Ofiroeremie Botdsreik zit-slaapkamer zit- en slaapkamer «r Uit den (ioadsckeu de zaak is eeconfe" niiiar I ff r SCHE CQI{RANT> Markt 31- Avond- en Nsohtslsitlng dar Apotheken. bestaan der Fraasche republiek, op 11 Nqvembeh De volgende voornaam «te schikkingen ■uilen den gemeenteraad, en daarna de re geering worden voorgelegd: Op het pleia voor het stadhuis volksbetoogfagen ter eer* van Gambetta, Chancy en Gellianni, met re devoeringen, een troepeMftfilc eg concert. OOSTENRIJK. De gevaarlijke Hollaaldnche kaaa. De correspondent van de N. R. Ct. te Weenen seint: Alle kindereg uit den kinder speeltuin zijn thans buiten gevaar att voor een deel alweer naar huis gezonden. Het onderzoek der otferiieid duurt voprt en om vat zoowel de Hollandsche kaaa als het brood, dat de laatste dagen ld er weder nau welijks eetbaar ia RUSLAND. De machtigste vrouw. Het Russische blad „Obnovlenik van 10 Sept. zegt, dat op het oogenblik de mach- tigstte persoon in Sovjet-Rusland Olga Go- rokhof is, een meisje van 23 jaar. Zy is, zoo zegt het blad, de inspiratjice van Lenin. Zij 'is een fanatieke preekster van het bolsje wisme en van den „heiligen oorlog" tegen Engeland en Azië, en zij is verantwoorde lijk voor de jongste wederopleving van het terrorisme. Zij heeft haar macht verkregen door een eigenaardig mengsel van mysticis me en onbeschaamdheid en zij heeft Lenin •n de andere bolsjewistische leiders in haar macht. Zy beweert profetische gaven te hebben en iedere week heeft zij visioenen, waarin de volkomen ineenstorting van Eu ropa en de stichting Van een bolsjewistisch rijk pnder dictatuur van Moskou worden voorspeld. Onder de anti-bolsjewistische Russen is zij bekend onder den naam van de „Roode Raspoetin" en haar invloed en prak tijken zijn ongeveer van hetzelfde karakter als die van den monnik, die mede geholpen heeft aan den val van de dynastie der Ro- manof.s. Olgo Gorokhof is een knap meisje, gezond, met een rustig uiterlijk en groote oogen, die terwijl zij de meest duivelsche plannen uitbroedt, een verbluffende koel bloedigheid en een volkomen onverschillig heid aan den dag legt. Zij is de dochter van een vroeger ambtenaar van het departe- ment van staatscontröle en werd in 1916 gevangen genomen, beschuldigd van het overbrengen van pacifistische brieven en het medehelpen aan een intrige voor een af zonderlijken vrede Na de eerBte revolutie werd zij vrijgelaten. de Kamers van Koophandel en FabriekeW verzocht, op dit wetsontwerp een gunstig advies uit te brengen, omdat: lo. Dft ontwefp niet alleen weelde-artlke- len, waar ook ^irnke verbruiWtikelen zwaar belast; 2o. omdat aan talrijke handel- drijvtnden een practiich niet te volvoeren administratieve taak wordt opgelafd; 3o. omdat ontduiking uitgelokt, althans gemak kei ijle gemaakt zal worden; 4o. omdat een leger van ambtenaren ftoodig zal zijn, om een toch #og gebrekkige uittoering van de wet te verzekeren, en (kardoor de eerlijke handelaar dupe sal worden en de oneeriyke, handige handelaar in een 'bevoordeelde po sitie komt; 5o. omdat tal van kleine Indus- tneelen ten gronde zul lev* aan; 6o. omdat dé netto opbrengst der belasting in geen verhouding zal staan tot den last, aan de burgerij opgelegd. Den nieuwen Franschen President. Naar de Tel. verneemt heeft de Kxmin- g.n aan den heen Millerand een telegram van gelukwensdheif doen toekomen bij ge legenheid zijner benoeming tot president der Fransche republiek. In zijn antwoord op dit telegram sprak de heer Millerand tevens ziin beste wen- achen uit voor den voorspoed van Neder land. - BINNENLAND. Mr. D. Fock. Mr 11- Fock kal Dinsdag a.s. voor de imitate maal de vergadering der Tweede Kantel* prwddeerwi. Men verwacht, dat hij fciHi einde Januari of begin Februari naar Indië zal inachepen tol aanvaar ding "van hot ambt van gouverneur-ge neraal van Ned. Oost-lndië. De fusieplannen. Naar de Tel. verneeml hebben verschil lende aftleelingen van den Economischer Bond zich uitgesproken voor het fusiedenk beeld, door mr. Treub in ziin bekende rede ontwikkeld. PhajTnaco-Therapeutisch Instituut. J)e Minister van Anbeld heeft gistervoor- middag in een der lokalen van zijn Depar tement het bestuur van het Plharmaco Therapeutisch Instituut met een rede ge ïnstalleerd. Geldleening. B. en W. van Delft hebben tegen heden avond den gemeenteraad in spoedvergade ring bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel tot bet aangaan van een geld leening groot 1.400.000, rentende 7 pet., yen om aan de gemeente Hof van Delft een /voorschot' te verleenen van ten hoogste f 200.000 ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. den Hmigwchen HuurderHbond bet ini tiatief genomen- tot de vorming van een Cflflteftlt vuil Middenataudüibouw vereem- gingon. Verennigin^on, werkzaam in het be lang van de hhisvestlng van den Mid denstand in Nederlamd, die dal doel nastreven, «onder daajbij winstbejag in eenigen vorm te beoogen, wensoht men samqp te brengen in de verdere hou*propaganda te leiden. Het corres pondentie-adres der organisatie ia de Rhmwaatraat 7 te a-fjrnvenhagie. De Nederlandache paafarmaiittóten. I 'o Nederlandsche regeering heeft aan de onderdanen van een nantal lan den faciliteiten» voor het verleenen van passen naar Nederland toegestaan. lot «leze landen behóórt Duitechtymd «'li ter diet. De Nederlandsche Kamer van Koqpn itoÜM voor DutocMand heeft dientengevolge bij dé Nederlandsche re- gi'iying een verzoekschrift ingediend om ook voor de Difiteche onderdanen de aan andere straten verleende facili teiten ten minste te verleenen uan per sonen. die door de N«lerlandaehe re- gtering worden aanbevolen. GEMENGDE BERICHTEN. Geridderd. De Paus heeft benoemd tot commandeur in de orde van den H. Gregorius den Groo te met de plaque den 'heer mr. A. I. M. J. baron van WUnlbergen, lid van de Tlweede Kamer. De wintgrmelkregeling. De Nederlandsche Melkindustrieele Ver- éeniging, afd. melkverzorging, heeft aan den minister een telegram verzonden, waar in betreurd wordt dat de minister door mid del