een AKLANTAARNS HEM ONDERGOEDEREN. tttt li De Volksgaarkeuken gesloten zijn. Sigarettenmachines, Palmolive Zeep Sigarenmagazijn Wed. G. M. PEETERS vrije Kamer. Nieuw! ^jpNBURG's lichte reclame Shag r Gouda—Rotterdam. GOmSCHEMEEStlCErri BALT A. DE JONG T. ANDERS, Firma J. C. SIBBES kindTr courant tlemeeuttTttiul v.iu Stolwijk. zal tot nadere kennisgeving des ZONDAGS H.V. Nationale Opera. Mme Butterfly. Ontvangen Compleet Batterij» 4 uur Bir' KLEIWEG, hoek Klelwegstraat, QOUPA. 1— 88 et. uur 49 et. Metaaldraadlampjes 18 ct. POjTORICO vanaf 10 cent per half ons. Zware Friesche Turf Haverstroo Turf (i« soort) Baggerblokjes FAli COT EAU DE COTY Motorbootdienst 1 W. M. ELSHOUT, 1 Vraagt ZAAL's Heerlijke Siroopwafelen. ZUIVER WOLLEN ,SI'40 -As .when do Verxekw hwrs iaden en ile Kuden von Art>ekl te voorkomen. Is eenmaal tie beg rooting voa dam Raad van Ambeui door den Verzekeringsraad goedgekeund. dan sal de Raad von Aabeki over de iwiiaa. waarop hot dan toegestaan krediet ml wonden aangewend, geheel naar eigen in zicht kunnen bogchskkan. t TWEEDE KAMER. Nederlandera en de Reiehaeinkommen- ateur. Op de vragen van den heer H. G. M. Her mans. betreffende den aanslag van in iXwtschland werkzame Ned er land ache ar beiders m een Riiksbelastjma daar be lande. antwoordde de Minister vun Buitenland ache Zaken: Over de billijkheid der ..Reicheinkam- menatuer". waarop in de eerste vraag wondt gedoeld, kan dezeraUds bezwaarlijk een oordeel worden uitgesproken. Indien echter de door die belasting getroffen Ne- derlandsche arbeiders, die hier te lande woonachtig, maar in Duitechland werkzaam zijn. ook hier te lande eventueel inkomsten bëlasting zouden moeten betalen, en zoo doende dus dubbel zouden wonden gebrof fen. zou dit0>4$cli zelf met de biMiikfoeiil in strijd zü^T Dit bezwaar echter ten aanzien van de bovenbedoékie categorie van arbei den» niet. wy|fch|4f!tuklung van den M.in. v»n Fin. van 7 Juli 1920. no. 85. JSLbl." 181. ae bannen het Rlik wonende Neder landbche arbeiders, welke in Duibschlamd werken, wegens hun aldaar verdiend loon geen inkomstenbelasting verschuldigid ziin. Op deze resdlutie Is door den Minister van Financiën thans nog eens de aandacht <*e- vestngri van de ambtenaren in de grens- «treken. Ten einde in het algemeen te komeirtot een regeling om het treffen van duf5fjd)e belasting te voorkomen, heelt de Regeérthg reeds geruimen tijd geleden ondertuande tongen met de Duitse he Regeering geopend tide echter thaais nog niet tot een eunde ziin gebracht Het ontwerp van wet tot regeling der Ziekenverzorging. Als gevolg der onlangs te Utrecht ge houden vergadering van de Landelijke Fe deratie ter Behartiging van het rieken- «■fondswezen. in welke vergadering een be spreking plaats had over het ontwerp van wet tot regeling der ziekenverzorging, heeft de Federatie, zooaks reedb gemeld, een memorie aan de leden van de Tweede Kamer gericht, waarin zij de bij de Fede ratie gerezen bezwaren tegen dit ontwerp tot uiting brengen en tevens aangeeft 04) welke wiixe het best aan hare bezwaren «ou kunnen worden tegemoetgekomen. On der de talrijke wijzigingen, die worden voorgesteld. zijn de volgende met betrek king tot artikel 7: De onderwerpen, volgens dit artikel in de reglementen te regelen, zouden moeten worden omschreven: a. het verzekeringsgebied van het fonds: b. vervalt; c. als ontworpen: d. de voorwaarden, waarop huisartsen, specialisten, tandartsen, apothekers, vroed vrouwen en verplegenden zich aan het fonds kunnen verbinden: e. vervalt; het aantal ingeschrevenen behoort tot de voorwaarden onder d ge noemd; de huisartsen zelf hebben te zor gen. dat niet meer dan het toegelaten aan tal bii hen worden ingeschreven. De con trole daarop moet berusten bii een com missie als bedoeld in art. 18. doch niet verbonden aan het fonds, maar plaatselijk («f voor e$n bepaald district) aangewezen f. de samenstelling en de bevoegdheid van de algemeene vergadering en van hei bestuur en da wijze/ waarop besluiten wor den genon&en; Jr de verkiezing van de leden van het bestuur door de leden, de zitingsduuT. wel ke niet langer dan drie jaren mag ziin en iindien toegekend, de vergoeding voor aan het fonds bewezen diensten. Personen, die geldelijk belaag hebben bii de ziektever borging <k>or .het fonds en beambten en boden van het fondB kunnen geen lid van het bestuur ziin: h, i en i als ontworpen: k. de bestemming van de bezittingen van het fond» bii ontbinding. Deze bestem ming moet met ziekenverzorging in het algemeen verhand houden. Omtrent de financieele lasten, die od de fondsen worden gelegd, wordt in de slotbe schouwing het volgende opgemerkt: ..Indien zonder vele en belangrijke wij zigingen het onwerp tot wet wordt vertie- ven. is de laat daardoor op de fopdssn te leggen, nie tfce becijferen. Daartegen kan geen bezwaar bestaan, ■wanneer vóró de toelating de financieel* positie van de fondsen wordt onderzocht. In het algemeen zou de Federatie wèn- Rchen dat óf in de wet. óf bii algemeenen maatregel van bestuur werd bepaald, voor welke bijzondere behandeling een rijksbij drage kan worden verleend." .u.Marin «begroot ine. De MtHtttebmrwr Marine aji. heeft een Tweede 'Hpla nbra Wijziging betrekkelijk de Marinebegroofcing goor 1920 ingeaondem. 