No. 14430 Woensdag 29 September 1920. 59e Jaargang. s s iwitw» Iff* 74 XTxeu-’ws- en. -A-d.-vert@XL‘tïe'bleucL voor Q-otxcLsb exx. Oaaaufftxelcffaa. Feuilleton. De Vrouwe van Darracourt f 5 J i H. 10712 g TIJDQEEIT-a 0 nummtrstMMvfe. rh A. G. MUU£, I September MJ» I >64 5514 9742 EIK 2275 11931 13965 15011 7814 De conferentie te Riga. 1—4 regels /2.M. elke regel meer Administratie: Teler. Interc. 82. Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: M A R KT 31, G O U D A. aan- den 45 56 S3 103 HOOFDSTUK XXXVI. 12574 «x 125H DA. Bani het papier jwo Schouwburg iw!” zeide hij. (Wordt vervolgd.) „Ik zal er aan re- Advertontilu kunnen worden ingezonden door tusscheukomst van tolled» Boekhan delaren, Advertentiebureau» on onze Agenten. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 50 booger. Gewone ad verten tita en ingezonden medodoelingen btf contract tot zear geredu- ceerdon prÜ>. Groote lottere on randen worden berekend naar plaatsruimte. men van BERKEN te uitvoering, bdut rat ze i nog revon- r te te- te i leiden, lezen en a» z welke openlijk RECHT. ER. 71 mu fiWBSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN, z zelve wetei kunnen ze i geconstateerd, ►operate zullen door CHARLES GAlRVICE. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WiESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) woord. «penen, h geen - venabelong la. «jdjg. Met ih deed die het raam, >n laataten Remonstrantecijs eenkomst P.I.A. geregeld t|<bg ase> van wgode- ►akelMkhedon, w van de financieele dei iderd zün tanliging. goed med< dat van souvereini- omenginig in el- tDigelegenheden in- a grenzen, niet op zopgd zal worden. Ik zal hem toeetaan, wat ik hem beloofde, altijd mits", zijn ge laat werd donker, ,bÜ weg blijft van zijn vrouw, wanneer zij niet naar hem vraagt. Dan nog, naar dit adres. U zult er Susie vinden, die op bericht wacht. Zeg haar een voudig, dat mise Lucille haar noodig heeft, en laat ze dadelijk komen." Toen mijnheer Head was weggegaan, keerde Harry naar het terras terug en keek naar het uitgestrekte landgoed, dat nu van hem Harry Herne was! Zijn oog werd niet helderder, noch werd zijn gelaat minder donker en somber. Wat be duidde dat allies landerijen, huizen, goud nu hij begreep, dat hij verloren had wat hü meer waardeerde dan allee ter wereld Lucille? Zij was nog door een af grond van hem gescheiden, die alleen door den dood overbrugd kon wonden. Zoo bit ter was deze gedachte, zoo diep was de smart, die de werkelijkheid van dit feit hem gaf, dat het onverwacht in bezat ko men van rijkdom zijn verdriet slecht» ver meerderde. Het ware beter een boer zon der naam te zün, met de vrouw, die hü lief had, naast zich, dan de eigenaar van Dar racourt en Merle Hall en te weten dat Lu cille de vrouw was van een ander van den man, dien hü onttroond had. Onverwachts hoorde hü iemand achter zich en Marie Verner kwam naast hem. „Wel, markies”, zeide zü met en «pot enden lach, „staart gü naar uwe beaittin- gen, uw land en oasen, uw mannelijke en vrouwelüke bedienden? Wat een plotse linge lotsverandering, niet waar? Zie, één slag met den tooverstaf en daar zinkt de markies in den dieps ten afgrond van eeuwigdurende wanhoop en wordt de ne derige Harry verheven. Zoo is het leven!” Harry keek naar bet glimlachende, spot tende geeicht met een vermenging van ver- Jrukkerlj X)N - QOUDX Een