S^rproTn waren'ziin <ioor ecn ter" E S S.1 20753 20766 30827 23834 SSSe 1^KSLzUn de het terrein staa" Volffena de bladen eija taèrüke fabrieken reeda ontruimd. De regeeruw beeft bet inznjddela uu. wenecbt jceacfat, de Rueaische bolsjewiek Xdtwinof de toelating in Itaitë te wdbreren. i d'Annunaio reeodeent neet altikT ie Fiu- ine, waar hli een reoubliekie heeft trWtidrt. Volgens een bericht in de Franaohe bla den is Vrüdaig de voorloonige reetee- ring van Fiome geconstitueerd. Gabriele (iAnnunaio krijgt den titel van comman dant. Voorts aijn er regenten1 aan- Keweffien, die zeoiang in functie blijven, totdat de wetgevende lichamen een regee- nag gekozen hebben, on de wiize iaooais door de grondwet wordt be naald. De voor- loopige regeering zal twee maal in dit week vergaderen. De bestuiten den meendkiheid hebben kracht van wet. De burgemeester van Fiume, Riccardo Gitanto zal de zittin- teen als adviseerend lid bijwonen. Uit Hongarije komen berichten over Do- gingen om ex-koning Kari weer om den troon te herstellen. Reeds zouden met hem besprekingen zijn gevoerd, waaibti Benicky do vroegere minister van Binnenlamtache Zaken. In het kabinet-Hjuazar als onder handelaar ongetreden zou zijn. HH zou den ex-koning hebben vdorge- sbeld zoo spoedig mogelijk naar Hongarije terug te koeren. Wat betreft de wiize van terugkeeren, deed Benicky twee voorste). Ion: De koning moet Der vliegtuig naar Boedapest terugreizen of nor trein, maar dan onder een anderen naam. Ztin plotse linge verschijning, verzekerde de oud-mi- nieter, zou een grooten indruk maken en met algemeene Instemming worden be groet. De ex-koning ging echter en deze «darmen niet in, daar hit vreesde, dat een eventueele mislukking er van hem belache lijk zou maken en zijn zaak onherstelbaar Hii verldaande, volgens het Berliner Ta- geblatt, slechts te willen terugkeercn met denzeUden Bntentetrein. die hem naar Zwitserland gebracht had. Tenslotte werd Milkens het Duitechc blad waaraan we dit ontleenen besloten in Parits er op aan te dringen, dat de Fran- sche regeering, die het denkbeeld eener restauratie van het koningschap wel toe gedaan was. een beslisoenden stan zou doen «n dezen. De exbkoning zou zich ten slotte bereid verklaard hebben, naar Boedapest temg te keeren, zocdra drie van de vroe gere viiandeliike mogewlheden haar toe- etemming daartoe gaven. Frankrijk, Koe- menid en Polen kwamen hier in de eerste blaat* voor, in aanmerking. Deze onthulling laten wc natuurlijk voor rekening van het TageHatt. BUil'BNbAwlacu MIBllwa. BELGIE. 24-uurs-ntakintr. De „Libre Belgktue" deeit mee dat er iffistermongen een algemeene staking is be- gonnen van 24 uren in alle kolenmUnen ïa"JüIJS.'als protest tegen de bedriifsbelasting en tegen de vertraging der stemming van den achturendag in den DMTSOBLAND. M uni tie-ontplof f in g Gisterochtend is ter hoogte van Stein voor de haven van Kiel het stoomschip Friednohsort van het munitiedepot te Die trichdrof tengevolge van een ontploffing gezonken. Het schip was geladen met af- gedanke munitie, welke in zee geworpen knoest worden. Vier lieden zijn gedood. t>e overigen, waaronder gekwetsten, die in het FRANKRIJK. De toeetand van DenchaneJ. Een redacteur van het .Journal" is op informatie udt geweest bii den geneesheer van het „Sanatorium de la Mnlmaison". waar ex-president Deschanel thans ver toeft. Deze verklaarde, dat Deeohanel voor namelijk rust noodig had. Wanneer ziin overspannen zenuwen weer tot kalmte ziin gekomen, zal hij volkomen genezen zijn# De geneesheer is er van overtuigd dat deze genezing niet zal uitblijven. •De zieke ontvangt eiken dag bezoek van zijn echtwenoote en kinderen. Het personeel van het sanatorium ver nam eerst na eenagen tiid. welke illustre patient in de inrichting werd verpleegd. Deschanel kwam er Woensdag aan. on der den naam van miiniheer Duslos. Eerst Vrijdwg avond werd het incognito ongehe- ven. ITALIË. Aardschok. Te Catania (Sicilië) heeft een aardschok een iff e huizen in den stationswijk in elkaar doén storten. Er ziin ffeen slachtoffers. BINNENLAND. Nederland en Belffië. Volgens een IIuvar-Rélrter-telegraro ild. 28 Hopt., schrijft de „Ljhro flelgj- qu© dat het niet lunger twijfelachtig i«, dat men, zoowel to Brussel ais te s-Gravenhago, gelooft aan het hervat ten dor onderhan<leling«u over de her ziening van de verdragen van 1889. De toestand zou zich thans voordoen on der een - licht, waardoor do mogelijk heid wordt geopend op een overeen komst, krachtens welke Nederland aan België hulp zou bieden, indien dit laat- sto werd aangevallen door Limburg heen, in ruil waarvoor België hulp zou bieden, indien dit laatste werd uange- vnllen over de Wielingen. Bedoelde overeenkomst zou strikt be perkt blijven tot de hierboven aange geven mogelijkheden. De openbare mee- liirig zot, zich verzetten tegen elk ver bond, dat buiten dit kader zou tre den. Het blad voegt or aan toe, dat het niet waarschijnlijk is dat er sprake is gowoesK van een Franseb-'ieligisch- Nederlandsch Verbond. Immers, te ver onderstellen, dat Nederland geneigd zon zijn eon overeenkomst aan te gaan met België en Frankrijk zou de ge- (i voeU nu wwetsen wan oen zeer groote meerderheid in Nederland. Wettelijke rending der Winkelsluiting. J De Middenstandsraod heeft zich tot den Minister van Landbouw. Nijver heid en Handel gewend, met Uet drin gend verzoek de indiening van een wetsontwerp tot wettelijke regeling van jde winkelsluiting, waaromtrent voor «enigen tijd door dezen Raad aan den Minister een concept ontwerp met bij- nohoorende Memorie van Toelichting ik aangebodenzooveel mogelijk te willen bespoedigen, daar het hepn gebleken is dat sommige gemeentebesturende in diening van plaatselijke verordeningen hebben opgeschort, omdat zij vertwaeh- ten. dat binnen afzienbare» 'tijd oen al gemeene wettelijke regeling tot stand komt. Handel in meststoffen enz. De minister van Landbouw heeft eeniffe wy-zogingen aangebracht in het wetsont werp houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in den handel in meststoffen, Prov. Staten van Zuid-Holland. Ii» do gisteren gehouden, buitenge wone zitting der Staten werd. gelijk reeds iB gemeld, oud-minister van Ko loniën ld en burg in de vac. Kuyper ge kozen. In l>ehaniieiing