van het Zuivelk&ntpor maximum-straat- prys voor geleverde -melk vaststelt. Hier door zal de pry's van ingekochte melk waarschyniyk 20 cent moeten worden. De Veryen. zou gaarne den maximum-inkoop- prys van 19 cent zien vastgesteld, of, zoo dit bezwaren heeft, den maximum-straat- prU» gebracht zien op 24 cent. Dat voor het byievqren van melk voor tekort absoluut moet gezorgd Vorden, is vanzelf sprekend. In de door de Nederlandsche Melk-indus- trieele Vóreeniglng gehouden vergadering, ter bespreking van het door den voorzitter van het Zuivelkantoor gedane voorstel in zake bijslag en maximum-verkooppi-ys, werd van de bestuurstafel den leden den raad gegeven, in antwoord op het van ge noemd kantoor ontvangen telegram, een draadbericht van den volgenden inhoud te zenden; Noodgedwongen zal contract worden apnviard. Stellen als eisch, dat voldoende melk van goede kwaliteit zal worden byge- ^ercL.-'Contract wordt, tenzy intusschen /Voonircuuxlen verandard worden, met 1 No- vemMrvgpgezegd". Uitvoering Scheurwet 1918. De ly'st der schadeloosstellingen ingevol- v ge de Scheurwet 1918 voor perceelen in de prov. Zuid-Holland ligt voor belanghebben de hypotheekhouders ter inzage ten kantore van het Prov. Productiekantoor voor de prov. Zuid-Holland, Care! van Bylandtlaan 10, 's-Gravenhage, van 11 t|m 17 Oct, op eiken werkdag tusschen 9 en 12 uur v.m. Voorlichtingsdienst vezelhiftidel en -nijverheid. By K. II. is een Voorlichtingsdienst ten behoeve van den vezelhandel en de vezelny. verheid ingesteld. Deze dienst heeft tot taak ^an den handel in vezelstoffen en in andere grondstoffen der vezelnyverheid, alsmede aan die in textiele voortbrengselen, vlecht- werk, papier en aanverwante producten, technische voorlichting nopens die artikelen te verschaffen en verder de technische ont wikkeling der bedryven, welke vezelstoffen, in den ruimsten zin genomen, bewerken of verwerken, te bevorderen een en ander door het uit eigen initiatief of op aanvraag van belanghebbenden vérriehten of gelegenheid geven tot verrichten van auierzoekingen, door het verzamelen van gégtJtons, het ne men van proeven en het openbaar maken of rechtstreeks ter kennis van belangheb benden brengen van de verzamelde ge ge» vens of de.-verkregen resultaten. Aan den dienst Is een commissie van advies verbon- 4MK v 1 e Gemeen tereken in g van Amsterdam. De gemeente-rekening van Amsterdam over 1919 sluit met een tekort van rond ƒ11.352.000, welk tekort B. en W. hopen te dekken uit de derde uitkeering van het Ryk uit de Oorlogswinstbelasting. Een nieuwe havenstaking. De staking van de bootwerkers naar aan leiding van het geschil btf de lopsing van het stoomschip „Titan" van de Kon. Ned. Stoomboot-My. te Amsterdam, heeft zich uitgebreid van 800 tot 1400 man. Een aan tal stakers kwam Woensdagochtend bijeen voor het Scheepvaarthuis aan de Prins Hen- <Irikkade«_-^ü werden daar toegesproken door een hunner leiders, die de staking toe schreef aan de verbittering onder de haven arbeiders over den toestand in de havens. In de havens bleef het tot dusver rustig; voor zoover was na te gaan wordt nog over al gekerkt. De politie nam eenige voor zorgsmaatregelen in den omtrek van het Scheepvaarthuis, van het kantoor der ha venreserve en van de loodsen op de kade. Ned. Ver. tot bescherming van dieren. In de jongste vergadering van het hoofd bestuur der Ned. Vereeniging tot Bescher ming van Dieren, de eerste na de met 1 Rept. tot stand gekomen fusie en gehouden te 's-Gravenhage onder leiding van den voorzitter jhr. mr. J. L. W. C. von Weiier, is o. m. besloten, d<? Centrale Commissie voor de Dierenweek te machtigen, deze week thans te organiseeren eind April 1921. Verdronken. Aan de Suetfcade in Den Haag, ter hoog te van de brug by de Newtonstraat, is gis termiddag een jonge* van ongeveer 12 jaar, die op een schuit wou springen, in ihet Verversdhingskanaal geraakt. Een voorby'ganger begaf zich aanstonds te wa ter. WeJ slaagde hü er in den jongen te grijpen, maar redden kon hü 'hem niet; (hij moest hem weer loslaten. Na een half uur dreggen wend het Hik van den jongen opgehaald. Uitgebroken. Uit de cellulaire gevangenis te Moabit ayn negen gevangenen uitgebroken met behulp v^p uit de beddeJakens vervaardig de ladders. Twee hunnef braken bij het af springen hun beenen en bleven liggen; la ter werd nog één der anderen gevangen. Te P-lettenberg is een gevaarlijk misda diger, de arbeider Leorthandt, die twee po litieagenten heeft vermoord, uit de gevan genis ontsnapt.. Lustmoord. Te Nautzau in den kreits Fischhausen bü Koningsbergen, heeft een 14-jarig meisje, de dochter van den grondeigenaar Fischer, twee kinderen i'M 2 en 3 jaren, met een touiw geworgd. ]®Bontdekki«g van de misdaad verklaarde ZR deze enkel uit lust tot moorden te hebben bedreven. Gevaarlijke zwervers. De Diepenveensche politie heeft ontdekt dat twee Duitschqjs, die ook in het raadhuis te Drummen en by de familie Van Heel te IiÜssen hebben ingebroken, acht dagen lang vertoefd hebben in het jachthuis van mr. A. Capadose uit Den Haag. Toen de individuen op heeterdyad werden betrapt, losten zij re volverschoten op de hen vervolgende jacht opzieners. De misdadigers zü'n in de bosschen ver dwenen. Tuinbouwtentoonstelling te Utrecht. ^ftet Hbld. meldt Het vfelslagcti jrait* de tuinbouwten toonstelling te Ureeoht schijnt verze kerd. Je leden vaJ deze vtaébniging en riiJ^vnt» do Dtrochtaehe Veilingfcver- ceniglng mochten inzenden wat momen teel geschikt was om te laten zien. De riuniéP bezoeksters krijgen een biljet en moeten daarop noteeren aan welke groep zij den eersten prijs zouden ge ven. De tentoonstelling wordt Dinsdag 5 October defi voormiddags te 2 uur go- opefln. Fji komen inzendingen van hor- tenalas, ifiWrtgiiis, orchideeën, dahlia s, collectie Heesters, takken, vroeghlueten- d eJl-h r vwin th em» uns, ora n jejip peM jjee brmvardias. I)e tentoonstelling .duurt drie dagen De commissie voor de tentoonstel ling bestaat uit de hoeren G. i^odder, voorzitter,' H. Nijlund, secretaris