:LY e TlimON Mental. j I’.K. 59e Jaargang. No. 14392 KEN Maandag 16 Augustus 1920. JP. r1 s *.N. NDRES 3 - Feuilleton. II 1 1 ITKIT- iling. X XTïeix-ws- exx ^.cLTrextexxti e'bla.d'.-rroQX C5r©xxcL®. exu Qzxxstxe^Kzezx De Vrouwe van Darracourt door De beslissing nabij? 326. A VujJUStuS B ;es acten 1—4 rotate /LH, «Uw rocal maar IIM. M Redactie: Telef. Interc. 545. A dalais tralie: TaW. latm. U. 4055 40 I 1 1 re. rsbui 4052 40 m. een bracht die 0 12 ct. IGAAR. 4041 40 i dit af aan OewoM adwrlMtUa Meeta prd*. Oesote latten 70 G9 m <z> 16 regels 1.55, 15 cent per regel. Geoi van bory van ge- 330. IN0KZ0ND3N MIDKDKU.1NGKN: Op 4e voorpagiaa W booger. iageenmiea ndedoaUsgo. 14 coatraet tot mor gseoclu raadea worden bmkead naar plaatsruimte. AdverteatUa kuaea worden lagasoadaa ddor taeaeheakomat vaa nUede dalai»., Adv.rtaatiaburamu ae oaaa Afin. G(IUMIIL(OIIU\T. VERSCHIJNT DAGELIJKS i,. II BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN. FILM m). soekers) 8 j maken. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden Advertentiën in het Zatefdagnummer 20 bijslag op den prijs. CHARLES GARVICE Geauthoriaeerde vertaling van I P WESSELINK—v RO88UM N adruk v er boden 69i -Dankbaar!herhaalde hij. „Ja”, zeide zij. de handen met wild gebaar tefrugtrekkend. „dankbaar.- -Waarom geeft u hier zooveel om? „Ik kan en wil’ u dit niet zeggen, antwoordde zij haast woesttoen ver anderde haar stem tot een meewarig smeeken: „O, vraag het mij niet! Ik ben ziek en zwak, heb geduld met mij. Laat dezen dezen man vrij en j. ik zal dankbaarder zijn dan ooit een vrouw was.” Dankbaardat is een koud woord sprak hij veelbetekenend. Zij keek hem dof aan. «Ik kan hem ieder oogenblik berei- i £ing hij op zachten toon voort. »Het bewijs is duidelijk. Geen jury kan ö^m met geen mogelijkheid vrijspre- kei>- Dwangarbeid voor langen tijd. „O, houd op, houd op”, onderbrak «1 hem hijgend. .Ik kan het niet lan- verdragen. Lord Merle, heb mede ■jden met mij. Dwing mij niet u te zeKgen, waarom ik voor hem pleit! Hij beet zich op de Up en fronste muaitie voor Wrangel beotomd. rood* te Antwerpen aankwam, waar de zending door de Belgtedie regeering m opgebou- den. ton jpvotaie van de weigering dro- anbeidere oen de munitietranaportoa te vervoeren. Het Bestuur van het Internationaal Ver- bohd van Vakvereenigingen aal op tatnoo- diging van de C. G. T. 19 Augustus m. te Amsterdam bijeenkomen ter bespreking van den door den Russisch-Poolsehen oor log ontetanen toestand. De Zwitsersche epoonwegarMdarebond heeft zich tot de directie gewend met de imededeeling. dat zü het vervoer van oor logsmateriaal over Zwitaeraeh grondgebied aal verhinderen. Volgens de „Arbeiteraeitunr” heeft het bestuur der Weenache arbeiders een oproep gericht tot het proletariaat van alle lan den. waarin het wondt aangespoord, met alle middelen de Russische Soviets te hulp te komen. Een motie der communisten in antwoord pp den oproep van het tweede congres der 3e Internationale om SovietiRusiand te hulp te komen en de aanstaande wereld revolutie te propageeren, iwerd na een ver klaring van den voorzitter Adler mot 76 tegen 60 stemmen verworpen. Te Parbs hebben verschillende afdeelin- gen van de geunifieerdé socialisten te Pa rijs vergaderingen georganiseerd tegen den oorlog, voor den vrede Met Raslaad en voor de erkenning van Sovjet-Busland. Tot de sprekers behoorde ook Cachin. Al les verliep «onder ongeregeldheden. De regeering aal niet gauw er toe ko men aan deoe wenschen