ONS SUCCES Ongeloofelijk DE BOEMELflARON Misericordia GOUDSCHE CIIUIT degelijk PENSION Witte jioscoop. Rotterdam SALMONEA. HORNEMANN „HET BONTHUIS" «r PELTERIJEN Mails, Unoies, Én, Mta ee Bepmlils. Abonneert U op dit Blad. .GamSCHEMEEtlCHÏi UienipijD JE ËDHSf' - lm Naven 9 J 145.- S van RESTANTEN lm in Ha tit MMfMt in hirimrstillriiti half 8. "|J JUFFROUW (Plateelschilderes) ZIE DE ETALAGE H Bloemenmagazijn „ROZENLUST" Hearendemi's, Ulsters, Winterjassen. Bonkers, Melksalon ALDENHUIJSEN, Markt 30, Achterzaal. A*loo«jdtraat Ten einde aan de groote vraag naar een goede en goedkoope Koffie te voldoen, hebben wij in den handel gebracht: VAN NELLE'S PAKJES-KOFFIE „GROENMERK" 40 CtS. per halfponds pak 16 ons pakje De naam op 't pakje garandeert de beste kwaliteit voor den door .U besteden prijs. VRAAGT UWEN WINKELIER! NIEUWE SCHOUWBURG. Nederlandsche Opera en Operette WITTE BIOSCOOP MANTEL GERZON Meubelkoopjisü Trmviiü I GROOTE OPRUIMING: -Doel U voordeel I 1 N.V. Wessanen's Koninklijke Fabriekei LIJNZAADKOEKEN merk „STER" en W.L. SOYABOONENKOEKEN merk WJ- Tweede Blad. Gemeenteraad van Gouda. Attentie I Attentie I ZATERDAGS 7 uur. ZONDAGS 4 uur. GEVRAAGD «en 4753 24 in .Uat om de leiding op eioh te nemen der «{dealing Schildereeeen. Schriftolrjke sollic tatiën met opgave van tegenwoordigen werkkring en sala^ worden ingewaeht hij de ürma P. VAN DER WANT Gz Plateel bakkerij IVORA. Kuipkebtraat 26, Gouda. VAN KLUWIO «a. Al» aficheld van het DAHLIA-SEISOEN (even wij U te zien de mooist* en nlauwata kleur Dahlia 4751 50 au ««Talud, Firma LUIJERINK KOOL. "d danken wil aan de recommandatie en onze prima waren. la het ook wat prachige kwaliteiten COSTUUMS, DAMES MANTELS, ROKKEN en buitengewone Regenjassen WiL,v.er:oopen ver ben*den verkoopsprijs. Teneinde het Goudsche publiek te doen weten bjj wie ze Tcoopen, maken wy U bekend, dat onze sinds Jaren gunstig bekend staande kleermakerU PROBATUM is gevestigd AM8TERDAMSCHE VEERKADE 4, DEN HAAQ, Til. No. 6073. Onze verkoop wordt thans gehouden i 4720 60 HOOGSTRAAT 242, 5a huls */a. da Hsafdstaag, ROTTERDAM. Hat baata adres, da grootsts keuze, de laagste prijzen. GROOTE KEUZE Voor elk stuk bont hg mg gekocht wordt gegarandeerd. koak «Spui Q (BOONEN EN GEMALEN) DE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE. 4730 150 DONDERDAG 7 OCT. 1820 'e avonds uur, KöHLER, LEENDERS ea MASTENBROEK. DroojjkeeltjePIET KöHLER. PRIJZEft DER PLAATSEN: Loge en Stalles 2.leden 1.50, Balcon 1.50, leden 1.25, Galery .075, alle pre zen verhoogd met 10 voor auteursrechten. Plaatsbespreking by loting Woensdag 6 October, des avonds 8 uur, 10 cent per plaats. 4761 33 KLEIWEG GOUDA. ALS HOOFDNUMMER (Dood-fiiet meer) "g Een buitengewoon boelend filmwerk in 7 acten. Aanving dar Araadvaaritalllngin 7.10 half aaht uur 7.J0 v.s. DAMES KOSTUUMS NAAR MAAT VOLGENS DE LAATSTE FRANSE MODELLEN VANAF ROTTERDAM Soliede Salon- en Huiskamenaev- belen als Tafels. Stoelen. Linnenkas* ten, Spiegels, Schilderijen. Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuils, Zijden aluehi Ameublementen. Leerameublemeatea. Kapokmatrassen, Wollen- en SatHa- dekens. Stroomatrassen. ens. ems. 5396 SPOTKOOPJES 11! M BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. {IMISTIllT 44h borinbiit, i.k. iiidMA ROTTERDAM. Telefoon 12804. Adverteert in dit Blad. tegen veel verminderden prgs in het 4616 30 WORMERVEER OPGERICHT lfffc Voedert uw "Vee met tR 1 Wl EB Es Eb L merk „STER" in geplombeerde xakken* pi nfiarandne!S Zuiver en uitn»"itende door groote Voadlnguwaai* Lere-üiploma Parijs 1900. Negan Gouden AGENDA. Oct 6 uur. Café „Het Schaakbord". Open bare Vergadering „De Ned. Kruide- nier". 