VAN HET SEIZOEN 1211 VAN IANTZIG - IMaar. F SOUDSCHE COURANT Mscht DiintlierriehHig SAMUHSTOSE^ voor weinig geld, Sluit alle verzekeringen Anga-bonbons Hoogstraat hoek Viaduct. voor particulieren, handel, scheepvaart en industrie. WIJDSTRAAT Telephoon 473 20 GOUDA. ons [2 ons ROOKTABAK prijzen 13, 15, 18, 20, 25 enz. per Prima Heerenbaai 25 et. '|2 ons. Reclame Baai 15 et. LICHTE tD ZWIKE Uit 20, 23, 30 tg VIHfWM 35 ct. ons Tel. Interc. 589. K. BERLIJN. ANTON COOPS Stoffen, Fluweel en Zijde, Mantels en Mantelcostumes dEZ. VAN DANTZIG, Blauwe Dpuiven. Meloenen. Sinaasappelen. Mandarijnen. Tafelperen. Tafelappelen. Bananen. Tomaten. 4 T" HAR0L en~RADICAAL Tweede Blad. Ontploffing te New-York. OuefabriFkIn DEUTSCHE SLAOLIE k r** Geruite E'ngelsche stoffen peou de pêche,loken en foulé, in prachtige nieuwe kleuren 11 zeer ruim gesneden modellen met grooten kroag en wijde mouwen 1 zie nevenstaande afbeeldingen is thans modern Wilt U een nieuwen mantel die al deze moderne eigenschappen bezit komt don bij ons. 4488 Telefoon No. NI. Ook voorradig allo Engelsche on de kokende Hollandsche Clgaretten. H.H. WINKELIERS ENOROS PRIJZEN. 399 30 Hoogachtend, DROGIST - WIJDSTRAAT 29. ODOL. VADEMECUM. CARIOJ. MONDWATER. 10 ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM. is een ongeëvenaarde bron van kracht en energie voor ieder, die geestesarbeid te verrichten heeft, on verschillig van welken aard. De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden mensch en geeft aan alle oververmoeiden en uitgeput Hu» de verloren zenuwkracht terug. SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacons van ruim 300 gr. in houd. SANGUINOSE kost per fla con ƒ2.—, 6 f\. ƒ11.—, 12 fl. ƒ21.—. WACHT U VOOR NAMAAK! Verkrijgbaar by de meeste apothe kers en drogisten. 4532 30 VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c|4. Den Haag. GROOTE SORTEERING "Mi voorhanden voor onze Maatafdeeling. SPECIAAL ADRES voor het leveren van naar maat, onder leiding van onzen Dameecoupeur. HOOGSTRAAT 9-11. Tel. Interc. 558. GOUDA. ALGEMEEN ACCOUNT Directie: JAN J. VOORZAAT en A. VAN STAVEREN. Accountants. Leeraren M. O. Boekhouden. UTREGHrr DRIFT 11 Telefoon 1938 Bijkante., te Gonde: L. O. RUITEN. We.th.ven 70. LANBE TIENDEWEB 27, Tal. 313 HEEFT IN VOORRAAD: Perziken. •nz. enz. 2« beveelt zich beleeft aan voor het tranaporteeren van Plan o's. Orgels en Brandkasten enz. enz. V1RHUIZINGRN. Berging van INBOEDELS. 2823 Aanbevelend. 13 L. I. POLDERVAART, TeL 344. Turfmarkt 1. GOUDA. I DELFTSUHE SLAOLIE EXTRA DELFT8CH PLANTENVET DELFIA. Biirowlér geschikt voor bakken van visch, bakken en braden van vleesch, aardappelgeredlten voor eier- en meel- gerechten, stoven van groenten, voor taarten en gebak, voor bereiding van mayonnaises. Smakelijke spijzen, gemakkelijk verteerbaar, zeer voedzaam. Receptenboekje gratis op aanvraag bij de Afdeeling Reclame der Oliefabrieken Calvé-Delft te Delft. srkoudheid, Heeithheid. Gebruikt mr. A MUNHAROT. Z»l Suikerziekte, bloedarmoede, impotentie, hoest, bronchi tis, ashtma, rheumatiek, neuralgie, jicht, le verziekte, verstopping, eczeem en alle huid-, baard-, haar- en anusziekten, aderspatiwe- ren, enz. Spoedige en volkomen genezing der ernstigste gevallen per brief, door d« wonderbare plantenextracten van dokter DAMMAN, verschillend voor elke ziekte. Men vrage circulaire No. 86 met bewijzen aan by den heer J. SNABILIE, Gr. Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige omschrij ving der ziekte. 5168 16 Drogisterij MARKT «T Reukloos Haarwatar. Verkrijgbaar hij S. H. VAN LOON 11 v/fc. WOLF A c* Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON GOUDA. ZATERDAG. 