Joh. C. yan Wingarden WAGENS «oor m Wü BE! MM tiotumiuil MIE MM Dienstbode Het Cafétje De Sovjet-Regeering en de Polen IN DEN SP0TH0EK. een flinke nette Werkster ANTON COOP* Bleekerssingel U M I PUROL-ZEEPI met 2 cent per 8 ons. BIOSCOOP „GOUDA VOORUIT" MAX LINDER DE Max Linder In het Caf6t|e de prijs van het brood is verhoogd offering-en, ia tot stand gekomen. De par ticuliere verzekeringen ztfn ten doode op- Zeker, artt. 91104 der ziektewet om vatten een regeling, die het beetaan van b«- zondere kassen mogelijk maakt, maar hoe Ten eerste moeten arbeider» de meerder heid van het bestuur uitmaken. Ten tweede moest allee over den Raad van Arbeid loopen, waardoor alleen loop. jongens arbeid kan worden verricht. Ten derde komen eventueel lagere pre- mies ten goede aan den arbeider, enz., enz. Weet men nu hoe moeilijk het ia in boe ren- en tuinderskringen een organisatie te scheppen, dan kan men eenigermate nagaan, waarvoor men komt te staan, wanneer men de organisatie ook moet uitstrekken over de landarbeiders, die voor zoo'n organisatie niets of weinig gevoelen en volkomen tevre den *yn, indien zy een voldoende uitkeering arljgen. Daar komt dan bU, dat allfe premies moe ten worden geïnd door den Raad van Arbeid en het geheele bedrijf feitelijk onder het be stuur van dit lichaam komt te staan. Men is geheel overgeleverd aan ambtenaren, die meestal van de practyk der verzekering niets afweten, met de eigenaardige toestan den in het boerenbedrijf geen rekening hou den en onze landbouwers als rariteiten be schouwen. Werkt de particuliere verzekering goed- kooper en dit zou zeker het geval zijn dan moeten de voordeelen ten slotte nog geheel ten voonteele komen van den arbei der! Stel, men is verzekerd voor 1000 en de rijkspremie is 60. Hiervan moet de boer 30 en de arbeider ook 30 betalen. Ver onderstel verder, dat de particuliere verze kering in het geheel 30 kost, dan zou men zoo zeggen: Nu moet de boer 15 en de ar beider 15 betalen. Mis! de boer betaalt in zoo'n geval het volle bedrag 30) en de arbeider niets. Is dit niet ongerijmd Waarom niet een regeling getroffen zoo als met de spoorarbeiders Waarom niet in stand gehouden, wat met zooveel moeite en kosten en met zooveel succes is verkregen T Het gaat om groote financieele belangen! De onderlinge verzekeringen kunnen de kosten met 30 betajen, dat geeft u een voordeel van 30 per duizend gulden loon per jaar. Hiervoor dient alles in het werk gesteld. Den Minister moet worden verzocht bij de wijziging der ziektewet rekening te houden met de boeren en tuinders en met de be staande verzekeringen op dit gebied, zoodat onder het noodige toezicht verzekerd kan blijven, vrat verzekerd la. Het Zaakvoerder a-examen. In verschillende provinciën zijn de laat ste Jaren examens afgenomen voor Zaak voerders van Landbouwaankoop-coöperaties, Zy gingen uit van onderscheiden organisa ties, die daartoe cursussen hadden opgericht met steun ook van het RUk. Men voelde al gemeen, dat er eenheid, uniformiteit moest komen: een gelijk programma voor de les sen en dezelfde exameneischen voor het ge heele land. Op initiatief van Dr. v. d. Zande, den Inspecteur van het Landbouwonderwys, werd een en ander vastgesteld en men ver zocht aan den' Minister om de instelling van een RUksexamea. Kort geleden kwam hierop een afwyzend bescheid. Wat nu? Ter bespreking dezer vraag kwamen op 2 Augustus te Utrecht afgevaardigden van Organisaties, die Cur sussen yoor Zaakvoerders hadden opgericht, by een. De heer Louwes, uit Overyssel, Voor zitter, bracht, naar voren, dat men drie we gen kon inslaan: le. Men kon trachten den Minister nog van meening te doen verande ren, wat z.i. niet zoargemakkelyk zou gaan; 2e. de Organisaties konden de gemeenschap- peiyke examen-commissie benoemen, waar mee veel geld gemoeid zou zyn; 8e. iedere provincie kan een eigen examen-commissie benoemen, wat ook nog al kosten met zich zal brengen. Na discussie werd met alge- meene stemmen besloten: een onderhoud by den Minister aan te vragen op 13 Augustus en, indien dit geen succes mocht hebben, zelf een gemeenschappeiyke examencom missie in te stellen, welke nog in October van dit jaar examen zal afnemen. Er zal zyn een permanente, een vaste examen-commis sie. Aangewezen werden als leden de hee- ren S. L. Louwes, H. Th. Hoogveld (Geld.) cn Van Weydom Claterbos uit Drenthe, ter- wyi Dr. v. d. Zande gevraagd zal worden mede zitting in de Commissie te willen ne men. De permanente Commissie zal de exa men-commissies aanwyzen, waarin ook leer aren der cursussen zitting zullen hebben, om het noodige contact tusschen onderwijs, cursusleiders en examen te behouden. Het examengeld werd op 5 gesteld, waarvoor de organisaties verantwoordelijk biyven, dezen zulleh b.v. voor een onvermogenden candidaat het bedrag kunnen betalen. Het antwoord van den Minister zullen we zoodra het bekend is, meedeelen. C. B. De Russische nederlaag van Boedjenni. Balfour's antwoord aan Tjit- serin. Riga als nieuwe plaats van onderhandelingen. De toestand in Lithauen. De dreiging in Opper-Silezië. Duitschland willigt de eischen in. - Socialisatie-ontwerpen voor de mijnen in Duitschland. Financieel fiasco der socialisatie in Oostenrijk. Staking te Stuttgart ge ëindigd. De verkiezingen in Zuüd-Afrika. ONS OVERZICHT. De Sovjetregeering zal zoo langzamer hand wel bemerken dat het Westen van Europa van hare zegeningen niet ge diend 18. (Balfour heeft Tsjitsjerin's mededeel ing kostelijk beantwoord in een nota. waarin hy verklaart er kennis van genomen te hebben, dat de Sovjet haar eisch tot stich ting van een militie uit de Poolsche werk lieden verloochent. Balfour ontkent nadruk- kelyk, dat de Bribsche regeering een sterkte van vijftig duizend man voor het Poolsche leger ooit als een billijke grens heeft erkend: zij heeft alleen verklaard, dat Engeland een zoodanige voorwaarde geen voldoende reden tot werkdadige tus- schenkomst