.*v Landbouwdag te .Qouda. organisatie het afwenden Tan een Duiteche overrompeling zijn. Ten shjtte wtiet de nota er on, dat de Duitache regeering betrouwbare gegeven- bezit nopens de ia voorbereiding ziinde Poolsche actie en dat hat ernstig noodlot, waarvoor de commissie der geallieerden de verantwoordelijkheid zal dragen. niet meer van het' stemmingsgebied afgewend kan wonden. wflmN lanpsc» mieuwb. BELG IE. De veepeat in België. De Soir zegt, dat de veepeat bijna geh^I uit West Vlaanderen ia verdwenen. HONGAfclJÉ. De moordenaars van Tiaza. De krijgsraad te Boedapest heeft twee van de moordenaars vpn Tisza ter dood veroordeeld, een tot 16 jaar zware kerker straf en een tot drie maanden gevangenis. VEREENIGDE STATEN. De presidentsverkiezing in Amerika. De verkiezing in den staat Maine heeft tot resultaat gehad de grootste republi- keinsche overwinning, die er in de geschie denis van Maine bekend is, waarbij de kwestie van den Volkenbond de eeiste leu ze was. Do j^ïdfht van Guatamala. Het Congres heeft Herrera tot presi dent der republiek gekozen. Jack JohnHon. Uit Chicago wordt gfemeld, dat Jack Johnson, de vroegere zwaargewicht-bokser- kampioen, tot 366 dagen gevangenisstraf is veroordeeld, wegens overtreding van de wet, welke het vervoer van vrouwen van den eenen staat naar den anderen met im- moreele oogmerken verbiedt. Kon. Ned. Brandweervereniging. Gisteren is te Arnhem het congres en de tentoonstelling der Kon. Ned. Brandweer vereniging geopend, welke gedurende deze week in de zalen en den tuin van Musis Sa- crum gehouden worden. In de fraaie bovenzaal van Musis waren met vele genoodigden o. a.étegenwoordig jhr. mr. Van Karnobeek, minister van Bui- tenlandsche Zaken, jhr. mr. D. J. de Geer, burgemeester van Arnhem, generaal-ma- joor Muller Massis, commandant der 2e di visie, mr. A. J. A. M. baron van Heemstra, oud-burgemeester vart Arnhem en vele ge meentelijke autoriteiten. De voorzittende heer C. F. H. Tuckeman zette het doel der Vereeniging uiteen, de brandweerleiders in staat te stellen hun leering op te doen en anderzijds om de fa brikanten en leveransiers tot die brand weerleiders te brengen. Spr. bracht dank aan allen die tot het verkregen resultaat meewerkten, in het byzohder het gemeente bestuur van Arnhem voor het afstaan van dat gebouw en den minister van bultenland- sche zaken, den eere-voorzitter (dien spr. huldigde als den eersten blusscher van Ne derland die in moeilijke dagen Nederland buiten den wereldbrand wist te houden) door wiens medewerking d" Vereeniging het predicaat Koninklijke verkreeg. Spr. verzoéht Z.Exc. daarop tentoonstelling en congres te willen openen. De eere-voorzitter der vereeniging, jhr. Van Karnebeek, verklaarde, dat hij terstond bereid was aan het verzoek tot opening van tentoonstelling en congres te voldoen. Voor eerst om het doel, door d'e vereeniging na gestreefd, dat is van maatschappelijk be lang. Dit komt uit als men bedenkt, dat het surplus aan goederen, waarop de wereld heeft geleefd, is verloren gegaan en de we reld staat voor een tekort aan goederen. Het belang van te beschermen wat behou den bleef,pis duidelijk. De brandweer heeft hierbij haar taak te vetyullen en dqjEe is zoowel repressief gis preventief. Het kan goed zijn op die taak de aandacht te vesti gen, dat door congres en tentoonstelling verkondigd wordt welk een belangrijke maatschgpMfijke factor de brandweer vormt. s. In de tweede plaats deed spr. gaarne de toezeggiy tot deze opening om persoonlij ke symp«hie voor de vereeniging, welke hij zag ge bonen worden, en die eei\ realiteit iwerd, welke zich deed gelden. Ofschoon jong, verwierf zij het praedicaat Koninklijk en in dit verband kan spr. meedeelen over eenkomstig uitgesproken wenach. dat Z. K. H. de Prins der Nederlanden gaarne het be schermheerschap over de vereeniging zal aanvaarden. - Spr. brehgt daprna in herinnering de pe riode, waarin Wj medewerkte met den voor zitter der vereeniging, een periode, waarin spr. getroffen werd door diena plichtsver vulling. Spr. zal de tentoonstelling en het congres openen in de overtuiging, dat hier nuttig werk wordt verricht. Deze tentoon stelling en dit congres, zonder prcedent, mogen z(jn een welverdiend succes en spr. hoopt, dat deze dagen het begin mogen zijn van een rreeks van data der getuigen vati den bloei der Koninklijke Nederlandsche B randweerve neenfgi ng. Spr. verkJsüwde daarna de tentoonstelling en het congre* te zijn geopend. De aanwezigen pnaakton daarna een rond gang Hoor'd'e tentoonstellingszalen. Het congres werd geopend met een voor dracht van den heer C. F. Tuckcrman over „Staatsbemoeienis ten opzichte van het brandwesen. AIb dior het Rijkstoezicht te béhandelen onderwtfpen noemde spr.: 1. i/orraaliseering op het gebied van paanaansluitingen en koppelingen, >or onderlinge hulp mogelijk wtffdt. 2v,Vereenvoudiging tot verschillende soor- ten^/brandweermateriaal, waardoor aankon- pen in het groot en prijsverlaging mogelijk kan worden. Een KUksproefins'tituut voor bedordee- ling van bouwmaterialen en bouwconstruc ties uit een oogpunt, van brandveiligheid. 4. Wettelijke maatregelen ter voorkoming van brand. 6. Wettelijkevoorschriften ter bevesti ging van personen in openbare gebouwen, 6. Beveiliging van gebouwen van archi-» tectonische of oudheidkundige waarde, van bosschen heide en duin. 7. Verplichte jaarlijksohe brandschouw met voorschriften tot opruitojng van over bodige brandbaren rommel van zolders en niet daarvoor bestemde bergplaatsen. 8. Verplicht onderwijs in „hoe met vuur en licht om te gaan". j 9. Openlijke waarschuwingen tegen.brand gevaarlijke stoffen en aanwijzingen "hóé" daarmee om te gaan. 10. Wetten op aansprakelijkheid voor brand door schuld. 