II behoeft oiel buiten GOUDA te gaan, om Uw Kleedingstukken, Najaars- en Wintergoederen ALS NIEUW te laten stoomen of verven; ’t is toch al bekend genoeg, dat wij mihstens evengoed en zeker goedkooper afleveren, dank zjj onze hoogst moderne inrichting, en... U bevoordeelt de stedelijke Industrie! DD.D Prijsverlaging CitC^T' ff „De Pelikaan” No. 14; Bericht van Tiizet. De Huid! Bestel Uw Drukwerk bij A. Brinkman Zoon. ƒ250 I J f Gemeubileerde Zit- en Slaapkimer gezocht door jonggehuwde lieden, zonder kinderen. Aanbiedingen met prijsopgave onder no. 5074, Bureau „Goudsche Courant”, Markt 81. 8 Bouwmanswoning met BESTE LANDERIJEN in Bloe- mendaal b(j Gouda, groot ruim 14 ISTie- Eindelijk Genezing! AANBESTEDING. i 1 ANTON COOPS DROGIST - WIJDSTRAAT 21 II WIEnJ lEi BEHOEVE Vil MILIT4IRE E1NT1NES 11 Liq. ij 1.35 Ij Algemeens Vergadering van Aandeelhouders prijsopgaaf Meubelkoopjesü Trouwen!! Turfmarkt S4. 0^.nfTessanëffsl<on ink lijke Fabrieken LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en W.L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde lakken. - Stoem-Wasscherij, Ververij en Chemische Wasscherij, TELEFOON 196, 253 en 476. Feuille Da Vrouwe van door ,,Zijn Gewicht in Goud Waard“. N.V. „DE TIJDGEEST", frekhinq van 500 nummtn tenovcritaan van Notarli ft. 6. MULIE. 10 Van heden af is 5072 11 Ver- Redactie: Telef. 3766 104 34 4400.— 17561 tistof. haar« I' 76) Ck H»matog«n Sanalogan Haamoferrln. ^GEDEP HAND Cl ^3 MERK. Ouders denkt om uwe kinderen! Wormen veroorzaken vele kwalen. Visser’s Wormpoeders zijn van bijzondere samenstelling, welke zeker werken. PRIJS PER DOOS 60 cent. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 2962 34 ABONNEMi per kwartaal j Franco per poi Abonnement* b(j onze agente ADVERTEN 1—5 regels 1, 15 regels 1. 15 cent per reg Gevestigd te GOUDA. :n KOKO It eenvou» het xacht 84 12539 10507 12606 14911 39 15 1(605 42 14 12817 15 12918 ADVERTKNTIIN. Voor de zeer vele blijken van be langstelling, ondervonden bij de ge boorte hunner Dochter, betuigen de Heer en Mevrouw BECKING Vrrhrek van dhr Sands hun welgemeenden dank. Gouda, 28 Augustus. Eenig nieuws i keert zich van Giolitti. Fel Reeds 35000 j van het terugi Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast zich te HAASTRECHT. de heer J. SCHEER. w 0.75 0 32 Uitsluitend verpakt in blikken bussen. bij eiken winkelier tot onderstaande prijzen verkrijgbaar: AGENDA. 19 Aug. 8 u. Café „Het Schaakbord”, Ver gadering Bond van Vertegenwoordi gers van Verzekeringsmaatschappijen Ziekenfondsen. Fabrikant P. Visser, Em.-Erfsch. veen (Dr.) N.B. Laat u geen koekjes, flikjes, of andere-z.g. wormmidde len geven, doch eischt alleen V I S S E R s Wormpoeders. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbroek door J. NOOMEN, Beiersche, Stolwijk. De Commissarissen van bovenge noemde N. V. maken door deze be kend, dat ingevolge Artikel 19 der Statuten eene zal worden gehouden op Dinsdag 31 Augustus 1920 ten ll’/j uur v.m. in Hotel'de Zalm te Gouda. 5069 26 COMMISSARISSEN VAN DE N. V. GROSSIERDERIJ. HET BESTUUR van de Woning- bouwvereeniging „Waddinxveen” te WADDINXVEEN verzoekt voor de benoodigde ophooging en het maken der rioleering voor de aan te leggen straten bü hare woningen. Voorwaarden en inlichtingen bij P. D. STUURMAN, Architect, Waddinx veen. 5073 20 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Wijd- straat en te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN/ GOUDERAK. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT, Gouderak. Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON GQMDA. /''VISSER’S'^ Wormpoeders’ LWetüg gedeponeerd! KjZeker werkendbja Soliede Salon- en Huiskamermeu- belen als Tafels, Stoelen. Linnenkas ten, Spiegels, Schilderijen, Theeta fels, Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten, Clubfauteuils, Züden pluche Ameublementen. Leer ameublementen, Kapokmatrassen. Wollen- en Satiin- dekens. Stroamatrasaen. enz. enz. 5396 SPOTKjOOPJBSII! 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. SIM0RSTUlT44b Muil, n.b. iikhieWi ROTTERDAM. Telefoon 12800. 76i. 7732 59 65 85 7828 54 61 per kilo pond half pond ons BENT II EEN RIKIKERT Koopt dap onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechte 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2882 8 Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededceling te mogen ontvangen van vergaderingen, concerten, vermakelijk heden, enz. om deze in onze agenda te vermelden. 74 20903 18548 16402 92 18 18628. 58 43 81 18726 Notaris J. VAN KRANENBURG te GOUDA, zal op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1920, des avonds 7 uur, in Hotel „DE ZALM” aldaar, publiek verkoopen: de volgende onroerende goederen, alle te Gouda, en wel 1. WINKEL- en WOONHUIS met nieuwe gemetselde Schuur daarach ter, Kleiwegstraat 28. Vrij van huur. 2. WINKEL, en WOONHUIS met Pakhuis, Raam 24. Vrij van huur. 3. WOONHUIS naast het vorige, 22. Verhuurd voor 1.75 p. w. 4. PAKHUIS, Verloren Kost 11. Vrij van huur. 5. WOONHUIS, Raam 18. huurd voor 1.20 p. w. 6—10. VIJF HUIZEN, Graaf Flo- risweg 34, 36, 38, 40 en 42. Verhuurd 42 voor 4.—, de overigen voor 3.p. w. 11. Perceel BOUWTERREIN met steenen Schuur, Vierde Kade, achter de vorige perc., breed 7 M. en diep 45 M. verhuurd voor ƒ1.p. w. 12. WOONHUIS met afz. BO VENHUIS, Nieuwe Markt 26127, zoo mede Schuur en groot terrein daar achter, met een gezamenlijke opper vlakte van ruim 1400 vierk. M. Uiter lijk 1 Nov. a.s. te aanvaarden. Bezichtiging als gewoonlijk. Betaling en aanvaarding 29 Sept, a.s. Breeder bij notitiën, vanaf 23 Aug. verkrijgbaar. 4057 53 WORMERVEER OPGERICHT 1765. 627 Voedert uw Vee met SOYABOONENKOEKEN merkw.u Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. 10735 4013 v 90 7578 9667 11950 81 4,705 96 44 -65 50 91 34 12102 13) 2747 5123 7637 35 31 9840 88 122K 93 9926 70 12306 10035 Winkel: MARKT 41. 5071 60 Fabriek en KantoorAmerika 21 en 22. 25 Aug. 7% uur. Groote of St. Janakerk. Uitvoering^vun Gewijde Muziek. 842 76 68 3298 904 3385 63 3428 1010 83 21 3561 67 66 601 1129 73 S- 46 3607 6170 1252 45 6211 1300 68 31 86 3708 94 1419 30 6551 1501 3833 5? 56 90 6625 64 96 75 98 93 3983 684? 