kwamen o.m. voorstellen van Gedebuteerde Staten betreffende de herziening van do re giementen voor de hoogheemraadschap pen vaii Delfland en Schieland niet be trekking tot dein Schieboezem. Mr. au Aalten had op deze voor- stillen twee moties ingediend. Do eer- s e motie strekte: le. om de regeling volgens welke het gebruik der sluizen, ook der ebsluis, ie Rotterdam en te Sohiedalm zal jiroe- ten plaats hebben, niet in Delfland's re glement, doch in SchielamTs reglement op te neincti; 2c. om bij hot tot stand komen eener vei beterende bemaling van don Schie- hoezoin door Delfland, Schieland ver plichten in de kosten dier verbeterde iKtemHng bij te dragen, terwijl Senie- land deze bijdrage over de Schieland- selie polders omsloot. De tweede motie strekte om de Sta ll u als hun oordeel te doen uitspre ken dat hij het aanslaan van de ge bouwde eigendommen in den aanslag van Delfland de vertegenwoordiging nor gebouwde eigendommen] op zoodani ge wijze behoort geregeld te worden, dal evenredigheid bestaat tusschen het aandeel der gebouwde en der onge bouwde eigendommen in de uitgaven tf u behoeve der zeewering en hun ver tegenwoordiging in het bestuur dier zeewering, met ulthoodiging van Ged. Staten hot ontworpen reglement van Delfland in «fien zin te wijzigen en nader bij de Stalen in te dienen. Bij de discussie werden do belangen van Sehie- en Delfland over en weer verdedigd, terwijl Prof. Visser van IJ zendoorn en ihr. von Fisenne de voorstellen van God. Staten aanbevallen. Reide motfes werden hmrop verwor pen. respectievelijk met 41 tegen 23 stemmen en 48 tegen 11 stommen. Door Dr. Hoffmann werd aan (led. Staten om maatregelen gevraagd, te gen de morilijkheden van het opnemen van armlastige patiënten in de Zie- keniiu-ichtingen in gemeenten, waar zij tijdelijk vertoeven. De heer de Wilde deelde daarop als lid van Ged. Staten mee, dat het hier gold een aangelegenheid, waarin is voorzien jn art. 30 der Armenwet, en dut alleen, wanneer mocht blijken, dat een gom<x ntebestuur zich niet aan de voorschriften daarvan hield, Ged. Sta tin zouden kunnen optrwlcn om het betrokken gemeontebestnur op zijp plicht te wijzen. Ged. Staten houden zich aan bevolen voor mededeeling van cvontu«>ele gevallen van tekortkoming van de gemeentebesturen in hun plicht ten deze. Het Volken bonds verdrag. Het aandeel van Nederland in de koeten yan den Volkenbond tot 31 Maart 1.1. be dragen f 108-563. bet oog hierop is een wetsontwerp ingediend tot verhooging van hoofdstuk III der Staatsbegroting. De Internationale Zeebeden confederatie en de I. T. P. Naar het Volk verneemt, wordt op 15 October te Londgn een conferentie gehou den tusschen de besturen van de Tnterna- tionaJe Zeeliedenfederatie en de Internatio nale Transportarbeidersfederatie. De Inter nationale Zeeliedenfederatie, tiidens den oorh* door Havelock Wfilson opgericht, beeft besloten op haar te Brussel grfiou- den congres besprekingen in te leiden over de samensmelting deaer oiganisaties en de I. T. F. Thans echt men blijkbaar het in Nederland sval op 23. 24 en 25 October te Rotterdam haar elfde jaarlüksche congres houden. Het bestuur van deze partij heeft, naar de Tribune meldt, den heer Wijnkoop als lid en den heer Jansen als plaatsvervan gend lid van de executie te Moskou bevee- De, Witte Internationale. In de te Bazed gehouden vergade ring van h<* hoofdbestuur van de In ternationale Federatie van Christelijke Vuk vereenigingen is besloten een ze tel te vestigen te Utrecht. 1 De Ned. Myeoiogische Vereeniging. Te Zwolle is de jaarlijksche alge meene verrgttdoring gehouden van do Ned. Mycologische Vereeniging. onder voorzitterschap van dr. J. 8. MeuJdrv hoff, aldaar. Alg. Bond van Poütieperaoiieei. Maandag hield de Alg. Bond van oliiiepersoneei zijn jaarvOTgadenng te I trix-iit o.a. bijgewoond uoor een afgi'vaardigde van de Franache poli tieorganisatie, den heer Rigail uit Pa- iij«, «n afgevaardigden van de Biriis- solsi'he organisatie, de heeren Van Bru- bant en de i'feuter. I it het juarverslag bleek dut liet ledental van den bond bedroog op 1 Jan. 191!) 4416 leden uit 34 afd«,alin- gep, op 30 Juli 1919 4846 leden (Ul afdwlingen) en op 1 Sept. j.l. 67 af deel ingen met 5427 leden. Besproken werd o.a. het beldd van bet hoo/dtiestuur, en critiek geoefdiul |»p zijn houding inzake de samenwer king met het A.C.O.P. (de samen^wcr- keixle Bonden van Overheidspersoneel) en het georganiseerd overleg. Ambtenaren Rexi.tr.tie en Domeinen, Zondagmiddag werd te Amsterdam de .laarvergadering gehotKlon van de vereeniging van Ambtenaren der Ke- gistra tie en Domeinen. Aangenomen word een voorstel aan te dringen op verschaffing van kadas- trale kuarten aan de ontvangers voor dit» gemeenten waar dit voor de waar- do controle van onrolromlo goederen noodig is. f'e vereeniging zal ziel] bij request tot (le Tweede Kamer wenden om te bevorderen, dat «lo schatting der ver koopwaarde vun onroerend goed ten dienst© der grondbelasting bij aanno- "»'.g van het betrekkelijk wetsontwerp geschiede door conifmissiën onder lei ding der registratie-ambtenaren, omdat drzen beter dun anderen daarvoor geschikt zij,n, over oen mussa gQge- vans beschikken op veel omlervin. amg op het gebied van taxaties kun nen wiizfm. De «odaliseeriitg ,an het tvoningwenen. Te Amsterdam snrak Maandag voor den bond van artmiderwoniwibouwereenigm- gen den heer M. Whmer, stadtlbaurat van Berlm-Schoniberg over bovengenoemd on derwerp. De vengadenng w-erd bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende gemeentebesturen, gemeentelijke woning- diensten. luuitrcommissies, arbeidersorgani- *&ties enz. en een aantal ingenieura en ar- Spr. zette vooreemt uiteen, dat het voor het particuliere kapitaal onmogelijk is ge worden den woningbouw voort te zetten, op de wuze als vóór den oorlog. Trouwens reeds toen moesten bouwve reerugi nven inet toeslag van den staat ingruipen. Opvoenng der huren, dat deze een winst oplevert waarvoor het kapitaal wil werken is on- mogedijk geworden. Spr. wees op het denkbeeld van een huur belasting, ter dekking van de huurtekorten voor opnieuw te bouwen woningen. Dit denk beeld zou alleen toepassing kunnen vinden, indien die belasting niet geheven wordt van enkelen ten bate van het