der socialisten te voldoen. Do .Matin'* verklaart te weten dat het Rransche Kabinet bereid la de diploma tieke betrekkingen met de Raden-Regee- fing te hervatten op de volgende drie voor waarden: loxiat Polen ongedeerd en onafhankelijk blijft; 2o. dat de huidige Russische regev ring de schulden van Rusland erkent; 3o. dat de sovjet-regeering door de biieenroe ping van een behoorlijk gekozen parlement bewijst, dat zü wezenlijk het Rusaische Volk vertegenwoordigt. Aangezien de Russen er niet voor te via. den zullen zijn zich op een dergelüke wüm de wet te laten voorschrijven (vooral in zake *t laatste punt) staan de soviet en de Franache republiek nog even ver van elkaar als tot heden. melijk. „Als dut zoo is, sta het dan toe!” riep zij uit, zich in haai- volle lengte Bureau: M A R KT 31, G 0U D A. IV •merkelijk antwoord op de vraag of men met Polen vrede zou sluiten. Dat antwoord luidde aldus: „Stellig zullen wij met Polen vrede slui ten. Er heeft zich op 30 Juli te Bjeloetok een Pooteche sovjet-regeering gevormd. Deze Poolsehe sovjet-regeering zal na de inneming van Warschau haar cetel naar de hooftlstad verplaatsen en met deze regee- i ing zullen wü vrede sluiten. Wij zullen dit doen op grond van het zelfbeschikkings recht der volkeren.” Aan het hoofd dezer Poolsehe sovjet-regeering staat Julian Martsjefski. Uit de uitlatingen van dezen chef van ilen generalen staf verdient voorts nog vermelding, dat de Russen Polen in het be zit zouden stellen van de wapens, die van de imperialistische regeering zouden afnemen of reeds hebben afgenomen en dat het nieuwe sovjet-Polen stellig een volks stemming in Polen en West-Pruisen zou wenschen. Voorts willen de Russen een rechtstreeksche ruil van goederen met Duitschland beginnen en willen zü. naar deze militair althans verklaarde, de Rus sische grensbevolking van voedsel voorzien, opdat geen hongerige benden de Duitsche grens overkomen. Een definitief „plan de campagne” scKjjnt dus opgemaakt en hetgeen van program is vermeld wijkt aanzienlijk Van de voorwaarden die Kamenef i Lloyd George heeft overhandigd. In over eenstemming daarmee is een bericht van den Londenschen correspondent van de Temps, dat in onderdeelen de voorwaanden Voor wapenstilstand en vrede, die aan de Poolsehe afvaardiging zullen voorgelegd Worden, ernstig afwijken van de schets dier voorwaarden, die 12 Augustus door Kras sin en Kamenef aan Lloyd George is over- 'gebracht. De eigenlijke voorwaarden «ui len vooral aangaande de ontwapening van Pólan en de herwinning van Krijgstuig en spoormateriaal uiterst streng zijn. De sov jet-regeering volgt punt voor punt de voor naamste bepalingen van het verdrag Versailles om de Polen te behandelen. Hik de geallieerden met Duitschland deden. De sovjets zullen Polen stellig een voor deel i.ger Oostgrens toestaan dan Lloyd irge beoogde, maar willen het behoud i de gang van Dantaig allerminst waar borgen. ■De Russen zijn dus ter school gegaan by de entente en zullen de entente, die Polen's zaak (dit geldt meer in ’t büoonder voor Frankrijk) tot de hare gemaakt heeft. Overtroeven met haar eigen opvattingen omtrent *t opleggen van een .billijken" vrede aan den overwonnen tegenstander. Een bevestiging der den Russen toegedach- te plannen geeft de Daily News door te melden dat Kamenef naar Moskou heeft getelegrafeerd om met nadruk te wijzen op het groote belang, dat de Russische re geering zich strikt houdt aan de vredes voorwaarden. zooals die aiin bekend ge