achtte. De Engelsche nota beschouwt de bolsjewistische bewering, dat de voorgestelde burger-militie een tege moetkoming aan Polen was, als een grap, die geen antwoord vereischt of verdient. De Britsche regeering en het parlement wenschen een oorlog tegen de Sovjet te vermijden, maar verlangen dat de onaf hankelijkheid van Polen gehandhaafd zal worden. De Sovjet had niet laten door schemeren. dat de Poolsche burger-militie uit een bepaalde klasse van de bevolking zou gekozen worden. De bolsjewisten ge ven nu biiikbaar toe. dat dit hun heime lijke bedoeling was, en het Britsche parle ment werd zoodoende in den waan ge bracht, dat Polen ziin onafhankelijkheid zou behouden. De Britsche nota weigert te treden in frsjitsjerin's niet ter zake doende uiteeq- 'zetting omtrent de zegeningen van het Sovjetbewind. Balfour spreekt als zijp persoonlijke meening uit. dat hii er nooit aan heeft getwijfeld, dat de Soviet-metho- des volkomen geschikt waren om de riiken arm te maken, maar hii vreest toch. dat de Sovjet gefaald heeft in de moeilijker en belangrijker taak om de armen rijker te maken. De Engelsche diplomaat heeft zich niet om den tuin laten leiden. Militair gaat het den Sovjets evenmin naar wensch. Boedjenny's strijdkrachten zijn finaal vernietigd. De correspondent van de Daily Express te Warschau zegt in een beschrijving van de dramatische ver nietiging daarvan, dat na de nederlaag in het Noorden Trotsky draadloos aan Boed- jenny last gaf om óf de kans voor de bolsjewiki door een beweging in het Zui den te laten verkeeren, óf in allerijl hdt Noordelijk front uit de moeilijkheden te komen halen. De roode generaal meende dat de eenige kans op succes bestond in een snellen aanval met het dubbele doel om Lublin te nemen en in Noord-Weste- •ïyke richting een wig te drijven tusschen de Poolsche legers. Hii ondernam deze ho- pelooze taak met nauwelijks 5000 sabela. Na zijn aanhankelijk succea. verschenen er verscheiden duizenden versehe Poolsche troepen op het toon eel en begonnen zich een weg te banen naar Boedjenny's achter hoede. In haar pogingen om zich uit den Poolschen nijptang te bevrijden werd de roo<Je ruiterij vernietigd. Volgens een Havas-bericht zetten de Po len hun oomarsch voort en waren zii 2 Sept. gevorderd tot 30 we rat benoorden Soewalkt Bii het laatste offensief hebben de Polen •volgens bericht van het Poolsche Td. Agentschap uit Wrarschau, meer dan 100.000 bolsjewiki gevangen genomen. Dat aantal ia wel wat veel. daarom werkt men een plan uit om van hen voor verschillen de werken van openbaar belang gebruik te maken, als den aanleg van een spoorweg op 't schiereiland Halu en den bouw van een haven. Het behoeft dan ook niet te verbazen dat de sovjet-leiders wat water in den wtm doen. Op de conferentie Minsk is toch gebleken dat de bekende 15 punten der Russen niet als eischen. doch slechts als voorstellen worden bedoeld.Dat is wel iets anders. Het ware wel zoo goed geweest in dien dit wat eerder was medegedeeld, maar misschien heeft 't onfortuinlijk verloop der militaire operaties hen aan dat verzuim herinnerd. Wellicht is ddt ook 'n aanleiding tot de gewijzigde houding van Tsjitsjerin ten aanzien van de plaats der nieuwe on derhandelingen. Was hiervoor Reval aan vankelijk aangewezen, thans wordt de door de andere partij genoemde plaats Riga als zetel der onderhandelingen aan vaard, onder beding dat de Russische de legatie in volkomen vrüe verbinding zal kunnen blijven met haar regeering in Moskou. (De onderhandelingen zullen in Riga ver moedelijk eind volgende week beginnen. 'Als voorzitter der Russische delegatie treedt op Adolf Joffe. Deze Adolf Joffe is dezelfde, die aanvankelijk de leader was der Russische vredesdelegatie. die te Brest Litowsk onderhandelde met de Duitschers. Na enkele dagen werd hij vervangen door Trotzkv. Na het sluiten van den vrede werd Joffe eerste gezant van de Soviet- Republiek te Berlijn, maar na de revolutie werd hij onder de regeering der volkscom missarissen in Duitschland wegens zijn propagandistische werkzaamheden verwil derd. De correspondent van de Evening News te Warschau meldt, dat prins Sapieha. de Poolsche minister van buitenlandsche za ken, aan Engelsche journalisten heeft verklaard, dat de Poolsche regeering er thans van overtuigd was. dat de bolsjewisten werkelijk verlangend zijn, vrede te sluiten, zoo spoedig moge lijk. Beide partijen hebben hetzelfde doel, n.I. een vrede te sluiten, op de basis schen twee gelijke partijen en niet als tusschen overwinnaar en overwonnene. Hii voegde er aan toe, dat hij geen moeilijk heden over de territoriale kwesties ver wachtte. Het zal wel spoedig blijken of dit juist gezien is. Lithauen is volstrekt niet ingenomen met de invasie der Polen in ziin gebied. De Lithauensche republiek heeft dan ook ver klaard zich met alle middelen daartegen te zullen verzetten. Naar uR Kofno aan het Berl. Tageblatt wordt gemeld is voor heel Litauen de staat van beleg afgekondigd. De pascontróle is zeer streng. De stad heeft in beteekenis gewonnen sinds zy een zelfstandig economisch leven ontwikkelt en niet meer uitsluitend door voercentrum is voor Rusland. Er zyn ver schillende nieuwe banken gesticht, vooral Amerikaansch-Lithausohe; ook Nederiand- sche en Deensche firma's voor commissie handel zyn zich te Kofno komen vestigen. Vele Pransche en Engelsche officieren ma ken ook hier het uitzicht der straten leven diger dan gewooniyk. Een menigte Li- thauers, die vroeger naar Amerika waren uitgeweken, zyn teruggekeerd en brengen aibeidskracht, soms ook kapitaal en in alle gevallen ervaring in zakenleven mee. Alje hotels zyn overvol. De regeering doet haar best om het verkeer te reorganiseeren. De trein tusschen Kofno en Wirbalis rydt re gelmatig. 