particuliere kapitaal, maar indien zij wordt opgebracht door allen aan zekere publiekrechtelijke organen. di« haar gebruikten ads een toe slag op de huren, welke te laag- zijn. I)e consequentie hiervan is echter, dat het ge- heeJe woningwezen overgaat uit handen van de particuliere ondernemers in die van Spr. wees op de bezwaren dat Staat en gemeente het worungrwezen in handen zou den nemen. Er moet wist izijn een mim- muim vaa bureaucratie en zoo ingericht, dat iedere betrokkene persoonlijk ziin ar beid en ziin bekwaamheden aau de zaak kan geven. Ddt is sJechts mogelijk door een uitgebreid systeem van woningver- eenigingen. die niet slechte den woning bouw op zioh nemen, maar ook het heheer der bestaande woningen, de reparatie enz. Dit wil dus zeggen onteigening en socia lisatie van alle woningen. Alleen daardoor, meent spreker, ia het mogelijk de bezwaren te overwinnen, welke onder de huidige om standigheden en voorwaarden een oplos sing van den woningnood onmogelijk ma ken. Hierna ontstond gedachtenwisseling. De heer G. Hancke uit Berlijn zou spie ken over de plachten van den bouwvakar beider in het gesocialiseerde bedrijf, doch hi] kon niet aanwezig zijn. Daarom hield de inleider van Maandag, dr. I. Wagner, een rede. thans over de ..socialisatie der bouwbedrijven". Spr. had gezocht naar een individual is- tischen socialisatievorm. welke met den vorm eener .vennootschap op privaatrech- terljjken grondslag overeenkomt. Zoo is te Berlün gesticht de „Rauhutten". waaraan spr. leiding geeft. Deze ,3auhütten" is een wettig gewaar- borgde vennootschap, die ten doel heeft de urtvoenng van de bouwbedrijven en de gen, welke bij voorkeur het klemwoning bedrijf uitoefenen. Het grondkapitaad bedraagt éón mil- hoen. Deje vennootschap, wier doel het verder is het bouwbedrijf tot de meest tech nische hoogte op te voeren en de mensche- lijke arbeidsplicht in dienst van het alge meen belang te stellen is op den grondslag der vrije democratie gebouwd. In het be drijfskapitaal nemen ojn. deel de verbrui kers van bouwstoffen die er belang bii heb ben. hun kapitaaJ te steken in het gesocia liseerd bouwbedrijf, dat op alle wijzen veel kan besparen. Ook de Staat en gemeenten *un aandeelhouders van deze gesocialiseer de vennootschap. Een matige rente van slechts 5 genieten de aandeelhouders van het ingebrachte kapdtaal. Hierna werden beraadslagingen over dr Wagner's rede gevoerd. Dr. Wagner, de «prekers beantwoorden de, zeide dat de arbeidsprestatie, welke «PK in zijn „Bauhütten" thans betel# heeft, de prestaties overtreft, die zelfs vóór den oorlog door de arbeiders gebo- den werden. 424e NED. STAATSLOTERIJ. 5e KI. Trekking van Woensdag 29 Sept. ƒ1000: Nos. 11099, 11352, 16550. ƒ400: Nos. 5997, 7404, 9912, 11428. ƒ200: Nos. 1119, 2832, 7727, 13750, 15343, 16558 26298 ƒ100: Nos', 1252,'3985, 4126, 8227, 11404, 14411, 17820, 18696. Prijren van ƒ70. 123 182 279 549 666 704 713 797 932 1064 1327 1382 1462 1556 1661 1568 1668 1692 1848 1961 2132 2625 2632 2646 2967 3042 3096 3204 3442 3558 3681 3786 3904 4166 4191 4197 4201 4271 4286 4510 4663 4713 4869 4961 6067 5265 5325 5433 6470 6641 5710 5867 6944 5994 6018 6374 6698 6626 6810 6909 6919 6929 7004 7123 7136 7165 7272 7287 7426 7648 7704 7717 8183 8236 8243 8331 8349 8566 8644 8675 8690 8760 8814 9156 9224 9429 9459 9486 9717 9780 9860 9870 10276 10349 10696 10610 10668 10773 10899 11013 11177 11251 11418 11616 11863 11859 12110 12173 12217 12333 12524 12563 12836 12859 12977 13008 13108 13211 13336 13350 13399 13412 13521 13765 13770 13779 13848 13975 14185 14337 14449 14706 14899 15216 15253 15262 16298 16312 15504 15651 15851 15904 15942 16947 15950 16227 16381 16417 16462 16491 16668 16Ö46 16848 16849 16928 17136 17191 17472 17483 17499 17666 17561 17717 17737 17762 17795 17839 17889 18039 18058 18114 18159 18206 18402 18471 18532 18550 18650 18721 18742 18749 18838 18884 18899 18970 19097 19338 19367 19563 19697 19713 19865 19926 19999 20002 20042 20056 20136 20196 20201 20270 20273 20308 20361 20490 20687 20742 21277 21528 21538 21918 21982 22052 22068 22165 22181 22206 22341 22430 22633 22791 22936 Nieten. nL6 re4.00, 412 417 538 681 607 621 343 348 666 705 754 922 935 1085 1161 1190 1209 1241 .309 1869 1368 1401 1404 1406 1441 1466 1486 1562 1688 1692 1608 1622 1708 1793 1798 1833 1876 18779 1913 1919 1937 1946 1973 1981 1983 2040 2047 2111 2114 2126 2164 2196 2231 2243 2244 2282 2314 2319 2349 2385 2388 2395 2448 2609 2564 .2612 2647 2673 2674 2675 2688 2722 2869 2874 2890 2936 2968 3002 3036 3079 3146 3215 3236 3272 3303 3318 3334 3410 8473 3494 3605 3506 3533 3583 3604 3620 3639 3660 3689 3694 3779 3780 3943 4051 4060 4173 4182 4199 4203 4233 4238 4329 4383 4390 4417 4445 4451 4484 4504 4556 4557 4670 4709 4740 4783 4791 6091 6102 6174 6197 6264 6346 5460 5621 6580 5678 6692 6704 5748 5760 5771 5865 6908 6920 6949 6006 6020 6062 6106 6111 6141 6143 6163 6172 6271 6354 6469 6561 6552 6580 6608 6617 6653 6669 6707 6775 6809 6814 6836 6853 6911 6944 6947 6953 6985 7001 7007 7015 7057 7064 7089 7114 7125 7129 7160 7193 7218 7223 7241 7265 7412 7436 7477 7479 7505 7661 7664 7594 7607 7635 7682' 7692 7710 7754 7820 7826 7846 7867 7859 7866 7925 7946 7970 7998 8057 8061 8098 8116 8148 8145 8159 8223 8260 8304 8332 8452 8492 8513 8533 8606 8762 8775 8776 8790 8861 8864 8876 8926 8994 9003 9131 9173 9184 9192 9202 9274 9288 9296 9314 9321 9419 9477 9487 9495 9506 9537 9538 9573 9585 9621 9639 9658 9723 9730 9732 9808 9828 9874 9886 9943 9944 10043 10058 10104 10129 10180 10224 10336 10363 10498 10634 10661 10626 10640 10645 10667 10675 10679 10706 10707 10718 10739 10781 10981 10996 11035 11036 11082 11123 11165 11274 11283 11384 11392 11395 11441 11448 11462 11473 11496 11647 11596 11602 11610 11646 11651 11679 11703 11788 11970 11987 12006 12174 12240 12265 12276 12326 12353 12394 12409 12474 12489 12546 12567 12585 12692 12641 12661 12719 12762 12819 12866 12963 12974 12985 13002 13014 13065 13072 13075 13125 13140 13168 13192 13193 13221 13235 13264 13315 13416 13470 13569 13645 13662 13668 13664 13674 13712 13767 13768 13773 13800 13904 13916 13929 13964 13978 13993 14021 14031 14035 14059 14079 14092 14181 14199 14209 14225 14249 14261 14301 14305 14311 14898 14399 