I I I I 1I Woensdag 25 Augustus 1920. 11 59o Jaargang. ïTievL-ws- -^L.d.'vex'texi/tieTolsLcl vooiGto-cicLsl ozx No. 14400 ïrsvwtgül luiskamermeu- II »n, Linnenkas- II iryen, Theeta-11 etten, Boeken- II Ziiden pluche II meublementen. II en- en Satiin- II n. enz. enz. II BS!f! 20 II R JONGELUI U PLANNEN. I oMEkhieUdejl gfoon 12800. en Jicht De Russische eischen afgewezen. i JDGEEST". immers ten overstaan Q. 6. MULlE. Oe Vrouwe van Darracourt door in. Feuilleton. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 regel» ƒ2.05. elke regel meer ƒ0.50. |2?£JSPCRA# Redactie: Telef. Interc. 545. BureauM A R KT 31, GOUDA. Administratie: Teief. latere. 82. de iten. rgiis- ciyen 629 142 de Re zelf no 12 77/ zii I [JA. „u moet (Wordt vervolgd.) Gewone advertentiën en ingeionden tnedetieelingen b(j contract tot zeer geredu ceerden pr(jö. Groote letters en randen wordbn berekend naar plaatsruimte.- Advertentiën kunnen worden ingezonden dèor tusNchenkomat van «oliede Boekhaa dolaren, Advertentiebureau* en onze Agenten! te of St. Janskerk. ?Üde Muziek. lenstellii macht I om m pogingen aan de volken INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN Op de voorpagina 50 hooger. :om- t en ijkheden te Gouda, den verjaardag van en 1 teedenheid, kan i lat LI te len ’t com- aan ge- «Ike >en, i de irige rede ge- betoogde, dat par- nu ge- ge- 13646 13710 26 83 98 13UC2 158L 815011 23 03 14050 souve. onder vraagt een de stad Ische 1 plaats teregelde dit all GeautboriB*eerde vertaling I P WESSELlNK-v (Nadruk verboden zün eischen leabepahngen, ■eft tot g“ 5 en Giolitt. te van Polen en Rus- bekeerd t of meer’ nota (of Lu gustua 1920 9271 74 2 37 28 90 5317601 15232 44 1X542 85 15470 CHARLES GARVICE van R< )SSL M nota aan Moskou moet met lublicatie overeenstemmen, ud in de gelegenheid gesteld groep i rich- loor 10.00(1 iteriaal. m de Pöol- izofsbaak. de GLORIA ƒ0.75 per doos, r volgt toezending twissel plus ƒ0.20 Smith, N.Z. Voor- 9071 46 geregeld tijdig me- angen van vergadc- lakelükbeden, enz. k te vermelden. 16796 63 16821 189*6 L5 4!» 16959 7o 68 HO 17033 19010 47 2' 17128 5: 17x00 19UX 117323 I 25 6. I 5519214 117420 59 28 65 69 (W il 92 39 17551 19500 53 57 74 litsprekelijk Ijjden Sindsdien heb ik schouwd, te trach- I genezen. Zij zijn k en zij vertellen de voor hen heeft is het mij gelukt te stellen voor de iek, Jicht, Spit en dekte e behoort tot allen, *zal één doos nde zijn, om U al gen, maar toch aal i blijken, dat mijne atten. rkrygbaar in doo- 1DA b(j ANTON en verder bij de 19780 lütiö 76 223-036 67 «3 7620101 79 38 ui W >7741 20215 67 17824 69 28 20313 74 34 i H) 37 17963 56 18Ü3U 20411 118115 3' 18 2661I i 60 71 I 7220604 I 8720156 I 95 26935 118336 13 18365 16092 18459 “156 7» -- 86 de eemge kloppen.” Hjj herhaalde de speech, die hjj by zich- zelve had opgemaakt onder het rooken van zijn sigaar, vloeiend, welbespraakt, maar zij hield hem tegen met een gebaar. „Nu niet nu niet!” zeide zy afgebro ken, „op een anderen tüd.” Z(jn gelaat verduisterde. „Je benl^bet werkelijk vergeten”, zeide hü veelbeteeke- nend. „Het was toch slechts koude dank baarheid. Je bedoelde niets anders dan een beleefd „dank u". Welnu, jMiebt de over eenkomst verbroken. Je je beklagen, als ik gedwongen ben je voorbeeld te vol gen." „Ik hou van je, Lucille, hartstochtelijk. Ik heb je lief gehad sinds ik je het eerst zag ik denk, dat je het weet. Je bent vrouw, die mij het hart deed Irukkerij OON qovBA. ror- our. >and begrype- ze ook is. want