180 UDA. No. 14419 j Donderdag 16 September 1920.$e Jaargang I De Vrouwe van Darracourt door ®xx -ASk-d.-v-ex'texxti® tolatci. voox exx ^xxxtatxeJKexx andbouwdio I No. S ER’s k tiekolie I ■d in wer- st de Myig- H atiek, Spit, erverrekkin- H i namaak ver- 1.45 p. fis- nvermogenden omen bii den ER’s poeders aen een half vigste kies- ijn, aange- H trekken der t overbodig. H cent per ER’s o e d e r a de wonnen Het Engelsch mijnwerkers-conflict. Feuilieton. /•Ji. 1—4 refzl» /IM, elk* rogel mnr I1 Administratie: Telef. Interc. 82. Bureau: MARKT 31. GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. la regeer ingskringen IN DA. Senoegen”. Uwibow*- zeide hü op dien >rak zy, „het zal gebeuren, (Wordt vervolgd.) beves- Hoine CHARLES GARVICE. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) 92j In Ierland heeft de lersche Vredescon- een beroep lord-mayor fiOUDSCHE C.OlRAVr VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. Duitache revol machtigde voor hot in Bovenuiten» heeft den voorzitter van de /ISEL JRSEL KLEURSEL :leur-extra msel en Kleurwl aarvan behaalden Tentoonstelling* e-prijzen, Iveren Medailles der zijn H. M. de Koningin, Z. K. H. den Pring, en der steden en HAMBURG, in de Eere Afd. te UDA. den Hoofdwedstrijd HAGE, enz., enz. „Maar dat ia alle» voorbÜ en gedaan", voegde hü er met een tucht bjj. «Hat helpt niet of wij er al ever spreken. Vartol mü iet» van je lelf. Hoe kwam je bier?" Susie trachtte met al haar onrast tot het tegenwoordige terug te koeren. „Ikik sag een advertentie m» en schreef er op* „Weinig denkend, dat je bü mü in dienst wondt komen, Susie", aaide hij met oen droeven tech. „Maar je hebt mij niet vor< teW, wanneer je van dea Hof bent wegge gaan.” gelooft men niet, dat de dingen zoo vlug zulten gaan. De bUeenkonwt van het con gres te Vonaillea wordt in die kringen ver wacht omstreeks 24 September. Het publiek verwacht echter een spoe dige buitengewone büeenroeping van de Karnat om een rogeeringtwnededeelinMr aan te hoonen, welke het venooek van den Pre sident «al inhouden. Reeds worden namen genoemd. Daar Millorand te kennen hoeft gegeven geen president te willen zün en Poincaré een dergelüke verktermg aflegde. terwijl Leon Bourgeois er «ie voorkeur aan geeft president van den Volkenbond te blijven, worden als opvolgers genoemd de namen van Riiwti JonnMrt. Pams, Georges Léguea. Araaot. Doumergue. Raoul Peret en de Caatelnaau. Millerand aal heden te Rambouillet sttn. waar de president «ich op het oogenblik bevindt. Gistenen heeft hij oen samenkomst gehad mrt Motta, den Zwitseroehen presi dent, waarvan nog geen bijzonderheden te mekten zün. INGEZONDEN MEDEDEKLINGENt Op do voorpagina 50 hooger. Gewone adverUntita en iagésoaden asodedeelingoa btf contract tot soar ge red u eeerdoa prfja. Groots letters en randen worden berekend naar' plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingeaondek door Uisschenkomst van soiled» koekhak dolaren, Advertentiebureau en onse Agenten. Groote' of St. Ja»* rt. iwe Schouwburg. Nat istoriekamer der Re* it P. I. A. WIJK. sente raad. wü geregeld tijdig ntvangen van verga* irmakeltikbeden, nda te vermelden k Drukkerij «owu toe met een harden snik. JKom, kom, huil niet”, sei hü. haar kal- meerend. „Je hebt verdriet gehad, Susie. Heb je ruzie gehad met de Markiemn?" „De Markiedn?" riep Sueio uit „Ztye ze dan getrouwd;?" Zjjn gelaat vertwnberdc, zyn lippen trok ken samen. mJa, iy zyn getrouwd, Suste I” seide hij heel zacht „Getrouwd!" mompelde Susie. „O, mjjn arme, jonge moestere»! O hemel, o, he mel 1” Harry leunde tegen den lessenaar en keek haar somber aan. dóór haar het vi sioen van Lucilll ziende. „O, mijn arme, lieve, beste meesteres! Herinnert