er mint. No. 14423 Dinsdag 21 September 1920. 59e Jaargang. onbons I JïTieu.'WB- en. uÉXcL"V"©rt@an.tieTolo.dl voox G-oia.cL®. ezx Oxxxc'txeJcexi. Millerand candidaat. Feuilleton. De Vrouwe van Oarracourt COOPS JDGEEST*. jmmmtcnovtnlMn X 6. MUUE. eptember 1921 I 8601 14491 I ■feeschheid I w I J 8 2 154t9 w - 3.„_ '6 29 BEHALVE ZON* RN FEESTDAGEN. 1—4 regel» LOS, alka regel meer 1 140. beslag op Redactie: Telef. Interc. 545. BureauM A R K T 31, G O U D A. Administratie: Telef. latere. 82. BUmNLANDSCE NWUWM. dat de 96) van deur HOOFIDSTUK XXXIV. Herne had in het geheel geen (Wondt vervolgd.) Gewoae advertentie» ea ingezonden mededeelingee bü contract tot zeer geredu ceerden pr|j«. Oroote letters ea randan worde* berekend naar plaatsruimte. Advertentiüu kannen worden ingezonden door tusscheakomst van «oliede Voekhan dolaren, Advertentiebureau* en oaae Agaat**. dat zij eerlijk een lenproductie als nood- er een aarwre- het tot INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hooger '1JDSTRAAT a. ukkerij •N GOUDA. beschouwd. Het ie geschillen tumictan «kamer der R«m- I. A. 20000 77 >4 131 73 148031' 29 49 14038 98 15007 i: of meer vertegen partijen. Terzelf- bereid om onder- inwerkers te ope- T van den opbrengst. Aan int ‘heeft het bestuur van 11868 829 2287 4301 44M 7182 8C44 9639 99» 62 14564 70 14665 14701 16505 er 4 geva taal te heidsdieout en de móliftaire autoriteit heb ben daitalük alle noodige maatregelen ge troffen om de verspreiding van de zieAdte te voorkomen. d’Aiuxunzno heeft de zieken bezocht en ben door zijn tegenwoordigheid en beönoe digende woorden gesterkt. UAMnu.OMMMU I lAOT. Zaü». I»jj en Sinclair sloop etiMetjes 13907 41 16406 53 9 77 14 21 48 Harry pb plan gemaakt. Zijn eenige begeerte was naar Darracourt te gaan, tegenover zijn door CHARLES GAiRVIGE. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Hadnik verboden.) 36 48 54 16658 60 W 67 61 16716 62 16819 18702 eregeld ttfdlg 'm* igen va* vergsds- :eltjkhedeB, sas. venaslde*. 'beschuldigers te staan en iedere aarikftacht te hooren. die zij tegen hem zouden in brengen. Waarneer hij bedacht, dat hij zich rustig verborgen had gehouden, terwijl Lucille hem schuldig waande aan zulk een lage naiadaad, voelde bij, dat htf nauwelijks bü GOlDSfflE COLRANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwsrtaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA. bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Goud* en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentien van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. 62J08H 05 IS 16909 JBRLGIE. De veepest. Volgens offiaieele mededeelingen js de veepest, welke een oogenblik den Bnlgi- ■schen veestapel met ondergang bedreigxle, ■vrijwel bezworen. iDe ziekte heeft in 83 gemeenten ge- beerscht en het leve® van 1600 dieren ge kost Dit vrij geringe cüfer moet evenwel in het lacht wamden beschouwd van het feit, dat nog een half mülioen beesten aan den Belgischen nationale» veestapel ont breken om deze tot de grootte van vóóv den oorlog terug te brengen. ITAJLU. Pest te Fiume. VdligeM een officieele mededeeling zün zullen van builenpest in het hospi- Fw«ne geconstateerd. De gezond- zün verstand kon blijven. Dat de geheele zaak beraamd was door den markies van Merle, betwijfelde hü m het minst niet; maar hoe hij zich zou