11. Het vormen van een adviesbureau. Nu een wet te verwaehten is, waarbij aan de gemeenten verruiming van belastingge bied wordt verzekerd en tiaarby de bevoegd heid zal worden gegeven een belasting te heffen van de tegen brand verzekerde en met verzekerde gibouwen, is het logisch dat de Rijksoverheid toezicht gaat uitoefe nen, dat de gemeenten de tot haar beschik king komende gelden gaat bezigen voor on derhoud c/r. verbetering van haar brandwe- zen. Het wordt ook een plicht tegenover de assurantie-maatschappijen, die deze gelden zullen moeten opbrengen, hetzij tegenover de betrekken eigenaren, op wie deze maat schappijen die belasting zullen afwentelen door verhooging der premies. Spr. besloot met een overzicht te geven van de regelingen welke in verschillende landen zyn overwogen en hier en daar inge voerd. Prof, dr. G. van Gulik, rector-magnificus der Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouw- school te Wageningen sprak daarna over „Beveiliging tegen bliksemschade". Spr. begon met te betoogen, dat de blik semafleiders npodig zyn: de schade door den bliksem veroorzaakt is zoo groot, dat het noodig is uit te zien naar middelen van verweer. De jaarlyksche brandschade door den bliksem veroorzaakt vormt gemiddeld 6 c/r van de totale brandschade; de uitbe taalde vergoeding voor brandschade door bliksem loopt tegen 500.000. Het nut van den bliksemafleider staat vast, waar het gevaar voor in daan tot een zesde of een ze vende wordt teruggebracht. Daarna komt spr. tot het verbeteren van den bliksemaf leider. By den ouderwetschen bliksemaflei der bleek dat de stang van den bliksemaf leider niet steeds als opvanger fungeerde, maar dat vaak een schoorsteen of ander uit- stekén.l punt van het dak getroffen werd. Ken verlenging van den opvangstang leidt tpt vergrooting van de trefkans. De z.g. kooibliksemafleider was een groot gevaar voor het inslaan. Door metallieke aanslui tingen heeft men echter de beveiliging ge completeerd en een uitstekende beveiliging verkregen. De algemeen verbreide stelling, dat een gebrekkige bliksemafleider een gevaar zou vormen, bestrijdt spr., en hy betoogt, dat een gebrekkige bliksemafleider beter is dan geen. BINNENLAND. NEDERLAND EN BELGIE. De Wielingen. De correspondent van het Hbld. te Brus sel meldt; 15e Indépendance beige schrijft, dat de 'Belgische regeering er niet veeL^-oor voelt •de Wielingenkwestie aan een commissie te onderwerpen, omdat België doorgans door zyn bondgenooten niet wordt onder steund. In deze kwestie is ons goede recht onbetwistbaar. Het mag niet gebeuren, dat men ons uit venzoeningsgeest en bemidde lende oplossing eelt iompromis^wil opdrin gen. De Nederlandsche regeering heeit on getwijfeld er zich rekenschap van gegeven, dat haar pretenties op onze territoriale wateren niet te verdedigen ziin. Misschien is zij geneigd zoo uit den slag te tr^cken door zich neer te leggen bij het advies eener comimissde. misschien zelfs hoopt zij. dat die commissie, al verwerpt zij haar eischen. haar toch nog een lichte vergoe ding aan de hand zal doen. Dat de/Belgische regeering aarzelt, be grijpt h/t blad dan ook best. Doch het is slechts 'aarzelen en niet. ten minste voor het ogenblik, een besliste weigering om het Geschil aan, een commissie te onder- w^rtxem. n De kwestie derf Wielingen. Havas seinde gisteravond uit Brussel "aan de N. R. Crt,- -< ZT Nopens de kwestie van de Wielingen meldt de Vingtième Sièclef dpi het juist is, dat de Engelsche regeering stappen doet teneinde beide partijen tot overeenstem ming te brengen en door een regeling een eind aan het geschil over het nauw van de Wielingen te maken. Het schijnt, dat de Belgische regeering niet bereid zou zijn. 'zich tot deze oplossing te leenen. Ejr kan geen sprake van zyn, dat Jzii zich onder werpt aan een scheidsrechterlijke uit spraak in een geding, wiarin België's recht ontwijfelbaar vast staat. TWEEDE KAMER. Schriftelijke ^vragen. De heer Schaper hdaftde volgende vra gen tot den minister vÜtiv landbouw, nii- vertieid en handel gericht: 1. Is de munster van plan ziin belofte, gedaan in oen aeiwyven van 12 Augustus 1919 aan het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedien den. waarin Zyne Excellentie zich ..gaarne bereid" verklaarde, „over een ontwerp oo de winkelsluiting (dezen) bond te hooren". gestand te doen? 2. Wausan is het toe te schrijven, dat de minisU^Vain binhenlandsche zaken. Mei 1980, in de^iemone van toelichting op het ontwerp-Zondagswet mededeelde, dat een regdling van de winkelsluting spoedig'is te wachten, terwijl genoemd bondsbestuur tot heden nimmer 'daarover is geraad pleegd? De heer Hugenholbz heeft aan den mi» nieter van landbouw, nijvertieid en handel de volgende vraag gedaan: Is Het juist, dat de minister aan eeniee ansjovissfcuters in uitzicht heeft gesteld aandrang te zullen oefenen bij de Duitsche regeering tot opheffing van het invoer verbod van ansjovis? Zoo ja. ziin daartoe de nqodiga stappen reeds gedaan en "is de minister bereid, den uitslag van die poging aan de Kamer mede te deelen? Schriftelijk beantwoord* vragen. Naar sanloiding van vfagen van den heer Brautigam betreffende den arbeids- Uuur bij uitvoering van Rijkswerken, heeft de Qiinister van, Waterstaat bericht, dat het onderzoek omtrent deze San gelegen heden nog pjet zoo ver is geordend, dat die vragen binnen den gebruikelijken ter- mijn van 30 dagen beantwoord kunnen gorden. Op een vraag van den heer Oud betref fende het verleenen van een dyurtebiisldg pvef het iaar 1920 aan de bedienaren van den godsdienst, heeft de minister van fi nanciën geantwoord, dat hii niet voorne mens is te bevorderen, dat ook over het iaar 1920 aan de bedienaren van den gods dienst. die een traktement uit 's riiks kas genieten, een duurtebüslag wondt verleend. Sluiting van de zitting der Staten-Generaal. Bij kon. besluit is bepaald, dat de tegen woordige zitting der Staten-Generaal zal worden gesloten op Zaterdag 18 September a.s., des namiddags te 3 uur. De minister van Binnenlanclsche Zaken wordt gemachtigd zich op dat tijdstip te begeven naar de vergadering der Staten- Geperaal, teneinde in een vereenigde ver gadering der beide Kamers de fitting in naam van H, M. de Koningin te sluiten. Salarieering Rijkspersoneel. e regeering bestaat het 'plan met wetsvoorstellen te komen, teneinde den rijksambtenaren een bijslag te verleenen. Deze bijslag zal bedragen: 75 voor onge- huwden, 175 voor gehuwden, vermeerderd met 25 voor ieder kind. Aan de Departementen is men bezig met het berekenen der kosten, terwyl de publi catie der regeeringsmaatregelen dezer da gen kan worden tegemoetgezien. By Beperking Huisindustrie. Naar het Centrum ter oore kwam. over weegt de regeering maatiegelen tot rege ling-en beperking van de huisindustriè. in verband met de invoering der Arbeidswet. Tegwi zedeloosheid. Op de Staatsbegn-ooting moet. naar De Tikl meent te weten, een vrij belangrijke post voorkomen tot bestrijding der zede loosheid. De zomertijd. De zomertijd eindigt dit iaar in den nacht van Zondag 26 op Maandag 27 dezer. Dan wonden de klokken te 2 uur een uur stil gezet. A rbeiderswonin gbouw. 'Men meldt uit Rottendam aan het Hbl.: Wij vernemen, dat verschillende fabri kanten van bouwmaterialen het hoofdbe stuur van den- Bond van Anbeiderswoning- bouwvereenigingen hebben aangeboden, on der bepaalde voorwaarden hun geheele pro ductie ter beschikking van den Bond te stellen. Geen verhooging gas prijs. B. en W. van Leeuwarden hebben in de jongste raadszitting op grond van de veranderde toestanden, terugge nomen hun voorstel tot verhooging van den gasprys met 2 cent per kub. M., over wejk voorstel in de vorige vergadering de stem men staakten. De werkloosheid in de diamantindustrie. Naar „Het Volk'* verneemt heeft het be stuur van den Diafnantbewerkersbond zich tot den minister van Binnenlandsche Zaken gewend, met het verzoek, om voor de „uit getrokken" diamantbewerkers ondersteu- jfngsmaatregelen te treflen, op den voet als voor dê „uitgetrokken" sigarenmakers Up dit schryven is nog geen antwoord binnen geko men. Het Dagbladzegel terug? Onder dit opschrift schrijft de Residen- .