u zich haar, mijnheer Harry? Hoe mooi en gelukkig zü er uit zag, en hoe goed zjj was?” „Ik herinner bet mijl” seide hü somber. „En getrouwd met hem met hem! O, mijnheer Harry, hü een slecht mensch. Ik heb medelijden met haar!” „ïte ik dan, Susie!" zoMe hü, heel zacht, j» ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2.25, per week 11 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboorende tot den besorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Vap buiten Gotida en den bezorgkring 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke varmakelükheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prü». sloten, liever te sterven dan een onrecht vaardige straf te ondergaan. Er is thans een onderzoek met betrek king tot de gevangenen te Cork, du» ook Hennessy, ingesteld. Zondag jjl. hebben Sinn Fainers zich van de post v^iten meester te maken, welke per vliegtuig naar Bantry was overge bracht. In de nabijheid van het militaire kamp hadden zü een grooten witten cirkel getrokken en de vliegeniers, daardoor mis leid, lieten al hun postzakken binnen dezen cirkel vallen. Daarop maakten de Sinn Feiners zich vhig met hun buit uit de voeten; zij ver dwenen in auto's in de richting van Kerry. Bü Gortatlea in de graafschap Kerry, werd gistermorgen een posttrein overval len en maakten de Sinn Feiners zich mees ter van alle postzakken. men veroor- bijna elkeen len) wordt Gouda bii ANTON S. H. v. LOON. Markt Wed. E. v. d. BRUG ten. Voor En gr ga: Fa Den Haag. *?Ö57 VISSER, CH.VEEN (Dr.) den opgetreden. Het zün zü, die dengelüke eischen stellen en niet zü, die er zich tegen verzetten, die de positie en het werk der vakvereenigingen in gevaar brengen.” De federatie kon het er mee doen en kreeg meteen voor de zooveelste maal te voelen, dat zü tegenover een regeering uit één stuk staat. En wü hebben reeds geziidn. dat men in de gelederen der mijnwerkers zelve zün verstand ging gebruiken, zoodat de eisch tot verlaging van den steenkolen- prüs (het gaat voornamelijk om den eisch als aiscih) hoe langer hoe zwakker werd. Smillie heeft dan nu ook maar ineens ver klaard, dat de getheele actie er uitsluitend een was om loonsverhooging, een uitspraak waarmee hü toont min of meer een hooi- schuurgeweten te hebben. Het bericht van de aangevraagde con ferentie zal in Engeland voor velen een ,pak van het hart zün. Zeker zal deze meer «ucces hebben. Men is al zoo gerust, dat de regeering niet van plan is het parle ment om de crisis vroeger büeen te roe- ben. Tenslotte doen de arbeiders Leden van 'het parlement al hun best de staking te voorkomen, om de eenvoudige reden, dat ZÜ het verlies voorzien. Men meent dan ook, dat in de vergadering van het drie voudig veübond in hoofdzaak de kwestie behandeld is. hoe de müxzwerkersfederatie uit dén nételigen toestand te heh>en. Men krijgt udrt de bladen zeer den indruk, dat •het gevaar belangrijk minder wordt ge acht. tien dagen. Het zou natawrlük een kalme bruiloft zyn; geen bruidsmeisjes, geen fees ten. Doyle zou de plaats van bruidsvader innemen en het jonge paar zou een week buitenslands gaan, dan zouden zü in het huis komen wonen. Doyle beweerde, dat het huis te eenvou dig was voor zulk een knap paar en op een dag gaf hü Harry een chèque van hon derd pond. „Juist voldoende om wat te koopen om het wat op te fleuren, myn jongen", zei hü vriendelyk. „Kijk toch niet zoo ernstig; het is mijn huis, weet je, en ik kan er aan 'besteden wat ik wil. Kük eens, als jü en miss Verner de dingen niet gaan koopen, loop ik naar een behanger en koop ze zelf, en dan zal het er mooi uitaien!” Toen Harry Marie vertelde van de edel moedigheid van den goeden man en haar de chèqqe toonde, ikeek