(Ukf*"7" Fa. DE GOEIJ, Regentosseplantsoen 19, Tel. IB. J. KEU, Hotel „DE ZALM". Hl Hof- en Et» „Henderson" 1920, eleftr. zoo goed als nieuw. BIJGELOOF EXCELSIOR MOTOREN JE ADRES V Winkeljuffrouw Firma A. VAN MAAREN Een „Indian' fonkelnieuw. Een „Coulson" B 1 cyl 4 H.P., in prima conditie. Bestel Uw Drukwerk bij :s A. Brinkman Zoon. Gemeenteraad Tan Boskoop. WNinIaSRor<l. dit goedgekeurd. IN im SPi/fHUKK. marktberichten. Dr. J. P. TREUB is verhuisd van Westhaven 48 naar en 2 Modiste's Rijwielmagazijn J. HULLEMAN Burgers E.N.R. en Rover Rijwielen Transport- an Dlanatri|wlalan Groote sorteering BLOEMBOLLEN A. HENDRIKSEN Zonen, Westhaven 31, Telef. 3?4. _ÉL Behangerij, Stoffeerderij - en Meubelmakerij - VERHUIZINGEN. VAN HOORN en DE JONG, Doelenstr. 12, fiouda Gediplomeerd Kapper, Parfumeriën en Toiletartikelen. Wraakneming om een moord. Mm» fiolirijfl uit BatnOvehl aan tu4 j\mr\ Zoonis wij reeds hebban gemeld, hooft een aantal Jongelui, gebelgd over don laflmrtigon moord te Kootvrijkorbroek, alle familieleden van 3en moordenaar uit die buurtschap verjaagd. Thans hob- Ik n zij den ufgoloopen nacht, ook nog een (lexer lodig staande hnizon totaal afgebroken. En toch behoorde deze Woning aan iemand die niets mot den moordenaar of zijn familie had uit te •taan. Spoorwegpersoneel. Gisteren hadden aan het Oontraalbu roau der Nederlandsche Spoorwegen to Utrecht de vertegenwoordigers der vijf gnooto per»oneelorganisatie«i een onderhoud met de dirwtie over het ver strekken van oen voorschot op do ko mende looueherziening. Do directie dool de mede dat eerst de beslissing van den Loottraad, welke de volgende week Woensdag wordt verwacht, bekend moet zijn en dat de directie dan eene «reek biJ^Cbai*, besluit ter zake zal bekendiflaKen." Gisteravond vergaderde alhier de Ge meenteraad. Alle leden waren aanwezig. 1. Opening. 2. Vaststelling der notulen van de verga dering van 26 Aug. Goedgekeurd. 8. Ingekomen stukken, n.lj o. m.: 1. Een adres van de afdeeling Rijnstaat van den Nederlandschen Politiebond om het salaris der gemeente-veldwachters te her zien. Naar B. en W. om praeadvies. 2. Een adres van „de Hanze" om subsidie. Zal worden behandeld by de begrooting van 1921. Goedkeuring van Ged. Staten van geno men raadsbesluiten. Voor kennisgeving Een adres van de N. V. Alg. Motor- en Vrachtbootendienst BoskoopLeiden, om een subsidie van 1000. B. en W. stellen voor op dit adres afwijzend te beschikken. De heer de Wilde zou in verband met de slechte communicatie in de richting Lei den willen voorstellen dat B. en W. een on- derzoek instellen De heer Noest sluit zich hierbij aan, doelende op de verbinding met het Zieken huis. De heer Loef zou de aandacht willen vestigen op het rijtuig zelf. Het voertuig is veel te zwaar, de wegenreparatie kost zoo de gemeente veel. B. en W. zullen inlichtingen inwinnen. 4. Mededeelingen. De Voorzitter doet eenige mededee lingen o. a. betreffende den verkoop van de Centrale keuken. 5. Aanbieding door B. en W. ter vaststel ling van een concept-reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad. De heer Noest heeft een opmerking te gen firtikel 3. Hy zou dat geschrapt willen zien," en artikel 6 van het oude reglement daarvoor willen plaatsen. Bij artikel 4 (stukken mogen niet door de raadsleden meegenomen worden) zou spr. ingelascht wenschen te zien: „niet zonder toestemming van den burgemeester". By stemming wordt het voorstel-Noest betreffende artikel 3 aangenomen met 9 te gen 4 stemmen. Wat art. 23 betreft zegt de voorzit ter, dat daarin geen verandering is te brengen, daar de secretaris de verantwoor delijke persoon is. Het reglement wordt aangenomen. 6. Aanbieding door B. en W. ter vaststel ling van een concept-reglement voor den dienst der gemeente-werklieden. De heer Noest wenscht algemeene be schouwingen. Het concept-reglement is een stap in de goede richting. De boomkwee kers hebben geen vrijen Zaterdagmiddag. Waarom niet? Tevens had spr. graag een scheidsgerecht benoemd van 2 leden door*B. en W. aan te wijzen; 2 benoemd uit de or ganisaties, en een onpartijdig voorzitter. Spr. had voorts verschillende wenschen om in de artikelen in te lasschen. De heer Guldemondt vindt het van de werklieden zeer verstandig, dat zij er niet op staan, al wat door de organisaties naar voren wordt gebracht, opgenomen te zien. Spr. zou willen, dat een werkman in het be zit werd gesteld van een reglement. .Voorts meent spr. dat gemeente^arbeiderslfWen- te-werklieden moeten blijven. Av De heer d e W i 1 d e is over het algemeen tevreden met het reglement. Spr. kan zich wel met het voorstel-Noest vereenigen, doch is persoonlijk tegen 8-urigen werkdag. Voor het normale werk is 10 uur niet te iel; odk den geheelen Zaterdagmiddag acht spr. minder gewenscht. Spr. zou het niet goed vinden dat gemeente-werklieden geen weA 8aarbuiten mogen aannemen. °.e antWoordt de verschil lende Qiröfc*, en stelt voor 10 pCt. van Uel, Joon af te trekken vooi De bedoeling is de verordening in te laten gaan