half uur later stond Harry op het terras en keek uit over het grasperk naar het park en de uitgestrekte bosschen daar achter. Mynheer Head was met den detec tive naar Londen teruggegaan, maar hü was lang genoeg gebleven om den staat van zaken met Harry te bespreken en hem te bewyzen, dat er weinig of in het geheel geen fewyfel was, dat hü de wettige erfge naam was. „U bent de rechtmatige markies", zeide hü, „en zyn lot en vergeef mü’! dat van Lady Merle zün in uw handen. Het staat aan u om te zeggen wat, er gedaan moet worden.” Harry stond, het hoofd door de hand ge steund, te luisteren naar den deftigen en vooraichtigen rechtsgeleerde. ,Jk kan geen besluit nemen”, zeide hü, ,Jhet is alles zoo plotseling, zoo onverwacht en vooral zoo gehedmtzinnig.” „En toch is het allee zoo duidelyk, als u er goed over nadenkt", zeide Head. „Be zal de copie van de akte onderzoeken en en... wat kan ik nog voor u doen?” „Twee dingen”, zeide Harry. „Tracht— den anderen man uit te vinden en veraeker hem dat er zoo lang hü leeft voor hem ge- bazing en weerzin. Kon dit meisje met de overmoedige oogen en dien roekeloozen lach dezelfde zyn, die, slecht» een paar weken geleden naast zyn bed geknield had en gezworen had, dat hem liefhad die hem haast verleid had haar tot züne vrouw te maken? „U bent zoo ernstig ais een rechter", ging zü voort „Wat scheelt er aan? U moest uw hoed in de lucht gooien en „hoe zee” roepen! In plaats daarvan ktfkt u zoo norsch alsof u een fortuin verloren in plaats van gewonnen had! Kük naar mü, hoe opgeruimd ik ben; en Ik zou denken, dat ik reden heb om neerslachtig te zün. Maar het is waar, ik heb er pret van ge had, dat ie zeker. Weet u, wat ik gedaan heb, mynheer? Ik heb alles ronduit aan Lucille verteld, en indien u de geeachten van Mevrouw Dalton en van Lady Farnley gezien en hun uitroepen, van afschuw ge hoord hadt, zoudt u zich niet verwonderen over mü» pret. Ja Harry o, vergeef me, Lord Merie ik heb alles uitgeJegd. Waar- lyk als men er kalm op terugziet, is het zonde dat het plan bedorven is door de roe keloosheid van den vorigen beaitter!’ Zü lachte en leunde met de ellebogen op de ballustrade vlak naast hem. zonder de minste acht te slaan op zün ernstig ver- oordeelend gezicht ,4a, het zat goed in elkaar en ik heb het geheel uitgedacht. Br geloof niet dat tord Merle het gewaagd had de vaas In uw ka mer te verbergen, en ik ben er zeker van. dat hü de zaak met Suaie niet had Haar gespeeld. Arme Susie! Zeg haar, dat ik haar vergeef dat zü het aan u v*ricL*pt heeft. Het was juist iets voor haar om dat te doen, natuurlijk!” „En u hebt dat alles gedaan, en zoudt". HÜ bleef steken. Hü kon er geen woorden voor vinden. linuzie, bhuatitkw «weren, aamSJ/’ ren, gezwellen, injpotZ en en snelle gen*!». ziekte. i, met nauwkeurig» «67 n Naar de Daily Mail meldt heeft het mi nisterie van binnenlandache zaken betrouw bare mededelingen ontvangen betreffendé het bestaan van een Sinn Fein-complot in Londen. Eenige leiders ziin bekend. Eiken nacht is een groote politiemacht samenge trokken in de nabijheid van de Brixtonvre- vangeni*. waar de burgemeester van Genk opgesloten ia deskundigen, die te Brussel vergaderd zün en bracht er schrik en verontwaardiging. De Duitsche afge vaardigde had goed praten, dait hii van niets wist, de mede-conferentieleden wa ren overtuigd dat de mededeeling waar heid