erfprïnsT^ D. G. VU fBlffl Wijdstraat 20G0UD1. f v. HOORN en DE JONG, Doelestr. i?, Gouda. J VLAG, ÜDSCHECOURANT een BiirgerwooÉis, Abonneert IJ op dit Blad. Firma J. C. SIIUllvS, GOUDA T. ANDERS, Gouda—Rotterdam. EXELSIOR MOTOREN. Luiermand-Artikelen, Witte Wollen Doeken, W1EGEDEKENS, HOSPITAALDOEK. le kwaliteit Vet Rund- en Kalfsvleesch. Sluit alle verzekeringen' IZAK VAN DANTZIG, Makelaar. Dorlas POR TORICO-Tabak Goudsche HEEREN ÉAAI MARYLAND-Tabak Rljwlelfabriek „De Adelaar" REPAREEREN, EMAILLEEREN en VERNIKKELEN VAN RIJWIELEN. ondkbükkien' bande~ I'-;'"1 Blauwe Druiven. Perziken. Meloenen. Sinaasappelen. Mandarijnen. Tafelperen. Tafelappelen. Bananen. Tomaten. Rookt ERFPRINS, prima 7 ot. Sigaar. ADMIRAAL, fijnste 8 ct. 'Sigaar 1 BLOED bleekzucht, ARMOEDE Zaklantaarns. 98 ct. Rijwiellantaarns 98 ct. Batterijen 4 uur 49 ct. Lampjes 15 ct. Schemerlampen kope r 298 ct. KLEIWEG i Geïmporteerde INDISCHE STOKJES Geïmporteerde Egyptische Sigaretten Motorbootdienst W. M. ELSHOUT, Adverteert In dit Blad. Delftsche Slaolie Extra Delft8ch Plantenvet Delfia Concurreerende Prijzen. Capstan VLEESCHHOUWERIJ W. DE HAAN - Turfmarkt 16 Tweed» Blad. Hoofli belastingcijfers in Gouda. Kindervoetjes. HUWELIJK, HUWELIJK. voor particulieren, handel, scheep vaart en Industrie. WIJDSTRAAT, 642 Teleph. 473, zo GOUDA. Zacht en Geurig;, vanaf 16 cl. per half ons. vanaf 16 6 18 ct. per half ons. vanaf 12 cl. per half ons. Let op k w a 111 e 11, m e r k en 11 r m a naam. •tP* ALOM VERKRIJGBAAR. "tMf Boelekade 145 - Gouda 2441 20w.VruRRar. E»»™»- En Detail. ZEEMLEDER. 4366 ZEEMDOEKEN. 20 SPONSEN. DWEILEN. CO€aS WERKBORSTELS. COCOS STOFFERS. ENGELSCHE BEZEMS. Enz. Enz. FIRMA WED. P. UITENDAAL. Bezem- en Borstelfabrikant, Kuipor.tr..t 41 rn Klelwezatraat 15. LANDE TIENDEWEB 27, Til. SIS HEEFT IN VOORRAAD enz. enz WINKELIERS FABRIEKSPRIJS. 5760 30 beveelt aioh beleeft aan voor het tranuporteeren van P i a n o's. Orgels en Brandkasten enz. enz. VERHUIZINGEN. Berging van INBOEDELS. 2823 Aanbevelend. 15 L. N. POLDERVAART, Tel. 344. Turfmarkt 1. GOUDA. ^Gtbrvikl MIJNHARDT'S STAALTABLETTEN N 000UW ««IMF MO (VJ MOTtl D«0445Ttri Tel. Intero. 589. geheel compleet St. Anthonieitraat 16, Gouda geheel compleet i f 2.- per klat|e van lOO al. c nimnikmn r, van S. PAPAPANDELI Co., Alexandrië l®i*K OSIRIS A 41 cent per stuk. 4345 40 OOK VOOR WEDERVERKOOPERS VERKRIJGBAAR. Tol. 347, Gouwe SS, 4356 20 GOUDA. Aannemer van transporten te water naar alle plaataen. Een belangrtfke besparing in de huishouding bereikt gij door het gebruik van 1|1 flesch 1.70, 1|2 flesch 1.05 OUE FABRIEKEN DELFTSCHE SLAOLIE EXTRA 0.90 per tablet van 1|2 K.G. netto. Receptenboekje gratis op aan vraag by de Afdeeling Re clame der Oliefabfle- k e n C a 1 v é-D e 1 f t te Delft. 4326 129 4354 Inlichtingen bij d. Vertegenwoordigers, 56 ök- Voor lijdenden die verzwakt'aoor koortaen, typhus, influenza, Spaansche griep of dergeiyke ondermijnende ziekten, is de Sangninoae het middel, dat het éérst de levenaopge- wektheid terug brengt. Herstellenden voor wie het er op aan komt, de verloren krachten spoedig te heroveren; wier eetlust moet worden opgewekt; die aan diepen en verkwikkenden slaap behoefte hebt: het middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. In gevallen van zenuwzwakte, vooral na de influenza, typhoïde en dergelijke ondermijnende krankheden, sehryf ik geregeld de Sanguinose voor. In geen enkel geval bleef zy zonder uitwerking. Haeltert/Brussel. Dr. Pol Demade. Van de Sanguinose behoeft gü geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per da^een eetlepel is voldoende. r flesch met gebruiksaanwyzing 2.6 fl. II.12 fl. alle Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK! 21.- 4824 5 De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM ft Co., Den Haag. Voor MAKEN en KEEREN van kleeding is Je adres: Kuiperstraat 43-45, «n Tel. 592. k 13.50 per Mille, Players 13.25, Pirate 10.