maakt. Naar de correspondent van de ..Lokal Anoeiger” van het Poolsehe front bericht, zouden de Russen in het vroeger tot Duitschland behoorende Poolsehe gebied overal als „bevrüdere” verwelkomd wor de wenkbrauwen. .Wilt u mij deze gunet bewijzen? pleitte zij. „Het is niet veel wat ik vraag. En toch is hei voor mij zoo veel .als u het eons wist. „Ik kan het gissen zeide hij ge- Warschau’» val aanstaande. De stemming der bevolking. Een Pool- sche sovjet-regeering gevormd. De Roode „bevrijders” proclameeren een massa-terreur. Frankrijk en Engeland. Munitie voor Wrangel aangehouden. De arbeiders en de Poolsehe kwestie. Frankryk’s voor waarden voor de erkenning der sovjets. Verklaring van Kopp. De talenstrijd in België. ONS OVERZICHT. Een voor de internationale politiek en de wereldgeschiedenis buitengewoon belang rijke week is begonnen; men mag verwach ten dat de Poolsehe kwestie^ die oogenblik alle politici en daploi.«.« heerscht. aan 't eind vi merkelijk gevoederd is. tenissen staan voor de schien al plaats gehad: conferentie te Minsk. De Freiheit bevat een OEuleriMMid met den jtovjet-afenl te Berlijn, Kopp. <üe zoo juist van een reis naar Moskou teruggekeerd ia. Vraag: In Reval hebt u verklaard, vol gens de bladen, dat Duitschlaad genoeg technische en andere arbeidskrachten had om het buitenland te kunnen helpen. Hoe denkt men over deze kwestie in Moskou T Kopp: De opinie in vele Duitsche arbei derskringen, dat Rusland in staat zou zijn terstond aan een groot aantal Duitsche ar beiders werk te verachaffen. kan de regee ring in Moskou evenmin als ik persoonlijk deelen. Rusland is voorloopig voor imanl lang- vach- .eetie^ die kxp diplomaten be- ran deze week aan- Ingrüpende gebeur- deur of hebben mis- Zatend^g zou de waar over den Poolsch-Russischen vrede moet worden be slist beginnen. De besluiten, die er genomen zullen worden, hangen ten nauwste samen met een ander voornaam feit: de aanstaande val van Warschau. Natuurlijk is er geen staat op te maken, dat de bolsjewiki Po- len’s hoofdstad wérkelijk zullen binnen rukken, in dit opzicht heeft de geschiede nis ons wel voorzichtigheid geleerd. Joede- nitsj, om een een voorbeeld te noemen, stond reeds zóó dicht Ibii de poorten van Petersburg, dat de oorlogscorrespondenten, bang dat vluggere collega's hen een vlieg zouden afvangen, al vast seinden dat de bolsjewiki-bestrijders dóór de poorten wa ren gegaan, wat hen echter op 't laatste moment werd belet. De bolsiewiki zouden op hun beurt nu eenzelfde ervaring kunnen opdoen; de stad zal hun zeker niet zonder slag of stoot worden overgeleverd, hoewei moet worden toegegeven dat de Polen heel weinig hulpmiddelen hebben bjj hun poging de ramp af te wentelen. Warschau is een veroordeelde, die de voltrekking van 't vonnis afwacht en ondanks de ze kerheid dat er geen ontkomen aan is. dat hü zijn leven -zal moeten laten, toch nog een flauwe hoop op redding koestert en zich met alle macht verzet tegen de in alle opzichten sterkere beulsknechten. Een correspondent van de .jCorriere della Sera” beschrijft hoe de bewoners van War schau op 't naderend gevaar reageeren. Op sommige momenten maakt Warschau den indruk van een belegerde stad in de meest kritische dagen. Er vaart als een stroom van angst door de anders zoo le vendige menigte die dan in bange stilte langs de straten trekt. Op den dag. dat het bericht over den val van Lomza hier aangekomen was, trokken de vrouwen in een lange processie door de stad en be zwoeren