IOSE ALEN Vrijdag 27 Augustus 1920. 59e Jaargang. 1 No. 14402 I I 3>Ti.e-ux-ws- ezx -^<d.‘vert®xxtxe’blei.d. "trooxO-oxxc5.su eaa. Oxxxstxelcexx Rusland, Polen en de entente. CHT. Feuilleton. i i ISSER, VEEN (Dr.) De Vrouwe vangDarracourt 3GEESTM. i ïrkenwoude, nze; De kan. De wereld is daar te ernstig 79) dat (Wordt vervolgd.) 5093 146 ehterbroek door rsche, Stolwijk. etuigingen. aeon. Apothekers en tonnementen e> ingenomen voor oor :n, 4J5. ƒ4.25. ƒ4.25. In een bericht van den Poolschen genera lly staf dd. 25 Augustus wordt nog gemeld, dat de Poolsche troepen Ossowits genomen hebben. VERTALING Mdeeliug. h- of Duitech— rdenlijst Neder- heel vaar zün het gewicht handel e’ tot het v< leuningen. art>eid van tie Conferentie is drie- bestelbiljet toe- en of A contant. door CHARMS GARVICB ÜMuthoriaaerde vertaling van 1 P WK88ELINK v RO88UM (Nadrak verboden GOUDSCHE COURANT. Kwtectto: Telef. Intere. 645. Bureau: MARKT 31,GOUDA. Administrate: Tehf. Intere. 82. met de zün van >st-Eurooa. ;r,vkuxings- de digen niet gemakkelijk zün. De Poolsche staf de noodige voorzongs- ruggei Londen mie. Italii Jen gezonden. voorstellen betref het internationaal voorloop: ge u den inter ing der mo- i internatio- den hebben. gedachtemwieeeling ieder land m bot het aanvaarden van de meest politiek tot het oplossen van de Jen door i. dat de Jet met te waarde deze itsche taal wil- ven (behalve in fdeeling uiteen- •en, zoowel voor ie de eerste be- voortstudeeren, gens een reeds onol dooi de regeei Poolsche regeei ENINGEN, be- in Afdeeling 3 spraakleer. ring, die somtijds heen braken door den sluier, die haar omgaf. „Verlangt u, dat ik door het huis loop, dansend en zingend als een schoolmeisje, omdat ik met den markies van Merle ga trouwen? Ik geloof niet dat ik dat kan. Ik voel niet, dat ik dansen of zingen voor.” Wat eenige C- OIJSEN: hg.) f 4.25 hg.) f 4.25 hg, f4.25 50. of i contant Boekhandel, 6460 Noord, sgels op gemak- met een groot en Boekhandel middel tegen rverrekkingen, ihting en ge- „Gelukkig? Natuurlijk ben ik dat. Welke vrouw is nu niet gelukkig op een bruiloft, vooral een huwelijk als dit? Ik zeg u, ik voel my of ik zelf ging trouwen!,, „Ik verzeker u, dat ik wilde, dat het zoo was!’’ antwoordde Lady Farnley scherp. „Dank u, lieve Lady Farnley. Wees er zeker van, dat als ik het doe, ik u op de bruiloft zal vragen.” Nu begonnen de klokken vrooiyk te lui den en er kwam bericht dat de Markies en z(jn gevolg zich van de Hall naar de kerk hadden begeven. De menigte gasten vulde vol verwachting de ontvangkamer. Alles was gereed en wachte op de bruid; en het gepraat ging over in het gedempte gegons van verwachting, zooals gewoonlijk bij zul ke gelegenheden. Enkele o o gen blikken la ter hield het gegons plotseling op, toen de deur openging en Marie Verner met de bruid binnentrad. Een gemompel van be wondering ging op, toen Lucille verscheen; zy was prachtig gekleed en het zachte witte satijn en de haarband met de Darracourt- parelen deden haar bevalligheid geheel uit komen. Een krans van oranjebloesem rustte op 't prachtige haar, dat glinsterde als rood goud boven het fijn besneden gelaat. Met vasten stap en gesloten lippen bewoog zy zich tusschen hen en keek rond Haar gelaat was zoo wit als het kleed, dat zij droeg, haar oogen schitterden donker maar zij was volmaakt kalm. De kleine kerk was overvol; een hooge geestelijke zou de dienst leiden; maar niet tegenstaande de toiletten van de dames, de witte gewaden van de geestelijkheid, viel de Markies van Mede dadelijk op, terwijl hij, met uiterste zorg gekleed, met een glimlach De conferentie te