—, B.D.V. en Gold Flacke 14.25, Lucky Stricke 15. Bij partijen belangrijke korting. Sigarenmagazijn „DE VREDESDUIF", van Aikemadepleln 21 - Rotterdam. 5432 12 Nierziekte, albuinuzie, blaasziekte, ziekte der urinewegen, aambeien. (ontst., pynl. zwakte, onwillekeurige urine- loozing op eiken leeftyd, geheime ziekten, vernauwing, vloeiingen, gezwellen, impoten tie, enz) Volkomen en snelle genezing, per brief, door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN, ver schillend voor elke ziekte. Men vrage brochure No. 85 met bewyzen, aan bjj den Heer SNABILIE, Groote Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige om schrijving der ziekte. 4857 16 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast zich te HAASTRECHT, de heer J. SCHEER. ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR Directie: JAN J. VOORZAAT en A. VAN STAVEREN. Accountants. Leeraren M. O. Boekhouden. UTRECHT, DRIFT 11. Telefoon 3«62. 193SBijkantoor te Gouda: L. O. RUTTEN, Wwthaven 70. 14 HOOGSTRAAT 7 TELEFOON 423. 434Ö M Drogisterij MARKT B. Tand borstels Tandpasta en T andpoeder. Verkrijgbaar by S. H. VAN LOON 11 T/h. WOLF A Ca Tevens Agent van Gerzon's Fijne Worstsoorten en Vleeschconserven. Gekookte Roltiam in plaat» van f 0.65 I 0.6O. Schouderham in plaals van f 0 55 I O.SO, Prima Rundsprookvlaaech f O.SO. Alles per ons. •osei Haawaxdas t ovaaaxvz De gemeentelijke inkomstenbelasting in 1831. I. Door twee leden der soc.-democratische Raadsfractie, de heeren Sterk en Over hand, is Donderdagmorgen bij den Raad ingediend een amendement op de door B. ecW. d.d. 31 Juli j.l. aan den Raad ge- een nadere rege ling van de plaatselijke belasting naar het komen, welk voorstel in ons blad van 14 Ug. j.l. werd besproken. Nu de behandeling dezer voorstellen en it, waarop terstond doorB. van waeadvies is gediend, fot de is uitgesteld, is het bel&cjg deze aangelegenheid nog eens de OQgen te zien, amendement-Sterk en Overhand beoogt de tabel van klassen en verhoudingscüfers genoemd in art. 24 der concept-verordening, zoodanig vast te stellen dat de inkomens tot en met een belastbaar bedrag van 1050.— wat lager worden aangeslagen dan in de door B. en W. ontworpen tabel wordt voorgesteld. worden de belastbare inko- vdnaf f 1100.— aanvankelijk zeer gering, doch geleidelijk stijgend zwaarder belasfcdan het ontwerp van B. en W. aan geeft, hetgeen tengevolge heeft dat de midden en de hoogere inkomens nog zwaar der worden getroffen én de aanslagen nog drukkender worden. Zeer terecht wordt hierop in het prae- advies van B. en W. op het amendement- ■Overhand c.s. de aandacht gevestigd. Daarin wordt gezegd: „Op deze wy®e wordt tot en met een be- lustbaar inkomen van f 1050.een min der bedrag aan belasting geheven van plus min. f 8000.—. of berekend over 2275 aan geslagen?» van 3.60 per aangeslagene minder. Daartegenover staat evenwel, dat van af een belastbaar inkomen van f 1100 de aanslagen stijgen. In ons voorstel (van B. en W.) blijven tot een belastbaar inkomen van f 4500. de aanslagen beneden die welke overeen komstig de thans vigeerende verordening zouden worden opgelegd. Van f 1100.— belastbaar tot f 4500.— belastbaar treft men aan volgens ko hier 1919, naar welke gegevens alle hier voor en hierna gemaakte becijferingen, zoowel door de heeren Overhand c.s. als van B. en W. zün gemaakt 625 aange- slagenen, die te zamen volgens het amen dement-Overhand c.s. moeten opbrengen een bedrag van ongeveer f 6000.meer dan de tabel ,in voorstel 101 (van B. en W.) geeft, alzoo ongeveer het bedrag waar mede de klassen 1 tot en met 21 f 1050.— belastbaar inkomen) (voorstel Overhand c.s.Y minder worden belast. Dit beteekent per aangeslagene gemid deld een bedrag van ongeveer 10.— meer. Verlaging van de belasting voor 21 der laagste klassen met een bedrag van f 3.50 gemiddeld per aangeslagene beteekent 37 daarop volgende klassen. feitelijk nog tot de (f 1100.