en L. Fllrkse, penningmeester. do 'De kweztie-Kolthek. Het bericht, dat de heer Kolthek tdt den raad van Amsterdam zou zifn toegelaten, moet als voorbarig worden beschouwd, daar <le Koninklyke goedkeuring nog niet MAaf- gekomen. Bakst een uit voer uit België. De Brusselseho rodactoür van Msb. seint: Gelijk men weet, hadden oenigicn tijd1 geleden Nejderlandsehe firma's in Bel gië en vooral in de Maasfttreek- enor- ioo hoeveelheden baksteen aangc|kocht. Tengevolge van tiet uitvoerverbod wer- den de OijntratTep vervallen verklaard, f Thans doen de Belgische steenfabri kanten uit de Maasstreek, pogingen het uitvoerverbod opgeheven te krijgen, daar zij met groote massa s stoenen zitten. Het ontwerp-weeldebelaatinijp De Neder!. Vereenigfng voAoden handel in gedroogde Zuidvruchten, M>ecerüen en aanverwante artikelen heeft per adres aan Middens tan dabouwvereefiigincem Ih verhand met de eentrallsntie van de arbdderstwoningbouwveremiilgingen en de organisatie vi^n himrdprs van ge- ireentewoningen, heeft het bestuur vnn van het Rijkscontrolemegk mag wor Jen uitgevoerd, is kennelijk in ttrijd mot het doel, waarvoor de uitvoer van kans is verboden en waarvoor aan den minister in 1914 de bevoegdheid werd gegeven om aan een dispensatie van dit verbod «ekare voorwaarden te ver binden. Door hot bij wijze van eriiis- inaatregel verbieden van uitvoer van ongecontroleerde kaas, wordt de han del opnieuw aanmerkelijk benadeeld en in zijn liedrijf helemtaord, zoohls door onze Vereeniging in den breedo werd ontvouwd in een rekest van 5 Augus tus 1920 aan den minister van L., N. cn H.. van welk rekest een afschrift werd gezonden aan alle leden van de Sta ten-Generaal. Thans maakt echter de minister voor noemd nog grooter misbruik van de crisiswetgeving door zijne beschikking van 13 September, Hierin en in oetie aan de N. U. M. gegeven machtiging wordt het recht tol exporteer»»» van kaas niet nicer di rect gegeven aan de hij het Zuivel- kantoor ingeschreven kqasexporteurs. doch uitsluitend aan de'producenten en dan nog wel alleen bij de kaaseontror testations aangesloten producenten. Do afinsluiting bij deze stations (men let te er wel op: pVirticulierejlichamen) is zoogenaamd vrijwillig. liet j-cfiujtaat v<in deze beslhikicitn- gen is nu in he4 kort samengevat als vol (ft lo. Alle door den handel gekochte of nog te knopen kaas. niet ^worzien van een Rij^scontrolemerk, /ng niet worden hitgevoerd. 2o. Zelfs de door den handelaar ge kochte of nog te koopen, wol van zulk <cn merk voorgiene, kaas kan slechts dan door hem worden uitgevoerd, als de producent bereid is hem (voor meor ol minder geld) de door de Controle- stations uit te reiken bons te verkoo- pen. y 3o. Aan producenten, dié zich niet vrijwillig bij een controïestation aan sluiten, worden de vpordeelen van ex port bnthouden, ook al zouden zij be reid zijn een melkoveroenkomst aan te gaan. Waar Ln Nederland vele duizenden zeLTkazende boeren zijn, die w*etke- Üjk^dechts kleine partijtjes producee- ren, <UUy wekelijks ook ontelbare klei ne exporthbns ontvangen, kan het niet uitblijven of er zal een formeele han del in Faasexportbonhetjes j(met alle gevolgen van dien) ontstaan en dat het bedrijf van kaasexporteur, waarvoor v^el ruimte en personeel noodig is, volstrekt geen bedrijfszekerheid meer overhoudt, tiehoelt wel geen betoog. De minister zal zich zonder twijfel tegen deze onze uiteenzetting der fei ten verdedigen, door te verklaren, dat de exportbons alleen zullen worden uitgereikt aan die producenten, welke zich schriftelijk verbonden hebben, tot LANOBOUW. De melkprüs. Door de Nederlandsche Melkilmdurtlri- i-ele Vereeniging, afd. Melkverzrffging, is aan den Minister een telegram ver zonden naar aanleiding der molkrege- Img voor den a.s. winter, waarin be treurd wordt, dat de Minister door middel van het Zoivelkantoor maximum straatwijs voor geleverde melk vast stelt. Hierdoor zal de prijs van inge kochte melk waarschijnlijk 20 ct. moe ten worden. De vereeniging zou gaar ne den maximum inkoopprijs van 19 cl- zien vastgesteld of indien dit be zwaren heeft doh maximum straatprijs gebracht zien op 24 cent. Dat voor yet bijleveren van melk voor tekort abso- t^iur moet ge.zorgd worden is vanzelf sprekend. Iïet l>eet#ur zou gaarne de bezwaren mondeling bij den Minister toelichten. Het zuivelbedrijf van 1920. Iïet bestuur van de Ned. .Vereen, van Kaashandelaren, schrijft ons o.m.: Van de weinige pog gehand teat de crisisinstellingen is die vin het zuivel bedrijf 'wel de voornaamste. Dit bedrijf zou cehfér volgens de raadslieden van den Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel ook vrij kumien zijn, iijdien slechts de uBlkvooi'ziening van de groote steden geen gevaar oplever de naur de meening van Z E. Waarom bestaat q»;hter daarvoor ge vaar mis or in overvloed, dooh door g«t prijzen, die in het buiten land voor melkproducten, als boter, kaas, gecondehseorde melk enz. te ma kel» zijn, vreest men, dat er niet ge noeg melk) voor de binnenlandsche cnrisufnptio zal overblijven Elk bezwaar djenqirotrent zou even wel onmiddellijk vervallen, ais daar bij) dg prijskwestie niet in het spel was. Door het vaststellen' van melk- en kaasprijzon heeft de,Regeering »n de laatste jaren handelaar én producent vaak yoor enorme verliezen gesteld. Men accepteerde dü), protesteerde op allerlei wijzen, doch sk^eds zondér suc ces; de minister wist aan de beide Kamers, waarin ge*f» deskundigen ze telen, meestal de zaken wel zóó vóór te stellen, dat hij ten slotte 'gefijk Dat echter nu de regeering. gebruik 4 •uirfcht' <je Rotterdamsche veemarkt makende van de crisiswetgeving, he- va^ vele vaehandela- het ter beschikking van -het Zuivel i of houd behoeve 'ei^n- toor stellen of houden van consumi^ie- van de melkvoor- melk ten iening. Het is ecRter duidelijk, daf Zijne Excellentie zelf niet kan gelooven aan \de (uitvoerbaarheid van dezen maatire- bol, gelet op het feit, dat zeer vele ^aanmakende boeren al te ver van do merkbehoexpnde centra afwonen, om