svofiEr 3 Maandag 13 September 1920. No. 14416 [ON. i dt Cologne, 59e Jaargang. leverbaar Feuilleton. On Vrouwe van Darraoourt ilsion. emulsie. :oops Maar" ludu I RIJWIELEN. XTie'CL’WS- exx -^.cL^rertexxtïeToleLÓ- voor G-©-clcLsl exx BEHALVE ION- EN FEESTDAGEN. Het arbeidersconflict in Italië. een VERS CH IJ NT D A G E L IJ K S HARKT 8. 1—4 regel» I.H, elke regel meer /e.M ttalgctie: Telef. InUrc. 545. Bureau: M A R K T 31, GO U D A. Adaüaistratle: T.M. Iatan. 82. »rla- JSINGEN. i lersche i<i aan Gijabert i‘ week s I lachte eenigesins vreemd en ra wordt toch HOOFDSTUK XXXI. Twm dagen lang lac Harry |haa«t apra- Advertentiën kunnen worden ingebonden door tuMchenkomnt van «oliede Boekhaa dolaren, Advertentiebureau* en onee Agenten Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer geredu- ceerden pryr Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN i Op do voorpagina 50 booger. ren: aul, Anna. van rechts naar oord-Holland. ons. Myn twoo- leel is een ver- i mond. Mot z t m liet go mü. dat alles een aardig verlaten!" zeide hij haar aatwoor- feenkomt. WIJDSTRAAT 21 itwik- r be- LOON ▼/h. WOLF A Co. gevol- bericht. dat dat i van logne troé- orde te her- nog aöre- ren: d, zalm. Speciaal logerioht «lead, FURRi», 16 regels 1.30, elkt 15 regels 1.55, elkt 15 cent per regel Ad Iers, die beslag m legden, X X X XXX X X X maar dreef met ge- ge- ziin Len op te heet, dat een en gekomen zijn liaansche soldaten en daardoor beproevingen door CHAJUaHS garvice. Geauthoriseerde vertaling van 1. P. W.ESSELLNK—v. ROBSUM, (Nadruk verboden.) middag 12 uur. en: Ik zal zorgen, Is het 89/ Hy was zeer in zjjn schik, maar knikte eventjes. De winter naderde langzaam en de wei nige bladeren, die nog aan de boomen waren in het parit, bewogen in den scher pen wind, die hen bedreigde als de stem van den beul, voor hij hen dood op den grond wierp. In haar bont gewikkeld lag Lucille achterover in haar rijtuig en heek rod met lusbeloozen blik. Slechts een paar maanden geleden was zij naar den Hof ge komen als een jong meisje, zich verheu gend in haar plotseling verkregen rijkdom en nu naderde zij den Hof, als vrouw' van d«n markies van Merle, zonder eenige vreugde in zicht, niets dan een leven van Hefdelooze apathie. De markies zat naast haar, zwijgend en somber. Hij had dat gene gewonnen, waarvoor hij had samen gespannen en .verraden cc nu was deze zware slag op hem neergekomen! Zijn naam, titel, al wat hij bezat, was overge leverd aan de genade van een gemeenen •churk! Morgen sou Sinclair zijn spoor volgen en ale het getó, om hem af te koo- dichtby kon zien, vindt je niet wei eerst od lariononel bite< lezer, te- srkers in "en. Het van commissie M., Jacoba P., je v. d. L. Lydl B Nelly van het geschil. Men ia in vele krüwen optimistisch en ondenhandeliiuren in den irm voor 25 September, waarop de staking zou aanvan- worden hervat. In miinwerkers- een strooming, die de meening dat de jotfn we rkersverte gen - ITurne hebben gespro- Ken, te weinig verzoeningsgezind waren. Ook weten de mijnwerkers zeer goed, dat het land is voorbereid op mogelijke ge beurtenissen. GOlHSUIE COURANT. rijke rol bij de vredesonderiMUMlelingen spelen. Polen is nog steeds bereid om met Litauen in goede verstandhouding te le ven. maar alleen indien Litauen geen ver dere militaire stappen tegen Polen onder neemt De Poolsche regeering beeit bewü zen. dat het schenden der neutraliteit door Litauen met medeweten van Moskou en van het Russische legerbestuur is ge schied. De volkebondaraad ia eenigseins büge- d raakt. Hll ml nu het Poolscbe veaaoek in het Pooled»-Ldtauscthe geschil in