^lauwelyks is minister de Vries van de dwalinge zijn weegs teruggekomen of mi nister KÖmg dreigt de voetstappen in de verkeerde richting te velgen. Terwyl alle Regieringen tot nu toe steecis de pers ter wille waren, ook in haar materieel be staan, dreigt het huidig parlement haar in het uitoefenen harer functie zeer te be- temmerai, JZii wil hooger port ook voor kranten} Ate men even nagaat, dat de kranten» aan porti jaarlijks duizenden offe ren. en dat mgn nu de port wil verdubbe len, ka/ mgfi nagaan, welke nieuwe moei- lykheden raf-Cal He kleinere pers weer te dragen zal krfifren. 'Het is klaarblijkelijk, dat onze regee ring de pers niet zoekt te treffen om haar zelf. Zü doet het vanwege de Staatsin- korp^ten, die verhoogd moeten worden, maar het feit blijft er niet te minder om. dat hier een slagboom dreigt gesteld te worden in ae richting van steeds beter en gemakkelijker te verkrijgen volksopvoe ding. We geiloorven. dat. zoo de minister ziin onzalig voornemen handhaaft, de Kamer, wijzer zal zijn en zonder aarzeleh de&e Po ging, om op verkapte wijze het vroeger zoo gehate dagbladzegel weer in te voeren, den 'nekslagzal toebrengen. Er ziin waar lijk wel andere en betere middelen te vin den om meer uit het port te halen. De volksontwikkeling mag er niet onder lijden." Ophëffing van het Burgerlijk Armbestuur. Naar het Vólk verneemt, bestaat thans bii B. en W. van Amsterdam het voorne men. om binnen niet al te langen tiid den gemeeflteraad voor te stellen, over te gaan tot opheffing van het' Burgerlijk Armbestuur. Wordt het voorstel aangenomei^dan zal n commissie uit den Raad B. ëiPW. bij- het ibeheer van den nieuwen in diensttak. De vraag doet zich voor het blad op of djt voldoende is. met name of het niet wenscheliik moet worden ge acht. oip zich de medewerking te verzeke ren vajfr'de deskundigen <*p het gebied van armenzorg, die* thans in het Burgerlijk Armbestuur hun meewerking verleenen. Overwogen wendt nu de mogelijkheid, om, iB de nieuwe toestand eenmaal inge voerd, naast de commissie van bijstand uit den raad. een of meer commissies van ad vies udt de burgerij te doen Handels- en Kam Op het Zaterdag en Zondag g®ouden congres van den Alg. Ned. Bond van Han dels- en Kantoorbedienden ziin voor de kantoorbedienden de volgende salaris- eischen vastgesteld: jongste bedienden f 400, bedienden 18 jaar 1 1000. bedienden 19 jaar 1200, bedienden 21 jaar f 1600. bedienden 23 jaar f 1900. bedienden 25 j. 2200. Deze bedragen gelden voor den ge wonen eenvoudigen kantoor-arbeid en zoo- wed voor de vrouwelijke als manneliike be- Volksonderwijs" en de nieuwe wet op het bewaarschoolonderwii». De algemeene vergadering van de ver eeniging „Volksonderwua" heeft naar aan leiding van het dezer dagen door minister De Vissen- ingediende wetsontwerp ter re geling van het bewaarscnoolonüeryys ofschoon zich nog niet uitsprelceffde over de beteekenis van het Ontwerp in betrek tot bedoelde regeling met alge besloten. nu reeds met alle kracht te protesteenen tegen het bii dit ontwerp uitsluiten der gemeenten van het genieten van subsidie» voor door haar in gerichte of nog in te richten bewaarscho len. Zy achtte deze uitsluiting in flagran t-en strijd met het beginsel der fin. gelijk stelling. bü de nieuwe wet op het L. O. toegepast, en een ongewenschte begunsti ging van het byzQnder onderwijs, in die mate. dat deze de oude Leus der Rechter zijde: „biiffionder onderwijs regel en open baar uitzondering" nog voorbijstreeft en diet openbaar voorbereidend onderwijs, ge heel ter zijde zet ZU roept daarom allen, die van meening ziin, dat het een belangrijke taak der ge meenten heeft te wezen, te zorgen voor deugdelijk voorbereidend bewaarschoolon- (ierwys, op, om ^an deze meening te ge tuigen en met haar te trachten het ont werp zoo gewijzigd te krijgen, dat ook aan de gemeenten gelijke subsidie voor 't be- waarschoolon<j(erwüs worde boégekend. Bond van Nederlandsche Schilderspatroons. De Bond van Ned. Schilderspatroons hield Dinsdag en Woensdag zyn jaarvergadering in de groot zaal van den Dierentuin te 's-Gravenhage. De voorzitter van. de afdee- ling 's-Gravenhage, de heer E. van Rij, ont ving het hoofdbestuur, de afgevaardigden en de leden me? een toepasselyk woord in de voorzaal, waarna men zich naar de groo- te zaai begaf, waar de heer W. C. van Es, bondsvoorzitter, de leden hartelyk welkom T)e secretaris, de heer L. de Groot, deelde mede, dat een contract met den bond van verf- en vernisfabrikanten en handelaren regelende den verkoop aan leden en in dé tail binnenkort tot stand zou koipen, wat vooral voor de leden op het platteland van groot belang zal zyn. Een commissie waarin voor den bond de heeren J. Dorgewaard te Amsterdam en P. Berkhout te Zuid-Scharwoude zitting heb ben om tot een betere verdeeling van het werk te komen, ten einde de werkloosheid der gezellen te beperken, zal eerlang haar rapport uitbrengen evenals de commissie gevormd op initiatief der vakschool leeraren, ten einde te onderzoeken wat de redenen zyn dat het vak onder de jongeren zoo wei nig beoefening vindt. Het verslag over. het orgaan „de Schil der" werd door den secretaris van Redactie uitgebracht en na eenige discussie over het voeren vanpropaganda voor Pariiieele Be steding werden de heeren L. de Groot te Rotterdam en A-. Schotel te Dordrecht by e herbwwfemd als leden der Com- e van Redactie. De algemeene secretaris, de heer L. de -t, uit Rotterdam, bracht daarna het it over den toestand van den Bond iet afgeloopen jaar. De moeilyke en veelBgwogen tyden, die achter ons liggen, spreker, hebben veel kwaad in de JPÜ gedaan, maar wy moeten niet blind zyn voor bet feit dat diezelfde storm wind die er in het economisch 'en sociaal leven is opgestoken, in veel door traditie duf geworden hoofden en harten een fria- scher lucht heeft doen binnenwaaien. De bond is in ledenaantal steeds vooruit bly- ven gaan. Dit laatste jaar men 113, zoodai het geheele aantal leden thans bedraagt 2581. Bond van Distillateurs en Likeurstokers. Gisteren heeft de Bond van Distillateurs en Likeursioxers in Nedferland te Amster dam een algemeene vergadering gehouden. De Simqn A. Maas IdlHde in het on derwerp: „De sociale nutéigheid van alco holhoudende dranken", r Met algemeene stemden is de volgende motie aaipnomen: t De veredeling, overwegende, dat in de laatste decennia een vrywel onbestreden, eenzydige en fanatieke propaganda tegen het gebruilWan alcoholhoudende dranken een totaal onjuiste voorstelling van aard en beteekenis Van het misbruik van die dran ken in Nederland heelt gepopulariseerd; dat daarby de wezenlyke sociale nuttig heid dier dranken veel te veel, soms zelfs geheel uit hpt oog is verloren; dat doof*zulk een onevenwichtige waar deering van voof- en nadeelen ernstig ge vaar dreigt van ^algemeen maatschappelyk standpuntjpn de engere belangen van ny- verheid handel, die in de behoefte aan deze als genees-, voedings- en genotmidd» nuttige producten voorzien, totaal ongemo tiveerd hoogst ernstig wordt geschaad; spreekt als haar gevoelen uit, dat zoo wel het vakbelang der leden als het alge meen belang objectieve controle en beste ding van misbruik vorderen, maar tevens eischen, dat volledig recht wedervaart aan de maatschappelyke nuttighëid der alcohol houdende dranken; aanvaardt als taak harer organisatie om eensdeels het misbruik tegen te gaan, an derdeels het goed recht van het gebruik staande te houden, en doet een beroep of> alle vóórmannen op geesjelyk, wetenschap- pelyk en staatkundig gebied, om by dé be oordeeling van het gebruik van deze dran- keifft hp onafhankelykheid tegenover elke dweperige of demagogische propaganda te handhaven of te hernemen. KUNST. Tdlort. De-Stadsschouwburg te Haarlem heeft over het seizoen 191$-4920 een tekort 9t>- ffleleverjl van 13.162.22, hetgeen o.a. ziin oorzaak vindt in de tooneefsoelersflfckking. LrEiUriiNuDE HEKlCHliiN. Ernstig mijnongeluk. Op de staaiamyn HenuriK geraakte de mynwerxer ivocaem uit niarreniöerg (D.), onuer aivailend gesteente, waardoor hy op mag wtyxl geaood. Zyn medearbeider hal men bemwam luerby een beenbreuk. Het nieuwste! In de buurtschap Hotten, onder Winters wijk, is een vereeniging opgericht tot ex ploitatie van een draaimola» opdat men by de feesten met weer verlegen behoeft te zyn om een draaimolen. Een liist voor aandeelen zal bü de bewoners gepresen teerd worden. Opiura-smokkelaar. Naar „The Evening Standard" meldt is dezer dagen te Londen een 41-jarige ste- waiti. deel uitmakende van de bemanning van de „Batavier VI". veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, wegens het smokkelen van viif blikken vloeibare opium. Beklaagde verklaarde, dat hii die te Roterdam als zwarte verf gekocht had voor 1 s. 3 d. per blik. De douane-beambten hadden de blikken in een kaatje in het scheepssalon gevon den. waarvan beklaagde den sleutel had. De waarde van de opium, waarvan het be zit alleen reeds door de Engelsche wet strafbaar wiondt gesteld, hebben de beamb ten op minstens 40 getaxeerd. Verdacht van moord. Te TIel is gevankelijk binnengebracht zekere G. v. D., uit Haaf ten. als vermoe delijke dader van een moordaanslag oo den arbeider P. v. B., die men Zondagmorgen aldaar in bgwusteloozen toestand oo den openbaren weg vond en spoedig daarna overleed. Het gerecht uit Tie! heeft Maan- dag ter plaatse een onderzoek ingesteld. De politie te loeiden heeft een man aan gehouden. die zich heeft schuldig gemaakt aan het uitgeiven van een valsch Ameri- kaansch 10<iollart>iliet. Het valsche biljet is in beslag genomen. Ongeluk. Te Winterswijk had de landbouwer O. bii het vervoerd van een dorschmachine het ongeluk, in een wagenspoor te gerar ken en onder den dorschwinde te komen. Eenige uren daarna is hij aan de bekomen verwondingen overleden. Een stukgeslagen vlot. Het V. D.-bericht. dat een aantal voor Nederland bestemde houtvlolten. bestaaftde uit 130.000 boomstammen, voor de Elbe- monding verloren zouden ziin gegaan, blijkt wel wat overdreven. Het N. v. d. D. ver nam van de firima Heyerman en Go. te Am sterdam. dat slechts één voor hatófbestemd vlot heipalen uit Axelmimd ter ■ngte van 158 M.. 16 M. breedte en 6 M .flbogte. to taal 13.500 heipalen, is stukgeslagen. Uitgewezen. De politie te Amsterdam heeft eenige da gen geleden den kneqfct van een nachtsnor der gearresteerd,' omdat hy, behalve aan andere niet te tolereeren handelingen, zich ook aan vrouwenhandel zou hebben schul dig gemaakt. By onderzoek bleek, d£t de man, te Amsterdam wonende sedert zyn prilste jeugd, Rus van geboorte is en 't Ne derlanderschap niet bezit. Op grond van het bepaalde door de Vreemdelingenwet is toeg, aan den inspecteur der marechaussee ver zocht, den vreemdeling een verblyfplaats aan te wyzen. Deze is déarop, op last van dien inspecteur, naar Harderwyk ter inter- neering opgezonden, en zal waarschynlyk binnenkort op transport naar Rusland wor den gesteld. (Hbld.) Nieuwe 1 Er is een nieuwe heerenmod^ in Den Haag, die niet, zooals de meeste modes, een uitvloeisel is van weelde en overdaad, noch een speculatie van een ingenieus Pa- rysch tailleur en vogue, integendeel een uitvloeisel van de nieuwe»armoede en een middel tot bestrijding van de hooge kos ten aan kleeding. Dit is de mode van een licht Norfolk jasje bii een willekeurige liefst donkeren broek. Het is een ongedwongen sportieve en elegante kleeding en bovendien* heel prac- tisch en nier ongedistmgeend. Norfolk-jasjes staan nooit confectie-ach- tig, ornaat alle snit er in begraven is onder zakken, kleppen, banden en ceintuur. Ze gaan niet slecht hangen, want hoe noncha lanter ze zdbten, hoe sportiever ze er uit zien. Ze ziin niet duur en sterk. En de >roek die je bii aan kunt. als al je andere kleeren versleten ziin. is de br<x£ van. je smoking, die als hii nog van vUw den oorlofc is, nooit verslijt. y Verder kunnen er alle mogelijke/andere broeken bii. Reeds vóór *den oorlog heeft me een doodarm dichter in Laren op deze wiize van bestrijding der onkosten van de klee^, ding gewezen. Toen bestonden er nog goïn „nieuwe ar- Hoe groot de nieuwe armoede thans ia. kan ie opmerken, als ie in de stad eens op de vele oude smokingbroekéh let. die bii lichte Nwfolk-jasjes gedragen worden. Misscjid|j|fctel ie dan nog wel een enkel O.W.'ers-Wnd. dat de mode volgt zonder haar ontstaan te begrijpen, mede. maar daardoor zal de statistiek toch niet merk- (NX5D ONDERWIJS. 1 R. K. Volksiinivërsitelt. Op initiatief van de R. Z. Sociale Actie te Den Haag Is daar een R. K. Volksuni versiteit opgericht. Het directorium werd gevprmd door de heeren jhr. mr. E. Wittert van Hoogland, voorzitter; prof. mr. J. J. Veraart, onder voorzitter; ir. 