LANDBOUWDAG r J. de Mol Zoon Rooit Wijtenburg’s Portonco No. 3 De Brandstoffen-Commissie „District Gouda" maakt bekend, dat op het oogenblik slechts Heerenkleeding Dameskleedio i Sportkleeding Pelterijen m kleine teRH fflBUT aanwezig is. KOSTELOOZE OPLEIDING op DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1920 in de Sociëteit „ONS GENOEGEN" aan de Boelekade. Turfmarkt 69-75 Tel. 418 GOUDA KINDERCOURANT De Vrouwe i KLEERMAKERIJ w H.H. ROOKERS te GOUDA Militair Concert, Vuurwerk en verdere Feestelijkheden, itv Zie vertier de aanplakbiljetten en het uitvoerig Programma, dat vanaf 11 Sept, a.s. verkrijgbaar ie. 4313 30 INSCHRIJVING 6°|o geldleenlng Het inc Vraagt ZAAL's Heerlijke Siroop wafelen. MARKT 32 - Telefoon 216. De Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda vraagt voor haar AFDEELING EXPEDITIE eenige Jongens, leeftijd 14-16 jaar. Feuil tot Korporaal bij de Vesting-Artillerie. 25 °|o hunner toewijzing bestellen 4349 50 BWaetie: Telef. <3« 30 3400 30 4342 40 traf”, vroeg de di- ik dat II. r de 4 Hoog fijne kwaliteit 25 cent per half ons. Voor de volgende week. RAADSELS. meisjt iZü segd, maar i genoeg is.” werk houden, Als ik rijk wc aan NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswet.) Negen ‘lijlpa abonneme per kwartaal Franco per pos' Abonnemente. bjj onze agentei ADVERTENT 1—5 regels IJ 1—5 regels 1.1 15 cent per regt weer ging en zeg dat jullie morgen den heelen lebt”, zei hij en ging weg. Verschillende Demonstraties, Lezingen en Exposities op Landbouwgebied, opgeluisterd door drie Muziekkorpsen. 'a Avonds BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BERGAMBACHT, maken bekend dat tot en met 18 September a.s. de zal zijn opengesteld op een ten laste dier Gemeente, groot f 245000.tegen den koer* van IOO peroent. De aanmelding tot inschrijving kan plaats hebben bij een der volgende raadsleden: C. VAN DER HEE te Bovenberg, K. HOFLAND op het Dorp en C. VOORSLUIS in Benedenberg, bij welke heeren ook nadere inlichtingen inzake de leening te verkrijgen zijn. Bergambacht, 1 September 1920. Burgemeester en Wethouders van Bergambacht, De Secretaris, De Burgemeester, W. SCHIPPERS, J. A. A. HILKENS. ...ng was die profes- ‘g had zitten studee- traat op wilde om op •“zegd nie- Ide direct kwam. Zon- -LJ weer in >ij woonde en belde uit oude aan z(jn schemerdonker en ■o de bladeren? ep de kuikens. ulevellen bij zich? gaan naar Grootmoeder wandelen. Welke twee steden zijn samen één Bekomst van I flict in Engelai Riga. Niem r een boek noodig. sloeg het op en... Hij bladerde ver- I er nog een en nog een. Hij vond jn herinnerde hij zich dat hij dat .j op dien dag nk zijn tracht kwam iemand ze hem brengen, iladzjjden een „papiertje” had gelegd. Dat hij voor die „papiertjes” biljetten van 100 had gebruikt, was hem niet opgeval len. In zijn jeugd ging Webster zooals alle Aanmelding bij den Baas der fabriek 's morgens tusscben 9 en 12 uur. “S 81) .U doet beter ze de man. Hij stond den grond te starei eens, mijnheer, u 'lienst bewezen, en «repen en in één heer en weet met Harry keek op, nie driet. „Uw gezicht u wat zeggen: ga hom bij mij.” ••Bij u komen?” •Ja, kom bij mij. een paar woorden tellen. Ik heet Doyl raarden, zooals u "repen zult hébben Kandelaars en hand deltfk, mijnheer, d, Misschien komt het fortuin gemaakt h< tea; ik koop owera laad waar ik m '..rijgen. ‘Deze kwan zijn nergens betere ter sake Kom bij na II. i o t t k III. Als il Als ik het doe, kan ik niets anders doen. Als ik wakker beri kan ik het niet doen. Als ik stil lig te slapen doe ik het dikwijls. Ra-ra, wat