onderzoek nemen. iDe betrokken regeeringen zijn uiUronoo- dlgri om vertegenwoordigers te zenden naar de vergadering van den raad, welke den l«en September te Partia ml worden gehouden. Polen is thana bereid te onderhandelen, op twee voorwaarden: le. onderhandelin gen over het opstellen van een nieuwe af baken ingal ij n tusschen Litauen en Polen 'zijn uitgesloten» aangezien de Opperste Raad deae grenzen op 8 December 1.1. heeft bepaald; 2e. Litauen verklaart, dat het een stipte neutraliteit in don oorlog tussehen Polen en Sowiet-Rusland zal be waren. Litauen zal hier den, voor men te M< kelooe. De slag, hem door Marie toege- brachit, scheen hem versuft te hebben; en als zij naast hem zat te waken, vroeg zü zich af of zij niet te snel met haar nieuwe geweest was. Den denden nadat zij hem verteld had, dat LuciHe getrouwd waa, steunde hü op den elleboog en keek hem strak aan. „Waarom bent u hier?" vroeg hü; zü® muzikale stem klonk ernstig en diep. „Waarom heb u u al dezen tyd aan mü gewyd, mies Verner? Het moet een arm zalig vermaak zijn voor een welopgevoede jonge dame, een ziek man op ie passen!” Marie draaide het hoofd om. „Vraag het mij nu niet”, zeide „wacht tot u -beter beat.” Harry lachte grimmig. „Ik heb lang genoeg gewacht”, zeide hü- „Deze laatste acht en veertig uur heb ik hier gelegen en mü«elf afgevraagd: Waar om zou miss Vemer hare gezondheid op offeren voor mü Harry Herne een man, van wien zjj weinig of niets afweet, om wien zy nog minder geellt? Houdt mü •niet voor hardvochtig, miss Vemer, maar ik heb geen vertrouwen in uw geslacht en en uw gedrag verwondert mü, is my een naadeel!” „Er is een uploading voor”, zeide zacht, terwül de oogen half dicht deed. „Is die er?” zekie hü met een bitteren, cyniechen lach. „Wilt u verpleegster wor- den? U deed beter naar den Hof terug te keer en, mins Vemer!” „Ik kan er niet meer heengaan", aeale „ik heb dien voor altijd -- „Voor aküd, verlaten?” aanstarend. „Waarom?” Een ernstige „pudh” heeft de lersche kwestie nog niet gekregen. Het wachten is op het overlijden van Mac Swinev. die langzaam achteruit gaat en veel pijn lü<Ü, 'doch bij zijn bewustzijn is. Gouverneur Cox. de democratische candidaat voor het Ame- rikaaosch presidentschap, heeft gemeend bij de reclame voor zijn candidatuur de be lofte te moeten voegen, dat hij de lersohe zaak voor den Volkenbond zal brengen, als hü tot president wondt gekozen. Bii de stemming zou dan meteen de Ame- rikaansche sympathie voor de lersche zaak blijken. Ondertusschen wordt de tiid zoek gebracht met de gewone vandalismen. Zoo pen, niet te voorschijn kwam, zou hü hem dag aan dag, nacht aan nacht achtervol gen. Toen het rytuig voor het huie reed en Lucille mevrouw Dalton aan de deur zag staan om haar te verwelkomen, kwam er een licht blosje op haar wangen, maar het trok even snel weg ais het gekomen was en deed haar bleek en flets uitzien en me vrouw Dalton zag haar bezorgd aan. „Bent u ziek geweest?” vroeg zy teeder, toen zij samen in Lucille’s kamer waren. LuciHe lachte en kuste haar. „Ziek? Neen, maar ik denk, dat Londen niet goed voor mjj is. Ik ben erg, erg blü weer terug te zyn. Ik zal gauw rny'n kleur en opgewektheid terug krijgen in de lucht van Darracourt. Vertel mü, wat voor nieuws er is. Hebt u van Marie gehoord?” Mevrouw Dalton trok de lippen samen. „Ja, ik kreeg een kort briefje om te zeg gen, dat zü haar bloedverwante buiten lands volgde. Om u de waarheid te zeg gen, is Marie mü een raadsel. Ik hield nooit veel van haar, dat weet u.” „Arme Marie!” zeide LuciHe eenigszins afgetrokken. „U en Lady Farnley doen haar geen recht!” „Ik