No. 14394 1920. 59e Jaargang'. Woensdag 18 Augustu! IOSE en Jicht en. Feuilleton. il üe Vrouwe van Oarracourt Een Poolsch tegenoffensief. X^Ti.e-o.’w-s. en ^^d-^er-tezxtxeTolsucl voor G-o-vud.su erx Omstxexen uw IN VACUO BEHALVE ZON- BN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regels ƒ105, elke regel meer ƒ0.50. Bureau: M A R K T 31, GO U D A. Redactie: Telef. In tere. 545, Administratie: Telef. Interc. 82. 4010 27 BUITENLAND8CH NIEUWS. ziek ge- HOOFDSTUK XXIII. Lady voor mij vriéndelijk 11 del tegen nuwzwakte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMehenkomst van «oliede Boekhui dolaren, Advertentiebureau* en ome Agenten. Gewone advertentiën en Ingebonden meiedeelingen bjj contrkrt tot teer garadu- ceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. nog niet sterk dat heen en ischrift te Dlaat- tegengesproken zeide veel vol picnics INGEZONDEN MEDEpEELINGEN: Op de voorpagina 50 hooger. lie- vra- bladen g ling van den jke vermi beslag op ml in bü i uit bin- t Co., Den Haag. wü dat BELGIS, De runderpest. De bladen melden, dat er in het land nieuwe haarden van runderpest «Ün gesig naleerd. abonnementen op aangenomen voor door fterkenwoude, Achterbroek door ersche, Stolwijk. rooskli in werkeü. bii de eigen wq volkomen genegen waarmede zli voor den dag ko- ulann naai zou de Ita Ejjn aan de g zoenenden, zli George ’t par ing n.l. nog Maandag- ministerie van buiten- ux-cuden dag des mid- veraonden tele nd. waarin o.a. zou vers nen, die door Polen gei den. De i eieren op nu ik hersteld ben zeer vroolijk!” Zij keerde zich om en strekte de hand met een lach uit, maar Lady Farnley stemde niet in met dien lach. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de {postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zatei dagnummer 20 bjjslag op den prjjs. wij het spoedig vol zeide de oude dame. riger vooi heid is. ai door CHARLES GARVI CE ieauthoriseerde vertaling van 1 I' WE8SËLINK v. RO8SLM (Nadruk verboden") Geruchten over Warschau’s val. Tegenspraak. Poolsch afleidingsof- fensief begonnen. De bolsjewiki teruggedrongen. De voor waarden overhandigd. Britsche nota aan Polen. Ontspanning bij de entente. Lloyd George met vacantie. Italië wil bemiddelen. Britsche arbei ders met uitzetting uit Frankrijk bedreigd. Geen munitie voor Wrangel. Lloyd George over Ierland. Terreur in Griekenland. ONS OVERZICHT. Gisteren is het eerste telegram ontvan gen over den val van Warschau: een voor- looper, zooals bij iedere omsingeling van elke belangrijke plaats tijdens welken oor log dan ook, de wereld ingezonden wordt, een mededeeling, waarvan de juistheid in twijfel moet worden getrokken, hetgeen de bladen kortheidshalve aanduiden door een ^ken achter het opr'A—*- die eerder wordt vestigd. Drukkerij SOON - GOUDA. EESMIDDEUN SER" nLEVERZIEKVE ifdoend middel f. t.TS. NIERSTEENEN g. perbua ƒ.2.25 iBlMSSTEEMH perbusf.2JtA XIEKTE per bus ƒ.2.25 FORM Hen, onschadely* i ab voar ouderen gegarandeerd r. per doos f.5- ithekeri «iDroguIen te wenden tot 9PORTCOMP- Postbus 103 ANDERSMA SRQAM-SNBBK- \S Gouda. er goed uit! Wilt u een. tjper- ’er naar rond te rijden. Ik ■schijnen. Daartoe zullen alle man de wapens kunnen dragen, in de jeroofde provinciën gelicht wor- organisatie zullen Fransche offi- zich nemen. MEXICO. De erkenning door Amerika. Naar Reuter uit Mexico meldt deelt het blad Excelsior mede, dat Galderen. de hou- ge commissaris der Ver. Staten, aan Huer ta heeft laten weten, dat Wilson de tegen woordige regeering zal erkennen, indien 8 de GLORIA f 0.75 per doos. iar volgt toezending j«twi»*«l plus 0-20 L. Smith, N.Z. Voor 9071 46 iDe Kussen hebben met de overhandiging van de vredesvoorwaarden toch niet dur ven wachten