zulke mftlk nog in goéden toestand voor dit doel te kunnen leveren. Of de geachte leden der Eerste en der Twejede Kamer deze allernieuwste beschikkingen van den minister vap landbouw, rpjverhcid en handel zuil. goedkeuren, moeten (jp handelaren met gr laten heul atwaenten paaldheeft, dat slechts kaas voorzie»» Mond- en klauwzeer. Rtanry van het mond- qm klauwzeer ii Nederland gedurende de (week van 2 tot 19 Sept. «Aantal rrovinfiëu Veeheslagien. Gemeenten Gronir^en Friesland A Drenthe Gverlj el Gelderland I'll echt T Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal 24 16 27 8 59 16 60 19 139 39 5 2 18 1 8 15 11 62 36 s 116 50 59 28 584 233 V Uitvoer rundvee. (Vedurende de ,week v'an 19—25 Sept weiiden voor uitvoer goedgekeurd, keu- nngfiplaats Rotterdam, 4fil runderen bestemd voor Spanje. Ned, Bond van Veehandelaren. In de gehouden vergadering van den Ned. Bond van Veehandelaren heeft de heer P. Teunissen Jr. te Rotterdam zün ontslag ge nomen als secretaris van de afd. Zuid-Hol- laitd van den Ned. Bond van Veehandela-» ren. De heer A. Efcendam, iecreteris van den Nederl. Bond van Veehandelaren, werd in plaats van den heer Teunissen benoemd. De af deeling Zuid-Holland van den Bond sprak volgens „De Veehandel" als'haar meernng uit, dat de Veehandelaarstónd ten spoedigste dient te beginnen met een eigen slachtverzekering. Zy verklaarde iich tegen verplaatsing mD if, bon?skantoor van Rotterdam naar ren uit minstens acht próvinciën. Eau greote agenda. I De Commissies van BjjstanJ. Niea. we woningbouw aanstaande. fe dure gemeentegn*d en een verirer- pen aanvraag tot woningbouw. Geen brandweer-erèdiet, maar wei verb^ering. Eleetnschen stroom naar Schoonhoven en Moordrecht. Een gemeente-ambtenaar gedupeerd. Een lange lust ven ingekomen stukken ging gisteren aan de behandeling der raadsage'nda vooraf. Dat wiist er on dat er in de gemeentéhuiiahouding heel wat m. gaat. De agenda van de aan de aide ge stelde stukken wees er trouwens ook on dai er aan <!e Secretarie heel wat ter af. doening woijdt opgedragen. Geen. wonder dat bu zoo'n toevloed van stukken, waar van de behandeling noodzakelijk waa, de beslissing over de beiastingveroideni»» Svaarbü zich verschillende standpunten, zui len doen kennen, ditmaal niet aan de oide is gestedd. Na een aantal benoemingen heeft de liaad de Comamssiën van Biistand samen gesteld. Het waa ditmaal geen steen de» aanstoots; het ging heel rustig, de aftre- denden werden herkozen, behoudens in ea- kele gevallen ^waanjn de heer Sterk, die voor de eerste ffiSll voor een deiveHfte functie in aaumeiiiang kon komen, de plaats van een partijgenoot bezette. De verschillende „richtingen" zijn dus in de Commissiën weer vertegenwoordigd. Wie dit noodzakelijk achten, kunnen dus weer gerust zijn. Het feit dat woningnood ié deae ge meente nog steeds nupt, voor' menschen van elders is hier geen huis te krijgen en velen *ün genoopt tot samenwonen of tot het bewonen van feitelijk onbewoonbare huizen, heeft de Raad er toe gébracht op advies van B. en W. zonder eenige discus- - - toe te stemmen in den aankoop van ruim 2)4 H.A. bouwterrein, achter de school in de Prins Hendrikstraat en van ruim 1% H.A. bouwgrond iü Kort Haar lem, teneinde daarop resp. door de wo- ningbouwivereenigingen „De Goede Wo ning" en „St. Joseph" volkswoningen te Joen bouwen. In „Kort Haarlem" weixl bil raadsbesluit van 1 Juni jj. reeds ruim 2)4 H.A. voor de gemeente aangekocht. Al deze grónden worden aan de hier genoem de woningtbouwvereendgingen in erfpacht uitgegeven. Er zullen dus /binnenkort een belangrijk aantal arbeiderswoningen in twee verschillende stadsgedeelten verrij zen. Toch is dit aantal blijkbaar nog niet voldoende. Er was toch naast' de hierboven genoemde aanvragen bü B. en W. nog een verzoek «anhangig van de Bouwvereeni- gmg „Ons Ideaal", waarin de aankoop van gemeentewege werd verzocht van niet nbn- der dan ruim 18 H.A. grond aan den Gvaaf Alorisweg, voor het respectabele bedrag 'van 183(273.—, teneinde op een vierde deel van. dit terrein door genoemde ver eeniging woningen te doen bouwen. Dit nu vonden. B. en W. wel wat machtig en zij adviseerden daarom aan dit verzoek niet te voldoen. De argumenten, die B. en W. hiervoor in hun praeadvies hebben aange- voend, en dSe welke gisteren door den wet- jhduder vanj financiën, den heer IJaseletijn, speciaal zün aangevoerd, zün o.i. zoo klem mend, dat daartegen werkelijk mets in te brengen is. Hetgeen ook trouwens niet is geschied. Er is tegen dit voorstel niette min sterke oppositie geweest, eenvoudig om het feit dat er door het aflwiizen van dit verzoek niet meer woningen zullen ko men. Maar was die oppositie wel op haar plaats? B. en W. hébben met nadruik zoo wel. bü monde van den Voorzitterteds van den Wethouder IJsselstiin verkliftfid. dat het afwijzend advies ziin oorzaak vond in den verkeerden opzet dezer zaak. waardoor de gemeente, om op 4 HA. huizen te kun nen doen bouwen, een te duur grondbezit zou krügen, dat naar mensohenberekening nooit geheel tot bouwterrein zou zün to (maken en whardoor de gemeente de lasten 'daarvan zou hébben te dragen. Bij den huidigen zwaren Belastingdruk mag de ge meente zich dergelijke risquante experi menten niet veroojrloven. Het willen door drijven o<m apA dat verzoek te voldoen. w«st dan oyk^op een Ifeer eenzijdige be oordeeling dezer zaak. Wanneer ..Ons 'Ideaal" «fikomen was met een verzoek, zooals de beide andere vereenigingen heb ben gedaan, zou dit zeker de instemming van den ganschen Raad hebben gehad; nu iwdren het alleen de sociaal-democraten en - de heer Van der Brug, die zich enthoë- sipst daarvoor betoonden. Voor hen gold alleen het motief: meer woningen, de rest was bijzaak. De andere leden wogen daar entegen terecht het geheel en konden zich daarmede niet vereenigen. -Het voorstel tot uitbreiding der brand- bluschmiddelen. zooals net officieel heet. is gisteren niet aangenomen. Niet omdat Raad er niet vóór is. dat de brandblusch- middelen zullen worden uitgebreid, inte gendeel. De Raad ia daar juist voor. alleen de wüze waarop B. en W. dit varkentje wilden wasschen. stond den Raad in meer derheid niet aan. De bedoèling. zoo we»€ er door den Voorzitter en den wethouder Knuttel gezegd, is gansch andera dan de leden er uit lezen. Dit voorstel beoogt ei* de aanschaffing van de twee motorppuitea die daarin zün genoemd, doch alleen ds credietaanvrage daarvoor. Merkwaard* dat de meerdeiheid van dën Raad en ook wij zoo slecht tennnen lezen! De mogelijk' heid bestaat achter ook dat de vendedisers van dit voorstel zoo vervuld waren van d« bedoelingen van dit voorstel «lat'hun dj», wedkelü'ke tekst en inhoud van dit stuk moest ontgaan. Want er staat lettarii* aan het slot: „B. en W. verzoeken den Raad hen dan' ook ten behoeve van de .uit breiding der brandbluBchmiddelen o9 voormelde wijze (wij dpafcieereo) een t°e te staan tot'een maximum van f 10.000.