weet het niet”, zei de oude dame droogjes. „Vindt u het niet vreemd, dat zü haar anires niet iheeïit gezonden of ons iets van die tante vertelde? Ik hoortie haar er nooit over praten, dan juist nu.” „O, Marie is soms vreemd”, zeide Lu cille eenvoudig. „Het is juist iete voor haar om in eens weg te gaan iemand te ver plegen. Wü zullen gauw wel iete van haar hooren. O, propos, morgen komt er be zoek. Hü heet Sinclair e® is een oud vriend is te Dublin een macikinist. die uit een café kwam, door drie mannen aansepakt, geboeid en met kettingen aan een lan taarnpaal in een drukke straat gebonden. Op zü-n gezicht werd een papier geplakt, waarop stond dat hij een munitietrein ver voerd had. Honderden aanschouwden het tooneel, zonder een poging te doen, hem uit zijn hachelüke positie te bevrijden. Zü beschouwden het geval als een kostelijke grap. Na een half uur bevrijdde hem de politie. De politie is door de Engel sche regeering versterkt. In Londonderry en Dublin heb ben bii Sinn Feinem huiszoekingen plaats gehad. Verscheidene gebouwen zijn in brand gestoken. Lloyd George voelt zich peiwoonlük niet veilig meer en. wordt bewaakt, nu de poli tie er de lucht van gekregen heeft dat een groep Sinn Feiners een moordaanslag on den premier heeft voorbereid. Lloyd George weigert Sinn Fein-delegaties te ontvan gen, die hem willen spreken over de vrij lating van den burgemeester van Cork. De onderhandelingen te Riga staan voor de deur en een nieuw Russisch offensief is begonnen. Volgens een Duitsche bericht onder voorbehoud aan te nemen wer den de Polen bü Brest Litowsk in twee dagen 15 werst teruggeslagen. Wanneer eindelijk de Rigaasche conferentie zal be ginnen? Uit Warschau wordt gemeld, dat de dag van de afreis der Poolsche gedele geerden en de datum eerst na de bevesti ging van de vredesvoorwaarden door den laudsverdedigingsraad zal worden vast- gertedd. De goede verwachtigen ziin daar al aan het slinken. Men hoopt weliswaar nog iwel, kioch rekent er niet meer zoo pp. Van militaire zijde beschouwt men bet als ten «enenmale uitgesloten, dat het bolsjewistisch leger nog vóór de a.». lente tót een groote en krachtige ontwikkeling in staat zal zftn. Loopen de ondertiandelingen te Riga op niets uit, dan verwacht men een nieuw Russisch offensief en detbale vormen de militaire veiligheidsmaatregelen een be langrijk punt van het Poolsche régeerlngs- Vrogram. Men wil gereed zijn om eventueel onmiddelliik het initiatief tot voortzetting van den oorlog te kunnen nemen. Doel van dit Poolsche offensief zou den ziin de stra tegisch zoo belangriiüke linie Naref— SzezaraStochod te bereiken. Meer dan ooit klampt men zich in Polen vast aan het deviee: Si vis pacem para belkun (als gij den vrede wilt, bereid u dan ten oorlog). De instructies, die de PooJscbe delegatie zal meenemen, zijn intusschen zoo goed als klaar. De Poolsche Opperste Raad voor de Landsverdediging moet ze echter goedkeuren. Men heeft van het plan zien om de instructies ook aan de' goed keuring van de parlementaire commissie voor de buateniamdache zafleen te onder werpen, gezien de verdeeldheid, die in de commissie heerscht. Het Litausche vraagstuk zal een belang- van den markies.” Mevrouw Dalton’s huisihoudershant was dadelijk klaar. „Uitstekend. voor hem in ooxle is. inensch?” LuciHe bitter. „Aardig Dat kan ik niet zeggen,” zeide zydat was aides. ’s Morgens verscheen Sinclair. Lucille’s verrassing nam toe, toen zü zag, dat Sin clair niet alleen verdragen werd door Merle maar dat dit heerschap meer dan familiaar was met zijn gnsdheer, en dat hjj den be dienden bevelen gaf, alsof hü de