de rrede in ’t Oosten is van haar te krijgen. Ztf was hier een poosje geleden alleen op het terras. Ik heb reden u aan te raden geen tijd meer te verliezen. Goeden nacht!” Merle ging nadenkend de stoep op. Hy had, voor hü sprak, reeds besloten zijn laatste troef uit te spelen, en hare woor den moedigden hem aan. De klank der mu ziek drong door de half geopende vensters; en hij stond naar binnen te kijken in de prachtige kamer. Lucille zat bijna binnen zün bereik. Zacht het venster openende, fluisterde hü haar naam. Zü schrikte op en keerde het gelaat naar hem toe, met zulk een onwillekeurig© uitdrukking van vrees, dat die den meest vurigen minnaar moest hebben af geschrikt. „Wilt u een oogenblik buiten komen", sprak hü, „er is iets wat ik u wenschte te vertellen.” Z(j stond op en kwam buiten en hü sloot het venster achter hem. Zü schrikte een weinig terug door deze daad, maar hü kwam dichter by haar met een arglistig voorkomen van eerbied en toeyyding. „Hebt u het koud? Zal ik iets warmees voor u halen dan dien mantel?" „Neen, ik hem het warm”, antwoordde zü met een gedwongen lach. „Laat ik u dan ten minste de shawl om- doen.” Hü trachtte het te doen, maar zü wierp die met een vlugge, zenuwachtige beweging van de schouders. „Lucille, bent u bang voor mü t” mom pelde hü verwütend, de stem latende dalen tot een zacht gefluister. ,J&, neen, neenl” antwoordde zü vlug. „Wat hebt u mü te zeggen.” heeft de door Enge len van de hand gewe- hadden tot den vrede GOIIISIHI' (III liAVI. VER9CHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, ovepal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan on» Bureau: Markt 31, GOUDA, bü «nz© agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoevende tot den bezorgkring} 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Vpn buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 16 cent per regel. Advertentiën in het Zatefdagnummer 20 btfslag op den prfls. men af. dat binnenkort een - drie ministers zal plaats verluidt zouden Millerand en ir half September in Arxles- en. Giolitti en Lloyd George jn bespreking hebben. geallieerden heeft de Russisch- orlog alleen voor België nieuwe den gebracht. Na de Maandag fehouden kabinetszitting, waar de regee- besloot de tegenover Polen aangeno- heuding niet te wijzigen, heeft de heer Paul Hvniann, minister van Buitenlandnche Zaken, zijn ontslag ingediend. Hü heeft in de kabinetszitting een uitvoerige rede ge houden, waarin hü opnieuw betoogde, België thans naast Frankrijk openlijk til moest kiezen ten gunste van Polen, de Sovjet-regeering de voorwaarde had steld. dat 200.000 Poolsche arbeider» wapend moesten worden. Minister Vandervelde. wist door met zijn ontslagneming te dreigen de meerderheid van het kabinet aan zijn zÜde te krijgen. De commissie voor Buitenlandsche Zaken uit den Senaat had gisterochtend minister Hymans nog verzocht om den Senaat een uiteenzetting te geven van het Belgisch Over de gevechtaactie op 't Pooisch-Rus Hische front kan alleen worden gemeld, dat de successen der Polen voortduren. Het overschrijden van de 0ost-4*ruisiache grens door Ruaaieche troenenafdeelinven neemt toe. Tot dusver zijn er oageveer 20.000 man de grens overgekomen. De Du it ache regeering heeft daarom bütondere maat regelen moeten nemen ter grensbewaking en aan do geallieerden verzocht schepen beschikbaar te stellen teneinde de geïnter neerden naar verderaf gelegen plaatsen te vervoeren. Terwijl een draadloos telegram uit Mos kou