A. C. COSIJN - io Assurantiën - GOUDA. Anijssuiker. GOED UITGEVOEID DRUKWERK Adverteert in dit Blad. RIJWIELVERZEKERING tegen alle schaden, inclusief verlies en diefstal. Arrow Boorden en Gaskachel, D.D.D Van Blankenstein De Haan No. 144 EFFECTEN - DEPOSITO’S VREEMDE WISSELS I c AMBTENAREN 11 R J s z N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1715. Eikiihitn lniuckrjftihl TE KOOP voor ƒ50.—. s r 00 84 84 I Drogisterij ANTON COOPS. Feui De Vrouwe levert vjlug en Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Uitslag en Ziekten van de Hoofdhuid. MANTEL KLEIWEG 84 - GOUDA - TELEF. 166. GERZON ROTTERDAM PUNT LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en W.L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. SOYABOONENKOEKEN merk W.L. OPENBARE "VERGADERING - Voorschotten zonder borg. Brieven met posU. v. aatwooni. Z. C. B. AAI. G.. Maurltawcr 8. R’dam. 4711 8 Miobilhipjis!! Trouwen’! lUUUmirubtaHkilMk idOltkidt ROTTERDAM. Telefoon 12800. Turfmarkt 54. N.V. „DE TUDQEESF rrtkkinqvnn 950 jv'MiaSig: W7!? 5’ g^67Ï iS?^2Sl ?ÏS 8 S 21 79 5118406 N vi 9 r 2 POOT KN VUtUKB. 30 Telefoon No.\*1. 4710 11 Redactie: Telef 0000 80 V.». KOSTUUMS 4707 2Ö ONBMMWUti. worde» tot billijken prijs GOUDA Tel. Int 82 MARKT 31 m.z. 5 1 Oct. 6 uur. Café „Het Schaakbord”. Opee- •'1 NAAR MAAT VOLGENS DELAATSTE FRANSE MODELLEN DAMES 805 34 39 80 944 48 90 94 CHARL Geauthorisei L P. WESSE Koersen den geheelen dag op aanvraag bij ons verkrijgbaar. 80 ll( 8562 8607 10 42 55 74 9452 60 62 9528 9683 84 88 De conferenti' beid aanbevol in Engeland. reikt. Lort sprekingen si’i 5 ADVERTENTliK AkONNEMJ par kwartaal j Franco per poi Abonnement bij onze agent» adverten la-5 regels 1 1—5 regels 1 15 cent per rei 30 Sept. 8 .Ploert’’. oy y* 14653 81 88 14753 enz. 10798 ontbreken. dtdttlhi» f oat.MfM nn M» ringen, coooutea, blIHMid— o* Am la agwda ruwldM. I V«f4r4ftr»Mr M/ «w ft I fa» M4X 91901 89 170191M 150-17159 I 172M1M5 15155 54 - 15236 173221» 12735 15457 651» 131.17 74 17554 1 B S K O O P. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P. A. WELLER. ZUdeweg 72. TE KOOP Mork „HOUSEN” 4709 13 keer weinig gebruikt en in goeden staat "Warmtevermogen 55 W. TH. v. d. SLUIS, Boskoop. Electrische Drukkerij BRINKMAN t ZOON - GOUDA. VISSER'S"^ (brmpoeders ettig gedeponeerd) jZeker werkend)^ f OMknarem* Nederland—DuitadiiaMi. Teneinde het rechtstreeksche ver- voer naar Duitschland, ook na 1 Octo ber, den datum, waarop alite nog be staande rechtstreeksche tarieven wor de» opgeheven, alsnog «nogelijk te ma ken, is, bij wijze van tijdelijken nood maatregel bepaald, dat tot nader be richt nog wel zendingen kunnen wor den aangeboden, doch dat de afzender daarbij verplicht zal zijn, zelf het Ne- derlandsch-Duiteche grenspost aan te geven alsmede de eventueele rembour- ■ementen, voorschotten enz., en wel in de munteenheid ih het land van ver trok. Naar Duitachland mag de afzender de zendingen met remboursementen of voorschotten tot en met f 10 belasten (thank slechte tot 10 Mk.). Frankee- ringen van zendingen tot de grens is niet toegestauu. 