meester en de Marines de gast was. Het grootste deel van den dag sloot Merle zich in zyn kamer op om zün ouden water-makker te vermüden; maar Sinclair vermaakte zich niet op de jacht te gaan, zooals hjj het neemde, en Hope iwas wanhopig door het verlies van zün beste bonden, die Sinclair die nooit voor dien tijk! een geweer m zijn handen gehad had aanzag voor fa zanten. Er scheen een wolk over den Hof te hangen, en LuciHe, in plaats van haar op gewektheid terug te krijgen, werd nog fletser en lusteioozer. Nog kwam er geen bericht van Marie Verner. Dit vond Me vrouw Dalton vreemd en geheunzinnig; maar 'n soort van geheimzinnigheid scheen zoo natuurllük voor den Hof, dat zü bleef zwijgen. Smillie, de hoogste autoriteit bii de Brit- sche münwerkersfederatie, heeft volgens een gisteren ontvangen Reuterbericht naar ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bü onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkring) c „u e i an «ige regel meer Ö.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden Advertentiën in het Zaferdagnummer 20 büslag op den prys. Bolsjewisme. De spoorwegarbeiders solidair. Besluiten van de arbei- dersconferentie. De bezetting breidt zich uit. Onlusten te Triëst. Het Engelsche mijnwerkersconfliet. De Amerikaansche mijnwerkers. Het Trade-Union Congres gesloten. De lersche kwestie. Een belofte uit Amerika. Een complot tegen Lloyd George. Een nieuw Russisch offensief. Polen en Lithauen. Engeland en Sovjet-Rusland. Op- per-Süezië. ONS OVERZICHT. arbeiders, die beslag op verschillende fa brieken legden, een politiek karakter zou worden gegeven. Een desbetreffende mo tie, voowesteld door de Socialistische Par ty. werd verwerpen met 591.249a tegen 400.569 stemmen. De verwerping dezer motie wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan Turati. Daarentegen werd een motie aangenomen, die verklaart, dat de huidige betrekkingen tusschen patroons en werk lieden niet langer kan worden gedoogd, daar het doel van den strijd moet zijn, de erkenning door de patroons van het syn dicalisme in de industrie. De metaalbewer kers werden aangespoord de in beslag ge nomen fabrieken vast te houden, totdat zü onder beheer kunnen worden gesteld van de werklieden, in het belang der gemeen schap. Deze motie roept verder alle werk lieden op, de metaalbewerkers in hun strijd geideljjik te steuneo. Ook wend een motie aangenomen, waar in de controle der vakivereenigingen over de fabrieken geeischt wordt en de arbeiders aangespoord worden, zich tegen uitsluitin gen te blijven verzetten. Verder wordt in de motie erkend, dat de arbeiders zich technisch en intellectueel moeten onti kelen met ihet oog op het toekomstig Iheer der industrie. 'Men ziet, het gaat zeer naar de ultra- roode kant toe. De bezetting heeft nu ook overal te Turün plaats gehad, ook de ban denfabriek van Michelin viei daaronder, waartegen de Fransche consul-generaal bij de Italiaansche regeering protest heeft aangeteekend. Triëst heeft weer van onlus ten te lijden gehad. De socialisten deden in het kamp te San Giacomo een beroep op de soldaten en wierpen daarop barrikaden op in de straten om de aankomst van ver sterkingen te beletten. Eenzelfde geval deed zich voor op het Garibaldiplein, de menigte viel de socialisten aan en hen op de vlucht. Er ziin troepen schut naar het kamp van San Giacomo zonden. Volgens de laatste berichten <le opstandelingen bezig barrikaden rtr werpen in de Istriëstraat. Het Lw». deze opstandelingen afkomstig ziin van naburig Slavisch dorp met het doel om de Itali aan te vallen'. De pogingen der socialistische leiders om