op 1 Januari 1920. Bij de artikelsgewyze behandeling wor- den verschillende wijzigingen voorgesteld. O. m. werd een voorstel-Noest behandeld, dat de gemeente-werklieden, die een jaar onafgebroken in gemeente-dienst zijn ge weest, voor vast worden aangesteld. De heer v. d. Tak wijst er op, dat zulks slechts mogelijk is bij een groot personeel. De heer van Gelderen acht het voor stel eveneens onvoorzichtig. De heer de Wilde wenscht de toezeg- ar*?g',Zar...B- W' dat rastaangesteMen een aatTcst ?d6 toezeKging dal Het mmrstel-Noeet wordt z. h. st. verwor- pen. De heer De Wilde krijgt de gewenschte De heer Guldemondt wenscht dat men zeer sober zal zijn met vergunning te geven om andere diensten aan te nemen. De heer Noest stelt nogmaals de instel ling van een scheidsgerecht voor. De Voorzitter zegt dat elk arbeider zich kan wenden tot den chef van den dienst of tot den wethouder. Is het dan noodig een scheidsgerecht te benoemen? De heer V e r k a d e wenscht eveneens de instelling van een dergelijk instituut. Is dat niet veel eenvoudiger weg om allerlei geschillen te beslechten? De heer v. d. T a k ontraadt de instelling. Hier kent iedereen elkaar; een scheidsge recht zou leiden tot persoonlijke wrijving. Men staat veel vrijer tegenover B. en W. Dé heer de Wilde: Wy kunnen heel ge makkelijk later nog een desbetreffend arti- ken inlusHchen. De heer Noest trekt zyn voorstel In. Het artikel betreffende het verbod van het gebruik van sterken drank onder het werk wenscht de heer Guldemondt te schrappen. De lieden zouden dan misschien misbruik maken buiten den dienst en ar- beids-minderwaardig worden. De heer de Wilde is hier zeer tegen. Drank mag in geen geval onder het werk gebruikt worden. De heer Guldemondt trekt zyn voor stel in. De heer Noest wenscht het aantal werkuren van 58 op 45 te brengen. Dit voorstel wordt met op 2 na algemee ne stemmen verworpen. Een voorstel-Verkade om 's Zaterdags hoogstens 5 uur te werken, wordt verwor pen met op 2 na algemeene stemmen. De heer Noest acht de minimum-sala rissen te laag en stelt voor die met 5.te verhoogen. (Het voorstel van B. en W. is ƒ25.voor vaklieden en 20.voor niet- vaklieden). Tevens stelt spr. voor 5 jaar- ïyksche verhoogingen,van ƒ1. Dit voorstel wordt verworpen met op 2 na algemeene stemmen. De heer van Gelderen zou wenschen dat ook de brugwachters geen byzondere diensten meer bewfjzen. De heer Verkade zou de groep brug wachters willen, brengen onder de groep vaklieden. De heer Guldemondt verklaart zich, gezien de verantwoordeiykheid, hier even eens voor. Eveneens de heer Loef. De heer Jongejan vindt het ook bil lijk, dat deze groep by de vaklieden voor het loon komen. De heer d e W i 1 d e wil den termyn voor de uitkeering aan weduwen wijzigen van 2 in 6 weken. Dit wordt z. h. st. goedgekeurd. De heer Noest wenscht artikel 29 in zijn geheel te laten vervallen (handelende over de gratificatiën). De heer de W, i 1 d e zou juist het recht om gratificaties te geven eerder willen ver hoogen. De heer V r k a d e wil alleen de flinkere arbeiders beter betalen. De heer Noest beantwoordt den haer de Wilde. By de werklieden, die niet vol doen wordt vaak een examen afgenomen. Na discussie trekt de heer Noest zyn voorstel in. Na voorlezing der artikelen wordt de ver ordening z. h. st. aangenomen. De heer d e W i 1 d e dankt B. en W. voor de spoedige indiening van het reglement. 7. Voorstel van B. en W. om over te gaan tot uitloting van obligaties van gcldleenin- gen der gemeente. De trekking geschiedde. 8. Aanbieding door B. en W„ ter vaststel ling van een concept-verordening tot wijzi ging der verordening op de heffing van een hoofdelyken omslag. De heer Guldemondt zou met het oog op de komst van den nieuwen titularis de concept-verordening nog willen aanhou den. De Voorzitter zou den heer Gulde mondt willen voorstellen zijn voorstel in te trekken. De heer Guldemondt meent dat B. en W. nog geen goede verordening kunnen vaststellen; de nieuwe verordening is nog niet afgekomen. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen. 9. Aanbieding door B. en W. ter vaststel ling van een concept-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor den dienst 1920. Goedgekeurd. 10. Voorstel van B. en W. om hen een cre- diet te verleenen voor betaling der kosten der nieuwe brug aan het einde van Reyers- koop. Goedgekeurd. 11. Voorstel van B. en W. om hen te machtigen alsnog stappen te doen tot ver krijging eener nadere grensregeling met de gemeente Alphen aan den Ryn. De heer Brandt: Worden door de be woners nog stappen gedaan? De Voorzitte r meent van wel. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen. 12. Aanbieding door B. en W. der reke ning en verantwoording van de oommissie voor werkverschaffing, en voorstel tot ver hooging van het aan die commissie verleen de subsidie. De heer d e W i 1 d e heeft zich vefbaasd over de manier, waarop met de gelden is rondgesprongen. Is de rekening door een commissie onderzocht? Spr. klaagt over de manier, waarop de administratie is gevoerd. Spr. wenscht de slechte behandeling dezer heele zaak aan den kaak te stellen. Er zyn personen die van allerlei jammerlyk hebben geprofiteerd. Spr. geeft daarvan sprekende voorbeelden. Spr. zal met den grootst moge- lyken tegenzin zyn stem aan het voorstel geven. Hier is met geld op grootscheepsche wyze rondgesprongen. De heer Boekraad sluit zich hierby aan. De heer Jongejan hoort niet tot die lieden, die er uit hebben gesleept, wat kon. De heer van G e 1 d e r e n vindt alles wel een praten achteraan. Spr. bestrydt een en ander in het gezegde van den heer de Wil de, en gaat verschillende uitgaven na. De heer v. d. Tak hoopt dat de wyze, waarop het werk is uitgevoerd geen prece dent zal scheppen. Spr. is voorts overtuigd dat de Geref, Gemeente geen cent meer in rekening heeft gebracht dan door haar is uitgegeven. De heer Guldemondt bespreekt na der de afscheiding door de Gereformeerde Gemeente gemaakt. Het was zuiver een kwestie van persooniyke veiligheid. De heer d e W i 1 d e heeft slechts op en kele dingen de aandacht willen vestigen. Hoe minder er over gezegd wordt hoe bi het is. Spr. stelt voor het crediet in elk ge val maar te verleenen. Na uitvoerige dtiacuB»ie wordt bet voor- Hiel van B. en W. verworpen met 6 tegen 6 stammen. De heer v. d. Tak: Wenscht de raad de conoewientie van deze zaak. dat de com missie thans voor dte kosten moet op draaien? Spr. vindt dit dan beneden cri- tiek. De heer v. Gelderen. De commiaste hee.Pt vedl last van deze zaak gefctul. 13. Voorstal van B. en W. i.z. telefoni sche aansluiting der woning van den ge- meenta-secretaris. De heer Loef: Zou 't niet mogelijk zijn dtet alle raadsleden worden aangesloten. iDe Voorzitter: Als de «omeente in goeden doen was wel. 14. Rapiport van B. en W.. betreffende het door dat college ingestelde onderzoek naar de wijze van beheer der gemeente bedrijven. zulke in verband met de in de geheime raadsvergadering van 26 Aug. 1920 ter aalke gedane mededeedingen. Op verzoek wordt hgt rapport voorge lezen. De heer Brandt: Namens de Leden der OommiLasie tot bijstand in het Beheer der Gomeente-Bedriiven. heb ik de eer als hunne meening uit te spreken: ten le.: Dat zij onder de togenwoordi# omstandigheden, het voortbestaan der Commissie niet wensohdiik achten: ten 2e.: Dat evenwel de Commissie voor genoemde Bedlrijven. zou kunnen besten digd1 worden, indien één der wethouders, speciaal belast werd met het Beheer der Gemeenta-Bedriiven en als zoodanig ook optrad) als voorziter der Commissie: ten 3e.: Dat een dengeliike regeling den Raad dor Gemeente ten goode zou komen, door het verschaffen van inlidhtimgen om trent de Gemeente-Bedriivem. waardoor te vens de discussies meer zakelijk en minder breedvoerig zouden kunnen ziim. Na zeer uitvoerige duscuasie wordt bet rapport, waarin woydt voorgesteld om de commissie van bijstand op te heffen en de verantwoordelijkheid' te laten bij B. en W.. aangenomen. 15. Voorloopige vasbatedlimg der gemeen te-rekening over 1919 en vaststelling der rekenimgon ovër -1919 van de gasfabriek, dc waterleiding, het distributiebedrijf en het Burgerlijk arrribestuur. Weiden na eenige discussie aangeno men. By de rondvraag dringt de heer Gul demondt aan op waakzaamheid bi» de broodprijzen. De heer de Wilde vraaert of B. en W. atappen wellen doen om hier een ihandels- eursus te krijgen. Hierna gaat de veigadering over in ge heime STADSNIEUWS. GOUDA, 19 September 1920. Uit voerpe reen ta>?e boter. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dat van de boter, bereid door producenten, die zich schriftelijk hebben verbonden tot nakoming der verplichtingen, hun ingevolge artt. 1 ert 2 zyner beschikking van 15 Aug. 1919, opgelegd, zal mogen worden uitge voerd 15 pet. der productie over de week van 5 tot 12 September j.l. Witte Bioscoop. De Witte 'Uiyleóop opent deze weëk haar prógmmma mei een interessante \Veekre- vué. Als tweede nummer geeft ze iets van zuiver Nedtetlandschen bodem, n.l. een ge kleurde opname van een boottochtje door het Noord-Höllandsch Kanaal van Amster dam haar Volendam. Ook in Volendam zelf geeft deze film een aardig kijkje. De beide hoofdnummers van deze week „De vrouw, die God vergat" en „een Pech vogel" zijn zeker als combinatie zeer goed gekozen. Het eerste is een meer angstig spel, tydens de verovering van Mexico door den Spanjaard Corter op het hoofd der Azteken, koning Montezoema. Het is volkoihen juist, zooals het pro gramma vermeldt, een filmweek van groot- schen opzet met een overweldigende ensce- neering. Een kort tusschennummer, een op name op acrobatisch gebied, voert tot het andere hoofdnummer, dat weer eens doet genieten van ijzersterke menschen en ach tervolgingen door politieagenten en recher cheurs. De hoofdpersoon weet ten slotte zijn doel te bereiken, en zyn dulcinea te bemachtigen, al moet hij er zich vele ontberingen en zelfs een reisje naar Mexico voor getroosten. Het geheele programma is met zorg ge kozen; d eexplicatie is