3 Oct. Bestuurskamer RemonetrnatadM kerk 8 uur. Bijeenkomt P-IA*_ Electriache Drukkerij A BRINKMAN k ZOON GOUW- VRUDAG 1 OCTOBER 1920. Zitting van Donderdag 30 September. (Vervolg). Het towatel tot aankoop van bouwter rein aan de Snoyatraat ten behoeve van de Bouwvereeniging „de Goede Woning".' Den heer v. d. Brug (c.s.) bevreemdt het dat niet meegewerkt wordt door B. en uf ter voorziening in den woningnood door de hand te leggen op terreinen die rij voor woningbouw geschikt achten. Spr. wenscht dat B. en W. in 't vervolg daar naar sullen streven. De Voorzitter zegt van de opmer king nota te zullen nemen. Het voorstel wordt aangenomen. Het voorstel tot aankoop van bouwter rein in het stadsgedeelte „Kort Haar lem". Aangenomen. Het voorstel betreffende aankoop van prond aan den Graaf Florisweg ten behoeve van de bouwvereeniging „Ons Ideaal". De heer Laf eb er (s.d.) vindt het voor „Ons Ideaal" onpleizierig dat B. en W. af wijzend hebben gepraeadviseerd op het ver zoek van „Ons Ideaal", terwijl andere Bouwvereenigingen wel steun hebben ont vangen. Spr. meent, dat het hoofdbezwaar van B. en W. is den verren afstand. De heer Lafeber vindt dit bezwaar niet overwegend, zóó groot is de afstand niet. Bovendien is het wel goed voor de arbeiders na afloop van 't werk een flink eind te loopen. Het moet voorts worden toegejuicht dat de ar beiders er naar streven de ligging van de woningen vriendelijk te maken. In deze richting moet iets meer worden gedaan dan tot heden. Een ander bezwaar is dat de Vereen. 18 H.A. vraagt, terwijl maar 4 H.A. worden bebouwd. Bij nader onderzoek is spr. geble ken dat de 18 H-A. met 4 H.A. kunnen wor den verminderd. 10 H.A. zou dus onbebouwd blijven, welke tot grasland e. d. zouden kun nen dienen en in de toekomst goeden bouw grond kunnen opleveren. De prijs van grond om de stad zal in «Je toekomst nog stijgen, xoodat, al moet men nu iets meer uitgeven, de gemeente daarvan op den duur toch voordeel zal hebben. Spr. gelooft daarom dat het aanbeveling verdient niet mee te gaan met het afwijzend advies van B. en W. doch het verzoek van „Ons Ideaal" in te willigen. Ten slotte*betoogt spr., dat de Raad niet over juiste gegevens omtrent den woningnood beschikt en niet weet, of door het bouwen der beide andere vereenigingen daarin afdoend wordt voorzien. De heer v. d. Brug (c.s.) zeide uit goede bron te hebben gehoord dat 300 gezinnen by elkaar inwonen en daarbij zijn er nog tientallen van gezinnen, die een onvoldooen- «Je woning, zooals de huisjes in de Boom gaardstraat, hebben. Daarom betmirt spr. dat B. en W. nu niet willen meewerken' om bevorderen. Spr. sluit het verzoek van den heer La- De Voorzitter merkt op, dat B. en W. in geenen deele de beide andere vereeni gingen beter gezind zijn dan „Ons Ideaal". Wanneer die met een zelfde voorstel als „Ons Ideaal" zouden zjjn gekomen, zou het praeadvies eveneens afwijzend luiden. De inspecteur van de Volksgezondheid is de zelfde meening toegedaan als B. en W. De koopprijs van 1.— per M2. werd door hem te hoog geacht. B. en W'. vreesden daarom geen gunstige beschikking te stillen verkrij gen van het Rijk Inzake financieele tege moetkoming. Komt „Ons Ideaal" met een verzoek om 4 H.A. aan te koopen dan zullen B. en W. dit gaarne steunen. De heer Lafeber (s.d.) merkt op dat een deskundige hem verzekerd heeft dat de prijs, waarvoor de grond te kry'gen is, niet te hoog is. „Ons Ideaal" is wel eenigszins ontstemd omdat het gemeentebestuur het de vrije hand gelaten heeft om zelve grond te zoeken, terwijl het nu een weigering krygt. De Voorzitter wil aannemen, dat