de orde te herstellen, hebben tot dus ver schipbreuk geleden. „Moet ik het Mgvea?” «prak nwè- tend. ,Jk heb ruzie gehad met Lu-.. Met de Maririezin van Merle.” BÜ dim mam kromp Herry mee« ea zonk achterover. „Waarom hebt u ruaie met haarY” aei hü na een poos, terwül hü »kh <tea Mor ren vuor den reent haalde, toen Lucille en hü Marie hadden gezien, hea «adeslaaad van af het terrae. Eea vurige begeerte om over LuciHe te hooren bezielde hem, aehooa het noemen van haar naarn hem deed ril len en Ide gedachte, dat de awAieria van Merle was, hem martelde. „Waarom hebt u ruzie met haar?” hethaakte bü. donkere oogen onnatuurlük hekier «a door dringend door zün ziekte op baar gavee- tigd Marie legde de hand op de oogea. Moet ik alles «eggen?” ,Ja, vertel mü allee”, zeide hy. „Nu ben ik niet iztrak ik kan het dragen.” ,Jk heb den Hof en LuciHe vertaken om den Maririe. van Merle", zeide met oen zucht. .4>e Markies ie geen vriend van mü ea hü weet het Ik wae er tegen, dat Lu cille met hem brouwde ep hü wlM het. Münheer Herae, ik wantrouwde den mar kies en ik deed mijn beet LuciHe er van af te houden, ofleeboon zü auchtte ca tiet het hoofd hangen, ,>et mü» belaag wae. dat zü het deed!” „Uw belaagvroeg Harry. „Waarom was het uw belang, dat zü trouwden?” „Ik - Bl hna u dat nu dat «eggen; mbeehiea «al ik nooit don moed hebben. O, dring er niet H) m|j op aan!” Harry keek naar haar. (Wordt vervolgd.) NewrYork getelegrafeerd om 28 deze» gelijk met de Britsche mijnwjef.». Amerika een staking af te kondigen, bericht meldt, dat de gedelegeerden den Amerikaanschen Bond een c- zullen benoemen om het antwoord od Smil- lie’s telegram te overwegen. Dit is het eenige nieuws van beteekenis. In alle Britsche miindistr^ten hebben de mijnwerkers kennis gegeven over twee we ken het werk te zuHen verlaten. Het blijft nog de vraag, of de kwart millioen mijn werkers die tegen de staking stemden, met de anderen het wenk zullen opzeggen. Alle Zondagsbladen kanten zich tegen het stre ven der münwerkeysfederatie om haar wil met geweld door te drijven het geheele land aan zware over te leveren. De regeering neemt inmiddels maatrege len om ingeval van steenkolengebrek het verkeer wordt stopgezet, de voorziening van levensmiddelen te verzekeren. Zoo noo- dig zal de geheele natie od rantsoen wor den gesteld en reeds werd besloten om van den eersten dag der staking af het suiker- rantsoen tot od de helft te verminderen. Er schijnt hoegenaamd geen kans te be staan, dat de regeering van het eenmaal door Sir Robert Horne ingenomen stand punt af zal wüken. Zü wacht nu od nadere bemiddelingsvoorstellen, of— od de sta king, waartegen zij zich goed bastand weet. Van het vakvereepigingsoongres Je Ports mouth valt nu niets meer te verwachten, daar dit Zaterdag gesloten is zonder eeni- gerlei poging te hebben gedaan om de kloof tusschen de mijnwerkers en de regee- ring te overbruggen. De voorzitter. Tho mas, verijdelde een poging, om een debat over deze zaak op te zetten om deze reden, dat de mijnwerkers niets nieuws te vertel len hadden en een debat od het congres niet bevordierliik zou zijn aan een regeling -eschil. -in vele verwacht, dat de een of anderen voi den datum gen, zullen kringen is uitspreekt, wordigers, die met Home ken, te weinig vei --- de De Daily Telegraph zegt, dat Kameaef en Kraecin Vrijdag een langdurige bespre king met Lloyd George hebben gehouden, over den bolajewistische propaganda en de bandelcbetreicWngen. Hot blad lelooft, dat Lloyd George eenige zeer klemmende op merkingca heeft gemaabt over de manier waarop de bolsjewistische afgevaardigden hun belofte