'Bii de imet»van:80 Juli 1920 (Staatsblad no. 672) «Hn< «oxnmige artikelen van het Vide hoofdstuk (Marine) der Staatebe- grooting voor he.t dienstjaar 1920 ver hoogd. Aangezien het Vide hooftiatukk der Staatsbegrooting voor 1920 nog niet door de staten-Generaal is aangenomen, doet zich hier het eigenaardig geval voor. dat bü supipletoire wet een begrooting wordt verhoogd, die nog niet bü de wet as goed gekeurd. Tem einde aan deze on regel matigheid te gemoet te kkomen. wordt bii een thans in gediende Nota van Wijziging de verhoo- gingawet 'buiten werking gesteld doch worden tevens de betrokken artikelen der ontwerpbegrooting verhoogd met de bedra gen die m bedoelde "wet waren aangegeven. De nota beoogt voorts een wijziging van den verzekeringspoot met het Departement van Koloniën van de kosten van het per soneel van de in Nederlandsch-Indië aan wezige zeemacht: in het eindcijfer der be groeting brengt deze wijziging geen ver andering. Uitvoering van Arbeidsvoorwaarden. Het hoofdbestuur van den Nederl. Bond van werklieden in overheidediennt. verte genwoordigd door de heeren Tienen en Huunnan. ua gasteren op audiëntie gwwoeot bii den Mdnister van Oorlog. Verschillende klachten werden boworoken en ten slotte is gewezen op de verwarring op het wint van uitvoering der aribaktsvoorwaanien. als ge volg van het feit dat «ooveel verschillende personen naar eigen interpretatie de voor schriften toepassen. Den Mmieter werd in overweging gegeven een afzonderlijke af- deeling voer Arbeidszaken aan het Depar tement »n het leven te roemen, van waar uit aue arbeidszaken worden behandeld. Indien dit aan allle Departementen tot stand kwam. zou het contact met het Mi nisterie van Atbekl gemakkelijker zijn en veel vereenvoudiging worden verkregen. Den Minister was het denkbeeld svnvpa- thidk en hii «eide toe het nader te over wegen. Studiereis naar de slagvelden. Naar het Correapondenbiebureau ver neemt. zullen eerlang twee Nederlarwkwhe genie-officieren een studiereis maken naar Frankrijk, ter beoordeeling, op de slagvel den van de ondervindingen in zake de ver sterkingskunst in den oorlog opgedaan. Uitvoering Warenwet. De Minister van Arbeid heeft gister ochtend de commissie van deskundigen ge ïnstalleerd, die krachten* de Warenwet is ingesteld om te adhniseeren over de voor schriften. die ter uitvoering van deae wet moeten worden gegeven. In zijn openingsrede dankte de minister de leden voor hun bereidverklaring om de benoeming te aanvaarden speciaal dr. Filifppo, die zich met het secretariaat wilde belasten niettegenstaande allen een druk leven hebben. Binnenkort zaïl de Waren wet in werking treden en dan zal het toe zicht op en de keuring der waren, waarbij de volksgezondheid kan zijn betrokken. webto|Uke plicht zijn. Maar zonder richt snoer bsl4ekent drie keuring niet veel. De regeeringygooit leiding geven voor het toe zicht en nornlin stellen, waaraan de waren en de voortbrAjimg daarvan moeten vol- doem. En de commJbaie heeft de hoogst be langrijke en eervolle taaflc aan de regeermg den weg te wijzen, daen zii gaan moet om noch de volksgezondheid, noch handel en industrie te schaden. Spr. heeft goeden moed. dat op het be leid der commissie vertrouwd mag wonden Tempo en volgorde laat de regeehimg aan de commissie zelf over. behoudens één uit zondering. rul. melk. die de overheid reeds lang met zorg vervult. Daarom verwacht de minister hieromtrent allereerst advies. Me* den wensch. dat de arbeid der com missie vruchtbaar en voor ons volk heil zaam moge zün. verklaarde de minister de commissie geïnstalleerd. De voorzitter der commissie, prof. dr. N. Schoorlbeantwoordde dep minister. Voorzitter Eerste Kamer. De Koningin heeft generaal van Voorst tot Voorst wederom benoemd tot «voorzittrr der Eerste Kamer voor het nieuwe zittingsjaar. De Arbeidswet. Naar de IfaagBche redacteur van do Msl». van welingelichte zijde vernoemt, zullen de bepailingon valk de Arbeids wet. betrekking hebbende op fabrieken en werkplaatsen, in den loop van de tweede