I.C. COSIJN - io Assurantiën - GOUDA. Formaminttabletten. GOED ÜITGEVOERO BRUKWERK 1 Paardennionsterini worden gehouden. Gevraagd worden warmbloed paarden van 4 tot 8 jaar, koudbloed paarden van 8 tot 8 jaar, kleur, ras en geslacht onverschillig. Levering direct. Abonneert IJ op dit Blad. Ef&\ 3 Hi SCHILDERSÏIIECIITS lil DEBIELS SNELWEGEH is mijn 3989 15 oude adelaarschaal te koop lp Map 14 Inpnslus ffl Zal door ondergeteekende met en na mens zijne principalen No. 1438 Jf GELD Brandverzekering op beurspolis en op maatschappij-polis. T ransportverzekering. MON F levert vlug en Drukkerij A. BRINKMAN ZOON GOUDA I Feuil Adverteert in dit Blad ANTON COOPS De Rus 0e Vrouwe i XTieu Mtabilhopiisü TnmnÜ UHKflUTUibmiiiaiiiiUdtüit ROTTERDAM. Telefoon 12800. Voor allen N die zich zwak en lusteloos gevoe len die gedurig vermoeid zijn, zoodat hun alles te véél is; die na uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen komendie te veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het weerstandsvermogen hebben verloren, is SANGUINOSE en versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen vèr achter zich laat; dat snel en afdoende ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalenen door duizenden in en buiten ons vaderland met dank baarheid wordt geroemd. N.V. „DE TIJDGEEST" fetkhinq van 500 nummers ten overstaan iü van Notaris A 6. M(j|.it O Woensdag 11 Augustus 192Q Pnjs van t 5000 f 2000 f 1500 623 f 1000 1998 f 4ÜU 13968 f 100 5180 6342 9251 15646 Prijzen van 90. 2561 5302 7641 80 19 56 2616 73 89 Maat LANDBOUW. 8983 Telefoon No. Bl. 30 ADVKRTENTJiN: lUdacUe: Telef. 30'7 80 tot billijken prijs 3581 33 Tel. Int. 82 MARKT 31 8345 AAn 15590 3982 65 merkte 1 bij J. G MENS, Schilder, BOSKOOP Het maakt koperen voorwerpen als r ieu w. G O U D E R A K. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT. Gouderak. 19 29 81 85 301 65 3%O 10044 95 1350! 13611 13700 HANDEL5MEKK. „410 49 16628 Tegen mond- en klauwzeer. De gcedbezoehter zomervergadering beschikbaar voor Voorschotten. 1751 16 Ambtenaren zonder berg. Bij schrift, aanvr. posts, voor antwoord. Zuider Oredietbank MlurlttwM 1, ROTTERDAM. T«l. MOT DROGIST - WIJDSTRAAT 29. Rusland’s vrede aannemelijk. gel’s regeering. tie. Vbrderin, pressailles tegei De toestand in CHARLEi Geauthoriseeri I P WESSEL (1 Voor terstond gevraagd Wegens aanschaffing van een Te bevragen: C. KAARS, Westhaven. 7o 97 13355 13418 25 13905 163L 33 36 64 16411 14030 86 HUM Soliede Salon- en Huiskamermeubelen als Tafels, Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels,Eikenhouten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten. Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndeken», Sttoonsatrassen, ena. «na. 5396 SPOTKOOPJES III 20 BESTS ADBBS VOOB JONGBLUI M*T BUWBLUKSPLANNEN. ABONNEMEfr per kwartaal ƒ2, Franco per post Abonnementen b|j onze agenten, ADVERTENTl 15 regels 1.31 1—5 regels f 1.5£ 15 cent per regel Poets met „Era” Ge doet wonderen Neem iets anders En ’t isinis. Ivcrc. heldere en niet roei, versterkt kli t splijten en u'itvt j verdwijnen nadat m< gebruikt: men sprenL haar, dan wrijft 66) rDe hut- is var uit de hoogte. „A is het om zijneat' bewijzen, dat hij weet.” Terwijl hij spre open en stapte ot twee andere dame le bleef, met gem het plaatsje staan Toen zij de vei •le eens zoo nette heersrhte, bekroop angst, em zjj bleek en ongerust -Hij is hier ni Verner vlak acht» vind het hier zoo Lucille wendde twijfelend naar h« »Wat vijhdt je zal hier dadelijk wachten. Hope za’ naar ons toe zend -Ja.” merkte 1 zoo.” i^tEssM J Het beste ’’oetsmidoE j voor aue m£talen Reinigt Uw koperwerk met Monkey Brand. Uw antieke koperen ornamenten, Uw kra nen in keuken en bad kamer blijven dan steeds helder en blinkend. 