'H. Teunissen, secretaris e. a. In den aanstaanden wintdr zulren twaalf cursussen gehouden worden, resp. over: lo. hief archie der R.K. Kerk;; fc2p. apologethl- sche onderwerp'èn; 3o. journalistiek; 4o. sociologie; 6o. middenstandsbeweging; 6o. arbeidswetgeving; 7o. sociale verzekeringl 8o. voorlichting; 9o. letterkunde; lOo. ker kelijke kunst; llo. aesthetiek en geschiede nis der bouwkunst; en l2o. natuürweten- schip pen. Het bestuur van kring 2 d'er HoLl. Maat- rhaWJÜ vnn Landbouw kan heden met tcta terugzien op zójn poging om te 'ouda een Landbouwdag te doen houden. tim van „Ons Genoegen", waar de spre- Wrts het woord voerden, in de zalen, waar TT exposities van landbouw-artikelen en j. woducten van afcker- en tuinbouw en vin den zuivel aller aandacht vragen. En in het achtergedeelte van den tuin. «aar de groote Landbouwwerktuigen staan, «aren steeds vele belangstellenden om ken nis te nemen van de prestaties dezer mo deroe hulpmiddelen voor het landbouwbe drijf. Maar ook op het neven-terrein aan de Boelekade. waar het vee was bijeenge bracht, wm het een aanhoudend gaan en bomen van geheele boerenfamilies. En ten slotte trok de Schouwburg, waar van uur Over 't geheel was er een gezellige volte, «en prettige drukte, dae ook voor een dee! aan de medewerking van de muziekkorpsen van Berkenwoude, Bergambacht en Stoi- »wyk mag worden toegeschreven. Vanmorgen 11 uur heeft die voorzitter van kring 2 der Holl. Mij. van Landbouw dei Landbouwrilav met een kont inleidend woord geopend. Hy riep het welkom tpe aah het Hoofdbestuur der Holl. Mij., aan het Gemeentebestuur van Gouda, aan de sprekers van den dag en voorts aan allem die hunne medewerking hebben verieenu om aan dezen dag luister bij te zetten. Het idee. van dezen landbouwdag, wat m mee wmtlt beoogdJiet is reeds eender Aneege- deekl. Toch mag de verwachting niet te boog Worden gespannen, zoo mpriete spr. op,, daar hetgeen bereikt is, nog niet is ideaal, het is nog slechts het beain van •wat het wonden moet. De aandachtige be- tebouwer zal zelcer bemerken dat er hier en daar nog wel wat ontbreekt, maar dat was moeilijk anders te verwachten. Deze dag is een proef; mocht deze slagen, dan zal deze landbouwdag den weg \banen imstèn voo geregelde leerrijke bijeenkom voor de landbouwende bevolking. Spr. vestigde de aandacht op hetgeen door de verschillende sprekers op 'dezen dag in 't belang van den landbouw wordt, meegedeeld en in 't bijzonder vroeg hii be langstelling voor datgene wat omtrent het ^houdonderwijs vooral aan de zou worden verteld. Over déze aangelegenheid zullen ook in iden a»s." 'den. Het Sestuur heeft ook. behalve de in den Gids vermelde onderwerpen, nog ge meend belangstelling te moeten vragen voor het landbouWboekhouden. Met biizon- deren drang wekte spr. de aanwezigen in hun eigien belang op, daanaan aandacht te schenken. De boer moet evengoed als wel ke andere zakenman, kunnen berekenen hoe zijn arbeid wordt betaald. Door boek houding kunnen de uitkomsten van het be drijf worden nagegaan en ook verbeterd. Het doel der spreekbeurten Ls om die onderwerpen, die voor den landbouwer van het meeste belang zyn. door lezingen in den a.s. winter nog nader te doen uitwer ken. En hier veatigde spr. de aandacht op een zoo juiste spreuk: „Een goede boer vplgt stap voor stai^ De vorderingen van de wetenschap." Zoo moet het zijn. Ten slotte betuigde spr. namens het allen zijn dank voor de ■nde groote belangstelling en verklaar- claanmede den Landbouwdag voor ge ind. "erstond zette Berkenwoude's Harmonie in om dit openingswoord te besluiten. Als vrienielyke attentie was te voren namens het bestuur aan Mevr. Valokenier de Greeve een fraai bouquet De Landbouwdag was geopend. Terstond bestegen de heer H. van Gulik en B. SmaLbil de, spreekgestoelten in de ver schillende gedeeltex van ^den tuin om aan een talrijk auditorium belangrijke mede daelingen te doen. De heer Van Gulik sprak 4>ver ivaascontrole, waarbij hy gelegenheid vofd onr\ den kaasmakers precies op de hoogte W brengen van het nieuwe consent- recht op kaas, waarbij het recht van ex- pqft. in handen van tldn producent is ge legd. Met belangstelling werd de spreker aangehoord, waarpa hem nog verschillen de inlichtingen wenden gevraag^die dui delijk werden "vferatrekt. De heer Smaibil reutelde alter» wetenawaandige dingen omtrent ingemaakt veevoeder. Het zou ons te ver voeren van al deze uiteenzettingen een verslag te geven; onze ruimte is dalrrvoor ook trouwens te 'be perkt. Wy volstaan hier dan ook ,met de mededeeling dlat na de beide eerste spre kers het woord .voerden Mej. Niemeyer cv* Landbouwhu is^aoudonderwiisen d<e heeren K. Jomgert over „Vetgehalte en kwaliteit der voLvette Gotudsche kaas". J. do Gr o o t over „In hoeverre kan de theo- iwtiache vaststelling van voedemuvtsoen voor .den veehouder practisch nut opileve- *en". A. Bos oryer „Eischen des tiids bij kaasbereiding en melkverkoqpj,'. A. A. N 4 e b over .Het onderwijs aan de vrou- wel\ike landbevolking in het verleden, het hedöi en de toeieomst". A. van Wiinen óver „Landbouworganisatie", Prof Kroon 'óver .Het Rumkvoestamlboék". P.01 v <""•2" wZaaizaadkeuringen" en C. S. T h. van Gdak over „De bevordering der Pluimveeteelt. Wy wezen er boven reeds op: het ten toongestelde heeft zeer de aandacht ge- bitfdoen. Er was mooi stamboekvee van Ha J. Hailing te Stolwijk, R. van Steenbrug- gen te Wladdia&veen, H. Hoogendoorn te Moord/recht. A. van dér Dusaen te Wad- rthnxveen en H. van den Heuvél te Moor drecht. Met kenneariblik werd het door de veehouders gemonsterd. Gewoon veé was ingezonden door F. Cazius te W'ackUnx- ^en- W. van Vliet te Moordrecht. T. van yhet te Gouda. L. Homkoop te Stolwijk. H. J Hailing' te Stolwijk. A. Visser te Wad- dinxveen en A. Rtinevelt te Waddinxveen. Er waren verder drie inzendingen „varkens W. J. Hailing te Stolwijk, B. Rietveld te Gouda en G. Oskam te Waddinxveen en twee inzendingen schapen van J. Hor- neman te Gouda en E. Honkoop te Stol- wyk. Ook honden waren er van J. en C. van de Ende te Gouda en G. Oskam te Waddinxveen. Het drietal hengsten dat in den ring wend gebracht wekte bewonde- rang; het wanen mooie exemplaren van G. Braat te Zevenhuizen en G. Biemond te Kyswyk en verder waren er van Joh. Oudyk te Waddinxveen en H. Kastelein te Wad dinxveen. Van M. van der Bas te Moor drecht was er een merrie. Een zeer groote inzending konijnen vul de de geheele tuinzaal der Sociëteit. Kan nen» verzekerden ons dat er een kerncol lectie was bijeengebracht. Wat er aan pluimvee was. mag heel ma ger genoemd warden. Dit verschijnsel doet audi trouwens oi^ alle landbouwtentoonstel lingen voor welke thans gehouden worden. Dat wondt liter zeker beter. In de groote zaai zyn werkelijk interes sante stands. Wij zagen daar de bekende firma J. Coster Zonen, die oo heel aar dige wijze ook thans weder de aandacht stremsel en kleursel, d^e op alle stellingen bekroningen verwierven, waarvan de diploma's aan den wand het bewiis ge ven. Voorts verschillende bekende fabrie ken van veevoeder: Jurgens uit Zwiin- drecht met veekoeken. Calvé uit Delft met veevoeder Delfia.