14407 14424 14463 14466 14540 14653 14718 14726 14770 14783 14785 14788 14805 14808 14813 14816 14817 14860 14880 14984 14996 16022 16047 16068 15137 15183 16217 15252 16279 15339 15361 15371 16380 15460 15461 15473 16474 15489 15490 15627 16642 15693 16725 15763 16774 15790 15806 15827 15828 15843 16891 15928 16006 16017 16064 16065 16069 16088 16157 16202 16230 16236 16282 16284 16321 16348 16370 16472 16506 16526 16527 16636 16576 16600 16664 16667 16698 16777 16778 16802 16806 16807 16930 16896 16914 16944 16975 16982 16984 17029 17039 17040 17046 17050 17082 17132 17231 17264 17271 17336 17349 17354 17370 17388 17390 17394 17401 17402 17404 17406 17408 17454 17471 17498 17652 17588 17698 17611 47626 17629 17660 17688 17727 17736 17769 17816 17842 17847 17868 17895 17903 17961 18002 18043 18046 18054 18072 18116 18124 18137 18139 18200 18206 18228 18250 18268 18289 18312 18328 18337 18342 18364 18357 18431 18479 18489 18527 18546 18587 18594 18637 18648 18686 18700 18872 18942 19061 19064 19056 19070 19092 19140 19156 19158 19174 19216 19253 19257 19304 19316 19348 19358 19387 19397 19417 19447 19600 19544 19631 19659 19704 19723 19746 19776 19818 19836 19846 19885 19902 19922 19966 19970 19977 20039 20098 20103 20113 20122 20124 20138 20148 20150 20234 20242 20252 20285 20287 20288 20304 20337 20349 20356 20511 20618 20543 20552 20558 20569 20686 20605 20615 20625 20655 20667 20708 20899 20934 20935 20945 20981 20985 21021 21040 21051 21084 21117 21122 21131 21241 21246 21329 21364 21385 21421 21428 21437 21555 21597 21608 21703 21709 21716 21724 21759 21792 21801 21892 21901 21919 22090 22136 22169 22192 22195 22198 22291 22359 22379 22421 22512 22539 22566 22569 22647 22665 22682 22728 22756 228(S 22819 22822 22844 22856 22876 22892 22934 22960 22968 22979 icïcj"*6 '"st 8tond: 15130 m z- H>120, IM64lm. z. 16664, 21339 m. z. 22339, 21345 m. 70 m z. 22345 m. ƒ70, en 16290 en 2289 m- z. m. ƒ70. LAND- EN ZEEMACHT. Reservekader bij het wapen der genie. Tor kennis van bol angheb bond on wordt gebracht, dat het examen van hen, die wonschen te worden toege laten tot do verbintenis als vrijwilliger voor hot reservekader bij de genie dit jaar zal plaats hebben te Utreohtopl October a.s. en zoo noodig op oen o{ roeër volgende dagen. LUCHTVAART. Internationaal Luchtvaartcongrea. In October zal to Kopenhagen een internationaal luchtverkeer-congres ge houden worden, waaraan .vertegenwoor- digors van Zweedsche, Éngelsche en Deonschfi luchtvaartmaatschappijen zul len deelnemen. Het doel is het Euro- peosche luchtverkeer voor l!)2l te be spreken. Kon. Luchtvaart-Maatschappij. ik» proefdiensten, welke vanwege de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij oorspronkelijk tot 15 Sept. gehouden zonden worden, zoowel de dienst Am- sic r da mHam burgKopen hagenals- ook die op Londen, worden tot 1 No vember voortgezet. Mede ïnet hot oog op het open^ vun nieuiwe luchtlijnen beeft de Kon. Ned. Luchtvaart Mij., gemeend, dtn tijd tu ^ehen 1 November en 1 April te. moeten gebruiken voor de organi satie. Gedurende den winter zullen ve le besprekingen op hot gebied van post vervoer, douane, weerberichten, draad- Iroxe verbindingen, aansluitilng aan an dere luchtnetten, doarloopende reisbil jetten, opining] van) valutakwestie, etc., i neet en Jvorden gehouden. GEMENGDE BERICHTEN! I)en tijdel ijken vader in hetopvoo- tl.ngRdorp „Do Glindhorst". gemeente Banieveld, hebben zes bijna volwassen jongens hoogst ernstig mishandeld en mei den dood bedreigd. De directeur ".er eindelijk in geslaagd de .opeten- delingen uiteen te jagien. abnormaal van g< Als de joAen ranselde zijn* moe Toen do heer Ankersinit, fabrikant le Deventer, Zondag per auto de steeg bij Arnhem passeerde, heeft een and? re auto, die in volle vaart uit een Bij weg kwam, hem aangereden, met het gevolg dat do heer A. en zijn zoontje door den hevtgen schok nit hun wa gen werden geslingerd. Ze werden be wusteloos opgenomen en naar t zie kenhuis to Arnhem overgebracht, van waar zit, later port auto naar hun 'woonplaats zijn vervoerd. Ernstig geval van verwaarlorainjr. Maandagmiddag is op een etage ia do Over Ainstelstraat, te Am sterdam, een zeer droevig geval van verwaarloozing ontdekt. In een aleooi is daar een jongeling van IS it 19 jaar sinds zijn tide jaar op- gesloten geweest. Hij zag er verma gerd en vervuild uit, doeli bleek met abnormaal van geestvermogens te zijn. Als do joifen over hanger klaagde, ranselde ztjnFmoeder hem af; hij had in geen drie on een half jaar van on- dirgoed gewisseld en werd in do al- roof gevangen gehouden sedert zijn elf de jaar, torna hij van school, onder eeing voorwendsel, word thuiagehou- den. Op allo ruiten waardoor eenig bui tel, licht tol do aleoof kon doordringen, plakt" 'moedor Ptpieron ge- 'Jij Is naar dequaraiitaineSnrichtitlg ut Zeobrug vervoerd. Later zal hij door de Mltte worden verhoord en zal twanr- sotupihjk tegen de moeder proceever- baal wonden opgemaakt. STADSÏfSÜws. GOUIDiA. 29 September 1920. Aankoop yan bouwterreinen voor Volkswoningen. ^ar aanleiding van gevoerde corres- Goede Woning" en B. en W. stellen ttae oen Raad voor een terrein, gelegen achter rte gemeente-school aan de Prins Hendrik straat en grenzende aan de Snoystraat. ter grootte van 2.28.73 H.A., eigen aan den neer H, van Zanen—Muller c.3,, aüllier. ka. tS in swtie E' nos- m- 71S' 72°' 1838 «a dezer gemeente, gemeenterekening aan te koo- Den en dit terrein daarna aan de woniflg- 'bouwvereeiiiging „De Goede Woning" in erfpacht uit te geven, teneinde die vereeniging in staat te stellen het terrein m ztin geheel te bebouwen met een com plex van ongeveer 80 volkswoningen. Door de eigenaren is dit terrein hetwelk aan een bestaande straat (de Snoystraat) mi gelegen, te koon aangeboden voor een Pïï\van S 1J0 w m- prU* Het terrein is uiterlijk 16 November ai. vrti van huur, mits "de hnur vóór 1 October 'B. en W. achten dit terrein zeer geschikt VO°Ll w 'P" volkswoningen. De oriis wondt door hen in verband met de ligging van het terrein en de hoedanigheid als bouwgrond Mllük genoemd Voorts won* door B. en W. voorgesteld n aansluiting aan den bh' raadsbesluit v«n 1 Juni 1920 gedane aankoop van een ner- reel grond, eigen aan J. Zeeuw Bm. te Oversohie, groot 2.35.68, HA. voor den nriis van 150 per M2„ over te gaan tot aan- V°°P ®«n hieraan grenzend terrein, ka- A- m' 6e0- 871. 