0N1.I DING No. 14410-Maandag 6 September 1920. 59e Jaargang. I 1 Feuilleton. 1 tillerie. -m-1 f--ti—-u.--- .Ini iüiuinjjiliiüjji u» ejqmBWW - i ....exa/rórs- eii u4 v,r>orGHn».dliL OancxetxeZliceXL T’-nox G-otxd.®. OxxxotxeZlicexx De Vrouwe van Darracourt J I. _.n Het incident van Breslau geëindigd. Bekomst van het Bolsjewisme. Bemiddeling In het mjjnwerkerscon- flict in Engeland. - Goede verwachiiingen omtrent de onderhandelingen te Riga. Nieuwe gevechten tusschen Polen en Russen. Ernstige on lusten tin Italië. BACHT, maken 1—4 regali /2M. alk* regel meer f9M. IEN: Bureaü: M A R KT 31. GO I D A, Admlnbtrutte: Telef. luiere. 82. IS. itein rijks OKDBaWUK. Bl ITENLANDSC* NIEUWS. and. bun r vroeg de win- ag van u heb- f (Wordt vervolgd 'A, 4 Gewone advertentiën en inggsonden mededeelingen by contract tot zeer geredu- ceerden pr(ja. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tu«sch*akom*t van soliede Boekhan delaren, Advertentiebuleaux en once Agenten. O peroant. en der volgende LAND op het m ook nadere at heeft mijn dunkt dat een het van reeds ge- ietigd reden t nog Bergambacht, iurgemeester, A. HILKENS. srai jn hen. zal. :ring ge-f ge-, iakti van gaat daar i eens het vol hoofd vol met werk en was geweer on satrouille, die 's ■k. werd met profes- studee- i om op mg. Copnnandant was die zitten i >p wilde van den riftg volkil rwinningsrot hebben te aJleen r moest by den int ik moet om igon. De eerste er stroomt door jn tweede hon- baasd. Hij was >p zijn horloge, f vijf. Hij werd door, ’t Werd „Hoeveel kent ongeveer vyf- recteur wist in f trotsch moest »a heen en zeg jen den heelen ging weg. deren, de openbare meening moet de geering steunen. De gemeenschap helpen zichzelf te beschermen. ïn dit jnheer en ik ;ei de knecht. van je. Dan zei Lessing aat, breng dan i vrouw. hij: „ik zal het •nd en toen hy j kwam stapte B gezegd nie- wilde direct s kwam. Zon- m hij weer in belde uit oude hten, aan zijn donker en de iHierna werden verschillend behandeld tot verhooging dei ie-Compagnie te It de datum van KORPORAAL eerste militaire Torpedisten of 3400 30 ent, moet je ze is de openbare meening vroeg of laat de beslissende factor in al zulke geschillen. Een natiohale staking nu zou een misdaad jegens de natie zijn. Directe actie is een misdaad jegens de democratie.” legram uit traal-Azië een uitgebrokeu. Het omvergeworpen. •*1 hebben de oude -2. _.j vroe- ■s gevormde Mo- troepen van Tur- i verhuiJ uit die-l plichtenl spanning! zichl m eij dq 80-j :ingi i dacht na en merkt. Doyle vloekte soms, Harry nooit. Doyle werd dikwijls niet gehoorzaamd, Harry «ogenblikkelijk. Het was hard werk voor Harry Herne- Lange reizen moesten dikwijl» gedaan wor den, vaak zonder «teel. Troepen paarden moesten van en naar Londen gebracht wor den. Brieven waren er te schrijven en men- schon te spreken. Harry had geen tjjd om in het verleden te leven, behalve nachts; en dan, ach, in do rtUte van de kleine ga rner, met de bloemen buiten het raam om hem aan vroeger te herinneren, hoe dui delijk kwam dan het visioen van Lucille door de kamer zweven I Dan kon hü zitten met hangend hoofd en smachtend hart, smachtend om haar nog eenmaal te alen, haar liefeltfke stem nog eenmaal te hooren. Wanneer er bijzonder groote heeren, «oo- als Doyle ze noemde, op het erf kwamen, liet hjj ze gewoonlijk aan Harry over. ,4e ziet het, vriend”, placht hü te «eg gen, ,Je bent een van hen en zij nemen alles, wat je zegt, al» een evangelie aan, terwijl ze mü som* arglietig aancien. of seboon ik even oprecht ben. Jjj verkoopt hu» een paard in den halten tijd en maakt er meer voor vooral als er een vrouw bjj in het Opel tel iBjj George! den een of anderen dag loopt er nog een met je weg, let er