101) „Nu, vaarwel, 1 vrouwen hebben met iets, zoo onge als dames zich ve zult haar daarin het lev<yi opnieuw zal er van Marie het wel eens wille: Met een lacl klank had, niel keerde zy zich oen „Wacht!” zeide Head. Er zai Vooi Hy kon niets meei hWerkelijk’'' ze opziend. „Zoudt u nrl" Zy hield op, toe en haar stem hst is maar goed troowri ben, want Hef te krygen en den!” Dit waren de haar hooide zeggi zich zelf bedwingt dat ay een vrouw wei te zaaien, wi Hü wachtte tot1 wonnen had en f b.re Ver,«teriM „De N«d. Kmkle- nier". 8 Oct. Bestuurskamer Remonstrantscbe kerk 8 uur. Bijeenkomst P.I.A. Beleefd varwakw wü gsM^ld ÜHfa 627 Voedert uw Vee met 34 Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. Fabrikant P. Visser, Em.-Erfsch. veen (Dr.) N.B. Laat u geen koekjes, flikjes, of andere z.g. wormmidde len geven, doch eischt alleen V I S S E R 8 Wormpoeders. N.V. flronterdcrij „De Ned. Kruidenier” HMfdkantoar Oppert 27, Rotterdam. voor H.H. Kruidenier* (detailhandelaar») te Gouda en Omatreken VRIJBOS I OCTOBER a.aa. uur, lokaal .SCHAAKBORD”, Kleiweg, GOUDA. Doel: Op t« richten een Magazijn «eer Inkoen van Koloaialewarea v. N.K. Winkeliers. Leden van den N.K.B.(Nederl. Kruideniersbond) Leden der A.C.W.V. (Alg. Chr. Winkel. Ver.) Spreker: 8. L. WOUDENRERD, Directeur, „Nederl. Kruidenier". De „Nederl. Kruidenier” heeft reed» hare Magazijnen te Rotterdam, *i-Gravenhage, Zwolle, Zutphen, Meppel, Dieren, Heerenveen. Hilversum, Zaandam. Middelburg. 4708 24 80 64 64 70 lt - 93 8012012 1211 4729 7213 84 94 7341 90 7438 54 94 81 9711 7536 r «5 I 82 I 7605 9tt_ 78 19 66 - 93 44 67 92 #02 5100 99 97 12 7 7757 44 6o 85 67 78ÜO 46 88 7944 81 94 3716 19 - 81 6676 82 91 98 6707 3805 35 14 47 44 «12 3906 40 12 ei 39 M 66 4000 87 £0 4209 «74 9034 11 89 12 96 29 97 53 7064 56 73 4353 93 MMMPA. 4«ur. Nieuwe Schouwburg Chr. Harm veer huaüecteestaoL Te Rotterdam heeft zich, naar de Nederl. meldt, een comité gevormd, met het doel van 25—29 October een Christelijk congres te houden. Prot. dr. Slotesuaker de Bruine, ds. P. Sto ring», dr. A. H. de Hartog, dr. J. v. d. Valk ën anderen hebben Stlch be- raid verklaard, op dit congres te spre- |®n. Er zal gesproken worden o.a. /ver: Monifltoe, peesinriajne. individua /fifime en socialisme, onderwijs en (Jhris- /tendom, de beteekenis van het geloof lin Jezus ’Chrfstue voor onzen tijd, y Het congres zal gehouden nn de Luthersche Kerk. 115 4404 28 454i 29 56 85 84 b2 24.8 4677 319 10 172? 