SI I 59o Jaarping. c Donderdag 26 Augustus 1920. No. 14401 I I De gewraakte eisch ingetrokken. Kamenef en Krassin overwegen vertrek uit Engeland. Antwoord van Tsjitsjerin. De eisch voor een Poolsch arbeidersleger niet gehandhaafd. Kans op overeenstemming. De Russische débacle. Capitulatie ge vraagd. Nog roerig in Opper-Silezië. Belgische kabinetscrisis. De lersche vredesconferentie. Een hongerstaker stervende. rffen ten. Feuilleton. De Vrouwe van Darracourt I :oops ïnmiü OQEE5T" imeratea owertlwr 6. MULIE is‘\j.“ws exi olsuoi vooiC^-o'u.clêi «èkxx Oxxxiei'txejUEexx i 1—4 regel» 2.05, elke regel /0.5ft meer van «oliede Boekhan Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: M A R KT 31, G OU D A. Administratie: Telef. Interc. 82. HOOFDSTUK XXV. van 78) A. !ti „Wel „Het heeft (Wordt vervolgd It GOUDA- de de van de Vroui .larkies van 1. en vasten woorden, werden. Voor Lad) durend raad of St. JaMke* ,de Muziek. heden te Gouda, en verjaardag van ilkkerjj DN i stuk pr< ct, dat ger V E E N. onnenienten op ‘nomen door DOM, WadcUnxveen. ©STRAAT 2». w 1329 32 33 45 53 M|9 en op ar- eni- 5019 27 hier i ge- hoe- >nden Het irtok nog ver treedt eenige verbetering in, krachtige actie der entente- nutt De die misschien De bolsjewiek! jhter de Niemen- 1 eid< ly Farnley bleef zij een voort deel en vraagstuk. 589» 12470 '8623 - (eigen geld) 11256 13447 16260 1844. 511320 .«14 16319 24 29 45 48 49 13680 96 13810 eregeld ttidte roe' Mjen va» vergade- teljjkheden, eai te vemaeldaa. 9229 1ICOO 14052 66 85 38 18613 16403 7 18773 36’ 79 66 99 1661)8 18803 3516809 13 46 52 81 54 16912 19023 87 43 74 13949 8419165 14 17034 19383 27132 92 63 19418 17249 52 63 door CHARLES G AR VICE Geauthoriaeerde vertaling van I P WESSELINK-v RO8SUM (Nadruk verboden Huiakamermeu- en. Linnenkas- arüe». Theeta- 1et ten. Boeken- Ztiden pluche unei>blementen. len- en Satiin- sn. enz. enz. ESI!! 20 *R JONGELUI IPLANNEN. .üiilclitUit efoon 12800. „Op hem dien wy kennen.” Zjj keek hem aan. „Dus dus heb je dè politie op zün spoor gebracht”, zeide zy op zachten toon. „Ik heb mö op de hoogte gehouden van *(jn doen en laten. „Ja”, gaf hij toe, „één woord van my en hy wordt gearresteerd! Het staat aan jou of dat woord gesproken »1 worden.” Zij bleef zwijgen, bewegingloos. „Ik zie,” zeide hij, „er is geen hoop voor “ij. Welnu, ik zal dan ten minste tie vol doening hebben een schurk voor het ge recht te brengen!” Met een diepen zucht K‘ng hjj een pas of wat van haar af. Zy sprong op en vatte hem bij den arm. „Stil wacht!” hygde zy, haar bleek gelaat verwrongen om medelijden te heb- bso- Je moet het niet doen! Neen! ik ik mj) aan overeenkomst houden’ Ik wil”. Zij hield op en bracht de hand aan baar keel; de woorden wilden er niet uit, hoe zjj ook probeerde. >4e wilt met mjj trouwen V’ fluisterde Mi- „Je wilt mijn vrouw worden?” Zy liet haar hand in de zijne rusten, maar hij kon Wii verklaren ten voorwaarden nimmer hebben beschouwd, en dat wii nu, zooals wü altijd zün geweest, bereid zün om ze te bespreken met de Poolsche regeering. Deze besprekingen hebben plaats tusschen ons en de Poolsche regeering, met welke alleen wü in dit geval over den vrede on derhandelen, zonder bemoeiingen van bui ten af. zoodat alle beloften in dit opzicht door ons allen aan Polen worden gedaan. Gezien echter ons oprecht verlangen om wat meteen een amenef is om zün ikken en