oiw.tót dueasr g—ir hsdar be richt ontvangen, betreffende den datum, waarop de delegatie terugkeeren zal naar het Russische front. Vrcezende. dat eenige door U afgezon den radao-telegrafische mededeelingen ver loren zijn gegaan, doen wii U weten, dat ■wjj na de bijeenkomst te Baranowitsji geen enkel bericht meer hebben ontvangen en dat al onze te voren getroffen schikkingen van kracht blijven. «eanthorifeeerde vertaling I I' WESSELINK i (Nadruk en Woensdag roep ik het kabinet bijeen.” Meer was er geen woord uit hem te krijgen. liet blad concludeert, dat Uovd George en Millerand het niet ecus geworden zijn over de vraag of de geallieerden moeten ingrijpen, ingeval Polen het uooddg acht de voorwaanden van <ie Sovjet-regeering te verwerpen. Merkwaardig genoeg heeft Lloyd George de kwestie der staatsschuld dood geawe- gen. Te Parijs wordt nu beweerd, dat de bolsjewistische gedelegeerde Kamenef uit naam van de Sovjet-regeering heeft voor gesteld de Ruatdsche staatsschuld te erken nen. Het is niet zeker, zegt de ..Temp»”, dat een dergelük voorstel met besproken is bij h.et onderhoud, dat de hoofden der geallieerde regeeringen te Lympne heb ben gehad. 29 54 68 41 5619800 45 82 38 9517211 51 931M55 90 86 12804 15524 17391 19947 36 30 17482 20008 12917 17523 -17703 <3 17828202» :z: 44 92 54 17947 20319 82 91 73 80 18017 20410 25 Terwijl zij sprak ging de deur open. «Wat vreemd!' mompelde: Merl» sleutel paal’ Waar kwiMndieva» Ei was zwijgen. Mevrouw Dalton werd bleek haar lippen opende» zich en idolen weer .Het 1h de aleutel. dien ik in Stmie Hlaa^&ainer heb gevonden’” flulnterd» rij verschrikt. „Het ia de nleulel dien ik |n Sintic a slaapkamer heb gevonden” herhaald» mevrouw Dalton onhoorbaar. Marie Verner schrikte op en gal een gil <le oogen nauwlettend op Lucille g». veatigd houdend. Haar gelaat werd bleek, toen glimlachte zij. .Wat zou dat?” zeide zij runüg. .Een sleutel kan op twee sloten pna- sen .Dut «preekt!riep Marie Verner lachend uit. „Wat zijn wij belachelijk vol kwade vermoedena! Mevrouw Dal ton. tt bent daar de hirfll van Mevrouw Dalton wae op het punt Ie antwoorden, toen Merle Inviel: „Ik wensch. daU» de zaak laat gaan min* Darracourt sprak hij op «ach ten ernatlgen toon. „Zonale ik gezegd heb en ik herhaal het hier, ik verdenk Harry Herne gwn oogenblik. En vergeef mij. ala Ik mij ifeziju _L_’< zou ik niet gaarne. willen, dat mijnHiut 88 93 96 16606 TO 16764 1202315014 16817 12108 76 30 3015104 55 59 76 80 12328 15219 16954 3 36 82 96 H 4 49 92 17006 8 60 95 26 0 99 99 36 aardde die voorstellen, waar na zij telegrafisch aan Moskou een confe rentie voorstelden om niet alleen in mid- •aar over heel de wereld vre- Tevens maakten wü het dui- belang stelden in de onaf- van Polen en. indien deze zouden wij den Polen alle macht liggende hulp verleenen in .1 om de onafhankelijkheid. Rusland zou op economisch gebied druk norden uitgeoefend, teneinde dat land te dwingen, Polen uit zijn gre»p los te laten, en dat zou gebeuren óf door maritieme ac tie óf door internationale «daatregeleu. Er bevonden zich in dat deel d»r wereld aan zienlijke voorraden, dien Engeland naar Polen zou moeten doorzenden. De premier deed vervolgma een beroep op de Britsche arbeiders dte georganiseerd Svaren en er prat op gingen dat te