No. 14424 Woensdag 22 September 1920. 59e Jaargang. (JINOSE I Feuilleton. De Vrouwe van Darracourt XTieviwe. @xx ^.avertentie'bls.aL voor O-otxcLeu exx OxxxBtxelkceaa. •ziekte, ipjisl! Triml ‘Ion- HuiAimm- fels. Stud.s, VISSER, ■JCH.VEEN (Dr.) SSER’s k natiekolie aard in wer. B leest de hevig. B umatiek, Spit, B ipiervei i ekkin- B ÏSER’s npoederg SER’s k poeders Millerand’s candidatuur. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 r»f»la ƒ20*, »lke ra*»l mwr ƒ1.50. KjgrEkA Redactie: Telef. Interc. 545. BureauM A K K T 31, G O IJ D A. Admtetatratk: Tttaf. Intare. 83. BGilCKLAMMiCB »»UWN. 97) 3 NDA. der Rem de (Wordt vervofcd.) Adv»rt»*tiëa kun»»» word»» i»g»zo»d«» door tuasch«akomat van aolUd» Boekban dtlaraa, Advertentiebureau* en obm Ag»»t»n. ERAK. abonnementen op ingenomon door ERT, Gouderak. wordt verkocht in an ruim 800 gr. in was de s INGEZONDEN MEDEDEKL1NGEN: Op de voorpagina 50 hoogex. Gewow advertentie» iageauadea mededelingen b# contract tot aeer geredu ceerde» prtja. Groot» lettera randen worden berekend naar plaateruioate. hfi. „Ja, het bewijs is overtuigend. Ik kan de hand leggen op het meisje uw mede d»or CHAiRLBS GA1RVICE. Ge&uthoriseerde vertaling van I. P. WESSELlNK—v. ROSSUM. Nadru k verboden. aal „Concordia”. Too- ïarmonie”. GOIIDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DA GEL IJ K S opredh- neel, de zelf» een deel van t niet tot een con- Drukkerij SOON - GOÜDA. tentie, hoest, bronchi- ek, neuralgie, jicht, le- f, eczeem en alle huid-, «ziekten, aderspatawe- en volkomen genezing en per brief, door d« extracten van dokter lend voor elke ziekte- No. 85 met bewjj** JNABILIE, Gr. Markt lauwkeurige omschnj- Schilderüm, uten Buffetten. Bwïn fauteuils, Züd.u „iS te». LwMW|,ienMr' «u. Wall»- u sltu7 Mnatra.se», eM ITKOOWBSIIl J USS VOOR JONGELUI IVELUKSPLANNi,, 1 ilnitMt.g.t.UlcMiWt ^M. Telefoon 12800. geregeld tijdig on tvangen van vergade- makelükhedes. da te vermelden. Gouda bü ANTON S. H. v. LOON. Markt ii Wed. E. v. d. BRUG- sten. Voor Engros: Fi Den Haag. 1057 68 Zyn oogen schenen m heit diepst harer ziel te dringen; zijn woorden klonken in haar hant en vulden haar met een wilde, plotselinge hoop. „Harry!” riep z(j uit. „O, ben je onschul dig?” Het scheen haast alsof zjj vreesde nu (het te laat was om te hoor en, dat hij niet schuddiig was. ,Jk--- schuldig- waaraan?" vroeg hij trotech. „Van je eigen lippen wil ik bét hoor en! Waarvan ben ik beschuldigd Door geen van beiden gehoord, kwam een man hei pad af en stond nabij hen, Het was Merie. Bleek tot in de lipipen, stond hij te leunen op zjjn stok, met ge balde vuisten, die oogen zagen met duivel- schen haat van dien een naar de ander. „Zoo, mevrouw!” sprak hü ten Laatste. Lucille schrikte en Harry liet haar han den los. „Zoo!” siste Merie tusschen de gesloten tanden en duizend woorden konden niet duidelijker een beleed (ging uitgedrukt heb ben, brutaler, dan saamgevat in dit eene. „Dit is dus het doel van u>w eenzame wan delingen! Mag 'ik u vragen hoe dikwijls u dezen schurk ontmoet hebt?" Lucille stond sprakeloos en Harry kon geen woorden vinden; hij kon slechts sta ren naar het bieeke, spottende gelaat. „Hij liet het aan mjj over u te betrap pen, mevrouw? Goed, het zal mün zaak zijn om dit te doen. Sta mü ondertusschen toe u een