zijn plan om Vrii- ien, op te geven. Wegens i Lloyd George, die zün in- „_/en, kan zaak nog eenigen tiijjd aangehouden worden. Intusschen mag men vertrouwen dat, wanneer er geen nieuwe kink in de kabel komt. Tsjitsjerin het met Lloyd George en Giolitti wel eens zal worden, tot groote teleurstelling natuurlijk van MiHerand, die zich al ..lekker” voelde dat het met de Russisch-Britsch-Italiaansche vriendschap dreigde spaak te loopen. De verloving van de Vrouwe van Darra court met den Markies van Merle verwekte veel opwinding en belangstelling in het graafschap. Het was verwonderlijk hoe spoedig het bericht verspreid werd. Op den- zelfden dag, dat Merle de belofte had af gedwongen, zond hij het bericht heinde en ver; en de lokale couranten vielen aan op het bericht en stuurden het op naar Lon den, Wat er ook gebeuren zou, hjj had het haar moeilijk gemaakt zich terug te trek ken, Iedereen vond het een voortreffelijk huwelyk; en een modeblad merkte op in een lang artikel, dat beide partijen konden ge luk gewenscht worden Miss Darracourt, omdat zij het hart gewonnen had van een zoo wel bekend en hoog edelman als de Markies van Merle en hü, omdat hy zich verbond met de dame, die het geheeïe graafschap tot zulk een eereplaats had ver heven, en wier rijkdom alleen getroffen werd door haar schoonheid en geestelijke bekoorlijkheden. Haast iedereen was voldaan en tevreden. Er zou een Markiezin zijn in de plaats, er zou een voortdurende reeks van amusemen ten zjjn, zooals diners en bals op den Hof, en het oude markiezaat zou nu krijgen wat het zoo lang ontbeerd had geld. Onop houdelijk kwamen er geschenken. Menschen )114( J 10 115- 7 25 >11611 I 16 i 50 I 79 1 92 11794 111862 l 119(7 14 I7tt 40 14121 171: i 68 22 i 12031 76- 1 39 14213 88 63 f 42 61 91 19520 64 14354 17329 46 48 73 82 419 19627 36 19756 40 19810 7574 59 64 1 60 58 I 75 14407 75 312366 14630 174 70 47 3 12401 60 2914719 17574 59 1 51 14859 17611 19935 2 55 98 37 66 J 12545 15098 52 97 2 97 15106 87 20)54 112646 26 17732 71 5 65 47 17833 93 2 1278815507 7320112 512835 31 17900 85 85 32 b 12910 15744 18009 52 4 73 75 1821020205 8 13113 77 2( 51 2 251 5828 fl 9 39 31 88 20Ml 5 59 76 91 26 4 13209 KIIÖ3U7 2 35 1592J 8 2ü5io 9 81 32 29 l« 5 93 16044 45 43 1331? >61» W4[0g» 46 23 7® 126 4 34 2084* stel. U moet mjj helpen om haar over te halen; wij moeten zonder uitstel trouwen.” „En dén kunt u op dit alles rondzien en in plechtigen ernst zeggen, dat het alles het uwe is!” sprak zy met een helderen glim lach. „Nu men moet de huid van den beer niet verkoopen, vóór hy geschoten is dunne lippen, toen zy hem hoorde. „Kijk!” zei hij, haar bij den arm vattende, en de wyde uitgestrektheid van veld en bosch, die zich voor hen uitstrekte, aanwyzende, „al les het mijne! Alles het mijne! Het zou rechtens het mijne geweest zijn, maar wij verloren het. Nu heb ik het terug gekregen. Ik heb het jarenlang aanschouwd met ver langende, smachtende oogen; nu is het te ruggekomen, alles is het mijne!” Hy scheen byna buiten zichzeiven hartstochtelijkheid en vreugde. „Door mjjn hulp”, zeide zy. „Dat moet u niet vergeten, markies!” „Neen, neen, u zult beloond worden! U •hebt uw rol prachtig gespeeld! U hebt ge toond een ware vriendin te zjjn!” „Dank u”, mompelde zij zacht, „zulke woorden vergelden my' ten volle voor alles wat ik gedaan heb. Ja, wy hebben gewon nen, markies, niet