46 39 34 400 42 41 23 55 4832 71 UO 62 40 87 71 4902 520 25'37 7 55 28 49 ió 35 5029 608 81 43 42 93 44 58 2604 56 b2 14 06 64 23 761 89 Soliede Salon- en Huiskamenneu- balen als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten. Spiegels, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuils. Zijden pluche Ameublementen. Leerameublementen. Kapokmatrassen. Wollen- en Satön- dekwns. Stroomatrassen. enz. en*. 5396 SPOTKOOPJESII! 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. Ador. de voon conferentie te B: mers aan de bei gegeVen bji hun t de algemeene m< Tracht de oorzak te aporea en daai om ze te bestnide lijk wondt opgeVol ten over den wao (lelijk opgehouden tialen, hebben g€ gen dat ze er al aJle overige moge dat de zittoigt maakt een gungt Griekenland, dat digjd is. Griekenla overige mogendhe te weerstaan getii koens gunstig ge is blijft voorloopdj Grieksche afgeval we! geopenbaard veptie. echter, hij ting met geslote bang was dat wa middel om den wit den, gemeen go meer onfeilbaar, z waarschijnlijk nie del inderdaad prol dan had men ver gehad over de kw Deze vormde g punt van de ^gen Vissering, heeft houden, waarvan elders in dit bla< zjjn rede gaf hij 1 sie zich in hoofd» terrein van de waarop de belani geconcentreerd: le. De wensch heid, om verdere de middelen daar 2e. .De wensch heid van een ten 3e. Rijet o» h tiek de vraag, of kunnen bestaan. men tot het va maatregelen betr er. disoonto-rente 4e. iDe vraag, nale maatregelen zijn, met het oog fuctuaties der wis 9342 lltfi 16079 16177 1HI I 100 457” 52f 535 866 1V< 2015 4392 4447 5W 5840 8035 10125 14363 14652 1 6675 6915 Prijzen van t 90.- (eigen geld) 7719 10025 I-- 7850 53U.„ 7923 1Q252 122« 8071 59 25 88 63 48 91 10526 12398 8154 84 12579 8266 10673- 8379 8ü 8457 96 BENT U BEN ROOKER 7 Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclzmemerk TIP-POP 4 cent. 2632 8 De l.tw,l«ll, Nur AM N. <L Dm meUU. wllra la wtead set da lamriM na dm Matw- <IM MB«e «üaiciarea «bracht word» la d, wwnrMdMHUMdiw. mMr ta bM Mi- ■onder wat betreft den treinenloop naar DuitKWwd M FrMtaük. Dw nnnde- ZU in hoo&iaaak hierop neder: D-tawa Anatonlaa-BMel H« T^trak- uur TM Aautudm, vm UA0 mi radt KLM na ha CA ia IDAS tm d, W.F. T.nar la d. IMia SA7 te Bnanuik. te AndMO. aanfaant AmitenlMn 7A1 C.8. wond, (va, AU). D«r«ia AMtenhm-<UulM eraidt moer «u M »ur TerwvMd. Amateidam—Aeu- iea ,ert«k w «.12 wond, ea woedt 4.80. Aaakomrt NUenwren 8.42. Keulen— Ameterdam. wertnk na NUmema w» 10.60. wondt nu 9.17 en de aankomst te Aratnidam aal lld« dln. la niaatn 12.4». D, aanfcnaet «tor tniaoa te Rotter, dua wwdt HA» iateaate wa 1.10 n in dM Hum 1247 ia nlaala na 1.40. De nrtnkum naar Keulen eiln uit den H»m 1.14 ia slaat, na 6-10 uit Ro4- teidam 8A6 la plaat, na IM. AimterdMn—Bertlin Vertrek Aenater- <twa 8.40 la edaate na »A1. Bat wrtnk uit Botteriaea (Man) au daa Haac «linde rew- UI I* wordt «44 en «J4. De anakanut te Amemfoort U 0.06. te Botter dam (DJ*.) wondt 10A8 en dm, HaM 10A2 law 11A2 aa 12.04). Aawteidam-iPnrila. Uit Amataniam. dea HaM aa Rotterdam Waren da eertrek- uren 1M. «AS w 018. ZU woidan 8.48. 