tot den. val van Warschau een feit was. Volgens berichten uit Krakau hebben Maandag de eerste besprekingen tusschen de delegaties in Minsk een aanvang geno men. Na de formeele begroeting had het onderzoek der geloofsbrieven plaats. Zoo- dra deze waren goedgekeurd, verlangde de Poolsche delegatie mededeeling der Russi sche eischen, aan welk verzoek blijkbaar is voldaan. De berichtgever voegt er n.l. aan toe. dat de voorwaarden, vergezeld van een uitvoerig commentaar der Pool sche gedelegeerden, per koerier naar War schau zijn gezonden. Daar deae koerier vermoedeliik niet voor Woensdag in Warschau kan aankomen, verwacht men voor het einde dezer week geen definitieve ibesiuitên. stand zal dus niet zoo heel den gesloten, iets, dat een bijzonder groot nadeel voor de Polen zou zijn, wanneer de Russische legers hun omsingeling van Wiar- schau hadden kunnen voortzetten. Nu de kans gekeerd is, kan de vertraging den Po len misschien ten .goede komen. Te War schau heeft men eindelijk eens reden tot - De regeering moet dan hoofldstad gebleven zijn >sen zün >ndei eemgd Koninkrijk wil afscheiden; 3o. dat evenmin toestemmen in eenig voorstel de veiligheid van deze eilanden in oor- logatüd vermiadert. Men heeft mi) gevraagd wat voor onder handelingen reeds gevoerd xün. Welnu, op onze uitnoodIging hebben wil geen ant woord uit bepaalde, al dan ruet xeaagheb- bende kringen ontvangen. Op de vraag van Bottomlev of door de derde voorwaande de Sinn Feinere niet uit geschakeld werd, wide Lloyd George: Ik hoop van niet. Dat Is een zaak, die hun zelf aangaat. Het zou mjj zeer spijten als een der voonwaarden de meerderheid van het lerscbe volk buitensloot, want od het oogenblik kunnen zij xich er op beroepen, dat zij de moerdenheid van het lersche volk vertegenwoordigen. Wanneer zü be reid zün deze voorwaarden te aanvaarden, dan ajjn wjj volkomen genegen om alk voorstel. L men, te bespreken. GOUDSCHE COURANT. een zuiver i een degelijk or zwakken ït wordt met oedarmen, bü iwzwakte, bij prachtige kin- van typheuse gevallen waar ning geleden jk en gelelde- ke bijwerking, middel voor lifting en al- jestanden, gebruik^aan- 11.-. 12 fl. 4029 40 apothekers en be legen waal, al» men '““3 nu gebie- ver gehoorzaamheid. vraagteeki sen en dan beve'. De tijding van de Berliner Börsenzeitung staat niet op zichzelf: de Times en andere bladen hebben iets dergeliiks vernomen en volgens het Hlbld. zou de Russische regee ring reeds officieel kennis hebben gegeven van de inneming van Polen’s hoofdstad. De Sovjet-troepen zouden van Praga na een zwaren strijd in Warschau zijn I nengerukt. Het officieele bericht voegt hieraan toe dat de arbeidersklasse in Warschau de Russische troepen jubelend heeft begroet en dat grootsche betoogingen ten gunste eener sovjet-republiek Polen zün georga niseerd. Nu heeft de Russische regeering evenals elk ander oorlogvoerende, er belang bii den stand der krijgsverrichtingen rooskleu- K>r te stellen dan hü in werkeliilk- al was het alleen om lï onderdanen den moed er in te houden. Het wil er bü ons-niet in dat Warschau inder daad gevallen is, want allerlei andere be richten, die geloofwaardiger klinken dan het Russisdhe communiqué, beweren het tegendeel. Volgens het Zwits. Tel. Ag. zijn de door de Poolsche legatie ontvangen be richten niet in overeenstemming met het bericht, als zouden de roode troepen op 15 Aug. Wlarschau hebben bezet. De legatie ontvir.