waar? Nu, u verdient het geluk, dat u verwacht en ik hoop, dat u het zult verkrijgen!” In zyn opgewondenheid en zelfverheffing bemerkte hij niet de bedekte ironie in haar stem. „Dank u, dank u!” zeide hij, bijna trotsch. „Als ik er een woord van raadgeving by mag voegen.” „Naar alles wat u zegt, zal ik met groo- ten eerbied luisteren,” viel hjj haar met vuur in de rede. „Ja? Welnu, laat er geen gras over groeien. U hebt haar belofte verkregen, laat haar die snel vervullen. De Hof behoort U niet, Markies, voor U gehuwd bent, denkt daar aan!” Hij knikte en glimlachte. „Lk weet het, ik weet het. Ja wjj zullen dadelijk trouwen. Er is geen reden tot uit- Augustus 1920 „Goed, als de Britsche regeering verder niets van ons wil weten, pakken we onze koffers en vertrekken”, aldus moeten de sovjet-vertegenwoordigers, Kamenef en Krassin venklaard hebben. Ze zün niet te best te spreken over Balfour's laatste no ta aan Moskou, waarop voor Vrijdag ant woord gevraagd werd en de bolsjewiksche afgevaardigden zetten, nu een hooge borst op, beweren dat de Britsche regeering ten gevolge van den veranderden toestand o o het Russisch-Poolsch gevechtsterrein meer in de ijjn van de Fransche regeeringspoli- tiek is gekomen, de handelsbesprekingen zullen nu wel geen voortgang vinden, in ’t kort, de Russische heeren meenen met hun gevoel van eigenwaarde niet te 'kun nen overeenbrengen nog langer op Britsch grondgebied te vertoeven. Nonsens, ant woordt men van Engelsche gezaghebbende gjjde. „De houding der Britsche regeering i» niet veranderd, Zii eischt alleen dat er niet zal afgeweken worden <van de oor spronkelijke Russische vredesvoorwaarden, zooals geschied is met de voorwaarde tot vorming van een arbeidersleger.” Juist. Dadelijk na het bekend worden van de te Luzern opgestelde nota aan Rus land hebben we opgemerkt, dat Engeland nog wel toenadering tot Rusland wenschte als de sovjet-regeering de laatstelijk toe gevoegde eisch maar wilde intrekken en we hebben toen de mogelijkheid geopperd dat ze aan dit verlangen gehoor zou ge ven. Inderdaad krabbelt ze terug, nu ook Ltoyd George en Giolitti niet gediend blij ken van een te nadeel igen vrede voor Po len, waarvoor overigens, dank zii de Pool sche successen, het gevaar inmiddels ge weken is. Lang heeft men zich te Moskou niet bedacht. Het draadlooze station Car narvon (Engeland) heef^ een uitvoerig marconi-gram uit Moskou en bestemd voor Kamenef, opgevangen. Het is een nota die, zoo luidt de instructie, aan de Britsche re geering moet worden overhandigd onmid- dellifk nadat Kamenef in 't bezit gekomen is van een telegram in cijferschrift. De nota zegt o.a.: De ongewone toon van het communiqué van de Britsche en I ta li aansche regeeringen, dat is gepubliceerd in de Londensche bladen en aan ons door Kamenef is toegezonden, is niet geschikt om bij te dragen tot het vestigen van duur zame goede betrekkingen tusschen beide partijen, hetgeen aoo noodig is voor het welzijn van de wereld en het herstel van den algemeenen vrede, hetgeen de Britsche en Engelsche regeeringen zelf verklaren hun hoofddoel te zün. Opgemerkt wordt dat in het communi qué een stuk propaganda wordt ontbaar gemaakt, dat gericht is tegen de Russische systeem alleen kan bestaan door den wil van de arbeidende massa’s. Aangezien de sovjet-regeering een waar lijke volksregeering is, is zjj vun natura vreedzaam