18 SEPTEMBER 1920. Waarschijnlijk een samenzwering. Nieuwe voorstellen der mijnwerkers. Nog geen oplossing. De loonsverhoogingskwestieHet conflict in Italië. Giolitti aan de zijde der arbeiders. Polen en Lithauen. De kwestie-Wilna. Opper-Silezië. Deschanel. ONS OVERZICHT. In onM tei T teen el reels de geweldige ontplofting, die Doodeedag te New-York bii Pi Morgnm bnnit heeft plaats gehad. t uit New-York ontvangen, is het van reeds overtuiad. da* ontploffing m Wadlstreet vöroorawalflt door een uurwertóbom. geladem niet een otaPioffliwBsmididel van groote uit- -wertofaur. bekend aiLs Ln.t. De bekende Amervkaansche detective Hums, dae de zaak voor de firma Morarnn onderzocht. verklaarde positieve bewijzen te hebben ontvangen, dat een uiurwerkbom ««AI göbruikit. Men denkt aan een sa zwering. De firma werkt in Amerika voor de Engelsche regeering. Er wordt daarom gezinspeeld op een wraakneming van Ier sche Sinn Feic*rs. De heele zaak is echter nog in het duister. InimAcktells -worden eigenaardige bijzon derheden bekend. Zoo ontvii Atrnaurf. van de Fransche Hooge Commis sie. wier bureau dicht bii de plaats der ontploffing gevestigd is, Woei een brief, waarin de schrijver zegt. de le den der commissie, ten einde hun leven te ■reddle®, te wilden waarschuwen, het bureau om 2 uur a namkkieuos te om haifdrie in Wall street een catastrofe ®°u plaats hebben. In den .brief wondt ver- fier gezegd: „Zekere personen zyn gegriefd an hebben het voornemen zich te wreken.' Een effectenmakelaar ontving een brief kaart uit Toronto, gedateerd 14 Sept.. van den volgenden inhoud: ..Gegroet Verlaat Woensdag Wallstreet. wanneer de uur gaat slaan. Good luck. E. D." De makelaar verklaarde echter, dat deze briefkaart hem door een vriend uit Toron to wend gezonden. H« MeW het schrijven friechts voor een grap. De ..Times"-corresfpond-ent te New-York meldt nog: Toen ik na de ontploffing in Wallstreet aankwam, stonden daar een tiental meisjes, typisten en klerken met gewonde handen en gezichten. de verwoe ting aan te staren. Veel bloedvlekken 1; gen op de istraat. die bezaaid was met hoeden en stukken kJeeren. De liiken wer den gelegd op de stoep van Morganls bu reau. Over den bomaanslag deelt de ..Times" nog het volgende mede. De lijst der slacht offers bevat de namen van 17 beambten Onder hen bevin- waer lichamen he klok 8 -Onmiddellijk na de ontploffing stroomde een «ewefldage menigte door een paniek aangegrepen, uit de kantore® de straat on. Op straat zag men tal van personen Iig- in hun bdoed. Honderden do- me® spoedig op de Pkate des onheils aan. tenwdjfl de snuiten van de brandweer, die omuidüeliiik gealar meerd was en zich een weg door de me nigte trachtten te banen, dte verwarring nog vermeerderden. Eindelijk slaagde de politie er in. die straat af te zetten en kon men met de verzorging der gewonden goe- dlen voortgang maken. Ook de zoom van Morgan. Junius Spencer Morgan, die zich on het kantoor van zijn vader bevond, is gewond door wegvliegende stulkken «Has. Men begrijpt dat heel Yankeelamd- zich met deze catastrophe bezig houdt. Of het een „politieke" aanslag is? Oip de conferentie bueschen de mijnwer kers e® Horne heeft Hodges, de secretaris der mijnwerkersfederatie, de volgende voorste Hen ter tafel gebracht: 1. dait de regeering de gevraagde loons- de industrie met het doel na te i verlaging van den prijs dier 1 kool tot stand gebracht zou kunnen wor den. 4. dat dat hof niet later dan 31 October 1920 verslag doet van zij® bevindingen. 