~ avond een door het minis iandsche zaken denzelfdt.. dags 3 uur uit Warschau v» gram omtrent den toestand. werd medegedeeld, dat een gedeelte der enaren naar Posen was ge- dat het geheele ministerie hau ophield. De inneming noch op 15, nóch op 16 luitsprekelük lijden Sindsdien heb ik eschouwtl, te traeh- rug is!” Lady Family keek bezorgd naar haar en ging voort haar magere hand te liefkozen. „Mijn beste, je bent hard woest! „Ja, dat geloof ik oojk. Maar ik ben nu weer heel wel heelemaal! Lady Farnley ging zitten, haar nog met tender medelijden aanziende. „Ik (ben blij, dat ik terug ben, mompelde zij; je hebt iemand noodig om voo<r je te zorgefa.” „O, iedereen is meer dan goed voor mij geweest,” zeide Lucille, „maar u mag mij vertroetelen zooveel als u wilt, liêve Lady Farnley.” „Dat wij ik,” zeide de dame, alsof zij het van plan was. „Wat is dat toch alles met Harry Herne, lieve? Dat was ook een verrassing. Harry Herne en $Mde?” Zij waren alleen in de kamer pp dit oogenblik; maar Marie Verner stohd te luisteren aan de deur. Lucille kromp ineen, maar zij keek de oude dame vast in de oogen. „Harry Herne en Susie!” zeide zij luchtigjes. „O, hij is weg, en zij ook! Hij is naar naar Australië gegaan, deuk ik. Ik ben het vergeten ik was ziek, zooals n weet; en Susie is naar Londen gegaan, zij wilde een be tere plaats, zooals zij dat noemen. Wat ziet - c tje met mij doen? Ik snak weer uit te gaan en ben van plan weer vroolijk te worden, Met gloeiende wangen en schitteren de oogen had Lucille Lady Farnley gezegd, dat zij van plan was vroolijk te worden; en op het oogenblik, dat zij die wporden sprak, was zij, zon der het te weten, op het keerpunt van haar leven. Zij zette zich tot het vroo lijk zijn met koortsachtigen ijver, die mevrouw Dalton en Lady Farnley ver ontrustte en Marie Verner verbaasde. Juist was de season in Londen voor bij en menschen keken wit naar uitnoo- digingen om de landhuizen te bezoe ken; dus besloot Lucille gasten op den Hof te verzoeken. „Wat heeft 'bron aan een rompslomp an eeti groot huis, als men het leeg houdt voor het gansche jaar?” zij tot Lady jFarnley. „Ik wil menschen hebben ik wil. het hebben. Wij zullen diners en geven, en en wat is er nog meer?” hier brak zij af. terwijl zij bleef staan in haar rusteloos heen en weer loo- pen in de kamer. Het was slechts eenige dagen na het bezoek van Lady Farnley en Lucille was nog mager, maar daar straalde het koorteAg, teringachtig Heht in haar oogen. dat Lady Farnley had opge merkt, en een heldere blos kleurde haar 7b „Kom! Denkt u, dat ik nooit eerder een zfieke gezien heb, jonge dame? Zeg aan uw meesteres, dat ik hier ben,” voegde zij. er kortaf bij, tegen een be diende;, en zij volgde hem naar boven. Lucille zat voor den spiegel met me vrouw Dalton en de nieuwe meid bij haar, en zij kromp ineen, toen zij La- dy {Farnley’s stem buiten de kamen hoorde. Nu was 't oogenblik daar om haar pas verkregen moed op de proef te stellen. „Kom binnen, natuurlijk mag ik bin- netikomen!” riep zij, terwijl zij bin- nentrad, toen stond zij eensklaps stil en verzachtte de stem: „O, mijnTtind! waarom liet je het mij niet weten Wat scheelt er aan?” Zij nam het meisje in haar armen en Lucille leunde met het hoofd op den sdhouder der oude dame voor een oogenblik, keek toen glimlachend op. „O, ik ben ziek geweest, vatte Kou de, zware koude, maar ik hen nu weer beter. Ik zou juist voor het eerst uit gaan. Wat hen ik bij, dat u De moordaanslag op Venixelos wm do aanleiding dat een tipje werd opcelichr van den sluier die alle aebeurea in 't Grick- sche binnenland bedekt. Het Hollandach Nieuwsbureau heeft nu nadere inlichtingen ontvanuren. Hot bliikt, dat sedert de afkon diging van den etaat van beleg de Vend- zolaansche regeering opnieuw begonnen is-met de vervolging van de pers der op positie en zii heeft enkele van de hoofd redacteuren van de voornaamste nieuws- gevangen gezet. Na de veroordee- _n Janna ros, den hoofdredacteur dei twee voornaamste dagbladen, de Esperim