ƒ1.niet te hoog is voor de 4 H.A., die men oogenblikkelijk noodig heeft, maar wel voor de Hectaren, die men voorloopig nog niet zal bebouwen. Spr. sprak tegen dat er reden tot ontstemming zou zijn. Wethouder -(IJ s s e 1 s t ij n (u.l.) is on aangenaam getroffen dat er het gemeente bestuur een verwijt van is gemaakt, dat het nielj eerder heeft ingegrepen. Spr. zet uit een dat daling van den grondprijs te ver wachten is, dat een prijs die voor grond vlak aan den Graaf Florisweg niet te hoog is, wel te hoog is voor daarachter gelegen gronden, die misschien nooit zulen worden bebouwd. Met niet-bebouwing gaat een ren te-verlies van, 4 c/( gep&ard, wat een groot bedrag opllvert. Hier wordt iets gevraagd wat men niet kan toestaan in 't belang van de burgerij, die reeds onder hooge belasting gebukt gaat. Het afwijzend praeadvies van B. en W. wordt aangenomen met 10 tegen 7 stem men. Het voorstel lot uitbreiding van het brandbluschmateriaal. heer Van Berkel (r.k.) heeft het met verwondering gelezen. Het is -^andeld in de fabricage-commissie en °°k de brandmeesters zijn niet gehoord. Spr. wijst op de bezwaren verbonden aan de aanschaffing van motospuiten, die soms niet dicht genoeg b\j den brand kunnen ko- zoodat lange slangen moeten worden uitgelegd. Ook met de plaatsing der even tueel aan te schaffen spuiten is spr. het ®.ens- Spr" meent dat met het tegen woordig materiaal kan worden volstaan, mits het personeel behoorlijk geoefend wordt en de functies deugdelijk worden ver deeld, wat op 't oogenblik niet 't geval is. Dok wyst hij op het noodzakelijke van een verantwoordelijke, deskundige leiding. Dok de heer v. d. Brug (c.s.) kan niet zonder meer zijn stem geven aan dit voor stel. Spr. wil de zaak niet op de lange baan schuiven doch wenscht eersfc de adviezen aer betrokken commissie en het college van den woningbou' zich aan by he' braiylmeesters te hooren. Ook betwijfelt spr. of men met de motorspuiten zal zün gebaat. Het zal niet mogelijk zijn in alle omstandigheden dat twee of drie personen de motorspuiten vervoeren. De heer v. d. Brug verzoekt aanhouding van dit voorstel. De heer Potharst (r.k.) heeft een on- aangenamen indruk gekregen van de heele zaak en brengt de geschiedenis van de aan geboden spuit in herinnering. Met de reor ganisatie van de brandweer werd beoogd dat we een snel vervoerbare spuit zouden krijgen en nu komen B. en W. met een „handwagentje" aan. 't Lijkt een Kamper ui. Wethouder Knuttel (u.l.): Er wordt alleen een crediet gevraagd. Leest u het stuk nog eens. De heer Potharst: Daarvoor heb ik nu geen tijd. Ik ga voort. Vroolijkheid). Spr. wenscht dat eerst elders een onder zoek wordt ingesteld of daze motorHpuiten daar met succes worden gebruikt. De Voorzitter zegt dat niets anders wordt gevraagd dan een crediet. Nu behoeft niet te worden beslist over de aanschaffing van een bepaald soort spuit. B. en W. wen- schen de mecning van den Raad te weten over de verbetering van het brandblusch materiaal. Een auto-spuit is van de baan, een stoomspuit hebben we, blijft niets an ders over dan twee motorspuiten. Spr. pro testeert tegen de uitdrukking Kamper ui en wenscht dat de heer Potharst deze uitdruk- king terug zal nemen. De Voorzitter beveelt het voorstel van B. en W. krachtig aan. Wordt het crediet niet verleend dan zyn B. en W. van de verantwoording af en blijft de brandweer zooals ze is. De heer Potharst (r.k.) neemt de uit drukking Kaper ui niet terug. Ze is niet als beleediging bedoeld, maar hy gebruikte ze omdat men snelvervoer wenschte en nu met en voorstel komt tot aankoop van tweewie lige wagentjes. Wethouder Knuttel meent «lat