37 8917 M 24 14631 82 14765 172 12323 1483917- 16 12427 15089 29 12572 94 31 12686 95 64 12782 Wir 10211 12857 36 12908 54 27 60 86 88 13033 15335 der Oyerijaelscha Landbouw schappij te Hardenberg werd bijge- woon* door dr. H. Molhuizen, secr van het Kon. Ned. Landbouw Comité. Deze deelde me3e. dat tegen den Winter de meest intensieve maatregelen tegen mond- en klauwzeer, door de Tegeering zuilen worden genomen. Een telegram werd aan den mims- ler van Landbouw gezonden, waarin gevraagd wordt, opheffing van de be- feintneren.de bepalingen voor hel boe renbedrijf en opheffing van. deN.I’.M. 3985 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Wiid- afrut en te Schoonhoven bij A N VAN ZÉSSEN .349 90 7904 46 - 84 98 8033 10036 50 38 60 10103 8185 5 94 13 8247 89 8303 telgen geld. 9610 11568 14202 16672 19035 40 11607 28 76 91- - 63 37 29 97 1925/ ♦82 93 79 11733 14369 16745 8/ 90 7709 9758 11050 14422 16907 1931b 96 7849 9818 83 59 45 69 9917 12094 93 48 19411 37 12178 14529 17032 78 39 80 37 39 88 44 12211 8917104 O 21 98 7206 1338 61 17442 19609 90 25 167 17511 04 86 Ui 1970b 99 90 >12 41 43 72 yi 19865 J99U7 20)44 SANGUINOSE kost per fl. 2.—, per 6 fl. 11.—, 12 flac. ƒ21.—. Verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten. Wacht U voor na maak. VAN DAM Co. De Riemerstr. 2c/4. Den Haag, t 3949 40 8509 72 98 85 10314 62 79 8615 10499 97 83 8751 10511 13128 - 8809 71 45 98 13252 10609 - 55 58 - 99 83 10727 73 31 1577918191 20641 JM1 50 15814 1822b 54 37 76 13508 1033 13619 15907 78! 42 13700 15 18369 61 21 43 18462 9233 11135 3116234 18520 89 11231 66 63- 91 51 70 67 93 66 13905 16317 9365 86 33 34 83 99 36 71 18712 90 71Z 31337 37 95 21 W 9j fiü - 9508 62 16 11445 17 50 88 73 38 960411510 Kamenef. de Rt die de Sovjet-regee plomatiek vertegen heeft* bevorderd, w gerhui&zitting bjj. luisterde hü toe na ge over het Poolst zeggen had en miss triomfantelijk geju met veel omhaal v van „ieder *t zijn waarbij hü alleen 1 il er stel 1 ingenwa nt die Rusland zou si nog niet bekend en ook onkundig van menef in petto hae Lloyd Geoiwe en ginnen, of (te Russi liet den premier d< Polen worden k*. Lloyd George, die was, liet nïet na sies lings voor te ■tM als volgt: le. Inkrimping v tot 50.000 man en nistratie van het le de demobilisatie zal sch/ieden; 3e. ontwa ihet leger en qitlei nen aan de Sovjets alle oorlogsbedrüve: troepen en oorlogs.’ krijgen; 6e. de spo losbok—<rrajewo za king van Rusland handel van en nat de verwanten van I oorlog gedood, zal 8e. De Russische Poolsche front i naarmate de mobili leger voortschrijdt; king zal het aanta de wapenstilstandsl den ingekrompen overeen te komen, i stilstandislinie zal met. doch niet vei dan de lijn, die in Juli is aangeduid; zal tot op een afst die lijn worden ter een onzijdige strooi van den onafihankel: hoofdzaak samenval zon’s nota aangedui i de streken va sniigszins ten gun ewijzigd. Lloyd George v Suikerbieten in Limburg. er één cultuurgebied in den loop van de laatste halve eeuw door ver odehng en toepassing van betere be mesting in opbrengiend vermogen is toe genomen, dun is het zeker wel de sui kerbiet geweest: was omstreeks 1870 nog een opbrengst van 22 K.G. sui ker per H.A. een goed oogetresultaat, tegenwoordig oogst men van dezelfde oppervlakte gemiddeld 4500 K.G. sui ker. Weliswaar wordt die veel groo- tero opbrengst verkregen, vooral op lichtere gronden, ten koste «ener zeer zware bemesting, maar niettemin is ook op zulke gronden de teelt nog uitste kend loonend, mits men maar door toe passing eener flinke groenbemesting zorgt voor oen