bevatte. Grabraki beschouwde het ais een poging de conferentie in de war te stu ren. immers door Duitschland’s houding werd ze ónmogelijk, en Ador, voorzitter der conferentie, seinde in ziln kwaliteit van voorzitter van het Roode Kruis, een protest naar Berlijn. Of Duitschland dooi den krachtigen aandrang tot andere ge dachten gekomen is of nooit plan heeft ge had een werkelijke hispitaaltrein den door tocht te weigeren, weten we niet, hoe 't zü. de regeering te Berlijn heeft de gemoede- rr tot rust gebracht door te verzekeren den Belgischen hospitaaltreincn voor Po len vrijen doortocht te verleenen. Gisteren is de eerste trein uit Brussel vertrokken, hii bevatte 1000 dekens. 160 brancards en matrassen. 100 volledige bedden,, enz. Zes dokters en het gebruikelijke verplegings- personeel zijn meegegaan. hoed en j»«, laatste had geen uitleg eén sprong greep hü zün jas a*1*; toen, met zü’n hand aa heek hü achterom. Hü kon/ schimp niet weerhouden. ..En toch is ze m n Harry balde zün vuis Jk weet het", zektel denken.* H«t raam ftteg geruischloos dicht en '04 3030 5571 637C '679 18018 18295 1011 4225 6679 7374 I 668 7701 8685 12212 1 4090 15626 1736» 19525 1 f 9a- Mg» gtk» I 9373 11609 141901041 IM|I 84 11879 14284 I72|5 <1 I 9521 8914322 «319MI 54 12060 17367 lU3tf| I SO 12293 14411 17538 I94BI 9704 1230414«0176621(tt|| I 9846 1240314981 M) 5i| l 96 87 9017777 10*3 992* 12B82 15O5É 17804153 32 1265015ÏW 18034 W1289210377 9020201 8*12933 8818104 a| 1020613087 15338 13 11 KS36KI00154C618330 «I 94 13224 38 80 75 10400 33 91 185» 10557 13543 97 31 20434 KXXH 5715*» 18*30 M 53 M15836 47 64 1083613600 13007 187» 20617, 10902 13705 16005 18*06 XIX 11110 X10644 43 M 1125513850 08 66 20804 11470 14020 95 Hl 20854 1156014133 9618045 71 Harry wachtte in het midden der kamer. De tien minuten verliepen en er wend aan. de deur geklopt. Hy opende die en liet den detective en münheer Head binnen. De eer ste keek snel de kamer rond. „Weg!" zeide hy\ Harry boog ernstig het hoofd. De detective beet zich besluiteloos op de lippen. ,^oo zal het wel het beste zün, mün heer”, zeide hü, „maar het was een prach tig geval!" „U getrouwd hebben. Zeker! Maar be denk, dat ik daar geen plan toe had. voor dat ik den ouden man aan Sinclair hoorde vertellen, dat u de ware Markies wa». Ik beraamde in het begin alleon het plan u weg te krügen en Lucille te laten trouwe» met den vroegeren bdclagenewaardigen Markies." „Waarom?” vroeg hü streng. Zü haalde de schouders op. ,A>mdat ik houd van plannen maken omdat ik hem onder den duim zou hebben; maar genoeg hierover. Lucille zal u al de bijzonderheden vertellen. Nu over mü zelf. Wilt u mü trouwen münheer?” Hü keek haar aan en kon zün ooren niet gelooven. „Neen? Dat dacht ik wel, maar ik meen de u nog eens de kans te moeten geven. U kunt LuciMe niet trouwen, dat weet u.” Zün gelaat werd doorhbleek en xjjn oogen fonkelden. „O, vrouw, vrouw!” riep hü, ,k*nt ge geen medelijden! Is het niet genoeg, dat u ons beider leven vernietigd hebt moet u nu nog komen om uw werk te roemen!" Zü keek hem een oogenbhk xwygend aan met een vreemde uHdrukkking op hei ge laat. „Hegt gü haar weikeklük aoo lief?” «prak zü <>P zichten toon. ..Vreemd! Wat Ls dat toch. Liefde? Den Hemel zü dank, dat ik er niets van weet! Wat maakt dat u mennen zoowel ah vrouwen, tot gekken! Ah u niet zooveel van haar gehouden