en de Prioni, en van PeUoupoulos, den hoofdredacteur van het socialistische blad Riseapastis, zijn nog vier andere hoofd- redacteuren gearreatewl. Hun wordt tea laste gelegd, dat xli artikelen hettaen ge publiceerd, welke een bedreiging van het huidige regiem uitmaakten. De artikelen waren nochtans door de censuur doorge laten en gesanctioneerd. IDe krijgsraden hébben een aanvang ge maakt met veroordeelingen in maaaa van royalistische officieren. Kort geleden heeft de krijgsraad te Athene acHt hoogge plaatste officieren ter dood veroordaald. Onder dexen bevindt zich de vroegere be velheinber van de onderzeeflotille. die zich gedurende de beide laatste Balkanoorlogen vooral in de Dardanellen onderscheiden heeft. q genezen. Zü ri)1' »rk en zij vertellen mie voor ben heeft is het mü gelukt te «tellen voor de iek, Jicht, S»it en ziekte behoort tot wallen, zal één doo# >ende zjjn, om U al ngen, maar toch za' os blijken, dat mijne watten. zerkrijgbaar in doo- OUDA b« ANTON en verder bjj de wenHch veel menschen on* mij te zien, te aingen eu te dansen vroolijk te zijn!” Lady Farnley was verbaasd en ang 8tig en trachtte haar er van af te bren gen; maar Lucille liet zich niet dwars hoornen. Een paar weken geleden hml een leder haar kunnen ovwrtujigeik, maar er wag w4n verandering gekomen Haar stem klonk ongeduldig en heve lena zij, die Susie had laten gaan en er nooit t haar liet wachten; zij. was dend tegenover de bedienden en wachtte directe Zij s<‘heen nooit rustig> ze zijh en ver anderde ieder haM uur haar voorne mens. Zij beval dat het rijtuig zou voorkomen en wanneer het voorstond, vertelaarde zij kwijnend, dat het te warm was om te toeren. Soms alool zich uren achtereen in haar kamer op en de bel/voor hei eten luidde te ver geefs; dan weer ging zij naar de ont- vang|camer en beval Marie voor haar te spelen, rusteloos op en neer toe pend. wat mevrouw Dalton's Moed deed verstijven. Maar hoe haar luim ook was. zij wilde niet gedwarsboomd worden; dus kreeg zij ook haar zin in *t vullen van den Hof met bezoekers. Er werden uitnoodigingen verzon den, en daar de hosschen van den Hof bekend stonden als goed onderhonden rti vol wild, en de eigenares* de rijk ste erfgename van het graafschap was, werden de uitnoodigingen gretig aan genomen. (Wordt vervolgd). Wij zullen de plaats vol maken, zult al uw vrienden uitnoodigen, ai de hei ren, die zoo waren.” „l)an zullen hebben, lieve”. „Maar ben je zeker, dat je flink ge noeg bent? Je ziet er uil. Lucille. Er is iets aan je. mij niet aanstaat, kindje,” „Wat bent u bezorgd’ Ik voel me heel goed, ik voel mij als een jonge leeuwin’ Wat heb ik aan dit groote bulten en al mijn geld, als ik geeti ple zier kan hebben? Ik snak er naar! Ik definitieve besluiten. De wapenstil- zal dus niet zoo heel spoedig wor- m, iets, >or de Poli s legers ihau hadden is gekeerd i misschien x heeft men eenig optimisme, ook rustig in de en noch naar Krakau, noch naar Pot gevlucht, zooals sommige correspondenten beweerden. Van de entente heeft ze een nieuw be- wys van sympathie ontvangen in den vorm van een nota der Britsche regeering, die de volgende punten inhoudt: De Poolsche regeering mag zich tijdens de vredesonder handelingen met Rusland niet inlaiten met discussies over voorwaarden, welke de staatkundige onafhankelijkheid van Polen zouden kunnen schenden. Bii de verdedi ging zijner onafhankelijkheid dient Polen tot verder volhouden bereid te zijn en ten minste 22 divisies tot den strijd gereed te houden. De regeeringen der Entente be! ven Polen te helpen, door munitie, wape nen en officieren te zenden. De Entente waarborgt, dat Polen van het Westen uit niet af gesneden zal worden. De Poolsche opperbevelhebber mag