maar eens op of het niet zoo is!” GO IDSCHE COURANT. verschijInt dagelijks ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, oieral waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, mel| Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25J Van buiten Gouda en den bezorgkring 1-5 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Z|terdagnummer 20 bijslag op den prijs. Öl) *U doet beter ze beitje te nemen.” zeidq de man. Hy stond even in gedachten naar den grond te staren, toen zeide hij: „Kyk eens, mijnheer, u hebt mjj vandaag eeq dienst bewezen, en niet naar mijn geld gej «repen en in één woord, u praat als een heer en weet met paarden om te gaan.’f Harry keek op, niettegenstaande zijn ver+ ^riet. „Uw gezicht staat mjj aan en ik wij e wat zeggen: ga met buitenslands, maat hotn bjj mjj.’’ »>Bjj u komen T” «Ja, kom bjj mjj. Kijk eens. Ik zal u in een paar woorden alle* van mjj zelf ver* tellen. Ik heet Doyle. Ik ben handelaar in r aarden, zooals u zonder twijfel wel be* "repen «uit hebben. Maar weet u, er zün Kandelaars en handelaars, en ik zeg u da* delük, mjjnheer, dat ik een eerlijke ben. Misschien komt het daardoor, dat ik geen fortuin gemaakt heb. Ik heb goede klan* lan; ik koop overal in Engeland, Ier* lind waar ik maar goede beesten kan \t*ti$en. 'Deze kwamen uit Ierland en daar zijn nergens betere maar dat doet niets ter sake. Kom by mjj- Ik heb geen compag non noodig, maar als u met my Wilt wer-< ken, zal ik u als heer behandelen want ik zie, dat u dat bent en u twee pond in de week geven.” Harry greep dankbaar de hand, die hem werd toegestoken; toen verduisterde zijn gelaat. „U bent zeer goed,” zeide hy, „en ik ben u dankbaarder dan ik u kan zeggen, maar „Nu, laten wjj dan drie pond zeggen,” viel Doyle hem haastig in de rede. „Ik ben niet van plan krenterig te zijn, weet u.” „Het is niet om het geld. Ik vind dat u genoeg geboden hebt,” zeide de arme Harry aarzelend, „maar u weet niets van my af.” „Wilt u daarmee zeggen, dat u in moei lijkheden geweest bent?” vroeg Doyle. ,Jn groote moeilijkheden,” zeide Harry kortaf. Toen glimlachte hy, daar hjj de be doeling van den man begreep. „Neen, niet zooals u denkt, mjjnheer Doyle. Ik ben ook een eerlyk man.” „U hebt gelijk!” riep de ander, hem har- telyk op den rug kloppend. „Nu, ik zal u op Uw woord gelooven. Ik zal spoedig mer ken of het waar is of niet. Ik kan ook ge zichten beoordeelen een handelaar moet dat ook kunnen, weet u en ik geloof, dat ik een eerlyk man heel gauw kan onder scheiden van een oneerlijk mensch. Ik weet wat moeilijkheden zijn, zij zijn als een wond men kan niet hebben dat men- schen ze bevoelen en betasten. U behoeft er- my niets van te vertellen. U zult er niet op tegen hebben om mü uw naam te zeggen, denk ik?” „ïn het minst niet,” zeide Harry en ver telde hem dien. „Nu, mynheer, geloof ik dat wy beter) doen op te stappen. Ga met my mee en ik zal u laten zien, waar ik woon.” iHjj riep een rytuig, en zij reden door een, der parken naar een stille straat, waarin een groot hek stond. Naast het hek wad een aardig klein huis met bloemen voor dq ramen en klimop er tegen aan. die aan heu geheel iets landelijks gaf. ,/Myn huis is in het bosch.” zeide Doylej „en de stallen zijn er achter. Hier woon( ik als ik in Londen ben. Ik houd er maart een oude vrouw op na, die blij zal zijn iemand anders te hebben om voor te zor gen. U komt hier wonen en betaalt eert deel van de onkosten. Waarom kijkt u zoq verbaasd Harry kreeg een kleur. „Ik had hooren zeggen, dat de menscheq in Londen achterdochtig en wantrouwend waren,” zeide hij eenigszins schor; want; de goede trouw van den man en zijn ver trouwen in hem troffen zijn droevig, pijn lijk hart. „O, Londen, ja, maar