— belastbaar inkomèn) behooren, en de hoogste (f 4600 belastbaar inkomen) de tegenwoordige in komens van zoogenaamde middenstanders, zeer zeker niet overschrijden, een verhoo ging van gemiddeld ongeveer 10.— per Het wil B. en W. voorkomen, dat de druk der belasting hierdoor onbillijk wordt verplaatst en tengevolge zal kunnen heb ben, dat de heffing niet aan alle daaraan te stellen eischen die in hun voorstel reeds nader zijn omschreven, beantwoordt. Verlichting van belastingdruk voor de allerlaagste klassen door meergenoemde voorstellers beoogd, heeft natuurlijk ten gevolge gehad, dat zij (de voorstellers van het amendement) hunne schaal zoodanig moesten inrichten, dat de progressie niet zoover kan worden doorgevoerd als in het voorstel van B. en W. het geval is. een factor die voor een geliikmatigen belas tingdruk van het grootste gewicht is. Het maximum percentage van het ac cres wordt toch door de heeren Overhand c.s. reeds bereikt bii een belastbaar inko men van f 7200.in voorstel no, 101 bii f 9000.—, Ten opzicht van de hoogere inkomens is dit, zoo zeggen B. en W. terecht, niet juist. <tevolg is tpoh dat deze thans in ver houding minder zwaar worden belast, hetwelk toch waarschijnlijk niet in de be doeling der voorstellers heeft gelegen. D e progressie moet zoover dat «enigszins mogelük is wor den doorgevoerd." B. en W. merken ten slotte norf op, dat oek de toeneming va» het belastbaar in komen afwijkt van de door hen voorge stelde. In het voorstel van B. en W. stijgen tot en met klasse 31 f 1650.belastbaar in komen) de belastbare inkomens met f 50.— •Uarpa tot en met klasse 52 (3650— be lastbaar inkomen) met f 100.vervol gens tot en met klasse 75 (7050.— belast baar inkomen) met f 150.— en verder met f 200.—, In het voorstel Overhand c.s. stijgen d«ze inkomens tot en met klasse 24 1200.belastbaar inkomen) met 50.—vervolgens met 100.—. Het wil B. en W. voorkomen dat dit niet juist gezien is. Het zal bii de uitvoering der verordening zeer moeilyk blijken te ziiu tot op 100.— aan te slaan. Het door hen yoorgestelde bedrag ad f 200.— be reikt hiervoor reeds de uiterste grens. De thans vigeerende verordening geeft zelfs ■B. en W. ontraden den Raad dan ook aanneming van het amendement Sterk- Overhami. De beawaren door B. en W. in boven staand praeadvies tegen het amendement Sterk-Overhand ontwikkeld, zijn naar onize meening volkomen Wat In ons volgend ninmmer ztflen wii dit duidelijk met de ciifgmTaantdonen. Medische Brieven. De kinkhoest. II. Hoewel de kinkhoest, zooals wy den vo- ngen keer gesien hebben, doorgaans een SetotrdAantUr^C "'"f® 'S' cisch' 4 toch betreklMltfk weinig slachtoffers geluk, kig, wanneer z|j gezonde normale kinderen of "mi he',klnd evenwel te voren min of meer tuberculeus of stamt het uitbeen Ijttem, waarin de tuberculose welig tiert, dan is de mogelykheid niet uitgesloten, dat de kinkhoest hiervoor den grondslag legt en dient dan ook de kleine met de pyniykste nauwgezetheid behandeld te worden. Tus- schen de hoestbuien in is ons patiëntje meestol vry monter en eerst na weken meestal plegen deze aanvallen langzamer handwat af te nemen in heftigheid en aan tal. Niet zelden klaagt de kleine over zün mondje. Wanneer wy hiernaar een onder zoek instellen, dan vinderi wy doorgaans, dat deze klacht berust op een inscheuring van het tongbandje. Tydens een hoestbui pleegt n.l. de tong zoover mogelyk uit- getoken te worden, waardoor het tongbandje in hooge mate gerekt wordt en tevens nog meestal schuurt tegen de scherpe snytand- jes, die zich in de onderkaak bevinden. Daar dit telkens en telkens plaats vindt, laat het zich begapen, dat dit-de genezing van het kleine mondje sterk tegenwerkt en eerst als de hoestbuien minder worden, ook dit proces vanzelf geneest. Niettegenstaande de kinkhoest een vry goedaardige aandoening is, mogen wy niet te overmoedig zyn en haar maar verwaar lozen. Integendeel. Zoodra