geen andere dan mi litaire functies uitoefenen. De Weichsel- linie mag niet worden opgegeven. Ziet voor de Poolsche regeering de toe komst er iets zonniger uit, ook de politieke hemel der entente is opgeklaard. Er is alle hoop, dat Frankrijk en Engeland het met elkaar eens worden, zonder dat een nieuw onderhoud der eerste ministers noodig is. Het beste bewijs dat het onweer is voorbij getrokken, is wel dat de Britsche koning George zijn, wegens het conflict met Frankrijk uitgestelde reis naar Schotland heeft ondernomen en dat Lloyd George het plan heeft vandaag met zün dochter een vacantie-reis naar Luzem te ondernemen. Voor hoe lang is oi&ekend. de premier keer natuurlük zoo noodig op *t eerste rende Rooden hebben de Polen al hun krachten bügezet, ze zün een afleidend te genoffensief begonnen met aanvankelijk resultaat, zoodat de bolsjewiki in ’t gedicht van hun einddoel, nog wel eens een leelüke teleurstelling zouden kunnen hebben. 'Wanneer dit offensief, dat onder per soonlijke leiding van Pilsudski staat, blij vend succes heeft, zal niet alleen Warschau worden gered, doch zullen ook de onder handel ingen voor wapenstilstand en vrede een geheel ander aanzien krijgen dan zü tegenwoordig dragen, zegt een draadloos bericht uit Nauen. Een tweede omnarsch der Polen is begonnen in den sector van Gorakaliwarya en de vesting Modlin, die tot strategisch doel schijnt te hebben de verovering van de linie Siedlez-Brest-*Li- tifsk, waarvan het gevolg zou zyn, dat de belegering van Warschau zou moeten wor den opgeheven, daar de verbindingsliniën der Russen in gevaar zouden komen te worden afgesneden. Maandagavond had den de Polen reeds de lün Garwolvn-Zele- kof, ten Zuiden van Lukof bereikt, zoodat de helft van het verloren gebied tusschen Weiehsel en Boeg weder in hun handen is en waardoor zü de verbinding der Russen met Biala bedreigen. Het Poolsch legerbericht van Maandag houdt in: Heden zün onze troepen het te genoffensief, onder leiding van den opper bevelhebber begonnen. Na een marsch van 10 KJd. langs de VMieprcz bereikte de 14de divisie 's middags Garwolin en omsingel de zoo den vijand die bü Mareiowdtsj trachtte dc Weiehsel over te trekken. De linkervleugel van het vierde leger heeft he den een tegenaanval van den vijand bii Koch afgeslagen, waarbij een kanon. 14 machinegeweren en 200 gevangenen m onae handen vielen. Onze legers gaan in snelle marschen voorwaarts. Warschau is dus naar alle waarschijn lijkheid niet door de Russen genomen, om het bezit der stad wordt verwoed gevoch ten en de bolsjewiki ervaren in hun ge dunde gelederen, dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. De Polen zullen zeen, mid del opbeproefd laten om de Roode Golf te keeren, die in staat is te helpen en die in ’t bereik is, moet hulp bieden, gaat ’t niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. In het vroegere Duitsche gebied zijn alle mannen reeds opgeroepen tot dienstneming in het leger. Een Vaz Dias-bericht uit Berlijn zegt hieromtrent: Te Thorn heeft een groote vergadering van vertegenwoordigers van Groot-Polen plaats gehad, waaraan meer dan 1500 per sonen deelnamen. Men besprak de oprich ting van een groot reserveleger, dat van uit het westen op het tooneel van den strijd verplegingsmateriaal en een aantal i mobielen, welke zullen worden ingescl met bestemming voor Polen. Aan ’t slot der rede, die Lloyd G< ir. 