872. 878, 1146 en 4990. groot 1.76.29 «-A- in eigendom toebeJtoorand aan de J- Parcmi Voor een prik» ven 34760.en de daarop aanwezige opstal len voor f 6000.—. te ramen f 40760.--. teneinde deze terreinen in haar geheel in erfpacht uit te gew* aan de RJEL Woning- „St. Joris", ter bestem- bouw van volkswoningen. mfbodWii» gestand tot de eerstvolgende SLnkomat van den raad (op morgen i w*°rt M0de moetcn C11 voorstellen tot aankoop worv~_irie terreinen aangenomen, dan der T^Seentebegrooting dienst 1920 .rnwiAn ffewuaigd door verhooging uitgaven met f 26000 ,an fiï en verihooging der buitenge- 1 lasten (voorschot van het Riik WOnv.Mbeleng d«r valfcafhuLsvestring) met LéTeUdctodtsgeh' Uitbreiding v» brandblnschmaterinal ,n wMfeuid met de toezegging van den ^'TTde raadsvergadering van 8 Juli voorziwervan het brandblusch- ÏÏëaai in deze gemeente, deelen B. en \\fiian Raad thans mede. dat door hen in i8 besloten de brandMusohmidde- f uit te breiden door aanschaffing van fmreetal tweewielige motor-brandspui ten met een capacitedt van 420 L. per mi nuut Pogingen door B. en W. aangewend «X nader de bekende Commissie tot verbetering der Brandweer in deze gemeen te te verstaan inzake aanbieding van een rootorapuit met paandentractfe. bleven zon- detaTspuiten, zoo zeggen B. en W„ kun- nen door drie desnoods twee per- sonan worden vervoerd en de proeven met deze brandblusohmiddelen door een der le den van het College en een tweetal afge- va*wii«den van het College van Brand meesters in deze gemeente op de Brand weer-tentoonstelling te Arnhem gevolgd, waarborgen B. en W. dat aanschaffing van deze gemakkelijk verplaatsbare spuiten een voldoend nuttig effect zal sorteeren. De prijs der motor-spuiten varieert van 33004700. B. en W. zijn reeds met de Commissie van Bijstand in het beheer der gemeente werken en het College van Brandmeesters omtrent deze aanschaffing in overleg ge treden. maar achten het wemsciheliik, ten einde spoedig toit aanschaffing te kunnen overgaan, dat de Raad hen een crediet ver- leene ter betaling van de daaruit voort- Het ligt in de bedoeling van B. en W. deze spuiten te stationeeren op twee ver schillende punten in deze gemeente, waar steeds zoowel overdag ais 's nachts des kundig gemeente-personeel onmiddellijk 'beschikbaar is, n.l. de gemeentelijke licht fabrieken en het stad serf. B. en W. verzoeken den Raad hen dan ook ten behoeve van de uitbreiding der brandbkiscihmirldelen op voormelde wiize een crediet toe te staan tot een maximum van f 10.000., te dekken door geldleendng ïn in vexlbamd daarmede de gemeênte-be- «rooting 1920 te wij zagen. Wij teökenen hderibii aan: Het bovenstaand voorstel, dat eerst !?£"- den publiek wordt, wordt door B. en W. wel heel vlug afgedaan. Immers, morgen &de Raad reeds hebben te beslissen over aangelegenheid. Op zichzelf is een vlugge afdoening van zaken zeker toe te tar aangezien dit voorstel geen nent bevat waarom nu iuist tot de aanschaffing der voorgestelde 2 towee- wielfcte motorspuiten van 420 L. capaciteit iseerd, is de Raad. naar hei ipj ons voorkomt, onvolkomen ingelicht om heid tot onderzoek, te beslissen. Ging het bij de bespreking bij het des tijds gedane aanbod over de voor- en na- deelen van een auto-spuit, thans wordt er in dit voorstel niet van gerept. Dat is toch onverklaarbaar, daar juist op de Brand- weententoonsfceJling te Arnhem, waar de Commissie van drie uit de "Colleges van B. en W. en Brandmeesters is geweest, auto-spuiten waren geëxposeerd van 11e- fcelfde capaciteit ais hierboven genoemd en ook grootere, welike wat vorm en bediening aangaan, zeker voor onze gemeente niet ongeschikt waren. Zeker, er waren reus achtige machines, maar er waren ook klei nere. waarvoor niet de beziwaren kunnen Velden, dte bij de vorige bespreking zijn 't Ware zéker wenscheliik dat deze zaak nog even nader zou wonden bezien. Tolheffing Amsterdam sche en Goudsche Rijpad. Door B. en MÉ wondt aan den Raad machtiging gevraJId tot het indienen bii de Kroon van een verzoekschrift tot ver nieuwing van de 7 Dec. 1918 verleende isie tot heffing van tolgeld op het en Goudsche rijpad, welke 1 Mei 1921 eindigt. Het komt B. en W. wenscheliik voor die tolgeldheffing te doen bestendigen. Onderwijzeres koken en voedingsleer aan de Herhalingsschool voor Meisjes. Ter vervulling van de vacature, ontstaan tengevolge van het aan Mevrouw Böiger— Roskam verleend eervol ontslag als onder wijzeres aan de Herhalingsschool voor Meisjes (koken en voedingsleer) wordt door B. en W. in overeenstemming met het advies van den schooloopziener in het ar rondissement Gouda voor benoeming voor gedragen mejuffrouw A. Dürr. alhier, die, in het bezit is van het diploma der Am- sterdamséhe Huishoudschool en dus ge- fccht kan worden voldoende waarborgen te bieden voor het geven van degelijk onder was in bedoelde vakken. Mejuffrouw Dürr, die de eenige sollici tante is voor deze betrekking! zal les geven «P twee avonden per week gedurende een tweetal uren. op een bezoldiging van f 2.50 Per werkelijk gegeven wekeliiksch lesuur. Gemeentebedrijven, dienst 1921. BU den Raad xyn inkomen de ont- •werp-begrooting van de inkomsten en uit gaven der Gemeente voor den dienst 1921. alsmede de begrootingen van den Reini- igingsdienst, het Grondbedrijf en de Ge- meente-Lichtfabrdeken voor den dienst 192L r.„H begrootingen zullen in druk ver- School kindervoeding. Bij de behandeling van de gemeentebe- grooting voor 19(30 en ook in de raadszit ting van 8 Juli is 'het onderwerp school- kimlervoeding ter sprake gekomen. Naar aanleiding daarvan hebben B. en W. thans 'hierover hun meening aan den Raad doen kennen. Het wil B. en W. na ernstige over weging het meest gewensdht voorkomen dat evenals dit in de gemeente Zaandam geschiedt (gemeentelijke subsidie in 1918 plus min. f 5000.