Prijsverlaging. GOED UIÏGEVOEID DRUKWERK Adverteert in dit Blad. COHEN Go. armhkm. 1 Weest Zuinig Cacsw nette jonge Werkster voor eiken morgen van half acht tot Ringrijien voor Peren Formamiiiltablotteii. L KOEMEST. Jiihm il HUoÉltr en 2de Meisje, in bezet deftig pension, hoog loon, wasch vrij en verval. 5169 15 14405 KÖSTELOOZE OPLEIDING tot Korporaal bij de Vesting-Artillerie. Niet duur! Abonneert U op dit Klad. I N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabriekan o#' Feuilk Drukkerij A. BRINKMAN ZOON >Ti e'O.' De Vrouwe vai door CHARLES G Geautboriaeerde w k Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz. H. J. VAN SCHALKN, WIJDSTRAAT 21, OOUM. Laat Uw (deeding nog eens opknappen; door het STOOMEN of VERVEN wordt zij dikwijls weer ALS NIEUW I Alles kan gestoomd of geverfd worden, óók en vooral DONKERE KLEEDING. ’t Is nu de tijd om MANTELS, JASSEN, MAIITCI rnCTlIllUO nriP 2.50 per kilo MANTELCOSTUUMS, PELS- en BONTWERKEN enz. te laten behandelen. Gegarandeerd ONschadelijke bewerking. „DE PELIKAAN” - GOUDA. Stoom-Ververij en Chemische WasscheriJ. mager-, halb- und ganz feiten Kase. Dwaas LIJNZAADKOEKEN L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. I SOYABOONENKOEKEN MIJNHARDT’S National Cash Register Konlnglnnefesst Gouda. Turfmarkt 54. ANTON COOPS (j. (f 5167 123 Redactie: Telef. Int 1180 - 31 Augi SUCHE merk W.h Negen Gouden Medailles. Van heden af is ^8 eiste haj HANDELSMERK.. JU** 3766 104 tot billijken prijs dit blad MARKT 31 Tel. Int. 82 - GOUDA C 18Ö9 36 1 P WE8SEL1NI (Nad 1.35 0.75 0.32 Koninginnedag. Vandaag waait in oi nationale dundoek van een juichkreet klinkt ochal en feestgedruii volke de herdenking van Neerland’s Vorstin Deze dag is een di van groote blijdschap, niet is een feestdag Huis alleen, die in den i gevierd, het is een feet Nederlander, die gevoel! voor zyn Vorstenhuis. Geeft de traditie van ninginne een historisch lykheid en trouw van waarop Zy haar hoogt van den Staat vervuld rende de bange jaren dt ons land dreigde mee chaos van ellende en die nog vervult wij I fiere houding tegenove nabuur geeft Haar natie, respect, waardee heid van ieder goed Ne De feestdag van onz om een nationale feestc KOKÖ, een bevordert den wortels. Hoofdzeer een. paar ma. dig KOKO I. Jaren aaneen bleven der kanonnen de feestk Koningin ging voor in h uiteriyk feestbetoon. N geheel gestreden, is de geheel gedaan. En ii waarin wy leven, is vee Maar toch, er is rede ten, omdat wij in dezen roering, buiten zoowel a zen, behoefte hebben tot vrouwe op Haren fees van Haar bestier, heti handhaven” zoo kracht Neerland’s Koningin: VETTE LAPPEN per 5 ons FIJNE RIBLAPPEN ROLLADE EN RIBSTUK ROSBIEF *£Kj Aanbevelend, Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast zich te HAASTRECHT, de heer J. SCHEER. Electrische Drukkerij A. BRINKMAN A ZOON - OOW* ABONNEMENTS per kwartaal 2.90, Franco per post per Abonnementen wo bij onze agenten, det ADVERTENTIEP 1—6 regels 1.30, el 1—5 regels 1.55, el 15 cent per regel. A AGBNDA. g 31 Aug GrooteFeesteltffcheden te öS ter gelegenheid van den verjaardag Hl H. M. de Koningin. 3 Sept. Ledenvergadering Mercurius. Beleefd verzoeken wtf geregeld tijdig W •iedeeling te mogen ontvangen van vergpd^ ringen, concerten, vermakelijkheden, om deze in onze agenda te viinnflMf WADDINX VEEN. AdvertenÜën en abonnement* N j worden aangenomen d* A. NOTEBOOM, Boekhandel. WaddiMV** j iiid FABRttK VAI mr Owri. M «hMm: ADVIITÏNTWN. Te L e i d e n WORDT GEVRAAGD een Dienstbode voor dag en nacht v. g. g. v. Loon 6 per week. MEVR. LAST, Maria Gondastraat 29 bij den Haagweg. 