compliment te maken over uw keuze van minnaar! Het is niet iedereen gegeven liefde te koesteren voor een ge- meenen dief, een niet gevonnisten schurk!” Lucille gaf een gil en Harry vloog voor- reen namaak ver- •üs 1.45 p. fl». onvermogenden bekomen bü den innen een half hevigste kies- dpijn, aange- n trekken der rdt overbodig. de wormen B nel. ■rmen veroor- B i bijna elkeen B men) wordt H it. 0 cent per B „De laatste maal!” herhaalde zü- „Ik dacht, dat je buitenslands was?” Hij schudde het hoofd. „Ben je niet buiten Engeland geweest? Waarom heb je je zoo gewaagd’? Om haar deze plaats en jou!” „Om haar? Voor wie?” vroeg hij. De kfleuir kwam op haar gezicht, toen werd het weer Week. „Voor je medeplichtige”, zeide zij zwak. „Voor het meisje, dat je in verzoeking hebt gebracht tot haar ondergang!" Hij stond stil, strijdend' met de woede, die op het punt was los te barsten. „Het meisje, dat ik in verzoeking heb gebracht!” zei hij schor. ,4%, ban je met haar getrouwd?” vroeg LuciMj) na een poos. Hij kreeg een kleur. Bedoelde ZÜ Marie? Hoe wist zij „Dat”, ging Lucille voort, „is de eenige vergoeding, die je geven kunt. Wees wees goed voor haar, het arme meisje. Zeg haar...” ijj hield óp en haalde diep adem, ik haar vecgêef, dal, ter wille van storiekamer t P. I. A. ITALIË. OveratruominK ia Italië. Tengevolge van hevige regens zün de rivieren Torre en Co raio buiten hun oevers getreden en hebben het omliggende land overstroomd. Op ehkele plaatsen stagen •ie wateren met twee meter. Drie bu’inwren werden meegeeleurd. De veibindingeai zijn op verscheidene plaatsen verbroken. Vele huizen zijn ipgestort SCANDINAVIË. De verkiezingen in Zweden. Blijkens berichten uit Stockholm aan de Duateche bladen is de euuUuUdag der ver kiezingen voor de Zweedache Tweede de volgend»; Conservatieven 48 zetels (voorheen 371j AMjranache Bond 4 (4); Hoerenbotul 11 (5); Liberalen 29 (42); Soc.-dem. 61 (66); Imtas-sociaUstea 1 (4). Hieruit Mjjkt, dat de recirteraiixie aan zienlijk is vooruitgegaan. De »oc-<iem. blij ven aangewezen op een coalitie met de li beral co. De Zweedeche bladen bespreken de mo gelijkheid van een aftreden van het kabi- net-Brantwg. BALTISCHE LANDtEN. Communisten gearresteerd. Het Lett. Td. Ag. te Kopenhagm meklt plichfcge het meisje, dat u het woord dat mijn zilwerioaat ontsloot, mededeelde bet meisje, Sume, dat met u verdwwen ia. Wait! U staat daar en tart mij! Vraag haar” hu wees op Lucd-Le „die mijn eigendom in uw hut vond, of er kans voor is om te ontkomen!” Harry wendde zich tot Luciüe. nu met oogen vol medeijjdeo. „LuciHe!” riep hij uit, „heb je mü voor schuldig gehouden j(j?” Merie tutte een vloek en hief den zwanen stok op om hem te slaan; maar Harry keerde zich om en greep dien, haeM hem een oogenblik vast, terwijl een flikkering in zijn oogen straalde; toen, die van zich werpend, pakte hü zijn vijand bjj de keel. Merie worstelde; maar Harry hield hem ai» m een schroef en hem tegen een boom duwend, hi«Ad hij hem daar weerioos tegen aan. „Nu”, zede hü tuwschen de tanden, „pro beer te ontsnappen en ik dood je! Lucill»”. hü keek haar aan met medelijden, ver- mer^pd met de verontwaardiging van een eerlijk man, in de oogen, Je hebt gehoord wat deze man zegt; luister nu naar mij! Ik ben onschuldig. Tot gisteren kende ik niet eens die leugenachtige beschuldiging tegen mij! Hij zegt, dat ik verdween op de vlucht ging; dat ie waar, maar niet om dat ik een dief was, niet omdat ik zijn eigendom gestolen had, maar omdat ik jou heflbad je te lief had om je leven te verbinden met mijn omfloerwt, mün ver acht leven. Hü zegt, dat Suaie met mÜ ge vlucht ia, dat zü mün medeplichtige waa: dat ia een leugen!" S E kost per fla il.