—) de voeding van daar voor in aanmerking kamende schoolkinde ren plaats vindt vanwege een vereeniging. waarin zoowel op politiek als godsdienstig gebied de geheele belanghebbende burgerii vertegenwoordigd is. De stoot tot oprich ting van een dergelijke vereeniging zoude van gemeentewege kunnen worden gege ven en B. en W.. de wenscheliikheid van sohoolkindervoeding zooals deze reed» hier in beperkten kring en in andere gemeenten bestaat, erkennende, ziin gaarne bereid hiertoe hare medewerking te verleenen. Ajan de eventueel op te richten vereeni ging, die zich dit doel voor oogen zal stel len, zou dan mede van gemeentewege de noodige financieele steun kunnen worden B. en W. vertrouwen dat de Raad zach met hun zienswijze ten opzichte van dit onderwerp kan vereenigen. „Schoollkindervoeding" rechtstreeks door de gemeente meenen B. en W. in verband met de zeer aanzienlijke kosten die hier van het gevolg zullen ziin. te moeten ont- Belastingen. Ingaande 1 October is verplaatst van Waddinxveen naar hier de kornm. 2e kl. A. P. A. Vlieger: van hier naar Waddinxveen is verplaatst de kommies 3e kl. C. Jacauot. Vergunning verleend. B. en W. van Gouda brengen ter algemeene kennis, dat zij vergunning lie/bbefl verleend aan de firma A. Vin gerling Zonen te Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het vorplaatsen liarer elfectrisehe krijtinalerij, naar de porceclen plaatselijk gemerkt Turfsin- gel No. 56, 57, 58, kadastraal bekend gemeente Goinla soctié E. No. 2499. Rjjwielverduistering. De Rechtbank te Rotterdam heeft te- K«*n N. K., niet verschenen, wegens twéémaal alhier gepleegde verduistering 4 an" oen rijw.el, gieënsöht oen gevange nisstraf van ,G maanden. Moderne Kunsthandel. Mevrouw BorgerRoskam heropent de zer dagen haar kunsthandel, Crabethstraat 5, die gedurende twee maanden is gesloten geweest. In October zullen werken van Joh. Mar. de Vries worden tentoongesteld. Het Gemeenteverslag orer 1919. XX. In Hoofdstuk X wordt behandeld het Armwezen in deze gemeente. Daarin wordt vermeld: Den eersten Ja nuari bestond de voor deze gemeente inge stelde - Armenraad uit vertegenwoordigers der navolgende instellingen van Weldadig heid: 1. Het Burgerlijk Armbestuur; 2 het Ned. Isr. Armbestuur; 3 de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente; 4. idem der Evapg. Lpth. Gemeente; 5. idem der Remonstr. Ge meente; 6. idem der Geref. Kerk; 7. het Armbestuur der Gemeente der Oud-Bis- schoppeljjke Clerezy; 8. het R.K. Paj^ihiaal Armbestuur; 9. de Liefdadigheidsvereeni- ging „St. Elizabeth"; 10. de Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo; 11. de In stelling van Weldadigheid van wijlen F. W. Pauw; 12. de Vereeniging „Armenzorg". Het bureau is gevestigd Spieringstraat 113, alwaar de Secretaris gewoonlijk eiken werkdag te spreken is tusschen 1011 Va uur. Aan het over 1919 afzonderlijk uitgege ven gedrukt verslag van den Armenraad ontleenen wij de volgende gegevens om trent dubbele bedeeling: door óéne instel ling werden bedeeld 447, door twee instel lingen 37 en door drie 6 gezinnen; den ama nuensis van het Burgerlijk Armbestuur werd in den regel de uitreiking toever trouwd der giften door meer dan een in stelling, bij elkaar, ter uitdeeling vastge steld. Het eindcijfer der bedeelingssom werd im mer grooter, daar de giften verhoogd wer den wegens de duurte der levensbehoeften; het getal der bedeelden nam echter niet noemenswaard toe. Zeer dikwijls moest geldelijke hulp worden geweigerd, omdat in het gezin van den hulpvrager veel meer in kwam, dan in menig burge dit gold te bi; lossingen, versterkende middelen, enz. vooral bij aanvraag om hul rgezin; p b« «k ziekte, ver- De voor rekening der gemeente vallend kosten van den Raad bedroegen in 1914 217.2416, in 1918 276.— en in 1919 ƒ268.50. In deze gemeente zijn 5 burgerlijke in stellingen van weldadigheid gevestigd, die alle subsidie uit de Gemeentekas ontvangen. Gemengde instellingen zijn er geene. Er is één gesubsidieerde, niet burgerlijke of ge mengde instelling. Volgens de laatst goedgekeurde rekenin gen (dienstjaar 1918) bedroegen de subsi- diën door de gemeente aan de instellingen van weldadigheid verleend 64388.65, waar van ƒ64023.65 aan burgerlijke instellingen. Het Burgerlijk Armbestuur verleende on derstand: doorloopend aan 39 huisgezinnen en aan 28 afzonderlijk levende personen, tij delijk aan 23 huisgezinnen, terwijl aan 50 personen soep en turf werd uitgedeeld. Het getal bedeelden was iets minder dan dat in het vorige jaar, hetwelk echter geen invloed had op den algemeenen toestand van het armwezen. Kostelooze genees- en heelkundige hulp werd verstrekt aan 293 huisgezinnen en 133 afzonderlijk levende pegsonen. Aan 21 gehuwde vrouwen werden consen ten voor verloskundige hulp afgegeven. De uitgaven voor eetwaren (brood) be droegen 100.— meer dan in het vorige jaar. Kleeding en ligging kostten 75 meer dan in 1918, terwijl ook de bedeeling in geld steeg. De meerdere uitgaven bjj vorige ja ren vinden haar oorzaak in de algemeene duurte. De duurzaam en tijdelijk bedeelden ont vingen onderstand bestaande in geld en brood en gedurende de wintermaanden ook soep en turf. Het Vereenigd We e a- en A e 1 e- moeseniershula. Opl Januari 1919 en in dit gesticht opgenomen 66 kinde ren, 30 jongens en 86 raeisjel. In den loop van het jaar verlieten 2 jongens en 2 meis jes na het bereiken van den bepaalden leef tijd het gesticht. an het einde van 1919 verbleven dus in het Weeshuis 62 kinderen, 28 jongens en 34 meisjes. Van deze kinderen behooren 46 tot de Ned. Herv. Kerk, 7 tot de R.K. Kerk, 2 tot de Remon8trantsche Broederechap, 6 tot de Geref. Kerk en 1 tot de Luth. Kerk. Eón wees bezocht de Ryks Hoogere Bur gerschool, één de Inrichting tot opleiding Onderwijzeressen en Hoofd-onderwij- zeressen aan een Bewaarschool, vjjf weezen de school voor Voortgezet Lager Onderwys, één de Ambachtsschool; een meisje volgt de normaallessen en één is op den Handelscursus. De gezondheidstoestand ftas gunstig te leverde zeer goede uitkom- Het geregen diens tonde rwys Het geregeld gegeven school- en gods- tkc sten; eveneens waren de vorderingen vs, hen, die voor een ambacht werden opgeleid, zeer bevredigend. Eén der meisjes vond plaatsing als on derwijzeres. (Wordt vervolgd.) FINANCIEELE BEU1CHTEN. WISSELKOERSEN. Officieele noteering te Amsterdam. 29 September 1920. 28 Sept. 29 Sopit Londen 11.23 Vi 11.22 Berlyn 6.35 6.45 Parjjs 21.35 21.60 Brussel 22.62 Vit 22.70 Zwitserland 61.70 51.65 Weenen 1.40 1.37% 44.10 46.25 Stockholm 64.50 64.35 Christionia 44.16 45.25 New-Yonk 3.23 K MARKTBERICHTEN. h \ASMARKT. i Woerden 28 Septemlber 1920. Aianvoer 230 partijen. Prü* Goudsche kaas le soort f 8891. 