5162 12 DEN HAAG 82) „O, Lucille”, zei hy, bÜ hem opikwam. „Ik v geldf" Zti bleef staan en aan. „Geld NU HU knikte. ,Ja, neem my niet k? algemeen onderwerp moet vroeger of later en misschien is het b gebeurt.” „Nu?” vroeg zfl. Haar kalmte en onv< tea zjjn taak zooveel n de achterover en streek JSenige lieden hebbel gen gezonden,” zeide hl dat het beter is dat zy ,Ja, dat denk ik ook nend toe. HJj lachte zachtjes. „Mr. Head heeft a schikkingen aan jou cve „Geef mU de rekenin, ik zal ie betalen.” Advei tentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbrnek door J. N OOM EN, Beiersche. Stohvtfk. bij eiken winkelier tot onderstaando prijzen verkrijgbaar: pond half pond ons Uitsluitend verpakt in blikken bussen. zuivere, helder? en niet»vettê vloeistof. haargroei, versterkt klieren en haar' voorkomt het splijten en uitvallen. (zeer en roos veuiwijnen nadat men KOKO uien heeft gebruikt; men sprenkelt eenvotv j KOKO op het haat, dan wrijft mén het zacht nederwaartsebt richting en borstelt flink. Verwaarloo/ nooit Uw Haar! WH stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan KOKO, maar wij zeggen en houden vol, dat geen ander preparaat KOKO ala een zuiver geneesmiddel voor het Haar kan evenaren. waarschuwingi Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke flescbKOKO wordt nooit los zónder verte» gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht: P r f 1.05 kleins, 2.20 midden, 3.90 groote flesch KOKO Shampoo Poeder» f 0.15 per pakje. V.rkrijsUfcr bij ApWhakan. Droglatu ahfaW] anvvi-llj ROUWGOEDEREN wordan prachtig ZWART OavaaFD binnen 2*3 dagen. Zoo noodlg binnen 24 uur. Winkel: MARKT 41. Telefoon No. 253. I Kantoor-Telefoon 169, (’s avonds No. 476). ien. PRIMA GEHAKT ƒ0.80 OSSEHAAS |.4O FIJNE BIEFSTUK - 1.40 1.20 II PRIMA RAUW NIERVET 1.20 per 5 ons M. J. VERZIJL, Kleiweg 36, Telefoon 379. zu regelmkasiger Lieferung Offerten untrr B, 7819 an S. SALOMON, STETTIN. 5163 12 zijn die menschen die f 1.40 en f 1.50 voor een pondje Vleesch betalen B(j M. J. VIRZIJL kunt U EER8TE KWALITEIT VET RUNOVLEESCH bekona -- 1.00 1.10 1.10 WORMERVEER OPGERICHT 1765. 627 Voedert uw Vee met merk „STER” en W.l I merk W.I.I Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Neven Gouden Mufotiu.. Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOpi, Wijd- straat en te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN. Jongelingen .van 1619 jaar kunnen ten allen tijde bij de Instructie-Compagtue te Schoonhoven in dienst treden. Na in orde bevinding der stukken wordt de ijatum W» opkomst door den Ct. opgegeven. Aldaar geschiedt de opleiding tot KORPORAAL bjj een der korpsen Vesting- of Pantserfortartillerie en wordt de eerste kennis bygebraciht, om bü gewenschten o^ergang naar de korpsen Torpediste* Pontonniers, daarbij vertier tot korporaal te worden opgeleid 3400». De opleiding te Schoonhoven opent den weg tot den onderofficieraraag. Nadere inlichtingen worden on franco aanvraag verstrekt door den Corntma*!»»1 der Instructie-Cotnpagnie te Schoonhoven. hagen sW^ng» verstopping •LAXEER-TABLETTEN PWU3KB00C4 60S BU WOTH.nOOOGIjreiJ 3948 14 levert vlug en Gevraagd, met Oct. of eerder, een Brieven: 77 Gr. Hertoginnelaan. GEVRAAGD een 12 uur. Loon ƒ6.—. Adres MARKT 31. 5168 11 TE KOOP, zoo goed als nieuw met garantie. Br. ond. No. 5161 Bureau GOUD- SCHE COURANT, Markt 31. 7 OINSOAO 31 AU8U8TUS 1820 met tweewielige rijtuigen <H’ DE MARKT. te prijs 50.2e prijs 25. 3e prijs 15.4e prijs 10. EXTRA PRIJZEN voor deelnemers met versierde Rijtuigen. AANVANG HALF TWEE. Aanmelding van 121 uur n.m. aan HOTEL „DE ZALM”. CONCKRT tijdens den Wedstrijd. Zie voor de overige Feestelijkheden de groote biljetten en den volledigen Feest wijzer, die a 10 cent verkrijgbaar is. 5166 30 HET COMITÉ Aanbiedingen gevraagd v«n zuivere greepvaata klare Levering gedurende de maanden November en December W. HOLTKAMP, Oroentenkweeker te BOSKOOP. BENT II EEN ROOKERt Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor alabhts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2832 8 INDISCHE GEHEESMIDDEUH „SIMGER" begon CALSTEEMENmimRUUn Temoe Lawokatóoend middel perbuo ƒ.1.99. NIERZIEKTEN tnNIERSTEENEN Daan FLemoedJoeng, per bus f.X25 ■tAASZIEKTEHt. EUUWSTEEMe» Daon Meniixmpar bus ƒ.2.24 SUIKERZIEKTE Hidara Oepa.? per bas ƒ.2 JJ- LINTWORM Laboe MerraH pitten,anachadalQk zoowel voor kinderen ab voer ouderen Volledige afgang gegewaruieerd <3een Hanger kuur, per dcx» S Vericrygbaar by Apotheken MDroguten Waar niet zich te wenden lot THC SINOKR INGOOT COMM GRONINGBM Po al bui 103 en Firma B.MEINDERSMA UENHftRfl AM3TBRXIAM 3NEEK 25 ANTON COOPS - Gouda. G O l D E R KK. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT, Gouderak. DROUIST WIJDSTRAAT 29. - 10

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3