allen, die ze tegen kwamen, toch naar het front te gaan. Boerinnen, jonge werkmeisjes uit de fabrieken, oude moe dertjes en jonge vrouwen met zuigelingen hepen allen door elkaar in een eindeloozen stoet. Het regende. Steeds werden dezelf de kreten heihaald: Naar het front, naar het frontl Zij mogen niet tot hier komen! Wij spreken met geen mannen meer, die geen soldaat zijn! Marie vond Lucille, liggend op het dikke Turksehe tapijt. Zij en mevrouw Dalton droegen haar naar haar kamer en zonden om den dokter. Het groote huis was zeer stil; een waas va|n ge heimzinnigheid en zorg heerschte er. Geheel Darracourt voelde, dat er tets gelieurd was. maar niemand wist juist wat het was. Rat Harry Herne weg en dat Susie verdwenen was. wist ieder een, en er ging een gerucht, dat er op de Hall gestolen was. Merle, die te paard Silverdale zocht om de zitting van den gemeente raad bij te wonen, waa zoo kalm en liedaard tps naar gewoonte, en een oi twee vragen beantwoordde hij met een mitkennendon glimlach _Er is niets gebeurd. Allemaal praat jes. die niet waard zijn, dat er op ge let wordt”, zeide hij. de vragers afsche pend met zijn gewone, onverstoorbare Iteleefdheid. Ondertuaschen lag Lucille, onbewust van ito wereld bulten haar kamer, met opgezet gelaat en rusteloos bewegende handen, de oogen star voor zich uit kijkend. Zij uitte geen klacht, geen woord kwam over de gloei^sle lippen. De dokter, een oud man, die twee ge slachten der Darracourt» had zien ge- Ijoren worden, wist niet wat er van te denken. Hij Het een gfoot man uit Londen komen, en de groote man stond naa t het heil en keek naar het mooie meisje erfgename van zooveel rijkdom, met een ernstig gelaat en vastgeeioten lipiten. Het scheen dat hij niete an- 3773 36 ie s. den. Te Soldau is de Poolsehe burr»- meester gevlucht en hoeft hü hot tam* üneestersaMbt aan den Daitechen «e- meenteraad overgedragen. Een deputatie der inwoners begaf zich naar den Ruasi- schen diviaiecommandant Reva. die «ieh nog buiten de stad bevond, verwelkomde hem voor het optreden der Russen. De di- visiecommandant antwconkle hierop oju: Ik zweer, dat Polen dit gebied nooit weer terug krijgt. Wij erkennen slechte de gren zen van 1914. De Russen gelastten daarop, dat de stad door een commissie uit de burgerij moest worden bestuurd stadsbestuur volgens Duitach voorbeeld); en dat geen Polen aan het stadsbestuur mochten deelnemen. In hoeverre deze bepalingen uitgaan van den divisiecommandant of een uitvloei- eel zijn van de politiek der regeering te Moskou, is moeilijk na te gaan. Het enthousiasme over de komst der „bevrilderp” zul wel bedaren, wanneer de bevolking de straffe hand van de sovjets, tlie overal worden ingeateld. maar eerst heeft gevoeld. De „Izvestia” publiceert volgens Wolff een verordening der Sovjet-tegCeifaig’. waarin deze bevel geeft tot het organisee- ren van een onbarmhartigen maasa-ter- reur tegen de grootgrondbezitters alsmede tegen alle Polen, die aan den oorlog tegen Rusland hebben deelgenomen. De inbeslag neming van alle landbouwproducten en van alle wapenen der Poolsehe bevolking en de inkwartiering van roode troepen in alle Poolsehe dorpen en steden tot herstel van de orde. en. naar het in de verordening luidt, de overneming van Polen door het Russische proletariaat, moeten in elk ge val geëischt worden. Een bijzondere com missie zal de snelle en daadwerkeliike ko lonisatie van Polen voorbereiden. De correspondent van de Matin te Lon den seint, dat de beroering