prettig en de muziek is goed, zooals altyd. Besmettelijke ziekten. n de week van 11—18 September werd aangifte gedaan van: 1 geval Diphtheritis, 1 geval Scabies, 11 gevallen Febris Ty- 10 uit Gouderak. Wijziging Statuten. In het bijvoegsel tot de St. Courant No. 181 zyn opgenomen wijzigingen in de Sta tuten van de Naamlooze Vennootschap de Goudsche Machinale Garenspinnery te Posteryen en Telegrafie. By den dienst der posteryen en telegrafie is met ingang van 1 Sept. j.l. overgeplaatst van 's-Gravenhage, inspecteur naar kan toor Gouda de hoofdcommies M. J. Baak. Zangvereeniging Caecilia. Naar wy vernemen, zal de Gemengde Zangvereeniging „Caecilia", directeur G. v. Spengen, op Dinsdag 19 October a.s. weder een concert geven in den Nieuwen Schouw burg. Uitgevoerd gullen worden: „der Ostermorgen" van S. Neukomm en „die Kreuzfahrer" van Niels W. Gade; beide werken voor soli en koor. Als solisten zul len medewerken mejuffrouw Mia Pelten- burg, sopraan uit Haarlem, en de heeren Louis van Tulder, lyrisch-tenor van de Na tionale Opera, den Haag en Max Kloos, ba riton uit Hilversum, terwyl het accompag nement weder in handen is van onze stadge- noote mejuffrouw Nelly van Triet. De solis ten zijn voor Gouda meest geen onbekenden, behalve mej. Peltenburg. De heer van Tul der is door zUn optreden bij de opera bekend genoeg. De heer Kloos heeft ons gisteren reeds de gelegenheid gegeven met zUn stem kennis te maken. De derde soliste belooft veel voor dit concert. Het Maarlemsch Dagblad schfteef over mej. Peltenburg: Van de 4 Bolisten was de sopraan mej. Mia Peltenburg beslist schit terend, dat was zingen, dat was muziek. Herman Rutters schreef in 't Handels blad: in 't bizonder noem ik de sopraan mej. Mia Peltenburg, wier vertolking der l>énoreparty vooral vocaal een verraasend mooie prestatie wua...." Het Gemeenteverslag over 1919. XII. Openbare veiligheid. Het personeel der gemeentepolitie bestond op 31 Dec. 1919 uit: 1 commissaris, 1 in specteur, 1 onder-inspecteur, 1 klerk, 1 hoofdagent-rechercheur, 3 hoofdagenten, 16 agenten le klasse en 20 agenten 2e klasse, waaronder 2 vacatures. Den len Januari be droeg het aantal agenten le klasse 12 en agenten 2e klasse 16, waaronder 5 vacatu res. De uitbreiding van het corps met 10 man was noodzakelyk omdat met ingang van 1 April het drieploegenstelsel werd inge voerd. Allen, behalve de klerk, deden zoowel nacht- als dagdienst. Er werden in 1919 door die oolitic b >- handekl 1098 zaken waarvan 200 vallen onder „misdrijven" en 889 onder overtre dingen. Onder de „imisdtiiven" behoorden o.a. 87 gevallen van dieftatal en strooperii, 21 van verduistering, 19 van mishandeling en 13 van bedrog; onder de overtedingen behoorden o.a. 322 overtredingen in zake de motor- en riiwielwet, 232 van de alee- ineene ooldlfcieverordening en 142 wegens openbare dronkenschap. Dit laatste cijfer iwas in 1918 75 en in 1914 143: we ziin in düt opzicht dus weer tot het oude cijfer djïn vóór den oorlog teruggekeerd. •Ömtrent deze ciifera zegt het verslag Al moge by het nagaan van bovenstaande cyfers biyken, dat de vermindering van het aantal misdrijven is toe te schrijven aan de mindere gelegenheid tot overtreding van de Distributiewet, toch is het aantal, ver geleken by 1914, nog verdubbeld, waardoor ook te Gouda de toeneming der criminaliteit blijkt. Als gevolg hiervan deed het gebrek aan plaatsruimte op het hoofdbureau van politie, waar het agenten-wachtlokaal te vens dienst moet doen als wachtkamer Foor het publiek, verblijfplaats van bedelaars, aangehouden minderjarigen, verdachten ty dens de te houden instructie, ïyders aan be- smetteiyke ziekten, enz., zich nijpender ge voelen. De verdubbeling van het aantal overtre- bü dingen is hoofdzakelijk het gevolg van het ij na negenvoudig overtreden van de Mo- »or- en Rywielwet voornamelijk toe te schrijven aan de intrekking van den tydeiy- ken maatregel op grond waarvan men bij lichte maan zonder licht mocht rijden. Be denkelijker lykt de toename van de open bare dronkenschap. Binnen de gemeente werden over het ver slagjaar 4 zelfmoorden gepleegd en kwamen 7 grootere en 13 kleinere branden voor. Over de grenzen van het Rijk werden 2 vreemdelingen gedirigeerd, terwijl aan 830 nachtverblijf, voeding en vrye overtocht werd verleend. Ter controleering van de naleving van de Arbeids- en Veiligheidswet zyn 370 inspec tiën gehouden. Ér werden 65 gevallen Van overtreding der Leerplichtwet behandeld en by proces verbaal geconstateerd. Aan het politiebureau werden 1183 voor werpen als gevonden aangegeven en 32 val- sche geldstukken gedeponeerd. Tenslotte werden door tusschenkomst van de politie afgegeven 9 binnenlandsche pas poorten ,80 bewijzen van goed gedrag, 71 vergunningen om te venten en 24j) vergun ningen tot het geven van publieke vermake lijkheden. (Wordt vervolgd.) ALPEN a. d. RIJN. Aanbesteding. Te 's-Gravenhage heeft de architect W. Verschoor naméns het bestuur van de Ver- eeniging „Openbaar Belang" aanbesteed het bouwen van 139 woningen en 1 winkel wo ning op een terrein aan den Parallelweg. Het laagste hadden ingeschreven G. Bergs- hoef te Alphen a. d. Ryn, voor: ingeval A (wanneer de schade onafhankelijk aan den wil des aannemers, door storm enz., hem wordt vergoed) ƒ725.000; ingeval B (wan neer de schade voor rekening komt van den alle timmerwerk buiten Den Haag mag worden vervaardigd) ƒ715.000; in geval E aannemer) 5 pCt meer; ingeval C (wanneer (wanneer deuren en lijstwerk in den Haag moeten worden gemaakt) ƒ5000.