een misverstand in 't spel is. B. en W. overwe gen al twee jaar De heer Sanders (s.d.): zeg maar zee jaar! Wethouder Knuttel: Al twee jaar overwegen we hoe de brandweer te reorga- niseeren Spr. gaf daarvan een overzicht. Hy herinnert aan de Brandweertentoonstel ling te Arnhem, waaraan een commissie voor het gemeentebestuur een bezoek heeft gebracht en deskundige voorlichting heeft ingewonnen. Spr. wyst op de moeilykheden by de verplaatsing van een zware stoom spuit. De zaak is licht materiaal te krygen dat snel door menschen kan worden ver plaatst. De deskundigen te Arnhem achtten het 't best licht materiaal te hebben dat vlug ter plaatse kan zyn, als er achter de hand is een zwaardere spuit, die dan iets later kan komen. B. en W. willen nu alleen een crediet hebben, daarna zal met de fabri- cage-commiBsie en de Brandmeesters over leg worden gepleegd en tenslotte kan de zaak in den Raad komen. Met het toestaan van een crediet erkent de Raad in principe de reorganisatie goed te keuren. Op «leze wyze wordt voorkomen dat het voorberei dend werk nutteloos zou kunnen zyn. Koor van stemmen: Meneer de Voorzitter! De heer Sanders (s.d.) verkrygt het woord. Hy stelt op den voorgrond dat hy door tegen dit voorstel te stemmen niet uit drukt tegen reorganisatie van de Brand weer te zyn. Hy stelt voor uit te spreken «lat de Raad in principe voor «Ie reorgani satie is. Over de wyze waarop dit geschie den zal, kan dan later worden beslist. De Voorzitter merkt op, dat men het voorstel inderdaad verkeerd begrepen heeft. Tegen het voorstel-Sanders heeft hy geen bezwaar. ,A1 wordt het crediet toegestaan, «Jan nog zullen geen aankoopen worden gedaan zonder nadere goedkeuring van den Raad. De heer Van der Want (u.l.) meent, dat wanneer men een crediet geeft, dit in sluit, dat B. en W. met de reorganisatie in den aangegeven zin voortgaan. Spr. ziet niet in, waarom dat crediet niet gelyktydig kan worden verleend by de aanneming der betreffende voorstellen. Spr. critiseert de wyze, waarop dit voorstel is samengesteld. Ook meent spr., dat het niet aangaat te zeg gen. dat een autospuit heeft afgedaan. Dat Ged. «taten de aanvaarding van «ie auto spuit hebben afgekeurd, wil niet zeggen, dat de gemeente geen ^uto-spuit zou mogen aankoopen. Spr. is er voor het nieuwste en modernste te nemen wat er te krygen is. Wethouder IJsselstyn (u.l.) zet even eens uiteen, dat het B. en W. er alleen om te doen is een crediet van 10.000 op de be grooting te krygen en betoogt, «lat deze wyze van behandeling de zaak kan bespoe digen. De heer Van Berkel r.k.heeft tel kens hooren zeggen: de bedoeling is dit en de bedoeling is «lat. Spr. gelooft, dat B. en W. geen andere bedoelingen hebben dan de Raad de verantwoordelykheid voor de Brandweer te doen dragen. B. en W. willen van de verantwoordelykheid af. De Voorzitter zegt nog eens, dat B. en W. niets meer hebben gewild dan te we ten, dat <le Raad het voorstel tot aanschaf fing van motorRpuiten in ernstige overwe ging zal nemen, wanneer de fabricage com missie daarovec gehoord is en een daartoe strekkend voorstel wordt ingediend. Zond,er de Raad zal geeh aankoop geschieden. Aan neming van het aanhangige voorstel is een formaliteit. De heer Kolyn (a.r.) kan, nu de fabri cage-commissie nog niet is gehoord, deze formaliteit niet goedkeuren. De crediet-aapvrage van B. en W. wordt verworpen met 10 tegen 7 stemmen. Het voorstel betreffende de ksbelleg- ging en stroomlevering aan Schoon hoven. Wordt aangenomen. Het voorstel ter zake de electriciteits- levering aan de Koninklijke Neder landsche TapUtfabriek te Moordrecht. De "heer Van der Want (u.l.vraagt