van gisteren zegt: In de districten Lomza en Bielostok zijn hevige gevechten aan den gang tegen de oprulkkende Polen, bevestigt een bericht uit Warschau de ver overing van Bielostok. dat het naaste knooppunt is van den spoorweg Peters burg'Warschau, 100 mülen ten O. van Warschau. Lomza ligt slechts 20 miilen van de OostJ’ruisische grens. Het bolsjewistische leger, dat ingesloten is tusschen de Naref en de Pruisische gren«, doet krachtige pogingen om te ont komen. Wanhvnlge gevechten hebben plaats in het disthe^ Mlawa-Soldau. Een poging der roode troeben om de Poolsche linie te doorbreken en de Naref over te steken Is volkomen gefaald. De slag, die bij de midden-Naref woedt, zal beslissen over het lot van alle roode troepen, die op gesloten ziin tusschen de Naref en de Prui sische grenzen. Verder wordt nog uit Warschau gemeld, dat de Russische troepen, die tusschen de Welchsel en de Duitscfce grens binnenge drongen waren, in vollen aftocht zün. Op het gevechtsterrein bii Hrodnltsa vonden de Poten onder honderden bolslewistischo lijken drie Duitsche officieren. De van generaal Osinski rukt op in de ting van Bozany. De vijand verlo"*- gevangenen en ander oorlogsmaL... Aan het middenfront bereikten J, •che troepen de linie pstrof-Ozvzo Aan het Zuidelijk front trekt de viiand zich snel terug. Bü Lemberg maakten de Polen een aanvang met het tegenoffensief tegen de bolsjewistische cavalerie. U136 11169 .4453 19423 62 14603 20129 20490 ci^en (jejd. 179 11629 14258 16552 1854» i06 49 60 6018620 15 63 74 84 18727 i4i 11716 14327 16607 74 61 51 29 1018832 133 84 32 56 35 148118.9 144091"’'“’ 77 30 25 16821 Ml 75 45 25 ,48 11977 14565 1- 6012028 67 63 12134 14645 1 74 71 67 b2 86 78 !39 92147V2 47 96 85 MO 12213 85 3? 4914833 44 12337 83 172 46 14951 KM 12423 91 25 1254 A 15036 45 66 M« 12640 - -- 25 62 65 62IS«43 36 1271315Ï13 65 iWW 41 33 - 4312830 100 12913 41 23 53 90 «JU 13081 52 8815471 JiV 13124 1551017741 16- 20 ui IMlÓ ondanks ..t voor weigeren haar nood- rug te nemen, bii haar blijft volharden en voeren op Poolsch ge- voorwiaarden aan/ Ue*t ingen. dan zal geen de Soviet-olichar- of daarmede kun- ls een niet in de vrühedt van dat land. dergeliike voorwaarde lorwaarden is toe ring. die Kamenef Jng had gegeven, -gdergesclükt be- uit het uittreksel dat hü aan de j8 één len met een o licht heenloopt over het wordt moeleUik, zoo niet 61 35 66 13211 98 89 315 13373 55 100 13440 71 51 421 91 13579 50 97 13646 81 247 13710 85 57 2615730 59 83 48 96 98 90 335 139C2 15812 48 8 15019 411 23 63 12 93 MM- 57 14060 1011. 593 9316322 806 14134 16469 18528 25 14245 74 75 l standpunt ten opzichte van Rusland. Hv- inans deelde echter mede, dat hü damia- sionnair was en dat men «ich moest wen den tot den minister-president Delecroix. idle optreedt ala minister van Buitenland- sche Zaken ad interim. De toestand jn Opper-Silezië is weinig verbeterd. De socialistische politieke par Uien en vakverenigingen te Beuthen heb ben een oproep tot de bevolking gericht. Waarin zü dreigen met een algemeen* sta ling. wanneer de intergeallieerde cc missie haar belofte met houdt en orde rust in Opper-Silegië niet herstelt Het district Tarnowitn is thans b(iua heel door de Polen bezet en de stad zelf wordt bedreigd. Er staan Poolsche linie- troepen op Duitsch gebied in plaats v^n tooal» tot nu toe alleen ongeregelde ben den en de Franschen laten dit alles toe. „Iets waar ik nauwelyks den moed toe heb”, hernam hü- „Wanneer iemand zün hart op zoo