Minsk verloopen. De gedelegeerden naai Brest-Li- towsk geroepen. De entente waarschuwt Polen tegen overschrijding der grens. Russisch tegen offensief in voorbereiding. Poolsche suc cessen. Protest der Britsche ar beiders. Vertrekken Kamenef en Krassin? De toestand in Opper-Silezië. De lersche Vredesconferen tie. Gratie voor den burgemeester van Cork? Het programma voor de finantieele conferentie. ONS OVERZICHT. zonder mee. vastgestelde genover het bestaan in aanmeik over zelf bes thauen, ?elke d< geen namaak ’t gedeponeerd 3081 80 2 op het punt de beste party te trouwen Zal zy niet markiezin van Merle worden? Wat den markies betreft, ik ben zeker, dat hy knap en aardig genoeg is, zelfs al had hy geen titel zoo oud als de wereld, Lucille is zoo gelukkig als zy maar zijn kan, wees er zeker van.” „Zoo!" zeide de oude dame. „Zy toont dit op een zonderlinge wyze, miss Verner.” „Ja, dat is zoo haar manier. Zy was altjjd zelfs als meisje, zonderling. Ik denk dat ik maar rose zal kiezen.” De drie weken vlogen om, en de dag zelf was daar. Al de schikkingen waren ge maakt, de groote tenten stonden wit en reusachtig op het grasperk, het geheele dorp vlagde, een eereboog was opgericht tegenover het hek van de kerk met „God zegene het gelukkige paar!" er boven. Mr. Head had het huwelijkscontract opgemaakt en dit was geteekend, en de bruidsmeisjes waren gekleed in de japonnen,die een costu mier uit Bond Street voor hen gemaakt had. Alles was drukte, opwinding en la waai; ep Marie Verner regeerde er over. Haar tengere, bevallige gestalte scheen overal tegelijk te zyn, haar vlugge, heldere stem en scherpe, metaalachtige lach klon ken in ieders kamer, terwijl zü heen en weer vloog om naar alles te zien. Zy was een der bruidsmeisjes en zag er uit al» een bevallige fee, in haar Romney japon en hoed een fee vol goedheid en welwillend heid, waar geen grein kwaad in was! „U bent tenminste gelukkig genoeg, miss Verner”, merkte Ijidy Farnley op, toen Marie Vemer de oude dame voorbij snelde, die rechtop als een soldaat in haar zwaar satijnen kleed zat. im; in vacuo, lantaardig mid- 3, zenuwzwakte, Hjke nevenwer- Tiers ten overstaan 6. MUUIE. r I ugustas <92U - (eigen geld) J sR'Sl 14780 15944 83 16168 18561 i 14868 16872 18728 15273 17319 1’ 14» 15356 17402 1 66 5404 H685 19121 kon Lady Farnley zeggen? Zy zat oogenblikken met saamgetrokken mond aan haar mantel te trekken. „Als je niet heelemaal gelukkig bent, myn kind, als als er iets is in dit huwelijk, dat je niet aanstond, dan is het, weet je, nog niet te laat,” zeide zü bedeesd. „Te laat!" herhaalde Lucille met een kor ten, bitteren lach. „Neen, het is niet te Iaat; maar spoedig zal het zoo zyn, is het niet? Nog een paar dagen en dan Plotseling hield zü op, want Marie Ver ner kwam over het grasperk. „Denk je, dat rose of wit het best zal zyn voor de bruidsmeisjes, Lucille?” zeide zy, een pakje stalen toonend, dat juist gekomen was. „Kijk eens, hier heb je alle kleuren van den regenboog, nu is er niets anders meer te doen, dan dat JU uitzoekt. God zy dank, dat er voor de bruid nooit kwestie van Keuren is.” „Kies wat je wilt!" antwoordde Lucille; en opstaande, ging zü langzaam van haar weg. „Miss Verner”, sprak Lady Farnley, „u en ik zijn geen groote vrienden, dat weet ik; maar toch wilde ik u vragen, of u denkt dat miss Darracourt gelukkig is?" „Gelukkig? Natuurlijk is zü dat! ant woordde Marie Verner met een lachje. Waarom zou zij dat niet zijn? ïs zü niet „Ben je zeker, dat je gelukkig heel gelukkig bent door deze verloving, lieve?” vroeg de oude dame haar eens, toen zij op het grasveld