2e soort f 8487: le soort met Riilksmerk f 89«92. Handel traag. Ceepewtieve TuiiiMr«v«rMaifing „Gouda •m Omatreken". Grarntenveilmg. Veiling van 28 Sept. 1920. Snyboonen 15—85; Stokboonen 17 40; Stamboonen 7—26; Spekboonen ƒ3— 20; Pronkboonen 1—1.80; Uien ƒ2.30— 4.90; Sjalotten ƒ3.40—4.30; Witte Kool ƒ3.80—3.60; gele Savoye Kool ƒ8.—4.30;. Roode Kool 1.10—1.60; Kroten 1.70 2.80; Peen 1.20—3.20; Postelein ƒ6.50— 16.60; Spinazie ƒ7.70—14.60; Doperwten 32—35; Spruiten le soort 13—28; ld. 2e soort ƒ311; Tomaten A ƒ1127 ƒ12—15; id. C 7—23; id. bonken id. kriel 1—2; per 100 K.G.; soort ƒ2.20—3.80; id. 2e soort Sla ƒ0.60—3.60; Bloemkool ƒ2—22; groene Savoye Kool ƒ2.60—5.20; eple id. ƒ1.60— 12; Witte Kool ƒ9.10; Roode Kool ƒ0.70— 6.40; Komkommers le soort 7.10^-10.10; id. 2e soort ƒ3.20—7; id. halve 1)90—2.60; per 100 stuks; Kroten 1.70—8.10; Peen ƒ2.30—6.40; Rabarber 0.30—0.80; Selderie ƒ0.101.60; Prei ƒ1.803; Peterselie ƒ0.20 —2; per 100 bos; Zuring ƒ0.17—0.26 per kist. ƒ11—27; id. B bonken ƒ5—13; L; Andijvie le irt ƒ0.401.80; RECHTZAKEN. Vader en doel Het Hof heeft gintere dauii in do zaak tegon smid en diens 2J-jarigi Nieuwkoop. Zij zoudei reu hulpbehoevend kind moord hebhen. De vadi deold tot 8 jaar g<evang( dodhter die terecht had g(HiN het verlaten van hét kind, werd vrijgesproken. Do rechtbank te Utrecht had hnn rwp. tot acht jaar en drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. t;:w arigen loclrter htm pa ri tten en werd veroor- LANUBOUW. den. wanneer de gronden, waarop tot instelling I» besloten, en de werkwij ze volkomen bekend zijn. Hij wil zioh dits dienaangaande van een oordeel omt- houden, maar voelt zich gedroitgen, zijn verwondering over de nam*Miste|- ling, zooals die gedacht wordt, uit te sproken. Hij kan zich niet begrijpen,- waar aan den Nederl. Boerenbond en aan dén> hr. Boerqn- en Tuinders- bond reep. 0 en 1 zetel wordt toege kend, los van de zetels, die aan de provincial© maatschappijen zijn toebe deeld, dut aan het Kon. Nederl. Land- bouw-Comitó uls centraal orgaan van den landbouw geen plaats is ingeruimd. Het is den Bond niet mogelijk, daar voor een verklaring te vinden, wuur hij meent, dat ook na hot uittreden van do Katholieke» dit Comité nog een, zeei belangrijk deel van d«n Nederl. landbouw blijft vertegenwoordigen. Tevens meent de Bond, dat het met opnemen in den Raad van de zeer be langrijke groepen op het gebied van molk en zuivel, groepen, die tezamen een groot deel vormen van don Nederl. landbouw en zeker niet liet minst bo- luiigrijko deel, niet juist kan worden genoemd. Hot onderbrengen van deze en haar aanverwante groepen in com- miasiën noemt iKtvonstaaiKl bezwaar niet weg. '1 on slotte kan de Bond niet nala ten ernstige vroon uit te spreken over het wolelagen van uw poging, in een offidleole landbouworganisatie een wer kelijke vertegenwoordiging van den Ne derl. landboufw te formeeron Wj de zeer gidoto differentie op dat {©rrein, zoo wel in opvattingon als wel In bedrijfsvorm. Zij. die op hél ter rein van den landbouw als deeklm- digen kunnen gorden erkend, zullen allen gjotuigen van de moeilijkheden hij liet samenbrengen van* den landbouw als een eenheid bij al zijn verschei denheid, Oneindig moeilijker zal het de regeering vallen, naast voldoende dtskimdigfceid. vruchtbare samenwer king te verkrijgen en daarbij dit or gaan hij do lielanghebbenden voldoc^i- de^Ver trouw en te doen wekken-. 5fls- lukken zal beteokonen oen strijd van liet particuliere vereenigingnleven te- pjen dit officieele, met do noodlottige gevolgen vagi dier». Op grond van het bovenstaande nee Op grond van hot bovenstaande neemt de Rond do vrijheid, Uw Excel lentie ernstig nadere evorwegipg van de plannen en, bij doorgaifig, van de samenstelling van den Raad nan-te be velen. van plan ertfi Jaar Ml Stockholm doer te brengen tar voortzetting van zijn •tudiën. Uitvoer vaa hooi. l)t Minister van' Landbouw heeft in getrokken zijn beschikking van 26 Augustus, zoodat mitsdien tot nadere aankondiging de uitvoer vau hooi we der naar alle landen kan plaats vin den H Veepest. Er zün, naar aan de Limb. Koer. wordt gemeld, in Eupen weer nieuwe haarden \van veepest vastgesteld. Op 17 September wend de ziekte vastgesteld bii het vee van ,een veehouder te Keseenich. wonende aan .'den grooten rijksweg van Aken naar Eupen, op slechts pijn. 10 K.M. afstand van onze grenzen; en op 24 September Is veepest geconstateerd bii het vee van twee veehou ders te Stadt Eupen. Al het zieke en ver- /dachte vee, dat ap genoemde hoeven aan wezig was, zijnde 43 stuks hoornvee, werd ter plaatse afgemaakt. t Landbouwraad. Do Bond van Kaaaproducenten, ge vestigd alhier, hoeft aan don minister van landlKiuw, nijverheid en handel hel* volgende adres gezonden: vfet moer dan gewone belangstelling volgdo de Bond van K aas prod uconte» de ^■rsberichien inzake den in te stel len Landbouwraad. l)aar deze berich ten niet eensluidend waren, stelde «te Bond het op prijs, kennis te kunnen nemen yam do offcieele modedeeüng van uw departement In deze. Het is deze mededeeling, die hem drii|gt, hot volgendo onder ifw welwillend© aan- dbcht to brengen. De Bowl kan moeilijk in de vraag treden, ai een officieele vertegenwoor diging van den landbouw* in dezen vorm gowenseht of noodzakelijk ifl: een vraag, die pas volledig kan beantwoord wor- SCHEEPVAARTBERfCHTEN. Stoomv. Mü. Nederland. Lombok (uitr.) paas. 27 Sent. Oueasaat. Bintang (uitr.) pass. 28 Sept. Finiaterre. Jan Pieterso. Coen (uitr.) paaa. 26 SapC Gibraltar. Prinses Juliana (tthuisr.) vertr. 22 Sept. van Singapore. 8 Kon. HolL LlojnL tDelflaiwl (uir.) vertr. 26 Sept. r. Santos. Frisia (thuisr.) vertr. 25 Sent» v. Las Falmaa. Maasland v. Amsterdam n. New-York, arr. 26 Sept. te Grimsby. Sal land (thuisr.) vertr. 26 Sent v. Saiv- tos. Zeelandia (thuisr.) vertr. 26 Sent. van Bahia. Gelria (uitr.) vertr. 27 Sept. v. Lissabon. Kon. Weet-Ind. Hhild. tNiickerie (tthuisr.) arr. 27 Sept. te Havre en zou hedenmorgen de reis naar Amster daan voortzetten. Prins der Nederlanden vertr. 27 Sept. v. Newcastle n. Amsterdam. Hermes arr. 28 /Sept. van Ouracao Havre. Rotterdamsdie Llovd. Besoeki (thuisr.) vertr. 