— enz. Die voormelde wijze was in den aanhef aldus vermeld: .-de braüd- bluschmiddelen uit te breiden door aan schaffing m een tweetal tweewielige rao- tor-brandspuiten met een capaciteit 420 L. per minüut." 'Het voorstel is heu&h heel duidelijk. Het .mnaverstand" dat er heette te bestaan, waa niet aan de züda van de 1 van den Raad. die het ge lEwte'gtuk heel goed had gelezen, begre- ÜÜI en het juist daarom verwierp. WMt de *e««terhei*! van den Raad wilde Xniet aan banden leggen, wat. ww ever Sf voorstel niet gesproken, weiftelük zou ^n^Read krijgt dank zü de nuchtere op v»T meerdere leden dat geer worden aangevraagd zonder Snii*. en ook de eigenaardige wüze ^"^etaanvraag wordt gedaan zon- d, XtreSTmet de Commissie van Bü- vooTée Gemeentewerken en heeren BMjmee-s tot een ^i8Sïag j8 Ke- weifc materiaal zal £Sien worden aangochaft. nu de gele- «rAflid dme brtndweer.reorganiaatie op- SSï te fcSr ««beei te beoordeeJen. En Z TluTniet. zootóe de Voor- Bitter meent, w tót (wellicht voor B. en W) uitftehMkte feit, dat een anto-mwlt nor Gouda «tewensoht is. want dc daar- voor aawrevoerde arjrumenten ztin, na wat de Aratanletó temtoonstellunr toonde, voor Gouda Tan eeen waarde J m - ae electriciteitalevering van onze ge- mJtote wordt gaandeweg uitgebreid en we mogen hopen dat de komende jaren nog vele belangryke uitbreidingen zullen vol gen. Immers daardoor zal het mogelijk zijn l dat de Centrale zal kunnen worden een rendabele zaak. Schoonhoven zal nu bin- nericort ook van Gcmda's centrale zijn stroom betrekken; alle regelingen zün nu getroffen. De ztroom gaat langs het luchtnet tot Ammerstol en vandaar per on- dergrondsche kabel naar Schoonhoven. Deze oplossing is voor Gouda heel wat minder kostbaar dan wanneer een eéheele ondergrondsche leiding moest worden ge legd 54.000 tegen 174.000). Het contract met de Kon. Ned. Tapijt- fabrieken te Moordrecht kon giste/en geen HUde vinden, omdat de Raad het niet hinde en ae betrokken wethouder niet aan- rnzig was bot juiste toelichting daarvan, -p behandeling daarvan komt een volgende «aal aan de orde. JlDarik zü het standpunt door de Raad^- tómanissie ingenomen bij de vaststelling ,.<pr nieuwe salarisregeling, heeft zich gis- firen reeds een quaestie in den Raad voor- ledaan. Een verzoek van den Boekhouder fir Lichtfabrieken om gelijk te worden ge speld met een functionaris met wien hij fÉoeger gelük stond, is op grond van de fjroepsindeel ing afgewezop. De Raad heeft *mers uitgemaaikt dat persöonliike an- mcedenten niet mogen gelden, alleen de ^fbnetie beslist. EMeitkwaardig is het hierbij op te nier- dat een voorstel-Van der Want om den laris een andere functie te geven, met p»ns Jn behandeling is gekomen. Komt dat pb later? Er is reden voor. Voor het overige verwijzen wij naar het jjfirslag. 'I STADSNIEUWS. GOUDA. 1 Octoi^r 1920. Gasmunten. PgiTer voldoening aan een vraag door het lid Mm den Raad, de heer W, Sanders, in de Rlrgadering van 2 September j.l. ter zake \n de invoering van „gasmunten" zooals ook reeds in meerdere gemeenten heeft lts gevonden, gesteld, hebben B. en W. iteren meegedeeld, dat de Directeur der (meen tel ij ke Lichtfabrieken Hlin daarom trent het volgende bericht: J „Daar indertjjd in Gouda eat dubbel me- Éirstelsel was ingevoerd, waarbij licht- efl itókgas voor gewone gasafnemörs elk door .tón afzonderleken meter kon worden geme ten, kwamen by invoering van het één me- ■Rrstelsel in Gouda c.a. 2000 gewone' me- BRrs vry, welke in magazün werden ge plaatst. Deze gewone meters werden geplaatst in aHe gevallen van gasaanvrage, zoowel gewoon gas als muntgas. Daar echter zeer weinig aanvragen voor gewoon gas de laat ste jaren ipkomen, werden geen muntmeters gebruikt voor muntghsafnemers, daar men Zoodoende geen muntmeters behoefde te koopen. Deze metera vroeger tegen den prifs van ca. 16.ingekocht, hebben een baarde van 1.50 per stuk gekregen, zoodat de vrijgekomen meters een totaal waarde van 100.000 vertegenwoordigen. Van deze 2000 gewone meters zyn onge veer 1000 geplaatst by muntgasverbruikers, dit is do helft van alte muntgasverbruikers en ofschoon de muntgfpafnemers piet meer tet geraak van Betaling tegelykertyd met het verbryik ondervinden, zyn hun door de tijdsomstandigheden andere voordeeltn hier voor geboden en wel de volgende: De munt- ■-dasverbruikers namelyk ontvangen in hunne woning 1 kookstel, lamp, geheele gasleiding en gasmeter, terwijl het uitvoeren van re paratie»» gratis wordt verricht. Bovenstaan de vertegenwoordigt een waarde van 125 per woning voor den tegenwoordigen tyd. Hiervan 12 c/r rente en afschryving be draagt ƒ14 pér jaar. Een mu#tgasverbn»i- Iter 00 gemiddeld 500 M3. gas rekenende, ■•draagt dit 2.8 ct. p. M3. afgeleverd munt- -*gas. Dit mag b(j 'n eventueel progressief stelsel eveneens niet uit het oog wofden ver toren. De Gemeente brengt echter niet 2.8 rent, doch slechts 1 cent voor meterkosten plr MS. In rekening. "s,Bovendien zyn c.a. ip00 muntgasmeters opgesteld, waarvan de gasprys op 7)4 cent pgjje muntmeters om te bou- t'0e»utIngmeters brengt de onkosten teter van 4, met zich, zoodat hier- }f 4000.