—, 12 fl. ƒ21.-. DOR NAMAAK! j de meeste apothe- 4532 30 vroeger, ik -trachten zal vriéndelijk aan haar te denken!” „Em aan mü!” zeide hü, terwijl de woe de aks een heete dam hem naar het hoofd steeg. Zy wierp een goddelüken blik van mede leden en vergiffenis op hem. „En aan jou. Jal” Het was meer dan hü kon dragen. „Groote hemel!” riep 'hü. „Ik kan het niet langer verduren! Lucille, waarom be handel je mij zoo? Wat heb ik gedaan? Wie heb ik in verzoeking gébracht en tot ondergang? Spreek dan txxdi!" Zij schrikte van hem terug, bief de han den op, bleek en bevend. „Spreek,-, spreek niet tot mjj! Ik... ik wil je niet hooren! Ga-- ga dadelijk heen! Je loopt gevaar, vreeselijk gevaar, ieder oogenblik, dat je hier blijft. Ga, Harry, vlucht!” Harry greep Lucille's handen en hield ze vast, haar pü» doende. „Waarom zou ik vluchten?” vroeg hij hartstochteiiijk. „Welk gevaar zou ik loo- pen? Lucille kijk mü aan. Wat denk je, dat ik gedaan heb? Ik ben van plan ge weest weg te gaan zonder een woord te zeggen en wilde je over mü laten denken wat je wou. Maar het is te laat! Ik) Heb! je gezien en het zien van jou heeft mü van alle kracht beroofd. Bit geheim moet opgehebderd wonden; ai zou het ons beider hart breken. Nu--- vertel mü -- vertel mü alles! Waarom schrik je van mü terug, alsof ik een misdadiger ben? IxiciMe--- de hemel veageve m(j weet wat er in je geest omgaat En jij hebt mü voor schul dig gehouden!” uit, maar trad, terug toen »ün handen den man naast bü de keel gepakt hadden. „Eimtelük!” hijgde hij. „Oog om oog, eindelijk! U noemt mü een dief; en u f’ met snellen verwüteaden blak op Lucille ,Jx>udt er mü voor! Wat u mü weigerde te vertellen, zal en moet hü vertellen. Merler’s lippen trokken hoonend samen. „Merkwaardig goed gedaan", zeide hij. „U denkt dat het indruk zal maken op die dame, zonder maar op mü maakt het geen indruk en ik bctwüfei of het dac maken zal op de jury, die moet vonnis sen!” Hü wendde zich tot Luciüe. „Derikt u, dat ik hem nog sparen aal? Was hü mü en u uit de oogen gebleven, dan kon h«j vrü en ongestraft zün gebleven; maar hü heeft myn pad durven kruisen en hü zal de straf ondergaan. Vóór er vele dagen verloopen zün, mevrouw, zal ik de voldoe ning hebben, uw minnaar in de bank der beschuldigde» te alen.” LuciHe bedekte de oogen met haar han den en kreunde; maar Harry sloot vaat de tanden en stond bewegingloos. „In de bank der bescbiuidwlen! Voor welke beschuldiging, marines vroeg hü kalm. Zün bedaardheid scheen Merie tot razer nij te brengen. „Beschuldigd van bü mü ingébroken te hebben, schurk, en mün zilver te hebben gestolen. Harry hield de oogen op het harde, wraakzuchtige gelaat gevestigd. ,Uw zilver te hebben gentolen!" zeide LANTAARDIG «CUM, enaarde bron van irgie voor ieder, die verrichten heeft, on- relken aard. IOSE verhoogt de len gezonden menaoh oververmoeiden en erloren zenuwkracht ontsteld zal