vrijspreken en den samenzweerder ontmaskeren dat wist h y in het geheel niet Met brandend hoofd en kloppend hart bij de herinnering aan het verleden, vond hij zijn weg langs d«e bekende paden van Danracourt en bereikte ten laatste de hut, Hij was niemand tegengekomen, en met een gevoel van voldoening zag hij, dat de kleine, open plek geen sporen droeg van een nieuwen bewoner, de hut was leeg. Hjj wachtte geen oogenbflrik om het slot te for- ceerene en binnengaande keek hij somber rond'. De kamer was juist zooate hü dae veriaiten had de boeken lagen nog open op de tafel, de stoelen waren met van al les bezet, zooabs hü het achtergelaten had op den avond van zy’n vlucht. Enkele mi nuten stond hü rond te kijken met een ge voel van onwerkelijkheid. Kon het moge- lyk zün, dat hü zooveel had doorgemaakt, dat hij overmorgen Manie Verner zou trouwen, of was alles een droom? De nacht was snerpend koud; dds legde hij vuur aan en reddende de kamer wat op. Hü had wat eten gekocht aan een der sta tions en hü dwong zich om iets te gebrui ken; toen wierp hij fcidh voor het vuur en zijn reispllaid om zich heen halend, trachtte hü geregeld te denken en een bepaald plan te vormen; maar de uitgeputte natuur eischte haar recht en hü viel in slaap. Toen hü des morgens ontwaakte, drong de winterzo® door de gordijnen. Hü stond op, verfnisebt en kalm. Waarom was hü naar Darracourt terug gegaan? Zich bevrijden in Lucflte's oogen In Italië ziin de onderhandelingen tus- schen de industrieelen en de arbeiders be gonnen. Een door Giolitti gepresideerde confe rentie van vertegenwoordigers der patroons en <ber werklieden in de metaalindustrie, is het eens geworden over de benoeming •Van een commissie, bestaande uit zes werk gevers en zee werknemers. Deze commis sie zal een regeling ontwerpen om den werklieden medezeggenschap te geven in de financieele aangelegenheden en het be- *48 ”18 73 89 79 88 - ~12(M2 12031 90 f8442 72 51 H 18508 20MI 65 13 73 U Je zult morgenochtend van hier vertrek ken, zonder een woord tot wie dan ook te spreken. Ik zal zongen, dat je naar het station gebracht wondt en dat er niet ge- vraagd wondt naar het geld1. Het overige is voor jou rekeningl” ,Jk begrüp het”, zeide Sinclair in een beesch 'gefluister. „iDat üs dus het afscheid, mariQM.w Hij stak de hand uit, maar Merte wees naar de weg. 33II 96 18645 33 16015 1877620622 16136 78 54 18806 27 fe 21- 6200 56 1 18008 - 13 14 1439 66 65 4316420 96 30 19008 45 19138 68- 78 hem terug en hield haar hand op, als om hem tegen te houden. „Lucilel” aprak hü zacht, ,^veee niet booel” ,JÜ hier?” snikte haar oo«en vurig en toch verschrikt op hem vestigend. Hü stond haar gade te slaan, met zün gehele ziei in de oogen. Het acheen geen maanden, maar slechts één dag, eenige uren, sinds «Öde aan züde, hart tegen hart hadden gestaan’. Zü trachtte haar oogen van hem af te houden, umukt de xüne schenen de hare aan te trokken, zooals een magneet een naald. „Wiaarom waarom ben je gekomen?” vroeg zü ten laatste en de woorden kwa men haast onhoorbaar over haar bevende Lippen. „Ik kwam zeide hü, maar Weef ste ken. Hoe kon hü haar zeggen, zoniler dr getheele geschieden ia te behandelen en haar de gemeenheid van haar echtgenoot te openbaren? „Ik kwam om een laataten bük te werpen op mün oud tehuis, Lady Merie!” zeide hü- ZÜ huivende bü den titel en