is dat? Voor de jongeren: Verborgen namen van jongens en jes. hielden op den hotsenden boerenkar elkander stevig vast. Welke eschdoom krijgt in ’t najaar zwar te vlekken op De hen riep Heeft Pa t wü n. dorp? III. nat? ('HARLE Geaulhoriaeer 1 P WESSEL l Minstens even zonderlinj sor, die den heelen dag h, ren en toen eens de strait te frisschen. „Och man, als je toch uitgaat, breng dan koffie voor mij mee,” zei zijn vrouw. Zonder goed te hooren zei hij„ik zal het doen vrouw”. Hij dwaalde rond en toen hij een kruidenierswinkel voorbij kwam stapte hij binnen. k „Wat ijrilt u, mijnheer?" vroeg de win- De professor schrikte. Hij dacht na en toen schoot het hem te binnen. „O, ja, koffie wilde ik graag van u heb ben". „Hoeveel, mijnheer?" Opnieuw dacht hij na. „Dat heeft mijn vrouw niet gezegd, maar mjj dunkt dat een half mud wel genoeo- is.” jven idelen. zijn knecht had hij gezt huis te laten, want hjj wik weer aan ’t werk als hij thuis kwa der op den weg te letten kwam hij de straat waar hij woonde en belde gewoonte, nog steeds in gedachten, huis aan. ’t Was schemerdonke. knecht herkende hem niet. Professor is niet thuis mijnheer en ik mag niemand binnen laten, zei de knecht. „O, dat’s goed, heel goed van je. Dan kom ik later wel eens terug", zei Lessing en... wandelde verder. Hoe meer de res r. gime in het Wes grooter het aantal de bolsjewistische sche toepassing vt ■«nde veroorzaken. Ook bij de Duits< verheerlijking v ael heel wat te bek tot dusver nooit p *»en woord van kriti lakei van Gumfrisc helders kortweg wt ng naar Rusland. oj overtuiging hun willen vervullen, m van alle krachten <>aarbü ontberingei bevrediging vinden. ededeeling van d .•laliat Dittmann. d. RAADSELOPLOSSINGEN. Van de ouderen: Ze zijn beiden slecht in te nemen. Komen de vogels dan komen de erw ten niet, maar komen de vogels niet,'dan komen do erwten. III. Wagen-berg. Van de jongeren: I. Negen is omgekeerd ook negen. II. Nijlpaarden hebben toom noch teu gel. III. Eerlijk duurt het langst. Goede oplossingen zonden: Van de oude ren: Gootje v. d. L. Van de jongeren: Nelly en Jantje v. d. L., Gjjsb. P., Lydi B.t Corrie B. Doordat m’n koffers nog niet zijn uittge- pakt, heb ik de krant van de vorige "week niet en kan ik niet zien wie vorige week ook de oplossingen goed had. Volgende week wordt dus de prijswinnaar bekend ge maakt. De Duitsche Rei Zaterdag reeds, he vaard. die door de .en gesteld als zc I ng van het Frans sulaat te Bresla Fransche regeeri schadevergoeding yendien vergoedin; ttjnaren, bestraff disciplinaire bestra autoriteiten en 1 consulaat eeregroe Daarbij stelde de de voorwaarde, dal onder wiens beve donden, die op (Jei groet brachten aan ren te Berlijn nee: nair behoorde te zijn troepen bij he über Alles gezong verlangde de Frai rjjkskanselier in Franschen gezant t het gebeurde te Bi ren. Met uitzondering Duitsche regeering oldoen. Inplaats vi Dr. Simons namens erontschuldiging i beurde. Reeds is m- lelde voorwaardf .ioor ontslag te vei commissaris van B aat Ernst, die a joiitie als de verat Loschouwd. Verder vypds gestelde beloi •:$n der schuldigen 15000 M. M'n briefkaart heb je zeker "i. Maak ik het je nu niet ge- Wel had ik graag dat je deze ifje wat eerder verzendt, om- ook Van welke regen wordt men niet Indiaan. Wat een pi zaal had jullie uitgezócht! stellen 'lat hooren en zien je verging dat de huisgenooten niet alles kond, ren. Ja, we komen met Oct. j Góuda, ik zou nu wel liever thui 't moet vqpr Elsje «lat 1 't is te hopen dat ze nu en gezond is. En heb je al._ vierd met Koninginnedag? E r i a- Meiske, het .spijt me erg dat ik je \<-rhaaltje niet kan plaatsen, maar er zit te weinig „haiuteling” in, en dan erg veel taalfouten en onafgemaakte zinnen. Nu niet «Ie moed opgei.n, maar 't nog eens probee- ren. Ik vond je portret heusch goed en Blondkopje schreef me dat 't heel goed is, en zij kent je. Heb je braaf feest gevierd? Will y. Wel zoo kindje, zoo heerlijk uit logeen-n, is je vacantie nog niet om? Vo rig jaar was je «laar nok gelogeerd, is het niet? Aanlig dat je me van daaruit een briefje schreef. Prettig gefietst? M i «I u o r n. Dank voor je ansicht. K r u i «i j e-r o e r -m e-n i et. Uit je brief meen ik op te merken dat je hei voor me hebt meegebracht. Wat heerlijk, dat is dus “r een verrassing als ik thuis kom. Wat ig jij laat naar bed en dat na zoo’n ver moeiende reis. Rellen blazen is een heerlijk werkje hè? Elsje 'loet het ook zoo graag. Nelly. Wat be*ft muotlct' een heerlijke verjaanlag gelril met zooveel gaven. Maar ze heeft het ook wel verdiend, wat «eg jij! Die domme Jan, om nu ook al ziek te wor- jongens uit zijn tyd op kostschool. Eens had hij met anderen geschoten op duiven. Webster werd gesnapt. Hy wilde de namen zjjner vrienden niet noemen. De directeur werd boos en gaf hem als straf honderd re gels van een lang gedicht van buiten te lee- ren. Hij moest het kennen vóór ’s middags vier uur. ’t Was juist de vrije middag. Maar Webster kon buitengewoon goed van buiten leeren. In plaats van honderd leerde hij er zevenhonderd uit z(jn hoofd. Hij kende Ze om drie uur en ging spelen. „Ben je klaar met je straT’, ..;;o 2_ recteur. „Als je de regels niet kent, moet je tweemaal uitschrijven. „Ik ken ze, mijnheer". ’t Was vier uur. Webster moest by den directeur komen. „Begin, want ik moet om half vijf weg”. Webster begon. De eerste honderd zei hij op als 't water stroomt door de rivier. Hij begon aan zjjn tweede hon derd. De directeur keek verbaasd. Hij was tot 150. De directeur keek op zijn horloge, 't Was tien minuten voor half vyf. Hij werd zenuwachtig. Webster ging door, 't Werd vyf minuten voor half vyf! „Hoeveel kent ge er nog, jongen?,, „Nog ongeveer vijf honderd, mynheer”. De directeur wist in zijn haast niet of hij boos of trotsch moest zijn op zulk een leerling. „Ga heen je vrienden, dag vrijaf h< Met den grooten Lessing is eens het vol gende gebeurd. Hy had zijn hoofd vol met het schrijven van een nieuw werk en was gaan want’ Tegen mand in i, en moet telkens in zee kijken, rord, laat ik me een knus huisje zee bouwen. Wat zou dat heerlijk zyn. W i 1 «I v o g e 1. Wat een gezellige brief was dat! Dus nu weer rustig in G. aan *t werk. Na een heerlijke vacantie! Wat jam mer dat je niet tegen zee kunt. Maar *t is heel vervelend dat jij je zoo gauw moe voelt, ik ken dat bij ondervinding en heb al zoo menigmaal gewenscht eens een week- lang „uitgerust" op te staan. Wat lijkt me dat een heerlijkheid, maar iederen morgen weer aan ben ik even moe. Ik denk dan op 't laatst maar aan 't lyflied van m’n groot- \ader: „Ieder moet z’n pakje dragen!” Mor ren helpt niets, veel werken maar, dan heb je geen tijd om aan je zelf en je moeheid te denken. Toch hoop ik van harte kindje dat 't bij jou nog eens zal overgaan, je bent nog zoo jong. J a n t j e v. d. L. Wel kereltje wat is dat nu dom, nu jij weer ziek Heeft moeder nu nooit eens een beetje rust Als je volgende keer weer schrijft, hoop ik dat je wat beter bent, en die nare koorts over is. Niet te veel met Go1 babbelen hoor, dat vermoeit jullie beiden maar. Van harte beterschap. M i d d e 1 p u n t j e. Hè, ik'dacht dat j(j veel flinker