veroveringen L-t on- ne ontrukkken wil. leiders is het brood- itanoeten. andens kun- wenschen der extre- **n. De Idea Nazionale ree ring nuadaden onbe- ve-rtölaart. dat ireweltL personen gepleegd, geen en de bezetting der fabrie- --vv.wuw, is het op zün inmat byzantjjnsdh om van grondwet- telük te spreken. Arbeiders en indkiatrieeien ziin tevreden. ®e«t de Romeirmche correspondent van de Temps". De laatsten omdat de art>eider4 in de bezette fabrieken de onontibeeriiik- heid van bucht hebben ervaren. De katho lieke vakvereenigingen zün ontevreden, omdht ze buiten de door Giolitti’s besluit benoemde commissies staan. In Italië is dus de toestand nu zoo. dat de ateemeene controle der artieideiwak- vereenigingen op de geheele arwluctie is doongevoerd waaraan de kapitaalvorming, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 eent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Eraaco per poet p«r kwartaal 2.T5, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bü onze agenten, >iea boekhand»! en d» postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorend» tot den beeorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelykheden 15 cent per regel. Adverteptiën in het Za*erdagnummer 20 beslag op den prijs. kM Co., 2c|4. Den Haag. kent op een voortooming van de dreigende staking. Dit optüniHme is gegrond op den c ten wensch van het spoorwegpenson( transportarbeiders en i de mijnwerkers om het füct te laten komen." Volgens het officieele communiqué over Maandag gehouden besprekingen heeft minister Horne de mijnwerkers bovendien herinnerd aan het groote belang, dat ztf beweren te hechten aan goedkoope huis- houdkolen. Indien zij de uitspraak van een onpartijdig scheidsgerecht daaromtrent weigeren en gaan staken, z»iL echter een vertiooging vun den prijs voor huisbrand daarvan het gevolg zün. De Engeteche ar beiders, vervolgde Home, hebben en dat pleit voor hen voortdurend de belangen verdedigd van onze broedters in andere landen, die gebrek aan steenkool hebben. Imulien er evenwel eetn staking in de Bh- gelsdhe mijnen uitbreekt, zal er minder steenkool dan ooit te voren voor de bur gers van andere Europeeeche landJen zün. Het is voorzeker de moeite waard zulk een ramp met vreedzame middelen af te wenden. Mocht de staking toch uitbreken, dan .wordt algemeen verwacht, dat nóch trans port- nóch spoorwegarbeiders zich neutraal nullen hou<Ien. Het zou. ondanks alle re- geeringsmaatregelen een ramp voor Enge land zün. Beide kampen zijn voortdurend aan het beraadslagen. de financieel* operaties, de aankoop van grondstoffen, de productie en de vericooD <ler waren zich moeten onderwerpen. In Boven-ItalJë schiint de tevredenheid echter nog niet te zün dóórgedrongen. Ken »>o juist vnbvangen telegram luidt tenminste: Ondanks de rükaovereenkom- sten tus.schen de mdus tri celen en tie vak- vereenigMBgen blüken de arbeiders m Bo- iven-Italië niet bereid voor de eindbeslis sing der arbeidjenslooneo. de bezetting der fabrieken op te heffen. In Turijn witten de anarchisten de bezatking der fabrieken een blijvend karakter laten beboudce. Het Poolsch tegenbericht meldt nieuwe successen. n.L de inname van de stad Kow- no m Woïhvnie. Intusschen w men te Riga no* niet aan het onderhandelen. Doch wel 'zün de afgevaardigden gearriveerd