Is. :nü 91 ld f [BACHT I SCHE INK richt In 1883. ,000- 1,700- TERS", t ETEL rjaar l»O4 ETEL. rjaar 1O1O. ETEL. rjear 1007. ETEL' rjaar l»O4 ETEL. vjaar 1O11. ppendag#s en de stoelen op gen en direct Maandag 4 October 1920. No. 14434 59e Jaargang. it L I.TURIOH ;erhout i istallaties. EN De Volksuniversiteit. Hét nieuwe uitstel. - Feuilleton. STERKE MAC. I 6 I UD A. m en nikte sort rotechnicus Interc. 326 (ANTOOR XTisu-ws- en -É^cL-vertezxtieTolo-cL voor CS-oticLflu exx OascxatxeJceaa- >ËR Amsterdam - R8. Gouda. I I 14 regels 2.05. elke regel meer 0 5#, Bureau: Markt 31, GOUDA. Administratie: Telef. Interc. 82. Redactie: Telef. Interc. 545. B. E. hebben Vrijdag ud Papier Op het congres van het beluMrrjjke vek- E. CALIOES. deert drie stappen naar (Wordt -vervolgd.) A, Dordrecht it-Zwijndrecht. Advertentie kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. Gewone advertentiin en ingezonden mededeelingen b(j contract tot zeer ge redu ceerden pr|js. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. r\jen van vurige, blanke de bewegingen van den het ont- len aange- 1N GE ZON DEN MEDEDEELINGEN i Op de voorpagina 50 hooger. n direct itenland. overweegt thans ter voorkoming IfEBEM. (.011IMIIE COURANT. VF.RSCHIJNT BAnrrïJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN. on- van 2 re voel- nemen, dat a Telefoon 8692 Weethnwen 70 ende prijzen. De idee, hooger ien de universiteit en den bezorgkring. iblieke vermakelijkheden beslag op den prijs. Naar het Schotsch van S. R. CRiOCKlETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSEiLINK—iv. ROSSUM. (Nswlruk verboden. en t blijken. Onder de ma^regele wogen worden. het plaats ten rond de groote politiekai een aanval op de politie gehad. de beweging niet geheel voorbij; de Maatschappij tot Nut van ’t Alg i in 18D3 (besluiten in verschillen cursussen (bestaande uit 4 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons bij onse agenten, den bbekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en or'streken (behoorende tot den bezorgkring) 1—4 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda 1- 1—4 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van pul 15 cent per regel. Advertentién in het Za‘e>dagnummer 20 e lfZóe ge- '.n in 1922. tterdam elbflHH. Begin van de crisis in de industrie. Lloyd George wijst op ’t belang van productie voor den export. Nieuwe concessies der mijneigenaars. De gematigden winnen stemming. De beslissing twee weken uitge steld. Tegen de weerwraak der lersche politie. De C. G. T. sluit zich niet bij Moskou aan. Radek over de werking van het sovjet-systeem. De conferentie te Riga. *- Poolsche vorderingen. Een partieele wapen stilstand. De conferentie te Brussel. Muckle Sandy Ewan gaf lucht aan «dn gevoel, na de eerste ondragelijka pijn, In üpd kreet van onuitge«p-okei woede. Hy c prong op het meisje toe, de hand gestrekt om haar te grijpen “0; haar dunne, armzalige jurk, die onder greep scheurde; de kanten kruag ging in apn (hand. Deze was vastgespeld en nu, daar <le punt van een der spelden naar be leden stak in dien ruwen greep, vertoonde rich een dunn: l(jn van roo.1 over het don kerbruine vel van het met*je. Terwyl Muckle Sandy over den meester heenstapte, trok hy het meisje naar zich to« en maakte weer een beweging naar den esschentak. Hy miste dieu en voor den derden maal sloeg die heen hevig over bet oor. .Jtis hekel" schreeuwde hy, „daarvoor «al ik je doodslaan!” Muckle Sandy lichtte de aware vuist op, en het volgend oogenblik nou het meisje ongetwijfeld naast den bewusteloozen mees ter gelegen