'Dezer dagen is het verkeer op den spoorweg Kofno-Wüna hersteld. Men den spoorweg van de Suwalki. Denen, Ne- werken met in den handel, m Amerikaan sche petroleum. De uitvoer is voorloopig ge heel in handen van Nederlanders en Denen. Ook de Engelschen en Amerikanen begin- hier te werken, zoodat het hoog tyd den Duitschen handel en de handel en Duitsche industrie om maatregelen te ne men ten einde geheel Lithauen niet te ver liezen als arbeids- en afzetgebied. De moei- lykheden zyn echter zeer groot. Deze lig gen niet zoozeer in het onzekere van den toestand, dan wel in het feit, dat het land zelfstandig geweest is waarschijnlijkheid ook al. De bevolking zelf is van overtuigd, dat een economische aan sluiting by Rusland noodzakelyk is; alleen de huidige toestand van Rusland maakt, dat er tot nog toe daarover geen accoord geslo ten is. (De toestand in Opper-Silezië is nog steeds dreigend. Volgens berichten in de (Berlynsche bladen houden de Polen zich geenszins aan de bepalingen van de over eenkomst van Beuthen. Het blad Deutsches Oberschlesien schrijft onomwonden, dat de Franschen niet in staat ziin de orde te handhaven. Men voorziet dat de huidige gebeurtenissen slechts een voorspel zyn van wat er zal gebeuren, wanneer een maal de datum voor het plebisciet zal vastgesteld zijn. <Bjj de Poolsche grenzen in Opper-Silezië zouden 24 lijken van vermoorde Duitschers zyn opgegraven. In een bijeenkomst in het Depart, van IBuitenl. Zaken te Berlijn van de vertegen woordigers der buitenlandsche pers heeft 'de gezantschapssecretaris Meyer mede- deehngen gedaan over den dreigenden toestand in Opper-Silezië en de gruwelen, die door de Polen worden bedreven. Volgens een Havas-bericht uit Pa- rys zou het ministerie van Buitenl. Za ken aldaar uit iBprltin officieel bericht hebben ontovapgen dat de Duitsche Regee ring alle eischen ter genoegdoening de gebeurtenisseh te Breslau heeft willigd. ■De Duitsche Regeering heeft de «miue voorstellen openbaar gemaakt van de so- cialisatie-commissie nopens de socialisatie Ider kolenmijnen. Van de 21 leden waren 11 voor geleide lijke socialisatie, waarbij voorloopig het particuliere kapitaal niet zou worden uit geschakeld. 10 leden waren voor onver wijlde volledige socialisatie. Beide groe pen hebben een afzonderlijk plan inge diend. In de voorrede van het eene wordt verklaard, dat in het begin alle leden on geveer dezelfde inzichten zijn toegedaan (geweest. M*m kon het echter niet eens >rden aangaande het tempo waarin de zou moeten geschieden. d stelt voor den parbiculie- alle rechten van monopo- lisaties te ontnbnen. alemede het recht om den prxis en winstiverdeeling vast te stellen. De leidikg moet doorzichtig en con troleerbaar worden en het particuliere eigendom in een tijdruimte van op ziin hoogst 30 .jaar worden onteigend. Beide groepen willen een riikskolenraad instellen, die besluiten neemt, en een ko- lendirectie die de besluiten uitvoert. De minderheid wil ook een Duitsche kolenge- meenschap scheppen, waar de particuliere en staatsondernemingen in zouden worden opgenomen. Tegelyk met de verschiining der Duit sche socialisatie-voorstellen komt uit Oostenrijk het bericht van het financieel fiasco der gesocialiseerde ondernemingen daar. Uit Weenen wordt gemeld dat de ge socialiseerde nijverheidsondernemingen in Oostenrijk thans werken met een verlies van 25 millioen kr. per maand. Als gevolg hiervan worden onderhandelingen gevoerd om enkele staatsbedrijven te veranderen In gemengde bedrijven, met deelneming van het particulier kapitaal. Deze ervaring kan wellicht tot leering strekken ook voor de groepen in ons land die van socialisatie alle heil v 'De staking in Stuttgart is geëindigd. Maandag wordt het werk hervat; noodza kelijke bedrijven werken heden reeds. De politieweerbaarheid wordt teruggeroepen zoodra de definitieve ondertekening der overeenkomst heeft plaats gehad. Beta ling van de stakingsdagen is niet toege staan. weer in dienst neming van alle uit- geslotenen is wel verzekerd, behalve voor hen. dde zich aan strafbare handelingen hebben schuldig gemaakt. Uitgesloten zijn de Daimler-fabrieken. waar de toestand van het 'bedrijf een groote inkrimping noodzakelijk maakt. 4000 arbeiders zullen daar worden ontslagen, waarover bijzon dere onderhandelingen worden gevoerd. De afloop is dus een volkomen succes voor de regeering. Naar de „Times" uit Konstantinopel ver neemt, hebben de verkiezingen voor den provincialen raad in Transvaal het volgen de resultaat gehad: Zuid-Afrikaansche party 10 zetels, vroe ger 19. Nationalisten 21, vroeger 12. Arbeidersparty 11, vroeger 12. Eén wilde, zooals vroeger. De nationalisten hebben dus 9 zetels ver overd op de Zuid-Afrikaansche party en 1 op de arbeiders. Tielman Roos, de Transvaalsche leider der nationalisten, begroet het resultaat als :en bewys, dat alle Hollandsche Zuid-Afri- caanders zich meer en meer op de basis van het programma der republikeinsche party (Hertzog) stellen en een hereeniging van Zuid-Afrikaansche en nationalistische par- tyen dus in hoofdzaak een opgaan van de Zuid-Afrikaansche party in de party van Hertzog zal moeten zyn. De correspondent van de „Times" betwist dit op grond, dat de verkiezing van den provincialen raad «een eigenlyke politieke verkiezing is en geen zuiver beeld geeft van den poli- tieken toestand. BUFfENLANDSCH NIEUWS. VEREEN1GDE STATEN. Een wonderbaarlijke redding. Volgens een Reuter-telegram uit New- York heeft op 50 myi beoosten Kaap Hin- lopen een wonderbaariyke redding plaats gehad van de bemanning van een Ameri kaan sche duikboot, welke tengevolge van avery 36 uur in vertikalen stand onder wa ter is gebleven. Het transportschip Goethals vond oe boot en een telefoonboei met tele foon, welke de Goethals in staat stelde met de bemanning van de boot te spreken, die om hulp vroeg, daar de lucht in de boot op raakte. De Goethals seinde draadloos om hulp, die spoedig in den vorm van duikers en lichters ter plaatse was. De bemanning werd met de grootste moeite gered, onge deerd, ofschoon velen half bewusteloos wa ren. ENGELAND. Na hongerstaking overleden. In het hospitaal van de gevangenis te Birmingham is na een hongerstaking van vyf dagen zekere Karl Dun will overleden. De man was by rechteriyk vonnis uit zyn huis gezet, maar er later weer ingetrokken en daarvoor tot gvangenisstraf veroordeeld. Toen hy zes dagen gevangen gezeten had, Begon hij voedsel te weigeren. Tot zijn ci pier zeid hy: „Hoe langer ik zonder eten ben, hoe gauwer ik er uit zal zyn." Dunwill had zich ook beklaagd dat men hem dakloos gemaakt had en dat hy geruï neerd was. DUITSCHLAND. Hooge belasting op vermakelykheden. In verband met de hooge belasting op de vermakelykheden (n.1. 