iets gezet heeft, dat het van vurige begeerte klopt, is het moeilijk om te spreken. O, Lucille! ben je onze overeen komst vergeten?” <(Overeenkomst?” herhaalde zü afgemat, begrypend. mompekle hij, „onze overeenkomst. Als jij die vergeten bent, ik niet. Ik heb er dag en nacht over gedacht, sinds wy die sloten, Het is mün kostbaar bezit gewor den; het maakt voor my' de eemge hoop op geluk uit, voor nu en later. Lucille, je weet dat ik je lief heb!” Zij huiverde en trok zich een weinig te- tug; maar hü volgde haar met een behoed- zamen, haast onmerkbaren stap, zijn oogen op haar gelaat gevestigd, iedere uitdruk king gadeslaande. „Ik en vreesachtig 's hemels wil Zoet en zacht als de stem klok bevatte een bedreiging en zü begreep het. Koud en bevend wendde zü üdh teh hem. „Wat bedoel je? O, je kunt niet nwwi- aen, dat je je woord zult breken? Dat sal Je toch niet doen?” „Een liefde xooals de mijne, maakt iemand wanhopig!” ging hü voort ,J)ag aan dag schün jé verder van mü te gaan. Je bent omringd door mannen.” „Waar ik niets om geef”, viel zü hem in de rede. „Maar een daarvan zou je kunnen trou wen!” vervolgde hü- „Lucüie, ik kan het niet langer verdragen; wü moeten van avond tot een besluit komen. Denk niet, dat ik hard ben; bedenk, hoeveel het voor mü zeggen wil al mün aanlach geluk. O, Lucillel als je wist hoe ik ten volle myn belofte gehouden heb! Zelf» nu nog houd ik mü aan de overeenkomst. Vandaag hoor de ik dat de politie „Stil!” hijgde zü, de hand op zü» leggende en vreesachtig rondkükende. „Wees om 's hemels wil voorzichtig! Iemand kon het hoeren, er waren zooeven mannen hier beneden! 0, wees vporxich- Ügl" Hü lachte inwendig om haar schrik. „Ik wil voorzichtig zjfn- Niemand kan ons hooren." „N«, ga voort, ga voort!" zei zü koorts achtig. „Wat heb je gehoord?" „Ik heb bericht, dat de politie de hand kan leggen op „Geen naam! geen naam!” snikte zü, verschrikt rondkükend. en de uitlevering worden met ver- Die der instel- Jersmilitie en die betref- iBialostok-Graiewo wor- ter tafel te kunnen wor- De grenslijn van Curzon ïmelyk verklaard. De verdee- onder de Poolsche oorlogs- ordt geweigerd, daar dit een jteekenen aou in binnenland- '._den en dus een schen- r Poolsche soevereiniteit, len worden onder voorbe- Polen vraagt een demar- m» den strategischen toestand. Zoo slecht was de verbinding Warschau- Minsk niet (hoe gebrekkig niet alleen het telegrafisch maar ook het personenverkeer tusschen beide plaatsen is. blijkt uit het feit, dat Poolsche en buitenlandsche jour nalisten, die zich vorige week op weg be gaven naar Minsk, naar Warschaiu hebben moeten terugkeeren) of de Poolsche ver tegenwoordigers zün toch aan de weet ge komen, dat zii de sterksten waren gewor den. ’t Is daarom, simpele comme bonjour, dat ze de Russische eischen van de hand hebben gewezen. De weigering is begrijpe lijk, hoe te betreuren ze ook is, want de mogelijkheid van een vrede in ’t Oosten is daarmee tot nog geringere proporties te- ruggebracht. Rusland was te ver gegaan niet den eisch tot instelling van een arbei ders leger, waarbij, naar later werd ge meld, nog een zeer nadeelige voorwaarde voor Polen was gevoegd. De sovjet verlang de n.l. dat. als de Poolsche demobilisatie haar beslag zou hebben gekregen, er nog 200.000 man Russische en Oekraiensche sovjet-troepen aan de grens van de onzij dige strook zullen Ibliiven. In verband met de voorwaarde, dat het Poolsche leger tot 50.000 man moet worden teruggebracht, beteekent dit dat