hadt, zoudt u niet weg zyn gegaan; al myn plan nen waren niet mhgeloopen, en u en zü zouden man en vrouw geweest zün! m Italië begint de rust weer te keeren. Ingevolge de onxier de metaalarbeiders ge houden stemming zün de afdeeliiw<-n mt- genoodigx!, om Maandag met de ontruiming der fabrieken een aanvang te maken en den 4den October daarop het weik te her vatten. Verlangen naar vrede. Pooisch-Russische toenadering. Polen matigt z(jn eischen. Onderhandelingen met Lithauen. Belgische hospitaal- trein naar Polen. De conferentie te Brussel. Pessimisme der Britsche bladen. De wraakoefening der lersche politie afgekeurd. Sinn Fein- complot te Londen. Herstel der orde in Italië. Fiume’s voorloopige regeering. Besprekingen met ex-koning Karei? ONS OVERZICHT. De Russen maken beenen! Op het Oos- teljjk gevechtsterrein ten Noorden van de Pripet trekken ze in snel tempo terug, de Polea hebben bii hun vervolging ten Noor- klen van Sczara, dat ze genomen hebben, de Njemen al overschreden en verdere vor deringen ziiu te wachten. Het nieuws van ’t front wordt den Russen bii mondjesmaat toebedeeld en dan nog in'berichten, die de legerleiding speciaal voor binnenlandsch gebruik heeft bekokstoofd: zoo wordt den Russen o.a. voorgezet, dat het Roode leger 20 werat ten NX), van Rowno verscheiden plaatsen namen en alleen Piroskoerof ont ruimden. Echter, de goede verstaander be grijpt ook wel een en ander uit halve woor den. Wanneer men hen zegt, dat in Wol- ioowisk straatgevechten hebben plaats ge had, dan leest hii daaruit dat de vijand in die stad is binnengedrongen en wanneer hü hoort, dat gedacht wordt over een le- ger-reorganisatie die Trotalky aan ’t hoofd van de troepen zou brengen, is het hem tamelijk duidelük, dat deze plannen niet in bewerking zün, omdat het sovjet-leger uitermate gelukkig is in den strijd doch juist omdat het pech op pech heeft. Todh, de voortdurende successen hebben den Polen niet bedwelmd, ze vechten al zoo lang, zün al meer dan zes iaar in den strijd, dat ze niet zoo gemakkeliik meer in een overwinningsroes komen. De regee- ripg bedenkt, dat succesvolle oorlogen óók geüd kosten, dat men behoefte heeft aan Vrede en rust, om eindeliiCr den nieuwen ‘staat te kunnen consolideêfen. Eindelijk moet er toch eens een vaste basis gelegd worden, waarop men kan voortbouwen. zoowel wat betreft den binneniandschen toestand als wat aangaat de buitenland- sche betrekkingen. Het groote verlangen naar vrede drijft Polen tot een ongekende tegemoetkomend heid, zoowel tegenover LitKauen. waarmee 'het nog altüd niet tot overeenstemming gekomen ia. als tegenover de Russische vertegenwoordigers, met wie Polen’s afge zanten te Riga vergaderd ziin om over de mogelijkheid van vrede of wapenstilstand te beraadslagen. Het nieuiws daarover is met trekschuitsnelheid tot ons gekomen: de Temps heeft eindelijk vrü uitvoerige inlichtingen ontvangen, die aantoonen. dat de Poolsche en Russische onderhandelaars vorige week elkaar al aardig genaderd hadden. Tijdens de tweede zitting van de conferentie las het hoofd van de Russische afvaardiging Joffe een lang stuk voor. 87 17407 HJUi I53U7 06 2) 7317» r 37 1 O 59 J 39 20 06 |l U) <1 22 80 OS i4 bO 8l 15403 83ILJ.U 10417 31 IS M 3112705 80 17» /I 32 31 95 5 W 4 43 15509 ■I 12846 98 M 11 52 15630171CT II 74 69 45 ISJOTJ) 0512 75 56 H2»U 59 130bU 15760 A S 91 M2 83 «WIS 0619 