50 der entrée's) worden met ingang van 1 November a.s. alle variété's in het Wupperdal (Elberfeld-Bar- men en omgeving) gesloten. Aan het geza menlijk personeel is ontslag aangezegd. Een diefBtal van tyj millioen Mark. Naar Wolff uit Stettin meldt, hebben in brekers in den nacht van Donderdag op Vrijdag met zuurBtofvlammen vier ijzeren deuren in de braiujkelders van het kantoor gebouw van de werf Vulkan opengemaakt en meer dan 1% millioen Mark gestolen, rmee Vrydag het loon had moeten wor- uitbetaald. Van de daders geen spoor. BINNENLAND. De rijstprijs Het „Nederl. Weekbl. voor den Handel' in Kruidenierswaren" verneemt, dat de ver laging van den rystprys met 10 na eenige dagen weer gedeeltelyk tongedaan is ge maakt en de prijs door de pellers is ver hoogd met ƒ4, zoodat deze thans 54—56 per baal bedraagt. De oorlogsbegrooting. Naar de N. Crt. verneemt, is dezer da- itwerp te verwachten, waar bij de oorlogébeg dienstjaar over v< 19 milli De gemeente Emmen ontving een voor schot von het ryk, groot 200.000, 6 pet. Uitbetalingen kunnen nu weer plaats neb- Uitbetalingen sn. De Duitsche keizer. De Parysche correspondent der „N. R. Crt." seinde gisteren": „De „Radical" komt nog eens op de kei- zerkwestie terug. Het blad is boos, dat Wil helm „eenige" kilometers van de Duitsche rens het leven van een landedelman leidt, iyn straffeloosheid is, zoo schryft het blad, een uitdaging voor het menschelyk gewe ten en de oorzaak van alle moeilykheden. die by de toepassing van het verdrag van Versailles ondervonden zyn. Postvliegtuig vernield. Men seint uit Oldenzaal aan het „Hbld.": Het postvliegtuig AmsterdamHamburg is bjj daling op het vliegterrein te Olden zaal gedeeltelyk vernield. De post werd per D-trein doorgezonden naar Duitschland. Persoonlyke ongelukken kwamen niet voor. Wynkoop terug uit Rusland. De communisten D. Wynkoop, Van Leu- •en en Kruyt, zyn van hun reis naar Rus land te Amsterdam teruggekeerd. Waarschynlyk zal 22 Sept. een groote openbare vergadering in de Beurs voor den Diamanthandel aldaar worden gehouden, waar de heer Wynkoop zal spreken over zyn reis naar Rusland. De Koninkiyke familie. De gewezen hertogin Maria van Mecklen burg Schwerin, moeder van Prins Hendrik, heeft gisteren, vergezeld van den Prins een bezoek gebracht aan de Kóningin-Moeder te Soestdyk. Om 12 uur gekomen, keerden de gasten weer om 5 uur per automobiel naar het Loo terug. Stryd tégen Drankmisbruik. De afgevaardigden der vyf landeiyke vak centrales hebben met de administratiecom missie der Nat. commissie tegen het Alco holisme vergaderd, ter overweging van het vraagstuk of de vrye Zaterdagmiddag en de verkorting van den arbeidsduur ook schuld is aan een mogelyke toename van het alcoholmisbruik, en wat daartegen ge daan kan worden. Een en ander op verzoek van den Minister. Na discussie werd beslo ten, dat het bestuur der N. C. A. aan de hand van statistieken van accijnzen en pro cessen-verbaal zal trachten deze vraagstuk ken op te lossen. Actie van het Post- en Telegraafpersoneel. Gisteren heeft een deputatie van postbe- stellers en postbestellersvrouwen een onder houd gehad met verschillende postautori- teiten te 's-Gravenhage gehad, om een hoo- ger voorschot op de salarissen. De betrokken autoriteiten zegden toe, het aagstuk van een voorschot by den direc teur-generaal ter sprake te zullen brengen, indien het vaststond, dat het personeel sa- lariBverhooging zou krygen. Engelsch drukwerk naar Nederland. In de „British Weekly" maakt Sir Ro bertson Nicoll de opmerking, dat Engel- DB DUITSCHE KOLEN. (Proeve van allerhoogste Politiek.) Aan de geallieerden moet Duitschland heel veel kolen geven, Duitschland mist1 (daardoor „}jbt bloed" Om eens krachtig te herleven. Daarom is de angst er groot En beheerscht er de gedachten, Dreigend is de kolennood Die z'in Duitschland zijn te wachten. 't Is een hachelijk geval Maar ik heb 'r iets op gevonden, Dat de Redding brengen zal, Op de na te noemen gronden: Rusland, dat thans na zijn strijd Met de Polen, ligt te bloeden, Zal, weer na verloop van tijd, Zich naar and're oorden spoeden Russen ultra bolsjewiek Gaan met Duitschers dan aan 't vach ten, Grijpen naar die Republiek, Maar géén Duitscher laat zich knech ten. Dus de oorlog wordt verklaard En mèt Franschen, Britten, Belgen, Trachten zij dan onvervaard 't Trotsche Rusland te verdelgen. 't Is zoo duid'lijk als de dag! Daar zij dus de Russen keerden, Worden Duitschers met één slag Evengoed... GEALLIEERDEN! Dit is het geheim er van, Hiér ligt d'oplossing verscholen: Duitschland levert netjes dan Aan ZICHZELF de g'eischte kolen!! ARN. VAN RAALTE Jr. sche uigevers ernstig de mogelykheid over wegen, om hun boeken in Nederland te doen drukken en binden. Groote Nederland- sche firma's hadden daartoe reeds aanbie dingen en prijsopgaven gezonden. De Londensche correspondent van het „Hbld." seint over deze kwestie, dat met het oog op de hooge drukkosten de Engel uitgevers verscheidene belangrijke werken niet uitgeven. GKJM6NGDE BB RICHTEN. „Vorsteiyk" huweiyk. Prins Henri Jean Edouard de Bourbon, pretendent van den Franschen troon is gis- ;n te Asten (N.