en heb ben er interviews met iournalizteo plaats gehal. Allen zün met de beate be<ioelüMren bazieldl Op des weg, dat wü eindelijk vrede hebben gesloten, geven we tdk denkbeeld (prüs om onze buren te revolutionneeren. zoggen de Bolsjewistische afgovaaniigden «elf»! Generaal Lerond ia thana uit Opper- 'Sile-aë naar Erankrük teruggeroepen. Lloyd George is voornemens de aange legenheden, waaromtrent verschil van mee- nmg bestaat, aan den Gezantenraad ter beslissing voor te legden en een nauwge zet onderzoek uit te lokken. Ln Duibsche kringen heeft men den ia- druik dat de Frauache regeermg tfiiana on der pressie uit Londen besloten heeft de ibaaettingiapolitiek in Boven-éJWezië te wii- cigen. Iitaliaansche bladen bespreken thans de overeenstemming in de Italiaansche in dustrie en de capitulatie der patroons over de heöle linie. Alle arbeiders boven de 20 jaar krijgen 4 Lire, vrouwen boven de 20 en jongens van 18 tot 20 3 Lire 20, meisjes onder de 20 en leerlingen van 15 tot 18 2 Lire 40 per dag. De Lanterne vreest na deze maatrege len een vermindiering der productie. De Carrière Delia Sera meent, dat de arbei- dëWunul van de overwinning staan, omdat ze de voorraad vermindert, die hjj met «eweld aan het vvrooenlijke kapitalisme ,JJ- Voor de socialistische k moodig verzet te ontar.; nen ae <le ónmogelijke misten niet beteugelen, oegt: A'Ls een regeerii straft 'aat, als zü daden, ooik op misdaden zün t~. ken het .jnieuwe recht” vormt. door politieke kuiperij toegepaate omwer- ping van een ministerie bemoeilijken en de Kamer gelegenheid geven ziel rekenschap te geven van de ernstige gevolgen van die daad. Hieromtrent zouden kfleine verande ringen in de Grondwet 'kunnen aang-ebracht wonden. Men kan bijvoorbeeld een tweede stemming eischen. die de eerste bevestigt of dat een parlementslid tot minister be noemd. zich aan herkiezing onderwenpe. Men kan enkele portefeuilles staibilizeeren. in dier voege, dat de titularissen slechts bii een hen persoonlijk rakende motie van wantrouwen met de ministerieede crisis solidair zün. Waarsdhüniliik wil Milleraaid den düur van de volmacht van den presi dent laten samenvallen met den duur van het wetgevende tijdvak. Millerand fapnd met groot enthousiasme gisteren in de Kamer ontvangen; als bij tooverslag beschouwt men de crisis opge lost. In de tusschentijiLsche zitting van Karnen en Senaat wend hierop de ontslag brief voorgelezen. In de boodschap zegt Deschanel, dat zijn gezondheidstoestand hem met meer in staat stelt zün functiee waar te nemen. Met groote droefheid legt hü zün edele taak neer. De president der republiek roept allen op, om hun wertazaamlheid en energie in dienst te stellen van het overwinnend Frarikrük, gedurende de jaren, dat het ge roepen is, zün binnenlandsche krachten te herstellen en naar buiten de integrale toe passing van het vredesverdrag te verzeke ren. De scheidende president spreekt den wensdh uit, dlat de vertegenwoordigers der hatie, wier vaderlandslievende eensgezind heid, de krachtigste haip vormde voer het bereiken der overwinning, in den vrede de eenheid zullen handhaven voor de groot heid en de welvaart van Frankrijk. De brief verwekte groote ontroering. Ook in den senaat werd door Léon Bour geois een dergelük schrijven voorgelezen en werden treffende