en wars van veroveringen en is haar vreedzaamheid van anderen aard dan die van de regeeringen der bezittende oligarchieën, die vrede wenschen na de rijkdommen van hun overwonnen tegen standers te hebben geroofd. Een vrede, die de handhaving van xulk een resultaat ten doel heeft, kan nooit een een duurzame vrede zyn, terwijl de vrede van de regeering der arbeiders en boeren, aangazien hü gebaseerd is op de verwer ping van de uitbuiting van anderen deware samenhoorlgheid van de groote ar beidende massa’s van alle volken, de eeni- ge echte en waarlijk duurzame vrede is. Bezield door dezen geest dringt de sov jet-regeering, zoqbIs boven is verklaard, niet aan op de ujtlegging van de voor waarde voor den iMde met Polen, die de oorzaak is geweest van het verschil van meening met Engeland en Italië, en, waar zü aldus afziet van den eisch tot de vor ming van een arbeidersmilitie in Polen, herstelt zii de volkomen overeenstemming met de twee 'bovengenoemde regeeringen, die bestond voordat dit verschil van mee ning ontstond. De antwoord-nota is geteekend door Tsjitsjerin. We hebben het stuk om deszelfs merk- waardigen inhoud bijna in zün geheel weergegeven. Het levert werkelijk hoogst vermakkelÜke lectuur. De soviet-rpgee- ring speelt eerst de rol van de beleedigde en gewantrouwde Majesteit: Daar is ze nog wel zoo goedgunstig geweest den ver slagen vijand een krooter leger toe te staan dan aanvankelijk was overeengeko men en nu is het nog niet goed. „Mahr,” (en dit op een toon als tegen een dwin gend kind) „je krijgt je zin hoor, Polen behoeft dit arbeidersleger niet in stand te houden,” en vervolgens meewarig gering-, schattend: Dacht je nu heusch dat alle ar beiders dragers van sovjet-bacülen waren? Dan polemiseert Tsjitsjerin met de Engel sche regeering over de vraag welk bewind voor de bevolking verkieslyker is, wrijft Lloyd George enkele cijfers onder den- neus om aan te toonen dat het voor de Engelsche arbeidersbevolking ook niet al les rozengeur en maneschijn is en tenslotte constateert hij dat de overeenstemming tusschen Rusland, Groot-Brittannië en Ita lië is hersteld, wat meteen een zachte wenk voor Kamenef is om zün koffers maar niet te pakl dag te vertrekkei afwezigheid van l structies vanuit Luizern moet geve’ de zaak nog eenigen tjj|jd aange) Intusschen mag men verti jen nieuwe kink in met zal 1 de rilling voelen, die door haar ging. „Ja”, zeide zij heesch, „ik wil je vrouw worden, Lord Merle. Ik wil je vrouw wor den, op voorwaarde dat dat je de politie weer rilde zij „van zjjn spoor afleidt en nooit meer zijn naam tegen mij noemt.” „Nooit meer!” sprak hjj met vuur. „Hy’ is zoo veilig nu, wat my betreft alsof hy dood was. Je wilt mijn vrouw worden? O, Lucillèl” Hij trachtte haar naar zich toe te trekken, maar zij trok zich terug, zelfs haar lippen waren bleek. „Nu niet ik ik ben moe ziek! Laat mij gaan. Je hebt myn belofte!” sta melde zjj heesch, en met langzame onzekere schreden week zy van hem en trad het huis binnen. „Ja, ik heb je belofte”, herhaalde hij bij zichzelf. „Welnu?” zeide een stem achter hem. Hy keerde zich om en zag Marie Verner aan, met een zegepralende» blik op zyn gelaat. „Welnu?” herhaalde hjj vol overmoed. „Waarom vraagt u nog naar iets? U hebt staan luisteren!" „Neen”, sprak zy langzaam. „Ik kwam haar in de gang tegen, dat is alles!” „Dat is alles”, zei hü juichend, nu, ik