was en niet tegen 't koude wa ter opzag. We hebben steeds in zee ge zwommen, het water was toen 54 dus nog kouder dan in de Bleekerssingel. Heb je ’t gezellig gehad in Moordrecht? Ik heb Dini niet gezien. Rozemaryntje. Nee meisje, we treffen 't dezen zqmer niet erg met het weer. Maar mopperen helpt niet. We zoeken alle lichtpuntjes maar op, als je je die nu maar alleen herinnert, hebben we toch nog een heerlijke vacantie gehad. Dageraad. En vent, pleizier gehad op den dubbelen feestdag? Nog gelukge- nu weer aan den arbeid Van groote mannen. Heb jullie wel eens gehoord, dat geleerde menschen erg verstrooid zyn? Dat kan hun duur te staan komen. Daniël Webster was een buitengewoon knap man; hij hield meer van studie dan van geld. Eens had hy over Florida (een Ameri- kaansch schiereiland) een voordracht ge houden vol nieuwe ontdekkingen. Hij zou daarvoor duizend gulden krijgen. Tien bil jetten ieder van honderd. Den dag nè de voordarcht kwam iemand ze hem brengen. Webster zat alweer te studeeren. „Leg maar neer” zei hy, en hy las door. Den volgenden dag waren de 1000 gulden weg. Hy kon ze nergens vinden, ’t Speet hem, want hy was niet rijk. Maar hij ging weer aan ’t studeeren en vergat de duizend gulden. Een paar jaar later wilde hij een artikel schrijven en had daarvoor Hy haalde ’t uit de kast, s vond een biljet van 100. der en vond er tien. Toei boek had zitten lezen voord) L. 1 ste bladzijden een „papiertje’ Dat Tiii vnnr naniArt.ipn” Jongelingen van 1519 jaar kunnen ten allen tijde by de Instructie-Compagnie te Schoonhoven in dienst treilen. Na in orde bevinding der stukken wordt de datum van opkomst door den Ct. opgegeven. Aldaar geschiedt de opleiding tot KORPORAAL by een der korpsen Vesting- of Pantserfortartillerie en wordt de eerste militaire kennis bijgebracht, om bij gewenschten owergang naar de korpsen Torpediaten of Pontonniers, daarbij verder tot korporaal te worden opgeleid De opleiding te Schoonhoven opent den weg tot den onderofficiersrang. Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag verstrekt door den Copnnandant «Ier Instructie-Compagnie te Schoonhoven. den. Wanneer worden jullie eens verstan dig, zeg? Duifje, al ontvangen, makkelyk Wel had ik gra maand je briefje wat eerdei dat ik ze nu ook nog verzenden moet, en ’t anders te laat wordt. Je bent zeker al weer naar school hè Mar iet je. Maar kind, wat heerlijk, een splinternieuwe fiets, een gelukskind ben jy hoor! Natuurlijk mag Elsje bij je komen spelen, wat graag! Je hoeft je niets te schamen hoor! Ik speelde nog langer met poppen als jij. Ja, ik hou ook wel van den herfst, maar ’t is nog te vroeg, we hebben nog geen hoog-zomer gehad. Krekel. Nee meisje, thuis zijn we ge lukkig nog niet. Vandaag zeg ik „gelukkig" gister zei ik ,,hè, ik ging veel liever naar huis!" Maar ’t is vandaag zulk zalig weer, en we hebben hier zoo’n verrukkelijk huis vlak aan zee, dat ik hier wel altijd wonen wil. Wat een massa heb jij gezien en dat al les op één dag. Ik ken alleen Haarlem, niet de omgeving, 't moet er heel mooi zyn. Ik vind 't prettig dat mijn briefje je aanlei ding was tot goede voornemens, laat 't nu goede daden worden. Rotterdammer. Gelukgewenscht met de geboorte van kleine Ceesje, heerlyk zeg zoo’n lief klein broertje te hebben. Of ik weet wat kiespyn is? Nou hoor! Is ’t kiesje bij Corrie er nog uitgetrokken? Je volgende brief kryg ik dus uit je eigen woonplaats. Blonde Krullebol. Je schryft heusch al aardig hoor! Ik kan het heel goed lezen. Ik verheug me op een lange brief. Vertel nog eens wat van thuis. Blondkopje. Gelukgewenscht