ESDERS' Si Volks Slagerij ‘HERFSTSEIZOEN 1920 i Modemagazijnen iiMiitiimn f 1-10 No. 144 Stroopwafelen 1 Si pi Kleeding naarMaafX?: £Ti.et en Eersl Financieel 1 Abeeoeert U op dit Blad. KINDERCOURANT Feuil SjgggjMg] Vraagt ZAAt's Heerlijke UITNOODIGING tot een bezoek aan STERK Hooge Gouwe 7 Mevrouw dit is de PRIJSCOURANT M. J. VERZIJL Kleiweg 36 - GOUDA. Dames-; Heeren- Kinderkleeding Mode-Artikelen, Hoeden, Schoenen, enz. Turfmarkt 54. ANTON COOPS Fabr. P. VISSER, WW JI ADRES voor van Redactie: Teief. Dit nummer bes 10 jullie dan toch meer in de straat, 1) HOOFl MARKT 32 - Telefoon 216. G O U D E R A K. Advertentiën en abonnementen op ■lit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT. Gouderak. Voor de volgende week. RAADSELS. NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswet.) ROTTERDAM Hoofdsteeg Aanbevelend 4750 30 E. FOLKERTSMA. Naar het Séhotsch i Geauthoriseen I. P. WESSELI (Nadruk abonneme per kwartaal 1 Franco per poai Abonnementei bij onze agentei ADVERTENT 1—5 regels 1.5 1—5 regels f 1.5 15 cent per reg< RUNDERLAPPEN f0.80t,t,„ ROLLADE ROSBIEF. RIB Is In ds Sb2 5 Deze week buitengewoon best vet RUNDVLEESCH. Per 5 ons. 1— l.~ „0.71 1.10 1.10 1.10 1* „1.40 L20 met sa t die ZOO ia altijd .;Ji pijn gezellige euk zoo’n __Jt zeker1 allen i zou je de bchuil- ien voor je vrien- Vooral dit Seizoen bieden alle afdeelingen eene prachtige keuze NOUVEAUTÉ’S van het eenvoudigste tot het fijnste genre, tegen prijzen beneden elke concurrentie. Alom in den lande bekend om zijne ongeëvenaarde sorteering 9 als je iedere week dicht, net als onze dat je nu al weer ;nap •Jen. RAADSELOPLOSSINGEN. Tante Else zond ons ditmaal niet den uitslag, zoodat niet kan worden vermeld wie(n) de prijs toekomt. Red. Oorlog» Den geheelen mor lawaai gehoord uit Lowran, een lawaai aandacht der voorbij hebben, als er maar Maar aangezien er een verdwaalde kat aan Jake Allardyce, dorp, behoorde, en een zoogenaamde t> aardige bekoorl ij Mh< in de Lowranschool i te worden. Het schoolgebouw legen, nqpt slechts ruimte er voor, die 1 •genoemd werd. In de plaats, waar d< met elkaar vochte stands was de grot een kwart mijl v school bestond uit een portaal, waar ophingen en eenige op een eiland middenin nlde naar den overkant. J niet, een boot of brug er niet en toch kwam*hij naar den -kant. Hoe kan dat Speciaalhuis voor Elegante BENT U EEN ROOKEB? Koöpt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2832 8 Mijne Stalen- collecties voor ----- -bij tijds bij kr2eht:~ werkend, afdoend middel als da Abdijsiroop, het bekende - Pas op, dat Uw hoest niet chronisch wordt. Wees er bij met een krachtig Visser s z Rheu(«''eï Q''6 Sk zeker werkend Wij hebben dus Koningin by de o parlementaire jaar den mond legt, dat z a a m h e i d gebo< Zie nu de practyl Nog onder den i Koninklijke woordei Financiën denzelfde grooting voor het k plaats van „daarin van den ernst der spaarzaam” te zijn, de staatsbemoeiing breed mogelijk uit t ten. Om slechts één wone uitgaven w middelen dienen vol< den niet minder dan raamd dan voor het gaat niet slechts ie< toename wordt stee< Eenige cijfers mog van