ik ben geen Lon4 denaar, weet u. Eu, zooals ik zei, uw ge-i zicht bevalt my. Kom mee naar de stallen en eet wat, dan kunt u uw bagage latert komen en wy zullen het ons gemakkelyk maken. Ik houd er niet van mij half op mjjn gemak te voelen. Koop het paard of zie er van af dat is mjjn stelregel. Geert besluiteloosheid.” Zij gingen naar de stallen. Er waren efl vele en bjjna allen gevuld. Doyle liep naar het midden van het erf en riep verscheid dene mannen bij bun naam. ,JCyk eens", zeide hy, „deze heer mjjnheer Herne geeft hier bevelen, wan neer ik weg ben. Begrepen? Goed zoo.” kostschool. Eens toten op duiven, wilde de namen n. De directeur traf honderd re- an buiten te lee- vóór ’s middags je middag. Maar goed van buiten rd leerde hjj er oofd. Hjj kende len. f”, vroeg de di- ged achten wisseling werd be de algemeene vergadering in malen welk he rorden Eei er een half uur verstreken was had Doyle Harry’s kennis onderzocht en was meer dan tevreden. „Men wordt er mede geboren 1” nep hjj uit. „Sommige menschen begrijpen een paard vanzelf, en andere zullen er nooit iets van kennen, al leefden zij er honderd jaar bij en deden al dien tjjd hun beet!” „Ik hoop, dat ik u (fan dienst kan zijn", zeide Harry. ,*Maa.r ik twüfel er aan." „Zoo? Wteinu, wü zullen zien. Ik wil-hel èr op wagen.” Harry ging dien avond terug naar het hotel, verward en verbaasd. De Voorziet nigheid had zjjn levensdraad in de handen genomen en dadelyk op een ander wiel ge sponnen. Kyn nieuw leven begon den volgenden dag. Doyle beleed zoo goed te zyn als zyn woord en vertrouwden hem ten volle. En dit had natuurlijk gevolg; Harry Herne was, zooals Doyle gauw genoeg had opge merkt, een heer; hy kende een paard en vergiste zich nooit Het gevolg was, dat Doyle hem spoedig als baas erkende en zich zonder moeite schikte naar Hairy’s oordeel. Het nieuwe leven aou Harry ge lukkig gemaakt hebben; maar, helaas, zyn hart was gebroken. Hü was gewoon te Darracourt rond te loopen, fluitend en zingend, met een vriendelük woord voor ieder, die hjj tegenkwam Nu glimlachte h0 zelden of nooit en was zoo karig met speken als een Brahmaan. De mannen op het erf zagen naaar hem op met een mengsel van bewondering en vrees -r bewondering voor «ün knap In laat en prachtige gestalte, en vrees voor de ernstige, rustige natuur en «lat onnoem lijk iets, dat den man van geboorte ken Jaarvergadering der Alg. Vereen, van Leeraren bij het Midd. Onderwijs. Donderdag en Vrijdag hield de Alg. Ver- eeniging van Leeraren bii het Middelbaar Onderwijs haar jaarvergadering te Haar nem in de bovenzaal der Sociëteit Ver- eeniging. Te half elf werden de afgevaardigden of ficieel ten stadhuise ontvangen door het gemeentebeataur, waarbij de burgemeester de heer C. Maarschalk, het woord voerde. Nadat de voorzitter de afgevaardigden welkom had geheeten. werden eenige huis houdelijke aangelegenheden behandeld. Over de agendapunten der verslagen werd geen gedachtenwisseling gevoerd en deze derhalve goedgekeurd, waarna tot le den der Commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording van den pen ningmeester over 1919*26. werden be noemd de heeren Scholten. Hordijk en Rttp- man. Besloten werd om het gedeelte der Con tributie dat dn het reservefond»» zal wor den gestort te bepalen op f 413. Het bestuursvoorstel om het Algemeen Steunfonds te subsidieeren met f 100.*—. werd aangenomen. sloten om in December te houden, te bepalen wel) drag per lid in het steunfonds zal w< gestort. Hierna werden verschillende voorstellen •r contributie. GRIEKENLAND. Koning Konstantijn van Griekenland ont ving een ver slaggever van de Peilt Parieten, die hem interviewde. De koning ontkende daarin eenige schuld te hebben aan den aan slag op Venizelos, doch tevens slingerde hy hevige beschuldigingen tegen hem. Hij ween er op, dat konjng Alexander niet door het volk is gekozen en dat de populariteit van Venizelos voor een groot gedeelte kunst matig is aangekweekt. Men moot Grieken land de vrüheid geven om zjjn Wil tot uit drukking te brengen. BEHALVl ZON- EN FEESTDAGEN. 