met broer’s succes. Wat heerlik voor hem en >ral ook voor je ouders. Heb je je Dins- reamuseerd Ik weet niet hoe ’t weer udu was, maar in Scheveningen goot 't den heelen dag. Jammer dat je geen knipsel voor my hebt. "ondagskinje. brief. Ja 't is aan slecht weer we ’t deze mai AAN DE JEUGD Nu schryf jullie weer aan ’t strand, maar nu niet vanuit Scheveningen, maar vanuit Noordwijk a. Zee. Hier Iflyven we een maand nog en dan hopen we met een gezonde, flinke, sterke Elsje in Gouda te rug te komen. Ik heb «leze week heel weinig tijd om jullie te schrijven, onulat ik al m’n koffers nog moet uitpakken. We wonen hier zoo heerlijk, vlak aan zee. Terwyl ik hier in huis aan jullie zit te schrijven kan Elsje aan 't strand spelen en kan ik haar to«Ji zien. Van morgen werd 't kleine ding om kwart over 6 al wakker, en riep me omdat ze de zon zoo prachtig zag opgaan over de. duinen, 't Was werkelijk een schitterend gtjzicht en ofschoon ik an ders lang niet houd van vroeg opstaan was ik nu toch erg bly dat ’t kleine ding me zoo vroeg uit m’n bed haalde. Ik kon toen heel niet meer .slapen ornaat ik haar een heele uitlegging inoest geven van 't op- en onder gaan van «Ie zon. Kinders ik stop, deze week niet veel. Vorige week was 't een heel lange brief en had jullie warempel leder apart ook een lange brief. Volgende week dus meer. Dag kinder». Het kan dus gebeuren, dat men wat lang op de bestelde Anthraciet zal moeten wachten. Houders van kaarten voor de groepen B. en C. kunnen vanaf heden in STEENKOLEN of voor zoover de voorraad strekt in BRUINKOOL BRIKETTEN. 4333 40 Voor de volgende week. RAADSELS. Jw Inzendingen tot Dinsdagmiddag 12 uur. Voor de ouderen: I. Verborgen diernamen. Jan en Dirk aten onrijpe appels. Oom tracteerde op oesters. Hy vond het horloge in het bosch onder de bladeren. De kar en de wagen staan by den boer in de schuur. De juffrouw zal Marie helpen bij het hand werken. Welk woord maakt ge uit de letters: p n. ik heelemaal niets doe, doe Ik het. maar alleen herinnert, ïtie En .den feestdag wenscht hoor! En Leer maar flink. CORRESPONDENTIE. irachtige concert- Ik kan me voor- ing. Goed iden hoo- pas weer in lis z(jn, maar we aan zee blyven, i «lezen winter flink '.ond is. En heb je alles flink meege- lingi M«.*isk« tjn niet vooi dag gt in Gouda waf den 1 iips< Zondagskinje. Wat een prettige lange brief. Ja ’t is aan de zeeplaatsen vree- sely’k slecht weer geweest, we wenschen zoo dat we t deze maand hier nu nog eens mooi zullen hebben. Ja, Dickie ligt zoo te genie ten in de zon op ’t terras en Elsje hoe pelt uan t strand. Wat zal vader moe ge weest zyn, jij 5 uur achtereen op zyn fiets! Gootje. Voor jou begin ik altijd maar op een nieuw velletje omdat ik anders toch maar papier te kort zou komen en ik ver sta evenmin als jij ’t kunstje om m’n brief aan te breien. Oh, oh, wat ben ik boos op mezelf dat ik nu toch moeders verjaardag vergeten heb, maar ze moet ’t me heusch vergeven, ik ben daarin zoo vreeselyk ver geetachtig. Oh kindje, ik wou dat je hier bij me was. Ik kan hier nu eiken dag in de serre zitten en kijk zoo in zee. Heerlyk is het. In Schev. woonden we in een straat, maar hier is ’t een heerlyk groot huis, vlak aan zee. Elsje loopt zoo uit huis 't strand op, en kan ik haar toch zien, al zit ik rus tig in huis te schrijven. Ik vind die temp, van Jan toch heusch niet hoog. Als 't by Elsje niet boven 37.5 is, vind iM heel ge woon en als ze zich even opwindt heeft ze iadelyk 37.8 of hooger. Ik kan m’n aandacht haast niet by m’n

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4