-B.) gehuwd met mej. G. Steyns uit T kassierlooper van een te Amsterdam heeft zich groote m heeft zich gistermor gen, terwijl hy voor zyn principalen op ronde was, door een vrouw laten meetronen naar een der misdaadspelonken St. Olof- steeg 9, een onoogelyk straatje aan het In de „Inrich- ge ^Nadat hy eenigeïl tfjd in het gezelschap van dat vrouwvolk had vertoefd, ging zyn eerste „vriendinnetje" onder eenig voorge ven de deur uit. Toen hy, de bezoeker, eeni- gen tyd daarna het krot wilde verlaten, bemerkte hy tot zyn schrik dat zyn porte feuille waarin een bedrag van drie en der tig duizend gulden aan bankpapier, verdwe- Hy begaf zich onmiddellyk naar Warmoesstraat en deed er aan- De politie, die met den beroofde naar Olofsteeg is gegaan, vond het roofhol gifte. 1 St. 01. Naar de vrouw en hare handlangers wordt nog gezocht. Het bloedige drama. Het is thans gebleken dat het 17-jarig meisje dat in het logement Stroomarkt 3 te Amsterdam bloedig werd verwond, door den man waarmee zy in den kelder ging, met een mes in den hals werd gesneden. Het meisje is verloofd, de man in haar gezelschap was een 54-jarig schoenmaker, die haar voortdurend achtervolgde. In een schryven aan den verloofde van het meisje heeft hy meegedeeld een einde aan zyn leven te zullen maken. De toestand van het meisje is bevredi- De kathedraal van Reims. opbrengst van de Vredeszegels welke t helpen de Kathedraal van Reims te doen herbouwen, is voor Nederland onge veer 16.000, welk bedrag aan het Deensche Hoofdcomité te Kopenhagen zal wtfrden af gedragen, na aftrek van onkosten. In Frankrijk is de verkoop van de Vredes zegels in vollen gang. Landarbeidersstaking. In Nieuw-Buinen en le en 2e ExloërnMod is de staking onder de aardappelrooiers (sters) vrijwel algemeen. Te Nieuw-Buinen zyn slechts een negental ongeorganiseerden met hun huisgenooten aan het werk geble ven. In 't geheel hebben reeds 17 landbou wers het gevraagde contract geteekend. STADSNIEUWS. GOUDA, 4 September 1920. Tegen de reactie, vóór socialisatie. De heer W. Sanders, lid van den Gemeen teraad, sprak gisteravond voor de afdeelin- gen Gouda van den G. B. B. en de S. D- A P. in de zaal der Sociëteit „de Réunie over het onderwerp: Tegen de reactie, vóór socialisatie Nadat de voorzitter, de heer Donck, de byeenkomst met een enkel woord geopend had, ving de heer Sanders zyn rede aan- Spr. weeB op de moeilyke periode die de arbeidersklasse thans doormaakt. Alle pa troons zyn tydens den oorlog op elkaar ge dreven. Zy hebben krachtig den strjjd tegen de arbeiders aangepakt; zy voelen zich erdoor sterk tegenover de arbai dersorga nisaties. Da arbeiders ayn nog niet zooyar georganiseerd om tegen dan macht tan hw kapitaal met succes stryd te voeren. Spr. rtf als voorbeeld het ontdag by de Kaïtó- handel-Meatschappy „Gouda" hier ter stede. Ook de uitsluiting in de bouwvakken isva* 4de kapitaal smacht een sprekend bewys. Wanneer wy met onze «ischeiv komen, heet het: ,Jiet kan er biet af", dat nebben wy b|j de bavenarbeidersstaking geziep. En alles wordt van dag tot dag duurder; meer als voorheep is gebleken, dat het hier gaat om een schelpen stryd; aan de eène kant de machthebbers, aan den anderen kant de ar beiders. En de arbeiders kannen nauwelijks meer rondkomen. Wanneer wij die stryd zoo 40, dan voelen wy dat de arbeidersklasse JJzljn goh®81 georganiseerd poet worden, wen de macht der bezitters. Er staan hoo ier dingen op het spel dan éen cent meer d minder. Spr. gaf een overzicht hoe de hpidige toe», Jaii too ia gekomen. H« weee dimrbtj op het begin van den oonpg: hoe de voorman nen der S. D. A. P. toen ook de zyde moe^r ten kiezen van hen, die de neutraliteit met alle middelen wilden verdedigen. En zoodra «as de vïede op handen en klonken geruch ten van revolutie, daar zaten de Kamerle den van "de reactie in de penarie, alles werd ro8 toen toegezegd. Het Vrouwenkiesrecht j, er, doch de achturendag moet nog worden gevoerd. Wy moeten de heeren aan hun belofte herinneren. Ook de concurrentie is thans tamelyk ni hil meer: de groote handelsheeren hebben elkaar gevonden, een eenheidsprys is ook voor hen veel makkeUjker. Spr. wees dien aangaande op de textielindustrie te Almelo. Daardoor vechten de arbeiders tegen de bierkaai, en het kan niet anders of de zaak moet spaak lpope*. Spf. wees voorts op dè burgerwacht. Wanneer wy den inhoud bezien van die wachten, waar de grootste smokkelaars zich bij aangesloten hebben, dan denken wy wel eens: Zy zyn beter in staat om te rollen dan om te schieten. De burgerwacht op de keeper beschouwd, is niet zoo'n ernstig ge vaar, doch tegèn haar doel moeten wy stel ling nemen. Minister HHmskerk heeft een wet in het leven geroepen, om de vooruitstrevende be weging der arbeiders den nek om tö draaien. Mr. Hendels heeft dien wet in dfe Eerste Kamer voortreffelyk aangevallen. Upr. be handelde enkele artikelen van de retolutie- wet in het kort. Wanneer men mderdabdden moed zou hebben in dagen als ia November 1918, een man als Troelstra in de gevange-^ nis te werpen, dfcn zou dat juist werken als olie op het vuur. Wy moeten tegen derge lijke maatregelen stelling nemen; wy moei ten in de toekomst op onze hoede zyn, want wy zyn door deze wet eigenRjk overgeleverd aan een soort willekeur der rechters. Spr. viel voorts het ingediende ontwerp gewijzigde Zondagswet,*&an. Stel eens voor, dat wy eens met een dergelyk ontwerp wa ren aangekomen. De strekking van enkele artikelen-(verbod van optochten) is ook wel degelijk bedoeld om ons een hak te zetten, want vrij kunnen slechts op Zondag demon- streeren. Processies e. d. zijn wel toegelaten. Wy hebben hetzelfde recht als anderen om te eischen, dat wy ons leven kunnen uitle- strijden. Laat ons die leuze schriftelijk een drietal vragen ontvangen, o.a. Is Socialisatie in een kapi talistische maatschappij mogelijk?. Spr. ander er voor blyven nooit loslaten. Spr. had sch meent dat met het een het ander successie- verdrijft. Kannen wy onze eischen jve* zonder dictatuur vim het prole tariaat? Dit zal geheel van de omstandig