of de afneming van stroom in evenredigheid is met de te maken kosten. DeVoorzitter antwoordt, dat de zaak voldoende berekend is. Minstens 200.000 K.W.U. per jaar zal worden afgenomen. De heer v. d. Ree (u.l.) wyst er op, dat de commissie gehandeld heeft naar het rap port van den heer Smitt Kleine en dat men daarmee zee kan ingaan. Wethouder Knuttel (u.l.) vraagt of de fabriek t*h Moordrecht op dezelfde voor waarden zar "Worden geleverd als de indus- trieelen te Gouda en zoo ja, of er dan in 't contract met de Moordrechtsche fabriek eenige stabiliteit is. Wanneer het contract voor een jaar wordt afgesloten, dan sou de afnemer by wyziging van het contract daar voor kunnen bedanken. De heer v. d. Ree Tu.l.) merkt op, «lat het rapport van den heer Smit Kleine ook in handen geweest is van den heer Knuttel. De heer Knuttel protesteert. Hy heeft het niet gezien. f De heer v. d. Ree |u.l.) verzekert nog maals, dat de cyfersigoed zyn. Wegens afwezigheid van den Wethouder van Galen kunnen geen cijfers wolden meegedeeld. De Voorzitter: De secretaris haalt het contract. Het besproken stuk wordt door enkele leden ingezien. Wethouder Knuttel (u.l.) vraagt of «Ie contracten die nu In Gouda zyn rondgegaan lagere of hoogere cyfers aanwyzen dan het contract yoor «le fabriek te Moordrecht. De Voorzitter doet voorlezing van een stuk, dat ter visie heeft gelegen en waarin wordt gezegd, dat de oude contrac ten overeenstemmen met de nieuwe contrac ten. t Het voorstel «wordt aangehouden, tenein de in de volgende zitting daarover meer inlichtingen te kunnen geven. Het contract zal ter visie worden gelegd. Het voorstel tot nadere regeling vsn het salaris van den Boekhouder der Gemeente-Licht fabrieken. De heer Koiyn (a.r.) heeft met be vreemding het voorstel ontvangen en gele zen. By de behandeling van de salarisvoor- stellen was de Raa«l eenstemmig van mee ning, «lat «le groepsindeeling der ambtena ren juhtt waH. Nu komen B. en W. unaniem met 'n wyzi- gingsvoorstel, terwyi toch ook 't college ho mogeen de groepsindeeling aldus had voor gesteld. Het gaat niet aan de bedoelde boek houder nu in een andere groep in te deelen. Wel is destyds in den Raad verklaard, dat het werk der salariscommissie gebreken zouden aankleven, dat op den duur wyai- gingen niet zouden kunnen uitblyven, doch daaraan is vastgekoppeld het georganiseerd overleg. Wyziging in de groepsindeeling is een kwestie voor «le toekomst. Spr. adviseert den leden het voorstel van B. en W. niet aan te nemen. Wethouder Hoffman (r.k.) verklaart, «lat «le weigering van «Ie sociaal-democraten om hun plaats in te nemen in het college van B. en W. de oorzaak is van alle on evenredigheid tusschen den Raad en B. en W. Het gaat niet aan, dat een wethouder by elke kwestie zyn afwykende meening in een voorstel laat neerleggen. Spr. heeft zich tegen deze salaris-verhooging verzet, omdat ze de deur zou openen voor oti stroom van «lergeiyke verzoeken. De heer v. d. W a n t (u.l.stelt voor d«n betrokkene den titel te geven van hoofd boekhouder en hem dan het gevraagde sala ris te geven. Het salaris van boekhouder «Ier lichtfabrieken biyft dan zooals het eenmaal is vastgesteld ;<ïe heer Verschoor schuift tegeiyk op met de ambtenaren met wie hy altyd gelyk heeft gestaan. De heer v. d. B r u g (c.s.) kan niet mee gaan met het voorstel van B. an W. en vraagt waarom B. en W. hem, indien hy in een'hoogere groep wordt geplaatst, ineens ƒ3800 zou moeten gaanverdienen en niet bet minimum van ƒ3800.Het besluit het maximum toe te kennen geldt alleen voor ambtenaren, die op 1 Januari al in deze'fde functie werkzaam waren. De heer