woorden gesproken Van leedweaen en dankbaarheid!. De voor naamste Kamer- en Senaatsgroepen heb ben zich vóór de candidatuw-Miillerand uitgesproken, zoodait de uitslag op a^s. Donderdag wel vaststaat. Hij is trouwens ook de eenige candidhaL Muller anti heeft nog met afgevaardig den van den Senaat beraadslaagt! over de officieele verküaring, die hü gisteren heeft afgedegd, toen hü de candidatuur voor het presidentschap der rewbluek aanvaardde. Zii wenschten voornamelijk de zekerheid te verkrijgen., dat die verkslarmg een her- Wening van de grondwet vormde. Mille rand ondeihielid zich vriendschappelijk met de afgevaardigden over dae verklaring. Reeds sinds lang zag hü een wijziging van zekere artikelen van de grondwet aks nut tig en noodig, maar hü bad altüd gedacht, dat de herziening niet kon geschieden vóór de volkomen oplossing der groote finan- cieele en economische vraagstukken. Bovendien had hü die *e<lachite duidelijk omschieven, voornamelijk in zijn rede in de Kamer van 30 Juli. Millerand voegde er aan toe, dat in zün oogen <le grondwet een voortdurendheid. van actie der regee- ringen toestaat. Wat betreft de buiten- landache politiek heeft de revisie, zooals hü diè ziet, ten doei, niet om bet gezag van den president der republiek te ver- sterken, maar om dat meer in dienst te stellen van het regeeriingwgezag. De conferentie tussdhen Home en Smil- Ue met .partij’’genooten, heeflt gisteren bndanks de gemeenschappelijke „tea” in de pauze, de crisis weinig verder naar de op lossing gdbradht De conferentie begon reeds met een wanfldank. daar het bleek.' dat Sir Robert Home had verwacht, dat de mijnwerkers tegen het einde der week in conferentie zouden zijn bijeengekomen om zün voorstellen nader te bespreken. Hü uitte er zün verwondering over, dat Alit niet was geschied. De mijnwerkers schenen van hun kamt een nader antwoord op hun ouschen te verwachten. Minister Horne gaf uiting aan zün teleuretelling hierover. Hü gaf nadere bijzonderheden over het geopperde hof van onderzoek, doch Smillie, die een regelrecht ankmoonl gaf. kwam terug op de kwestie van de onver wijlde loonsverhoogiing. Niet medegerekend de hertiaalde verklaringen aan beide zijden •dat zü geen staking wemschten. bracht de conferentie niets nieuws. Nadat minister Hoi^ie zich uit de conferenttekamer had teruggetrokken, bleven de mijnwerkers nog twee uren disoua&ieeren. Wat er gedurende deze bespreking verhandeld werd, is niet bekend. Gisterenmongen kwamen twoehontlerd münwericers-gedeiegeerden. vertegenwoor digende aHe kolenbekkens, m conferentie bijeen om het verslag van het be stuur aan te hooren betreffende de Maan dag met den minister van handel gehou den bijeenkomst. Smillie deelde den gedelegeerden mede, dat het bestuur beslist had. (fat naar de meen mg das bestuurs bü de onderhandeljn- gen met de regeerkng niets te voorschijn ■”as gekomen, dat zou rechtvaardigen om staking niet te doen plaats; hebben. Dat klinkt niet heel gemoedelijk. De mümwericers wenechen hun terugtocht dus in elk geval zoo eervol mogelijlk te doen geschieden. Want gezien de weinige ani mo, waarvan wü gisteren spraken, is het beawaariük aan te nemen dlat het inder daad tot een staking komen zal. De meeste dagblaxlen vertrouwen dat de staking nog te edfder ure zal worden af- gewimpeld. De