Hongersnood in Oostenrijk I Adverteert in dit Blad. iliopli NOUVEAUTÉS in alle Een publiek schandaal TVERKOC Daiöesr en KinHoeilén waarondp^l zeer chipue veerenhoedenj zijden cylinder pluche enjï’zijden fluweelen hoeden, oerson, Weener velours en züden haarvilthoeden, alsmede een partij wollen barets en echte Fransche nuiraboutskrageri. Al deze goederen ztfn afkomstig van een groote fabri,éjy uit Parys en ruimen wij dezen voorraad ver beneden grossiersprijzen op. Rijwiel- en Motorenhantlel „STRUISVOGEL^ EeijongeeoMNilellÉter te koop, te zien en te bevragen bij In de Bonal van Neltale» „H0LL1NDIA", Abonneert U op dit Blad. LIPS’ RIJWIELSLOTEN C. A. B. Bantzinger Dorlas PORTORICO-Tabak Zacht en Geurig, vanaf 16 Ct. per half ons. Goudsche HEEREN BAAI vanaf 16 en 16 cl. per half ons. MARYLAND-Tabak vanaf 12 Cl. per half ons. TOTALE nauwste Fransche thodellei Dekberen te koop. GUMMI- BOORDEN Feuillc Laat Uw Auto of Motor repareeren bij Fa. J. A. C. DE GOEIJ LINNEN- De Vrouwe vai Agent der DOUGLAS MOTORRIJWIELEN. OOUGLAS-MOTORRIJWIELEN worden alleen onder T garantie geleverd door de Agenten. X-Tie-cu VISSER’s Het Itali VISSER’s ’’T bi, GEZ. VAN DAWTZIp, Telef. Interc 385. HOOGSTRAAT 9-tl, GOUDA. Vleeschhouwerij en Spekslagerij PRIMA WORSTSOORTEN, eigen fabrikaat. VLEESCH- en WORSTSOORTEN van Ie kwaliteit Hollandsch Vee. SIGAREN. Turfmarkt 54 DAGELIJKSCHE ONTVANpSïM MeMoopjesl! Trimi!!| UMKTUAT4«kbaTeiihiiii,n.b.deSdiltki6 ROTTERDAM. Telefoon 12800. MAAG maagz.uur, slechlfc VISSER’s^ WHBNH Bovenzaal van de Melksalon „Hoilandia” I Markt No. 40, Gouda, vhn 1 - GOUDA. Heeren-, Dames- en Kinderschoenwerk in Prima Kwaliteiten. Rijwïeifabrlek „De Adelaar” REPAREEREN, EMAILLEEREN en VERNIKKELEN VAN RIJWIELEN. Groeneweg 73a. ffl 4509 13 HM u ling 80 458 Redactie: Telef. In r. i 4652 30 4545 KLEIWEG 101 TEL. 16. hoofdstuk i I ■N dooi CHARLES G Geauthoriseerde I. P. WESSEUNh I A. C. VERSTOEP. Moordrecht, Kanaaldijk. Let op kwaliteit, merk en firmanaam T ALOM VERKRIJGBAAR. ~childerj tuten Buffet fauteuils. Rheumatiekolie ongeëvenaard in wer king, geneest de hevig ste Rheumatiek, Spit, Ischias, Spierverrekkin- gen. Laat U jreen namaak ver- koopen. Prüs f 1.45 p. fla con. Voor onvermoarenden jrratis te bekomen bii den fabrikant. Groote keuze DASSEN en BINDERS SOKKEN - BRETELS. Het conflict loopt ring Van bedrijfsi scheidsgerecht. ontploffing te Nei boirimencomplot. Actie voor den Fi Kiespijnpoeders genezen binnen een half uur de hevigste kies pijn, tandpijn, aange- zichtspijn. Het laten trekken der kiezen wordt overbodig. Prijs 70 cent per doosje. Ad verten tien en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbrosk door J. NOOMEN, Beiersche, Stolwijk. abonnement: per kwartaal 2.90 Franco per post pé Abonnementen W bjj onze agenten, (ADVEKTENTlfil 14M» regels 1.30, 1i-5 regels 1.55, 15 cent per regel. IMfett' GOUWE 207, nabij het Bolwerk. tfafetó Uitsluitend slgon geslacht Vee. Geen Amerikaansch, maar PRIMA Aanbevelend, «J. DE WIT» Doet nu Uw voordeel. Vair DONDERDAG 16 SEPT, tot] ZATERDAG 18 SEPT, wordt eon 'a PAHjriJ SIGAREN UITVBRKOI 3.-4- per kist van 100 stuks. Soliede Salon- en Huiskamermeu beien als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten, Spiegels. Schilderijen. Theeta- i fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken- i kasten. Clubfauteuils. Zijden pluche Ameublementen. Leerameublementen. Kapokmatrassen. Wollen- en Satiin- dekens. Stroomatrassen. enz. enz. 5393 SPOTKOOPJESÜ! 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI i MET HUWELIJKSPLANNEN. PIJNEN ^^^GebruikL MUNHARDTlS MAAG «.TABLETTE N ImMNt KOKt» TJ^lUASOrne. 0»00l|nr« ,{Nu Gioiittn dan kle kénnen. en geen uide om het <metaal anbeida wen, dan de roode wonjft, dan eindelijk o lossing van het arbe Of het radenBVBteeni worden ingevoerd1, oo iedereen aoo gewensch' gein, is een andere kn moest wel meeehraajc opfm noemt Giwlitti’a schil der metaaJbewen de overweging der g als Turati, Treves scheiden van de vemv er. het A. V. A., dat n officieel karakter zal <ler rogeerjn^- te bren^ Gfalitti’s oplossing v grondtwet. De Corriere een der dringendste va oogertblik aan den arb bet werk teumg te gev geschiet Jen zal. De Se< jacubatietijidperk van e van het exgendiomsrech Men heeft izoo eiere fatten en «edacht aan sdbe gezegde ..Make