6. dat aoodra het verslag gereed is voor de regeering en het publiek, het mee- de&eidarapport, indien er ee® is. door de regeering wondt aanvaard. 6. dat een bevoegde commissie wordt ingesteld om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de verminderde pro ductie en voorstellen te doen om de pro- ductae te verbeteren. 7. diait het .voorstel der controleurs der steetlkoolnmltaBtorie. behelzende dat het caotasdh stelsel van loorasbetalrijur in de «teenkoohmüusfcrie aan een onderzoek zal wonnen émdemvionpen met het doel moder- j^oaosctalen in te stellen. wontt aawre- Hierna heeft Hodnee Wtooeris uitire- Hii aaide dat de controle beteakende. ,dat wij de in- dlwonen. Wat «ij ttians ter tafel bobt «- ibraoht, aldus verttfaanie minister Home, is stetlln een vorderin* in dn ricAtinn van een vreedzame oplossinn van dit neachil. Het voomtel nou overweninn verdienen, dooh ik meen. Kmc bii voort, dat ik aan de zaak van den vrede een omkemit zou vbzen, zoo Ik mii niet terstond uitonrak ir "dn van unv voorstelen. Ik moet on- verklaren, d ronduit het vraagstuk van de geen andere wii.se van beslissen js dan die. waar door het reeds besdist is. Het schiint der negeermg toe, dat nu het narlement zich reeds met deze bijzondere quaestie heeft beziggehouden, er geen ruimte is om een eoort hof te beapesmea. om opweuw een onderzoek terzake van dit vraaarstnk in te stelden. van het der controle, zeide Sir- Robert Horne. dat de regeerimjf nooit of te nimmer de bedoe ling heeft gahad, de controle on de steen kootprijzen op te heffen, zoolang het heer schande verschil bestaat tusschen de ex- pontBteenkootnriizen en de in Engalami be taalde nriiaen. Ovengaande tot den looneisch. zeide de president van den Board of Trade te mee nen, dat de vasaooppeling Vaa dezen elseh aan de opmerkingen in zake de nroductie. een middel was om tot een vredelievende oplossing te geraken. Diit was heit bcsli sonde punt. Er is niets zoo bolanartik vo( den bloei des lands, aldus de minister, dain een goede productie van steenkool. Be conferentie, die in den namiddag plaats had, was gewtid aan de loonquac; tie. Te dezer zake kwam men op een pun dat zeer dicht het itoode punt nadeivie. daa. toen Sir Rdbert Horne verklaarde, dat de regeering bereid was, den lootievsch aan de uitspraak van een onpartijdig ihof te derwornen, SmiBie antwoordde, dat de loomsveiihoogihig zou moeten worden gere- ke'ld vóór de andere punten aan de orde wenden gesteld. Het uitvoerend comité der «niinwortiers kon oj. de voorstellen niet voor een vergadering van afgevaardigden brengen, indien het niet het resultaat van den looneisch kon overleggen. Een gede legeerde zeide: Indien u toelaat dat wii vandaag weggaan, zullen w-ii niet met de zelfde voorwaarden terugkomen. Beslwter werd echter, de biieeOkomst te schorsen. Na de conferentie ging Sir Robert Horne met den premier confereeren. En Lloyd George gaf te kennen dat aan den oisoh van onmUHelliike loonnverhooging niet kan worden voldaan, waagop Similiie weer liet weten, dat men dan wel met con- fereeren kon uitscheiden. Be mijnwerkers willen, nil zï den einch van prüsverlagmg ook niet. toen Sir Robert Horne gisteren met het voonsitel kwam dat iedere vermeer- kerwtis tot een herziening van den gehee- fen toestand moest leiden. Hii stelde voor, dat voor elke ton, die boven een zeker vast- pesteM aantal werd gedolven, de miinwer- kérs een loonsverboogtog zouden kriigen. Smilhe wegerde, namens de mtinwer- fceits. om het voorstel tie overwegen om een lichaam in te stelten, ten einde te trach ten de productie te bevorderen, tenzii er onmadtteMiik een loonsverhooging zou