13142 15808 17825 W 34 UJ 4U 8I3JW 56 132(5 67 W 0/30 47 I70O33O6H 40 70 1590518008 tó 13319 72 16 2< 84 36 (3 53 16 9113402 16001 7I20W 0803 o M ifi a 10 36 94 ft 11 711610018131 a 34 135» 63182» 4 53 6216228 9 87 84 il ff J 6613904 13 IJ S 3 J 54 87 67 141» 1230 99 74 14278 1314 87 14347 98 48 1459 52 1522 55 76 89 77 14402 „Neen”, zeide hü- „Houdt alles geld, «Ues maar geef haar haar vryheid. Geef haar die en ik laat al het andere aan u. Kük!" H(j schreef eenige regels op een blad papier. De markies greep het, siprong op en staarde hem aan. »U... meent u dit?” hygde hü. Harry wees op het papier. „Vlug!" zeide nÜ streng, ,pk denk alleen aan haar; u aan u zelf te denken. Ik wil haar niet **n uw genade overlaten. Weiger te tee- ynen en niets kan u redden van het lot, dat u mü hadt toegedacht I Vlug, ik hoor w buiten.* Merle greep de pen en schreef. Harry het papier en stak het zorgvuldig in zijn borstzak; toen wees hü naar Merle’» waarin de (bolsjewistische regeering den wensch uitaprak, dat een winterveldtocht zou worden voorkomen en de vrede getee- kend. Rusland ziet af. zoo verklaatde Joffe. van den eisoh tot ontwapening van Polen en van het beheer over den spoorweg Wol- kow»ky—iGrajewo en is bereid met Polen een grenslijn af te bakenen, veel verder oostelük dan de Opperste Raad heeft aan gegeven: voorts zullen Oekraiina. Wit- R-uHhenië. Lithauen en Oosteliik-Galicië vrüelük over hun eigen lot mogen beslis sen. Een termün van tien dagen werd toe gestaan voor de onderteekenirur van den wapenstilstand en den voorloopigen vrede op dezen nieuwen grondslag. Polen handhaaft zün standpunt, zonder zyn voorwaanden afhankelijk te maken van den huidigen militairen toestand. Het wil zoo spoedig mogelük het weik des vre- des en der productie hervatten, ten einde zich economisch op de been te helpen. Als zün voornaamste taak beschouwt het niet alleen om de veiligheid des lands te waar borgen, doch ook een factor te worden van den wereldvrede. Indien Sov.iet-Rusland van dezelfde verlangens bezield is. is een overeenkomst mpgelijk. Na een korte onderbreking den- confe rentie, waarin de Polen gelegenheid had den onderling te beraadslagen, deed de Poolsche voonsiter Dahski de volgende 'voorstellen: Wederkeerige waarborg teit, wat onthouding van inmenj ‘kaars binnenlandsche aao sluit. Afbakening van de grond van historische aanspraken, maar met het oog op de levensbelangen van beide landen; recht van vrije keuze voor nationaliteiten; Polen geeft waarborgen aan Russische minderheden en vraagt het zelfde van Rusland voor de Poolsche min derheden; beide party en zien af van oor- logs- of schadevergoedingenwederkeerige uitwisseling van gevangenen: wedenkeeri- ge amnestie voor politieke gevangenen; beide partijen verbinden zich om te onder handelen over een duurzamen, vrede en handelstractaten; Polen aanvaardt geen verplichtingen ten opzichte van Russische schuilden. Indien deze voorwaarden aangenomen wonden, zou Polen toestemmen in het slui ten van een wapenstilstand en een voor loopigen vrede. Aan Joffe wend tot Zaterdag tijd gege- Over de mijnweikerabewegii* heeft d» Britsche per» weinig nieuws. Meer aan dacht wüdt ze aan de lersche kwestie. Te Belfast moet de roet zün herateki, voor zoolang al» ’t duurt. Uit zeer geza<{hebbende bron wordt me degedeeld. dat de „represaillemaatregelen” die de poiidecadetten