de geweldige r( den Staat, waarbij i de crisisuitgaven bui zijn dus alleen de g In 1900 149 milliot op tot 169 millioen i deld 4 millioen per j; Van 1905—1910 b« millioen tot 197 milli oen per jaar. De toenemii rijf et»); Inzendingen tot Dinsdagmiddag 12 uur. Voor de ouderen: 1. Ik ben niet in ’t bezit van twee beenen, Ik heb er maar één zonder teenen. Ik heb wel een hoofd maar geen haar, En één oog slechts, is dat niet raar? 2. Wat is onrecht en toch geen kwaad 3. Een hondje zat o; de rivier. Hy wil Zwemmen mocht hij was overl MOOIE VETTE LAPPEN RIBLAPPEN ROLSTUK PRIMA GEHAKT RIBSTUK ROLLADE v. d/RIB ROSBIEF FIJNE BIEFSTUK OSSENHAAS RAUW NIERVET Uitsluitend eerste kwaliteit «u» DROGIST - W1JDSTRAAT 28. Bakelaars Haarwater. Fedora’s Haarhersteller. Koko Haarwater. s groot© i mtstond. nu in Elsje’s kinderbed, dat jullie 't eens konden tgende toet met die zwarte jn de dekens uit. En weet je i kleine vlegel eiken avond doet? ipt ze op haar knietjes naar boven kussen en gaat er bovenop zitten tot groote wanhoop van haar „oude slapen wil en dan maar roept: moedertje Dickie is toch zbo on- jugend!” Ja *k heb tegenwoordig wat te stellen i die twee aapjes, maar ze zijn zoo lief men. Alg Elsje op haar toekomt, kraait kleine Dickie van pret, en Elsje zorgt goed voor haar kleine zusje, ze is C maar bang dat ze vallen zal of zich doen. Ik heb van Ix>tti Klein een aardig briefje gehad om jullie allen hartelijk te danken voor het pakje. Och, och, wat waren ze er gelukkig mfte. Lotti is nu op de Handels- echool, ze heeft van een paar Hollandsche vrienden wat geld gekregen en daarvan kan ze nu zelf haar schoolgeld betalen. Ze wil spoedig klaar zyn om de zorg van haar ouders wat te verlichten. Bedenk eens wat een zorgen al voor zoo’n klein ding, wat heb f briefje leest, dat je w wat ben je toch een mi dig om zoo vaak ziek beter hoor, alleen veel hoofdpyn, maar ik denk, dat we eerst weer aan de Goudsche lucht moeten wennen. Dickie is een dot met heel lang zwart krulhaar en ondeugende bruine oogen. Ik laat Elsje’s haar weer groeien, ik hou niet erg van page-kopjes. Beterschap hoor, meisje. M a r i e t j e. Vindt je het niet schitte rend mooi, nu buiten? Maar hier zie je er niet veel van, in Gelderland in de bosschen is het schitterend met die roode eikenblaren. Wat is de zon nu heerlyk hè? Oh, 't is overal zoo mooi, in Noordwyk was ’t niet om weg te komen. Vooral in de duinen was ’t zoo mooi en nu heb ik 't maar steeds druk met koffers uit- en kasten inpakken, brrr. Maria Garcia was de meest beroemde zangeres van haar ttfd. Maar iederen dag oefende zy zich, én zei: „als ik één dag over sla, merk ik het zelf, sla ik twee dagen over, dan merken' myn beste en meest ervaren vrienden het, sla ik een week over met oefe nen, dan merkt iedereen het, die verstand heeft van zingen”. Zy is slechts 28 jaar ge worden, maar vanaf haar achttiende jaar was zy beroemd. En zy dankte dit boven alles aanhaar volharding. RAUW RUNDVÊT f 120 ALLES ZONDER BEEN. de j middel bjj asthma, bron chitis, influenza, kinkhoest, slijmhoest, hooikoorts, ver waarloosde verkoudheid, hardnekkige hoest, catarrh. Prys per flacon van 230 gram ƒ1.90, van 550 gram ƒ3.60, van 1000 gram 6.Alom ver krijgbaar. Eischt rooden band met onze handteekening: L. I. AKKER, Rotterdam. 