— noodig ia. Daze rountgasver- ikers moeten nu mj een gemiddeld ver- 'brulk wan 30 M3. per maand 3.75 aan gas mtti tot aanschaffen -van gas- penningen zou willen overgaan, kan men nu de geplaatste 1000 gewonei gasmeters dienstdoende als muntgasmeters verwyde- ren en hiervoor muntgasmeter» in de plaats stellen. De onkosten voor 1000 nieuwe me ters zullen bedragen 1000 X 60.t— is ƒ60.000.—. Beter is echter het volgend*: Het ombouwen der 1000 gewone meters tet, muntgasmeters zal na ingewonnen in- liditingen by dén fabrikant 35.per stuk gemiddeld kosten, zoodat de totaaluitgaven 1000 X 86 te ƒ35.000 zullen bedragen." Macht u. tot één van deze uitgaven kun nen besluiten, dan was daarna een stelsel vait gafcnènningen in te voeren, waarvan de kosten de volgende zijn: 100.000 aluminium gaspenningen tnet gat k 3 cent ds 3000. vermaken van een resteeqtnd aantal, n.l. 400 gewone meters, tot meters geschikt voor penningen 14.000. Het stelsel van gaspenningen is ontegen- KggelUk geriefelijk en geeft eenige geringe bezuiniging in ndminiitrntie en in loopwerk voor geldophnler». In totnnl zullen due de onkosten zyn: omhouwen 1000 gewone meters is 35.000.— ombouwen 400 gewone meters is 14.000.— veranderen 1000 muntmeters is 4.000— gaspenningen is 3.000— Totaal 56.000— Zooals reeds gezegd, is het invoeren d?r, penningmeters een groot gerief der minder draagkrachtige gasverbruikers en vervallen tevens alle moeilykheden met by betalingen Ploert. Ensemble Solser en HesSe. „Ploert"! Dit even korte als krachtige woord werpt Nelly Mulder haar vroegeren om den wille van de smeer met een an der gehuwden beminde Frits Berends toe, als ze hem om geld komt smeeken voor hun beider zoon, die gestolen heeft, en hy dit, ondersteund door zyn echtgenoote, kortweg weigert te geven. Als laf voor wendsel voert hy aan, dat Willem zyn wet tige zoon »iiet is en hy met zün vorig leven niets meer te mgken wil hebben! Willem, jong offieier, „door de macht van haar (mooie Jopie's) donkere oogen", van kwaad in erger vervallen, geeft 2yn Vader onbe wust zyn verdiende loon: by een samentref fen met mooie Jopie vermoordt hy hem. (Gelukkig dat dit wel forsche, maar weinig verkwilckeiyke slot achter de schermen plaats vindt.) Ziehier in korte woorden de hoofdinhoud van (leze schets uit het Amsterdamsche nachtleven, van den bekenden volksstukken- auteur Herman Bouber. Ook „Ploert" is een volksstuk en als zoo danig geslaagd. Een mengelmoes van dol-kluchtige situa ties, doch vooral van fel duimdik-op-drama- tische conflicten, die misschien nog passen in een bioscope-scenario, maar waaraan wy op het tooneel, door de hedendaagsche mo derne t(K>neeliterafuur, ten eenenmale ont wend zyn, en die alleen nog maar op onze lachspieren werken. Dat dit gisterenavond niet geschiedde, was te danken aan de zeer goede represen tatie van het ensemble Solser en Hesse. Dit gezelschap telt krachten, die dit stuk tot zyn recht wisten te brengen door twee goede eigeaschappen: juist begrip ep smaak. En zoo komt Mary Beekman, als de door het noodlot zoo fel geslagen Nelly Mulder, een woord van lof toe. Getnakke- lyk had zij zich kunnen laten gaan, doch hoe uitstekend wist zy het juiste evenwicht by al die zwaar-dramatische scènes te hou den, door noch te sober, noch te pathetisch in dictie en mimiek te worden. Het gelukte haar beter als Ko Sprinkhuizen in de rol van haar zoon Willem. De anonyme acteur, die Frits Berends speelde, gaf vooral in het derde bedryf een echt boemel-type. Me vrouw HesseSlauderof was kostelyk in haai- klein rolletje van Daatje, de werkster uit „de Pyp". met al hpt ruwe en goedhar tige, dergelijke vrouwen eigen. Zy zorgde, dat wy enkele keeren qog eens van harte konden lachen. Zangcoupleften waren hier en daar inge- lascht Frans Bogaart zong het sombere „De macht van haar donkere oogen" ver- dienstelyk, maar gaf te weinig voordracht. Mies Blaser voldeed wat dat betreft in het al even navrant-droefgeestige „Ouwe Mie". Het refrein van de ;,Ode aan de Pyp" hoor den wü destyds feeds met andere woorden in „Oranje Hein". Of het populair zal wor den is echter te betwyfelen. De heer' F. Harkink, alhier, is geslaagd voor het examen na het eerste studiejaar van den Landmetercursus te Wageningen. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Hot dep. - Gouda der ^laafwhappdj tot Nul Van 't Algemeen houdt Maandag avond a.a. een gewone ledum vergade ring. De Boemelbaron. I >q Gperetté-Gezeteohnppen beginnen hun burin parade-paardjea ^eer voor dei dag to balen. Donderdag a.a. wordt -m. deri Nieuwen Sehouwburg/ipgevoerd I e BooiïiWbaron" inet (KöFiler in d« hoofdrol. n Mallegatsluis. S( heepvaartbeWeglng door de Malle- gutsljiiH gedurende de maand Septem ber 1920. Schegen 1H48, inhoud 130322 MS. Btoomfiohq^X 1995, inhoud 1393(2 M'>. Totaal vajHttmgeu 3343, totaal in houd 269094 M3. en 11 houtvlotten uit makende 66 koppels. Volksgaarkeuken. Gedurende de maand September 15*20 werdén in do Volksgaarkeuken, alhier, verkocht; In de 3Tial 2175 portiën, afgehaald 716 poiHiëu, totaal 3491 portiön. September 2576 boekjes ln omloop wa ren. BODEGRAVEN. Op den 1 Oct. J.l. is he* yerste num mer verwhonem van het orgaan der Voethal Vereeniging B.V.Y. Het or gaan zal mauudelijk» verschijnen Wegens het tiiet betalen,van de huis huur, werden in de afgeloopen week alhier, aan liet jaagpad, gezinnen door de politie uit hunne woning ge- '/ot. Van Aén gezin sl(V»ui de inlv»«iel de volgende dag nog huiién de deur, en was dus niet vervoerd. >n resteerfnd a Spaar- en Hulpbank. "Geduiren<ie do maand Septemlier zijm ingelegd en terugbetaald de navolgen-" de lied ragen: Irdeb in 381 posten f 21058,12 Bi gesehreven rente - 275,24 f 21338.36 IVrugbetóling in 81 pos ten - 27930,15 Mee» terugbetaald dan in gelegd v f 6596,79 Aan het eind» der maand Augustus was ten name der totegger» ingen Rohrovm -■ (WtflOO,!»^ Zoodat hun h"goed Ultimo September bedroeg f 798303,60 ln den loop, der maand September -zijn 19 nieuwe boekjes afgegeven. 