in Ierland hebben toegepast op de donpen. waarin de lersche constabels door Sinn Feiners ziin aange vallen en vermoord, door d* regeering aU hoogst afkeurenswaard! g worden be schouwd. Het Kabinet heeft zich bezig ge houden met het volledige feitenmateriaal en alle omstandigheden en het zal waar schijnlijk binnenkort een zeer belangrijke verklaring bekend maken. Deae veridaring zal een volkomen afkeuring inhouddn van d* belachelijk* bemnriiuren van Sinn Feia dat de represaillemaatregelen deal uitma ken van de tegenwoordig door de regee- rtng tegenover Ierland gevolgde politirk er drastische maatregelen aangeven, o<n een herhaling van dergellike smartelijke periodes te voorkomen. ven op deze voorstellen te antwoorden. Hoe «ün antwoord luidde, is nog niet bekend, wel dat besloten is tot de vonning van vier commissies, van welke een de voorwaar den voor den wapenstilstand en den voor loopigen vrede zal uitweiken. De Poolsche voorstellen leveren ongetwijfeld den groml- ölag voor vreedzame gedachtenwisseling, belangrük vooral is Polen dat Polen er nu toe gekomen is afbakening der grenzen te eischen, die niet steunt op historische aan spraken. Dit beteokent, dat Polen den e»sch tot herstel der grenzen van 1792. die haast het fundament van alle Poolsche ver langens voamde. heeft laten varen. Nu het van dezen Tnondslag, die Rusland onmo- gelyk kon aanvaarden, is afgestapt, zal er zeker, gezien het feit dat beide partijen snakken naar rust, wel een middel gev< den worden om tot overeenstemming geraken. Oak tot Lithauen heeft Polen opnieuw toenadering gezocht. Sapieha, de Poolsche minister van bui- tenlandsche zaken, ontving Zondag een legram van de Lithauache regeering Kowno, waarin deze Polen voorstelde ziin troepen onmiddellük achter de lijn van 8 December terug te trekken. Hoewel de Li- Ühausche regeering in dit telegram noch verklaard haar eigen troepen van Poolsch gebied terug te zullen trekken, noch zich aan de beslissing van den raad van den volkenbond te zullen ondenwe-rpen. heeft minister Saipieha haar toch voorgesteld 29 dezer de rechtsreöksche onderhandelin- gen te Soewalki te hervatten, ter bespre king van de vraagstukken nopens het vaststellen van een afbakeningsliin. Polen zal voorts de noodige waarborgen eischen voor het handhaven van een stipte onzil- digheid door Lithauen. De Poolsche afvaar diging vertrekt heden naar Soewalki. A ’Jn. De Poofech-Russische oorlog heeft de Duitsche regeering weer een principieele kwestie voorgelegd. Men herinnert zich, dat het geheele Duitsche volk er zich des- tüds met kracht tegen heeft verzet, dat treinen met munitie door Duitsch gebied naar Polen zouden worden gezonden, ver scheidene treinen werden door de arbei ders aangehouden en dank zii dit optreden konden de geallieerden aan den zwakken vriend niet dien,ateun geven dien speciaal f'rankrük graag zouden hebben verstrekt. Nu deed zich een andere vraag voor. De Belgische regeering gaf te kennen Roode Kruis-treinen naar Polen te sturen, waar tegen, naar verluidt, de Duitsche regeering bezwaren had. Wolff zeide. dat het niet juist was. dat de regeering de hospitaaitreinen den door tocht weigerde, dat ze nog geen besluit ge nomen had daar eerst vastgesteld moest worden, dat de trein werkelijk alleen hos- pitaalbenoodigdheden bevatte. Het be richt van den Duitschen onwil werd snel verspreid. Als