sloeg de oogen op hem met treurig ameeken; ver- nrüt, beêchubdiging, allee lag er in opge sloten. „Hoe hoe durf je”, hijgde zü- Het Hoed steeg hem naar het hoofd, z(jn oogen flikkerden; de vurige woorden kwa men bü hem op, maar hü dreef ze weg. .JXirven!” zeide hü- „■Het was de laatate nmall” van de vendenking, die op hem rustte! Om dat te doe®, moest hü aanklagen Mrd Merle, haar echtgenoot en hem schub irig txxxnen aan een duivelsch plan! Kon hü, die haar zoo teer beminde, haar echtge noot i® haar oogen vernederen? Welk een voldoening zou het voor hem zün haar zün onschuld te bewijzen, als htü, doordat te doen, haar zou dwingen te erkennen, dat de man, dien zü gehuwd had, een schurtc was? Het was nu te laat. Door zü® eigen dlwaasheid1 had h'ü haar verloren voor eeuwig verloren! Hü moest de gevolgen dragen. Het minste, dat hü doen kom. was geen ellende te brengen in haar huwelüks- leven; zü zou het ware karakter van haar man in tüds ontdekken, zonder bwü'fel; maar het stond niet aan hem haar ge leefde het masker van haar echtgenoot’s gezicht te rukken en hem aan zün vrouw te toonen in al zün laagheid. Neem, hü zou teruggaan naar Londen, Mérie trouwen, die hem liefhad, en haar dadelük uit En geland brengen, waar hü nooit zou terug- keeren. Maar schoon hü besloten was terug te gaan, bleef hü nog hangen. Het was hard aich los te scheuren van de plaats, die hü zoo lief had, wetende dat hü die nooit zou temg^ien; dus, nauwelü’ks wetende wat hü deed, opende hü de deur en dwaalde door een der paden. Hü wilde nog een blik wer pen op het huis, dat voor hem de heilige plaats was van zün verloren liefde. De winterzon was verdwenen achter een bank van wolken, de lucht was zoo stil, dat het gekiid van een konijn, toen het over het pad liep, zün oor trof, zoo duideiük ate een korte trommelslag- Al de bosschen schenen te luisteren, te wachten. Hü stond 17540 30 76 tt >9 38 15545 18403 K a 93 S3 1920406 >7 13614 15700 20 M >4 21 M 53 0 5 57 331852220604 J13786 M 13948 814109 7 84 oi 97 9 14394 4 144“ 4 14564 45 WV» 4 70 6810217 i7 14665 78 19356 2 14701 16505 66 losbaar 4)12183 1454516052 18833 14 12243 49 75 59 19 46 63 85 SI iö 57 91 17002 18918 >2 1241314664 4 38 0 31 81 17 81 14 35 14739 3519009 16 12504 55 7819128 5 10 73 85 47 14 33 1480317111 78 47 5 19 81 49 29 29 97 12623 49 5719201 - 80 H 90., 18 17205 93 22 41 94 56 44193» 91 92 L43? >135 17330 S9 - 37 8| 84 91 17420 19533 34 19015 44 47 10748 17531 53 33 71 43 90 44 19831 t* 47 84 78 17616 19018 31 43 41 ff 50 17745; 65 95 17809; 29 50: 15948 17938! 3211 37 56 78 15544 15604 61 11 70 97 15715 35 15802 21 37 751' !8 13405 77 19 10 90 13 X) «135M 13685 161 ge vaart uk de extremisten toe te staan te spelen met de natie ais ipaet. Wü moeten alle gevaren onder de oogen zien met den eensgeaimden wensch een crisis te vermij den. Ook de vergaderingen welke Zaterdag in fvejtsehiilJende müawerkeradistricten gehou den zün, hadden een rustig verloop en de (pers is unaniem anti-wtaking. Zaterdag zal het hoogtepunt der crisis bereikt moeten zün. Ieder hoopt op de verinudung van de staking en blijkens bovenstaande, is die hoop wel gemotiveerd. In Duitschlamd is een kabdnetewüaiging aanstaande. De besprekingen over de kwestie, of en op welke wiize de parlemen taire gnxxndslag van de nükeregeering kan wonden uitgebreid', heeft tot