liepen. Lucille had er dien rporgen in toegestemd dat het huwelyk over drie weken zou plaats hebben, en dat dit juist aan Lady Farnley medegedeeld. ..Gelukkig?” antwoordde zü, de oogen op het verre landschap gevestigd. „Ja, ik geloof het wel. Is er wel ooit iemand vol komen gelukkig?” .Ja, lieve, ééns in zijn leven. En moest gy in dezen tijd zijn, kind.” „Moest het Wel nu, ik ben zoo gelukkig •le ik verdien te zün.” „Daar ben ik zeer bl(j om, lieve”, her- n*m de oude dame, nog bezorgd. „Ik dacht wij dachten, Mevrouw Dalton en ik, dat je er niet zoo vrool(jk uitziet als het be hoorde." „U en Mevrouw Dalton verlangt te veel,” zeide Lucille, nog met denzelfden glimlach.” Men kan er niet altijd vroolü'k uitzien. Wat wenscht u dan, dat ik doen zal voegde zy M bij met een van die trekjes van verbitte- eetlepel is in jldoende. 6 fl. 11.—; 5034 25 i en Drogisten. Co. u Den Haag. Het is nóg niet met zekerheid bekend wat Krass in en Kamenef zullen doen. Vol- pens den eenen. berichtgever hebben ze hun paspoort nog niet gevraagd, de Times ver zekert daarentegen, dat de beide soviot- gedelegeerden zich gereed maken om Lon den te verlaten, op hun eigen initiatief of dat van Moskou. Zü zijn niet door de Brit sche regeering uitgenoodigd heen te gaan. Men heeft Kameneff in Moskou noodig. Hij is een der vijf groote sovjet-leiders en er wordt te Moskou niets gedaan zonder eün medeweten. Thans heeft het roode le ger hem in den steek gelaten; daarom gaat hü heen. Men heeft hem in rood Rus land noodig. Hü is een groot organisator. Na zün terugkeer zal hii een rondreis lang» het front maken. Aan zun woorden wordt gewicht gehecht, zelfs door de men sjewieken. Hü is een persoonlijkheid en ven groot spreker. Hij is even heftig als Trotzky. Hy zal de leiding nemen bii de Plannen der sovjets ten aanzien van het Dosten. Dat is zijn werk. z.g. lerodw vredesconferentie heeft met de kwestie van Cork, die op 't punt hongeren. Met alge een motie aangeno ring werd verzocht. Cork yrtt te lawn, i de koning hem gratie mnferentie werd vooj French, h zich bezig gehouden den burgemeester van is zich dood te laten meene stemmen werd men. waarin de regeeri den burgemeester van Verwacht wordt dat de zal verieenen. Ter conferentie werd voorts behandeld een motie van lord French, lui dende: .,D<-ze conferentie verklaart over tuigd te zyn, dat de politiek der regeenng ten opzichte van Ierland onvermijdelijk tot een burgeroorlog moet leiden en dat het van het allerhoogste belang ia. oniiuddel- Ijjk stappen te doen om den vrede in Ier land te verzekeren." Vervolgens werd de motie van lord Mac Donnell inzake het zelfbestuur van Ierland aangenomen, alsmede een motie, waarin er by de regeering in het belang van den vrede op wordt aangedrongen. de thans in Ierland toegepaste politiek van onderdruk king te verzachten en te vervangen door een politiek van vergevenagezindheid. Er werd een permanent comité benoemd <iat tot taak heeft, de aangenomen motie «er kennis van het kabinet en den eersten minister te brengen en de verdere stappen te doen, welke het noodig oordeelt om de uitwerking dezer motie» te verzekeren en waaraan de bevoegdheid werd verleend, de conferentie bijeen te roepen, wanneer het «lit noodig mocht achten. Zooals vroeger gemeld, zal de financi- eele conferentie 24 September te Brussel bijeenkomen. Het programma is voorioo- pig als volgt samengesteld: Ie. Besprekingen van den financieelen eu economischen. toestand der verschillen de staten. 2e. Bespreking der voornaamste proble men der financieel» politiek en bijzondere kwesties van openbare financiën, muntstel sels. wisselkoers en internationalen handel. 