7.M n 840. fttriia Amateid.nl Aadkmnrturea te Botterdam, daa HaM ea Aauteidam wam 1046. 11.18 m 12A6. ZU worden na 27— 10 Sevtembar 0.0». 0.44 aa 10J». Hat 1 Oet worden deae tilden opnieuw nrna- dand la 7.06. IM M AM. Be atateldk» wéateidleoatraraliM aal MM 2* Oetobar naaraoMa. Hat aantal CrolMa "'woidt daa met plaa. 6 pet. nr- roterleed van Note' s A. G. MULfc I Woenadag 29 September 192| I I'riJ. vm f 15000 818 t 1500 13249 f 1000 1662 3752 434 I 15651 1400 17M 97vl f 200 668 3471 136 6 19420 10124 49 5AIJ o0 10224 -61 117 10 75 118 42 83 40 42 4O1U3U3 50 44 51 10435 •5611 75 Örf 17 92 1O6U7 12827 78 39 82JÖ 12 47 93 5783 23 1072W 7115103 25 5805 - - - 47 14 52 5904 VANAF 145e“" Ouders denkt om uwe kinderen! Wormen veroorzaken vele kwalen. Visser’s Wormpoeders zijn van bijzondere samenstelling, welke zeker werken. PRIJS PER DOOS «0 «ent. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 2962 34 10 2082 51C5 37 2101 18 S6 6/ 5222 179 2487 76 325 2502 5355 451 2343 5477 97 2762 86 *31 S 5560 I67Z2 IMI16)6HI«I 03 «11 0218 11727 M 71 7051 0360 4714208 H Later afloabaar. Te bevragen MARKT 6. 47^^ Nierziekte, albuinuzie, blaaazfaktA ziekte der urinewegen, aambeien. (ontst., pijnl. zwakte, onwillekeurige mig. loozing op eiken leeftijd, geheime siekta vernauwing, vloeiingen, gezwellen, imnnti tie, enz) Volkomen en snelle genekt per brief, door de wonderbare plaptMi extracten van DOKTER DAMMAN, wJ schillend voor elke ziekte. Men vrage brochure No. 85 met bewi aan by den Heer SNABILIE, Gi Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurig/ schrjjving der ziekte. Indien U het geneesmiddel D.D.D. gebruikt,^ zult U direct verlichting van Uwe" ziekte bemerken. D.D.D. is geen vettige en kleverige zalf, het is een zeer gemakkelük aan te wenden vloeibaar geneesmiddel. Het dringt tot in de hoofdhuid door, en U zult er direct baat by vinden. Aarzelt niei, en haalt nog vandaag een pjoefflacon h 0.75. Groote flesch (inhoud 5 maal zooveel, veel voordee- liger dus) 2.50. Bij alle drogisten verkrijgbaar. De behandeling met D.D.D. wordt ondersteund door het gebruik van D.D.D,zeep (i ƒ1.D.D.D.scheer- zeep ƒ1.25), D.D.D.crême 1.60.) Gratis brochure op aanvr. by de hoofdvertegenw. Fa. B. Meindersma. Den Haag-Amsterdam-Sneek. Verkrijgbaar te Gouda bij ANT. COOPS, Wjjdstraat 29 en Mej. S. v. LOON, Markt. HET Waschmiddsl voor Huidziekten. De NchMMittke oefenint. Naai) aanleiding van het bericht in de bladen, dat aan het Departement van Onderwijs gewerkt wordt aan een wetsontwerp dat de lichamelijke opvoe ding van de schoolvrije, mannelijke jeugil zal orga|iiseeren, schrijft men uit regeeringskringen aan de Tel. het vol gende Door den minister