— meer. Gebr. van Boven te Rotterdam, voor inge val D (wanneer het timmerwerk ter be schikking van den aannemer wordt gesteld) 610.000. BERGAMBACHT. Ds. P. KruUt te Staphorst heeft bedankt voor het beroep by de Ned. Herv. Kerk alhier. Een stier van den landbouwer D. C. Os- kain alhier, die zoo woest en gevaariyk was geworden, dat hy baas en knecht beiden door het land had geworpen, werd om erger te voorkomen, op de plaats doodgeschoten. BOSKOOP. Ine de aandeelhoudersvergadering der N.V. Kranenburg's Stoofbrikettenfabriek, alhier, werd besloten geen dividend uit te keeren. De heer J. D. A. Sneep, stelde zich niet herkiesbaar als commissaris. Iy diens plaats is tot commissaris gekozen de heer W. Kranenburg, terwyl met ingang van 1 Oc tober de heer H. Splinter tot directeur der N.V. is benoemd. Tot onderwijzeres aan de R. K. school te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer) is be noemd mej. W. F. L. van Ettinger, alhier. CAPELLE o. d. IJSSEL. Ds. T. H. van Oosten uit Woudsend heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente aangenomen. GOUDERAK. Gisteren hebben enkele jonge dames in onze gemeente gecollecteerd langs de hui zen voor het ongelukkige gezin, dat thans verpleegd wordt ln het van Iterzon Zieken- EEN OUD LIED. (Van modern standpunt bezien.) Wij leven vrij, wij leven blij Op Neerland's dierb'ren grond. Ofschoon te wenschen blijft wel iets, Sinds auto en ook motorfiets Als gold een menschenleven niets, Vermoordt of zwaar verwondt, Wij leven vrij, Nvij leven blij Op Neerland's dierb'ren grond. Maar jammer is 't, dat telkens weer De fiscus vraagt om altijd meer En trots protest en fel verweer Steeds nieuwe bronnen vond. Wij leven vrij, wij leven blij Op Neerland's dierb'ren grond. Schoon 't met de vrijheid treurig staat Sinds hier ook 't proletariaat Met eischen veel te ver soms gaat Waardoor veel strijd ontstond. Wij leefden vrij, wij leefden blij Op Neerland's dierb'ren grond. Doch al die „maren" en nog meer Verdreven „vrijheid" van weleer En hebben „blijheid" evenzeer Ook doodelijk gewond! ARN. VAN RAALTE Jr. huis te Gouda. De schoolkinderen gavt allen ook een bydrage voor dat doel. HAASTRECHT. In eens aan het doel. Gisteren vischte een amateur met een deegje in de IJssel naar een aasvischje en ving in plaats van een aasvischje een snoek van ruim een halve kilo. BU den landbouwer G. van der Heeden, alhier draagt een Ooms kinderen boom voor de tweede maal vrucht. Gisteren vergaderde het college van B. en W. tot het opmaken van de begrooting voor 1921. Suikerkaarten. De suikerkaarten voor het vyfde tijdvak zullen worden uitgereikt op Woensdag 22 en Donderdag 23 September a.s. van 9—12 uur ten Raadhuize. OUDEWATER. Mej. W. S. Zabel, onderwyzeres aan de openbare school te Hekendorp is te Amster dam voor de hoofdakte geslaagd. f Onze gemeentebode J. J. Merks had met de leden der Burgerwacht, die te Breda aan den schietwedstrijd zouden deelnemen, een nog jonge postduif ter oplating mede gege ven. Te 12 uur lqsgejaten te Breda, arriveer de de duif reeds te 2 uür alhïèr. HYGIëNE. Gezondheidstoestand. Gedurende het tydvak van 18 Juli tot en met 14 Augustus 1920 werden aangegeven: 159 gevallen van febris typho'idea, 401 ge vallen van roodvonk, 333 gevallen van diph- terie, 7 gevfcllen van nekkramj/en 2 geval len van dytanterie. Vergeleketj met vorige weékgemiddelden blykt, dat .'[febris typho'idea \n roodvonk toenamen y^t resp. 22 en ruim 7 pCt., ter- wijl dipht*rie afnam met ruim 2b pCt. Het aantal aangegeven gevallen van -besmette lijke ziekten in het hier boven genoemde tydvak was zeer helangrUk lager dan in het overeenkomstige tydvak van 19J6 (326 fe bris typhoïdea, 859 roödvonk «t» 444 diph- terie). De sterfte in het Ryk in Juni 1920 was 10.10 p. 1000 van de gemiddelde bevolking; ze was derhalve 0.75 p. 1000 lager dan in Mei te voren, doch 0.96 per 1000 hooger $lan in Juni 1919. De zuigelingensterfte bedroeg in Juni 1920 53.08 per 1000 levend aangege- venen. In Mei 1920 had ze 65.84 en in Juni 1919 61.79 bedragen. In Duitschland werd gedurende de weken tusschen 6 Juni en 10 Juli 1920 een steeds toenemend aantal gevallen van dysenterie aaneggeven en wel resp. 59, 89, 107, 170 en 336 gevallen. In het westelyk deel van Noord- en Midden-Duitschland werden ge durende de hier boven genoemde weken ge vallen van dysenterie gemeld in de regee- ring8districten Osnabrück, Lunenburg, Munster, Aken, Dusseldorf en Keulen. Over het algemeen gaven de sanitaire be richten, die omtrent