wor- --- at het terrein van den etend zicih thans uitsluitend op heit gebied van de Uoonsvehhoogii Gwlittu staat aan de «Me der arbeiders. Is At haast geen bewijs, dat de arbeiders hebben gewonnen. Op de conferentie die Gioüttü te Turijn met vertegenwoordigers der metaalarbeiders en der indlietrleelen reeft gehad, deed de Italiaansohe minister president een beroep op de indosti-ieeien. cm de efadien van de ar-beidem aangaande controle in de fabrieken in te willigen en «een verdere maatregelen tegen da arbei ders te nemen. De induistriëelen beperkten i tot kennisneming van de verklaring van Giolitti. De Italioansche oremiler heeft alzoa zich openiiilk aan de zijde vrm de arbeiders ge schaard. Aan een medewerker van rlo -G>r- nere dalla Sera" verWlaarrie Giolitti. dat radicaie lerziening van de betrekkin gen tuasoben het karwrtii.al en arbeid plaats vond. In dezen tijd kon niet langer het V m toegepast worden, dut één man zou mamdeeren en dat tienige duizenden an deren zou Isn moeten gehoor/urnen zonder de minste controle te kunnen uitoefenen over z" «en behandelen V«flgiiva, are voorezec- van de controle is noodzakelijk, opdat J® ow werkvolk dettzeifden levensstan- i genieten zoowei in de i als in de grootere of rlikere r sooiitgeiiüe Massen "gfcl want dat er moeet ziin een i «m&hLiSe,SSjan 'k" «•«^mol noodiig hêS°uitddez" wijzen, dat m 0üdee»aar" was ver- Ie p, derhaiwlelingea te Kelwario thans begonnen zyn en hoop geven dat men het spoedig met elkaar eens zal zyn. Wat niet wegneemt, dat ook nog legerberichten over gevechten sschen beide narfcfipTi inlrnmen De kwestie-Wilna houdt vooral de open bare meening beiig. Men denkt over t a Igemeen, daf de rech ten van Polen op Wilna in geen enlkel geval door de wapenen zuil en worden verwerke lijkt. Het lot der betwiste gebie den zou slechts kunnen worden geregeld door een volksstemming, die wij was van eiken mili tairen druk, of door ei -n Poolsch-Lith ausche overeenkomst, welke de nationale Poolsche rechten waarborgt op e.sn wijze, waardoor Lithauen hervormd wordt in een fedi>ralis- tischen staat. Het sprerikt vanzelf, dat Po len geen inmenging van Rusland In de Poolsch-Lithausche asm gelegenheden zal 'g h ren bezig gehouden met h' et voorstel tot be scherming van de Duitse he onderdanen in Opper-Silezië tegen het g ewelddadig optil den der Polen. In dit v< jo rstel wordt er bij (Ie regeering op aangedrongen, er voor zorg te dragen, dat de volksstemming in deze provincie geschiedt overeenkomstig de be palingen van het verdrag van Versailles, en er tegen te waken, dat de provincie, door toedoen van Polen, voor Dultschland ver loren gaat, zonder dat een volksstemming helft plaats gehad. Na uitgebreid debat is het voorstel aan genomen; alleen de onafhankelijken stem den tegen. Millerand stelde gisterenochtend den mi nisterraad in kennis van het ontslag van President Deschanel. Het parlement is tot een buitengewone zitting op 21 September bijeengeroepen ten einde kennis te nemen van de boodschap van Deschanel. Het con gres zal Donderdag of Vrijdag te Versailles bijeenkomen. Medische Brieven, Longontsteking, II. Wij hebben den vorlgen keer met elkan der nagegaan welke bacterie deze ziekte doorgaans veroorzaakt en welke nevenom standigheden hierby eveneens een groote rol spelen èn zijn werk vergemakkelijken. Thans ligt de vraag ter beantwoording voor ons, op welke wijze de Pneumococcus de longontsteking te weeg brengt. Wanneer wy één of andere aandoèlung hebben aan de luchtwegen, die op een infectie berust en waarby dus bacteriën in 't spel zyn, dan denken wij onwillekeurig