^Xiyvis uit Koog a. d. Zaan met murwe-Tytakogken en meel. Ber- tels uit Koog a. d^Zaail met lijnkoeken met suiker en schilfers, de Goudsche firma H. T. Hendriksen (Westhaven) had er een zeer fraaie collectie tuinbouiw-artikclen en kleinere werktuigen bijeengebracht, de Coöp. Tuiniensvereeniging Gouda en Om streken kwam uit met een keurcollectie •heerlijke frissche groenten en kostelijk fijn fruit, dat «r uitzag om er zoo invte biiten. 't Was een stand om bii te watertanden, zoo keurig wal ze ook gearrangeerd en de CoÖp. Producenten Handel&vereenigung heeft er egn collectie kaas bijeengebracht, •die er al even smakelijk uitziet. Deze in zendster had ook de goede gedachte de kaasmakers—te laten zien. hoe de kaas niet moet zijn, door naast de beste kazen andere te ex poseeren. die aan allerlei kwa len laboreeren. Zeker heel leenzaam. Wii willen ook nog wyzen op de merkwaardige inzending van het Hoofdbestuur, dat ver schillende akkerbouwgewassen exposeerde. Dat de musschen voor den landbouwer een Ipilaag zyn bewyst de vergelijkende pro ductie van gewassen welke wel en welke niet door' de musschen hebben geiteden. Zeer interessant was ook de inzending zou ten voor zuivelbereiding van de Leidsche Zoutkeet te Leiden, met zijn zouten in de verschil lende stadia van bereiding. Onder de inzenders troffen wii ook aan de firana Luyerink en Kool. die dezer dagen door (de opening van zijn bloemenmagazijn reeds eerdqp de aandacht op zich deed ves tigen. De frapie landbouwwerktuigen, dorsch- en maaimachines door de firma's P. Visser en (B. Monster te Zevenhuizen in den tuin gedemonstreerd, wyze^ aan waar de akker bouwer in de toekomst heen moet: snelle productie brengt gewin. Wy moeten ons by deze korte opsomming bepalen; er was veel interessants en leer- Wy eindigen met datgene waiarmede wy aanvingen: «e Landbouwdag is geslaagd; te 12 uur wajn er reeds meer dan 800 be talende bezoekers en bovendien de vele leden der afdeeling aanwezig; Kring 2 heeft eer en succes van haar werk. Vanavond is alles aan genoegen gewyd: ncert en dan vuurwerk tot slot. In het vroege namiddaguur vereenigde het kringbestuur, hoofdbestuurders der Maatschappy, den Secr. van het Kon. Ne- derlaodsch Landbouwcomité, afdejntigs- besturen, spreekster en spreker,^ver tegenwoordigers der gemeente Gouda en gemeentelyke instellingen en de pers aan een keurig aangerichten disch in Hotel „De Zalm". Daar bracht de heer Valckenier de Greeve in een korte speech zijn bijzonderen 'dank aan het Hoofdbestuur der Maatschap py voor haai' grooten steun, welken dank hy met een dronk bezegelde. Namens het Hwofdlbestuur toastte de Voorzitter de heer JJ. van der Koosfli on het succes van dezen I.andbou wxlatr en dronk hii op het^tfolizim den landbouw De heer iVTeunisaen'van Amsterdam bracht als vertegenwoordiger van kring 5 (Amsterdam^ hulde aan den Voorzitter van kring 2, den geestelijken vader van den Landbouwdag, wien voor het doen her leven der belangstelling voor de Holland- sché Maatschappij alle eer toekomt. Aan deze verdiende hulde wend door alle aahwezigen met applaus instemming be tuigd STADSNIEUWS. GOUDA, 16 September 1920. Salaria Boekhouder-Lichtfabrieken. By de algemeene herziening der sala rissen van de ambtenaren en werklieden in gemeentedienst wend de boekhouder der Lichtfabrieken in groep III der ambtena ren geplaatst (salaris f 2700— tf 3200), ter wyl zoowel dte bedrijfsleider dar Lichtfa brieken (afdeeling gas) en de hoofdopzich ter der Centrale werden ondergebracht in giroep IV (salaris f 3300—f 3800). Aangezien de sal-artsVeriioud ing tuaschen voormelde ambtenaren tot nu toe steeds zoodanig wns, dat de boekhouder eesfzelfde tractement genoot als dëvfcwee laatstge noemden, heeft deze zich tot den Directeur en de Commis*^ van Bii stand in het be heer der Gemeente-Lichtfabrieken'gewend met het verzoek ook hem in groep IV ón der te brengen, opdat de eenheid in- de sa-, Laris regel ing ten nadeele van hem zelf niet verbroken worde. De Commissie zoowel als B. en W. ziin 'van meerling, 'dat de billijkheid eischt dat gelijke bezoldiging dezer ambtenaren blijft ggllMldlMMjilld. i In vetband daarmede wordt voorgesteld te bepalen, dat de boekhouder der Licht fabrieken wonde overgebracht van groep III der ambtenaren naar groep IV (sala ris f 3300—^/3800). Indien de^Raad hiertoe mocht besluiten, zal de heer C. J. Verschoor, vanaf 1 .f* nuari 1.1. in het genet treden van een sa laria groot S800.1-. Benoeming hoofd le Burgerschool vbor Meisjes. Ter voorziening in de vacature van Hoofd der le Burgerschool voor Meisjes aihier. ontstaan door het aan den heer C. P. van Ciftert verleend eervol ontslag, bie den de Schoolopziener in het district Gou da, de heer D. Boswijk, en Burgemeester en Wethouders van Gouda den Ra au ge- j- -» voordracht F. 1. Mejuffrouw eener school voor serdam. 2. Mejuffrouw A. S. van Andel. te C. A. Bak. hoofd U. L. O. te Alblaa- Directe Belastingen. De Burgemeester van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den 10 Sep tember 1920 executoir is verklaard het ko hier der Personeele Belasting no. 8. dienst jaar 1920 en dat voormeld Kohier ter In vordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger: dat ieder, die daarop voorkomt, verplicht is zijnen aanslag op den bii de W«t bepaalden voet te voldoen en dat hed*^ ingaat de termiin van zes weken binnen welken de reclames be hoo ren te worden ingediend!. Ned. Ver van Kaaahandelkren. In de op 9 dezer gehouden vergadering van de Ned Ver. van Kaashandelaren is tot bestuurslid gekozen de heer W. den Boer, alhier. Feestavond Jong Leven. Ter gelegenheid van haar vijfjarig be staan organiseert de DilettantencUib Jong Leven een feestavond op Zaterdag 18 Sep tember, waarop zal worden opgevoerd een oorspronkelijk tooneelspel in 4 bedrijven van P. K. de Vries. .Het verloren docu ment". Hoogheemraad Krimpenerwssrd. By Kon. Besluit van 13 dezer is benoemd tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard de heer C. P. Dogterom te Stolwiik. Het Gemeenteverslag over 1919. X. t onderzoek van de speceryen waarv i peper en kaneel onder handen w< verpakt en één verpakt, met een chloorge- halte van respectievelijk 3.8 en 0.6 wer den vernietigd; 4 leveranciers, die chloor kalk hadden van iets minder dan 20 wer den gewaarschuwd. De bleekmiddelen ver- keeren dus in een stadium van vooruitgang, wat blijkt uit het procentisch gehalte van ondeugdelyke monsters over de volgende jaren: in 1916 72 in 