3e. Behandeling van een serie resolu tie». houdende de voornaamste besluiten van de Conferentie. 4e. Bespreking van fende het herstel van crediet, bespreking van de v wijze tot vergemakkelijking van nationalen handel en bestudeerin gelijkheid tot het verleenen van nale 1- De ledig. ie. Een oversicht te krijgen van den wereldtoestand ter vergelijking van den toestand der verschillende landen, met het doel zich rekenschap te kunnen geven van het belang en de moeilijkheden der proble men. waaraan de verschillende landen het hoofd te biedi 2a Door gedachtenwiseeling ieder te brengen tot het aanvaarden van de n rationeele politiek tot het oplossen moeilijkheden, die blootgelegd worde deze studie en er voor doen waken, politiek der verschillende naties ni< elkaar in botsing komt. 3e. Bespreking en vaststelling van een of meer ontwerpen om tegemoet te komen aan die problemen, waarbij de actie der landen moet wonden aanrevuld en van een interantionale overeenkomst. op het bleek gelaat, stond te wachten voor het altaar. Hü had er in zün leven nooit be ter uitgezien, en men merkte op, dat toen de bruid verscheen, zijn oogen verhelden! werden door een byna onnatuurljjken glans van vreugde. De dienst begon; de ernstige stem van den geestelüke klonk statig; het orgel viel in en een kleine rilling ging door de menig te; ’t was voorbü, de Vrouwe van Darra court was Markiesin van Merle geworden Toen zü naar de consistoriekamer gingen om in het register te teekenen, zonk Marie Verner op een stoel en slaakte een korten, vluggen zucht van verlichting en voldoe ning, toen sprong zy o0. en riep met haar lichten lach uit: „Laat my de eerste zün om de bruid te kussen, Markiew!" Haar arm om Lucille slaande, kustte zü haar. „Veel geluk, Lady Merle!” zeide zü- Lucille schrikte op b(j den titel, toen lach te zÜ haar toe, afgetrokken en afwezig en boog zich om in het register te teekenen. Merle legde haar arm in de zijnen en ge leidde haar naar het r\jtuij<. en de menigte volgde naar den Hof. De trouwreceptie wm even schitterend als de piechtigheW. Een oude graaf. Merle’s neef, hield een mooie speech, waarin hy sprak over de lieftalligheid van „Myn nicht, de bruid” en sprak over Merle, dien hü eem ia de vijf jnar zag. akof hü dierbaarden was dan een broeder; Mr. Head sprak en kele woorden op zijn deftige manier, vol humor en gepastheid. j en de te Versailles vastgestehle irrens niet zullen overachrüdMU Inmiddels blükt uit militaire berichten, «lat het Poolsche leger de te Versailles vastgestelde grens snel nadert. Volgens oen niet officieel bericht zün voorhoedo- atdcelingen Grodno binnengetrokizen. In- dien Grodno genomen wordt, wordt de toe- eind der Russische noordelijke troepen Met de conferentie te Minsk is het won derlijk geloopen: voor ze bijeenkwam dacht men in sommige kringen, dat er nu wer kelijk kans was op een spoedigen vrede tusschen Rusland en Polen; Rusland zou. daar Polen bekend stond als de bescherme ling der entente en na de waarschuwende woorden van Lloyd George in ’t Lagerhuis Polen wel geen absoluut onvervulbare eischen stellen en de Poolsche delegatie. doordrongen van den treurigen toestand, waarin hun leger zich bevond, zou kneed baar blijken, ’t Viel al dadelijk tegen; de reis naar Minsk was nu juist geen gemak kelijke glytocht van een leien dakje, ’t had 1 wat voeten in de aarde voor de afge- irdigden goed en wel te Minsk waren aangekomen en toen ze daar eenmaal wa ren, leek het. of ze verdwenen waren in een wereld, die niet de minste verbinding met de aarde heeft. Te Warschau hoorde men