helft van Obtober in werking treilen. Het in werking treilen dezer bepa lingen is vertraagd, doordat verschil- leoule drukwerken, welke» in gjrtooten getale noodig zijn voor de uitvoering Ier wetsbepalingen, zooal» arheidtvkaar- tcn. iirbei.lslijltep enz., niet eerder kunnen worden afgeleverd. Op den datukn vaki het in werking (roden «Ier genoemde bepalingen van de Arbeidswet 1019. komt de Arbeids wet 1011 te vervalle. Onderzoek melkprijzen gevraagd. I 'e Algeoneene Nederlandsche Zuivel- hond (F.N.Z.) heeft den Minister 'van Landbouw, in verbund niet de vaak ge boorde meening dat de molk te duur is. verzocht door een daartoe bevoeg de en deskundige commissie een nauw keurig onderzoek te doen instellen naar de productiekosten der melk, in de eer ste plant» van die, welke in de zand streken wordt geproduceerd. De F.N.Z. meent dit met te meer recht te mogen vragen, omdat bij de Vaststelling van /de «Staatsiliegrooting voor 1020. hoofdstuk X, de minister, naar aanleiding van een door den heer Weitkamp voorgestelde, doch later in getrokken motie, heeft toegezegd dat hij gaarne eeti dergelijk onderzoek zou laten instellen. Adressant twijfelt er niet pAn of een dergelijk onderzode zal veel bijdragen) tot bet uit den weg rui men van onjuiste voorstellingen en be grippen. welke omtrent deze aangele genheid bestaan en die In niet geringe mate de verhoudingen verscherpen tus- sehen consument en producent. GEMENGDE BERICHTEN. Zorgeloos Ir. do nabijheid van het Piet Hein- plein. in den Haag heeft een dame een tasehje verloren, waarin o.a. tien bank biljetten van duizend gulden waren. Auto-ongeluk. Dinsdagmiddag kwam oen auto uil de richting Ernrnen. juist op het oogon- blik dat het 1-jarig dochtertje van den landbouwer A. Zandbergen dón weg overstak-. Het kind raakte onder een der wielen en werd zwaar gewond op genomen. Do bestuurder van den auto meldde zich bij de jpolitie en stelde di rect alle pogingen in het werk tot ver voer van het kind. De ontboden ge neesheer constateerde schedelbreuk. Woensdagmiddag is Ijet kind over leden. Sol Mei ta« trn genoeg. I zer dagen zijn solii itanteu opge rot pen voor de hetrokkitig van gemeen te-bode ten stadhuize te Utrecht Aan vungrmlariH f 160(1. Hiervoor hebben zich 124 sol lel tanten aangemeld. Tevens worden gegadigden opgeroe pen voor conciërge aan den Schouw burg. salaris f 1200 met vrij wonen etu vrij Hcht. Voor deze Mrekking zijn 140 «olicitaiiten komen opzetten. (Utr Dagbl.) Vlek typhusge vallen te Rotterdam. Te Rotterdam hebben zich twee ge vallen van vlektyphus voorgedaan, één in een land ver hui zershotek terwijl het tweede ecu bootwerker in de Schouten- siruat betreft. Door den Gemoentolij- upii Geneeskundigen Dienst zijn in sa menwerking met den Gemeentelijken OntsmcttingsdienBt de meest uitgebrei de voorzorgsmaatregelen genomen tot het stuiten dor ziekte en het isolee- reti der gevallen. 'Gisteren vergaderde aihter de Gemeente- naad. Afwaai* waa de heer Botih, De no tulen wenieoi goedkekeurd. Ingekomen is een ftdires van de winke lier» te SrttoMjk om met ingang van een nader te bepaUing datum de winkeie te mo Ren aluiten om 8 uur 's avomlls; 's Zater iua»s om 9 uur 't aw In de Memorie van T op gewezen dat een dengAajie verordemnR reeds ra vele gemeenten wjjw de "henschel iik- vooral met het oog op het perooneel en verwar ming. Tevens vfras een adres iiurekomen van verschillende ingezetenenwaarin er op ge wezen wordt dat zeer velen niet od voor gaand adres voorkomen en adressanten (lieitiallve geacht wen.sdhen te wonden tegen dit adiree te zijn. Breedvoerig wordt daarin op het nadeel voor de winkeliers gewezen. IDe Voorzitter meent dat er winke liers zullen zijn die door clandestiene han del collega's schade zullen berokkenen. Virije tijid acht spr. aan den een en kant voor belanghebbenden wel gewenaoht. doch Slee hits weinigen hebben personeel in hun d enat; is voor hen een dergelijke veror dening wel noodig? In Moordrecht desbetreffende verordening weer ingetrok ken. De heer Verdoom wijst 00 verschil lende onjuistheden in het eerste adres. In al die jaren dat spr. hier is heeft snr. maai éen winkel ge®ien. die 's winters verwarmd was. daarvoor is de verordening dus niet noodig. Ook heeft niemand personeel meer. Wü moeten voor een desbetreffende ver ordening er wel degefliik rekening mee hou den dat er grggt^kans is voor clandes tiene vérkoop. De heer Zjjderlaan: Velen verkno pen ju ik veel na den bewusten tijd. De Voorzittèlr: De boeren komen 's zomel-s nogal laat in het dorp voor bood schappen. Ook dat zou een bezwaar zijn. IDe heer Kaplein: Gelooft niét. dat het in het belang van de