een bom viel het te midden bestaat, dat een beroep zal worden gedaan op d» staten, die niet onder den oorlog ge leden hebben, om te hulp te komen aan hun verarmde naburen, die zooveel geleden heb ben. Spanje, Nederland en Denemarken wezen de gedachte af, dat zü geld over zouden hebben. De groote mogemkheden vertoonen neiging om nog voorzichtiger te zün. Om kort te gaan. Europa moet zich zelf helpen en trachten zün eigen hui* weer in onle te krügen. Er ziin, zoo zeide Brands, twee paden, die daarheen Men kan het pad der wanhoop kit zeggen, dat de wort van vrede, die wü op het oogenblik hebben, slechts een inter mezzo ia twwehen bwoe oorlogen en me Ik an het paa der hoop kiezen en het riak op zich nemen van wederkeerig vertrouw* regeering tegenover regeering en natie tegenover natie. Dit is een verstandig zoo meent de Daily News, voor de- die ooren hebben om te hoeren. Er natie voor wie de keuze «ren le Na dit intermezzo dat den gedelegeer den na de monotone klaagzanaen mis schien niet onwelkom was. kan de confe rentie te Brussel worden voortgezet. In de zitting van gisternamdAiag zoo meldt Havas heeft Bergman een rede gehouden, welke een commentaar wa* op het reeds uitgegeven rapport over den fi- nancieelen toestand van Duitechland. De rede werd door de vergadering op gunstige wü«e ontvangen. Uit de opmerkingen, die in de wandelgangen der conferentie de verklaringen der Duitschers uitlokken, be speurt men het verlangen om de uiteen zettingen van Duitschland objectief te be schouwen. de verkaringen niet stelselma tig te wantrouwen note te neme* van de bedoelingen, welke de regeering van het Duitsche rük openlijk aan den dag legt. De conferentie hoorde vervolgens de rapporten van Canada. Nieuw-Zedand. Zuid-Afrika, Portugal, Oostenrijk en Bul- garüe, <iie weinig nieuwe elementen in het debat brachten. De Britsche bladen zijn tamelijk pei mist inch gestemd ten aanzien van het sultaat der conferentie. En dit pessimisme is te verklaren. De conferentie kan geen bindende besluiten nemen, alles, wai doen kan is moties aannemen. wat dan met algemeen* stemmen moet gebeuren (hetgeen de leiders huiverig maakt précaire onderwerpen waarover meeningsverschil kan ontstaan, aan te snijden) en de voor stellen die wonden aangenomen kunnen alleen de mogendheden ter overweging wonden voongelegd. Of deze ze willen doorvoeren moeten de respectieve regeerin gen zelve weten, daartoe gedwongen wor den kunnen ze niet. De Britsche pers heeft dwt er een blijkbare vrees aflosbaar. 9368 11580 14404 I6M1 9419 1164314590 26 11707 14621 31 21 36 9518 118(77 40 53 34 72 56 92 841**M 74 9618 11916 99 4119322 20 41 14653 72 31 9704 97 81 17014 U 52 12030 88 4119427 62 2117 14816 67 81 36 5» 72M 0876 64 14908 87 i 87 90 21 17103 I 9905 12261 43 16 M 9 65 62 53 1 47 W 74 63 57 12303 15062 17234 D BT 58 75 34 90 8015I4ÜI73M N 10081 12438 15207 40 N 10104 41 54 62 hl» 19 79 63 Ml 8 1Q2U7 «3 - 1812517 1! 34 62 85 94 10324 12609 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pft kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonaemente* tyirden dagelüks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, by onze agenten, tien boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vcrmakelükheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 büalag op den prü»- i i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1