zü op en lachte lachte zoo lang en zoo vreemd, dat Harry niet wist hoe hy het had. „Het is een ontzettend groote som”, zei zy, zich plotseling bezinnende. „Zou je het niet later graag terugbetalen, Harry 7” ,4a zeker”, zeide hy, „en wy zullen het doen ook, ofschoon honderd pond niet ge- makkelyk op té sparen is!” „Als wy ooit eens rük worden ik be doel heel ryk dan zal bet grappig zyn hderop terug te zien, nietwaar?” lete in haar toon hinderde hem. „Grappig is eigenlijk het woord niet”, zeide hy ernstig. ,^Neen”, hernam zü, toen krulden haar dunne lippen. „Het komt er niet op aan, wy hebben ons voorgesteld arm te zyn, nietwaar? Laten wij het nu gaan uitge- ,JIet lykt wat eenzaam, Harry, nu zü weg is!” zei hü. „Werfcelyk, een huis kan geen thuis zyn zonder vrouw, is het wel? Waar dient het voor, dat zy alléén op ka mers woont en jy en ik voortleven als een e paar knorrige, oude vryera? Trouw haar, Harry, en laten wy ons vestigenI” Harry luisterde onverschillig naar deze vraag. Als hy Marie Verner moest trou wen, was het misschien maar het beste, dat het dadelyk gebeurde. Hy sprak er over met jiaar. Zy veinsde een weinig ver wondering en sloeg de oogen neer, maar hü giste niet hoe verheugd zy was. ,Js het niet heel vlug?” zeide zü be schroomd. „Vind je?” antwoordde hü eenvoudig. „Je moet doen wat je wilt, Marie.” Zü kwam een beetje dichter bü hem en keek hem aan, zooals alleen een volleerde actrice kan kyloeu, zooals zü Sinclair had aangetien. ,Good”, gpral zooals je wilt.* Een dag werd bepaald binnen de\ veer in materiaal en uit- de kosten op te ge- df in hare behoeften De directie van de .Daily Herald” heeft de 75.000 pond subsidie van de Russische sovjet-regeering, waarover in het onder houd tusschen Lloyd George en Kameaef •is geeprokeo, niet aanvaard, doch wel den redacteur Meynall ontslagen, 'die het geld had aangenomen. In Italië is men bü het groote arbeidors- conflict thans in het stadium gekomen van directe onderhandel ingen. De arbeiderscon- Tederatie heeft n.l. aan de fabriekanten de eischen der arbeiders voorgelegd, waarvan de hoofdeiseh Is de controle der vakver- eenigingen over de fabrieken. Het staat er haast omgekeerd voor als in Engeland. Zün daar de aibeiders aan de minder gun stige zyde (wy zullen nog niet zeggen ver liezende), hier is de toestand al zoo ver gevorderd, dat de fabrikanten wat in zuü- len dienen te binden, zal het land niet voor een geweldige ramp komen te staan, waar tegen de regeering, gezien de aibeiders- solidariteit, weinig zal klunen doen; zullen wü niet binnen afoenbaren tiid kunnen spreken van Sovjet-Italië in den trant van Soviet-Rusland. Want terzelfder tiid. dat in Milaan de onderhandelingen tusschen de industrieelen en de arbeiders werden gevoerd, vonden in Rome onderhandelingen vakvereenigingen en de re; trekking tot de wetteljjke de werven en de fabrieken industrie. volgende beginselen gesel stuur der bedrijven in partieul nemingen moet gei grondslag en in de andere van de financieering niet eenigingen kan geschieden pitalisten de arbeider^ nemen, |erwyl de wim deeld moeten worden. De Italiaansche minister van Arbeid ver telaarde zich met deze beginselen geheel eens. Intusschen worden er steeds nieuwe fa brieken bezet, wordt er niets gewerkt, zoo dat het er economisch voor Italië zwart gaat uitzien. Hét volgend document is al afgedrujtt: Het permanent comité der rootle -legers aan de secties der roode garden. Wij ver- altyd veel van paarden. Ik help een meneer, die ze koopt en verkoopt. Ik denk, dat ik gauw compagnon zal worden”, ging hü voort, om haar tijd te geven zich te her stellen. ,'4Iier in Londen niet buitensland», niet in Australië of ergén» buiten zün be