geme< zijn. om een venorctendBR in te voei neer de meeste winkeliers er tegen blijken. De heer Kaptein gaat met het adres accoond en is zeer voor een verorde ning. Op de lijst komen ook kleermakers en smeden voor. &jn dat ook winkehe-re? De heer Verdoorn: Een verordening zou juist voor dfie menschen zijn waar 's avonds publiek komt. doch die ontbreken op het adres. Spr. ia overtuigd, dat velen op het adres geteekend hebben, om er een winstje uit te slaan. Wü moeten dat niet in de liiand werken dbor oen verordening in het leven te roepen. Bü stemming wordt besloten met 5 tegen 1 stem geen verordening in te stellen. Ingekomen is een adres van mei. van Lottum. schoonmaakster van het gemeente huis. om salarisiverihooging met minstens het bedrag dat de hulp bii het wiealk haar kost. Bü verwerping wenscht adtessante haar ontslag. Ztü verdient thans f 125. Verscheidene heeren vragen inlichtingen. De Voorzitter zegt dat de werkster inde idaad telkens een hulp noodig heeft. Spr. acht het salaris te laag. De heer Kaptein is het hiermee eens. De heer Dekker wüst er op. dat met aftrek voor de hulp er weinig van het sa laris over bliift. De heer Kaptein stalt f 200 voor. De heer Dekker stelt f 175 voor. De heer Verdloorn wüst er op. dat voor de school ook f 200 gegeven woixtt. De werkzaamheden op het gemeentehuis znn veel minder. De heer Zü derlaan zou het aUleen aan willen houden tot het behandelen van Inet adres van den veldwachter, de echtge noot van mei. van Lottum. Dat wordt goedgekeurd. Ingekomen is een adres van d» afdee- img Schoonhoven van den Politiebond, om het salaris van den nachtwaker C. M. Bon ter te veriroogen tot f 1000.— met 4 half- jaarJüksohe verhoogingen van f 50.— tot f 1200.met vrij uniform. De heer Zijd er laan: Wat doet de Politieband ciaurtussohenDaar hoort hii niet bii. De Voorzitter vindt het salaris f 500) tot nog toe wèl weinig. Adressant ós ook politiedienaar, vandaar het adres van dien Bond. De heer Verdoom komt het \reemd voor Bouter te beschouwen als politiedie naar. Hü fungeert niet eens als plaats vervanger. De Voorzittèr: Ik heb h«m al? po litiedienaar aangesteld. Een nachtwaker wordt veel tot onbezoldigd politiedienaar benoemd. Dc heer Verdoorn; Doet de raid dit niet? De Voorzitter: Niet al? onbezol digd politiedienaar Spr. zou den raad in overweging willen geven niet meer te let ten op B.'s functie aks nachtwacht. De heer Verdoorn zou het adres voor kennisgeving aanifemen tra daar buiten om B.'s s al ar is als nachtwacht te verhoog en. De Voorzitter: De raad zal ver keert! zijn ingelicht en zeker hebben ge meend. dat B. beoofcfigd riikevddwacliter was. Spr. zou hem ale nachtwaker ee.i ver- hoognng willen toekennen. De heer Verdoom vou het ad re len aanhouden tot na de behandeling het salaris van den gemeente>-voldwac Ingekomen is een adtree vin GedL Sta) van Zukt-Jiolland. tot nadere kers en! van het aaJania van den gemeente-vekhva tel. Ged. Staten adfviaeeran een mmimu. saóaris te verieanen van f 1400.— met 10 jaariükeche veihoogmgen van Is),— waaibü de düenatjaren in een andere ge meente meetelden. Voonto tegemoetkomin gen veor huis on kieedüig en een kinder- toealag van f 50.— per kind. vanaf het dërde krind. Voor het pohtieclipllomd wordt 26.gegeven, voor het diploma met panteekeningen 50.—. De verhooging zal injraan met 1 Januari a.s De heer Zijderlaan zegt. dat de veküvwachter nu alles bü elkaar oen inko men heeft van f 2300.—. Wij kunnon dat aan Ged. Staten opgeven. De Voorzitter zegt dat de gemeente veldwachter zün bijbetrekkingen er wcli rap wenscht te geven, als wü h^et salaris met die emolumenten Vertragen, Ziin sa-, laris als veldwachter is f 1260.—. Het sa-' larls van gemeentobode moet ook ver hoogd worden. Spr. leapt de bedoelde emo lumenten voor. r |i De heer Zijderlaan ste^ jnogmaals xooi het salaris met te verhjpogen. doch hei totaalbedrag aan Ged. Statin ven. 1 op1 te ge- DeV oorzitter zegt. dat het salariH ®r'es^hij elkaar mtnimym nu z|u bedragen De heer Verdoold zou dan ook alle nevenbetnelddjigen er af wille# nebben. De heer De lekker wüst eWop. dat da*f nevenbotreldoingen (fan tocH epn ander moet hebben. De heer Zijderilaan is het met den heer Verdoodd eens. Wij zoudën het adres ook aan kunnen houden, om eerst met den belanghebbende te overtëggem. De Voorzitter ioti in elk geval heti bodeochap bü de nevetjjbetneklujngtn aanl willen houden. A De heer ZijderlaMi is hier tegen. De Voorzitter: ife heb ieder oogert- glik met den gemeentelbode ti» maken. Spr, zou gaarne zien. dat vak Lottum als zoo danig géhandhaafti bdeef. Het salarwUoet als zoodanigdlan wel worden verhoSgd. «et voordpeJ-Zijderiaan. om het adres aan te houdep, wordt met ahremeene stem men aangenomen. Verscheideit leden discussieeren of men <mder gemeepitebodte ook een nevenbetrek king verstaan, moet. Ingekomen Was een adres van de bouiw- vereeiugiipg .