den gezondheidstoe stand in het Buitenland gedurende Juli en het eerste gedeelte van Augustus geraad pleegd konden worden, een niét ongunsti- gen indruk. Belasting op reinheid. Velen onzer lezerB zullen getroffen zijl door het bericht in de dagbladen, d»t in onlangs van het Departement van Finan ciën uitgegaan voor-ontwerp eener Weelde belasting, badkuipen benevens bad- en warmwatergeysers belast worden met 10 pCt. van de waarde. Den 28en Augustus j.l. werd juist de algemeene vergadering der Nederl. Vereeniging voor Volks- en School- baden gehouden. Geen wonder dat deze zaak daar ter sprake kwam. By acclamatie werd de volgeiide motie van Prof. Slees- wijk aangenomen: „De vergadering enz., vernomen hebbende, dat een wetsont- wetp-weeldebelasting vanwege het Ministe rie van Financiën ter kennisneming is toe gezonden aan Kamers van Arbeid en andere lichamen, van meening dat badkuipen met toebe- hooren niet onder voorwerpen van weelde mogen worden gerekend. verwacht dat het Bestuur in deze waak zaam zal zyn en noodigt het uit, alle zoo danige maatregelen te nemen als door de omstandigheden geboden zullen zyn, om te verhinderen dat badinrichtingen in den nimMi aki onder wooldobolMtlng •fJPïial ow tot do ordo van dan dag." *s===== SPQBT. VOETBAL. 1 Wodatriidprogramma roor Zondag. Westoliiloe afd. le klaaae. a-Bterdam: Soantaan-tAlax. V. V. A.—Gparta. Kauw Wit—Haartem. wdrèdit: D. P. C.-H. B. S. Ownraiwnktaaae. ibKeHtam: R- f. CriW. P. C. SThmk: Q»ok-HS. V. V. fljveraom: Oood-.Ptó»oord. jjBiuiden: Storapwele-Aï. F. C. Govslf-Olynnrin* Sn: A- W-4V*toria. fcefet: Zeistarilülvewum. ntrechlt: Vel»*—O. O. Haag: V. U. G.-iHercutes. Reserve 2e ldaaae. Gouda: Olympia II—iH.-D. V. S. II. 3e klasse E. rtmirlift- T. O. P.TranvaKa. Overzicht. n- wedstrijd Goud*-Olymnia is dit sei- )Êom al e«n heel vtwe attractie voor r~tballend Gouda. Vorór seizoen waren helde jdoegen reeds ingespeeld, terwijl Jjhyw deze ontmoeting voor ieder de De verrichtingen van ..Gouda" hebben m steeds kunnen vcflgen. Zij heeft geen -stoten seizoen gekend, maar aldoor «re- Toch moeten we consfcafceeren diat er giet voldoende aandacht speciaal aan bet spel der vooahoede iB gewiid, waar door het nog altijd mangelt aan een goed uuuenspel. De achterhoede is voor haar tuk berekend De OlynnpAajAoeg is ,er, wat de achter hoede betreft, door het gemis van Creaner in het doel, eu eenige achterepelem. niet op vooruit gegaan. Het aamivalstrio heeft rich vorige week van haar goede ziide ge- toontf ca. tam o.l. nog beter. •We verwachten een spannenden striid en «en record aantal bezoekers. De voorveiflooop van kaarten ie dus een goede maatregel. POST EN VERKEER. Het telefoonsnehrerkeer met den Haag en Rotterdam. Omtrent het reeds door ons mede gedeelde instellen van een tefleloonsnel- vorkeer deelt het volgende schrijven, 4lat do Kamer van Koophandel en f a- biieken in Amsterdam van den Direc teur-Generaal der Posterijen en 'tele grafie heeft ontvangen, de noodige bij zonderheden mede): „Dezerzijds wordt overwogen om personen en firma's die behoefte heb ben aan teiefoonsnelvorkeer la mi nute) tusschen Amsterdam» en 's-Gra venhage en daarvoor geen afzonderlij ke interlocals telefoongeleiding voor zich alleen wenschen te huren, in de gele genheid te stellen een gemeenschappe lijk abonnement te nemen recht geven de op vrij interlocnal spreken» mot één der drie bovengenoemde plaatsen op el- ken werkdag.van 8 ulir voorm. tot 10 uui nam. Voor deze abonnementea zullen afzonderlijke interlocals gelei dingen beschikbaar worden gesteld. Wanneer b.v. voor een groep van drie geabonneeirden éóni Snterlocnle ge leiding haar Rotterdam wordt gereser veerd. dan zullen do kosten voor elk abonnement ongeveer f 8500 per jaar bedragen. Bovendien zal elke abonnó eene aansluiting van zijn perceel op hot ïtijkstelefloonlcantoor ter plaatse moe ten nometï." SCHEEPVAARTBERICHTEN. Stoomv. MM. Nederland. Batjan (thuisr.) vertr. 15-9 van (Jo- Jombo. Bawean, Java n. Havre, vertr. lb-9 v. Barcelona. Oranje VJuitr.) pass. 17-9 Ouessant. Prins der Nederlanden (thuisreis) vertr. 16-9 v. Port Said. Kon. West-Indische Maildienst. Amor vertr. 31-8 v. Paramaribo nt Demerara. Fauna vertr. '2-9 v. Paramaribo n. Curaeao. Rotterdaansche Llovd. Besoeki vertr. 16-9 v. Batavia naar Rotterbam. Djocja arr. 16-9 van Calcutta te Alexandria. Goentoar (thuisr.) pass. 15-9 Sagres Kawi (uitr. pass. 16-9 Ouessant. Rotterdam—<Zuid-Amerika Liin. Alphard (thuisr.) pass. 14-9 Fer nando Noronha. Het lichtschip Maas. Ia verband met het zeer drukke scheep vaartverkeer op den Nieuwen Waterweg is de Regeering voornemens het tegenwoordi ge lichtschip van het station „Maas" te doen vervangen door een geheel nieuw naar de moderne eischen ingericht lichtschip. De kosten voor het nieuwe lichtschip, dat naar men hoopt in 1922 gereed zal zyn, worden begroot op 1.200.000. (Msb.) CeëpeNthve TaiakMraTareeniginf „Gouda •n Omstreken". Greentenveiüng. 