zich dan ook een geval in een gezin voordoet, waar nog meer broertjes en zusjes zyn, dan zullen wy pogingen in 't werk stellen deze laatste eenigen tyd uit logeeren te zenden, als de omstandigheden dit toelaten. Immers wan neer dit plaats heeft, dan zullen wy groo- ten kans hebben, dat deze kleinen nog niet besmet zyn en ontkomen aan deze onaange name ziékte. Wat nu het patiëntje zelf aangaat, ligt het op ^en weg der ouders de voorwaarde tot de genezing zoo gunstig mogelyk te ma ken. Koortst het kind niet, dan is er abso luut geen bezwaar tegen met de kleine een wandelingetje te maken; als de weersge steldheid dit n.l. toelaat. Mooi zonnig weer is medicyrf voor zulke patiëntjes. Ook in de woning zelve zal men zooveel mogelyk fris- sche lucht toelaten. Gelukkig wint de mee ning hoe langer hoe meer veld, dat de bui tenlucht voor vele ziekten heilzaam is en de ziekenkamer geen bedompt vertrek mag zyn. Vooral 's nachts, waneer 't kind door gaans nog meer geplaagd wordt door hoest buien, dan overdag is het parool „ramen open". Natuurlyk moeten wy er voor op passen, dat de kleine niet op den tocht ligt en desnoods schutten wy zyn ledikantje af met een scherm. Vochtige lucht in de kamer is het kind vooral aangenaam en daarom is het ge- wenscht steeds een keteltje of schaaltje dampend water in het vertrek te hebben, waardoor de hoestprikkel pleegt te vermin deren. Wy hebben voorts gezien, dat het kind door het braken, dat yaak met de heftige hoestaanvallen gepaard gaat, ver magert. Vooral wanneer het snel op elkan der volgende hoestbuien heeft, is dit wer- kelyk een zeer onaangename complicatie. Toch zullen wy trachten zooveel mogelyk dit tegen te gaan en daar vaak de voeding zelve de oorzaak is van het optreden van een nieuwen aanval, zullen we juist die spyzen kiezen, die hiertoe het allerminst in staat zijn. Het is duidelyk, dat b.v. be schuit, kruimeltjes brood, kortom alle brok kelige en kruimelige voedingsmiddelen uit den booze zijn. Deze zullen 't toch al zoo gevoelige slymvlies prikkelen en een hoest bui uitlokken. Wy zullen ons dus liefst be palen tot gemakkelyk door te slikken en gladde spyzen, zooals b.v. meelpap, bouillon, terwyl melk voor onze kleinen een buiten gemeen gewenschte drank en tevens goed voedingsmiddel is. Voorts zal de medicus uit de reeks hoest- bestrydende middelen, die hem ten dienste staan, flikele kiezen, die volgens zyn oordeel in het speciale geval het beste zullen wer ken. Meestal is een drankje de beste vorm, waarin deze middelen gegeven kunnen wor den. Onder al deze voorzorgsmaatregelen wordt dit lyden meestal tot een dragel yke gemaakt, doch wy kunnen ook in dit opzicht geen yzer met handen breken en is de hoest zoo hardnekkig, dat deze gedurende weken, zy 't dan ook langzaam verminderend, blijft voortbestaan. Ten slotte wil ik nog opmer ken, dat het vreemd is, dat deze ziekte niet tot de z.g. „besmettelijke" ziekten gerekend wordt. Is het kind reeds op dn leerplich tigen leeftyd, dan mag het zelve evenmin als de kinderen uit dat gezin in de meeste gemeenten de school niet bezoeken. De last, dien volwassenen zoo vaak van hun voeten hebben, zou hen niet behoeven te hinderen, als in hun jeugd voldoende aandacht aan de ontwikkeling van hun voeten was geschonken. De zorgen voor het kindervoetje moeten beginnen zoodra het kindje begint te loo- pen. De meeste kinderen, vooral als ze wat zwaar zyn van gewicht, moeten eerder be lemmerd dan aangemoedigd worden in hun pogingen om te loopen. Zeker is het for- ceeren om te gaan loopen af te keuren, maar 'omdat het beenderstelsel nog buig baar en de spieren en scharnieren nog niét sterk zyn, moet er ook op worden toege zien, dat het kindje zichzelf niet forceert. De spieren worden pas sterk door het ge bruik, maar door een regelmatig en niet te overmatig gebruik. Als men bedenkt, dat de voetjes het hee- le kindje moeten dragen, springt het in het oog