4732 34 een heerlijke jeugd, vol zon en overvloed eh weelde. Ik sprak eeift dame die met haar kindje van 9 maanden naar Oostenrijk moest om dat haar man daar zijn werk had, maar naar Weenen kon ze niet gaan, want daar kon haar kindje slechts 3 weken in leven blyven, omdat ér geen melk en meel is voor die kleutertjes. Is 't niet verschrikkelijk? Volgende week schrijf ik eens geen brief, maar vertel ik jullie een verhaaltje. Goed? ig, dat je me zoo- Wat heb jullie ge- veel school. Wij hadden vroeger op le school van 8*A12 en van l1^ lagsmiddags 1 uur na jeheikunde er ook b(j. jelukkig heel wat opgeknapt. Ja itsche gramatica valt lang niet al die regels. Voor de Jongeren: 1. Hoe gingen de eerste menschen over de Kleiwegsbrug 2. Wat zijn de goedkoopste ververschin- gen. 3. Welk kleedingstuk wordt het ondank baarst behandeld? ingen InT911 In 1912 In 1913 In 1914 In 1915 In 1916 In 1917 In 1918 In 1919 In 1920 pige cijfers). Het laatste cyfer geraamde verhoogin verhoogen met 69 mi welke reeds in den lo toir zijn aangevraag. Laat men dit buitel de Regeering doet tientallen millioenen zullen worden aange men tot de volgende nog voor de g e w o r. Voor 1920 445 Voor 1921 601 Een sprong dus jaar. Wij aarzelen n stijging te noemen, i vermijdelijke uitbreii moeienis en de waai in aanmerking neemt Het eenigste middel tegen Ischias, Spit, Spierverrekkingen, welke direct verlichting en ge nezing brengt. Hónderden dankbetuigingen. Prijs 1.45 per flacon. i Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. EMMER-ERFSCH.VEEN (Dr.> N.B. Laat U geen namaak verkoopen, zie naar 't gedeponeerd fabrieksmerk. 3081 30 2 CORREj|fONDENTIE. Wilde Roos. Wat grappig van 't kleine ding, dat ze je zoo stevig beet pakt als je langs 't ziekenhuis komt. Meisje, wat heb je met vader een prachtige tocht ge maakt. Ik ga Zondag per fiets van Utrecht naar Bilthoven en hoop op mooi weer. Wat heb je beeldig postpapier en dan zoo royaal er mee! Ben je pas jarig geweest? Ja, zwemmen nu is wel heerlyk, maar als je verkouden bent, is het toch wel een beetje gevaarlijk. Gootje. Zoo vindt jij ’t idee alleen al dat ik dichter by ben, gezellig? Ik ziek worden? Wel nee, daar heb ik nu geen tijd meer voor, dat had ik dan maar in de va- cantie moeten opknappen. Wat ben ik bly, dat je weer zoo flink eet. Nee hoor, Dickie heeft vreeselijk het land aan al die kleercn. Wasschen vindt ze erg leuk, maar aanklee- den minder. Eten en lawaai maken is de grootste fuif voor haar. Van harte ’t beste, m'n kindje. Blondkopje. Ja hoor, ik had dolgraag nog wat aan zee gebleven, je hebt er geen idee Van hoe mooi of het er is, juist nu in den nazomer. Elsje begon naar huis te ver langen, naar haar groote pop, maar daar is het nieuwtje nu ook al weer af en ze zou wel weer naar Noordwljk willen. Vervelend die rommel voor ’t huis. J a n P. Nee maar zeg, al 1 pond aankomt, groei je di< Dickie! Wat vervelend, da huiswerk hebt, maar ja, zqo moet je knap worden. Ja, je zult Elsje wel gauw zien. Vindt je gymnastiek zoo prettig? Nelly. Wie trekt er nu ook nieuwe schoenen aan als hij een heel eind moet !