van geen propaganda te ma ken gedurende hun verblijf in Engeland zün nagekoraeo. Boxendien wordt de antiiBritoche propa ganda van do bolaiewieten in hot Oosten uiteraard door de regeering owvereeaig baar geacht mot bet hervetten van de haa del «betrekkingen. Kiamenef, die vandaag naar Moskou vertrekt, brengt een verzoek van Enge land om duidelijke verklaringen en waar borgen over. Kamenef heeft Zatendag Londen ten om naar Rusland terug te keerou verwacht, dat hü naar Engeland «al ter koenen. Krassin blüft te Ixmdaa. In Opper-SHesië blüft de toestand near gespannen. «De vrees voor nieuwe Poolsche opstanden duidt duidelük mui, dat de hui dige toestand slechte de stilte voor don Htoim is. In het district van de Oppctaer ommelanden ziin de Polen druk benig een nieuwe bewegnng voor te bereiden. LVi verscheidene plaatsen komen hulpsoeken de vluchtelingen te Oppelo. Te Hindenburg hield de politie een Poolschen onruststoker aan. die drie schoten op zün vervolger» Toen hU «««repen was. veraakendo hu, dat er een bevel bestond, dat voor lh September alle Duitachera het otemmimu gebied moeten hebben verloten. Volgen^ een mededeeling van Korfantv, ui de man. zouden de Polen «ich met geweld van bo- Wü waren hoopvol over Italië gestemd, toen wij Zaterdag oms Overzicht schreven. De industrieelen haJMien een zoo uiterst moge lijke concessie gedaan, waren zoover mogelük tegemoet gekomen. Beide partijen waren toen te Milaan gaan praten, doch een gunstig resultaat is niet bereikt. De arbeiders, die het wel degelijk om de na tionalisatie te doen is, stelden, overmoedig geworden, nieuwe eisohen, waarover geen uvereenstemming ■bereikt wend. Het gaat hard tegen hard. Het conflict heeft nu zoo om zich heen gegrepen, dat wü kunnen spreken over het bolsjewisme in Italië. Het verbond van Industrieelen heeft zich met de metaalfabrikanten solidair ver klaard en heeft in een vergadering te Mi laan besloten, alles te vermijden, wat voor de communistische arbeiders den toestand zou kunnen verlichten. 150 socialistische afgevaardigden verga derden te Milaan om over een gemeen schappelijke actie met het algemeen arbei- dersverbondi te beraadslagen. Zelfs gaat de socialistische parlementaire fractie zoo ver. dat zij den Italiaanschen minister-ipre- sident en den voorzitter der Kamer een telegram gezonden hebben, waarin verlangd wondt, dat de Kamer bijeengeroepen zal worden, ten einde den toestand te bespre ken en wettel ijke maatn^en te treffen in zake de inbeslagneming en controle óver de fabrieken, waardoor aan de actie door de arbeiders in het belang der gemeen schap ondernomen, een vaster basis zal wonden gegeven. Wat voor het land zelf ernstige gen kan hebben, is echtev het beria... de „Matin” uit Milaan verneemt. n.l. de spoorwegarbeiders op het congres den raad van vakvereenigingen te Bok hebben besloten, om het vervoer van t pen, welke bestemd zün, om de stellen, te verhinderen. Reeds werden eenige treinen aangehou den, welke niet eerder konden doorgaan, vóór de daarin gezeten militaire autoritei ten waren uiitgestapt. Als het patroonstelsel zich niet in staat toont voor het welziin van het land de pro ductie te verhoogen, zal het proletariaat zelf de verantwxxmdeliikheid en de uitvoe rende macht op zich moeten nemen, heet het. De bezetting der fabrieken acht men daartoe wel het beste middel. De confe rentie van de algemeene aribeidersfedera- tie en de socialistische partij te Milaan heeft na een debat van 20 uur een be sluit genomen, omtrent de kwestie of aan de syndicalistische beweging der metaal-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1