reik?” fluisterde Susie, met bevende lip pen. ,0, mynheer Harry, i» het wel vei lig?” „Veilig? Of het veilig is; wat bedoel je, Susie. Ja, als men er mee bekend ia!” „Neen!” riep zM uit met een ongerust, verschrikt gezicht; „Is het veilig voor u, mynheer Harry? Ik hoopte zoo, dat u over zee zoudt zyn!” Harry keek het kantoor door, verbaasd en verward. Kon het plotaelitage en onver wachte terugurien van hem bet hoofd van het meisje in de war gebracht hebben? „Wat heeft je zoo laten schrikken, Susie?” zeide hy vriendoly'k. „Wat scheelt er aan?” „N - niets, Diets, mynheer Harry”, ant woordde zy flauw, alsof het haar berouw de iets gezegd te hebben. ,Ji«t- het was de verrassing u te zien, die mü zoo heeft laten schrikken!” „Ik begryp het”, zeide hü kalmeerend. ,4e dacht mü niet hier in Londen te zien, je wist niet, dat ik Darracourt verlaten had?” Zy keek hem zenuwachtig aan. „NL-- neen, münheer Harry.” ,4taar heb je Darracourt ook verlaten?” vroeg hü- „Waarom heb je dat fcedaan?” Susie’s angst kwam weer boven, toen hü haar deze vraag deed en zü k*t hoofd ,4a, ik ben van Darracourt weg”, gaf plaats tusschen de igeering' met be- ovememing van m en de fabrieken der metaal- De verandering moet naar, de :hiieden: het be- xticuliere onder- ïschieden op collectieven J e bedrijven, waar- door de vakver- ^.un. moeten de ka- i in de bedrijven op iaten geïökeHIk ver ven Twee dagen voor de bruiloft had Harry alle schikkingen gemaakt en de reiskaart- jes voor Frankryik genomen; het nieuwe ameublement was thuisgekomen en Marie verklaarde, dat haar uitzet in orde was. Harry slenterde bedaard naar het kantoor en deed de deur open. Een jong meisje dat met haar rug naar hem toe zat, stond op, toen hü binnenkwam en zich omwen dende, was zü op het punt van te spre ken; plotseling schrikte zü hevig, week terug, zich grypende aan den lessenaar en stootte zyn naam uit „Mynheer Harry!” Marry schrikte en liep op haar toe. zeide hy. „Hoe kom jü hier! Hoe is*3at mogelük?” Met een blos op het gelaat, daar zy het verleden opriep, stak hü de hand uit; Susie greep die en hield die vast, bevende als een riet, met bleek gezicht en verschrikte oogen. „Wel, Susie”, zeide hy glimlachend, „wat heb ik je laten schrikken. Dacht je dat het myn geest was?” „O, münheer Harry! Mynheer Harry!” hijgde zü zenuwachtig. „Kom, ga zitten!"- vriendelüken toon, die zü tidi zoo goed herinnerde. ,JGa zitten en wees kalm, Su sie. Wat een verrassing! JÜ bent wel de allerlaatste mensch, die ik hier verwachtte te zien!” ZÜ scheen niet op hem te letten ennog ^Mumziende met haar verschrikte oogen, r5^5ui uit: „O, mijnheer Harry, wat doet u M«r’’’ ,Jk werk hier Saaie. Je weet, ik hield Zooals wü gisteren reeds onder de laat ste berichten meldden, wondt het aftreden van Deschanel, wiens gezondheixl.rtvestand plotseling i« verergerd, nu apoedjg ver wacht. De kweetie zal Vrijdag in den'ka binetsraad worden besproken. Gasteren liep het gerudht, dat Deschanel zün ont slag zou indieneh, zoodra MiUerand te Pa rijs was teruggekeerd. In dat geval nou het congres in het begin van de volgende week bijeenkomen. zoeken u dringend kennis te areven van den financieelen. en materieelen toestand Van uw afdeel ing. in *t vooruitcicM van de groote beweging om aan de regeering te Rome de politieke en economische erken ning van het groote bolsjewistische Rus land af te dwingen. Het permanent comité neemt de gelegen heid te baat vaqi de beweging in de metaal nijverheid, om een zooodanige uitbreiding dezer beweging te bèwerken, 'lat zü een politiek karakter aanneemt Wii versoeken u dringend een lÜ»t van rusting te zenden en d« ven. opdat de sectie zeL zal kunnen voorzien. De Poolache vredesdelegatie is