het re sultaat geleid, dat de vicc-kansehier en ministère va® Justitie uit het riikskabinet zal treden en tot gezant te Boekarest zal wiordën benoemd- Tot vice-kamselier zou de tegenwoordige minister voor Economi sche Aangelegenlheden dr. Scholz benoemd worden. Het bericht van het aftreden van den rü'ksminiater van Justitie duikt niet Sian Fein is in Ierland weer flink in actie. Allerlei nieuwe overvallen worden ge mekt Van een te Abbeyfeaie in het graaf schap Limmerick m hander laag liggende politiepatrouille werden een politie-agent gedood en twee gewond. De politie omringde een aantad mannen, die te Enniskerry in de Wickland-foergen (bezig waren met mièitaire oefeningen. Er ontstond een gevecht, waarbij een der Sinn bemens werd gedood en een aantal ge wond. Veertig weiden met hun wapenen gevangen genomen. De Lord Mayor van Cork. Mac Swinev. .is zü® 4G®ten hongeiwtaMngisdag gisteren ingegaan. Ier gelegenheid daarvan heeft de regeering een officieele verklaring ge geven omtrent zün behandeling m de gevangenis van Cork, n£: „Van den aanvang zün aan hem alle voorrechten toe gekend van een politiek gevangene. Nooit is hem bevoden gevangenos-kleediing te dragen. Door voedsel te weigeren, bracht hü zich zelf in zuililc een zwakken toestand, dat hü in een hospitaal-ventrek in bed blüft en de® best mogelüken medi&chen büstand geniet. Hü wordt venpleegd door twee bekwame verplceg»ters, die dag en nacht bü hem zün en alles dOen om hem »oe<i te helpen. Uitmuntend' voedsel staat steeds naast zün bed en de verpleegsters (hebben alles gedaan om hem over te halen daarvan te gebruiken." De Lord Mayor heeft zelf een bood schap tot de Ieren over de geheele werelld. waarin hü hen dankt voo«- hun sympathie met hem en de andere hongerstakers. De Lord Mayor besdufit deze boodschap aldus: Het is ongelooflijk, dat het Engelsche volk zou toelaten dat deze moonxl tot het einde voortduurt maar als zü er op voorbereid zün vod te houden, zün wü er od voorbe houd te sterven. Tot dezen oproep had hü dfus nog de kracht! voor de eerate maal op. Reeds na de con ferentie van Spa verluidde, dat dr. Heinze voornemens was. urt het kabinet te treden, daar een deel van zün politieke vrienden ontevreden was over zün houding te Spa. Deze geruchten zü® echter niet bevredigd. Toen een korten tüd! gateden m politieke kringen de besprekingen over toetreding der meeidertieidstiocialisten bot de regee ring begonnen, was men in de kringen der Duitache volkspartij tot de overtuiging ge komen. dat deze fractie onder zekere om standigheden een plaats aan de meerder- heidssocialuaten zouden moeten afstaan. Er was gezegd, dat dr. Heinze overeenkom- etig zün reede lang uitgedrukten wensah •n diplomatieken dienst zou gaan. Dan kon de lüksminister voor Economische Aange leganheden Scholz het vice-kenselienschap op zich nemen en naar gelang van de nowhwktóliydheid het departement van Eco nomische Aangelegenheden behouden, of vke-kanselier zonder portefeuille weiden. Verdere veranderingen in het rükakabi- net zün voorioopig niet op handen. De cri- «ia in het departement van Financiën kan als geëindigd wonden vrüwdl zeker, dat de den minister van Financiën dr. Wirtih en eenige andere leden van het kabinet biiw- legd worden, zonder dat er een veran<te ring op 'het departement van de Schatkist zal intreden. A.Wua zal de persoonsverwisseling in het kabinet zich beperken tot het reeds sedert weken vastabaarntTe uittreden van den vice- kanseljer Heinze en tot de niewwe beset ting van het ministerie van Justitie, een en ander, tot de kwestie van do volkonw® reorganisatie van het kabinet actueel nou wonden. 