in dit BJad. Adverteert 1D.D.D sahguinose' KOOPMANS’ GERSTEGRUTJES L’tIHEN Co. Prijsverlaging Cacao" GOED UITGEVOERD DRUKWERK SCUULss SCHELM ook LEVENDE DOT. Haemoferrin No. 144 Palmolive Zeep bij 10 ƒ2.50 per kilo N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. Zonneschermen I Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Feuil De Vrouwe i MORGEN Versche gaat heel goed Jalouzieën Rolluiken ISTiei Markiezen Presi P. G. SCHARLEMAN, NIEUWE MARKT 29. ANTON COOPS KAMER Zr H.V. Nationale Opera. NIEUWE SCHOUWBURG. Mme Butterfly. Dr. H. NANNING’S LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en W.L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. SOYABOONENKOEKEN merk W.L. Suikerziekte, bloedarmoede, impotentie, hoest, bronchi tis, ashtma, rheum&tiek, neuralgie, jicht, le verziekte, verstopping, eczeem en alle huid-, baard-, haar- en anusziekten, aderspatzwe- ren, enz. Spoedige en volkomen geneziM der ernstigste gevallen per brief, door de wonderbare plantenextracten van dokter DAMMAN, verschillend voor elke ziekte. Men vrage circulaire No. 85 met bewijze» aan bij den heer J. SNABILIE, Gr. Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige omschry- ving der ziekte. 5168 14 eenvoudig flink Meisje, kunnende koken en helder werken, voor meisje-alleen, van g. g. v. Goed loon en geen groot gezin. Brieven Frederik Hen- driklaan 88, Den Haag. 449' 10 GALSTEENEN-, NIEE- BLAASZIEKTEN. Bestrijding van Eczema door eene Oplossing. MeubelkoopiesTnuviil! Noeilarinoeile en ZenuwzwaktB. SIGAREN. Turfmarkt 54 - GOUDA. Gelden beschikbaar H. J. V Ai\ SCHALEA, WIJDSTRAAT 21, OOUDA. Shirley President Bretels POOT EN VERKEER. HEEFT U DEZE REEDS GEPROBEERD? DE GEBRUIKSAANWIJZING STAAT OP ELK PAK. 3469 30 a ARNHEM. blaasziekteo, Van heden af is Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering, belast ADVEITKNTIIN. ft 3386 45 levert vlug en tot billijken prijs 4.96 15 MARKT 31 Tel. Int. 82 GOUDA I ni AGENDA. voor r 7 4 60 2138 4329 22 - 4 Redactie: Telef. FABRIEK VAR GOUDERAK. Advertentiën en abonnementen of dit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT, Gouderak. WADDINXVEEN. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM, Boekhandel. Waddinxveen. De Fransch-Bt over Kamenefl flicten in meei Stakingen in I in Duitschland Kritieke toestu DROGIST - WIJDSTRAAT 29. opgaaf en prijs onder No. C 59 >11. Adv. Bur. C. BROUWER, Den 4498 8 GEVRAAGD voor enkele uren daagt verkoop van enkele artikelen in ceu der stad. Br. met Alg. Z.-Hol Haag. bij eiken winkelier tot onderstaande prijzen verkrijgbaar: 1.35 pond 17 September. 7 uur. Groote of St. J*** kerk. Kerk-concert. 19 Sept. 8 uiir. Nieuwe Schouwburg. Nat CHAiRLB Geauthoriseer I. P. WiESSEL Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbroek door J. NOOMEN, Beleroche, Stoiwtfk. ZONDAG 19 SEPT. 7% uur, Prijzen voor Leden 2.50 en Niet-Leden 3.2.50 en plus muziekonkosten. rijn ook commissies Vereenigde Staten. Noorwegen. Zweden. Zwit- (STAALHAEMATOGEEN). Een aangenaam smakend by uitstek bloedvormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede, bleekzucht, en alle daaruit voortkomende zwakte- toestanden. Uitnemend middel tegen pijnlijke menstruatie. Prijs per */i flesch f 2.25. Prijs per flesch, voldoende ongeveer 20 dagen f 1.40. Pharmaceutische Chemische Fabriek DEN HAAG. ocpt. o uur. iNieuwe öcnouwuurg. Opera. „Butterfly”. 21 Sept. 8 uur. .Consistoriekamer der Kerk. ByeenkomsTT. I. A. STOLWIJK. 