hebben, als er niet iets gebeurd was. Van het lager einde der bank had «ksh een gedaante verteven, eerst langzaam, zeker goed geluimd. „Sterke Mac”, klonk het door de school, ademloos van verwachting- „Haast je, (kerke Mac!" riep een stem, schril en hoog, die van „den Duivel" Mac Rob, bij *al het meisje dooden! Hy ie ver schrikkelijk als hy boos is! Ik weet het!” Doch sterke Mac deed niets haastig, maar altijd alle» op den rechten tijd. (De vinger- grepen - zjjn los van het en. ter- 1.1. niet r en het rumoer te doen ophotsen. „(Klap klap klapperdaklap!” Toen kwam de plotseling vlug opvlam mende toorn van een awak man bij den schoolmeester oip. Hij hield de hand op en lichtte den esschentak van de houten pin nen, waar die boven zyn hoofd hing. De loeiende school werd stil met een plotse ling inhouden van den adem. Er heerschte een groote stilte. De bank der meisjes hief zich op met een enkele beweging en yvaar slechts linten, blauwe en zwarte haar linten, lange vlechten te zien waren ge weest, keken nu gezichten naar meester. Donald Gracie het boveneinde van de school en de hand hoog boven het hoofd oplichtende, sloeg hij 2) Slechts op de zybaniken van de school, waar het kleine, jonge volikje was saam- gedrongen, ging het werk der school on gehinderd voort. Donald Gracie Liejp heen en weer zooals gewoonlijlk, zyn strafinstru- ment onder den arm. Een sterke esschen tak, het teeken van gezag, hing aan een paar pinnen boven zyn lessenaar, als het hof van het laatste appèl. Be schoolmeester van Lowran was een laage man met flauwe, waterachtige oogen, voortdurend knipoogend, welge vormde gelaatstrekken, een hoog, blank voorhooft!met haar, een weinig dun wor dend op de kruin en grjjs en zacht neer hangend op den ronden kraag van zyn blauwe jas. Hy nam aanhoudend een snuifje met een (bevende hand, terwijl een ®eker air van gevallen engel, gemengd met een zachte en gevoelvolle waardigheid, die sprak van een geest, die, hoewel hy mocht zondigen, geen welgevallen had in onge rechtigheid, noch gewillig ging op het pad der zondaars. In korte woorden, Donald Gracie was dat bijzonder hopeloos geval: een geheime drinker. Eenmaal, lang gele ding van kele jaren in veronderstellen, ders zouden zijl richt op wetenschappelijk gebied Het praktische leven wijst e voortdurend leemten in aan. Ook wanneer men of zelfs hooger onderwijs heeft genoten, komt men telkens voor gevallen te staan, dat men pijnlijk het onvolledige van ziin kennis gevoelt. De school kan ónmogelijk Mies geven en op velerlei gebied (o.a. Kunst: schilderijen zien! muziek hooien! wat op ’t program van sommige volksuni versiteiten staat), geeft ze zoo goed als niets. Veelal bemerkt men eerst na de eisch der mijnwerkers teruggebracht tot slechts 6 millioen ton. Het aanbod komt neer op een loonaverhoogmg van 2 shilling op de productie van het eerste kwartaal van het laar, die 248 millioen ton bedroeg. De vraag of men om een zoo klein ver schil wel in staking zal gaan, wordt r(|pe- lyk overwogen en zal aan de mijnwerkers worden voorgelegd. Daartoe is da dag, waarop de staking eventueel zal beginnen niet een week, doch veertien dagen uitge steld. Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 534.000 tegen 401.000 stemmen. Het i» v ken met deden, ONS OVERZICHT. ,,Eens moet het spaak loopen! De voort durende loonsverhoogingen, de stijging der levensunididelenprijzen, die daarmee gelij ken tred Houdt, zijn op oen duur niet vol te houden, er zal een oogenblik aartbreken. waarop dit leidt tot een ernstig conflict in de industrieele - en handelswereld". aldus hebben vooruitziende economen tijden ge leden al gewaarschuwd en nog onlangs kondigde men in Engeland en Amerika de economische crisis aan: in Amerika was al een prijsdaling, in Engeland voorzag men werkloosheid op groote schaal. De produc- tie-kosten maken verschillende artikelen zoo duur, dat ook al is de vraag gering, de fabrikanten den prijs niet lager kunnen stel len, het afzetgebied wordt hoe langer hoe beperkter, de productie moet dus vermin derd en personeel ontslagen worden, rede neerden de Britsche staatshuishoudkundi gen, wier denkbeelden we dezer dagen weergaven? Ze krijgen spoediger gelijk dan verwacht en gehoopt werd. Een der groot ste fabrieken van Sheffield heeft Zater dag 1000 arbeiders ontslagen wegens ge brek aan orders. De bewuste fabriek staat in connectie met de United Steel Corpora tion, die één der grootste groepen der we reld vormt, zoodat men deze gebeurtenis beschouwt als het begin van de groote de pressie, die sedert geruimen tijd verwacht wordt. Eén der grootste fabrikanten ver klaarde, dat vele andere fabrieken binnen den .grootsten jongeling vaji de school. Miuckle Sandy Ewan, flink over de schou ders. Het geklapper hield instinktunatig op .bij zijn komst. Een zekere eerbied voor wettig aangesteki gezag hield hen, die on der zijn hand in Lowran waren opgegroeid vast. Maar er waren er drie in die rij van breedgeschouderde jongens, die niet uit de gemeente waren en van deze was onge twijfeld Sandy Ewan de aanvoerder, zoo wel door positie als door persoonlijken moed. Toen de slag viel, snakte de school naar adem. Het volgende oogenblik was Sandy Ewan opgestaan, zyn groot paardegezicht verwrongen door woede. Hy greep den meester by den keel, wrong hem den es schentak uit de hand en wierp hem achter over. Donald Gracie viel zwaar over een schoolbank en lag beweging- bewuste- BureauM A R K T 31, G O U D A. de Hoogescholen, op voorbeeld van de uni- versiteit te Cambridge, het initiatief zou den nemen en zoutten medewerken tot stichting van een Universitaire Vereeni- ginig voor Hooger Onqorwijs. maar blijk baar voelden onze hoojjescholen niets voor een detgelijke demoerttiseering. Eindelijk vatten particulieren, ènder wie hoogleer- aren, de zaak krachtig aan. En met succes! In 1918 werd te AlBsteidam de eerste Volksuniversiteit opgencht. De belangstel ling bij het (publiek w» enorm: de eerste maal heten zich 3189 cursisten inschrijven. De stoot was gegeven,het instituut bleek bestaansrecht tp hebben. Elders durfde men de proef nu ook wagen. In 1915 kreeg Groningen zijn Volksitfiiversiteit. in 1916 volgde Den Haag, een iaar later Utreffht en in 1918 werd de Volksuniversiteit te Rotterdam opgericht. Het voorteek! in de groote gemeenten gegeyen, vindt thans al gemeen navolging, zelfs op ’t platteland. De Rotterdamsche Volksuniversiteit, die ons Gouwenaars de haöd heeft (gereikt om ons te verlossen uit ons geestelijk Iso lement, organiseert dit iaar zelfs drie cur- Miinder gunstig gaan de xaken in Ier land. De grootste moeilijkheid voor de re- geering is, dat ze de „ordebrnraanierH” niet meer in de hand beeft, nu deae op eigen houtje een vervolging der Sinn Eel- ners instellen. In een schrijven aan de „Times" M*pt de secretaris van de Londensche afdeeling van de „Iriah Dominion League", E. 8. Agnew, er op, dat sedert den dag 'parlement met vacantie ging, 31 .wraak-geweldenarijen plaats haddei wii dit aantal sedert -22 Januari I. minder dan 90 bedragen heeft. De totale schade te schatten is ónmogelijk, doch Sir Horace Plunkelt heeft berekend, dat alleen aan