de Russen aan de Pool sche grens een leger zouden houden vier maal zoo sterk als het Poolsche. Dat is zoowel voor de Polen als voor de geallieer den onaannemelijk. Polen, die nu on het krügstooneel bovendien nog aan den win- nenden, we mogen wel zeggen aan den ze gevierenden kant is, kan dus met een ge rust hart de bolsjewieksche voor waarden afwijzen. Dit heeft het dan ook gedaan, naar draadloos uit Minsk wordt gemeld. Van alle Russische voorstellen heeft er slechts één genade kunnen vinden bii de Poolsche gedelegeerden, n.l. die der demo bilisatie en dat is nog goedgekeurd onder voorbehoud, dat die wederkeerig plaats heeft, dus Rusland tegelijkertijd demobili seert. De eischen der ontwapening, van het slui ten der munitiefabrieken der munitie aan Rusland, ontwaardiging verworpen. Ung van een arbeidersmilitü fende de spoorlijn d den verklaard niet den gebracht, wordt onaannei ling van land slachtoffers woi inmenging bete-- sche aangelegenhedei ding zou zijn der De andere eischen houd verworpen. catielyn volger J de Sovjet-regeering, welke zü ontvangt - -lijft weigeren haar lottige voorstellen ten vredesvoorwaarden doorgaat met oorlog bied, ten einde de Poolsche volk op te dril enkele vrye redering kunnen erkennen mderhandelen. gedurende dezen korten oorlog Js aan hen die de nationale of in Polen wilden aanvallers wel de In het westen en m om vrede, maar irden. verkregen wan- rolken volkomen wordt op de eens gestelde voorwaarden terug te komen en wanneer hel dit doet, zal Enge land zeker niet nalaten den boetvaardige sovjet weer in genade aan te nemen en opnieuw de kwestie van de erkenning van de Aloskousche regeering op het tapüt te brengen. Dat het zoo gaan zal, wüat ook een nota uit. die Balfour heeft overhan digd aan Kamenef, den Russische gedele geerde in Ühigeland, en die er op geba seerd schijnt Rusland den terugkeer van de dwalingen zijn weeg» te vergemakke lijken. Balfour heeft een afschrift 'van inuniqué van de büeehkomst te Luzern Kamenef gezonden en hem schriftelük vraagd in hoeverre de voorwaarden, wei de bolsjewiki aan Polen gesteld hebbt overeenkomen met die, medegedeeld aan regeeringen van Italië en Engeland, op grond van welke Lloyd George en Giolitti hun besprekingen hebben gevoerd; en zoo ja, of de Sovjet-regeering voornemens i» die voorwaarden te handhaven. Balfour beschrijft de kweetie als zeer dringend en belangrijk en verzoekt uiterlük Vrijdag avond antwoord. Een copie van dezen brief is aan Tsjit- sjerin gezonden. Moskou kan nu per omgaande berichten, dat de gewraakte eischen op een vergis sing berusten of een dergeliike diplomatie ke wending geven, zoodat de sovjet zich zonder kleerscheuren uit de schermutseling met de entente kunnen terugtrekken. De Fransche bladen die juichen over de nieu we toenadering tot Millerand, hebben dus misschien te vroeg victorie gekraaid. Bij zonder ingenomen was de Fransche pers met het telegram van Giolitti en Llovd George aan Millerand, waarvan de inhoud was: Aan het einde van onze besprekin gen te Luzern zenden wü u onze hartelüke groeten en zien met genoegen bii een vol gende gelegenheid een ontmoeting met Ü.E. tegemoet. Hieruit leidt i conferentie der hebben. Naar Giolitti elkaai Rains ontmoete! zouden later eet Van de Poolsche ooi. nioeilijkhede" gehouden k«. ring t- ';-k men houding Te voelen, als zü in koeteen inü voorbij rollen, terwü’l de modder op mün jas spat, die grooten der aarde te voelen, dat ik hun geheimen ken, dat is mij genoegl" Sinclair