17 Sept. 10 uur. Gemeenteraad. Beleefd verzoeken wjj geregeld tijdig dedeeling te mogen ontvangen van vergad* ringen, concerten, vermakelijkheden, om deze in onze agenda te vermeldaa. Ehctrinebe Drakta* A. BRINKMAN A ZOOM - GOUDA voor BJj Rotterdam. MTS, ter centrum Bovenstaande aanhalingen weidea ons toegezonden door de gebruiken van Ind. Geneesmiddelen. Men eische op elke bus de naam* THE SINQER IMPORT COMP.. GRONINGER, Postbus 108. Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS. 4456 35 627 Voedert uw Vee met 34 Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. Bifeu een briefport van Dovei /vijf stuivers zou i minste twee en kosten voor een geen dus niets anders zou wezen belasting op den handel. 1 De commissie hoopt dat zij op haar po gen den steun zal krijgen uit verschillende landen. pas pooi i en in afwach- bedrag daar- GEVRAAGD voor 1 October in Den Haag een Indische Geneesmiddelen TEMOE LAWAK, afdoend middel te gen galsteenen p. bus I.75 als ik Uw middel niet gebruikt had, was een operatie onvermijdelijk DAON REMOEDJOENG, legen „Ur. aandoeningen (niereteen-gruia) Mr bus ƒ2.25. sinds het gebruik van Uw Re- moedjoeng gevoel ik /ny een heel an der mensch DAON MENIRAN, blaaszieke, (steenen) pijnlijke, dr.uppelsgewijxe urineloozing. Per bus ƒ2.25. De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger, terwyl het niet meer zoo troebel is. Eén. druppel D.D.I). op het eczeem op uw vurige, branderige huid, en gjj kunt weer eens de eerste maal na zoo langen tyd rustig slapen. Ver beeldt u eens, één enkele druppel slechts! Is dat de moeite van het proefnemen niet waard? Koopt vandaag nog een proeffla- con. Prijs ƒ0.75. Groote fl. (inh. 5 maal zooveel, veel voordeeliger dus) f2.50. Bij alle c* „i De behandelii onders D.D.D zeep 1.50.) Gratis brochure op aanvr. bij de hoofdvertegenw. Fa. B. Meindersma, Den Haag-Amsterdam-Sneek. Verkrijgbaar te Gouda by ANT. COOPS, Wydstraat 29 en Mej. S. v. LOON, Markt. HET Watchmlddel voor Huidziokton. 93) Zy stotterde en k< >Jk... ik ging d< mynheer Harry.” „Den morgen ■wenkbrauwen same woorden de reden opriepen. „Wel, hoe ongenoegen met... 1 „Ongenoegen mei toen stamelde zy, Ik fluisterde; ,4a, myn Hü zweeg een o< deltfk iets gehein wenschte voor hen wilde niet by haar j „Zoo, kom je om ®e?” zeide hij. „Ik andering voor je zal den Hof!" »Een verandering mynheer Harry, als borgen heb en in 1 zy niet zou hooren, Australië ben gegaa en keek met angst 1 ik gezegd", snokte Soliede Salon- en Huiskamenneu- belen als Tafels, Stoelen, Linnenkas ten, Spiegels, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boekez- kasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen. Leerameublemezten. Kapokmatrassen. Wollen- en Satijn- dekens. Stroomatrassen. enz. enz. 5396 SPOTKOOPJES1II 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. SIMOOUT4lbbüikDliols.D.b.hkbliüh ROTTERDAM. Telefoon 12800. Herziening van paspoorten- ea postwezen. In een bericht uit Londen aan het Hbld. werd melding gemaakt van het vormen eener commissie ten behoeve der herzie ning van het internationaal paspoorten- en postwezen. De commissie bepleitte in een verspreide circulaire de noodzakelijkheid van eenvormigheid voor paspoort-rege- ling; afschaffen van het visa ting daarvan een uniform voor van ongeveer een shilling. Verder werd vermeld dat de commissie veraet wenschte aan te teekenen teren de voor gestelde venhoogingen in het internatio naal porttarief, op grond dat verdubbeling van het buitenlandse he port niet noodig is om de kosten te bèstriiden en een zware belasting zou zün op alle import- en ex- kmrthaodel. Eere-voorxitter der commissie is de oud- bninister en parlementslid Lord Robert Ce cil, voorzitter Sir Martin Conway, parle mentslid en secretaris majoor Neville Lyt ton. In het buitenland zijn ook gevormd, n.l. in de V