heden afhahgen. Spr. gelooft wel dat zonder dictatuur van het proletariaat socialisatie ook wel mogéiyk is; wy moeten den loop der dingen afwachten. Wanneer de tyd daar is, moeten wy arbeiders alles geven wat in ons is. Laat ons met elkaar beloven, als het noo- dig is, voor de dictatuur niet terug te schrik ken. •'J w Tenslotte wees spr. op den oproep van het I. N. V. V. aan alle arbeiders, om zich als één man krachtig tegen den oorlog te ver zetten. Een dergelyke oproep stemt hoop vol. Laten wy trachten deze groote zaak te verwezenlijken: Oorlog aan den oorlog! Niemand gaf zich op voor debat. De voo&itter sloot de vergadering, na een krachtige opwekking de meeting te Rotter dam te bezoeken. Boter. De Minister*Van Landbouw heeft bepaald, dat van de botek bereid door producenten, die, welke zich Ahrifteiyk hebben verbon den tot nakoming der verplichtingen, hün pgelegd, zal mogen worden uitgevoerd 10 pet. der productie ov«y de week van 22-—29 Augustus j.1. OLDEWATKK. De huur der huizen van de Woningbouw vereeniging „Volkshuisvesting" alhier, is gebracht van ƒ2.40 op 3JS0. Vrydagmorgen reed de Slagersjongen G. van O. alhier met de fiets op de trambaan. Toen de tram naderde, wilde hy uitwykcn, doch kwam door de gladde rails te vallen. De fiets kwam onder de tram en wend to taal stuk gereden. De jongen bekwam ge lukkig geen letsel, daar hij juist toover van de tram verwyderd viel, dat deze hem on gehinderd kon passeeren. ven, als wy dat wenschen. Dit ontwerp is een aanslag op onze vrijheid, het zal het tegenovergestelde resultaat hebben. Op deze wijze wil men de arbeidersklasse voorschrij ven wat ze doen en Wht ze laten moet. Als wij niet oppassen, zal de minister steeds voortgaan met ons met wetten te kluisteren. Spr. gelooft niet, dat hem dat zal luk ken wü zullen zelf onzen weg weten te kie- Onze militaire Minister zal misschien gaan menageeren. Volgens de geruchten wil hy de legersterkte van 200.000 man tot 100.000 man verminderen. Natuurlijk is dtt niet naar den zin der legerautoriteiten. Hun program is dan ook heel anders. Spr. leest dat voor. Voorloopig moeten wy de daden van dezen minister afwachten. Minister Aalberse is een man van groote talenten en werkkracht, doch wij vragen ons dikwyls af, aan wiens zyde staat hij Spr. wijst op 's Ministers houding by den wo ningnood. Soms schynt hy daarby te staan aan de zijde der bewoners, soms aan die der huiseigenaren. De pryzen zullen zeker enorm stijgen en de arbeiders moeten toch ook in een fatsoeniyk huis wonen, terwyi de huren nu 8.—, 9.—, of 6.— en 7.— zeker zullen gaan bedragen. De huurcom- missiewet wordt zoo gewyzlfed, dat de hu ren verdubbeld kunnen worde*. De minister Wil zoo met alle partyen goede vrienden blijven. Ook dergelijke maatregelen moeten wij bestrijden. Op deze wijze zouden wij niet meer fatsoeniyk rond kunnen komen. Wan neer wy dat alles nagaan, komen wij tot de ontdekking, dat het zoo niet langer gaat. De belastingen, die moeten worden betaald, zijn enorm gestegen wanneer de regeering daar geen verandering in brengt, zullen wy het volgend jaar nog meer moeten betalen.. Alle uitgaven zyn noodzakelyk, de Gemeen tewet beschermt echter de groote kapitalen, zy bindt ons het geld niet te halen waar het zit. Vele ministers waren het er over eens, dat het zoo spaak zou loopen, doch niet één heeft een goede oplossing gevon den. Zoo ook deze. Kapitaal is er genoeg. Spr. geeft daarvan eenige voorbeelden, wy- zende op de gemeenterekening van Rotter dam. De oorlogswinstbelasting heette ka pitaalvernietiging; in plaats daarvan is in- mJl—j L.i „..t^Antninrn vnrtr (le weeldebe- lasting. Spr. wees op veel belachelijks in het Koninginnedag. Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin zond de Feestcommissie alhier vó$r den aanvang der feestelijkhe den op 81 AUg. j.l. aan H. M. telegrafisch haar gelukwensch. Gisteren is daarop een schryven van dankbetuiging van H. M. by de Feestcom missie ingekomen. °nDeel?aak gaat in verkeerde banen; van daag of morgen moet de oplossing volgen. Het N. V. V. heeft reeds een reservefonds willen stichten om zoo den stryd te helpen. Spr. noemt deze wijze echter niet afdoend. De stryd wordt voor ons moeiiyk, doch te vens mooi. Persoöniyk behoeven wy met te gen onze patroons vijandig te staan, het gaat om zaken. Daardoor is onze strijd Zui verder geworden. Spr. behandelde hierop het socialisatie- rapport. De grondgedachte is deze dat de bedryven die nu in handen zijn van kapita listen, gebracht moeten worden aan de ge meenschap. Sabotage moeten wy niet ple gen; wanneer eenmaal de tyd daar is, moe ten wy komen in een goed geordende maat schappij. Daarom moeten wij nu werken en 4 naar soéialiaatie toodrijven. moeten overtuigd zyn, dat zij werken voor de gemeenschap; de praktijk zal bewyzen, wat in het socialisatierapport gevryzigd moet worden. Hat socialisatie- vraagstuk zullen wy vasthouden: wy zullen Landbouw dag te Gouda. (Donderdag 16 Sept. a.s. zal hier ter stede een Landbouwdag worden gehouden op de terreinen en in de zalen der Soc. ..Ons Ge noegen" aan de Boelekade. welke wordt georganiseerd door kring 2 van de Holl. Mij. van Landbouw. Wat de<ze Landbouwdag beoogt, wordt door den Voorzitter van dien kring, den heer H. K. Valcltenier de Greeve uiteen gezet in een inleidend woord, dat Verschij nen zal in den eerstdaags uit te geven gids. Daarin toch worjlt gezegd dat deze Land- bouwdag bedoelt, zonder dat daarvoor nu speciale tentoonstellingsgebouwen worden opgericht, of hooge pryzen worden uitge loofd, in deze Btreek. met voorlichting van daartoe bevoegde en belcwame personen, aanschouwelijk de belangen van de streek op den voorgrond te brengen; ijieuwe uit vindingen te tooien en te .beproeven en tjok vooral de gebreken in producten van obdem. zuivel of veeteelt aan te topnen en denNveg tot verbfetering aan te wiieen. Op deze wijze kan de Landbouwdag veel nut stichten. De