^itolwiyk Vooruit" om een voorschot vain f 5000.— tot aankoop van «rond. De heer Verdoorn brengt verslag uit namens de Commissie van Onderzoek. De kosten" van de woningen langs den I entweg zwuden aanmerlkelijk meer bedlra- gen dan op Bilwük. Daar er veel meer voorkeur is om te wonen langs den Tent- weg. zou spr. wilden wnüen voorstellen het crediet te verieenen. Verschil lende leden vragen inlichtingen. Na langdurige discussie wordt besloten het crediet te verieenen. ingekomen is een adres van Mr. Kraak man te Alkmaar, dlat de gemeente die kos ten van de invaliditeitswet aan den aan nemer van den woningbouw moet uitbeta len. Bü niet inwUtkgung zal adressant niet tegen een procedure opzien. De Voorzitter steJt voor op diii adres in te gaan en de f 87.50 te betalen. Aldus wordt besloten. Ingekomen is een adres van de Raffai- senbank. waarbij de verlenging van den iermün tot 1 November wondt toegestaan. Hierop stelt de heer Ver doorn voor het salaris van den nachtwacht te brengen op f 1000. De heer Züderllaan stelt voor het te brengen op f 750. Dit laatste wordt goedgekeurd. De be handeling van het salaris van Van Lottum wordt aangehouden. De Gemeenterekening over 1919 wordt aangeboden. De inkomsten sluiten met een bedlrag van 151.288.58, de uitgaven met f 152.723.444 Aüdius een nadeeiig saldo van f 1434.86*4. Door een desbetreffende commissie zal in de volgende vergadering veralag wonden uitgebracht. Na rondvraag wordt de ver gadering gesloten. TUINBOUW. De Ned. Tuinbouwraad op de internationale bloemen feesten te Antwerpen. Het persbureau Vaz Dtas meldt: Voor de vierde maal kwam de Ne- di rlandsche Tuinbouwraad met een be langrijke inzending uit tv> de Interna tionale [Bloemenfeeeten te Antwerpen. Het >vns thans eeti schitterende col ic ctio dahlia's, in tal van de allerbes te soorten, waaronder da nieuwste aan winsten. dat Zaterdag 11 September, in tegenwoordigheid van Belgische en Ne derlandsche ahtoriteitem de officieele opening van den inzending, die in sa menwerking met de Ned. Dahlia-ver- eeniging was tot stand' gebracht, plaats had. Nadat do voorzitter der Internatio nale Floraliën, do heer Ch. de Bos- schere. hulde had gehfacht aan de schitterende jireetatio van de Neder landsche kweekers, die met deze dahlia inzending. alle voorgaande inzendingen hebben overtroffen, nadat nog door de heeren E. H. K rel age. als onder-voor zitter van den Ned. Tuinbouwraad en E. Th. Witte, als voorzitter der Ned. I )ahlia-vereeniging dank word gebracht voor de krachtige medewerking, die van Belgische zijde mocht worden onder vonden. werd de tentoonstelling door een eonsiil-generaal. bij varhinderipg van den Ned. Gezant, geopend ver klaard. Aan de collectieve inzending werd ook thans weer de hoogste onderschei ding toegekend en wol oon kunstvoor werp met toejuiching warmste ge luk wenschon. terwijl bovendien word toegekend voor do smaakvolle opstel ling va|i het geheel oen howljsschrift van kunstverdienste, bedoeld als hulde voor de artistieke groepeering aan den heer Balldgo en zijn helpers, die met de leiding hiervan meer waren belast. Van lirf j^rijsvrang».. uitgeschreven door do Ned. Dahlia-voroenlgBngJ. yoor de hoste nieuwe dahlia-varieteit. mits eigen aanwinst, en waarvoor 5 tnedail- les als prijzen lieschikbaar waren ge steld, Werd do eerste prijs, gouden ma- daille, toegekend aan de tuin-cactus dahlia, jhr. G. F. v. Tets. inzender en winner J. Krdest Jzn.. Leiden. Do tweede prijs, verguld zilveren medaille, verwierf de decoratieve dahlia Enchantress, inzender en winner R. Carlee te Heemstede. De derde prijs, vorguld zilveren me daille, werd geworlnen door de deco ratieve dahlia Mevrouw Balïego, in zender en winner J. G. Ballego to Leiden. De vierde forijs, zilveren medaille, werd toegekend nan de decoratieve dahlia Extase, inzender «n winner H. HoriÉifeld, Baarn. terwijl de Vijfde prijtw zilveren medaille tbegekohtl werd aanPjlo decoratieyo dahlia Auguitinps. Inzaiiler en winnerGebrs. den jÖIdor ]iden.v wet-d oen Belgisch Bewijsschrift letuwlghojd toegekolid |aarfjj|v« schillende 1 inzendingen. 11 M, 19 Sèpt. 8 uur. NirtttVe SchoüWbur^ Opera. „Butterfl"1" 1 21 Sept. 8 uur. Consistoriekamer det Kerk. Bijeenkomst P. L%. 1 Beleefd verzoeken Si^| geregeld tjjdi ledeeling te mogen ontvangen Van vierü ringeh. concerten, vertnakeiykheden,.' >m deze in onze agenda te Verqoëlden.