1917 80.4 in 1918 60 9» en in 1919 36.7 Het hoogst werk zaam chloorgehalte, dat gevonden werd, be droeg 35 (Wordt vwvolgd.) GOUDERAK. In aansluiting op het bericht van giste ren betreffende het gaten van den arbei der J. v. O eve ren, vernomen wii thans dat nian, vrouw en de overige vier kinderen eveneens naar het Van Lteraoi^Ziekenhuis te Gouda zUn vervoerd. Het 20-jarig meis je, dat gisteren gestorven ia. zou vandaag reodls worden begraven. De ontamettingadiangt uit Gouda arri veerde hedenmorgen, om het huis en alles wat zich daarin bevindt, te ontsmetten. Het treurige geval verwekte in ons dorp alge meene ontroering. Men vertelde om dat een landbouwer weigerde aan hat gezJn een liter melk te verkoopen. omdat hll yoondteeliger kaas van de melk kon maken. Dat zou toch al heel treurig zijn. Het alleen pepei den genomen, gaven evenals vorige jaren geen aanleiding tot byzonder op- of aan merkingen; het watergehalte varieerende van beide artikelen van 12—16 het asch- gehalte van peper.werd tweemaal te hoog bevonden n.l. boven 7 de leveranciers van deze peper werden hierop attent ge maakt. Het microscopisch beeld van beide was niet altyd even zuiver, vervalschingen met zetmeel kwamen niet voor. Van het artikel peekoffie, dat van de op richting van den keuringsdienst af steeds beter werd, moet tot spyt worden gezegd dat het aantal monsters van ondeugdelyke samenstelling grooter is geworden; niet minder toch dan 20 van de 48 monsters hadden een watergehalte hooger dan 15 meermalen werden zeer vochtige Bakjes ge monsterd, zoodat men vermoedt dat dit ver pakt artikel door het lange bewaren by den winkelier water absorbeert; dat de winke lier deze pakjes zoo vochtig zoa ontvangen geloofde men niet. Telkenmale werd de verkooper op het hooge watergehalte attent gemaakt en zou den leverancier hiervan mededeeling gedaan worden, maar de re- sultaten bleven tot nu toe uit. De ovfrigc uitkomsten als aschgehalte, extractgelialte zoowel berekend op de oorspronkelytt als op de droge stof zyn bevredigend. Nagaande het onderzoek van azyn oóver de laatste jaren, dan kunnen we zeer groo ten vooruitgang, constateeren, waar in het jaar 1916 57.7 van het aantal monsters ondeugdelyk waren, daar daalde dit cyfer in 1917 tot 51 rA, in 1918 tot 35 en in 1919 tot 6.5 '/r. Jn de eerste jaren leverden de leveranciers azijn af met een te laag azynzuurgehalte; thans komt deze minder waardige azyn alleen voor by winkeliers, die het sprit zelf verdunnen en biykbaar niet weten hoe ait op sterkte te brengen; op verzoek van de leveranciers verklaarde de keuringsdienst zich bereid hen hierby te helpen. In het geheel werden van 6 winke liers de azyn vernietigd, by 4 wegens te laag azynzuurgehalte, by 1 wegens aanwe zigheid van azynaaltjes-en bö 1 wegens aanwezigheid van vuil. Van bessensap wérden onderzocht 47 monsters hiervan waren omkugdeiyk van samenstelling wegens een'te Iffe droogrest 12. Vier van deze monsters waren op ver zoek genomen van twee leveranciers dle^ verlangden te weten of het door hpn berei- sap voldeed aan de eischen; daar dit niet het jpwal bleek te zyn, werd door indam ping dit sap op voldoend gehalte gebracht. 8 partyen werden vernietigd' en 7 uit den handel gebracht door deze naar de leveran ciers terug te zenden; van deze 7 waren er 2 ondeugdelyk van toestand doordat het vruchtvleesch der bessen zich als een koek op den bodem der fleaschen had vastgezet, waardoor by schudden een troebele massa ontstond. In vier van de 40 monsters kaas die on derzocht werden kwam het procentisch vet gehalte in de droge stof niet overeen met het vetgehalte, waarop de kaas verkocht was geworden; in plaats van volvet waren- 2-'jnonsters 40-j-, één monster 3Q-f, terwyl het vierde monster dat voldoen moest aan den eisch van 20-f- geen 20 r/r vet in de dro ge stof kak halen. Hier was dus zooge naamde maffle kaas afgeleverd. In al deze gevallen werWde winkelier hiermede in ken nis gesteld. Onderzocht wierden 48 brooden, waarvan 8 ter onderzoek ^aangeboden werden door ^et distributiebedryf om uit te maken of ér melkpoeder gebruikt werd ter vervanging van meel, dat toen zeer schaars was; aan getoond kon dit niet worden,zoodat dit ver goeden wellicht op losse, schroeven gegrond was. 7 maal werd een te hoog watergehalte in het .bfood aangetroffen; de bakkers, die dit hadden afgeleverd, wwerden gewaar schuwd. Als bleekmiddelen werden bemonsterd chloorkalk in .onverpakten en in verpakten staat oi\der den naam van Sneeuwwit Chloorkalk^ in verpakten staat onder ande re benamingen werden niet bemonsterd of beter gezegd njet, meer in de winkels aan getroffen. partyen chloorkalk, één ott- 0UDEWA7ER. God. Staten van Zuid-Holland hebben aan D. Boer. stalhouder alhier, ontheffing werieend van het verbod bedoeld in Art 13 dér Motor- en Riiwielwet. betreffende de Papenkopperdyk en DwaracHik te Panekoo en de Langeweidschendyk te Lange Ruige •Weide. De Burgemeester heeft de Huurconums- sie geïnstalleerd, waarna de eerste veran dering is gehouden en een huishoudelijk reglement is vaatgeetetd. FINANCIEELS BERICHTEN. WISSELKOERSEN. Officieele noteering te Amaterdam. 16 September 1920. 15 £ept. 16 Sept. Londen 11.26 Ik 11.26 Berlyn 5.40 5.171k Parijs 21.05 21.06 Brussel 22.35 22.87 H Zwitserland 62.35 52.20 Weenen 1.47 Vk 1.46 Kopenhagen 44.50 44.86 Stockholm 65.90 65.46 Christiania 44.50 44.26 New-York3.24 3.28 MARKTBERICHTEN. Gouda, 16 September 1900. KjAjAS: Aangevoerd 141 partijen, lekw. f 86—91. 2e kw. f 82-485. Handel matig. BOTER: Weinig aanvoer, weiboier f 1.60 f 1.70. Handel vlug. VEEMARKT: Vatte varkens goed' aan voer, 0.900.94 per half KG. Ha nde' vlug. Magere varkens groote aanvoer. 0.95(1.06 per half KG. Magere, biggen groote aanvoer, f 4.506.50 oeT week. Handel flauw. Nuchtere kalveren weinig aanvoer, 2642. Handel vlug. EIEREN: Groote aanvoer. 15#16 per 100 stuks. Handel matig. GR AMEN: Zeer Nva*t Tarwe f 32— 33.60, Rogge 22—(24, Gerst 23—(24. id. chev. f 25.5027, Haver f 23-^5. Erwten f 25-428, per 100 K.G. Groenten velling. Nieuwerkerk a. d^/Jael, 15 Sept. Eng. komkommers 7.4010, id. 2e soort ƒ3.104.10, kleine halve komkommers 1.70—2.20, groengele .komkommers ƒ2.80 4, bloemkool ƒ1015, id. 2e Boort ƒ2 6.80, id. uitschot f 1.80—3 per 100 stuks; peen ƒ3.40—6.10 per 100 bos; Stok-prinses- seboorien 15.10—36.20, stam-prinsesseboo- nen 10.70—20 60, Duitsche stokprinsesse- boonen 6.50—9.20, pronkboonen 1.20— 1.50, roode kool 2.40—5.20, syboonen 12 —37.70 per 100 K.G.