coöperatieve zuivelfabrieken een acha- dc werd toegebracht van zeker 150.000 pond sterling. Hieraan, daarover zijn alle regeerings personen het eens, moet paal en perk ge steld worden. De lersche regeering definitieve maatregelen ter bestraffing, waar die noodig zal ’len, welke over- itsen van piket .arternee, als er heeft olaats den, was hy pretlikant geweewt. Hij was het niet meer. Het verleden was afgeslo ten, maar tien jaar geleden hadden eeniige van zyn oude vrienden, die invloed hadden bjj hooggeplaatsten, voor hem het echool- ineesterschap van de gemeante Lowran verkregen. En daar de nieuwe meester jaar op jaar Ibenefistanten en winners van een (beurs zond van uit het (kleine heuveldorp Lowran naar de universiteiten, werd hy meer en meer beroemd in het land. En dit ofschoon de schaduw toenam op zyn gelaat „dronkenmanaohtig”, zoo noem de men het voorkomen van den gevallen engel ofschoon iedere leerling in de school om beurten geloerd had door het sleutelgat, en precies de bui ging van den arm kon nadoen, wanneer de meester de kleine, rondgébuikte flesch van den zak naar den mond bracht, als hy alleen dacht te zyn in het portaal. Het rumoer wend luider en luider, weer galmde van het einde der 'bank, die uitzag op het 'bosch. Met ijaer omgeven klompen, in vele scheuren met hooi gevuld, en groote laarzen met dikke spijkers begonnen te klapperen en sloegen een soort van rhyt- mische marsch klop klop klopper- deklop. Zoo nu en dan een pauze en dan weer van voren af aan. Het gezicht van den schoolmeester werd langzamerhand purperrood en dan weer zoo doodelyk bleek, dat de flauwe, rood achtige oogen ingedrukt schenen en de nagels van de bevende vingers in de pal men wenden gedrukt. Tot driemaal toe ging hy naar den lessenaar en trachtte van belang deze cijfers to verge lijken met die van nog slechte een week geleden, toen SmilLie voorstek!» een nieuwe stemming te houden over de vraag of de loonetech aan een onafiiankelitk scheidsgerecht zou worden onderworpen. Daar waren 545.000 stemmen togen en 360.000 voor. De gematigden ziin dua in stemmental tot 584.000 of 174.000 vooruit gegaan, tenwjjl de onverzettelijken 144.000 stemmen verloren hebben. De mijnwerkers sullen over het nieuwe voorstel der mijneigenaars stemmen op 11 October. De stembiljetten moeten op 13 October ayn teruggezonden. De conferen tie der mijnwerkers-afgevaanligden tal worden gdhouden op 14 October. Enkele groepen vinden, dat de onderhan del ingen te Londen te langzaam gaan. Meer dan 1600 mijnwerkers in Glamor ganshire hebben Vrijdag uit protest ge staakt. j Het beweginkje heeft echter bij de gun stige wending die de algemeene actie neemt, weinig te beteekenen. In vele krin gen is men van meening, dat het gevaar voor een stakuw verdwenen ia. korten tijd denzelfden maatregel zullen moeten nemen, een waarschuwing voor dc arbeiders, dat aan de zucht naar meer loon en minder wenken niet laöger kan worden toegegeven. Er moet geproduceerd wor- tlden, niet alleen direct voor 't binnenland, ook voor 't buitenland. Wanneer het rijk veel artikelen kan exporteeren, kiwi ze daarvoor in ruil levensmiddelen 'bedingen, die het land zelve niet opbrengt, een be langrijk ding, waarop Lloyd George heeft (gewezen in zyn onderhoud van Vrijdag met de mjjnwerkersaflgevaardigden. Ze dron gen er bjj hem op aan, dat hii zou zien ge daan te krijgen van de eigenaars een voorwaardelüke loonsverhooging shilling af te dwingen. Lloyd Geoige de daarvoor niets. Het aanbod der mijn eigenaars om loonsvertooging te geven boven een jaarproductie van 242 ton waar borgde