19 !8 33 73 78 >3 92 2 12725 41 15i__ >4 IS 1523» '5 i-Ari5 51 '7 87 15312 1’ 95 I0130C6 21 28 35 s 82 1! - .3104 1! 19 46 >7 51 15 95 <4 13261- 10 71 35 50 tt >5 13310 15802 17745 20030 14 48 21 65 24 19 77 37 95 89 15 78 7517809201!» - 405 77 29 10 90 5020231 30 15948 1793820332 !5 56 68 36 91 16051 70 36 55 75 20403 .3244 18001 30 10 13712 54 45 37 )3 50 85 73 72 11 64 87 18122*“* 12 71 16340 18261 82 13829 16 90 90 92! 15 13907 92 18302! ro 12 14004 13 60 J7 14125 16507 73 14 28 27 35 18602 11 W 65 36 12 31 19 14293 48 16 14306 54 18 0 II 42 16658 55«W 52 46 60 M 53 64 67 61 U 56 75 54 92 22 14410 10 29 45 46 56 47 56 24 66 -- 40 14505 »1 41 16909 20 >or de No». 6734, 7371 i 4U0 m.x. f 2C0- heer der fabrieken. Deze regeling zal dan worden belichaamd in een wet De fabrieken zullen nu rtuk voor stuk ontruimd worden, het conflict is Khans na genoeg opgeiost, behalve in zake het ont slag van de arbeiders, die zich aan maa- druven hebben schuldig gemaakt. Beide partüen zün het er echter over eens gewonden, om van 15 Juli j.L af de nieuwe loonregeling te doen ingean, even wel zonder eenige vergoeding voor de da gen der bezetting. Verder is in het proces- verbaal vaatgelegd, dat de fabrikanten ®ich neerleggen bü de beslissing van mi nister-president Gioldtti in zake het ont slag van arbeiders. Volgens de .JWeesagero” heeft de Ita- liaaneche bond van vakvereeniginajen aan de atbeulems order gegeven om de fabrie ken te verlaten e® den arbeid normaal te hervatten. eenige minuten rond te ky'ken, vaarwel zeggend aan de bekende boomen, toen plot seling andere schreden dan die van een ver- scihaiikt konyn hoorbaar werden. Iemand kwam naar de open ruimte in het bosch. Hü trok zich terug achter den dikken stam van een boom. Het was niet de moeite waard gezien te wonden en de menschen leden te geven voor praatjes. De voetstappen kwamen nader en na een paar oogenblnkken zag h'ü een hand, aan een boom om zich kalm te houden. Voor aÜ dacht bü hem was, zag hü dat het Lu- cuAle wam. Zü was in kleuren gekieedi, die op kal ven rouw leken, maar om den hate had zü een zadhten doek gehangen van doniker- rood, dat het bleek gelaat verhelderde, dat hem nooit, zelfs in de oogenblBcken geluk liefde!ijker had toegeschenen! Het was als de geert van LuciHe, haar vroegere veiblüfplaats bezoekend, om haar verloren geluk op te sporen; maar, niet- tegenstaande haar droefheid en bleekheid, ■was het LuciHe en Harry’s hart sprong op en klopte by het zien van haar. Zou hü haar laten voorbijgaan, haar voort laten gaan, oribewiuet van zyn tegenwoordigheid Toen hü zich die vraag stelde, bleef Lu cille staan en zuchtte diep. Dat klonk zoo droevig, dait zyn hart om haar scheen te schreeuwen. Vooruitkomend, fkaistende hü zacht haar naam. .X'Ucrüel’* ■Zy schrikte op, keek naar hem, alsof hü e«>n visioen was; toen, met een zachten kreet, 'kwam zün naam over haar lippen. „Harryl" Hü deed een step naar haar toe, met uitgebredde urmen, maar zaj schrikte van 11 85 59 81 >3 12500 14817 16761 98 41 71 700712 >5 73 1490410803 