-; tomaten A 10.60— 10.90, dito B 7.90, dito C 9.70-?10.70, di to groot 5 dito klein 1.201.40, dito bos sen./ 3.604.70 per 100 pond. LANDBOUW, Mond en klauwzeer. ja Stand van het mond- en klauwzeer in Nederignd, gedurende de week van 29 Augustus tot 5 September 1920. Aantal Provinciën Groningen Friesland Drente Overysel Gelderland Utrecht Aantal Veebeslagen Gegieenten 26 15 47 6 159 24 71 18 25 8 Noord-Holland Zuid-Holland 12 Zeeland 121 Noord-Brabant 233 Limburg 169 Het RUk 998 7 10 46 58 41 253 braiding van het aantal hoofdbestuursleden werd goedgekeurd. Ale lid van het H.B. werd benoemd de heer H. A. Honken, te Wilhelminadorp by Goes, terwyl gekozen werden al» zoodanig de heeren prof. A. M. Sprenger, te Wage ningen, H. T. de Court Onderwater te Dub beldam en C. Spaan, te Utrecht. De vergadering werd hierna gesloten. De veepest. Het verkeer met eenhoevige dieren over de Nederlandsche grens aal, voor zooveel betreft de gemeente RillandBath en de prgv. Noord-Brabant en Limburg, voorloo- pig weder mogen geschieden, mits ten aan zien van de dieren kan worden vertoond eene ambteiyke verklaring van de plaats van herkomst ten bewyse, dat sy voor be doeld verkeer gebezigd worden. Heffingsbedragen boter, room en kaas. By Kon. besluit van 27 Aug. 1920 zyn de in het K. B. van 26 Juni 1920 (Stbl. 317) genoemde heffingsbedragen nader vastge steld: voor boter op ƒ0.40 per K.G.; voor oom op 0.20 per L., en voor kaas op ƒ0.60 per K.G. ONZE DRAADLOOZB DIENST. De ontmoeting tusschen Milleraad en Motte te Lausanne. PARIJS, 16 September. Het otgforhjpud tusschen Millerand en Motta, waarAari bok de Fransche gezant in Zwitserland Allizé in de Zwitsersche minister van Huiteniand- sche Zaken Berthelot deelnamen, dat giste ren to Lausanne plaats had, duurde van half vier tot zeven uur. Verschillende kwes ties zoowel op politiek ahi op economisch gebied tusschen de beide republieken kwa men aan de orde. Het onderhoud werd in een zeer vriendschappeiyken toon gevoerd. LAATSTE BERICHTEN. Ned- Pomologiache Vereeniging. Te Utrecht is onder voorzitterschap van den heer jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk algemeene vergadering gehouden van bovengenoemde vereeniging. De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen in het« byzonder tot den heer Kaksbeeke, inspecteur van den landbouw, waarna hy een openingsrede hield. Sprpker begon met er op te wyzen, dat het steeds onder sterk gewijzigde omstandigheden is dat de alge meene vergaderingen in de laatste jaren worden gehouden. In de verwachting dat do internationale omstandigheden geleidelyk aan souden ver beteren, zyn wy zeer teleurgesteld. Het is te begrypen dat de veranderde omstandig heden ook hun invteed doen gelden op het vereeniginsleven. "w V Door den voorzitter werd medegedeeld, dat hy, na 10 jaar, den tyd daar achtte om af te treden. Op aandringen van het H.B. fs hy echter bereid in functie te biyven tot het hoofdbestuur met 2 léden ls uitgebreid. Ook de heer A. A. Neugeman moet we- Kns drukke bezigheden zyn functie neer- ,'gen. Het voorstel van het H. B. in zak» ujt-^ Een nieuwe conferentie. LONDEN, 18 Sept. V. D. Het Uitvoerend Comité heeft den President van den Board of Trade voorgesteld morgen een nieuwe conferentie te houden. Ook stelt het voor Dinsdag een volledige conferentie van K«* delegeerden byeen te roepen. Frankryk en Roemenië. PARIJS, 16 Sept. V. D. Het „Petit Jour nal" bevat verklaringen van Prins Casol van Roemenië over de Fransch-Ko«;me«n- sche vriendschap. Na de intellectueelr ver wantschap, die de beide landen vereenigt, te hebben herdacht, betoogde de Prins de noodzakelykheid, die op de geallieerden rust, om vereenigd te blyven gedurende de periode van reorganisatie, die op den oor log volgen moet, en vriendschappeiyk te werk te gaan by hunne economische betrek kingen. De Roemeensche boeren, die de groote meerderheid der Jjoemeensche bevol king uitmaken, zyn veilig voor de Bolsje wistische besmetting, verzekerde Prins Ca rol, die met deze woorden eindigde: „Wy moeten maken, dat Roemenië in Frankryk gekend wordt en vooral de verbindingen tusschen do beide landen uitbreiden". Kinderbyslag. Men seint ons uit den liaag: De legeering wenscfat ter tegemoetko ming aan moeilykbeden welke gezinnen met kinderen onder de bestaande omstandighe den ondervinden, wyziging brengen in de regeling van den kinderbyslag van 't rijks personeel. Zy zal de volgende wyzigingen voorstellen: le. de byslag wordt voor elk kind bene den 18 jaar toegekend dus reeds te begin nen mot het eerste kind. 2e. de byslag wordt Scnoten ongeaéht het weddebedrag, zoo- at de bestaande grens Jw 5000 gulden vervalt. 3e. De byslagmedruagt voor elk mod sub 1 bedoeld 214 pCt. van hut bruto salaris met inbegrip van vaste toelagen, met een minimum van 50 gulden en een maximum van 200 gulden per kind. De be doeling is vorenstaande wyzigingen met 1 October 1920 te doen ingaan naar maatstaf van wedde en aantal kinderen op 1 Januari 1920. De wetsontwerpen tot beschikbaar stelling van de noodige gelden zullen met den meeaten spoed worden ingediend. v'oorta ia besloten schalen 2 en 3 van het bezoldigingsbesluit Sn maximum te verhoo- gen met f.100, ingaande 1 Januari 192j_ De WieHngenkweatie. Naar aanleiding van de berichten l_ buitenlandsche pers omtrent den stand van zaken aangaande het vraagstuk van de Wielingen, vernemen wd van bevoegde zy- de dat de gedachtenwisséling tusschen Ne derland en België nog niet is hervat De medewerking aan de herziening van de tractaten vaa 1839 geiyk ook aan de oplos sing van het Wielingen-vraagstuk, heeft voor de Nederlandsche regeering geen an deren grond dan wenscheiykheid van duur zaam goede betrekkingen met België. Met het oog daarop biy/t de regeering, gelijk bekend bereid -tot nader onderzoek mede te werken, hetzy met België alleen htzy te vens met andere in de Commissie van Veer tien vertegenwoordigde mogendheden, doch voor het - doen van eenig voorstel daartoe heeft voor haar geen aanleiding 1 n in Tie i sak» ujt TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogste stand 763.6 te Breslau- Laagste stand 762.1 te Valentla. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige veranderlyke wind, aawvaakeiyk ait Ooetelyke richtingen, meest betrokkenmet regen, self (ie tempe ratuur BUSOBHUISS GOUDA. GEBOREN: 12 Sent. Geran! Johan. s. v. W. F. Herimeh* m M. Th. A. Voer man. W. Arend en Mattbiis. x. G. L. Hommer en 8. ter Beek. Eürie Wille- mma. d. G. J. Skrererlsmi en W. G. den flerba*. 14. Cornelia Cathariaa. <L G. Kielliawr en A. H. van der Post - Kn- tonie Arnoldus Corneüs. s. v. H. LaMter en B. W. van Aach. - 16. lee* nel la. d, v. J. Wimfcoff en B. Roodnat. GFTPROU1WID: 16 Sent W. C. Dorterom en C. A. Sluiter. W. A. Uaseletetin en E. Berend sen. OVERI^JDRN14 Set*. Hendriks van GepL wed. vaa P. Drulaesesn, 99 L

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2