allereerst aan het feit, dat deze met de ademhalingslucht naar binnen komen en als wij dan in het slijm, dat zich in den mond en keel van gezonde personen bevindt, soms deze boosdoener by nader onderzoek vinden, dan worden wy in deze meening in aanzienlijke mate ver sterkt. Hebben wij nu met buitengewoon kwaadaardige en krachtige bacteriën te doen, dan zullen wy zonder twijfel onder de meest gunstige omstandigheden de dupe worden, wanneer deze met den luchtstroom medegevoerd wordeft en in onze longen te land komen. Is het een wat goedaardiger soort, dan zal onze algemecne weerstands kracht een belangrijk woordje meespreken en is deze laatste op één of andere wyze, zooals ik den vorigen keer besprak, n.l. door kouvatten, alcoholmisbruik etc. verzwakt, dan zullen wij in dat geval eveneens den tol moeten betalen. Bij een patiënt(e), die lijdende is aan longontsteking, vinden wij niet alleen de bewuste bacteriën in de longen, doch ook in het bloed en op die wijze is 't ook ver klaarbaar, dat de lijder (es) zich in 't alge meen zoo buitengemeen ziek gevoelt, terwijl het tevens duidelijk wordt, hoe de Pneumo coccus ook in andere organen te land komt. Hy wordt n.l. met den bloedstroom medege voerd door het geheele lichaam en nestelt hy zich in dat orgaan of in die organen, waar de beste bestaansvoorwaarden aan wezig zijn. Wy willen thans overgaan tot de bestrij ding van de wijze, waarop deze ziekte zich gewoonlijk voordoet. Al is deze geen con stante en al kunnen we bij de beschrijving van het verloop van één of andere ziekte nooit muurvaste regels geven, toch zal het u zonder twijfel wel intereBseeren hiervan iets meer te vernemen. Gewoonlijk nu open baart de longontsteking zich plotseling, ja zoo plotseling, dat de patiënt(e) u niet zel den het uur kan zeggen, waarop hy (zij is ziek geworden en niet meer tot werken in staat was. Men is druk en opgewekt aan den arbeid, doch plots krygt men een koude rilling en vanaf dit oogenblik gevoelt men zich zwaar ziek en moet men, hoe gaarne men ook aan het werk zou willen biyven, alle vryheid staken. Gewoonlyk gaat deze misère gepaard met braken en heftige hoofdpijn, zoodat men, zooals u begrijpen zult, zich onmiddellijk te bed moet begeven. Is men niet thuis, dan is een vervoer per as meestal noodzakeiyk, daar de patiënt(e) met den besten wil van de wereld niet te voet huiswaarts kan keeren, tenzy men vlak naast het kantoor of de werkplaats woont. Zoo u ziet is deze ziekte uitermate geschikt niet om u vrees of angst aan te jagen, doch alleen om u te doen inzien, dat ons welbe vinden aan een stroohalmpje hangt. Wan neer wy gezond zyn, beseffen wy doorgaans maar ten deele welk een groote schat wy iederen dag met ons mede dragen en daar om is hetgoed een oogenblik hierby stil te staan, daar wy allen jong en oud, ryk en arm aan dit gevaar bloot staan op elk uur van den dag, want het stroohalmpje kan ieder oogenblik breken. Meestal komen na deze algemecne ziekteverschijnselen, die ik u zoo even genoemd heb de meer plaatse lijke, n.l. dieafhankeiyk zyn van het ziekte proces, dat zich in de longen zelve afspeelt en niet zelden ook in het borstvlies, dat de longen aan de buitenzyde bekleedt. Men gaat n.l. eenige uren later, soms den vol genden dag wat hoesten, dat gewoonlyk zooveel mogelyk ingehouden wordt, daar elke kuch een stekenden pyn m de zyde te weeg brengt. Meestal veroorzaken zelfs de gewone ademhalingsbewegingen deze pynlykheid, hetgeen tot gevolg heeft, dat men vry oppervlakkig, doch sneller gaat ademhalen. Een paar dagen later geeft de patiënt (e) by het hoesten een