knikte bevredigend, alsof hü ge heel overtuigd was, dat die wetenschap voldoende was. „Ja, ja," zeide hü, „U hebt groet gelyk. Wy deden beter nu te gaan; het wordt laat en wü moeten den iaatsten trein pakken.” Hij trok den arm van den ouden man door den zy’ne en leidde hem weg met zorgzame teedenheid, alsof hü een zoon was. Marie Verner wachtte, totdat zy niet meer te zien waren, stond toen op uit haar schuilplaats en leunde tegen de. bank. Het 'belangryke van de openbaring overblufte Laar. Zü voe’ue zich duizelig en in de war. Harry Herne, de ware Markies van Merle I De Hof en de goederen niet van Lucille, maar van hem! En zü üj, Marie Ver ner, kende alleen dit geheim, behalve de twee mannen. Zü bracht de hand aan het voorhoofd. „Als ik ooit verstand heb gehad,” mom pelde zy, „dan is het nu de tüd dat te ge bruiken, nu is het tüd.” Terwijl zü fctond na te denken over oe groote onderneming, die zü had op touw gezet, had Merle zü» sigaar opgerookt en kwam naar het terras wandelen, de han den op den rug, het hoofd in gedachten gebogen. Zü wachtte tot hü binnen haar bereik kwam; toen raakte zü zü'n arm aan. Hü schrikte en uitte een vloek. „Wie ia hek? O, gtf!" „StÜI" fluisterde zü- „Wacht met lan ger. Tracht van avond nog het jawoord „Weet iemand anders dan u dit alles?” vroeg hij angstig. De oude man haalde de schouders op. een oogenblik nadenkende. zeide hü afgemat, „neen. Het huwelyk is lang geleden gesloten. Deze Harry Herne moet nu een man zijn. Bes- Richards, ik wil zeggen de ware mar- «Wn, mdet gestorven zyn en zal het ge- teun bewaard hebben. Neen het is een ««heim voor allen, behalve voor mü en voegde hü er bjj. Sinclair beefde van opgewondenheid en ernnt. .fHoor,” zeide hü fluisterend, wt geheim bewaren. Hoort ut" Uk hoor,” stemde Pollard dof toe. »U moet het niemand vertellen. Het is het is te belangwekkend om het overal te kraaienl Men kan er fortuin mee maktal” Öo oude man keek hem verwezen aan, glimlachte hü mat. .^Fortuin? Wat kan geld mü scheien! ^geer d*t niet. Neen, hek is het weten het groote weten dat is mü genoeg. Polen weigert inwilliging der Russisehe voorwaaiden. Het uiteengaan der vredesconferentie verwacht. Ultimatum aan Rusland. Nota van Balfour aan Kamenef. Minister Hijtuans afgetreden. Polen strijdt nog met succes. De toestand in Opper-Silezië. De ontwapening. Troebelen in Ierland. lersche vredesconferentie. Financieele en Eco nomische vraagstuken. ONS OVERZICHT. De conferentie te Minsk is hiermee vrij wel op 't doode punt gekomen. De tegen woordige onvaste militaire toestand be moeilijkt de vredesonderhandelingen en het Poolsche antwoord biedt keen zichtbare basis voor een overeenkomst. De alkemee- ne indruk is, dat de volgende bijeenkomst de laatste zal wezen--- tenasii Rusland vlie gensvlug bydraait en zün eischen matigt. De buitensporige vredeabepalmgen, die het Polen wilde dicteeren heeft tot gevolg ge had, dat Lloyd George en Giolitti in zake de politiek, ten opzichte land min of meer ziin bekeerd tot Malle- rand’s standpunt. „Min of meer”, in den volledigen tekst van de nota (of het ulti matum) dat vanuit Luzern naar Moskou gezonden is, kan men tusschen de regels door lezen, dat Lloyd George en Giolitti het toch heimelijk wel erg graag met Tsjit- sjerin, den volkscommissaris voor Buiten landsche Zaken, zouden willen bijspijkeren. Aan de Britsche mededeeling waarvan gis teren een radio-telegram melding maakte, ontleenen wy nog het volgende: Men heeft met groot leedwezen