de Viseer Ir her hnaidelijk uiting gegeven aan zijn voor nemen om de regeling van de licha melijke opvoeding, zoowel in ai» bui len de school, ter hand te neknen aan stands nadat de Wet op het L- O. zou zijn tot stand gekomen. Ter,voorbereiding zijner plannen ver zocht de minister aan het Centraal Col lege voor de Lichamelijke Opvoeding hom een rapport uit te brengen qver "do lichamelijke opvoeding in haar ge helen omvang, zoowel voor de school plichtige als voor de schoolvrije jeugd. Het (Jollego splitste zich in verschil lende afdeelmgen ter beetudeering in onderdeden van het zeer lielangrijke en omvangrijke vraagstuk De groote meerderheid dezer afde* llngen hebben hare rapporten bereids gereed, het wachten is nog slechts op het rapport over de vraag aan welk stelsel van gymnastiek de voorkeur moet worden gegeven: de Zweedsche of de Duitsch-Holiandsche of een ge combineerd fltelsol. Ook dit rapport is echter zeer spoedig te verwachten en voor het einde van het jaar zal dan zeker het Centrale rapport gereed zijn. Het is niet te verwachten, dat aan het departement van Onderwijs meer dan voorbereidende maatregelen zullen genonten worden ten aanzien van een ontwerp op de Licliamelijke Oefening voor dit rapport ter kennis van der* Minister te gekomen en ia bestudeerd. 9 Later afloabaar. 86 28 4543 63 811936 43 11»1 227 29 56 78 31 30 53 Vf 60 85 84 80 64 64 70 16867 M 12012 72160SIM1 1814238 77 l 21 Tl 170» n 54 91 |5 41 62 14345 D 92 90 301MM 121121441217100 fi 43 15 31 3 60 17 17201 J 75 14964 96 11 17 17302 Na 12 97 17404 9938 4514610 24 I 96 67 32 B I 10032 84 37 45 N 42 12482 14705 NlfDI 7« 60 43 V w 741WHWR 97 14M6 35 0 12516 14901 47 M 42 42 43 U 87 40 B 8 12617 82 17740 41* 85 N N 1270U 87 gMN 32 9917800 85 15004 85 I 12827 7S JS1" - t: -317W8 M 1072M 71 15103 11 51 52 80 16 21RU .M,82 24 10837 129ol 63 37 4 ---.J M u 491800S 69 44 S 78 W 1530818*03 n 3 92 5 D 64 15410 17»415 66 26 34 Tl 1004 74 54 R S 27 13210 63 7VMU 75 30 99 8 87 66 «18227 *1 77 13434 15634 \UBB 9 11227 67 W N 35 83 13511 15780 <3 1 mii«» a o MMiiaa» MitooMg 45 Z? 13M3 wia Mas 5) 34 13747 a W 43 n numaa >1 15« s 1 WISBTO •el 11030 «3 to nul r I30W 1014 1' J «4l«H0 M 1« Z71MB18M 801170» 41 77l«*. uaOo i4ioo urn 7301 22 23 63 70 89 92 29 «.x. 7401 12 27 S 5243 35 51 56 60 83 78 88 80 71 2800 83 1085 73 9 i 04 1158 92 531/ |0 60 2936 541 9j <t‘ 1234 50 48 73 1302 3CU6 9 44 22 3107 5783 23 2ö 25 5805 2a 34 47 14 38 62 52 5MM 69 98 08 44 8316 46 2415245 1412 73 80 30 65 87 40 21 96 6114 65 73 73 49 3322 61 8401 11 1305/ 58 50 72 16 10017 13101 62 55 84 46 18 79 02 6215 53 27 4 84 76 30 58 86 1506 83 6303 - 9 3417 10 55 37 31 89 3562 73 1726 3635 6453 71 94 80 79 96 6525 81 37|6 72 8706 96 19 90 1827 - - 31 68 1914 n 2011 41 21« 2259 60 68 66 94 12

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3