8 afgeloopen boekjes opnieuw \n gebrujk gesteld en 14 boekies geheftk afbe taald. roodst aan het einde ner maand BOBKOOP. 1 October 1895. Groote Brand te Boskoop. Het is heden 25 jaar geleden, dat boven genoemde ramp in de annalen van Bos- koop's historie weixl ajuweteekend. Het was een schoone zomersche dag, zooals de geheele maand S^>tember ze had gege ven. Daar ontstond 's namiddags 5 uur brand in een timmermanswerkplaats met petfoleiunmotor. In korten tüd kreeg het vuur zoo'n uitbreiding, dat om 9 uur vier groote winkel- en woonihurizen. benevens kerk en toren in den ascli waAn gelegd. Het scheen wel het afscheid vau den zo mer, want 2 October ving met stortregens de najaarsperiode aan. Het schoone kerkgebouw W 1782—83 gebouwd, brandde géheel uit en zoo werden in een oogenhiHc verwoest de sierlijke preekstoel met Nuoperen leienaars, het groote gecaligraphearde bord mat de Wet van Mozeu, het ruk gebeoJdhOBwde jiee- rengestoelte, met den preekstoel." geschenk van Stadhouder Willem V. Het klankvolJe orgel, opaü versieril met de emblemen van de muziek en torsende levensgroote beelden van Geloof, Hoop en Liefde, verdween eveneens. Ook de toren, blykenp ingemetselde Geu- zeniboekjes, welke men bü de slooping vond, uit de eerste jaren van den tachtig- jariaen oorlog, met klokken en uurwerk, werd vernield. Die 3 boekles, waarvan één uniek, werden afgestaan aan de Koninklij ke Bibliotheek in Den Haag. waar men Se echter in 25 iaar niet zoo goed kon bewa ren, als in Boskoop's toren gedurende 827 jaar. Het zeldzaamste toch blükt onna speurliik verdwenen. Het was. alsof die laten October een vernieu<wi»»g voor Boskoop moest brengen. In korten tijd waren kerk en toren en hui zen flink herbouwd en het centrum des dorps door aanleg van de Bootstraat ver beterd. En nu begon Boskooo's bloeiperio de. van 3763 inwoners in 1896 klom het tot bijna 7000 in 1914, Zijde Reüerftkoop. Bie zen, Zuidkade werden meer en meer be bouwd. dc kweeffferiien breidden zich steeds uit en alles ging getuigen van welvaart. totnoodlottige datum. 1 Augustus 1914 het begin werd van het hellend vlak. waarop Boskoop zich bevindt. Ook 28 September 1753 woedde in Bos koop een hevige brand in het centrumvan het dorp. /waardoor alle de Charters en Papieren spesteerende tot Secrotarile al fclaar door het vuur ziin verteert", «ooals de Séhout in de vergadering Van 17 Nov. d.a.v. mededeelde./,»,vermits den Swaare Brand hier vooren vermeit geen Regtdagen waa ren gehouden geworden doordien het Regthuis mede was verbrand geworden." HAASTRECHT. No tufte .1. Koeman zal u.h. Zondag deii dag herdenken, waarop hij vóór V-> jaar zich hier; ate notaris vestigde j heer Koeman maakte zich «eer vete ingezetenen, zoowel hier ate in de omstreken, tot vrienden. Hel zal den jubilaris dar» ook zeker niet aan vefl l.< langstelling ontbreken. OUDEAYATER. Do Commissaris der Kouingijn in de ze provincie, heef! alle in deze gemeen te verleende vergunningen tot het ver handelen van mollenen kikvuraefcen in gel rokken. Groenten veilin iomoe-nloiijko gro«»tenveil HTJ^.Amster dam, v.h. (U- .long Koene, Veiling van 28 September 192U. Verzitten f 25 i» 1 3D. Suijhooneji^kas 9.80 f 0.!)0, Prirmesse boiBien f t).20 A f 0.22 per IÏK) ut,; Druiveti hiaute f35 f 1«, Itnndperen div. f 17 A 122. iSteot^eren div. f 10 A f 15, Zinire ta- el appelen f 18 a I 23, Zmire stool appelen f 12 a I 16. TornaCni I6éf 11 allee per 50 K.G.; Noten gelWst f 0.60 i\ f 0.90. Kariionkcte 50 b 95. Meloe oen 20 65. Bloemkool 1 14 A 16, Bloemkool TT 9 A 11. Komkommer» 6 ii 8 alles per 100 si; flnijboone» 18 h 21. Spere.iboonen dun 30 i\ 35. Sper- cihonnen dik 16 ït 23. Prtsnkboonen 6 h 8, Spinazie 10 b 16 alles per 100 >C.G.: Bross. Spruiten 2 b 3.50 per zak. Bloepve-n: Rozen 9.60 b 19, De lia s 4 50 b 8.40. Crvsoort 17 b 27. Bnuwurdia 9 b 14, Eikenbladen 6 b TO uües j»er 100 st FJaijgroen 6.t»0 b 12 per 10^ rank POST eVvERK EER. Actie P. T. T.-peraqpetó. In Rottendam heeft het P. T. T.-pemo- neel van vereehilleiide rangen een groote betooging gehouden. Borden mft opschrif ten al*: De Regeering speelt met vuur. werden meegedragen. In Groningen was een groote vei^ade ring belegd, waar ongeveer 800 menscben uit de géheele provincie aanwezig waren. Ook daar werd gedemonstreerd. Men verklaarde het bondrfjestuur te *ul len btiinren steunen. De wintewli««iatréK*HhI *©*r de FINANCIEELS BERICHTEN. WISSELKOERSEN. Of f ideate U^AomtSrtkm. 30 Sept. 1 Oct. Londen IL15 11.18 Beriyn 5.10 5.22 te P»ryn 21.32', 21.47te Brussel 22.50 22.67 Zwitserland 61.40 51.50 Weenen 1.37 V* l.37te Kopenhagen 45.25 45.- Stockholm 63.80 63.65 ('ristiania New-York ONZE ROLONHN. Pest op Java. Blykens een uit Ned.-lndië ontvingen te legram liedroeg het aantal pestgevalien op Jav in de mand Augustus ia Soerabaj* 7, Lamongan 6, Slatiga 15, Kendal 50, Mage- l»ng 53, Termnggoeng 78, Wonosebo 851, aile met doodelyken afloop. SPORT. ererniginK „De Goudsche Padvinders". Zondag 9 uur aantreden voor het Stad huis, voor oefening onder den FktrouM*- leider. Overigens niets te doen. Nog altyd is de Afdeeling zonder leiding en sunder clublokaal. De Instructeur, J. BOWIER. ONDERWIJS. prije afgifte van aardappelen tot een van 20 Mark per Liter \h»n meldt ons uit iJitmidet»: Zen mijten lienoorden Noordwijk im hd Kngdsche stoou»achip .ArmtatW vau Londen naar Hamburg) bestemd, gestrand. Van I.Tmuidcn «ijn sleepten ten ter assistentie vertrokken. Schepen gelost. NftMg fnel.lt «mis Uil Rntterdnni! N'flith^Wij vcrnohión zouden «u»ige bootwi dit» oor>teronkeHjk te^trend w«* n oin in Rotterdam te wordor» ge lost. naaf Amsterdam gedngoerd wor den, in verhand mei de slapte, die I»» «te Ainsteniomsche haven heersclit Da«r echter door de nieuwe liavensluking dè werkgelegenheid niet kan worde*) voivuiiud, ziju tb» readers teruggektv men van hyn voornemen zullen de ten ten weer in Rotterdam worden ge- Het Departement van Defensie. F.en Kon. besluit van 27 Sept, undertee- kend door alle ministers, bepaalt de ophef fing der departementen van marine en ven oorlog en de instelling