verno men, dat de Sovjet-regeering tracht aan Polen voorwaarden op te leggen, die on verenigbaar zün met Polens nationale onafhankelijkheid, hoewel de vertegenwoor diger van de Sovjets te Londen dikwijls herhaald heeft, dat daarvan geen sprake is. De Poolsche regeering is gebaseerd op de verkiezingen door de geheele Poolsche mannelijke bevolking, zonder onderscheid van maatschappelijke klasse, inaar het zoo genaamde burgerleger wil men samenstel len uit één enkele klasse, waarvan gewag gemaakt wordt in punt vier van Spviets- vredesvoorwaarden. Dit is een indirecte manier om een macht te vormen, die met geweld de democrat!-, sche Poolsche grondwet moet omverwer-’ pen, om daarvoor in de plaats te stellen het despotisme van een minderheid, die bolsjewistische leerstellingen aanvaardt. Wy kunnen de vrees niet van ons afzetten, dat, wanneer de gedétailleerde vwrwaar- den omtrent de samenstelling en het doel van deze gewapende macht bekend worden, hetgeen pas geschieden zal. waneer Polen zal hebben gedemobiliseerd, het blijken zal dat ze overeenkomen met de grondslagen, waarop het roode Sovjet-leger rust. Dat een land als voorwaarde aan een ander land den eisch stelt, dat een krijgs macht zal worden georganiseerd ter be scherming va» leven en eigendommen der burgers en tot handhaving van de orde, maar dat die krijgsmacht slechts uit één enkele klasse der bevolking mag worden gevormd, met uitsluiting van alle andere chie kunnei nen or«v,w*,« Hetgeen overkomen is aan rechten in Rusland miskennen, moesten de oogen doen opengaan, het oosten roept men deze kan slechts wofdei neer de vrijheid der vólk< erkend. De Britsche en de Italiaansche regeering vreezen, dat de eindelooze verlenging van dezen toestand van oorlog tusschen de volken, slechts ten gevolge kan hebben, dat de ellende van de volken, die er b>r be trokken zün, steeds grooter wordt. Er zal een voortdurende onrust blijven bestaan, totdat die conflicten zyn geëindigd. Zoo lang dit niet geschiedt, zullen landbouw en industrie zich niet kunnen ontwikkelen en kunnen de handelsbetrekkingen tus schen de verschillende volken en met de landen, waarvan het economisch leven af hangt, niet worden hervat. De prijzen van sommige producten zullen stijgen; gebrek en de gevaarlijke verschijnselen, die daar mede gepaard gaan, zullen het onvermij delijk gevolg zijn. De beschaving, geschokt en verzwakt door vijf iaren onafgebroken oorlog, wordt door dit vooruitzicht be dreigd. Daarom hebben de Britsche en de Italiaansche regeering zich vereenigd. den raad te geven alle mogelijke pogin te doen om een einde te maken twisten die thans tusschen de bestaan. ■De iflhoud der deze Britsche pul Rusland wordt dus maatschappelijke klassen, rechtvaardigen ingrijpen en de onafhankelijkheid Het feit, dat een aan <le overige vredesvoorwt gevoegd, na de verzekerii aai de Engelsche regeeriL„ dat slechts punten van opdergt lang waren weggelaten uit van de vredesvoorwaarden^ Engelsche regeering medédeetyle, woordbreuk en het onderhandelt regeering die zoo gegeven woord, v ónmogelijk. De Sovjet-regeering land gedane voorstel lei zen, -welke ten doel h,_ te komen op voorwaarden, welke het Rus sische grondgebied tegen eiken aanval zou den hebben beschermd en zü zette den in val in ethnografisch Polen voort, met de bedoeling het land te veroveren en er met wapenen de Sovjet-instellingen in te voeren. Wanneer de kasstyding, haren aanval, bli

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1