Sanders is het niet met den heer v. d. Brug eens. De boekhouder zou niet van functie veranderen. Spr. zal tegen dit voorstel Htemmen. De salaris-coinmisi.ie heeft uitgemaakt, dat boekhouders en daar- jnee gelyk gestelden in groep III thuis be hoorden. Worden de boekhouders in een hoogere groep gesteld, dan moeten ook de andere ambtenaren van groep 111 m groep IV gebracht wor«len. Iets anders is «len hier bedoelden boekhouder een andere titel te geven, maar daarover moet eerst de fa bricage-commissie worden gehoord. De' heer Koiyn (a.r.) acht het verstan diger niet verder op de zaak in te gaan. Spr. heeft in bizonderheid nota genomen van de verklaring van dr. Hoffman over zyn wethouderschap. De heer v. d. Reg (u.l.) acht het de beste oplossing het voorstel voor dezen keer terug te nemen en het denkbeeld van den heer v. d. Want nader te overwegen. Wethouder IJsselstyn (u.l.) verklaart noode met het voorstel te zyn meegegaan; de overige leden waren er «ladelyk voor. De heer Kolyn voorziet, dat het voor stel later in verkapten vorm weer in den Raad zal komen en waarschuwt «laar ten sterkste tegen. Het gaat hier om den per soon en by het groepensysteem, aldus heeft de Raad twee maanden geleden uitgespro ken, zou men den persoon niet meer aanzien. vaiu~ 12 iet Het voorstel tot nadere regeling der jaarweddeli van het personeel verbon den aan het Gymnasium. De heer v. d. Brug (c.s.) vraagt wanneer er een nieuwe regeling komt voor de ama nuenses voor het gymnasium. De Voorzitter antwoordt, dat aan den Minister inlichtingen zyn gevraagd over «len norm der salarissen. Het voorstel wordt aangenomen. Het voorstel tot wijziging der veror dening tot regeling van de wijze van uitbetaling der jaarwedden van de onderwyzers aan de openbare lagere scholen. Wethomler Hoffman (r.k.) vraagt of de bepaling omtrent «le uitbetaling van 3 in plaats van 1 maand salaris in bepaalde gevallen ook geldt voor -onderwyzers der byzondere scholen. Wethouder Knuttel (u.l.) antwoordt, dat nu de wet op het 1. o. "het openbare en byzondere onderwijs gelyk stelt, de by zondere onderwyzers dezelfde rechten zul len genieten. Het voorstel tot verhooging van het subsidie voor de Ambachtsschool voor Gouda en omstreken. De heer Rietveld vraagt of 't niet gewenscht is, «lat de Ambachtsschool tracht subsidies te krygen van de buitengemeen ten, waaruit leerlingen de school bezoeken. De Voorzitter antwoordt, dit «le Ambachtsschool daartoe reeds moeite «loet. Wethouder Knuttel (u.l.) neemt de gelegenheid waar om te wUzen op de uit nemende inrichting en het nut der am bachtsschool. In de stad is een zeker tegen- Het voorstel vaiv B. en W. wordt ver worpen met 12 tegen 6 stemmen. werken tegen da school, die spr. aeer be treurt. Het voorstel wordt aangenomen. Het vooratel tot wijziging der Gs- meente-Begreoting. dienet 1920, in verband met de verhooging der pen sioenen met 40 Wordt aangenomen. v Het vooratel tot wijziging der Gemeen- te-Begrootlng 1920, in verband met verhooging van de uitgaafpoat „Sala- riaaen" op de begrooting van den Gemeentelijken Rehtigingadienat over 1920. Wordt aangenomen. Het voorstel tot wUsiging der Ge meente-Begrooting 1920 in verband met buitengewone uitgaven voor den GemeenUdUken Reinigingsdienst door geldleening te dekken. De heer VanBerkel (r.k.) vraagt een plan te zien voor ophooging der terreinen, waarvoor nu 12000 wordt gevraagtl. De heer Pothamt (r.k.) zegt, dat er plannen bestaan tot reorganisatie van «len Reinigingsdienst. De Voorsitter merkt op, «lat de op hooging der terreinen in elk geval voor welk gebruik ook, noodig is. Het voorstel wordt aangenomen. Het vooratel tot oninbaarverklaring van poaten der Inkomatenbelaating. dienst 1919. Aangenomen. De vergadering gaat daarna over in ge heime zitting ter afdoening van reclame's op de plaataeiyke directe inkomstenbelas ting, dienstjaar 1919. BINNENLAND. Verruiming gem«*nteiyk belastinggebied. Met liet oog op de ».h. opontiaro ho- hutidoling van het wetmuitfverp in za ke do z.g. 