hinnusrijkttn- bodem. De modwne ontginners in Limburg gaan ook meer en moer tol de cultuur van suikerbieten over en ze zijn. Wanneer de natuur meewerki. steeds zeer tevre den over de uitkomsten van dat be- <hjjl: zelfs matige ontginningsgron den zijn opbrengsten’l van 30.000 K.G. i bieten per H.A. met een gehaltp van 14 tï 15 pCL volstreikt geen zeldzaam- I heid. De uitbreiding der cultuur wordt echter ten zeerste belemmerd door de‘ omstandigheid dat de naaste suikerla briek op zou grooteu afstand ligt en 1 het transport daarheen per spoor moet I plaats vindeni, wat voorat tegenwoor- I dig zoo ontzettend kostbaar is. Meer 1 en meer beginnen er dan ook plannen I te rijpen voor de- stichting eener sui- 1 kerfabrtek ergens in Midden-Umburg. waarheen alle bietantelers thans oogsj I konden verv oenn». Een gemiddelde sui fabriek heeft eem uapaciteit voor de f verwerking van een millioen K.G. bie- I ten per etmaal, zoodat men bij een I campagne van I(X) dagen slecht^ de F garantie bdioefde te hebben der teelt van 3r»00 <80(4 K.G. H.A. Hn totaal. 99 5482 2723 f“ 2938 U 323 48 98 34 94 5501 3036 78 51 82 3186 95 5606 3224 7 58 18 3363 3Ü 3435 5721 ~5|6 23 57 35 38 8431 43 47 58 52 3749 5867 71 35 57 87 - 37 69 96 84 -- 1219 1323 1431 37 1502 86 1624 36 1703 39 18e 82 465 80 627 796 858 81 938 78 351 1030 t. 52 84 58 3609 92 76 1116- Voorm. (nieuwe tyd.) 7.30 Jaarsveld, -Wed. Kentie. 7.50 Willige Langerak, Gemeentehuis. 8.10 Schoonhoven, Den Hoed. 8.25 Ammerstol, VHapen v. Ammerstol. 8.45 Bergstoep, Dirk Ooms. 9.05 Hoeksche Sluis Opperduit, Broere. 9.20 Lekkerkerk, De Groote Boer. 9.3>5 Krimpen a.d. Lek, Sociëteitsgebouw. 10. Krimpen a.d. IJsel, Wed. v. d. Plas. 10.20 Ouderkerk a.d. IJsel, Café Broerd. 10.40 Goutterak, Wapen v. Gouderak. 11. Berkenwoude, De Vriendschap. 11.15 Zuidbroek, Willem Kroone. 11.30 Benedenberg, Van Zoest. 11.50 Stolwijk, Stoppelenburg. Nam. (nieuwe t^d.) 12.10 Stolwükerslude, Christense. 12.30 Gouda, De Zalm. 1.30 Bodegraven, Van Haaften. 1.50 Rietveld, Café by ’t Gemeentehuis. 2.10 Woerden, Stadsherberg. 2.30 Harmelen, Wapen v. Harmelen. 2.50 Aohthoven, by 't Gemeentehuis. 3.10 Mastwyk, bjj 't Gemeentehuis. 3.25 Linschoten, Wapen v. Linaehoton. 3.50 Montfoort. De gouden Leeuw. 4.10 Snelrewaand, by ’t Gemeentehuis. 4.30 Oudewater, Doelen. 4.50 Willeskop, bjj 't Gemeentehuis. 6.05 Polsbroekerdam, Café v.h. Schouten. 5.20 Benschop, Wapen van Benschop. 5.40 IJsselstein, Whpen v. IJsselstein. J. VERVOORN. Meerkerk. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wy onzen hartelyken dank aan de WelEdel Zeer Geleefxie Heeren Dr. MONTAGNE en Dr HAMBt RGER, voor de uitnemende behandeling en goeie Zorgen by de geboorte van onze Dochter <en 27 Juli j.l. 39<K» 10 M K. HALLLNG. T W BALLING—VERBEEK 3929 5928 56 6031 4011 62OJ 33 12 56 85 67 6315 60 83 40 7610 91 59 8957 4113 6486 79 23 6515 82 91 59 4311 6846 9033 50 51 351091 4429 72 9109 90 46 6903 14 1902 80 7006 41 II 76 4515 38 42 2178 4775 43 62 2218 4843 60 39 45 83 43 57 86 61 68 90 93 4925 7251 2313 37 57 38 43 89 94421 50 5012 7385 >62 14 7409 W 46 13 2457 76 7586 82 5187 7628 2546 5240 De veepest in België. Naar aanleiding van hot voorko men van veepest in Belgih waar tegen onze Regeering bereids krachtige maatregelen, genomen heeft schrijft .de Rijksveeartfi T. A. L. Boel in do „Msb. dat het voorkomen der ge vreesde ziekte gee» verwondering wekt. Hoi bandeloos wereldverkeer, do nij pende vleeschhonger enz., moesten wei een ongewenscht rundervervoer mee brengen. gevaarlijk voor unzen veesta pel en grootindustrie. Ouderen van dagen zullen zioli her inneren. met welke forsche hand de re geering destijds dep strijd