van hoeveel belang het is om te zor- ,gen voor een gezonde, krachtige ontwikke ling van dit belangrijke onderdeel van het menscheiyk lichaam. En hebben we gevoel gekregen voor de noodzakelykheid van een normalen voet dan brengen venier de vele danseressen ons telkens in herinnering, dat we eigenlyk ook behoorden te zorgen voor |een mooien voet. Zyn de voeten niet normaal, dan kan dit het lichaam op de een of andere wyze be- uadeele». Wordt het lichaam niet normaal onder steund, Jan kunnen platvoeten, af hangende schouders, roggegraatverkrom- mingen, hoofdpyn en -zenuwachtigheid het gevolg zyn. Ja zelfs kan het oorzaak wezen van achteriykheid op wihool, omdat het kind zich voortdurend vermoeid voelt en «laardoor ook gebrek aan eetlust heeft. Wat is nu de normale houding van den voet? Als de voeten het lichaam op normale wyze ondersteunen, dan zyn de teenen recht naar-voren gericht. Daarby wordt het ge wicht van het lichaam geiykeiyk onder steund, de voeten hebben hun grootste elas ticiteit en de voetboog kan het volle werk doen zonder vermoeienis. De rechte voet is het ideaal. Elke afwyking is abnormaal en kan min of meer groote nadeelen ten gevolge heblien. Neem zfelf maar eens de proef. Trek de schoenen uit en zet de voeten zoo neer, dat de teenen onder een hoek van 45 graden naar buiten zyn gericht. Wat zien we dan? Dat het gewicht neerkomt op de binnenzy- de van de zool van den voet. De hiel wordt "schuin naar binnen gedrukt en staat niet in de as van het been. De enkel en het ge deelte van den voet daaronder heeft nei ging om te zwellen. Ten laatste kost het draaien van het been met de teenen naar buiten een spierinspanning, die duidelyk in been en knie gevoeld wordt. 't Is duidelyk, «lat al di« afwykingen op de een of andere manier na«j,eelig moeten werken, by den een sterker dan by den an der. Iets dergelyka als by het naar buiten zet ten van de teenen, gebeurt er, als we de teenen naar buiten zetten. Maar wat is nu het geval, als we onze voeten normaal neerzetten? Dat wil zeggen met «Ie teenen recht naar voren? In de eer ste plaats wordt hierby de geheele voet in gebruik genomen. Verder rust het gewicht van het lichaam geiykmatig op den gchee- len voet, zonder op de een of andere plek een byzondere drukking uit te oefenen. En geen enkele spier wordt overmatig of on- natuurlyk ingespannen. Wat moeten we nu doen om dien nol-ma len toestand te verkrygen? Als het voetje normaal is, dan heeft men slechts te ver hinderen, dat het abnormaal wordt ge bruikt. Leer het kind over een streep te loopen met de voetjes netjes recht. Maak er een spelletje van. Doe het op de maat van de muziek. Wees onvermoeid in het verbe teren van een verkeerde houdipg. Bega ook niet de fout van zooveel ouders, om het naar binnen zetten van de voetjes, wat de mees ten doen, grappig of naïef te vinden, 't Is evenmin grappig of naïef als een buil op z'n hoofd. Zyn de voetjes niet normaal, dan is er maar één raad: ga met het kind naar een orthopaedist. Meen niet, dat een er^bren schoenmaker u wel zal helpen. Eerst moet de geneesheer ziet» en oordeelen, daarna volgt het opvol gen van zyn raad, waarby hy u mogelyk wel naar een schoenmaker zal verwyzen. Natuurlyk zorgen we by normale voeten voor een goed Bchoentje. 't Kindervoetje is die eerste jaren nog zoo week, 't kan nog zoo gemakkelyk vervormd worden. Geef het dus een schoentje, dat nergens drukt, dat ook niet hard is, maar voldende be schermt tegen de hardheden van den grond en de scherpe dingen, die het kind daar kan ontmoeten. De ideale eerste schoen voor het kind is de mocassin. Geef het ook geen hooge nauwe schoe nen. De spieren moeten nog sterk worden. Geef ze daar de gelegenheid toe, maar be lemmer ze niet door styve steunsels. Een nauwkeurige inspectie van een ge dragen schoentje, kan een moeder veel lee- ren omtrent den aard van het schoentje: te kort of te smal, of te plat of te ruim. Dat