«•<>- pen,’ domme kleine Ijdeltuit. Speel jy ook met de schelpen? Tulpje. Heet die doos van je broertje „Mecano”, dat is prachtig speelgoed voor jongens, aardig dat jullie er nu samen wat aan had, hy de maker van den wagen en jy de pop. Rotterdammer. Wat een gezellisre familie lijkt me dat bij jullie, zoo leuk zoo’n groote zus thuis. Jullie houdi wul heel veel van haar. Hoe naam van Bruintje vindi AAN DE JEUGD Nu zitten we al weer eenige dagen in Gouda. Elsje heeft haar zin, ze is weer bij pop Ha, ofschoon deze dame nog even wel varend op haar stoeltje in de naaikamer zat, als altijd tevoren. Elsje werkt weer mee in 't huis, de koffers zijn weer uitge pakt, en de kamers weer in orde. Brrr. wat was ma dat een akelig werk zeg, al die rom mel uit de,koffers weer op z’n plaats. Verbeeldt je en nu hebben de beide kleu ters samen een eigfcn slaapkamer gekregen, wat Dickie nog heel weinig interesseert maar onze Elsje vindt het erg gewichtig. Zóó zelfs, dat ze gisteravond, toen ik zelf naar bed ging en haar kwam toedekken, er van aan het droomen was en ruzie had met het dienstmeisje en heel eigenwijs in haar droom beweerde: akelige nare meid, je mag nooit meer met een hand aan m'n kamer komen, je hebt al m’n schelpedoosjes kapot gemaakt! Je moet weten, dat ze er een oud boekenrekje heeft hangen, waar ze vreese lijk grootsch mee is. Er prijken allerlei schatten op, a.1. haar naaidoosje, een doosje voor haar kettinkje en allerlei rommeltje, een leeg eau de colognefleschje, een beker met „Souvenir van Scheveningen” er op, en een yan Noordwljk. Ziehier de schatten met er omheen mooie groote schelpen, waardoor de droom-ruzie or.i Dickie slaapt Nee maar, Tc wou zien dat ondeugd krullebol boven wat die Dan krui] op haar 1 kraaien, zuster”, die „Moeder, deugend!’ dinnetje, gezellig dat ze ook mee gaat doen. Maar weet je meisje, dat je niet voor een prijs in aanmerking kunt komen als je niet geabonneerd bent op de krant?,Je tloet dus alleen mee voor de gezelligheid. Dat vind ik erg prettig. Theeroosje. Pretty veel van school vertelde, weldig i diezelfde 3 Va en dan ’s Woensd?' tuurkunde en later scl Elsje is ge' hoor, Dui1 mee, brrr, e Roosje. Wat jammer toch, dat jullie nooit iets weet te schrijven, ik kryg van jullie de kortste briefjes. Erica. Nee maar, daar weet ik niets van, dat ik je tegengekomen ben! Zeker mag je je briefje bij my in de bus doen. Ik hoop niet, dat Elsje voor zoo kort sterk is, mij dunkt 3 maanden aan zee mogen haar wel 3 jaar gezondheid geven. Ik ben weer beter, hoor. Goud kopje. Meisje je briefje was te laat, vandaar dat de raadseloplossingen niet meegolden. Wat aardig, dat je bij de fam. L. geweest bent. Ze vonden 't zeker wel heel aardig, nog eens een oude kennis te zien. Indiaan. Ik wil erg graag komen, maar ’s Maandags kan ik nooit. Moeder weet wel waardoor. Mag ik met Elsje op een Zondagmiddag komen? Wat vind ik het aardig, dat je zooveel van teekenen houdt, weet je wat je doet Kom a.s. Maan dag met moeder by