heb het gewonnen, vriendin!” Gewonnen. De vrouwe van Darracourt heeft beloofd mjjn vrouw te worden!” „Eindelijk!” zeide zjj kalm. „Eindelijk!” herhaalde hjj. lang geduurd; maar het is voorbij ik won den prjjs.”' „U hebt het aan my te danken," sprak hjj haastig. „O, ik wil, ik zal u niet vergeten, mjjn waarde!” Zjjn toon was nu reeds be schermend, en een glimlach krulde haar ONS OVERZICHT. instellingen, en een zoodanige daad van ingrijpen in hun zaken vormt, dat het een overeenkomstige handelwijze van hun kant voldoende zou rechtvaardigen. •Het verlangen naar vrede van de regee ring van arbeiders en boeren is echter zoo hevig, dat zjj besloten heeft, ten spijt van den te billijken wrok, die geschapen moet worden door bovengenoemd communiqué, om niet nader in te gaan op dit punt, en om volledigliik ^tegemoet te komen aan de wenschen van de Britsche en Italiaansche regeeringen, met welke zij hoopt, niette- genstaanejg hun ongewone daad, deson danks zoo spoedig mogelük duurzame be trekkingen van vrede en goede trouw te herstellen. Onze verwondering, aldus vervolgt de nota, was des te meer gerechtvaardigd, waar wij opmerkten, dat dit verschil van meening in dit geval slechts is dat van de vredesvoorwaarde, waaromtrent volkomen overeenstemming bestaat tusschen ons en de voornoemde regeeringen. Nadat de be perking van het Poolsche leger tot 50.000 man dooi’ de Britsche regeering was er kend als een rechtvaardige vredesvoorwaar de, is het van onze zyde een toegeeflyk- heid aan Polen, dat wü, boven dit aantal, de vorming toestaan van een gewapende burgerlyke militie, die feiteliik een toevoe ging aan de strijdkrachten is; en wü vin den het verbazingwekkend, dat een ver meerdering van de Poolsche strijdkrachten de verontwaardiging van de Britsche regee ring heeft gaande gemaakt. Als de Britsche regeering denkt, dat de arbeiders, volgens hun natuur, bezield moeten zijn door de bolsjewistische leer, dan zal zulk een standpunt ongetwijfeld met vreugde worden 'begroet door hen. die uitzien naar de verspreiding van het bols jewisme in Engeland. Hoezeer onze uitleg ging van dit punt in onize vredesvoorwaar den ook gerechtvaardigd zjj, zjjn wjj niet temin genegen, om dit ééne verschilpunt te laten vallen, ten einde volkomen over eenstemming te verikrijgen tusschen ons en de bovengenoemde regeeringen. Wat be treft de voorwaarden voor den. vrede met Polen. w;; eerste, dat wü onze als een ultimatum __i dat wü nu, jst, bereid zijn je Poolsche regeei De toestand in Opper-Silezië is ward, doch er dank zjj de commissie. Tarnowita en Mislowittt staan nov onder l’oolsch schrikbewind. Daarentegen zün door het ingrypen van de Fransche troe pen de plaatsen R.ybwVk. Sorau en Sos- lau vrÜ en ook de spoorweg Gottschalko- witz-Pless is weer buiten gevaar. Ook op het station Radzionku! hebben zich woeste tooneelen afgespeeld. Poolsche gewapende» hielden de doorgaande treinen hier en el ders aan. De Opper-Sikezi»che spoorwegar beiders dreigen den dienst te staken, wan neer niet onmkldellük alle stations van de opstandelingen bevrijd worden, die het ver keer in gevaar brengen. De stikstoffahriek te Phorkow en de plaats zelf werden na een gevecht, waarbli de Polen 14 man aan 'Uooflen verloren, door de veiligheidspolitie en de Franschen bezet. Alle niet-Duitsche berichtgevers, o.a. de correspondent van het Hbld. wüzen er op, dat het noodig is de Fransche bezettings troepen door de bevolking minder vijandig ■gezinde Italiaansche of Engelsche troepen te vervangen. GOOSCHECOÜRAW VBRSCHIJNTDAGELUKSBEHALVB ZOW- EN FEESTDAGEN. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal f 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en ómstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30, Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. die Lucille zich slechts flauw herinnerde ooit anders gezien te hebben dan op het een of ander diner of bal, zonden haar prach tige huwelijksgeschenken boeken, zilver werk of juweelen. „Als Je een» iets overkomt,’’ zeide Ma rie Vemer, „kun je een galanteriewinkel opzetten en leven van de opbrengst van de ze collectie kunstvoorwerpen.” Maar te midden van de algemeene drukte en opwinding waren er twee personen, die voelden, dat alles niet in orde was; het waren lA<ly Farnley en Mevrouw Dalton. Zij waren in den laatsten tjjd groote vrien dinnen geworden en sloegen Lucille angstig gade; geen van beiden was gerust. De tjjd dat men een meisje het hof maakt en de verloving worden verondersteld het gelukkigste tijdstip in haar leven te zijn; dan is zij niets dan glimlachje», en haar schoonheid, wanneer zjj die bezit, wordt over goten door een straal van niet te In schrijven vreugde en geluk. Er was aan Lucille niets van dezen gelukzaligen staat te bespeuren. Op den avond van haar ver loving met den Markies scheen er een sluier voor haar gevallen te zijn, waar achter zjj leefde, haar innerlijk wezen verbergende voor den blik van hen, die bjj haar woon den. Kalm en waardig ontving zij de ge- lukwenschen van haar vriendin, met een glimlach en zorgvuldig gekozen die meer gezegd dan gevoeld INGEZONDEN MEDKDEEL1NGEN Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingeiondan mededeling*. contraet tot Mer ceerden pr(js. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet delaren, Advertentiebureau» en onae Agenten. het belangrijke resultaat voor het welzijn en den vrede van de wereld deelachtig te worden, dat kan worden bereikt door vre- met Engeland, zyn wü genegen om aan Britsche regeering het feit mee te dee- len, dat de Russische regeering heeft be sloten om in deze aangelegenheid een con cessie te doen, en niet vast te houden aan de voorwaarde van in Polen een burgerlijke militie van arbeiders op de been te bren gen, waardoor zjj volkomen overeenstem ming bereikt met Engeland, wat betreft alle voorwaarden voor den vrede met Po len. De Russische regeering is er niet op gebrand om practische handelstransacties te verwarren met theoretische polemieken en met principieele besprekingen, maar aangezien de Britsche regeering. in ver band met deze kwestie, een zuiver pole misch communiqué heeft gepubliceerd, dat gericht is tegen de grondbeginselen, waar op onze regeering is opgetrokken, kunnen wy niet vermijden voor een oogenblik dit zelfde nad in te slaan. Waar de Engelsche kegeering tegen het sovjet-stelsel de vreemde beschuldiging heeft uitgesproken van een oligarchie te zün, is het onmogelü'k voor ons er niet op te wijzen, dat alle sta ten. die een anderen regeeringsvorm heb ben dan de onze, op voor elkeen zichtbare wjjze de meest werkelijke oligarchie ver- toonen, aangezien de vruchten van voort brenging van gansch een volk worden ge plukt door enkele bevoorrechten, terwijl in Sovjet-Rusland het geheel