niets van hen. wat een twist-gedach- tenwisseling tusschen Moskou en Warschau tengevolge had. Eindelijk bleken de Rus sen veel meer te vragen dan Kamenef te Londen had voorgesteld, de geallieerden zonden hun verontwaardigd communiqué aan Tsjitsjerin en inmiddels kwamen de vertegenwoordigers der oorlogvoerenden geheel anders tegenover elkaar te staan, dank zü de Poolsche overwinning. De be sprekingen te Minsk kwamen nu vrijwel op ’t doode punt, de Poolsche delegatie, die nog altijd geen geregelde verbinding met haar regeering had, wist niet hoe in deze te handelen. Natuurlijk verwierpen ze de Russische voorwaarden, hetgeen reeds ge meld is en nader bevestigd wordt in een draadloos telegram van Tsjitsjerin aan Ka menef. waarin deze er over moppert, dat het Poolsche antwoord een volkomen en simpele verwerping, een verklaring van non possumus was. De Oostergrens. den 3en December door de Oppersten Raad vastgesteld en in Curzon's nota van 11 De cember bevestigd, wordt door de Polen een grens uit den tüd van Polen’s derde ver- deeling. dus willekeurig en ongemotiveerd genoemd. De Poolsche delegatie voegde er bij. dat talrijke Poolsche elementen buiten deze lijn wonen en in aanmerking moeten worden genomen. De Polen weigeren rond uit de inkrimping van het leger en de uit levering van oorlogsmateriaal. Zü zeggen, dat er onmogelüfc over het arbeidsleger kan worden onderhandeld. Hetzelfde wat betreft de overdracht van den spoorweg BialystkGradjewo. De Polen verklaren, dat de Russisch-Oekrainsche delegatie eerst de voornaamste punten terug moet nemen, terwijl Danisjewski verzoekt, tot bespre king van de details over te gaan. Als de Polen bü hun eisch van onmiddellüke te rugneming van de voornaamste punten der Russische delegatie blijven, zou dit 'onmid dellijke afbreking der onderhandelingen be- tsekenen. Het voornaamste kenmerk van Polen’s antwoord op de Russisch-Oekrainsche voor stellen is, dat het slechts critiek bevat en niets dat op positieve voorstellen van hen zelven lykt, klaagt Tsjitsjerin. Polen oefent slechts critiek, eischt terugneming, maar geeft zelf geen basis voor den vrede, geen program, niets zakeljjks. Zy verwerpen De Britsche arbeiders zijn niet al te beat te spreken over den gang van zaken en den indirecten steun aan Polen gegeven door het veelbesproken Luzernsche communiqué. De Raad van actie der Engelsche arbei derspartij beschouwt dit als een uiting van oorlogszuchtige, reactionnairo politiek en dat daarin het bolsjewistische voorstel om trent een burgerlijke militie slechts als een voorwendsel gebruikt wordt. Tot die laat ste meening is de Raad gekomen, omdat de burgerlijke militie al genoemd is in de sa menvatting der bolsjewistische vredesvoor waarden, die door Lloyd George is gegeven. De Raad ia voorts van meening, dat de overhandigde nota een rechtstreeksch aan Rusland gericht ultimatum Is, met voorbij gang van Kamenef. Ook wordt geklaagd, dat Lloyd George «Ie Fransche oorlogspolitiek heeft ovttge- noinen, terwijl er berichten zün over En gelsche vlootbewegingen in de Oostzee. De Raad van Actie wijst er nog op. dat de gemelde verwerping van de vredesvoor waarden door de Polen een toetssteen zal zijn voor de goede trouw van Lloyd Geerge. De Raad stelt voor, dat Engeland zal on derhandelen over een vrede met Rusland, er mee zal ophouden Polen te steunen, en zjin oorlogschepen uit de Oosteee zal te rugroepen. iDe Londensche correspondent van de Manchester Guardian zegt, dat de Raad van Actie zeer opgewonden is over het communiqué van Luzern en Woensdag den geheelen dag beraadslaagde. Er werden drie bezoeken