te Londen, ver wekt door de erkenning van Wrangel. «eer geluwd is door de mededeeliug uit Parijs, dat de erkenning geen militaire hulp in houdt. en dat Frankrijk deze niet zal ver- leenen, vóór dat Engeland daarover ge raadpleegd is. Tevens seint deze correspondent, dat de aangekondigde conferentie te Londen niet zal p.aats hebben, daar de besprekingen te ParUs en Londen gehouden, de kwestie voldoende uiteengezet hebben. St. Brice betoogt, dat de ommekeer van de stemming in de Engelsche bladen voor namelijk het gevolg is van de Amerikaan- sche nota aan Italië, die het Fransche standpunt ondersteunt. Het onderhoud van Paleologue en Ixmi Derby was zeer bevredigend. Lord Derby kwam echter niet in opdracht van de Engelsche regeering en deed geen enkel voorstel. Wat betreft het niet verleenen van mili tairen steun aan Wrangel. beschouwt Frankrijk zeker levering van munitie en wapens niet als militaire hulp. De uitvoerende raad van de Britsche La bour Party heeft een telegram van Huvs- mans, den secretaris der tweede Interna tionale ontvangen, waarin hij meldt, dat ders kon doen dan naar haar kijken en zijn brüleglazen afvegen. Hij telde, dat dokter Grant allee deed wal er ge daai. kon worden, dat hij zijn behan deling ten volle goedkeurde, en toen, ateeda zijn brilleglazen afvogende, keer de hij itaar de stad terug. Toen hij echter xtyn rijtuig uitstapte, voegde hü den ouden dokter fluisterend toe: .De koorts ia hevig, maar het zal nog erger vopr haar zijn, ala die weg blijft. De blik harer oogen bevalt mij niet, w zult haar moeten opwekken, dokter, zend haar ergon* heen. Zij moet ’n hevigen schok gehad hebben, om deze Iteraenaandoening te krijgen I?hh vooral op, wanneer de koorts al- neemt.’ .Er was eenige onruat. Sir John zeide dokter Grant. .Juist, julat. De onrust of wat het geweest mogej zijn, la nu verdoofd. maar die zal terugkeeren. wanneer het gewte! wterker wordt en meer in staat is die te lieeeffen. en dan zullen uwe moeilijkheden beginnen. Ach waarde dokter, als u en ik eenige middel kon den ontdekken om zieke gewteiv te hel pen, wat een fortuin zouden we ma ken, niet?*’ Dagen gingen voorbij, en eindelijk week de koorts, toen zag dokter Grant dat Sir Johngtoodi voorspeld had. Bleek en zwak aiond Lucille op en zat ais een geest in het zonnetje voor het mam. even weinig belangstellend in het leven als een geeet kon doen. (Wordt vervolgd uwentwil. doe. zult u i onthouden?” „Spaar hem. kreunde zij. doen.” Hij vatte haar luwid en aan zijn lippen. „Zijn lot is in uw hand! mrimpel- de hij. „Het ligt aan u o. hij veilig is of voor het gerecht gebracht wordt. Zij wankelde en» viel tegen het ven ster. niet bezwijmd, maar haar lichaam en ziel uitgeput; hij verliet haar (ta ging weg. rugbetalen. Lucille.” Zij trok zich van hem terug, ineen- (hiikend als oen vogel voor een «hing, als een wild xlier in de strikken van wn jajger. .Ik wil nu niets meer zeggen ging hij voor:, „maar spoedig, Luce lie. o schrik niet zoo van mij terug! wanneer dit vergeten is en u zult het vergeten, als u wilt, znlt u naar mij luistereh Zij bedekte zich het gelaat en hij zag dat hare vingers beefden. „Denk er om. ik kan hem altijd op- eporen.” „Ik weet het ik weed het’zucht te zij. dat ik hem kan laten gevan gen nemen als misdadiger, voor dwang arbeid.” Zij stak de hand uit. om hem te la ten zwijgen. dat ik he^i spaar is om voor u alleen En. als ik het mij mijn beloonïng niet spaar hem slechte*?” .en ik wil alles, alles oprichtend. Voor