26 Sent. v. Co lombo. Kawi (uitr.) vertr. 27 Sept v. Suez. De „Mont Cenia" teruggekeerd. Het stoomschip ..Mont Cemis" i* gis terenmiddatff te half vlif. kojmeode van Spitsbergen, aan de Schiehaven ream veerd. Aan boord bevond zich de geheele expedidtie die in Juttf Tiaar Spitsbergen vertrok .Slecht» vijftien man zijn in Spit» (bergen achtergebleven voor bewaking* diensten, ten einde het claimrecht voor de firma Van der Bb en DgaaseLHiuvs te be waren. t ON7.K DRAADLOOZK MBN9T. BERLIJN, 29 Üept. RijktlUMMUar Fehrenbuch ia naar München vertrok ken om mot minlatar-preeluent Von Kahr, actaeNe politieke vragen te be sproken. Hiitotiache Burcht afgebrand. 'BERLIJN, 29 Sept. Sedert hedenmor gen staat de burcht EHn bii Muneter in vlammen. De kapel van de burcht ia vol komen afgebrand. De waardevolle biblio theek ia gered. De burcht EHa bevatte een rijke schiLderiieovenemeHMr met werken van C ran ach, Dürer en Hoibein. Ze ie een der weinige burchten die bb de verwoesting van de Pafte dbor LodVWiik XIV gespaard werd. De Ierse be kwestie. BERLIJN, 29 Sept. Uit Kopenhagen wordt gemeld: De Londenscbel correspon dent van „Politiken" heeft eeri onderhoud gehad met een hooggeplaatst lid van het Britsche ministerie van Buitenlnndsche Za ken, in den loop waarvan deze benige inte ressante opmerkingen maakte oVer den toe stand in Ierland en de hongerdtaking. Hjj zeide dat het der Britsche yegeering onmo gelijk was na de jongste onlusten in dete kwestie te intervenieeren. Op de vraag, of den lord-mayor van Cork voedsel toe ge smokkeld wordt, antwoordde ambtenaar, gehoord te hebben dat aan het drinkwater van Mac Swiney voedende bestanddeelen worden toegevoegd. Natuurlijk heeft de Bta- gelsche regeering daar niets tegen in te brengen, aangezien het in haar belang is den lord-mayor zoo lang mogelijk fn het le ven te honden. In den loop der maand zjjn honderd Ieren gevangen genomen, doch geen hunner is tot hongerstaking overge gaan. Wa* Mac Svriney inde gevangesis gestorven, dan zouden hartstochten tuurlijk opnieuw opgezweept worden. MHlerend'* boodschap. PARIJS, 29 Sept. De Spaanaebe p»rs houdt gunstige beschouwingen over de pre sidentiecle boodschap aan ae Franse he Ka mer en den Senaat BERLIJN, 20^'pü" Prof StrinUch de uitvinder van 4b verjongiiifprthaorl©, LAATSTE BE RICHT SN. Een ultimetum aan Rusland 7 WARSCHAU, 28 Sept. V.D. Volgen* de Warschausche bladen heeft de Raad der Ge ranten het begin der afsluiting van Sov- jet-Kualand op 15 Oct. vastgesteld. Tot 10 Oct cal den Russen tijd worden gegev^a om vrede te sluiten. Doorbreekt Wraagel het fiwatT KOPENHAGEN, 28 Sept. V.D. De verte genwoordiger van het blad „Beriingske TL (lende" seint: De laatste hier ingekomen Russische cou- renten bemttan het bericht. ÓM wt der divisie-commandanten van generaal Wran- gel, generaal Nararow, het front der Bol sjewisten tusschen Woronetx en Zaritsln doorbroken heeft. In het Kubangsgebied zijn 4 Bolsjewisti sche divisies naar de Korakkfn overgeloo- pen, daar tij de heerschappij der Bolsjewis ten niet langer wilden verduren. De uil levering vaa prof. De Vreese. Gisteren heeft mr. W. C. Baar» te Rotterdam eenige peravertegwiwoordi- gtTH op zijn kantoor ontvangen ten einde eenige mededeel ingen te doen om- - tl ent liet vorzoek oiu uitlevering dat door de Belgteohe ri*©ering is gedaan vun den activist prof. de Vreeze, die zooals mrtt weet eenigen tijd gefoden is benoemd tot bibliothecaris der ge meente Amsterdam. Hij deelde o.a. mee dat de uitlevering yan prof. de Vreeze is gevraagd ter zake vaa dlefotsA. Voor het politieke dollet waarvoor hij ter dood in voroordeeld, kau hij ntet wor den uitgeleverd, doch begrijpelijker wijs is prof. de Vreeze bang dat. wanneer hij aan de Belgfeche regeoring zal worden uitgeleverd op Tiero, zoodra hij zLjn gevangtMiisstraf heeft ondergaan, het doodvonnis zal worden ten uitvoer gelegd. De uitlevering» aanvraag gaat laags diplomatieken weg. De Rotter- danmche Rechtbank moet i»u de regee ring adviseer en. Eind October zal de zaak hier worden behandeld in hoogst- waarschijnlijk openbare zitting. Geen militaire overeenkomst met België. Men meldt ons uit den HaagWij vernemen van de meest bevoegde zijde, dat de berichten en mededeelin- gen in de dagbladen betreffende on der handelingen, over militaire afspra ken met België en een mogelijke wij ziging van het te dien aanzien door de Regeering ingenomen standpunt on juist en uit de lucht gegrepen zjjn. De 3de Internationale. Men meldt ons uit Amsterdam: Naar V.D. verneemt, schijnt het Uit voerend Comité dor 3de tortor nationale, to Moscou, voornemen» om' eer» 4-taJ sub-bureaux, van waaruit de propagan da der oommunieten zal worden gtpeid In verschillende landenv te Htichten. in Berlijn blijft een »ub-bureau gevestigd voor de Centrale rijkeo. Vervolgons wordt to Amsterdam weer een sub-bu reau gesticht voor Nederland. Frankrijk, 'ingeland en België, in Lissabon komt een sub-bureau voor Portugal, Spanje en ItaHë, terwijl het 4de sub-bureau In Z.-Amerika opgericht zal worden. De heer Sneevliet dio wodor In ons land vertoeft zal binnenkort naar Rusland vertrekken. Is het' bureau wel inge licht, dan* zal deze reis ln verband staan met de uitvoering" van boven- genoenad plan der executieve te Mos cou. De hirenarbeiderastakhiff. Men meldt ons uit Amsterdam: Gisterèn zijn weer eenige havenar beiders in staking gegaan. Het betreft hier ee» looMgeschll voor hef weric op het a.s. .Schiedam van de Kon. Ned. Stoomvaart Mij. Do staking om vat 800 man. KohJKek *1* raadslid toagdatew. Men meldt pna uit Amsterdam: Naar wij vernemen heeft de Kroon, evenals Gedeputeerde Staten dit deden, bef loten den neer Kolthek (B.P) al» lid van den Amsterdamse hen gemeen teraad toe te laten. Naar men ,weet, weigerde de Amsterdamsfche fiarfd diens toelating, up grond van het Mlt, dat men don heer Kolthek beschouwde als ingezetene van den Haag. TELEGRAFISCH WEEKBERICHT. Hoogste stand 777,4 te Stockhohn. Laagste stand 750,2 te Vestmaittver. Verwachting: Zwakke tot matige Noord-Ooatellike tot Oostelijke wlna, nevelig tot licht of half bewolkf, waarschijnlijk droog 'weer, zelfde temperatuur.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2