gebracht aan de Soviet- delegatie, doch er werd geen eenstemmig heid bereikt. n')er de door den Óppersten Raad üde grens, maar plaatsen hierte- slechts Vage algemeenheden over an vah een Poolsch element, dat irking moet worden genomen en beschikking van Wit-Jlusland. Li- Galicië en de Oekraïne, landen, welke de Polen zelf aan militaire bezetting en vreeseliike onderdrukking hebben onder worpen. Zü stellen zelf geen grens voor. Het eenige wat zy doen is Curzon’s grens regeling te verwerpen. De Poolsche dele gatie vermijdt zakeljjke verklaringen, ver mijdt alles wat verband houdt met het wer kelijk wezen der kwestie. Zü generalisee- ren, zij critiseeren en dat is alles. De Poolsche delegatie, die niet aan de weet kon komen wat de regeering te War schau precies wilde, kon moeilijk anders De Poolsche regeering begrÜPt dit. ze ziet in. dat een vrede nooit tot stand kan ko men, wanneer de afgevaardigden geen con tact met haar kunnen houden. Daarom wil zo de onderhandelingen naar Warschau verplaatsing en voorloopig heeft ze de vre- desdelegatie verzocht naar Brest-Litowsk. dat sedert kort door de Russen ontruimd is. te komen en te vertellen wat er nu eigenlijk te Minsk is besproken. Dan kim ze verder zien. In een proclamatie aan de bevolking heeft ze plechtig verzekerd, dat de overwinning van het Poolsche leger niet de minste verandering brengt in de hou ding der regeering ten opzichte van de kwestie van een duurzamen vrede, gegrond op eer en rechtvaardigheid. Wlü hebben zoo heet het verder in de verklaring geen oorlog gevoerd en voe ren geen oorlog tegen de Russische natie en verlangen geenszins, ons grondgebied toe te eigenen. Wij houden het er voor, dat vriendschappelijke betrekkingen J- Russische natie de grondslagen een duurzame pacificatie van Ooa Het is Potep geraden in de overwinnir'-" roes niet te ver te gaan, op gevaar de sympathie der geallieerden te verliezen. De Amerikaansche regeering heeft een nota naar Warschau gezonden om den Polen te waarschuwen niet verder te gaan dan de grenzen, die het verdrag van Versailles heeft toegestaan. De geallieerden zün het in deze volmaakt eens met de Vereenigde Staten, zelfs Frankrijk sluit zich bii zyn bondgenooten aan. Het heeft, nu de Polen die ethnografische grenzen büna hebben bereikt, generaal Weygand teruggeroepen. Naar in officieele kringen te Londen ver- iuid-t. hebben Groot-Brittannie. Italië en Frankrijk een nota aan Pok. welke overeenkomt met het Amerikaansche schrijven en waarin wordt geadvjpeerd geep onredelüke houding tegenover Rus land aan te nemen. Er is alle reden om te meenen. dat de Polen den raad der mo gendheden zullen opvolgen. Binnen de laat ste 48 uur zal. naar verluidt, de Poolsche regeering de nota der Vereenigde Staten beantwoorden op een wijze, welke dff1 Ame rikaansche regeering zal bevredigen. Vol- telegram uit Warschau zijn er >fficieel verzekeringen ontvangen 5ring der Ver. Staten van de sring. dat de Poolsche tree- rrespondent van de ..Morning Post" jehau zegt, dat er gegronde rede- i om te gelooven, dat Moskou zijn zelf bedreigd ziende, nog een nieu- «l beraamt. Er zün. vrij betrouwbare ~“9ote bewegingen var roode <rïlna (dat evenwel >edert van deze beschouwing ook is genomen. Reil. G. CrL) "■ereedheid brengen van uit- .igings.stellingen op <le linie 1. Het is voorts bekend, dat opperbevel, dat van den relükiheid heeft voorzien elfder ure door de (Dunaburg) en i groot aantal 5erd. t dat deze irigeerd officieel b jn Grodno ino genomen wordt, wordt der Russische noordelijke zeer kritiek. Een nieuw officieel Poolsch communi qué dat gisteren ontvangen