een oogenblik week hij terug voor haar lieftalligheid, grootsch en indrukwekkend) door de vereeniging van nederigheid en trots. „En als ik het doe’ sprak hij.op zachten toon, „zult u (jpnkbaar zijn, zegt u‘? Miss Darracourt Lucille dankbaarheid is een koud woord voor efnand, die smacht naar een warmer. Als ik dezen mat» laat gaan, wilt u u dan alles herinneren, wat u gezegd hebt? Wilt u er om denken, dat ik hem om uwentwille spaarde? „Ja ja!” mompelde zij heesch- .Laat hem slechts gaan. „Is het een overeenkolmst?” fluister de hij arglistig, dicht bdj haar komend. .Spaar hem slechte”zeide sij schor .14 u wilt dan niet meer slechts van dankbaar spreken?” vroeg hjj. .Miss Darracourt Lucille u kent, u moet geweten hebben, wat de liefste wensch van mijn hart is. „Stil!” klaagde zij rillend. -J. zeg niets meer nu m> niet!” „Dat wil ik!” zeide hij, haar heete hand vattende en die liefkozend en heel spoedig, wanneer u mij zult te- In de jrroote straten van ihet centrum tier stad krjjgt men echter note een heel anderen indruk. Hier ait men nojr met dui zenden in de koffiehuizen en drinart men om een plaats m de bioscopen. Iedereen Jtikt onverschillig en zoekt naar afleiding: wat kan men op dit oojrenblik. nu de bol sjewiki op de stad aanrukken, anders doen dan in een café zitten of naar een bios coop kijfken? Wanneer men echter wil weten hoe het jn werkelijkheid gesteld is met het gemoed der Warschauer bevolking, dan moet men pen kijkje gaan nemen bü de stations, die bis de. veiligheidskleppen werken van den overhitten ketel, die de opgewonden stad Is. Het oprukken der bolsdewiki heeft al sinds weken een stroom van vluchtelingen paar Warschau doen ‘komen. Bii de sta tions zitten zij in groeten getale in hoop jes bü elkaar met hun armoedig hebben en houden: allen hebben zii den blinken den samowar meegenomen: hii herinnert aan het verre huis en aan den vrede, die ër heerschte. Heele voorttrekkende dorpen Ziet men bü de stations te Warschau. Men Vindt er de ‘boeren met den Bbssischen Koebaaika naast Amerikaansche soldaten in «trenge kahki-uniformen. landslieden uit de Streek van Lowcz met de gele en groene linten op itan kleederen, die er hen als ipar pegaaien doen uitzien, naast hoogst mo dem gekleede Fransche dames en de on- venmüdelüke geheel in 't zwart gekleede Joden met de lijkkleurige gezichten en Me treurende oogen. Warschau is nu van vier zijden ingeslo ten en de Russen rukken in marche-tempo op de ‘bedreigde veste aan. Enkele afdee- lingen der Rooiden moeten al voet op War- schauschen bodem hebben gezet. De oorlogscorrespondent der .Berliner Zeitung am ALittag is te Lomza geweest en heeft daar een uitvoerig gesprek gehad met Weger, den chef van den staf van het 4e Russische leger. Gedurende dit onder houd kwam een commissaris binnen met het bericht dat reeds in Praga, het gedeel te van Warschau dat aan de Noorritiidk van de Weichsel ligt, wordt gevochten. Wiat er gebeuren zal. wanneer ^ie Russen zich in Polen’s hoofdstad hebben genesteld is niet twüfelachtig meer en is 't ook eigen lijk nooit geweest. <Men heeft aangeno men dat het de bedoeling iwas een soviet- regeering in Warschau te vestigen en aan de Russische verzekeringenvan het tegen deel werd weinig geloof gehecht. Terecht. H Wondt hoe langer hoe duidelijker dat de Russen 't plan koesteren Polen in een sov- jet-republiek te herscheppen. Weger gaf in bovenaangehaald gesprek, een zeer op-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1