thans an der weg naar Riga. Zü heeft den léden Waredhau verlaten en zü is met twee Wn- gelsche torpedojagers van Dantaig naar Libau gebracht om den reis per spoor voort te zetten. De volmachten der delegatie ww- 'den van officieuze züde verattekkende ge noemd; zü zyllen dan ook waarschijnlijk Xvel elastisch zün, teneind/ rekening te houden met wijzigden In; den diploma- tieken toestand. De Russische delegatie ie reeds aan gekomen. De Sovjets zÜh zich krachtig bewust van den volkswil, dat het Rusland der Sovjets den vrede wil. om aan het bin- nenlandsch herstel te kunnen arbeiden. (De Polen drukken zich precieser uit in hun voornemen en weigeren de tawewtie- Wdlna te Riga te beepreken. met de rooti- veeriDg. dat dit een z,uwer Oost-Litausche aangelegenheid is. Verder heeft Polen be sloten. over de Oekrainische en Ootrt-Gali- cische kwesties niet te"«ndertiandelen. Zün troepen hebben intusschen Kowel bezet Leidende Poolsche kringen, eerst zoo optimistisch, verwachte^ thans weinig meer van de resultatéb der onderhande- lingert. Men heeft daar geen vertrouwen én het „oprecht" vredeaverlangen der Rus sen. Dus wel in tegenspraak met boven staande. A Tuaschen Polen en Litauen is de wapen stilstand thans van kracht geworden. Li tauen heeft de Poolsche voorstellen aange komen. wat niet wegneemt, dat nog be richten over vijandelijkheden van Poolsche eyde inkomen. Er wordt zelfs gemeld, dat de ontmoeting van de Poolsche en Litau- sche afgevaardigden Mahrario niet kan plaats hebben <foondat de Poolsche afge vaardigden te Warschau gebleven zlrn. Hoe of de zaken precies staan zuilen wij wel gauw weten. De partijen zuilen itoch zeker niet gaan praten, zoolang de vijandelijk heden voortduren. De stemming» gebied generaal Lerond, commissie «lor geallieerden te Uuneln, een nota ovenluawiijod, waarin wordt gc*««d. dat de Duitache regeering in het bezit i» van Poolsche werkplannen en organisato rische bevelen, welke een nieuw bewii» le veren voor het voornemen om doof middel van een geheóme Poolache »tritó>rgani- satie Boven-élileaië met gewald te bezet ten. Volgens deze stukken is bet heele stemminwgobied verdeeld in neawn distric ten. Volgen* deze stukken ia het heele stemmingsgebied verdeeld in negen diatrie- ten, welke onderverdeeld zün in 74 krin gen. Ieder kring beschikt ten minste over een stormafdeelmg en een machinegeweer- afdeeling van kuier 10 man. <üe de kern vormen voor in tienkoppige secties ver deelde infanterieafdeeliaganj Mn len Juli 1920 telde deze organiaatte) 11.743 hoofden. Daarnaast bestaan eveneens in krüurrn ingedeelde hulporganlM^M, zoogenaamde solcols. Tot dezen behóórt eveneens het verbond van de troepen van Halter, «lat begin Juli reeds 2000 man telde. De Itibimg van de heele organiaatia be rust bü een opperbevel, dat zün zetel heeft te Sospowice op Pouhuhe gebied en dat tot taak heeft zich met de IWachs over heid te verstaan. De taak der organisatie bestaat in het zich in bezit stellen van de voornaamste fabriekacemtra in de kraitasn Tarnowitz. Heuthen, Hindenburg. Lattnwlta en Pinas. In totaal rekende men half Juli hiervoor 10.000 man noodkr te hehbcn. In nauw verband hiermee staat een pIm voor een opmarseh, volgen» walk de op Poolsch gebied gereed staande irtriidtorach ten zich on het daarvoor bestemde oogen- blik metator zouden maken van het heele NtemmingHgebied. In een order van 11 JuM 1920 wordt in het belang van de geheimhouding laat ge geven, dat het aan de aangeslotenen moet - worden voorgeaptegekl als zou het doel der Nieuwe onderhandelingen aangevraagd* Een vergaring van Lloyd George. Nog een beroep voor den Lord-Mayor van Cork. Ierland. Nog een hongerstaker. Meer vandalismen. De „Daily