alles brengt zyn nadeelen mede. Ook in de kousen kan een fout liggen. Ze mogen nooit te korte voeten hebben, want dan drukken ze de teenen omhoog, 't Beste is, de kousen een half nummer te groot te nemen, die plooien komen er heusch niet op aan. Het voetje zwelt nog als het warm wordt en dan is het dankbaar voor de meerdere ruimte. Natuurlyk vaak van kousen en schoenen verwisselen. Liefst niet twee dagen achter een hetzelfde paar schoenen. Vooral niet in ons vochtig klimaat. Kinderen met zwakke voeten moeten oefeningen maken om die te versterken. Het beste is zich daarvoor te laten voorlichten door een heilgymnaste. Een uitstekend oefeningetje is het volgende: zet de voe ten recht naast elkaar. Ga nu langzaam op de teenen staan en zak weer langzaam op de hielen terug. Dit eiken dag eenige malen herhaald is een uitstekende spier oef ening. Want zoo goed als de kinderen abnormale voeten kunnen hebben, kunnen ze ook ten gevolge van ziekte, al te snellen groei, on dervoeding enz., zwakke voeten hebben. Dan helpt wel gymnastiek, touwtje sprin gen, dansen en hard loopen, maar ze zullen dan toch nog iets extra's noodig hebben. Ook voor volwassenen, die veel moeten staan en voor wie dus het gevaar van plat voeten krijgen dreigt, is het een prachtig hulpmiddel om dit zwaard van Damocles zoo lang mogelyk af te wenden. GflMBNGDE BHUCHTBN. Autobandieten. De recherche te Arnhem heeft de hand gelegd op den autobnivdiet Hftn- seler, die deel uithiaakte vani de bende, welke te GelHenkircheu een geldtrans port van de firma Krupp, groot twee ntillioen mark roofde. Aan den inspecteur der recherche den heer Bras, heeft de verdachte, die in het Huis vtm Bewaring isopgesloten, in afwachUiag van eijn, uitlevering vol ledig bekotfC Hhnseler as chauffeur geweest bij t Roo<Jc leger en had een der aan voerders gereden. To Culadaklrahon. waar hij zonder werk vertoefde, ont moette hij een anderen apartauiat. ilie hem vertelde dut er geld te verdienen viel co met hem het play van de bc- rooving ontwierp. Er werd ©en auto mobiel met een chauffeur gehuurd, en het complot tot passages uitgebreid. Daarna ging men op weg; tüchw^ den rit werd besloten om den chauf feur uit den auto te zetten. Eén van het vijftal ging met hem mede als waar borg dat den auto zou worden terug gezonden. terwijl aan den chauffeur eer. flinke belooning werd beloofd. Bulten (ielsenktjrehen waf«l het geld transport afgewacht. Toen nét rijtuig met het grtd naderde, werd «ie auto dwurs over den weg gezet; de koetsier van het rijtuig deed nog een rergeet- sche poging ofcn lang» den auto neen te komen en toen begon de aanval der bandieten, die geuiéskerd en gekleed in soldaten uniforms er op los schoten. >ok de transportgèleidef» losten revol verschoten; drie van hou werden dooi de bandieten gedood, een zwaar g«^ woimI, terwijl aan de zijde dor roe vers een man door een kogel werd ge troffen. Do tasscheii met geld worden uit liet rijtuig gehaald en met den Vfcit verdween 't viertal. Drie der roovers werden in Duttsch- land gearresteerd. Ha «maler alaagde er in mei zijn aandeel van ongeveer KM).IKK) te vluchten. Een deel fan hei geld had hij te Gelsenklroheu begra ven^ het;overige ongeveer 160 000 Mark, meegenomen. 4lij kwam dn Hederland- sche grens oBer en huurde Vrijdag te Arnhem incfti pension aan een der singels een kamer; hij gal zloh uit voor hamlelaar In automobielen. Door den zoon U*n den pensionhoudster kwam de recherche Maandag te weten, waar Htinsel# was en dat hij zijn geld in de kluis van,.