zün. om de zwakken in bescherming» te nemen en niet te hard te zijn ten opzichte van de ongeorganiseerde en ongeschoolde arbei ders. welke deel uitmaakten van de regee ring van Polen. Het was noodzakelük, vervolgde Lloyd George, dat indien de Pole# hun vrijheid moesten verdedigen, zij den raad en de lei ding van volken aannamen, welke een on dervinding van vier jaar in den grooten oorlog hadden opgedaan en die getoond hadden, waartoe zij in staat waren. Ten slotte verklaarde Lloyd George: Ik moet protesteeren tegen de bewering, dat wii zouden deel nemen aan een reaction- naire samenzwering, welke er op uit is de democratische Russische regeering. die de boeren en arbeiders vertegenwoordigen, te vernietigen. Wanneer wij in conflict zouden zijn geraakt met de revolutionnaire regee ring van Rusland, dan zou dat niet zijn, omdat het een revol utionnaire regeering is. doch omdat het eens de bantien met En geland verbroken had. waarmee het zich verbonden had den grooten oorlog tot een einde te brengen. Indien Rusland den vrede met Engeland wenscht. zal het dien kun nen krijgen en door het voorstel van de conferentie te Londen bedoelde Engeland «lezen vrede te vestigen. De besluiten te Hvthe komen dus in 't kort hierop neer, dat de entente de kwes tie nog maar eens aal aanarien. eens zgl af wachten. wat Minsk onlevertb- IntUHSthen moeten volgens de Daily News enkele (gis teren onder Laatste Berichten vermelde) voorstellen aan Moskou ziin gedaan. De „Times" voel leden van de Ru met grooten spoed trokken, ten einde en Kraasin op aan te dril den in zake g vaarden. Het resultaat van Hvthe is. dat kan moeilijk anders, voor Millerand weer een teleurstelling en 't was dan ook een wei nig triomf an tel like en heel niet spraak zame eerste-minister. die gisteravond te Parijs uit den tredn stapte. Hii was zeer vermeid en in tegenstelling met zijn ge woonte weigerde hij elke vertrou wel like mededeelang. „Is het oorlog of vrede met de Sovjets.’ vroeg de correspondefnt van de „Etoile Beige”. „De situatie is te gecompliceerd om haar op zoo eenvoudige wijze te kunnen karak- teriseeren." antwoordde Millerand. „Dus gü zijt het nog niet eens?" hield de correspondent aan. „Neen." zei Millera te Versailles w.g. Tsjitsjerin. >rd hierop heeft de Poolsche re- i 7en Augustus het volgende bericht naar Moskou gezonden: >lsche reegeering doet mededee- den ontvangst van Uw draadloos i den 6den Augustus en merkt na den terugkeer der Poolsche uit Baranowitaji on den 4den aan Uw adres een draadloos te- i heeft verzonden in den nacht van len Augustus, en op het uur. dat Warschau gn Moskou hoed en wilde voorbijgaan, maar Mario hield hem staande. „O. Hope zeide zij. „mifts Darru ••ourl wenscht Herne U* spreken. Hope keek verwonderd. „Mijnheer Harry, miss?" zeide hij. weer aan zijn hoed komend tegen Lu rille, „hij is weg. miss!' Lucille siond stil, hem aanziend. maar de anderen herhaalden het woord. .Weg?” zei Marie. .Wat bedoelt je? Waarheen?” _|>at weet ik niet antwoordde hij. _)Maar wat bedoel je? -i« hij naar het dorp gegaan, of waarheen? „Neen, miss; hij is voor goed weg. zegt men. Ik dacht, met uw welne men’ naar Lucille ziende „dat u het wist. Ten minste, wij wisten eenige dagen geleden, dat hij Lucille legde de hand tegen den post van de