Herald” wei gert subsidie. De toestand in Italië. Directe onderhandelingen. Socialiseering der bedrijven. Een bolsjewistisch document. De vre desonderhandelingen te Riga. Polen en Lithauen. Het aftreden van Deschanel. Een Duitsche nota betreffende Opper-Silezië. ONS OVERZICHT. iDe eerste of zoo ge wilt de tweede stap tot voorziening is gedaan! Het hoofd bestuur heeft thans minister Home ver zocht om heden zün leden te ontivangen, wat deze terstond heeft ingewilligd. Dit verzoek is gedaan, na de ontvangst van een gepubliceerde verklaring van Lloyd George, die luddt: „In zake de kwestie van de opheffing der controle over de kiolenindustrie ben ik het volkkomen eens met hetgeen Sir Ro bert Horne hierover reeds gezegd heeft. De regeering acht het de beste politiek zooals reeds aan het parlement uiteenge zet is, geleidelijk de kolenindustrie te be vrijden van de regeeringscontrole. maar zoolang als de huidige wanverhouding blijft bestaan tusschen den exportprijs, die geregeld wordt door de kosten der produc tie is ’t onmogelyk voor dë regjeering om de controle over de prijzen der steenkolen te laten varen. Lang voordat de huidige eiedhen gesteld werden is de regeering be zig gewee-st-^et de regeling van de prij zen van de kolen voor den huisbrand. Den löden Augustus j.l, heeft de regeering zich opnieuw voor 18 maanden de controle over de prüzen verzekerd. Zoolang het groote verschil tusschen den exportprijs en de Prijzen voor den huisbrand niet verdwenen is, ligt het in de bedoeling der regeering om eenige oontrole over de pr ijzen en de hoeveelheden, die uitgevoerd mogen wor den te behouden, ten einde daarvoor te 'zorgen, dat voldoende kolen voor binnen- landsch gebruik tegen redelijken prijs be schikbaar is. De bewering, dat de pee ring een aanval tracht te ondernemen od de vakvereenigingen in het land, is bela- chelyk. De regeering heeft altijd erkend, dat het vakvereenigingawezen een levens belang is der aribeiders en voortdurend heeft zü het principe aanvaard, dat de vakvereenigingen de belangen harer leden op het geheele industrieele gebied zouden vertegenwoordigen en niet alleen is dit priMipe aanvaard, maar zoowel in de wet- gewhg als in het bestuur zijn de vakver- eemgingen volledig erkend. Geen beter voorbeeld hiervan kan gegeven worden dan de besprekingen van de regeering met de münwerkersorganisatie. In alle vraag stukken. die verband hielden met de loo- nen en arbeidstoestanden in de mijnindus trie is het recht der federatie om in naam harer leden te spreken en te onderhande len nooit in twijfel getrokken, maar indiéh een vakvereeniging op eenig ondendeel der 'gemeenschap beproeft bevoegdiwden aan zich te trekken, die door het geheele volk uitsluitend aan de regeering zijn verleend, dan moet daar zonder aarzeling tegen wor- ferentie voor den laataten keer gedaan op den premier om den van Cork in vrijheid te stellen. De Admiraliteit heeft de onder uitge vaardigd, dat schepen, die passagiers ver voeren naar het Oosten, de haven van Queenstown tot nader order niet mogen aandoen. Het besluit der regeering om een onder secretaris te benoemen om zich bezig te 'houden met de vraagstukken in Ulster, wordt te Dublin beschouwd als een biging van haar voornemen om de Rulewet in het staatsblad op te nemen. Mac Swiney’s voorbeeld (hü is, hoewel zün einde nadert, nog tot voorzitter van den lerschen Bond van Gemeenteambtena ren gekozen) wordt nagevolgd door een 17-jarige fanatiekeling, Hennesy. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend en volgens zün vrienden is hü onschuldag, maar nu hü eenmaal gearresteerd is. wei gert hy zich te verdedigen, en is vastibe-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1