«en bankinstelling ter bewaring had gegeven. L)? *°«»n van de pensionhoudster werd bp het politiebureau gehouden, het huis De- waakt en inmiddels wachtte de inspec teur Bras in het bankgebouw, waar hij met machtiging van den officier van justitie het geld door Flttnseler in »x n loketkast van de kluis in beslag had genuinely do terugkomst van «len liaiuliet, waarop redelijkerwijs gerekend kon worden, af. In dien tijd verliet Hanseier zijn pension met zljjn motor flets, door hem te Vorden gekocht, bij zich. Reeds werd gemold hoO de rechm- cheur v. d. Meijdon hem met eoti zacht lijntje zonder dat hij iets kwaads vor Woedde op het politiebureau kreeg, waar hij tot zijn schrik te hooren kreeg dat het met zijn vrijheid uit was. Een geheimzinnige geschiedenis. Een der correspondenten schryft aun het „Hbld.": Een Duitsche kunstenares, afkomstig uit een der groote steden niet ver van de Ne- derlandsche grens, had in het begin van dit jaar een kunstreis door ons land gemaakt, vergezeld van baren echtgenoot, een gestu deerd man. Het verblyf in ons land van melk en honig had het echtpaar doen beslui ten zich voor goed hier te vestigen en alle maatregelen voor de verhuizing werden ge troffen. Het kapitaal der familie werd bjj een Nederlandsche bank gedeponeerd, de meubelen werden getransporteerd en in het begin van Augustus werd in een groot hotel van de Duitsche grensstad aan vrienden en bekenden een afscheidsfeest gegeven. Ter wyl het feest in vollen gang was, trad uit een zydeur, toegang gevende tot de feest zaal, een lange, bleeke, zwarte man binnen, die den echtgenoot der kunstenares eenige oogenblikken sterk fixeerde en zich daarna weer verwijderde. Een enkel moment hielden de feestelin gen zich met deze opvallende verschyning bezig. De gastvrouw wendde zich tot haar moeder met de vraag of die zwarte myn heer de hotelier was, terwyl de moeder nog de aandacht vestigde op de vreemde handel wijze van den toevalligen indringer. Er werd echter over bet kleine incident heen gefeest, doch de volgende gebeurtenissen hebben het weer in de herinnering der gas ten terug geroepen. 4 'a Morgens vroeg te half zeven stond de •chtgenoot, die met zyn vrouw te half twee ongeveer onder heel gewone omstandighe den zich te bed had begeven, op, om zich naar het toilet te begeven. Hy heeft zich. zooals later gebleken is, geheel gekleed alleen zUn vest is biyven liggen isGangs den portier naar buiten gegaan, dien hy ge zegd heeft om half acht terug te zullen ko men om te ontbijten: hy wilde een uurtje- de frissche lucht in gaan. Sedert dien heeft men in de Duitsche stad niets meer van den man vernomen. Het gekste van het geval is echter, dat reeds enkele uren daarna, het geheele ka pitaal der familie, dat byna een halve ton bedroeg, by de bank in de Nederrlandsche stad, waar het gedeponeerd was, door den man zelf werd opgenomen. Hy zou dus met een auto in razende vaart of anders per vliegmachine naar de stad, waarin hy zich vestigen wilde, moeten gekomen zyn. Dezer dagen kwam nu aan de afdeeling poste restante van het postkantoor in die zelfde stad een draadloos telegram, getee- kend dcor den verdwenen Duitscher en af komstig van een zich in volle zee bevindend Nederlandsch passagiersschip met het ver zoek alle aan hem geadresseerde brieven door te zenden naar Lissabon. De In doodelyke ongerustheid verkeeren- de kunstenares heeft zich tot de recherche van bedoelde stad gewend, die een Sherlock Holmes onder hare inspecteurs heeft, opge dragen dit mysterieuze geval op te lossen. Volgens de verklaringen van de vrouw is er geen sprake van, (Tat haar man om een of andere reden is gevlucht en hun huwe lijksleven was allergelukkigst. Zy vreest, dat haar echtgenoot net slachtoffer Js ge worden van één of meer misdadigers, die over de moderne hulpmiddelen der techniek beschikten en dat de bleeke man van den feestavond hem heeft gehypnotiseerd en aan zyn wil onderworpen. Het eerste onderzoek van dc politie heeft uitgemaakt, dat zich inderdaad aan boord van het passagiersschip volgens de pas- sa gier sl ijst een man bevindt, die den naam van den echtgenoot der kunstenares draagt Aan de bank is men zoo „dicht als een pot", men zegt daar de grootste stil- «wUgendheid, ook tegenover de familie, te hebben beloofd. Klaarheid zal er in de vreemde