aan bond le gen de ziekte, die heel onzen veesta pel en daarmede een groot gedeelte van ons nationaal vermogen dreigde te vernietigen. Runderpest en longziekte (bernnette- lijke) vormden den grondslag voor de wet op het veeartsenijkundig Staats toezicht van 20 Juli 1870. Personen, niet helminst veehouders, die den riuiderpest-tijd bobben nieege maakt, raken *tttn gezaaid. Daarom zal het ongetwijfeld zijn nut hebben onze veehouders intijds op de hoogte te «tel len omtrent de verschijnselen, bestrij ding enz., van deze vreenale ziekte. De benamingen dezer ziekte zijn, evenals 1 gaat met alle veel slachtof fers eischende veeziekten, zeer uiteen- loopend. temeer omdat het ziektebeeld zeer dikwijls wisselvallig, uiteenloo- pend is. In ons land sprak men des tijds hoofdzakelijk van: veepest, run derpest; niet zelden wordt evenwel run derpest en de besmettelijke longziekte verward, zulks omdat zich de ,rugee- ring ds bestrijding van belde ziekten aantrok Ii< andere landen bracht men de ziek - te-benaming meer in overeenstemming mei de verschijnselen, zooals neze bij de ziekte optreden, in al hun vormen. Zoo sprak men o.a. van besmettel ijk e maagziekte, omdat het maagslijmvlies plaataelijk loslaat, lever-gal-ziekste, rund- j vee-doorloop enz. De Franechen spre uken van: .Typhus contagieuix des be- 1 tes A Cornea” en «Peate bovine”. De Engdelschen van cattle plague, de nal lianen van): Peste bovilla, terwijl de wetenschappelijke naam is: Pestte öo- vina Typhus boiim contagiosus. Prof dr. SzölF beschrijft de ziekte en haar verschijnselen terloops, als volgt: De runderpest vormt een acute, met koorte veriuopende. besmettelijke ziekte, die bij voorkeur eigen is aan het rundvee; evenwel ook geiten, scha pen en andere herkauwers zijn er ge voelig voor. Alleen door besmetting worden de dieren ziek, een besmetting die slechts éénmaal vat heeft opf de dieren gedu rende heel bun leven. Het wedwzijdsch grens-, personen en veeverkesr speelt een groote rol. Daarin ligt een leerrijke vingerwijzing voor maatregelen iu onzen tijd. Np blijft het altijd moeilijk de juiste grens der besmetting le volgen omdat de eer ste gevallen den deskundigen meestal geheim worden, gehouden. Een verkeerd begrip van het groote belang, de juiste besinettiijgsbron te kennen, en vrees om met autoriteiten in aanraking te komen, hopen niet zei den tot geheimhouding. Gerust mag men beweren dat de run derpest in ons land niet thuis behoort. KOKO, een zuivere, heldere en niervette vloeistof. bevordert den haargroei, versterkt klieren en haar» wortels, voorkomt het splitten en uitvallen. Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO den paar malen heeft l ;ebruikt; men sprenkelt eenvou» dig KOKO op het haar, dan wrijft men het zacht in oederwaartschè richting en borstelt Hink Verwaarloos nooit Uw Haar! V WH stellen geen dwaze of onmogelijke eischcn aan KOKO. maar wij zeggen en houden vol. dat gcea ander preparaat KOKO als een zuiver geMeemlddel voor het Haar kan evenaren. WAARSCHUWING! I Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke fleschKOKO wordt nooit los zónder verxe» i gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht P r U f LM 2.M midden, 3.90 groeta flezch KOKO Shampoo Poeder* f 0.16 per pakje V.ïkrijzb**/ Wj Apotkckart, DrogbUa P.rfamarUkaUaU»^. L. WOR HET iwijnt likt; i 92 l 15227 net. 53 23 7217735 - 43 56 79 15407 17895- 36 77 öl 48 1794 20106 15539 v 45 67 67 52 20258 84 67 20359 15666 82 20436 86 18022 20554 ■5779 18191 20641 414 32 51 29 58 4U 96 - 20702 i 18 42 J 50 18635 20829' 57 51 77 20956 97 tl> •712 21 51 67 89 90 37 45 59 Hü 84 05

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3