deur en haar gelaat vflrblêekte; maar zij glimlachte. „Dat is onzin”, zeide zij. „Mijnheer Hairy is niet weg. Hij is ergens op de pachthoeve of in het park. Wil je hem opzoeken, als je blieft en hem zeggen hem vragen, of hij zoo goed wil zijn1 bij mij ie komen? Hope kwam aan den hoed .als zich te verontschuldig"!!, dat •hij plicht was zijfe aangebeden, jonge mees teres tegen te spreken. „Met uw verlof, miss, maar mijn heer Hafty Is weg. Loveday zag hem vanmorgen met <k» mailtrein vertrek mijzelf; en «Int mijnheer Harry met de hand gegroet had.” Zij stonden allen zwijgend en voor een oogenblik verpletterd van schrik, allen behalve Lucille: zij glimlachte nog ongeloovig. „Loveday heeft zich vergist. Hope zeide zij. „Ga. als je blieft mijnheer Harrv roepen.” Ik* arme Hope liet het hoofd gen en litfn haastig weg. .Wij zullen teruggaan en zeide Lucille. „Hij is niet wachten W‘V- Maar de man zag hem. Isnte! pelde Marie. Lucille keerde zich int haar met een blik van uit de hoogte, die. zonder h«M TR zog. hij is niet weg!” „De kamer is geheel in wanorde waagde Marie op te marken. Lucille ging onverwachts naar deur. .Wij zuilefe lïior wachten' zij. tien knop aanrakend, toen nerdo zij zich, dat de deur op slot en liet de hand langs h~‘ lu’ „Hier 1» een sleutel’” glimlachend, en hij wees kon mevrouw Dalton nog gedachteloos vasthield, „misschien past die wel. Lucille nam dien van lui ar aan stak hem in hot slot. „Lieve miss Darracourt! mompelde mevrouw Dalton. Lneflle wendde haar bleek gelaat lot haar. Tk heh het recht daartoe zeide rij Verklaring van Lloyd George, -r- Rusland's recht erkend. Polen aan geraden wapenstilstand- en vredesonderhandelingen te voeren. Alleen actie voor Polen’s onafhankelijkheid. De eventueele maatregelen der entente. Beroep o0 de arbeiders. Millerand teleurgesteld. Er kenning van de staatsschuld? Russische vorderingen. Het Turksche vredesverdrag geteekend. Italiaansch-Gi ieksche overeenkomst. Mili taire conventie. Tegen de taalwet. Aartsbisschop Mannix uit Ierland geweerd. ONS OVERZICHT. taar de iien zal niiet weimeemt "ri i». te meer der Britsche len. Onder die de so- b bij <ager- kemd: m)aar een|ilieflij^ ^limlaohjeplooi de haar schoon» lippen. Zij bereikten de open plek, on Lu cille trok zich een weinig terug, zoo- dat de- anderen voor koudon gaan. „D« plaats schijnt verlaten”, fluis terde Marie. Mevrouw net op. „Een aardige, mooie plek. Waar- schimlijk is Herne uit, bezig met zijn gewone werkzaamheden.” LticiJle ging met opgeheven blos op het gelaat. klopte. Het kloppen weerklonk hoi door de hut. maar het werd niet beantwoord. „0. zeker is hij om dezen tijd uit riep Marie. „Draai den knop om. maai de deur bleef gesloten. „Afgesloten”, zeide Marie. Marie ging naar het raam, juist zoo- als zij het dien morgen gedaan had „Wat ligt alles overhoejp”, zeide zij met een zachte stem. Lur ille schrikte. Zij herinnerde zich de netheid, die de aardige kamer geken merkt had. „Wij deden beter terug te gaan zeide Merle. „Waarschijnlijk keBnen wij hem tegen op onzen weg. Z*ij wilden gaan en Lucille bleef pein zend achter op den drempel staan, toen zij de schreden van een man achter zich hoorde. Zij wendde vlug het hoofd om. terwijl een zoete hoop in haar hart opwelde: maar het was Herne niet, het