12607 15008 6319919 >4 18 86 8220099 13 12739 15204 1739920141 I 12802 46 17401 20200 4 26 961”"' 90 15348 6 90 15447 17817; 1313C 61 18126 13415 88 28 15545 18403 93 19; MiMerand heeft dan tenslotte toch toe gegeven e® een candidatuur voor de Fran- sche presidenttszetel aanvaard. Er is dan ook de laatste dagen een geweldige pressie' geoefend op de®, man, die, na Clemenceau thans de aigemeene populariteit geniet. Briand zeid’e niet meer of niet minder, dat als Frankryk voor de volgende jaren het zinnebeeld' van orde en eendracht wil too nen, dit in hoofdhaak aan den huidagen president de conseil te danken is. die zich Donderdag président de la répuiWique kan noemen. Want na een dergefliik ageeren van alle züden, staat de uitstag van de verkie zingen meteen vaist. Afts zün opvolger als minis ter-president wondt reeds Briand ge- noe®«L M'ülerand vehklaande aan Havas: „Sedert aölvt maanden heb ik. gesteund door het vertrouwen van het parlement, de politiek, in mijn rede van 7 November uit eengezet, stelselmatig verdedigd en toege- paist" Hü voegde er bü. dat hü meende, die potitiek nergens zoo goed te kunnen die nen alls in de functie van minister-®resi- kkent. „Aflte niettemin de meerderheid der beide Kamers de voorkeur geeft aan mijn aanwezigheid op het Elysée, zal ik mij niet onttrekken aan de roepstem van de verte genwoordiging des lands.” De boodschap werd met begrijpelijk groot enthousiasme ontvangen. Met den afloop van het Engélsche mün- iwenkensconflict gaat het niet zoo vlot, als wü een week geleden dachten, öp de con ferenties tot nog toe kwamen beide par tijen weinig tot elkaar en alleen aan de geweldiige solidariteit der regeering —die natuurlijk het ovengrootste deel van het volk achter zich voedt zal het te danken zün, dat niet eerstdaags van een Engelsche mijnwericerssltaking gesproken zal kunnen wonden. Gisteren zün de afgevaardigden van bei de kampen weer bü eOlkaar gekomen, onder aanvoering van Sir Robert Horne eener en Smi'lllie anderzijds. Het standpunt der regeering wordt als volgt ounschreve®: Voor zoover de aanspraak der mijnwer kers op loonsvehhoogang gegrondvest is op de kosten en standaard van levensonder houd, is de regeering bereid haar aan een speciaal hof van nüveüheid voor te leggen. Een dergelük hof zou kunnen bestaan uit een voorziter e® twee woondigens van élk der dertüd is de regeering handelingen met de mill ne® nopens een Loomisverhoogiing gegrond op vermeerdering den anderen kan De Engelsehe kolencrisis. Wederom een conferentie. Het standpunt der regeering. De regeering verwacht een gunstige oplossing. Nieu we relletjes in Ierland. Een oproep van Mac Swiney. De arbeids- moeiHjkheden in Italië. De ontruiming der fabrieken. De Volken bondsraad over het geschil PolenLi than en. Kabinetswijziging in Duitse hland. ONS OVERZICHT. het mijniwerkersverbond in de conferentie van Vrüdag een onmiddellijke loonsveiihoo- ging geëischt zonder voorafgaand onder zoek van een hof van nijverheid. Er zijn thans echter aanwijzingen, dat een aantal bestuursleden, die Zaterdag ruggespraak met de mijnwerkers hebben gehouden, ge neigd zün den eisch om loonsvertbooging, voor zoover die op de kosten van levens onderhoud stemt, aan het bedoelde hof te onderwerpen, mits dit vilug benoemde en spoedig uitspraak zal doen. Er kunnen ech ter nog moeilijkheden