% A DV ERT^NTIëNt Terstond gevraagd behoeft niet te kunnen melken, by D. VERSTOEP Dz., 4562 13 Gouderak. Heer zoekt te Gouda op netten stand 10 Brieven onder no. 4564 Bureau GOUDSCHE COURANT, Markt 31. 4540 1 8 DE COMMISSIE. NIEUWE SCH0UWBURQ. ZONDAG 19 SEPT. 7% uur, Prijzen voor Leden 2.50 en 2.^-k; Niet-Leden 3.f 2.50 en 1.plu» muziekonkosten. waarmede men In kortan tl|d honderden goed ge vulde SIGARETTEN kan maken. 4561 30 In werking te zien 'snamiddags van 6 tot 8 uur. „UUI1IIUU I KLEIWEG 87. BESTEL UW DRUKWERK Bij A. BRINKMAN ZOON. 4541 50 IS osnt per hall ons. 15 f 0.50 per stuk. TURF. TURF. Droos*l I l.IB par IOO K.fl. I 2.50 par IOO. f 4 00 par .00 K.O. 4419 19 Beleefd aanbevelend. K. KOOT, Gouderak. li M i m OOSTHAVEN 31 TELeIfOOM 110 T«l. 307, Gouw» 00, 4356 2o GOUDA. j^^fjAannesicr van tranaporten te water naar alle plaatocn. Eng] ZEEMLEDER. zeemdoekeN. En Detail. 4356 SPONSEN. TJWEtLEN. 'COCOS WERKBOKSTELS. COCOS STOFFERS. 'ENGELsCHE BEZEMS. Enz. Enz. FIRMA WED. P. UITENDAAL. Bezem- en Borstelfabrikant, Kuiperatraat 41 en Kleiwcgotraat 15. MARKT 32 - Telefoon 216 HOOGSTRAAT 7 Tol-foon 423 BOUOA MARKT 20 TELEFOON 837 GOUDA4 NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteuriwst.) AAN DE JEUGD Nee maar, wat is me dat sen teleurstel- XDaar heb ik vorige week een brief ge ven om jullie nog eens op te wekken mee te werken aan ons krantje en daar rang ik me nog heel wat minder briefjes anders. Zóó wainig zelfs, dat 't haast ïnoeite van 't beantwoorden niet waard wu. En aan wie de schuld? Aan de kin- deren, die niet zorgen, dat hun briefjes op tjjd aan 't bureau zyn. Dit is niet aardig van jullie. De krant was Zaterdagmiddag vóór 3 yur al in jullie bezit, tusschen dien tjty en 6 uur Maandagmiddag liggen heel veel uren, waarvan jullie toch warempel wel een half uurtje kunt besteden om te schrij ven, vindt jullie zelf niet? Op die manier zou mij ook heusch de lust vergaan om jullie geregeld te antwoorden. Nu heb ik volgende week weer een heele- boel dubbele briefjes en wordt het een heele uitzoekerij. Enfin, ik zal het de laatkomers maar weer vergevèn, in de hoop, dat ze nu wer kelijk eens wat meer ernst maken van hun medewerking. Wat hebben we Zondag en Maandag hier prachtig weer gehad, 't Leek of toen de zomer pas echt begon, maar 't bleek al heel spoedig, dat 't was om op 't laatst nog eehs even te toonen „zoo heerlijk had ik k u n- nen'ijjn!" En stel je voor, wat die Elsje genoten heeft. Daar kwamen Zondagmorgen vrien den Tan ons met bun twee kinderen, twee meisfcs van 7 en 9. met de auto uit den Haag en bleven tot Maandagavond. Wit hebben ze geravot met hun drieën! 't Waren echte „stranddagen". De menschen zagen er opeens allen weer zoo zomersch en vroohjk uit en er waren ontelbare auto's hier. 's Maandagsmiddags hebben we een heer lijken autotocht gemaakt over Noordwijk- Binnen, Lisse naar Warmond, waar we aan 't begin van de Kagermeer thee dronken. Ik was daar nooit geweest, wat is 't daar echt Hollandsch. Daar moesten alle buiten landers een heen, je hebt er molens en wa ter en frissche weilanden. 't Was eigenlijk een grappige tocht, want we zagen in die paar uren alles op eens, Mé, duinen, bloeiende hei, dennenbosschen, bloembollenvelden, dorpen, steden, vaarten, plassen, friach gras, grazende koeien, mo lens, ja wat niet al! El die kleine Elsje genoot zoo! Ze was er stil van al dien tijd, en als de vriendinne tjes iets zeiden, keek ze ze sprakeloos aan. t Was ook wel een heele massa wat haar kleine hoofdje op één zoo'n middag te ver werken had. En nunu is alles hier stil en leeg, J>P 't strand bijna niemand meer, de zee, t is of ze zich terugtrekt weer in zich zelf. Ze ziet er heel anders uit als in den zomer. a Is of de zee nu alleen van de visschers is. Aan wie ze toch ook eigenlijk alleen toebe hoord. Ik zou veel liever in dez^n tijd en jn den winter afin tee zijn als in den zomer, 't is nu meer echt, zooals 't hoort, want al die badplaatsen met hun vermakelijkheden hooren er toch eigenlijk niet. We zijn zoo even naar 't strand geweest om te kijken naar 't springen van een mijn. Elsje vond dat natuurlijk prachtig en kon maar niet begrijpen waar die groote bus met ontplofbare stof nu heen was, nu hij in de lucht gevlogen was. Dat is haar nu wol heel moeilijk uit te leggen en zal ze een paar jaartjes moeten wachten tot ze natuur- en scheikunde leert. Nu m'n kinders, de britff moet weg, vol gende week allen beter opgepast en zorgen, dat Maandagmiddag vóór 5 uur de briefjes present zijn, dan krijg jullie m'n laatste blief uit Noordwijk en is voor Elsje ook alle zomerplezier en daarmee de vrijheid uit. Als 't onze kleine peuter