volk wenkt ten bate van het geheele volk. Onder het ge zag van hen, die het bovengenoemd com muniqué beschrijft als een vrjje regeering, zwoegt een onmeteliike meerderheid voor de weinige bevoorrechten, hetgeen dus wel wis een waarachtig een oligarchie is. In dit verband kunnen wii slechts herinneren aan Chiozza Money’s berekening van de verdeeling van het Engelsche inkomen in 1904: Rüken; 1.250.558. Welgestelde» 3.750.245. Armen: 88.880. Wat betreft de werkelijk deelneming aan de politieke macht vragen wü. welke re- geeringsvorm daarvan meer aan de groote massa van het vol'k geeft: de parlementaire vorm, onder welken onsamenhangende massa’s ééns in vele laren hun steun ge ven aan stevig gegrondveste politieke par tijen. die de bovengenoemde oligarchie het- zjj direct vertegenwoordigen, hetzij den in vloed daarvan ernstig ondergaan, of de sovjet-vorm, onder welken de arbeidende klasse In haar werkplaats blijvende plaat- selüke eenheden vormt, in wier handen de plaatselyke sovjets berusten en. meer dan dat, de geheele administratie in handen va» de plaatseljjke sovjets is? Deze sa menstelling geeft op zichzelf zulk een macht aan de duurzaam georganiseerde ar beidersmassa’s. dat het vermelden ervan alleen al voldoende is om alle fabels af te wjjzen. die door de beroofde of verschrikte bevoorrechten worden veitreid en herhaald worden in het communiqué van de Britsche regeering, als de zoogenaamde tyrannie van een oligarchie welke laatste feiteliik een onmogelijkkheid is onder het sovjet systeem, aangezien de regeering onder dat Tsjitajerin kan des te gemakkelü'ker aan Engeland b eischen tegemoet komen, daar de omlerhandelingen te Minsk meer en en meer m de lucht komen te hangen. Er wordt gesproken over een eventueele ver plaatsing der conferentie naar Warschau, waardoor de Russische gedelegeerden in dezelfde ongunstige positie komen al» de Poolsche aanvankelijk te Minsk. De "veran dering zou daarmee gelijken tfed houden meet de wjjaiging der omstandigheden op t oorlogsfront De toestand is hier voor de Kussen hopeloos, de catastrophe neemt steed» grooteren omvang aan. In de streek van Bjialostok zün de tbolslewiki volkomen in de pan gehakt en de Polen maakten naar men te Warschau opgeeft, 70.000 vangenen en veroverden geweldige veelheden munitie en voorraden. Duizei gevangenen komen nog steeds binnen. 1 Tcsultaat va» de verovering van Bialo.' is, dat het noorderleger der Bolsjewisten ten slotte afgesneden is. Reeds zün 60.000 Russen over de Dult- sche grens getrokken. Alsof alles tegelijk moet komen om hun nederlaag volledig te maken, is in Noord-Kaukasië een opstand tegen de bolsiewiki uitgebroken. De regeering te Warschau heeft aan de troepen van het vierde Russische leger, aan den commandant van het derde Kaukasu»- Corps en aan de divisie-commandanten van de 12e, 18e en 45ste divisie een draadloos telegram gestuurd, waarin zü meit het oog op den wanhopigen toestand, waarin de troepen van genoemde commandanten zich bevinden, voorstelt. van verdere nutteloos* doorbraakpogingen af te zien. De Polen stellen capitulatie voor, die misschien niet zal worden aanvaard. De bolslewieksche legerleiding moet n.l. achter de Niemen-li- nie oen nieuw tegenoffensief voorbereiden. 21 57 31 88 76 91 83 I83U7 15O2j 32 "344 J 13315 16129 8 65 45 67 4“ I (3403 1622

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1