zaak niet kunnen komen vóór men uit Lissabon por tretten van «len vluchteling kan krygen. Het is oen tegenslag voor de jxditie, dat het draadloos overseinen van foto's, In de prak- tyk nog niet meer toepassing heeft gevon den. Te kleine sanatoria. De Vereenigiug van Nederiandncha tul»rculoHe-ar(wn heelt aan den minis ter van Arbeid oen adrea gericht ©n duama dringend verzocht, met het oog op het groot plaatsgebrek in de sa natoria voor longlijders, nog uitge breider maatregelen te nemen teneinde hierin te voorzien. Waardeerend het geen reeds ie tot etaud gebracht maar een veel grootere Uitbreiding der !»- schikbure ruimte hoog noodig achtend, verzoeken zij daarom, nog een ruim bedrag beechikbaaj- te etellen voor ver- euiigingen welke plannen beramen om aan dit plaatsgebrek tegeniolt te ko- fnen, doen door financieel» ino«4lijkhe- den in de Wtvoerlng dezer pJannon worden belemmerd. Volgens eensluidende tneening van de (directeuren der groote Nederlandsche sanatoria aou, ttngpinde in de meent dringende behoeft» van het oogeubiik te voorzien, aan de reeds bestaande plaataen, nog umudonH oen duizendtal moeten worden toegevoegd. Hierbij ia nog goorr rekeniug gehouden met de vermoedelijke toeneming der aanvra gen voor saimtoriumverpleging in ver band met de invoering der invalidi teitswet. Hoewel bekend met de basis, waar op thans reeds aanatoriuinverplegiiig met steun van Rijkswege mogelijk is gemaakt, geeft de Verecnlging den mi nister in overweging «te gelegenheid hiervoor, door het lieschikbauB stelten ▼ar nog gronter liedragon dan thans geschiedt, te verruimen. In de laatste vergadering van ge* noemde Vereeniging, gehouden te llnV- derwijk in het sanatorium Hojuievanck, Werd besloten, het adres door een per soonlijk bezoek «aan den minister na der toe te lichten. Dit onderhoud heeft ïntuflRchon plaats gelmd, waarin nog eens met nadruk werd gewezen op het ohorme tekort aan plaatsen in «Ie sa natoria voor tuberculoselijders. De minister, blijkbanr zelf ook teu zeerste overtuigd van dezen noodtoe stand, getuigde van zijn belangstelling In deze ztmk. maar kon, gebonden «an r.iin begrooting, onmogelijk meer gel den voor dit doel beschikbaar stellen. Hij wees echter een w«g, waarlangs «Ie zoo hoog noodige hulp eerlang wel te verkrijgen zou zijn: het bestuur van de Rijksverzekeringsbank krijgl n.l. t|P beschikking over «te helft dor inkomen de gelden van het lnvuliditeitsfend» ten behoeve «van instellingen welke «|e volksgezondheid helpen Itevorderen. Hieronder valt zeker te rekenen het oprichten van nieuwe en het uitbreiden van (bestaande sanatoria voor longlij- APVBHTBNTltN. HEER, 26 jaar, zelfstandige positie bekleedende, zoekt kennismaking mot een beschaafde jongedochter, liefst eenigszins bemiddeld. Bemiddeling van ouders of voogden wordt gaarne aanvaard. Brieven onder No. 4353 aan Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. HEER. 32 jaar, flinke eigen zaak hebbende, wenscht kennismaking met degelijke nette burgerdochter van ge goeden huize, om na wederzbdsch goedvinden een huwelijk aan te gaan, Opgeruimd humeur en lieftallig ka rakter zeer gewenscht. |5 Brieven onder No. 4352 aan Bureau Goudsche Courant, Markt 81, Gouda. TB KOOP AANCKHOIIKN: met timmermanswerkplaats, houtschuren en loods, open terrein en groote tuin. alles, in zeor goeden staat verkeerend, oppeVvlakte 1552 c.A. Wegens gunstige ligging voor ver schillende doeleinden geschikt. De aanwe zige houtvoorraad. dakpannen, glas. enz., kunnen worden overgenomen, doch kunnen ook afzonderiyk worden gekocht. Aanvaar ding van de gebouwen by overeenkomst doch zoo spoedig mogelyk. Te bevragen by J. VAN ERK. Mr. Tim merman, Waddinxveen. 4332 20 POSITIE EN PERSONEEL IN INDIK op elk gebied verkr. men door lid (abonné) te worden van „HUMANITAS",Schietbaanl. 97. Rotterdam, Tel. 9357. Vr. gratis Ind. Vac W* en 4860 6

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3