buitengemeen typisch sputum op, dat een karakteristieke kleur vertoont en gewoonlyk aangeduid wordt als „rotskleurig". Ook de urine krygt een eigenaardig aspect en ziet er zeer don ker uit, het beste te vergel yken met zwaar donker bier. Het spreekt van zelf, dat dit ontstekingsproceB, dat zich in onze longen afspeelt, gepaard gaat met een verhooging van onze lichaamstemperatuur, die soms zeer aanzienlijk kan zijn, terwijl een zeer snelle polsslag niet uitbiyft. In zulke ge vallen verliest de patiënt (e) soms het be- wustzyn geheel of gedeeltelyk en gaat yien. Zoo u dus ziet brengt de longontsteking niet zelden zeer veel misère met zich mede en zullen we den volgenden keer nagaan hoe dit alles in het meerendeel der gevallen af loopt. LAND- EN ZEEMACHT. Garnizoensverwissekngen. De Minister vun Oorlog is, volgegue de Avp. van plan de VlIIe inf.-bri- gade In haar geheel te Arnhem in garni zoen te doen houden. Tn verband hier mede wordt het infanteriegarnizoen De venter en Doesburg opgeheven. Do kazerne to Doesburg wordt be stemd voor opleidingHochool voor do Politietroepen; die te Zutphen voorde Je eomp. wielrijders. Do cavalerie to Zntfon komt le De venter tn garnizoen. Hot korf» rijdende artillerie zuil lilde nis garnizoen krijgen. Kon. Nod. Br«ndw«ervemnlglng. Brandgevaar in electriache installatie*. Op het voortgezet congres hield de heer J. de Clercq een voordracht over brandge vaar in electrische installaties. Spr. wees er op, dat ten aanzien van dit onderwerp by deskundigen sterk uiteealoo- pende meeningen sUn waargenomen. Vooral in de beginperiode der electro-techniek heeft men het brandgevaar in electrische instal laties overschat. Met de meerdere ontwikke ling dier techniek nam de vrees voor brand gevaar door electriciteit weer af. Voornameiyk in de laatste jaren evenwel zyn wat betreft brandgevaar in electrische installaties zonderlinge en onverklaarbare waarnemingen gedaan. Volgens de Electri cal World heeft in 1918 de schade door branden van electrischen oorsprong bedra gen 894.785 dollar meer dan in 1917 en 4.220.874 dollar meer dan in 1916. Men staat nog voor tal van onopgeloste vraagstukken. Spr. ging daaran over tot een uitvoerig overzicht van een electrische in stallatie. Het brandgevaar in zulk een in stallatie js te onderscheiden in een primair dat zyn oorzaak vindt in de warm te-ontwik keling door den electrischen stroom; voorts een secundair brandgevaar (gevolg van sto ring van electrischen aard, als kortsluiting, overspanning of bliksem-inslag). Dan is er nog een indirect brandgevaar, veroorzaakt door de aanwezigheid van brandbare of ex plosieve gassen (in my nen, accumulatoren, ruimten enz.), die door vonken, welke bij het bedienen van schakelaars e.d. optreden. In byzonderheden werden door spr. deze vormen van brandgevaar uiteengezet. Met eenige voorbeelden toonde spr. aan, dat het inderdaad mogelyk is, dat in een electrische installatie die deugdeiyk gekeurd is en die men in alle opzichten veilig acht, op zeer onverwachte en vrywel onverklaar bare wUze, brandgevaar ontstaat, dat in dien het niet tydig wordt opgemerkt, by de aanwezigheid van brandbare materialen zeer ernstige en verstrekkende gevolgen kan hebben. Spr. komt tenslotte tot de volgende con clusies: lo. dat een zeer scherpe keuring en toe zicht op alle electrische installaties ge- wenscht is; 2o. dat het brandgevaar hierdoor in hoo ge mate wordt beperkt. 