van een departement van Algemeen Bestuur, dat den naam zal dragen van departement van Defensie, Het besluit treedt In werking op luuter te bss palen datum. t'hristeiyk Nationaal Te Utrecht ts gisteren het Chrtgteiyk Na tionaal Schoolcoïigres gehouden, bijge woond door de ministers De Visser, De Vries en Heemskerk, zoomede door Jhr. »r - de Savornin Lohman. Minister I)e Visser hield een geestdrif tig toegejuiflhte rede. Onwillekeurig ver- wylde iprcker's gedachte by dr Kujrper, den genialen Aanvoerder van het leger dat den hardnekkigen stl^jd zou aanbinden te gen Kappeyne's wet en by da. Pierson, den welsprekenden woordvoerder en pleitbezor ger van het recht der ouders op de vrije school. Drukt ons terecht de gedachte aan dat pynlyk komen en gaan van de besten onder ons, met biydschap daarentegen plukken wij dt vruchten van hun arbeid, en die vreugde klimt, nu de twee laatstge noemden daarvan thans nog ds getuigen mogen zün. Maar in den volaten zin <tee woords geldt dit u, jhr. mr. de Savornhl Lohman aoo zeide de spreker, zich tot hem wendend - by het hooren van wiena inaam de teerste snaren in het hart van ons Christenvolk trillen en wiens tegenwoordig* heid verhoogden glans schenkt 000 dit con gres. Onder uwe parlementaire leiding ge voelde het geheele leger van stryders voor de vrye school zich steeds gerust en veilig. Van hier rüst dan ook, wellicht inniger dan ergens elders, de bede op, dot gü nog eenige jaren de sterke held moogt blijven die gij vele jaren waart en Gode zü dank nu nog züt. Jhr. de Savornin Lohman heeft mede het woord gevoerd. Hy wees er op, dat de po litieke schoolstrijd thans uit is, maar in de maatschappij znWnog hard moeten gestre den worden, niet togen de openbare school maar om te bewijzen dat onaé school ges*1' teiyk en intellectueel boven de openbare school staat. Telegrammen zün gezonden aan H. M. de Koningin. Do dag werd verder gewijd san de behan del in» van onderwerpen in de sectieverga deringen. bNZpdlRA AJM OOZS DUtNSiT. .Spilzucht der entente. BERLIJN, 1 OA. De Frankfurter Zeltung vestigt de opmerkzaamheid van alie politiek en wetenschaopelyk denkende menschen op de onoverzienbare uitgaven voor het vret'm-, de bezettingsleger In Dujtuchland, die ip een Duit sche memorie, doch ook in het ant woord van den Franschen minister van financiën pp een vraag ii» den Senaat be sproken zün ej» die zoowel ifior haar exor bitante hoogte als door de onzekerheid van toekomstige vorderingen de opstelling van een zuivere Dultsche begrootlng onmogelijk maken. Zelf» in de clausules von Versailles is «een groöd ts vin<ten v®°* e<*n 'fd* ziek huishouden van den overwinnaar In 1 bezette gebied. Het blad wyrt ®r op, dat de aom, gebruikt voor het onderhoud van troepenmachten en ontelbare commissies, onproductieve, ja, dikwjjte tigende uitgaven omvat, dl de tegenstelling sUÉmeé1*!» gelachen minister van financien Brand in Hrussel geëischte beperking in niet-produc- tieve uitgavee. De bont-aanslag in New-York. NEW-YORK, 1 Oct. De politie alhier meeat bewyzen te hebbe», dat de bommen die de ontploffing in Wallstréot vero^fc. zaakten, door leden van den bond dër „Root de Star", een vereeniging van Russisch»! communisten, zyn neergelegd. TELEGRAFISCH WEIHBEKICHT. Verwachting tdt den volgenden dag: AunvaalntUk zwakke tot matige zuidelij ke fa»t westeiyke wind, zwgar bewolkt tot betrokken toet tü'delyke opklaring, waar- schynïyk togen, Mfifde temperatuur. ADVKRTiCNTltN Juffrouw, h. b. h. fc., vraag^ met degelijk pension. 11 Br. onder no. 4772 Bureau (JOUD- PARTJS 1 Oct. Blijken* een tel«v grati) uit Rome ia kardinaal Dubois, prim ifd van'NoriiaA(ftët teMipe»^ tot uartsnisflefiop van Paripi, teY opvoi- ging, van den onlangs overleden Mgr. Ainetlo, Dr conferentie te Bigt. PARIJS. I Oct. Ito Frowélm per* heeft berichten ontvangen 'over de con ferentie to Riga, wolke vooreptólff», dal de onderhantkittnflp tesscl len en Kushand «uilen lélden overeenkomst die in 't bijzonder de tedsjewiki schijnt te «ijn gewc LAATSTE BERICHTW. Naar de Tel. vcrne«mt «ül de Wip- terdiénteregeiliVg op 26 Itotebel: a.s. in werking*treden. fdUsl. BERLIJN, I Oct. V.p. Naar de .YorwArts" uit Mains verneemt. bet>- bcn Dinsdag ongeveer 15000 arbeider^, het werk Doorgelegd om in ae omge ving van Mate* do landbevolking tak Vanaf 2 OCTOBER lullen 4e Apotheken van de» «Vond» ACHT l'IIR tot den volgenden morgen AC HT UUR 4827 Ï1 gesloten zl|n. Volgens ïooater ia ateed» één Apo theek geopend. De rooster is gratis in ledeten apotheek te bekomen. DE GOUDSCHE APOTHEKERS. Notaris J. VAN KRANENBURG te GOUDA, zal op MAANDAG 4 OC- TOBER 1920 des avonds 7 nur, in ho tel „de Zalm", aldaar, publiek verkoo- pende volgende alle te Gouda gele gen 1. Soiled en goed onderhouder) WINKEL- en WOONHUIS (waarin» vleeschhouwerij wordt uitgeoefend) B met SCHUREN en afz. BOVEN- i HUIS. Groenendaal 1011108. Beneden 1 ontruimd te aanvaarden en boven 1 verhuurd voor 4.50 p. w. Ook uit der' hand te koop. 2. Dito WOONHUIS met gr. TUIN. Kleiweg 91. Verhuurd voor 400.p. j. tot 1 Eebr. 1923. .t 3. WOONHUIS, Raam 320. Ver huurd voor (2^- p. w. I 4. C.KBiX'W, waarin gevestigd Cerifraal Tel. Bureau, met afi. BO VENHUIS, Achter de Vischmerkt 18. Verhuurd aan den Staat voor f 500.— per jaar. 5. WOONHUIS, Achter de Visoh- iparkt 11. Verhuurd voor ƒ2.10 p. tv. 6. BERGPLAATS Vischsteeg, hoek Achter de ViscbrOerkt. 7. WOONHULS, Boemkade 237. Verhuurd voor 2.85 p» w! 8. TERREIN met SCHUUR, achter de Oostzijde Raam en grenzend aan het pand Gouwe 181. - 9-~lii)ri# WOONHUIZEN, Boc- kenlïergstraat 48, 45, 4$. Elk ver- huurd voor 2.75 p. w. 12—18. WINKELHUIS. Ridder vaa Catsweg 140 en WOONHUIS, *1- daar, 144., Verhuurd voor ƒ8— en 2.40 p. w. Bezichtiging als gewoonlijk. Aan vaarding op den betaaldag 8 Nov. a.s. Notitiën verkrijgbaar b(j den Notaris (Bleekerssingei 80)4090 62 Jong gehuwden, h. b. b.' h. h., vra gen IS met of zonder pension. Br, onder no. 4771 Bureau GOUD SCHE COURANT, Markt 81.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2