1632 4238 L, 49 4303 6921 65 8 33 1784 78 45 1860 1930 38 4514 39 41 17 97 57 26 7217 60 54 40 2060 4660 71 73 14 83 98 18 88 218/ 45 99 08 47- 2226 34 55 2319 53 752J 2403 93 46 4 4912 54 •W 43 14 75 De Poolache nieu heel traagjes te komt een kort, binnen. Zoo wetei feit, dat de Russisc lingen in een meiaj- den, een bijzondenh* natuurlijk te hunker ben nu een nieuw vi sche zwijgzaamheid len zouden de onde rekken om des te i teeren van de neder leger op ’t oogenblil zijn de rollen nu o trokken als overwin de gedelegeerden die genover hen zaten, zl sterksten, die de m, henzelf voordeelige dit inderdaad de hout sche afgevaardigden nlg weet men van hi men er niet eens zek< de hoogte zijn gebrat den toestand, misachi meening dat Warsch; geld wordt, wie weet dat de hoofdstad al ge 'bladen fulmineeren dj sische regeering, die legeenden de faciliteit* binding met Warscha de gedachtenwisseling vertegenwoordigers en gemakkelliken, roepen kan men er over oo de besprekingen sleepe langrijkste van de m berichten bevestigt n de Russen zich wat als gevolg van de Te Warschau is n telegram ontvangen, d i’ing zich niet houdt a welke Kamenef te Loi ceerd. Zij heeft nieuw leerd en wil o.a. de Poo Plichten, 200.000 art waardoor natuurlijk te ming van een Rood lege regeering zou worden 'De afwijking van de waarden is een verstand iets. Ze kan er alleen 1 thie die in entente-krin m Engeland en Italië, mee verspelen. Mogen v yen, dan is de slag vooi Lloyd George en Giolitt lAizem ontmoet en di naar het Britsche blad hebben de Russische reg CHARLES GA Geauthoriieerde ve I I’ WE88EL1NK- (Nadru Hij liep met haar weg, gedronken en al zijn geld Uarracourt zag hem en ha terug. Toen kwam hij ter «*ere jonge dame, een me «ijn vrienden voor hen •ten. Hij *ou haar trouwen, reeren en heel het goed, m< wuwde haar; en deze mj magere man, die daar sta. w&8 hun zoon.” Sinclair liet een uitroe tooien. »Ia dat alles? Wat is di *r onthaal over te n een verontwaardigd gefl <te Marines huwde een erfg ’teat hun zoon; en hy is n; ff^oordige Markies. Ik hel teegelegd om de aristocrat; nL* ^°’ÜS u’ maar ik weet te begrijpen. U zek Ml hrt w«i i,» mW Mdruk. ,Jk „a KOKO, een zuivere, heldere en niervette vloeiitof. bevordert den haargroei, versterkt klieren en h— i wortels, voorkomt het splijten en uitvallen. Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men 'een paar malen heeft gebruikt; men sprenkelt 1 dig KOKO op het haar, dan wrijft tnen I in oederwaartscht richting cn borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haar! WIJ stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan KOKO, maar wij zeggen en houden vol, dat geen ander preparaat KOKO als een zuiver geneesmiddel voo$ het Haar kan evenaren. WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke flcsch; KOKO wordt nooit los zónder vcrzc> gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht. P r U 1.05 kleine, 2.20 midden, 3.90 groote flesch KOKO Shampoo Poedert f 0.15 per pakje. Verkrijgbaar bij Apotheken, Droglaten ParfmneriehaBdelaren. VOOR HET f De op 19 Augustus j.l. in veiling gebrachte H. A., staat in bod en hooging als volgt I. Woning en ruim 3 H.A. weiland16700. 2. RuimF 2 H.A. hooiland achter 16300. 3. Boomgaard, groot 16 A., naast 11100. 4. Woonhuis en ruim 1 H.A. weiland 7400. 5. Ruim 2i/2 H.A. weiland 9100. 6. Ruim 2 H.A. hooiland achter 5 7. Ruim U/2 H.A. weiland naast 5 - 7600.— 8. Ruim lf/2 H.A. hooi land achter 7 5000. Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 der hoogsom ten kantore van den Notaris (Oost- haven 68), Gouda. De afslag blijft bepaald op 26 Aug. a.s. 12 uur (zomertijd) in hotel de Zalgi aldaar. J. VAN KRANENBURG, 5070 47 Notaris. 1527 82 Een nieuwe ontdekking, een vloei baar waschmiddel, een krachtig wer kende chemische samenstelling in op- gelosten vorm, door huid-specialitei- ten als de grootste vooruitgang in 't genezen van huidziekten erkend. HET Waschmiddel voor Huidziekten Een verzachtend, heelend vloeibaar waschmiddel, dat in de huid dringt en onmiddellijk verlichting geeft, Huiduitslag, Psoriasis, Ring worm, Zeere beenen, Puisten, Schil fers, Korsten verdwijnen door de ver zachtende, heelende uitwerking. D. D. D. dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen. Zalven ver stoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemen. D. D. D. opent de poriën, waardoor deze in staat zijn, het natuurlijk geneesmid del in zich op te nemen. Mevr. Parker, 10 Nelsonstreet, Sneinton, NvMtingham schrijft: „Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mijn armen en beenen. Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee dok toren geweest, echter zonder resul taat. Na het gebruik van 3 flesschen D. D. D. ben ik volkomen genezen. I). D. D. is z|jn gewicht in goud waard.” Prijs van een proefflesch ƒ0.75, en van een groote flesch, (inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeiiger) ƒ2.15. Verkrijgbaar bij alle apothe kers en drogisten. Waar niet ver krijgbaar wende men zich tot de al leenvertegenwoordigers: firma R. Meindersma, Den Haag-Sneek. Te GOUDA b(j: ANTON COOPS, Wödstraat 29, S. VAN LOON, Markt. Maandag 23 Augustus 1920 Pnj» van f 2060 20341 f 1500 2(35 f 1000 14728 f 460 7789 f 200 f 100 - Prilzen vjd 12 251! 4995 7’ 26 38 5023 13i 2747 234 74 26 64 2?44 41 429 88 5244 58 2964 82 69 86 96 7( 573 92 5354 644 3085 5466 54 123 56/5 7926 48 56 33 51 63 10197 97 55 79 8<6ö 10276 12441 784 69 570 i 8109 88 34 5(09 8.01 1C3C7 42 89 61 10465 56 !905 73 - 31 83 51 8302 69 24 J18 33 80 8436 >170 43 7510745 88 71 (569 - 8634 52 38 525 8705 62 64 65 79 343 98 53 8847 11021 81 8J 31 13608 8900 32 18 30 89 26 68 90(2 11116 49 7C0I 12 34 95 29 11203 13706 32 23 35 73 11344 91 9164 11462 96 9209 87 13875 21 96 13916 65 9316 .66 9420 76 9560 1 9526 35 41 80 92 93 1764520015 17722 42 29 20111 44 17 49 31 67 37 71 40 99 85' 17804 89 6620224 7! 48 87 70 7165 20318 90 31 -•*) 19 20417 20508 20 82 753 62 2087 78 95 4450 4514 26 72? 54 ">C0 1777 7398 83 7418 99 69 4852 75 53 752J 93 46 4912 54 11060 12683 velgen gekU 14242 16511 18874 53 45 18941 92 87 49 97 16620 19022 73 14410 29 43 98 21 9019171 210 33 16795 83 45 50 16811 19222 85 14553 43 19310 r? 57 16908 82 9 146'4 76 19410 10 19 17053 33 43 27 17167 55 14710 76 19513 36 78 <7 49 17213 19611 14831 78 36 63 17395 19795 U916 17439 19858 37 79 84 52 17505 96 54 27 19930 88 26 21 15011 ,r745 50 19 71 54 33 72 13052 50 108.0 98 15108 35 13222 59 38 13301 15215 43 40 38 44 13404 58 46 13535 64 ann. gg .wj4 15406 15586 1569017! 95 15729 18049 37 84: 15804 18177: 97 90 159C0 18233 75 18322 207! 16003 49 L 98 28 35 75 20870 11537 511621218421 81 90 63 15 49 84 11624 14016 16 54 M 34 38 16301 -- 36 49 37 69 70 - 1726 14119 45 26 V7 14222 24

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3