3o. dat desalniettemin nog telkens weer gevallen worden waargenomen, waarby on der zoo onverklaarbare omstandigheden brand door electriciteit is veroorzaakt, dat het ter wille van de veiligheid alleszins ge- wenscht is aan het naspeuren van de oor eaak en aan de mogeiykheid van het voor komen van deze storingen zooveel mogelyk aandacht te besteden, in welk opzicht voor de electro-technici nog een zeer ruim ar beidsveld open ligt. Brandproeven. Op het terrein der Arnhemsche IJsclub zyn gistermorgen brandproeven genomen met bluschapparaten, welke door een talryk publiek bygewoond, een uitstekend verloop hadden. Er waren vele autoriteiten op brandweergebied uit vele Nederlandsche ge meenten, tal van bouwkundigen, terwyi bo vendien werden opgemerkt de burgemees ters van Eindhoven en van Amersfoort. Op het terrein waren opgesteld een reeks kleine houten gebouwtjes van een schuin afloopend dak voorzien en van onder geheel open, die huisjes waren van verschillende soorten dakbedekking voorzien en achter eenvolgens /werd elk houten gebouwtje het zoudenr prachtige kippenhokken geweest zyn aan een brandproef onderworpen ten einde na te gaan hoe lang de bedekking van het dak den stryd tegen het vuur uithield. Het pannendak bezweek na 9 minuten 15 seconden. Als criterium werd aangneomen het oogenblik, dat de vlam aan beide zyden uitslaat. Het leien dak hield het langer uit, wel brandde na 25 minuten de zyde waar de leien op latten wareé gelegd door, maar niet de geheel beschoten kant. De proef werd daarop gestaakt. Het/zinken dak begon aan de latten-zyde reeds na 5 minuten door te smelten, aan den beschoten kant bleef het zink intact. Een dakbedekking van dubbel asphalt leverde een verrassend resultaat; het asphalt bood weerstand, na 25 minuten werd de proef gestaakt. Zoo volgden nog meerdere soorten aan dakbekleeding, welke aan een brandproef werden onderworpen. B(j den stevigen Zuid-Westenwind sloegen de vlammen lustig uit de houten gebouw tjes; na afloop van elke proef was het blus- schingswerk in een paar minuten verricht. Tegel(jkertyd werden ook proeVen genomen met den Pyrenebrandblusscher, waarvan de •erking werd gedemonstreerd op een em mer met brandende benzine, brandend car bid, brandend celluloid, brandende teer enz., het meest hardnekkig waren de vlammen, welke uit een kluwen brandende filmstroo- ken sloegen. Ten slotte werden ook deze me^ het kleine apparaat gedoofd. Het blus- schen van een auto-motor, waarop benzine was gegoten, die daarop werd ontstoken, vormde een der meest interessante demon straties. Vervolgens werd aangevangen met de demonstratie van het schuimblusch pro cédé. Prins Hendrik heeft een bezoek aan de Brandweertentoonstelling gebracht. By die gelegenheid werden met verschillende auto- brandspuiten in den tuin demonstraties ge geven. BINNINLAND. Nederland tn België. Reedt* werd gemeld, dat de Belgische minister president Delacroix, die steeds voor toenadering tot Nederland was. thans, rfu hij ad interin Buiteid. Za ken Iteheert. ernstige pogingen iu het werk stelt om zoo spoedig mogelijk de hesprekingeu met Nederland voort te zetten. [f de Bruaaelaohe correspondent van de „Maasbode" goed Ingelicht, dan heeft do Belgische premier reeds officieus in lien Raag doen potsen, om degevoe Ier» der Nederlamlsohe regeering te kennen. 