Landbouwdag zal naarmate de meer dere omvang der toegepaste bedrijfsvor men oen grooter of kléiner omvang heb ben. Hij kan ook, zoo noodig, zelfs geheel gewyd zijn aan de bijzonder actueele be langen die op soBamige tijden op den voor grond Vipmen; hetgeen in-'fetlden van ma laise wel \eens zeer noodig kan blijken te zijn. Wiaar noodig kan hij, gesteund door een lichaam als de Kring en ook door de Maat schappij in zij» omgeving nut stichtep, naar buiten bekendheid geven en een ieder tot leerling strekken, temeer waar aan het onderwijs by de besprekingen en de demon straties een flinke plaats wondt toege- Behalve datgene wat tot li strekken, zal deae Landbouwdag ook bie den gelegenheid tot ontspanning aan de vele landbouwers en boerinnen, die 16 Sep tember in Gouda worden verwacht. Wii verwijzen daarvoor naar de advertentie in ons blad. Gouda Vooruit. Ter afwisseling brengt Gouda Vooruit deze week een Pathé-programma, dat uit stekend is gekogen. In de eerste plaats kende geestige blijspel van den Franschen schrijver Tristan Bernard „Het Cafétje" (Le petit Café), waarin hier te lande de bekende acteur Louis Chrispiin J veel lauweren oogstte. Ziin rol. die van Al- bert Loriflan, de rijk geworden kellner. Werd vervuld door den beroemden film acteur Max Linder. Degenen, die het stuk kennen, weten hoe juist de tekst, fiin ko misch en tintelend van Franschen geest dit blijspel mijlen ver boven andere Fransche kluchten en blijspelen doet uitsteken. Dat bet gemis van het gesproken woord niet al te zeer werd gevoeld is voorzeker danken aan het fiin genuanceerde spel van (Max Linder. Zijn gelaatsexpressie en ziin sobere gebaren, die toch altiid zoo raak zijn, maken het een genot deze klucht ook in de bioscoop te volgen. Daarbij wordt het geheel zoo vlot gespeeld en ziin alle bijrollen in zulke goede handen, dat men dikwijls vergeet de handeling slechts op het doek te volgen. Ook de mise- en scène is schitterend. Welk een verschil dit echte Parüizer nachtcafé of de povere Louis-<Saize salon van het Tooneel in Ons Genoegen, waar voor enkele iaren het tweede bedriif van dit blijspel zich afspeelde. Ook toen hebben we genoten, vooral van het uitnemende spel der hoofdpersonen: zii die daarvoor niet in de gelegenheid wa ren. raden we aan thans Gouda Vooruit te bezoeken. Zy zujlen er «een berouw van hebben. Voor sportliefhebbers is vooral de boksmatch tusschen Caroentier en den Belg GrundelAoven interessant, terwijl ket programma voorts een schitfereiide natuuropname en een tweetal werkelnk humoristische films bevat, die het ..voor elck wat wil i Posterijen en telegrafie. Ziin, benoemd tot kantoorbediende 2e kl. te (Tudl Theeren M. C. Masselink en J. Schoonderwoerd. Besmettelijke ziekten. In de week van 28 Aug.4Sept. j.l. hoeft zich in deze gemeente één govsl van scabies voorgedaan. ;4' De Rykssuikerkaart. De Minister van Landbouw maakt be iend, dat van Maandag 6 tot en met Zon dag 12 September zullen geldig zyn de no. 4£ en 49 van de Rykssuikerkaart. WADDINXVEEN. Den heer H. van Drirnmelen is op zyn ver zoek eervol ontslag verleend als directeur van het post- en telegraafkantoor alhier. KERKNIEUWS. Oud-Kath. Kerk. De Hoogeerwaarde Heer Mgr. F. Ken- ninck, aartsbisschop van Utrecht, hoopt D. V. a.s. Zondag, 5 September, het H. Sacra ment des Vormsels te bedienen in de oud- Katholieke gemeenschap de Gouwe alhier, De kerkdienst vattgt aan te half tien. SPORT. Niouwerkork a. d. IJaseL 2 Sept. Eng. komkommer» 8.70-4.W, kiem 2% art. 1.302.10, kleine halve komkommen 0.20—0.60, groengele kottkonutwrs t 0.40 —1.10, bloemkool 9.60—15.40, idem 2e srt. 2.90—6.50, uitschot 2.80,. mv 100, peen 5.70—7.40, per 100 bos, Htokpricesae- boonen 12.6024.90, h tam prince a aeboonen 7.50—12.80, Duitsche slokprinceasebooaen 6.S0—7.80, pronkboonen 0.8O—1.10, roe de kool 2.40—7.40, snijboonen 10.30— kilene 3.80—6.60, bonken 5—7.90, alles per 100 pond. i»ftKDIKitlRUR,TENl Zondag, 5 September 1920, GOUDA. Remonstr. Kerk 1014 u. Mej. M. Eelmant Doopsgex. Prop. defl Haag. (Collecte voor het Afloselngsfqadp.y St. Jftaskerk, 74 vj». Ds. ICwia 10 u. v.mT Ós. I (Doop). imwjRL HEN: d. V. W. StoppelenbUTff; iïfc» WHhra, v W. Koot en N. Vlaeer. GEHUWD; G. I.uljerinlc en T. C. E. KMO* -1 OVERLEDEN: levenl. t. van F. Treuren en M. F. Markus. 4 - 4 ADVERTINTlëN. "TT Voor de betoonde bdanjstelHng herdenWnr Bijl. 2 u. ,n.m. Ds. Verheul OLYMPISCHE SPELEN. Het falen vut het Ned. elftal. Naar aanleiding van het fiasco der Ned. oeg. heeft de correspondent van de „Tel.'* in bekende voetbal-autoriteiten als John Lewis, Engeland's beste scheidsrechter, J, Mutters, Holland's meest geziene arbiter, H* A. Meerum Terwogt, vroeger leidar van belangrijk* Internationale ontmoetingen en de Oostenryksche voetbalkenner by uitne mendheid Hugo Meisl, de meening ge raagd betreffende deze ploeg. Eenparig is hun oordeel tegen de N.E.C. Door het samenstellen van ean totaal on bekwame ploeg heeft ze xichzelf eén brevet van onbekwaamheid toegediend. De heeren Mutters en Meerum Terwogt achten haar onbekwaamheid bewexen door het feit dat ze geen leering heeft getrok ken uit de ontmoeting tegen Zweden, waar in ten duideiykste bleek dat met een der gelyke slappe voorhoede en Bosschart als rechtshalf nimmer de finale was te berei ken. Met waardeering voor den staat van dienst der comm.-leden is thans hun tyd ge komen plaats te maken voor meer jeugdige, ijverige menschen, die afdoen het waas van geheimzinnige diplomatie die de huidige Volgens den heer Meerum Terwogt is de ze commissie huiverig geweest goede advie zen op te volgen en de uitlating: rij wil sterk zyn in haar eigenzinnige domheid, maar zy is inderdaad zwak in haar domme eigenzinnigheid, zegt voldoende. Tet Belgisch team wereldkampioen. De finale voor het OL Voetbaltournoo! had ruim 420Q0 bezoekers getrokken, die deels hun landgenooten, deels naar het ver fijnde shortpassingspel der Tsjechen kwa- verwachtingen werden van Tsjechen gekoesterd. Maar vermoeden dat zij moreel nog ongeschoold waren, geen ehkel begrip van goede sportmanschap bezaten, waardoor deze eindstrijd voor hen verloren ging. Met 2—6 achterstand verlieten de Tsje chen het veld, nadat de Belg Coppé op zeer lafhartige wyze door den Slowakschen back Steiner was aangevallen en kermend op den grond bleef liggen. Dit was het sein waarop de sterk gespan nen gemoederen van het publiek losbarstte de omheining venbrak en op de Tsjechen losstormde, die intusschen verdwenen en Kleine ^erk, 1® m. v.