1NOF.ZONDBN MBDBDBEUjlGl Op de voorpagina 50 hooger. De Fransche Regeering heeft het Sovjet bewind een dreigement toegestuurd. Vol gens een bericht uit Hellsingfors heeft Millerand aan Tsjitsjerin het volgend ulti matum geseind: De Fransche manne-overheid heeft maatregelen getroffen voor het naar huis zenden van het laatste Russische transport uit Frankrijk op den 15 September en uit Algiers op den 26 September. Alle Fran- schen die zich in Rusland bevinden moeten daarom of naar de Fransche grens of naar Odessa gezonden worden. Wanneer nog één Frahschman na 30 September zich nog tegen zijn wil in Rus land bevindt, zal dit aanleiding zjjn voor de Fransche regeering om de Fransche vloot bevel te geven, in Zuid-Husland de vereischte maatregelen te nemen. Russen «n Polen duurt roode legerbericht van bjj Brest Ltowsk hevig >en de troepen in de buurt den vijand op den linker- >eg teruggeworpen, waar- )0 Polen gevangen zouden zjjn geraakt en het vierde Poolsche regi ment zou zün n Het Poolsche maakt mel',:*'~ de gedeelte lerie van I me zii >icO{ CHARLES G AR VICE Gcauthorizeerilo vertaling vau 1 P WESSELlNK-v ROSSUM t (Nadrak verboden Een aanval op de telefoon-centrale te Cork. Gewapende Sinn Feiners hebben een aan val gedaan op de telefoon-centrale te Cork. De draadlooze en telefonische installatie* werden onbruikbaar gémaakt. Ongeveer 1000 Sinn Feiners hebben het gerechtsgebouw en de politiekazerne te Mount-Mellich in brand gestoken. 4344 30 Redactie: Telef. Interc. 546. ONS OVJERZ1CHT. De Duitsche Regeering. we meldden heil Zaterdag reeds, heeft de voorwaarden aan vaard, die door de Fransche regeering wa- en gesteld als zoenoffer voor de vernie-1 l:ng van het Fransrthe en het Poolsche con sulaat te Breslau. De eischen. door dej Fransche regeeripg gesteld, waren een, schadevergoeding van 100.000 Mark, bo-. Tendien vergoedipg aan de consulaat-amb-, r^naren, bestraffing Van de schuldigen.’ disciplinaire bestraffing van de plaatselijke autoriteiten en bii heropening van het| consulaat eeregroet aan de Fransche vlag. Daarbij stelde de Fransche regeering nog de voorwaarde, dat de kapitein von Airnim. onder wiens bevelen de riiksweertroepen stonden, die op (Jen 17 Juli den geëischten groet brachten aan de eenige dagen te vo ren te Berljjn neergehaalde vlag, discipli nair behoorde te worden gestraft, omdat zijn troepen by het heengaan Deutschland; über Alles gezongen hadden en eindelijk verlangde de Fransche regeering. dat dei lükskanselier in eigen persoon aan denl Franschen gezant te Berlijn leedwezen over! het gebeurde te Breslau zou komen betui-i gen. Met uitzondering van dit Ipatste zal del Duitsche regeering aan de gestelde eischen j voldoen. Inplaats van de Rükskanselier zal Dr. Simons namens de Duitsche Regeei erontschuldiging aanbieden voor het l eurde. Reeds is met de uitvoering der telde voorwaarden een begin gemaakt! door ontslag te verleenen aan den politie-’ :ommissaris van Breslau, de sociaal-demo-, aat Ernst, die als chef der veiligheids-1 jolitie als de verantwoordelijke man wordt- Leschouwd. Verder heeft de Regeering del ’ceds gestelde belooningen op het aanibren- .I$n der schuldigen verhoogd van 3000 tot, 15000 M. veld te winnen. Volgens een tel< Moskou is in Bochara in Centi reVolutionnalre beweging volk heeft de regeering Revolutionnaire afdeelingen hebben di vesting van Bochara bestormd. Zij