Denemarken, Noorwet serland en Nederland. De Nederlandsche commissie bestaat uit' de heeren H. C. Dresselhuys. lid der Twee de Kamer; S. P. van Eeghen, voorzitter der Kamer van Koophandel te Amsterdam; E. Heldring, directeur der Koninklijke Stoomboot-Maatschappii; mr. G. Vissering president der Nederlandsche Bank en J. van Vollenhoven, directeur der Nederland- ache Bank. In de circulaire, waarin van het boven staande melding wordt gemaakt, wordt er op gewezen dat, ofschoon de Zwitsersche Vegeering een aantal kostbare politiebepa- lingen, die nog drie vier maanden gele den bestonden, heeft afgeschaft, nog veel in de paspoortenregeling te verbeteren valt. De Franschen vragen voor een visum 4.80; de Belgen 75 cents: de Amerika nen 25.20; de Zwitsers 8. de Italianen 6.er is dus niet de minste uniformi teit. In het licht wordt verder gesteld dat ter wijl men van Londen een brief naar de Antipoden kan zenden voor twee stuivers. 1 Dover naar Calais van beteekenen dat men ten een half maal de vervoer- 1 brief zou vorderen, het- dan een VINUM SANGUINOSUM; IN VACUO. Aanbevolen tegen slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie, gedu rige vermoeidheid, lusteloosheid en moedeloosheid, zenuwhoofdpijn, ge brek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lenden, kortom alle verschijnselen van Prys per flacon ƒ2.6 fl. ƒ11.—, 12 fl. 21.—. Te verkrijgen by Apothekers en Drogisten. 4424 30 WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Doet nu Uw voordeel. Van DONDERDAG 16 SEPT, tot en met ZATERDAG 18 SEPT, wordt een GROOTE PARTIJ1 SIGAREN UITVERHQCHT voor ƒ3.per kist van 100 stuks. 4470 12 HYPOTHEKEN en VOORSCHOTTEN. Ambtenaren speciale voorwaarden, schriftelyke aanvrage postz. voor antwoord. Zuider Credietbank, Mauritsweg 1 5085 10 drogisten verkrijgbaar. ....indeling met D.D.D. wordt ondersteund door het gebruik van .D.zeep 1.D.D.D.scheer- (h ƒ1.25), D.D.D.crême President Desdi rüchit der laatote den. Mille rand is let gegaan om da/ nel te vernemen d wegens zijn alëc lijn hoog ambt n- dent deelde Mill van de boodschap iXamens zal richtte Millevand breng de hoogte van de teen bespreking za voorzitters van Se hen overleg te pQ voor de bijeenroep De Pariische av dat de Kamers w 21 September in t len wonden bijeen dealing der regeea “men. Het decree dtoor Deschanel w voorzitter van den leden em Senaten September in Vei den nieuwen presi* 22 September bl besprekingen in h< te maken pp wien aal stemmen. De d n>en de Kamers w schap van den ni hooren, alsmede h< hdendaagsc'hen zitti Alle bladen roer gen hum leedlwezei afforeden. Afgescih van dien 1 autisten ti Erancaifte het presi «te vergiften en h regime. Het wakfla ten der pantijen ae lijkem naijver en 1 en wrok, die nieur het nastreven van aan hot verfhindeiH reiken. Kleine b. groote mannen (hadden het Elyise Toch is het prei het evenwicht van niet afzien van het ziet, alsof het een aankondigt. Het dten ministerraad 1 kent afteien van all schip klakkeloos «troomingen prijs t waker meer over d tie. De ministerraa gen kjwfit. De presidentecris het ligt voor de opvolgers worden 1 meldden we reeds e canri'idiaten. Mdlflemai aanmerking aou 1 Üentschap, wil in g< Generaal Castelnau kwam, heeft een afgewezen. Jonnar Calais is favoriet. 1 datum- steunen. O hem. Hij is 63 iaa 36 ons 3766 104 Agent voor Gouda on omatrokon: Eischt voort Wacht U HAASTRECHT, de heer J. SCHEER. ral het echte merk. I voor namaak Uitsluitend prima qnaliteit Elastiek. BIJ nlle Heerennaodwaken verkrijgbaar. Imp. Max Bloch, Aasaterdam, Keizersgracht 110. 0.32 Uitsluitend verpakt in blikken bussen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3