werd, zegt, dat de rooden wanhopige pogingen doen om door de omsingeling heen te breken. Maar hun nultelooze pogingen dragen alleen sterk bü tot het aantal gevangenen en vermeesterde vuurmonden. Weer ziin 1D duizend gevangenen gemaakt. De Russen moeten nu eindelijk eenige versterkingen gekregen hebben, waarmee ze. naar gisteren al werd gemeld, hopen een nieuw tegenoffensief te kunnen onder nemen. Te Parijs en te Londen wondt aan die mededeeling wel eenig gewicht gehecht, ofschoon gezien de groote verliezen, die ♦le roodten hebben geleden, zulk een tegen offensief naar de meening d«r Engelsche en Fransche deskundigen jiiet zou uit te voeren t neemt intusschen maatregelen. De corr£ te Warsc., nen zün c bestaan ze we aanval berichten van groc troepen door Wil de verzending door de Polen en van het in gei gebreide verdedig van Baranowitsj. het bolsjewistische aanvang <le mogelM»«> van een standhouden te Polen, voorbij Dwinsk (Dunaburg) en in het gebied van Pskoff een groot aantal re serves heeft geconcentreerd, meerendeels Siberische troepen, en dat deze troepen nu in allerijl worden gedirigeerd naar Bialy stok, dat in Poolsche handen is en naar verschillende andere strategische punten op het zoogenaamde noordelyke front. Er kend moet worden, «lat de toestand nog niet zeker en gestabiliseerd is en dat een tegen offensief nog wel tot de mogelijkheden be hoort. Woensdagavond hebben d» bolsjewi een succes behaald tusschen Mlawa Chorzelc bij de Oost-Pruisische grens. Polen, die naar het Noorden gerukt 2 met het doel de eenheden ten getale van geveer 80.000 man, die geopereerd hebl tegen den corridor van Dantzig, den, werden onverwachts kracht vallen door drie bolsjewistische divisies en de plotselinge actie mh Dit heeft echter slechts weinig te betee- kenen bij de overweldigende successen die de Polen behalen. Het Poolsche Noorderleger zoo meldt Havas-Reuter uit Warschau dd. 26 dezer zet zün opmarsch voort en zuivert geleide lijk de streek tusschen Sierpse en Soldau. Afdeelingen van dat leger rukken aan op Chorzele, om den terugtocht af te snijden van de bolsjewistische troepen, die zich nog in die streek bevinden. Meer naar het midden van het gevechts- front hebben de Poolsche troepen Ostrolen- ka, Kolno en Stavinski bezet en dringen vooruit in de richting van Ossovibs. In het Zuiden is Groebetshof heroverd. De 60e bolsjewistische divisie, die zich in de streek van Lemberg bevindt, werd bü Bobrka verslagen en trekt in Zuidoostelij ke richting terug. Gistermiddag schilderden te Berlijn ont vangen berichten den toestand in Opper- Silezië als nog zeer ernstig af. Aan den oproep tot inlevering van de wapens geven de Polen geen gehoor. Zü bezetten, zonder daarin door de bezettingstroepen der En tente te worden gehinderd, in de meeste plaatsen de overheidsposten met nieuwe personen, die meestal Polen van buiten af zijn en van onbekenden oorsprong. De Po len en Franschen.doen thans geen moeite meer om hun vriendschappelijke betrek kingen te verbergen en de Polen maken zich, van straffeloosheid overtuigd, schul dig aan overtredingen tegen de Duitschers. aldus het Duitsche bericht dat wellicht min of meer gekleurd U. Van andere züde wordt eenige verbetermg m don toestand gesignaleerd. De leiders der Duitsche en Poolsche vak- vereemgingen hebben over de hoofden der politieke leiders heen zien W0ap.sd.1g ver- eenigd en besloten de staking op te heffen. Echter verschenen gisteren slechts 60 van de arbeiders weer in de münen. nek en en De zym on- >ben af te snÜ- itig aaneg- in of meer verrast.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1