mij, als je vry hebt, ik heb op ’t oogenblik heel wat mooi teeken en schilderwerk voor je te zien. Wat ge wichtig dat je nu al Duitsche boeken leest. Jantje v. d. L. Nu heb je de laatste dagen toch wel van ’t zonnetje kunnen ge nieten, hè? Doet het je goed. Brrr, lever traan! Ik vind je een held, dat je ’t lekker vindt, of is het ter wille van het hapje sui ker Krekel. Ben jy niet meer op school, daar wist ik niets van. Wat doe je dan? Heb ik je niet eens bedankt voor de mooie ansichten? Wat onaardig van me, wees er maar niet boos om, dat komt omdat ik ze dan dadelijk aan Elsje geef en soms den volgenden ayond pas de briefjes beant woord. Wat heerlyk zeg, al die bloemen in huis, jammer dat bloemenmanden meestal zoo gauw weg zyn ,als de bloemen er in gestoken zijn. Ik, zal eens gauw met de Diréetie gaan praten over de St. Nicolaas- plannen. Blonde Krullebol. Nee Elsje is 9 Dec. jarig, dan wordt ze 6 jaar. Ik hoop, dat ik jouw verjaardag onthouden zal, maar ik ben op dat punt erg vergeetachtig, ’t Is lief, dat je Elsje een mooie kaart wilt stu ren. Wat heb je snoezig postpapier. Aster, 't Ia bij Jou ook: „Aanzien' doet gedenken". Waarom heb je me de heele vacantie niet geschreven Dus je bent pret tig uitgeweest, hè Nee, Elsje heeft nu heel geen speelkameraadjes dat is wel jammer. Duifje. Wat grappig, dat Flip een hokje met een ren heft. Hy zal ’t toch wel veel prettiger vinden met jou te wandelen. Aardig, dat je van je eigen geld een hals band kocht. Hoelang heb je al pianoles Middelpuntje. Ik ken beide boeken, mooi zijn ze.’t Is heerlyk zoo’n schoolbiblio theek. Dat wil ik gelooven dat jullie die onderwijzeres graag ziet in de klas, ik ken haar wel. Wat lykt me dat naar met dit zoele weer al by een kachel te moeten zit ten. Zondags kindje. Wat vind ik het heerlijk voor dat kereltje, dat hij wel eens bij jullie komt spelen. Ja, die kleiné kleu ters zyn wel heel erg te beklagen en ’t is heerlyk om hen wat liefde te kunnen geven. Ik hoorde vanmiddag van een klein kindje, dat zegt als ze geen zin heeft om uit’.e gaan: het regent, Miia kan niet uitgaan!" en al giet het en zy heeft wel zin, dan zegt ze: „het regent heelemaal niet, Mita kan best uit gaan!” Ze heet Marietje en noemt zich zelf Mita, ’t is een dotje. W/ild vogel. Hoe is het nu met moe der? Ik hoop weer veel beter. Wat zyn jul lie toch tobberds, nu zus weer overspannen! Oh, meisje, ik heb hier weer zoo’n hoofdpyn. Akelig is dat toch, ’t is maar goed, dat ik niet al te veel tijd heb om er over te den ken. Ja, Elsje heeft gewandeld met „dier bare Ila”. Kom je Dickie eens bekyken Prettig dat zus door haar examen ie, vooral ook voor moeder. Kruidje roer me niet. Deed de tandarts je pyn? Wat gelukkig, dat je een boek bij je had, toen je zoo lang moest wachten. Elsje mist ook al eer^ paar kiezen, één is er getrokken, en nu heeft ze twee tanden, die over elkaar groeien. Wat fyn zeg, (He gratis verlichting van je kamer, dat moest eiken avond zoo zyn. Meidoorn. Ik hoop meisje, als je dit i___x J_x weer wat |jentj malle meid tegenwoor- a. te zijn. Ik ben weer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4