'verruiming van liet ge meentelijk beliiHtinggeliiod heeft de Ver- eeniging van Ned. ie meenten, blijken* de „Mededelingen aan ,de Tweede Kamer een adrea geriuht waarin aller- eerat verzocht wordt deze openlwre l»e- handoling zoo npoedig mogelijk te doen plaatH hebben, althans zoo tijdig, dut van de voorgedragen herziening ge- hnuk valt te maken ten behoeve van de gemeente-liegrootingen voor hel jaar 1921. ervolgens wordt er de aandacht op gevoHtigid, dat aan de vernohiilen- de bezwaren, die door de vereenigtng tcgrti het ontwerp bestonden en «lie zoowel inondeiing ulg schriftelijk (hij .uitvoerige nota's van 20 en 27 Mei j.l.) Ier kennis van de Regeering en- van de commissie van voorbereiding wijziging niet -geheel is tegemoet ge- zijn gelyncht, «loor de derde nota yan knmoh. Ken tweetal punten wordt daar bij naar voren gebracht, u.l. de aftrek vooi noodzakelijk levensonderhoud «mi de heffing door de Rijksadministratie. Het vierde lid van liet ontworpen •art. 24!ld Is-paalt, dat het bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud voor geen inkomen meer mug liedragen dan r HOU vei meerden! mot het bedrag, waarme de dat inkomen hij toepassing van ar tikel 38 der wet opj de InkomHtenbe lasting 1914 zou woïjTon verrrtiniderd. in het uil ree wordt er op jgeweset», dut liet onjuist is «ene hoegrootheid als het bedrag voor noodzakoiijk levensonder houd. weJker waardeerlng zoo zeer met piautselijke omstandigheden en mot wis- selende sociaal-economisehe en ulge- tneene financieele toestanden snmen- haitgt> Ri eene wet te li mi toeren. Oit ItezwaUr*klgtnt te meer in een tijd, waarin de levensstandaard, In geld ui.gedrukt, in hooge mate ongi/wis Is. Kr wordt daarom verzocht in «ie wet geen grens voor den aftrek voor nood zakelijk levensonderhoud op te nomen. In paragraaf 3 vah de jongste wij ziging van h«d wetsvoorstel is de mo gelijkheid geopend dat aan eene ge meente telkens voor eene periode van ten hoognto vijf jaren de lievoegdheul wordt verleend zelve hare Inkomsten belasting te blijven heften. Do toelich ting motiveert deze regeling nils oone jogcmoctkoming „aan de bozwuren van Sommige gemeenten, «Ue vreezen, dat heffing door de Rijksadministratie voor alsnog vermindering van inkomaten V(,or haar zul beteekenen wijl do Rijks dienst nog niet voldoende voor dese vei awaring van huar taak zou zijn be rekend Die vrees voor vermindering van inkomsten koint intussehen nok hieruit voort, «lat de in Hooldntuk IX van de wet op de Inkomstenbelasting 1914 voorgesehnwen wijze vnn aunslag- regHmg, voor zoover «leze geschiedt door do scKattingscoiumissie, in het algemeen iu^ het vertrouwen geeft dat vcrschillrtwle gemeenten in de werk wijze van hnrXbeiastingHndministratio kun mm stellen. VWts zal, hij heffhig door de Rijksadministratie, het zuiver inkomen, gelijk art. 243a «sf-ste lid btv paalt, berekend worden volgens do t»e- pal'ngen van Hoofdstuk II der Wet op «'e Inkomstenbelasting 1914. De in dit Hoofdstuk vervatte regelen zijn in hun algemeenheid niet gericht ojf bijzondere plaatselijke toestanden en hij hiuine toe passing zul het totaal van het werke- l'jk zuiver inkomen In ednc gemeente «likwijls MangrUk minder benaderd worden dan het geval ia bij toepas sing van eene verordering, welke