Daily Ohronicle schrijft: „Het is mogelijk, dat de conferentie van heden niet tot een beslissing leidt, maar ■waarschijnlijk zal ze een nieuwe stemming onder de mijnwerkers over de al of niet aanneming van de regeeringsvoorstellen tengevolge hebben. De Times acht het van groote beteekenis dat men zoowel in regee- rings- alls in vatavereenigingstaringen re- Verklaring van Millerand. De ontslagbrief van Deschanel. De En- gelsche kolencrisis. De toestand is niet veranderd. Het Italiaansche arbeidersconflict. De bezetting der fabrieken toch gehandhaafd? Nieuwe Uoolsche successen. Boven-Silezië. ONS OVERZICHT. Met de aanvaarding van zijn candnia- tuur waarvan het bericht thans offi cieel bevestigd wordt heeft Millerand een verklaring afigelegdi, waarvan wü gis teren reeds een gedeelte hebben opgeno- men, n.L: Ik heb in mijn rede vun 7 November 1919 een uiteenzetting gegeven van de po litiek van vooruitgang en sociale orde, van arbeid en eensgezindheid, die. wat het bui tenland betreft, gekarakteriseerd wordt door de akgeheele toepassing van het ver- <hag van Versailles en ter verdediging der beginselen, waarop dit in overeenstemming met onze geallieerden berust. Wat het bin nenland betreft, wordt deze politiek geken merkt door het handhaven van de organi sche wetten van de repuihliek, het herstel en de ontwikkeling van al onze economi sche krachten, door decentralisatie en. als de tüd daarvoor gekomen is, door een ver betering. waarvan de ondervinding de nootlzalkel(ikheid zal 'hebben aangetoond, van onze constaitutioneeJe wetten. Sedert acht maanden heb ik, gesteund door het parlement, methodisch deze beginselen ver- dedigd en toegepast en ik geloof, dat ik nergens zoo nuttig 'het vaderland kan die nen dan als voorzitter van den minister raad. Als echter de meerderheid der twee Kamers van meening is, dat mün tegen woordigheid op het Elyisee' de voorkeur iverdiewt om deze politiek te kunnen hand haven en voorteetten, als zü met mü van meeniflg is, dat de president van de repu- bhëk. schoon hü npoit de man moet zü» van een bepaalde politiek, welke moet wor den vasitgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met zün ministers, zal ik mii niet aan den wensöh van de volksver tegenwoordiging onttrekken. De bladen wüzen op het groote gewicht van deze vertdarinr. Ze beteekent een nieuwe opvatting van de betrekkingen tus- schen president der Republiek, p&rlement en regeering. De nieuwigheid sdhuilt in den geest, waarmee de veridlaning de grondwet wil zien uitgelegxl en toegepast, eer dan herzien. Millerand acht dé taak van het staatshoofd niet afgeloopen al's het den president van den ministerraad heeft aangesteld. Allengs was de gewoonte in geslopen, dat de laatste zün medewerkers aanwees, zonder met den president van de Republiek te overleggen. Tusschen beiden is de voorzitter van den ministerraad niet noodzakelü'k als bemiddelaar. Stellig meent MllHerand niet, dat de president van de Republiek een uitvoerig program van her vormingen of aanbevelenswaardtige wetten moet opstellen, wel dat hü geen enkele der zeer- uitgdbreide rechten, hem door de Grondwet toegesitaan, moet opgeven. Hü wil geen inbreuk maken op de bevoegdhe den van de Kamer, maar wel de te vaak

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1