1 o ..,Veili®£ v*n 17 September 1920. Snyboonén ƒ377; Stokspersieboonen J Stamboonen ƒ11—20; Spekboonen 7-90; Pronkboonen ƒ0.40—8; Uien #i*225-®°! 3—4.30; Witte Kool ƒ2.20—2.60; Roodè KosI 1.80—2.10; Gele C. Tï'i-l-i- .r. Savoye Kool 5.60-6; Postelein '6.40—17 id. bonken ƒ9—12; id. kriel 0.10—1.30, p. 100 K.G.; Andy vie le soort 88.40; id. 2e soort ƒ0.50—2.40; Kropsla ƒ1—8.70; groene Savoye Kool ƒ2.20—6.20; gele id. ƒ6—15; Roode Kool 1—7.90; Witte Kool ƒ4.10—10; Bloemkool 1—86; Komkom mers le soort ƒ6—9; id. 2e soort ƒ8.70— id. 5.50; id. halve 1—2; id. groengeel 2—d.50; geel 1.6012; Knolselderie ƒ2.20 per 100 stuks; Kroten 1.204.60; Rabarber ƒ0.80—3; Peen 1.20—7.30; Prei 2—4; Selderie 1—2.20; Peterselie ƒ1.50 —2; ner 100 bos; Meloenen 0.08—0.94 per stukJEieren 16 per 100 stuks. 'DÜDEWATER, 17 Sept. Peren, fyne handpeer ƒ60—65; Williams ƒ60—63; Maagdepeer 38—50; Spiegelpeer 16—22; Vjiezeman, afval ƒ12.60—16; Perzikpeer ƒ3740; Appelen: Sinjeuren le soort ƒ29 38; id. 2e s. ƒ19—25; Pippeling ƒ21—25; fUne handappel ƒ40—43; Goudreinet le s. 3642; id. 2e s. ƒ1826; Capanezoet le s. ƒ2224; Koningspippeling ƒ4446; Spi nazie ƒ10—12; Andyvie ƒ2.60—3; R. Kool le soort 67; id. 2e ƒ46; Uien ƒ67; Kievietboon ƒ1416; Perfeetboon ƒ1416; Stoksuikerboon z. d. 1820; Bloemkool le ƒ16—20; id. 2e ƒ11.50—16; Eieren 15 15.60. Veel aanvoer. Handel vlug. Met Woensdag te beginnen, vangt de vel ling aan 's morgens 10 uur, en wordt er alléén verveild op Woensdagèn precies 10 Ndeuwericeric a. d. IJsel. 17 Sent. Ven- 1 ingflbcricht dar Coöp. Tuinbouwvereenisriwr Nieuwe rite rk en Omstreken. Eiwr. komkom mers 2e srt. f 2.604.70. kleine halve korrlkwmmers f 1.10>1.80. Rrroenisieile kom kommers f 1.802.90. bloemkool 2e art. f 5.207, uitschot f 1.604.40. alles Der 100, peen J 220-430. per 100 bos. *tok- princeaseboonen f 13.40—124. sta mor ine es- seboouen f 10.6005.30. Diuatsche stok- prmeeasetooonen f 3jö017.60, pronkboonen f 1—2.30. roode kool f 1.20—6.80. sniiboo- nen f 16—<32. alles per 100 K.G.. tomaten A f 8.10—12.70. id. B f 6-6.30. id. C 4.90Ö.90, id. groot f 4, id. kklem f 0.90 —<2.30, kf. bonken 2.30—<6.40. affles per 100 pond. KUNST. Kerk-Concert. Door Sepha Jansen, Viool; Max Kloos, Bariton; George Robert, Orgel. Zelden hoort men zulk heerlijk vioolspel als Mej. Sepha Jansen ons dat gisteren avond wist te geven. De wjjze, waarop zy ons de onvolprezen Ciaconne voor viool-solo van J. S. Bach vertolkte, dwong tot den grootsten lof en vervulde ons met bewonde ring en dankbaarheid. Diep gevoel en dui- delyke voordracht onderscheidden wy daar in. In de groote ruimte van onzen St. Jan, met zyn prachtige accoustiek, maakte Mej. Jansen's inderdaad fameuse vioolspel, ge durende dit nummer vooral, den meesten in druk en niettegenstaande de respectabele lengte dezer compositie, werd men niet moede te luisteren naar haar toch wel schit terende vertolking. Haar spel kenmerkt zich door groote zuiverheid, rustige voor dracht en geeft blijk, dat zij de werken niet alleen technisch, maar vooral ook muzikaal begeerscht. Hoe greepvast toonde zy zich, in deze technisch ontzettend hoo'ge eischen stellende compositie van Bach, en hoe vol komen gelukten ook de octaven-passages in Mendelssohn's Andante. Ook in het vrome „Air" van oen Italiaanschen Kerkcomponist Pergolese (17101736) gaf zy veel te ge nieten. De heer Max Kloos deed ons zyn zang kunst hoogelyk waardeeren. Toegerust met prachtig stemmateriaal, gepaard aan uitne mende voordracht, bood hy ons zyn kunst in een keur van liederen van den meest uit eenloopenden aard. Zoowel van de oude klassieken Bach en Handel, als van compo nisten van jongeren tyd, van Catharina van Rennes, G. Henschel e. a. had hy zich liede ren gekozen. Hoe mooi gaf hy o. a. Han del's Arioso uit „Cantate con stromenti" weer, zoo lastig uit oogpunt van adembe- heersching. Een bariton-zanger van inderdaad buiten gewone begaafdheid, dien we heel gaarne in den a.s. winter nog eens in Gouda zouden terugzien. By voorbaat heeft hy voor dit optreden het pleit reeds beslecht. De organist George Robert had niet de dankbaarste taak, vooral niet, omdat wy hier gewoon zyn.aan een organist, die alle fynheden van het orgel kent, hetgeen uit den aard der zaak van een vreemden, orga nist niet verwacht kan worden. Men begrij- pe echter, dat wy hiermede niets miszeggen van 's heereiv Robert's spel, en dat wy ver- gelykingen niet wenschen te maken, ja deze zelfs jegens kunstenaars uit den booze ach ten. Maar dat zyn taak daardoor minder dankbaar was, zal de heer R. zelf erkennen en er wellicht pry's op Btellen, dat wy dit even releveeren. Het meest genoten wy van zyn mooie voordracht van het „Pax Vobis- cum" (Vrede zy Ulieden) van Sigfrid Karg- Elert; naar den naam te oordeelen een Noorschen componist, van wien wy voor het eerst een werk hoorden. Het is een zeer dankbaar geschreven werk, dat de heer Ro bert door gelukkig gekozen registreering kunstzinnig voordroeg. De begeleidingen verrichtte de heer Ro berts zeer muzikaal en met zyn gewone toe- wyding. Groot was het aantal toehoorders niet, maar toch viel het ons, gegeven de vry hoo- ge entrée, nog mee. Mogen de uitvoerders in de dankbare aan dacht van het publiek hun voldoening ge vonden hebben voor dit op zoo schitterende wyze door hen gegeven concert. tt PRKDIKRF.URTEN Zondag 11 September. GOUDA. Remonstr. Kerk. 1014 u. v.m. Prof. Dr. H. IJ. Groenewegen, Hoogleeraar te Amster dam. Remonstrantsche Kerk, Gouda. Ds. H. van Assendelft versoekt ons te melden, dat de Catechisatiën Maandag 20 September worden hervat, voorloopig ten zynen huize, St. Janskeifc. 