1 >o Belgische per* houdt zich direct bezig met de mogelijkheid van hervat ting der besprekingen. Referring «opdracht. Mr. J. Llnihlirg. advocaat en procu reur te 's-Gravenhage en lid van Ge deputeerde Staten van %uld-Holiand, vertrekt morgen naar I'artj», oin als Ncderlandsch gedelegeerde zitting te nemen in de arbitrale commissie voor de beslissing over mijnaanrtoraken in .Slaroceo. Mr. Th. Heyligers, referendaris san het Ministerie van Buitoniandsche Za ken, is aan dezen arbiter toegevoegd LUCHTVAART. Noodlanding paatvU««tttJjr. Het postvliegtuig No. 25 van de lijn Hamburg— Amsterdam heeft gistermid dag ruim 5 m*r ln de ï.g. w<$eteii. achter de woning vntai dwi hurgemees lev van Wierden. een noodlanding moe ien doen. Vermoedelijk door de zware stortbui, wunrin de landing volbracht werdj mislukte deze. zoodat de machi ne schade heiiep aan een vleugel en de propeller vernield werd Een flink gat was in drtn grond geslagen. Do be stuurden van het vliegtuig, die zijn post bestemming per trein doorzond, bleef ongedeerd en liet onmiddellijk een begin maken met het demon toeren der machine. RKCHTZAUN. De Rotterdamsohe rechtbank sprak den chauffeur D., die bij de aanrij ding van den hoofdcommissaris, den heer Sirks, op 30 Maart de vrachtauto bestuurde, vrij Do bestuurder van de aangekoppelde auto, K werd tot twee maanden hechtenis veroordeeld. LAND- EN TUINBOUW. KiikslamlbouwwinUrMJiooL B en Wvan 1 lordrecht stellen aan den Raad voor te besluiten tot den1 houw van een Rijkalatwibouwwinter- echool, waarvoor een offer van de gemeente gevorderd wordt van I 50000. De Minister heeft toegezegd, dat het riik 3/4 zal betalen van hetgeen de bouw van do school met conciorge- woning meer zal kosten dan f 70.000. (led. Staten willen eerst de aanbeste ding afpachten, vóór zij aan de Prov. Staten voorstellen, het oorspronkelijke aanbod om 1/3 van de bouwkosten tot oen maximum van f 30.000 te dragen, to wijzigen. GMAÜENUDK BBE1CHTMM. Staking te Wonnerveer. Het geheele personeel van de choco ladefabriek Petto heeft het werk neer gelegd; de fabriek is gesloten. l)e di rectie elschte, dat de werklieden we der om 7 uur 's morgens op de fabriek zouden komen, in plaats van 8 uur, wat in don laats ten ttjd de gewoonte was. De werklieden wetigerdott aan de zen elsch te voldoen en willéti niet eerder dan 8 uur op het w«rk komen. De directie heeft besloteto de fabriek le sluiten totdat de arbeiders hebben toegegeven. De staking omvat eenige honderden. De oorsprong aller dingen. Een confectiefabrikant had al lang op een pussend handelsmerk gepeinsd. Eindelijk had hij eenvoudig een appel gekozen. Een van zijn vriondt*» waag de nu de opmerking: -Wat hoeft nu een appel met con fectie te maken?" „Ach vriendje" zeide de koopman modeltjdend„als de appel er niet ge weest was, waar hadden we dan con fectie voor noodig gehad' (Confectlefabri) De lange arm ran het gereefct. Eqh tweetal jaren terug werd oen 14- jarlge loopjongeu la dieast bij efcn bankiershuis te Amsterdam uitgezon den om aan het Damrak hij eeto firnin f 2J0Ü te innen. Nauw had hij het per ceel verlaten, de i 2200 in een tasch met zich dragend, toen hij aangespro ken werd door edn heer, die heen vroeg het geld uf te geven, de firma die het hem juist had uitbetaald, bad de be taling anders geregeld en de som ge sloten in een enveloppe voorzien van verschillende lakken, welke hij den knaap aanbood. Deze ging, niets kwaads vermoedend, op den ruil in. Bij ope- iig bleek de enveloppe een krant in te houden; de firma welke de uitbe taling had gedaan, wist van de ver andering natuurlijk niets af. Het vermoeden viel op een ontslagen looper van het bankiershui», die echter onvindbaar bleef Dezer dagen ifard de man evenwel aan het bureau J. D. Meyerplein binnengebracht als ver dacht van een ander misdrijf. Zijn r* gister vestigde de aandacht op de (Aide zaak, welke hij na eenige ondervra ging bekende. Op zijn inededoelingeii werd nog een ander gearresteerd als verdacht van medeplichtigheid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3