gen om hulp van de pas hammedaansche roode tre kestan. Deze hulp is hun toegestaan en zij hebben allen tegenstand van de regeering den emir verbroken. De sovjet-regfee- in Bochara is geestdriftig door de be ing toegejuicht. Hoe meer de resultaten van het sovjet regime in het Westen bekend worden, hoe; ;:rooter het aantal wordt dat begrijpt dat «Ie bolsjewistische ideeën niet voor practi-i sche toepassing vatbaar zün en veel el- ■vnde veroorzaken. Ook >bü de Duitsche communisten begint verheerlyking van het Russische stel-i scl heel wat te bekoelen. De Rate Ztg.. <Üei tot dusver nooit plaats heeft gehad voort **en woord van kritiek, bevat thans een ar- '.ikel van Gumfrisch, die de Duitsche holders kortweg waarschuwt tegen ng naar Rusland. „Alleen zij. die oj overtuiging hun revolutionaire i willen vervullen, m. a. w. met insi van alle krachten willen werken en .aarbü ontberingen getroosten. zulleL bevrediging vinden.” -De schr. bevestigt ededeeling van den onafhankel ijken .■'.alist Dittmann. dat er on een bevolki GROOT BRITTANNN1E. De burgemeester van Cork. Volgens de Morning Post zal, wanneer de burgemeester van Cork en andere hon gerstakers mochten worden vrijgelaten, zoo goed als de geheele lersche politie haar ontslag zal nemen. De reden hiervan is, dat het korps tot de ervaring is gekomen, dat als hongerstakers vrijgelaten worden, de politiebeambten, die hen arresteerden of te gen hun getuigden, worden aangewezen om vermoord te worden. Aan de N. R. Ct. wordt uit Londen ge meld: Hyland, de burgemeester van New York, heeft aan Lloyd George geseind, om er bij hem op aan te dringen, de oorlogs doeleinden der geallieerden en geassocieer den niet te schande te maken door den bur gemeester van Cork verdèr gevangen te houden, „wiens heldhaftige sterkte de be wondering verworven heeft van allen die In Italië is het onmatig. In Triëst is een algemeene staking uitgebroken en zjjn de stakers met de troepen in botsing geko men. De metaal fabrieken in Milaan. Genua en Turün zjjn door de arbeiders bezet. De „Maitin” vertelt daar eenige bijzonderhe den van; Alle bezette fabrieken in deze steden zijn in staat van verdediging ge bracht en boven alle waait de roode vlag. Te Turün hebben de arbeiders van de „Fiat”-fabrieken de beschikking over een aantal mitrailleurs en een fiinken voorraad munitie. De politie, die de fabriek binnen drong om op deze wapens beslag te leg gen, werd met revolverschoten en bommen ontvangen. Door het hekwerk, dat de werk plaatsen omringt, heeft men een electri- schen stroom geleid. Ieder, die zich in de nabijheid der fabriek vertoont f?n er in het oog der wachtposten verdacht uitaiet. xiet de loop van een geweer od zich gericht. JEen militaire patrouille, die 's nachts langs de fabriek trok, werd met kokend water bestookt. Intusschen verzekert men van arbeiders- züde. dat in de fabrieken het werk gere geld wordt voortgezet. Dat kan men gerust gelooven! De toestand ziet er dus wel ernstig uit. Echter zou de Italiaansche Regeering. vol gens de Times-correspondent te Rome den toestand wél meester zijn. gelooven in de regeering van het volk door het volk." De toestand van den burgemëèater van Cork i* thans lóó kritiek, dat het einde elk oogenblik verwacht wordt. Men betwijfelde vandaag of hü den nacht nog door xou ko men. Het is nu de 24e dag van zün hon gerstaking. Hoe is het mogelük, dat iemand het zoo lang uithoudt? Een anderen hongerstaker overleed dezer dagen reeds na 5 dagen. van 150 millioen slechts 600.000 ingeschre ven communisten zün. die het geheele land beheerschen. De boerestand. driekwart van de bevolking, is afkeerig van het raden stelsel. Dok elders krügt men zijn bekomst er van. Schreef dezer dagen de Engelsche