#. Da heer Visseher Luthersche Kërk, 10 u. v.m. Ds. Scharten. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 2 u. n.m. Ds. W. Wessel- dyk te Sehoookoven. B«R*ENWOUD*. Ned. Herv. Kerk, 10V4 u. v.m. Ds. van der Heyden (Doop en collecte voor de afdee- ling Gouda der Ver. Tot Steun). BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 2 u. mm. Ds. G. va« Moat- frans, te OudérlMHi d. Un^el (Doop). 7 u. n.m. Ds. W. Wenseldük te Schoon hoven. BOSKOOP. Ned. Herv. Kcrh, id u. v.m. D». Gl«p (Doop) Gebouw Salvntori, 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. W. A. Boerendans U Hftrmelrn. GOIIDERAK. Nod Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 7 u. n.m. De. Verkerk. HAASTKECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. De. v. d. Broek. Geref. Kerk, 1014 u. v.m. en 7)4 u. n.m. Ds. v. d. Wolf, gelegenheid van de he het 50-jarig bestaan onzer fabriek, betuigen w$ ontftii hartelijke» (lei*. J. COSTER EN ZQNÉN. Gouda, September 1920. 9 voor dag en nacht en «en t 40. GOUDA. 4340 voor Adre» Markt 40, GOUDA. 'IA, 14 4^56 hü Ned. Herv. Kerk, 10 u. v. MOORDRECHTf .m. Ds. Kniphuizen. QUDEWATER. Ned. Herv. Kelk, 10 u. a.m. Ds. Hoek. 6 u. 7 u. n.m. Ds. mm, Db. Buiskool. Geref. Gem., 10 u. v.m. de Bruin. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Ds. Kanis. fcvaagelieaüegebouWft 10% u. v.m. en 7% u. n.m.) Ds. P. Bokma. te Schiedam. .WADDÏINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Steenbeek (Doop). 6% U n.m. Ds. Steenbeek. Remonstr. Kerk. Geen dienst. ZEVENHUIZEN. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Kyne Lotaaf'a. (1. Rotte, 7% u. n.m. Ds. KUne. GOUDA. Woensdag, 8 September 1920. St. Janskerk, 12 unt, Huweiyksinzegemng Ds. Verheul. R Donderdag 9 September 1920. 9t Janskerk, 12 uur, Huweiyksinzegemng Ds. Btjl. DROOIST - WÏJDSTRAAT 29. tlURGKKlJJKK 3TASD. Zeer groote spel der niet r :r gezien werden. De Tsjechische vlag werd neergehaald en vertrapt, de Belgische driekleur met groote geestdrift op de eerepoort geheschen. Nu de Belgen hebben gewonnen moet Ne derland, Spanje en Tsjecho-Slowakye spe len om den tweeden en derden prijs, Na de grootste aller moroele blunders op voet- balgebied zullen de Tsjechen, dunkt ons, niet meer fn deze Olympiade uitkomen, om dat zy wel voor verdere deelname uitge schakeld zullen worden. Geschiedt dit niet, dan vermoeden we, dat Nederland en Spanje niet tegen een derge lijke moreel laag staande ploeg zullen wen- sdhen te spelen. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuiniersvereeniginf „Gouda Gfoewtee veiling. Coöperatieve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omstreken". Veiling van 8 Sept. 1920. Snijboonen le soort ƒ6—24.40, id. 2e soort ƒ0.104.40, Stokspersieboonen ƒ8.50— 24.30, Stamboonen 5.60—13.20, Spekboo- nen 3.90—5.90, Pronkboonen ƒ0.30—1.20, Uien ƒ3—5.80, Sjalotten ƒ3.50—3.90, Pos telein ƒ510.70, Spinazie ƒ415, Zuring ƒ3, Gele savoye kool ƒ5.30—5.90, Witte kool 2.20—2.90, Roode kool 1.40—2, Peen ƒ1.20—5, Doperwten ƒ33, Tomaten A ƒ39 —51, id. B ƒ20—32, id. C 28—41, id. bon ken 14—20, id. kriel 5-12, per 100 k.g.; oort 2.704.10, id. 2e soort 50, Kropsla 1.20—3.10, Kom kommers le soort 3.505.50, id. 2e soort 1.30—8.50, id. halve ƒ0.60—0.90, id. groen geel 1.20—2.70, id. geel ƒ3.70—11, Bloem kool ƒ1—29, Groene savoye kool ƒ4.30— 5.50, id. gele ƒ7.10—13.40, roode kool ƒ2.60 —6.70, witte kool ƒ4.90, per 100 stuk»; Peen 2.90—7.80, Kroten 1.10—3, Rabar ber ƒ0.90—2.40, Peterselie 0.20—0.80, Sel derie ƒ1.80—1.90, Prei ƒ3.90, per 100 bos; Zuring 0.26, per kist; Perziken 0.04— 0.16, Meloenen /0.22+-0.«4, per stuk; Eieren 15.70, per 100 Btuks. Andijvie le i ƒ0.20—2.5 ÜDA. GEBOREN: 31 (Mm- J«haim<,« Ohriatl»- nua (VUhelnras, ft. II W. Dewing en M. C. Ruigrok; 2 Sept Neeltje Aletta, d. v. C. He(i en N. Soet; Wik, e. v. G Piket en M. F. Stigter; Elisabeth Maria, d. v. J. H. A. van Tok en M. M. ran Duuren. GETROUWD: 2 Éfcpt. J. de Jong en E. E B N. Schippers; 3'Sept. W. J. W. C. Bak ker en L C. S. Wfkan der Torren. ONDERTROUW» C. J. Kalmeijer en i^ W. M. de Knoop; Wj! C. Dogterom en C. A. Sluiter; W. A. IJOKlsteyn en E. Berend- **n; It. P. Weersm» en C. J. Edauw. OVERLEDEN: 1 Sept. Willem ven Hei ningen 5 w.; 2 Sept. Willem B. F. Greven- st»k W "OÜdÉwaTER. GEBOREN: Wilhelmus Cornelis, z. van 0 M; Drost en W. H. v»n der Pol: Rozina, d. van J. M. Harreveld #n R. van der Laar. GETROUWD; Hendrik Rolffs of Roelofs 24 j. en Neeltje de Bruin 86 j. OVERLEDEN: Jan Hoevelaken 66 j.; Willie de Haan 2 mud.; Adrianus Verleun 69 j. IS HET ADRES voor iedere Winkelier 'Sf icrahaten op enomen yoor Advarteittiënr ca i dit bind worden i Bèrkcnwoude-Dorp A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbroek door J. NOOMEN, Beiersche, StolwUk. *V uw rtooFD hit I mamwimm m seWHensaseuu* TB KOOP A ANGBBODBN gn in uitstekende conditie. Te xien aan de OZONBUSEKEKU te Voorburg. 4351 50 Wilt U laohwnT Komt dan «ien aaar den Koning der Fiin komieken 4357 44$* i het overbekende buitengewoon geeetige blljapel in 6 afdcellngen van den bekenden Franachen auteur TR18LAN BERNARD. wordt deze week het geeprek vnn den dag., Vraag hen die het «tuk in den Schouwburg «ageo? Vraag het 4ic da him iagen f lederten deze week naarüa* Linger In hat 0«fét|ao 1 dr alhier, maakt bekend, dat op 4 September

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2