marsch r voorta-ezel De Polen melde» bij Sielce de peering van hun troepen arinjren der Russen in de i Litowsk. d.w.z. dat de oever definitief in handc pen is en dat aan de F.u op den duur kan worden srebotlen. Een laatste steunpunt voor de Poolache troepenaMeeliiwen zou slechts de Weich- sel-linie kunnen bieden, maar bij hun mo- reele inzinkimr zullen »ii ook aan dma linie den stoot in de nchtuur Warschau niet kunnen opivangen. De noordelijke vleugel van het Poolsche leger, dat de verantwoordelijke teak heeft Warschau in het noorden te dekken, ia on der <len druk van het vierde Russische ky gei witeengespat. De kleine gevechten, die bjf Qstrolanka zijn geleverd, hebben ook daar tot <ie» Poolschen terugtocht op WoscJcow geleid. De Poolsche troepen werden hier van het oosten uit in hun flank aangetast. Ook over Sokolnof ziin de Russen voor- uitgedrongen. Zij hebben de Boeg hver overschreden en voorts AbiaJa genomvm. Daarna hebben zij ook m de streek w» ölodowa de Boeg overschreden. „Het spijt mij, <iaj ik het u vertel- mompelde Marie vol berouw. „Ik nïots over ir.r.oton zeggen, of lolitie moe- i den 6en Augustus te trachtte ona draadloos taais den tekst van bedoeld over te seinen, doch de ver door .„oskou verbroken. Het is dus voor de vierde maal, dat de Poolsche regeering poogt den tekst harer mude«leeling aan de Russische sovjet regeering te doen geworden.” Zooals reeds gemeld, heeft Poh» aidb over deze aangelegenheid tot d«b Volken bond gewend. Lloyd Geoige zette dan de gebeurtenis sen uiteen, die sedert de conferentie van Spa ziin voorgevallen en kwam zoo tot de verleden week te Londen gevoerde onder- handelingen met Kamenef en Krassin. waar bij hun werd voorgesteki. teneinde verdere vertraging te voorkomen, dat beide par tijen den strijd gedurende eenige dagen zouden staken - onder voorwaarde, dat geen enkele partij er voordeel uit zou slaan om de vredesonderhandelingen aan te vangen. De Sovjet-vertegenwoordi- gers vroegen waarborgen, dat Polen het staken van de vijandelijkheden niet zou ge bruiken om zich beter voor den strijd uit te rusten. Dit verlangen was redelijk en wjj waren bereid, onzen geallieerden en Polen aan te raden, die waarborgen te ge ven. Doch Zondag ontvingen wö van Moskou het antwoord, dat ons voorstel niet werd aanvaard, daar er op elf deaer te Minsk onderhandelingen tusechen Polen en Rus land zouden aanvangen. Lloyd George verklaarde dat te Hvthe eendrachtig besloten was geen andere ac tie te voeren dan steunwerleening aan Po len in zjjn strijd om ziin bestaan en onaf hankelijkheid. Polen zal worden aangera den, te trachten over een wapenstilstand en daarna over een vrede te onderhande len. Zoolang de onafhankelijkheid van eth- nografisch Polen zou worden geëerbiedigd of indien Polen de binnen die grens val lende vredesvoorwaarden aanvaardt, zullen wü er ons niet mede bemoeien en ons niet kapten tegen de overeenkomst, welke tus schen Rusland en Polen zou worden ge sloten. Ipdien de conferentie te Minsk mocht fa len. omdat de Polen de militaire voorwaar- •len afwijoen, welke Soviet-Rusland bil lijkheidshalve ipo» op den door Pok le geallie< indien - ian op voor waarden, ügbaar zijn met t tan van De eerste schrede op den weg naai openbare diplomatie is gezet. missoltLu •ze de eenige blijken, wat o’"* <lat ze van groote beteekenis is. «aar ze een actief optreden der arbeiders wellicht kan afwendei <wn druk der agressieve houding .