so-| cialistische leider Snowden, niet in eenige socialistische bladën. bjj het bespreken van de sterkte van het communisme in Enge land. dat hoewel het onverstandig zou zijn 'om te vóórspellen dat de weg naar het so cialisme in Groot-Brittannië. evenals in het verleden, vry van geweld zal zün. toch me$| zekerheid kan worden gezegd dat tegen woordig de Britsche arbeidersklasse geen neiging vertoont om het geordende pad der grondwettige voortgang naar het socialis me te verlaten om methodes toe te passen, die misschien nood-zakelyk en succesvol kunnen zyn in andere landen, waar het volkstemperament, de bestaande tradities en de democratische macht wezenlijk an ders zün. Wanneer deze leider dit zegt, zal het wel zoo zün. Dit blijkt ook uit het feit, dat de Engel sche Münwerkersleider Smillie zich, bii de dreigende staking der mijnwerkers in En geland. zich bereid heeft verklaard bemid deling te aanvaarden. Volgens een inter view in de Sunday Times zou deze bemid deling er eene moeten zün door een onpar tijdig lichaam en volgens het principe dat de loonén in evenredige verhouding zulltn staan tot de werkelijke stijging van de koe teen vah 'levensonderhoud en dat de ver mindering der kosten van levensonderhoud bü voorkeur moet worden tot stand ge bracht door een vermindering van den steenkoolprüs. De voorzitter van den Board of Trade. Sir Robert Herne, die het standpunt der regeering tegenover de münwerkersstaking verdedigt, heeft Smillie’s verkl aring met voldoening begroet en de hoop uitgespro ken dat deze bemiddeling tot een schikking ■leiden zal. Indien deze pogingen tot oplossing het conflict geen succes hebben, dan Engeland donkere dagen tegemoet; de Regeering, wanneer de strijd gaan moet tusschen haar en de mijnwerkers- Organisaties, de sterkste zal blijken te zün. 'gesteund als zü wordt door de ganschq openbare meening. Minister Anton Cham berlain heeft dezer dagen duidelijk ge zegd hoe de opvatting in regeeringskrin- gen is: „De regeering moet krachtig vol houden. Minderheden mogen den staat niet overheersehen. de gemeenschap yiet plun- a- .1 re_ moet land, De strijd tusschen voort. Volgens het (Moskou wordt er gevochten en hebbe van Cholm overal over van den Bo< jby meer dan 100( 1.4- v zün vernietigd. 8 legerbericht om Warschau leiding van een verzameling van ‘.ten van de uiteengeslagen cava- Boedjenny, waarvan meld werd dat ze geheel vernietigd was; zü hebben nu echter het offensief her nomen. Er is thans een officieel© verklaring uit Warschau gekomen, waarom de Polen Li-, thauen zün binnengerukt. Daarin wordt gezegd, dat de Poolsche oomarsch een ge volg is van de vrees voor een nieuwe bolsjewistische troepenconcentratie op Li- tausch gebied bü de Oost-Pruisische grens. Men verklaart, dat daar spoedig groote operaties verwacht worden. Een r moet er natuurlijk zijn en deze lijkt al acceptabel. In Londen zün berichten gekomen die er. op wijzen dat men vol goeden moet is opi den afloop van de vredesconferentie te Riga, die einde dezer week als voortzet ting van die te Minsk zal aanvangen. De Polen hebben bii deze laatste confe rentie wel wat geleerd van den geest, die het sovjetbewind beheerscht. Als zii dezen geest nu maar zeer gematigd toepassen bü de komende besprekingen, opdat tegen over de eischen van geweld van Russische zijde nu niet van Poolsche ziide eischen van dezelfde kracht worden gesteld, nU zü in een overwinningsroes verkeeren. De< Polen zullen hebben te bedenken dat met wapengeweld aJleen de bolsjewistische) ideëen niet zullen worden uitgeroeid, dei toepassing zooals Rusland doet zien, zal deze zichzelf doen vernietigen. In het Oosten schijnt het bolsjewismq

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1