nu maar ster ker gemaakt beeft» want daar is alles om CORRESPONDENTIE. Zondagskindje. Arm meiske, hoe is het nu met je, toch niet erg ziek gewor den? Elsje is ook verkouden, maar ver beeldt je, ze heeft geen koorts, daar zijn we toch zoo blij om. want dat is nog nooit ge beurd. Jonge biggetjes zijn snoesig, hè? Je zou ze haast als een poes op je schoot ne men om te knuffelen, of er zoo in happen, want 't is net marsepein. Middelpuntje. Er schijnt overal weinig te gebeuren, ten minste hier ge beurt ook niets, alleen gaan bijna alle zo mergasten weg en 't is net of de zee zich nu ook weer in z'n eenzaamheid terugtrekt, de zee is nu weer van de visschers alleen. Nu is het hier zoo heerlijk stil en zoo mooi, om hier nooit meer weg te gaan. Wat zou ik 't heerlijk vinden om hier altijd te mogen wonen. Ik hou zoo dol veel van de zee. Wild vogel. Hè, meisje, ik ben blij, dat je eens uitrust, en me weer zoo opge wekt schreef. En is de jumper al versche nen? 't Zal anders herrie genoeg geweest zijn in Gouda met dien Landbouwdag. Mooie naam heb je gekregen. Zou die heusch niet op een andere manier ook toepasselijk zijn Je zult nu zeker zorgen, dat Grootmoeder 't heel prettig vindt bij jullie, is het niet? Wat is er den 9en voor fuif? Ben je jarig soms? Help het me dan nog eens onthou den, zul je? Nelly. Vertel me eens welke portretten of je al in je album hebt. Ik heb er hier een gezien met 't Prinsesje en haar groot moeder, hoort die er ook in of alleen de portretten van de Koningin? Wat heerlyk, dat Jan weer buiten mag spelen. Beni jd dikker en sterker geworden in de vacantie Rotterdammer. Dank voor je gezel- lig briefje. Nee ma»r, «M een broertje, en zusjes heb jijl Wat zal moeder het drak hebben en ben jij de oudste? /tf1*'1™1 eens vragen of je bij je tante in NoordWUk- Binnen logeeren mag, de gezonde lucht hier zal jou ook goed doen, en het is hier zoo mooi. We hebben hier een paar dagen prach tig weer gehad. Ben je lang op Stolwijk geweest? Ik hoop, dat je nu het krantje wat vroeger krijgt. Erica. Wel meisje, noem jij dat een gemakkelijk raadsel Ik kan er heusch geen antwoord op geven. Nu ben jij me eens de baas. Mij dunkt, dat je toch niet veel weegt. Elsje weegt ruim 51 pond. Jij bent toch al heel wat ouder. En hoe is 't geweest op den Handelscursus? Hadt je al Franach geleerd of is 't nu alles nieuw voor je? M a r i e t j e. Ja zoo'n dag buiten is ver rukkelijk en die streek daar is toch zoo meoi. Als ik Oom geweest was, had ik net zoo -lang geloopen, tot "k je flink beet had en dan zou ik 't je betaald gezet hebben. Onze Dickie is ook zoo heerlijk sterk, al dien tijd aan zee. Ze wordt nu zoo ondeu gend al, ze ligt veel liever in haar bedje, als dat ze zit in de kinderstoel, daar heeft ze vreeselijk 't land aan. Van middag jen gelde ze zoo vreeselijk, toen heb ik vreese lijk ernstig gebromd en haar voor d'r broek gegeven. Ze huilde toen zoo boos en ver drietig, maar 't standje had geholpen, hoor. Ze was den heelen verderen middag snoesig. Duifje. Ja hoor, je briefje kwam prachtig op tijd, nu nog één keer en dan mag je 't weer gewoon aan de krant sturen, want dan ben ik weer thuis. Jullie geniet zeker ook wel van die na-zomerdagen. Kruidje roer me niet. Aan de poffertjes-etery merkte ik, dat de brief van jou was, maar je had er niets onder gezet. Zie je wel, je schrijft misschien ver geet ik u nooit. Zoo zal 't wel met jullie allen gaan. Wat kunnen die peuters van jullie al ver loopen, ik geloof niet, dat Elsje 't zoover zou brengen. Waren ze niet erg moe? Oh zeg, ik heb gisteren hei ge zien, echte prachtige paarse hei, zoo maar een plek midden in de duinen, maar we za ten in een auto en ik kon ze dus niet pluk ken, maar 't maakte me eigenlijk wel een beetje verdrietig ,want ik verlangde erg naar m'n jeugd en m'n eigen Geldersche hei. x J a n t j e v. d. L. Maar jongen, wat heb ben ze jou verwend! Maar je bent ook ge loof ik, een flinke jongen geworden, is 't niet? Want ik hoor nooit meer over school blijven. Wat zal moeder dat toch heerlijk vinden. Gootje. Nee maar zeg. dat lust iedereen wel. dat kostje van jou! Wat een lekker- bekje ben jü! We hebben al een massa schelpen en telken» vinden we mooiere. Je zult ze misschien al ontvangen hebben als je dit briefje leest. Er zijn hier zoo vee schelpen, dat we je wel een mudzak vol kunnen sturen, maar we zoeken alleen heele mooie voor je op en Elsje heeft het druk met soort bij soort te zoeken. Zul je heel kalm blijven liggen, kindje, dan gaat de koorts weer gauw weg. Zorg er voor ,dat je weer flink en dik bent als ik je op kom zoeken, hoor! Anders loop ik de deur voorbij Zou Tc dat kunnen doen, wat denk jij er van? RAADSELOPLOSSINGEN. Van de Ouderen: 1. Het begin van Alles. 