't Lagerhuis gehouden heeft voor lenient op rèces ging, heeft de premier ook geantwoord op een vraag aangaande de politiek der regeering in Ierland. Hij zeide o.m.: Ik heb volkomen duidelük gemaakt wat onze houding is voor wat de onmiddelliike maatregelen betreft. De regeering heeft zekere voorstellen gedaan om aan de ler- sche publieke opinie tegemoet te komen. Bü meer dan een gelegenheid ben ik zelfs nog verder gegaan en heb gezegd, dat on der drie duidelijke geformuleerde voor waanden de regeering bereid is om met ieder die zich er op kan beroepen een ler- sehe opinie te vertegenwoordigen, voorstel len te bespreken, die volgens haar oordeel geschikt is om de lersche openbare mee ting te bevredigen. Die voorwaarden zijn: lo. dat aan de zes graafschappen, die Ulster vertegen woordigt een afzonderlijke regeling toe gekend wordt; 2o. dat wü in geen geval zullen toestemmen in eenig plan, dat Ier land of een deel van Ierland van het Ver- wangen. „Dan komt de jacht”,I zeide Lady Farnley. „Dank zij Harry Herne, hebt it prachtig wild, naar men zegt, ve. IJ zoudt eenige hoeren! kunnen gen voor de jacht.” „Ja, ja”, bevestigde Lncille, een „ogenblik de rusteloofe oogen sluitend, toen zij terugbeefde bij het hooren vtm Harry’s naam. „Wij zullen het voor huis wol geweren hebben”, voegde zij er aan toe met een korten vreug- deloozen lach. Wat heeffl men aan wild, als men niet jaagt?” „Arme Harry’” mompelde Lady Farnley, „hü had moeten blijven.” „Spreek niet over hem”, riep Lu cille uit. oen oogenblik’-wachtend, toen begon zij weer vlugger heen en weer te loqpen. „U bont het geweeet, die mij hebt aangeraden hom te ontslaan. Maar spreekt niet over hem, er zijn belangrijker zaken om over te deuken. Wij zullen de plaats vol maken. I’ ■*r Londen terug. Ten overvloede tabaansche regeering voornemens geallieerde regeeringen in ver- -.dn voorstellen te doen om Jn de betrekking tot Rusland een ontspan ning teweeg te brengen en Europa een nieuwen oorlog te besparen. 't Krakende bouwwerk van de entente tal dus weer wat worden bügespükerë tot nieuwe schokken wederom scheuren ver oorzaken. ■De officieele band kan intusschen niet beletten, dat de Britsche arbeiders over de Fransche regeering nog slechter te spre ken zullen «ün dan over hun eigen be wind. Een ervaring door twee Britsche ar- beidersafgevaardigden opgedaan, is weinig geschikt de gemoederen te beduren. Adamson, voorzitter van de Kamerfrac tie der Engelsche arioeklerspartü en Harry Gosling, voorzitter van den bond van Ën- geische transportarbeiders, zijn gistermor gen te Parijs aangekomen. Ze hadden een onderhoud met Jouhaux, den secretaris der C. G. T. en xouden gisteravond beraadsla gen met het dagelüksch bestuur der socia listische partjj. Zü zün echter beiden uit genood igd Frankrijk te verlaten, onder be- dreiging met uitzetting. Zü hebben aan een redacteur der Popu laire verklaard, dat zü zün overgekomen om de Fransche arbeidersklasse od de hoogte te houden van hetgeen de Engel- sche arbeiders doen ten einde den oorlog te voorkomen en tevens om de plannen van de C. G. T. in verband met dit doel te vernemen. IBelgië’s houding inzake de Russisch- Poolsche kwestie is onzeker. Voorloopig ontkent ’t departement van den miniater- presklent, dat er te Antwerpen goederen aanwezig zün, bestemd voor generaal Wrangel. Er bevindt zich alleen een hoeveelheid auto- theept regeeringsambtei zonden, maar c zich nog te Warschi der stad kan dus i. Aug. zjjn geschied. Ook in officieele kringen te Londen is geen bevestiging van het bericht betref fende den val van Warschau ontvangen. De laatste telegrammen der intergeallieer de missie in Polen, dxl. 16 Aug. melden juist dat de Poolsche verdedigingslinie hersteld is en dat het Poolaehe tegenoffen sief in het zuidoosten is begonnen. Od het zuidoostelük front trekken de bolsjewieken met spoed terug. Onder den geweldigen druk van de nade- Harry mompelde irniey, „iiy iiau mwicu „Spreek niet over hem”, riep 31,99 ’5

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1