tih positie er tegren is tai veertig leden van den motie ondenteekend. wt aen tegen de houding i de attitaitie onder dé in De .JMessagero” mei Maandag in tien Semi sproken en waarschijn tal leiden. Wij krijgen dus het royalistische regeering ten van een te roode verdedigen. Zoo voflkon ning aan de iiMe de beschouwd. De Federatie van Fa resolutie aangenomen. van de fabrieken en vei gerichte schadte eischt aanvaardt van controle eerste dat deze met z menwerking en gélij-l heid van de onderschek de productie betrokken dat de controle plaats van de gemeenschap zo ken op de bewegingsv inriustrie noodig is. Ook burnerzjids iw erkend. De wereJd kaï model krijgen van soci tijk. Een Fransch blad a Wormpoeders verdreven de wormen zeker en snel. Wat wormen veroor zaken (en bijna elkeen heeft wormen) wordt niet bedacht. Prijs 60 cent per doosje. Verkrijgbaar te Gouda bii ANTON GOOPS. Wüdstraat; S. H. v. IX)ON. Markt 6; te Oudewater bü Wed. E. v. d. BRUG GEN en alle drogisten. Voor Engros: Fa. B. MEINDHRSMA. Den Haag. 1057 68 Fabr. P. VISSER, EMMER-ERFSCH.VEEN (Dr.) De ellende wordt dagelijks grooter, het gebrek nijpender! Menschen- vrienden, duizenden ouders smeeken ons hunne kinderen tegen den ko menden winter van den hongerdood te redden Ons Comité is klaar «e te ontvangen, indien gij U maar even, liefst spoedig aan laatst? ondergeteekende opgeeft een van deze kleinen te wil len opnemen in Uw huis. We laten ze komen uit alle klingen, kinderen van 415 jaar, doch uitsluitend die, welke door de doktoren als hoogst onder voed zijn aangeteekend. j Helpt ons, opdat in October de eerste trein weer kan komen. KIe® en schoeisel wordt desgewenscht vergoed. Het Comité tot huisvesting van Oostenr(jksche Kinderen te Rotterdam. j Dr. J. A. v. d. STARP, Voorzitter. f Mevr. A. W. K NlJGH~vJ3OSTERZEE, Vice-Voorzitsttr. G. DE WAALT*Rott. Bank vereen., Penningmeester. jj C. P. SCHENK, Secretaris. Mevr. M. W. GOUDRIAAN—VALKENBURGH. C. G. BERG. 4 Mevr. C. SCHENK—RöDER. Afd. Huisvesting Boezemsingel IÏ98. Ondertusschen heers; den Hof. Sinclair vemw tóó goed, dat hij m Ceerig was de vijf en Mgen. Zjjn tegerewoordlghev raadsel voor iedereen, ren bjjna (tot opstand Dalton was verbaasd <h ’“’’«nd bezat en hom ^egenwoondigiheid van »en. Lucille zeidé niets een woord met t kon er niet toe komen I Ml het kon (duiden, d Sinclair op den Hof W Mid bracht zjj te midde als die er niet gewees ®®ven ondraaglijk zijn. het landgoed, die n v>n haar tegenwoordij «n «1 dk dagelijksche ®*e zoo ai geen geluk ---- -- --I—. Afgeloopen zomer is hiefe te Gouda een groote uitver koop gehouden van Dances- en Kinderhoeden, niet alleen dat deze persoon het publiek iets wijs maakte, snauwde hij zijn klanten nog af ook. H Nu echter, Dames van Gouda en Omstreden, houdt een alom gunstig bekende firma, in de w ENKELE DAGEN en wel vanaf andag 20 September tot en met Zaterdag 25 September een DAMES, uw aandacht wordt er’jspeciaal op gevestigd, dat U bij ons netjes en vriéndelijk telwoord gestaan wordt. Nogmaals Dames, deze uitverkoop düurt slechts van MAANDAG 20 SEPTEMBER tot en met ZATERDAG 25 SEPTEMBER. REGELING VAN DEN VERKOOP: Maandag 20 September van ’s morgens 11 uur tot ’s avonds 6 uur. Dinsdag 21 September van ’s morgens 10 uur tot ’s avonds 5 uur Woensdag 22 September gesloten. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van ’s morgens 10 uur tot ’s avonds 6 uur. LET OP ADRES: Markt No. 40, Gouda. en met 3 JtOOTE I K’HT vooFi M470 12 Bij J. y. DAM, KEIZERSTRAM 45-82, GOUDA. ▼lijdt I RUIME UUZE tóos Boelekade 14S - Gouda Steeds voorhanden 1ste klasse ONDER.DEELEN, BANDEN «n*. Speciaal int«ri«ht ▼oor het bouwen ran Rijw Aanbevelend, 2441 20W. F. FURRnW. HET GOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFFEER-, BEHANG- e« BEDDENWERK is 1ste klas DIVANS 55.Vraagt prtjs voor Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen en alle soorten Clubfauteuils. Levert SPRINGMATRASSEN, KAPOK- en S1TRAALMATRASSEN tegen den uitersten prüs. Vraagt de< stalen collectie BEHANGSELPAPIEREl vanaf 35 cent tot in de fijnste dessins. Levert alle soorten Gordünen, Rol-, Vitrage- en Overgordijnen. Tevens REPARATIE-INRICHTING. I8«o Aanbevelend, T, DEKKER. LANGE TIENDEWEG 24. GOUDA t> Telefoon No. 326. f H l 30 J I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5