«listen aannemen, is Lloyd George zyn gebruikelijke verklaring jn 't Lat iiuis die op iedere conferentie pleegt te vol gen, openhartiger geweest dan men van nem gewoon is en dank zij die mededeel zaamheid weten we nu ten naasten bij hoe dt entente tegenover de Poolsch-Russischc kwestie staat. De belangstelling voor de verklaringen van den premier was ongemeen groot. De banken waren aan beide zijden vol. even als de galerijen. Op de galerij, bestemd voor de aanzienlijke bezoekers, zaten Ka menef en Krassin en dicht bii hen de Ame- r kaaiische gezant. Lloyd George, door toejuichingen be groet, ving aan te verklaren, dat hii nog Ihm»p had op het behouden van den vrede, en herhaalde dan. dat de aanval van Po en niet gerechtvaardigd was en begon nen was tegen het advies Van Engeland en I rankrük. De Sovjet-regeering heeft hel recht, daarmede rekening te houden bii ’t. stellen van voorwaarden. dife-een herhaling van den oorlog kunnen verhinderen. Deze voorwaarden heeft spreker niet gewraakt; evenmin deed een van de geallieerden dat. <loch de fout door een natie begaan, kan nimmer haar uitroeiing rechtvaardigen. Derhalve besloten de geallieerden te Spa. tusschenbeide te komen, alwaar het den Poolschen vertegenwoordigers alleszins delijk werd gemaakt, dat Polen geen i un kon krijgen voor een aanval tegen ILtsland of eenigen anderen aangrenzen- n staat. Dit was een beslissende voor- v 'arde voor <ten steun der geallieerden. WÜ verlangden te Spa. dat het Poolsche rer. hetwelk toen nog vijftig a honderd mijlen over de ethnografische grens van Polen stond, zich tot die grens trekken en een wapenstilstand met het oog op onderhandelingen over vrede. Polen aanvaardde die zü telegrafisch aan den-Europa mi de te stichten. leljjk, dat wij hankelükheid weid bedreigd, in onze ir zijn strijd 18844 80 16446 90 85 95 9018920 16823 35 85 58 44 19085 4 87 77 64 19130 4 11812 88 93 54 5 48 96 1660619226 3 11943 14944 82 90 5 57 7016764 19323 6 12023 15014 16817 38 0 12108 76 30 97 b 3015104 55 19505 91 I960) 31 33 6 124» 15329 1712319722 6 77 20 54 68 012593 412626 7 12722 6 - 4 8 13085'"' 19 l' 7 13131 »l' ui 58 <c:' 3 7515824 13265 «13422 ll 94 2 07 II 13538 15012 R13634 16 17 13708 )1 67 7 13836 0 73 M 81 87 92208B 1513917 B8W54320W 014012 KJ018 06 f 62 24 9 f7 14230 07186» IB 30161» S 65 M PI 1436816214 >1 14406 8 41 1693 daj arie had er niête over moeten het geheel in handen der politie stellen. Mevrouw Dalton was haar hoed en mantel gaan halen en nog niet terug •rekoinen. Zij wachtel» eenige oogenblik- ken op haar-, toon zij binnentrad, was zij vol verontechnldigingen. -Het spiijt mij. dat ik u liet wach ten. miss Darracourt. maar ik kon mijn heed niet vinden. Die schijnt verdwe- nen te zijn en ook een japon en man tel. -Uw japon vroeg Lucille. ’.Ja’ antwoordde mevrouw Dalton -ik moet ze verlegd hebben.” Mon nam dit aan als de natuurlijk- Kte oplossing van het vraagstuk; en Merle deed voor haar de deur open. Zij eingen zwijgend over het grasperk en jloor het bosch*. Lucille ging vooruit, •■en weifajg voor de anderen, met op-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1