7% u. v.m. Ds. Verkerk, uit Gouderak. 10 u. v.m. Ds. F. W. G. Verheul. Kleine Kerk. 10 u. v.m. Ds. J. E. Byi, Jon- geliedenkerk. Luthersche Kerk. 10 u. v.m. De heer G. J. Duyvendak te Schiedam. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. M. v, d. Vegte uit 'sGravenhage. u. n.m. Ds. Wesseldyk uit Schoonho ven. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 7 u. n.m. De heer Schoonderbeek, Godsd.onderwij zer te Putten (G.). BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. lOtt u. v.m. Ds. J. N. v. d. Heyden. De collecte vfin de Afd. Gouda tot „Steun", gehouden op 5 Sept, heeft opge bracht ƒ22.41. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. P. Glas. Gebouw Salvatori. 914 u. v.m. en 6 u. n.m. De heer L. Man in 't Veld. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 7V4 u. n.m. Da. Verkerk. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk.. 10 u. v.m. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk. 914 u. v.m. en u. n.m. Ds. J. L. v. d. Wolf. KRIMPEN a. d. LEK. Ned, Herv. Kerk. 2 u. n.m. Ds. J. N. v. d. Heijden, uit Berkenwoude. MOORDRECHT. Ned./Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kloots, van Linschoten. 6 u. n.m. Ds. de Lange, uit Woerden. Geref. Kerk. 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. de Bruin. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10% u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw. 10% u. v.m. De heer v. d. Knijff, godsond. te Reeuwyk. WAARDER. Ned. Herv. Kerk. 9% u. (oude tyd). Ds. W. D. van WUngaarden te Reeuwjjk. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. Steenbeek. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Geen dienst. Geref. Kerk. 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. Wielenga. BUKGKRLUn STAND. GOUDA. GHBOKEIN: 16 Sept. AAida Maria. d. v. H. Bimee en J. P. de Jon*. 17. Johanna Maria. d. v. J. Dorik en A. M. die Jon*. ONDKKJTIÖOUiWtDW. H. Hoekema en S. Seinen. P. L. Hofstede en J. Keiimel. N. GeevemdSn* en M. S. B. van Dort. P. H. Koemans en J. W. Iaarim. OVERLEDEIN15 Semt. Johannes A. Raapis, 54 j. -Wlillem A. Hunik, 28 f. OUDEWATER. OVERLEDEN: Johanna Tegelenbos, 57 J., geh. met C. Bode. ADV UKTKNtlCN VERHUISD. GEVRAAGD, voor vast werk, een bekwame Brieven onder letter IJ. B., Boek handel A. KüHNE, Boterstraat, Alk maar. 4567 11 gOtvraaflCl voor direct. Persoon lijke aanoaeliiiHK Maandiig tu-schen 10 en 11 uur MF.LKSALON „HOL- LANDIA", Markt No. 40, GüUDA. 4055 ia Zijt gij aamborstig? Belet de vastzittende slijm derusti- ge ademhaling? Vergalt de asthma uw bestaan? Waar om niet uw toevlucht geno men tot een beproefd slijm- oplossend geneesmiddel dat het fluimen vergemakkelijkt en Uw luchtwegen vrij kan maken. De Abdijsiroop wordt zeer geprezen bij influenza, griep, hardnekkige hoest, verwaarloosde verkoudheid, slijm- en kinkhoest, asthma, hooikoorts. Prys per flacon van 230 gram ƒ1.90, van 650 gram ƒ3.60, van 1000 gram ƒ6.Alom ver krijgbaar. Eischt rooden band met onze handteekening: L. I. AKKER, Rotterdam. 4512 40 AOENT(ES). Oudste SpaarkM vraagt voor GOUDA an alle plaateen in de broede omgeving IJVERIGE PERSONEN, die veel bij den weg kunnen »Un, al« AGENTCES) tegen hooge provisie. Succes gewaarborgd. Voortdurende hulp van een Inspecteur. Spoedige aanmelding onder no. 45t!8 Bureau GOUDSCHE COURANT, Markt 81. 24 LANGE T1ENDEWEG 5. - GOUDA. - TELEF, 350 ataads la puima kauna «oorhaadan. 4560 40 4 SPORT-ARTIKELEN. Speciaal lagarlcht vaar kat karatalian van MatorrIJwUlan. landarljivlalkaratalplaata. voor kamar an tuin- PEPERSTRAAT 74 GOUDA. BEVEELT ZICH AAN VOOR 4443 40 AANGEBODENi Te bevragen bij 4541 40 BIOSCOOP „GOUDA VOORUIT". Wy brengen U deze week een der nieuwate succeafilms der boroemde „UNION"-fabriek. Buitengewoon spannend drama uit het leven van een zigeunermeisje. In de hoofdrol ELLEN RICHTER, als zigeunerkind, zonder opvoeding, geslagen en ge trapt als zy haar kunsten moet leerenAls vrouw de on verbiddel yke vampier, die verdriet en ellende zaait by allen, die haar beminnen. Men late deze enorme pakkende film vooral niet ongezien voorbijgaan. 4566 I (x pil call* JjULES RINl. 40 MODEL 1920, Marineblauw, geheel electrisch, f 1625.- UII voorraad leverbaar. Agenten voor Ooude en Omstreken 4544 60 I tuf om prima Iste klas geschoren en geknipt te worden Is by DUBBELE BUURT 8, OOUDA. Abonnsmsntss per ksart per maand. Oetssuttlnj deer lytel. ■sdlsnleg ook «e k«ls. 577 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4