2. Tooneelspeler. 3. m mes. radüs. Utrecht. Medemblik. snijboon. Nelly, pit k. Van de Jongeren: 1. Luchtschip. 2. De brug. 3. Tand, zand, mand. Geen enkele goede oplossing. Voor de volqende week RAADSELS Jneendingen tot Dinsdagmiddag 12 uur. Voor de Ouderen: 1. Ik ga al zuchtend 't leven door, Maar zorgen ken ik niet. Soms gil ik uren ver in 't rond. Maar 't is niet van verdriet. Tc Verslind veel voedsel, dag aan dag. Geen mensch. die mü ooit groeien zag. Mijn oogen gloeiden in den nacht. Toch zie ik niemendal. Ik ijl blindelings en toch weet elk. Waar ik belanden zal. 2. Ik heb een gat en ik maak een gat. Ik glü door mijn gat heen en mijn staart maakt het gat weer dicht 3. Mijn geheel is een fraai geïllustreerd weekblad. Mijn le is familie van U. Mijn 2e is een meisjesnaam. Mijn 3e is familie van U. Voor d« Jongeren: 1. Van binnen hol. v«* buiten bol. Van wind is heel mijn buikje vol. Ik dans, ik spring, ik rol. ik val. Meer zeg ik niet, je raadt het al. 2. Uit welke wolken valt nooit regen en ook nooit sneeuw of hagel neer. Ze drijven rond in huis en buiten, by held're lucht en buiig weer 3. Waarom kfjkt een haas altijd om als de jager hem achter na zit? Van twee vrienden. Rosbaard en Snoetje waren nagenoeg van denzelfden leeftijd en «men opgevoed. De eerste was een hond, de tweede een kat. Hun vriendschap waB nog nimmer verstoord ge worden, noch door het bijten van den een, noch door het krabben van de ander Zü ge bruikten broeder!Uk samen hun maal. speel den met elkaar en legden zich. als ze moe waren, naast elkaar in het zonetje neer, de een uitgestrekt ia »qb volle lengte, de an der in elkaar gedoken als een Egyptische sfinx. Waren zij eens een oogenblik van elkaar gescheiden, dan putten belden, als ze elkaar terugzagen, zich «it op alle ma nieren, die hun ten dienste stonden, elkaar de innigste bewüten van teederheid te gev»j». j De goede verstandhouding tusschen de vertegenwoordigers via twee rassen, als tot onderlinge vüandachap geboren, was nog sooveel te merkwaardiger, daar Rosbaaztl een onveraoenlijken oorlog aan h»t overige kattengeslacht had gezworen. Op zekeren dag ontmoette h(j loo'n doodavüêi één. die zfch wist te verdedigen. I aangekomen slag metden klauw s hond buiten gevecht, door het verlie» van »yn ééne oog. Nu is het dikwjjls noodig, eai zulk een mishandeld oog er uit te nemen, om het andere te sparen. Rosbaard's mees ter echter verzuimde deze voorzorg te ne men en de gevolgen bleven »i«t bit. Het gezonde oog werd op zün beurt aangetast en het ongelukkige dier werd na kerten tjjd geheel blind. 'Vanaf dit oogenblik braken alle mogelijke hondenrampen over hem los. HU viel de trappen en bezeerde zich erg. De kwet suur wilde niet genezen en werd een gapen de wond. Te vergeefs ontbood sün meester de vermaardste veeartsen; alle aungewende middelen bleken onmachtig, om de wond te heelen. Rosbaard hnd nu op de wtfde wereld geen anderen troost dan de toewÜding en liefde van zü» vriend Snoetje. Poe» vergat haar vriend niet in den nood. Zij bracht hem alle lekkere beetles, die zü machtig kon worden en overreedde hem. bü goed weer, om zich als vanouds samen ip hei zonnetje te koes teren. liet was een aandoenlijk schouwspel, wanneer Snoette haar vriend Roebaard zachtjes meetrok aan een pand van het jasje, dat het zieke dier nu steede msnt dragen, om zün wonden te bedekken en het verband vast te houden. De kat leMde dan den hond naar den tuin; beiden legden zich op het plekje van vroeger neer ea dér kleine invalide, verkwikt dor de koesterende tem- nestralen. vergat dan voor een eaket «ogen blik zün leed en pün. Deze roerende idylle duurde zoo tyd xoort. Eindelijk meende men oen timle te moeten maken aan het lijden van hot on gelukkige dier en liet men hem w»t ruiken. Had hü echter nog langer blüvon leven, ón- getwüfeld zou de kat naar belangeloozc taak hebben De slimme e kat sr. En ekster is een héél, héél slimme Op een keer had eon ekster dorst. Nérgens zag hü water. F.indelük bemerkte hü een karaf met wa ter Hy vloog er heen, maar helaas! do vo gel kon met zija snavel niet bij het water komen. Toon probeerde hij de karaf oa t« gooien, maar dat lukte hem niet. Wat toen? Een oogenblikje zat het slimme dier te denken. Toen vloog hü weg m kwam terug met een zteentjo in zjjn bek. dat hii in de karaf liet vallen. Opnieuw haalde hü «e» steentje en nog een en nog e»»- Net zoo lang. totdat het water hoog genoeg geste gen waa, zoodat hij mot zün snavel er bij Zoo'n slimmerd!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2