me de met het oog op speciaal plaatselij ke omstandigheden is samengesteld. Daar, hij vermindering van liet totaal zuiver bikomen, het hóffingspen-enta- g» uitsluitend op dien grotul noodwen dig zou moeten stijgen, wordt ver zocht aan de gemeenten, aan weike de bevoegdheid verleend wordt hare in komstenbelasting door eene eigen, ad ministratie te doen herten, toe te staan om af te wijkeu van de bepaling van art. 243e eerste lid betreffende de he- rekening va#het zuiver Inkomen. RECHTZAKEN. M«t Gisteren heeft de rechtbank te Amster dam uitspraak gedaan in een meineed waak waarbij «le schuldige, een In rak liet, er zich op beriep, dat hy by het afleggen vnn den (valachen) eed, welk feit hy erkende, niet het hoofd gedekt had, m. n. w., dat hy duM feitelijk geen meineed had gepleegd, daar hy volgena s(jn godsdienstige gezind heid zyn hoed had moeten opzetten. Het ge tuigenverhoor liep hierover, of de bekl de ilestyda al of niet volgens zyn dienstige opvattingen den eed had De rechtbank heeft blijkbaar aai van wel, en den beklaagde, wegens'meineed veroordeeld tot één Jaar gevangenisstraf. beklaag- yn gods- afgelegd. De uitleveringskwestle-Dr. de Vreeae. De rechtbank te Rotterdam heeft giste» ren, aan het einde van de zitting, het ver-s Zoek der Belgische regeering tot uitleve ring van dr. W. L. de Vreeze, bibliothecaris van Rotterdam in behandeling genomen. De gronden, waar "het verzoek tot «RJeveriag op steunt, zyn reeds door ona gemeld. Zonder dr. de Vreeze te vragen of deze behandeling met gesloten deuren, dan wel in «dpenbare terechtzitting wenaehte, gelaat- te de preaident mr. P. fJaael de Schepper, dat de deuren zouden worden gesloten. De behandeling is verdaagd tot 88 Octo ber a.a. SCHEEPVAARTBEWCHTEN. Stv. Mjj. Nederland. ltiouw (thuisr.) vertr. 26 Sept. v. Colom bo. Bintong (uitr.) pass. 27 Sept. Kaap Car- voeiro. Krak*tan (uitr.) arr. 27 SepL te Onrust Oranje (uitr.) vertr. 28 Sept. v. Suez. IVinaee Jpliana (thuinr.) vertr. 25 Sent v. Sabamr. Johan de WJt (uitr.) vertr. 26 Sept. V. Singapore. Kon. Hull. Llovd. Am»teiland (uitr.) vertr. 27 Sant rm Ooorto. Gaaaterland arr. 29 Sent. v. a-A re*. 1. v. Roterdam te Asrwteniam. Kennemerland arr. 27 Sent v. Aaneter- «lam te Nmv-York. Rijnland (uitri) arr. 27 SeoL nam. te Bahia. HoUandia vertr. 29 Simt. v. Aaneteniam n. H.-Aire*. Zeelandia (Hiuisr.) naaa. 28 Sent. Fer nando Noronha. Drechterland (nttr.) vertr. 28 Sept. van Lome. Frlaia (thuisr.) vertr. 29 Sept. v. Vigo. Kon. Weet-Ind. MaildleeteL St* AmUrdu* n. WmMMil H.M,r w*. 26 StoL t. S.otiuo to Ouha n. Colon. Nick.rie *rr. 29 Seot. r. Purnut, te Anetontem. OrUm »rr. 29 Sert. r. W«t-MUI te A«l. steraam. Prins der Nederlanden arr. 28 Snot v. Newcastle te Amsterdam. AAmelo arr. 26 Sopt. Corral te Valn*- Merope, vertr. 30 SepL v. A'dam a. Pm- ramaribo, HottendAM.rU,. Ltt„. I K ind.nl*, T. SottenlMn n. Hu Fr*., enco, «rr. 26 Hut. te Colon. Moudlik. Hottentem OuU. 28 Sept. v. Antwerpen. Wjnuw. Tortr. 29 Sw. r. «ottenten •n. Dantadg, Noo«^ Rotterdam n. Nm^Yorir. paaz. 27 Sept. 400 M. SeÜlv. Kottcedamache LloydL Wa (thuisr.) arr. 24 Spot U Co lombo, DjoeJ. nerte. 28 Hort. y. Port Md Carifaurena. Inmlinde (thuisr.) paos. 26 Sast Malta. Patria (uitr.) vertr. 29 Sept. v. South ampton. Rotterdam-Zuid-Amerika lijn. A Iberia (thular.) paaa. 29 SepL Fernando Noronha. ADVERTKNTIëN. T- Gouda met vrjje kamer GEVRAAGD. Brieven onder No. 4766 bureau Ooudzcho Courant, Markt 31, IEMAND no£ eenige avonden dia* ponibel hebbende, zag dose gaarne bezet met het Br. onder No. 4749 bor. Ooadiobo Cooront, M.rkt Sl.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3