rijzen ovea- den aard van dit hof. De mijnwerkers hebben zich over het algemeen tegen het voorstel der regeering gekant, maar men adht het wel mogelü'k, dat er een hof zal ziin samen stelden dat de mijnwerkers zullen willen aanvaarden. Ee® ander geruststeldend teekien is. dat de leiders der mijnwerkers besloten zijn elk voorstel, dat de regeering ten slotte zal doen, aan de bijeenkomst van miinwerkers- afgevaardügxien. welke morgen gehouden wordt, aan te bevelen, wellicht niet om het dadelijk te aanvaarden, doch om stemming over te houden onder de sloten mijnwerkers. ■Het gaat dus nog niet eng vlot naar men ziet en een gunstig alot wordt nog- alleen maar aangeduid met vage verwachtingen van: dit wel zuilen willen aanvaarden: en daarvoor wel goedgezind zullen zün. Wat inderdaad als een feit kan worden aange nomen. is de weinige lust, het weinig en thousiasme dat er na ai dit heen en weer gepraat nog va® 'het laatste strijdmiddel: de staking, over is. De mijnwerkers zün trouvfens al zoo ver. ,,la* vermeerdering der koh zakedijk erkennen. Een officieede veiiktaring. welke tenmin ste door de mijnwerkers is gepubliceerd, zegt: het is dringend noodlzakelijk. productie van steenkolen wordt vermeer derd. Dat is waar van het standpunt der mijnwerkers, maar het is niet minder waar uit het oogpunt van de verbruikers en van die regeering. De mijnwerkens zün volko men bereid mede te werken bü een gron- dlig onderzoek naar de oorzaken van de 'verminderde productie. J. H. Thomas, de voorzitter van den Bom! van Spoorwegar beiders en van het Drievoudig Veribond. wiens woord groot geviicht heeft in arbei derskringen. heeft verklaarde dat toen de beide partyen eenmaal bijeen waren ge bracht, zü zooveel punten van overeen komst hebben gevonden, dat zjj overeenge komen zün, dat het misdadig zou ziin de staking te laten «Doorgaan. Het is veel te De Volksbondteraad heeft ee® be.'dmaing genomen inzake het geschil tusschenPo ten en Lithauen. In de j.l. zitting weid een resolutie vwr- gesteld, waarmede de vertegenwoordigers va® Litauen en Polen kunnen instemmen, waarin wordt voorgesteld dat beide lantten als voorloopige demarcatielijn de linie zul len aanvaarden, welke door den Opperste® Raad den 8en December 1919 is vastge- btekk LuUhauen zal zjjn troepen terugtrek ken. dae ten Westen va® deze linie staan, terwijl Polen de neutraliteit van Litauen zal eerbiedigen, op voorwaarde, dat dit land van de Sovjet-regeering de eeitieda- fcung zijner neutraliteit zal verkrijgen. Bü «te aanvaarding dezer regeling, zal een door den Volkenbond benoemde com missie ter plaatse waken voor «fe inacht neming der verbintenissen. IDe gedelegeerde van Litauen vertelaarde dat de LitauMhe regeering niets zal na laten om vijandelijkheden te vermijden, in afwachting van de toepassing dezer rege ling. Paderewski sloot zich bü deze veridiarin gen aan en zegt, dat de Poolsche regee ring maatregelen neemt om het voorstel van den Volkenbond ten uitvoer te bren gen. Hierop reikte hü de afgevaardiige van Litauen de hands, die haar harteliik drukte onder het applaus der aanwezigen. Met dezen han<ldruk heet het geschil van de baan. Voor de innerlijke ontwikkeling van beide landen is dót zeker te hopen. Heden zou ook de eerste werkelijke zitting te Riga wonden gehouden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1