volgens hen den arbeiders een groo- ter inkomen, dan ze vragen, wanneer ze ipaar hard genoeg (werken, de eigenaars zyn de mijnwerkers al genoeg tegemoet gekomen. Tijdens de hervatte besprekin gen van Vrijdag hebben ze een nieuwe con cessie gedaan door een loonsverhooging aan te bieden van 1 shilling per dag op een (basis van 240 millioen ton in plaats van 242 millioen ton en een verhooging van 2 shilling o>p een basis van 248 millioen tonn in plaats van 250 millioen ton.'Hier mee is het verschil van hun aanbod en den loos, zyn opflikkering van zwakke krachts inspanning was geheel voortjj. Bjjtende op de onderlip, zoodat de platte, vooruitste kende tanden van de bovenkaak zich toon den als die van een wolf, stond Muckle Sandy over de beweginglooze, aw arte ge daante met den esschentak in de hand. Niemand wist of hjj al of niet van plan was den meester te slaan. Die vraag zal nooit worden uitgemaakt. Want juist toen sprong een lang, slank meisje op, donker van gelaat als een zigeunerin, met don kere, flikkerende oogen èn het haar over den rug hangend, meer doordat zij opstond van haar plaats, de eerste van de oudste bank, en -was onmiddellyk tegenover den overwinnaar. Zij was vijftien, mogelijk zes tien jaar oud, maar maakte op een ieeer, die haar gadesloeg, den indruk van Je rijp heid, die zoo vroeg in Galloway komt over donkere meisjes van zyn oorspronkelijke geslachten der Pieten. Toen was plotseling alles in een jogen- blik veranderd. Vóór de school kon adem halen, vóórdat de meester een zwakk* pro- testeerende hand kon opheffen, vóórdat Muckle Sandy Ewan tyd had zijn wapen op te heffen, was de esschentak hem uit de hand gewrongen en kreeg hy een paar vinnige striemen met het lenige eind er van, een over beide zijden van het paarde gezicht, op de papperige wangen, waarop ru twee strepen verschenen, roo<’ en boos, netjes gepaard als koetapaarien, of beter, als het winnend stun van der ploegwcd- stryd, en zich uitstrekkend vnn den slaap tot den hoek van de kaak, waa- die hoogte ivergu« in den stierennek. leerjaren, wat men dient te weten, brekende moet dus dan nog worde* vuld. Zeker, tal van vereenigingen ti achten (haar leden hierin tegemoet te ko men door het organiseeren van voordrach ten betreffende onderwerpen van den meest uiteenloopenden aard. Het streven is loffelijk, het bereikte resultaat echter poover, naar we vreezen. Dit ligt voor de hand: In de eerste plaats kan spreker niet voldoende rekening houden met den ontwikkelingsgraad van zijn, meestal zeer heterogeen gehoor: wat voor den ,één te' lichte kost is. vindt den ander awaar te verteeren. De z.g. „populaire” lezing be vat zelden vooi* den ontwikkelden hoorder genoeg „substantie”, terwijl de spreker voor tien onontwikkelde toch allicht nog te veel als bekend aan ziin publiek veronder stelt. Het gevolg is, dat niemand van een bligewoonde causerie zooveel meeneemt als hli zou doen, wanneer zo geheel en speciaal voor hem was gemaakt. Er is echter een tweede, niet minder tellend bezwaar ver bonden aan de op zichzelf staande, onsa menhangende voordrachten, vandaag over dit, volgende week weer od|t een ander onderwerp. Ze kunnen welgten aansporing ziin tot nadere bestudeerinjpvan de behan delde vraagstukken, maajkrewoonli.vk komt men daar nigt toe. Men^Kont ze bii voor tjjdipasseering of omdatjKen het een een voudige manier vindt om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de weten schappelijke wereld. Zoo krijgt men van alles „een hap en. een snap” te hoo ien, zonder, op eenig punt vender in te gaan. De voordrachten, hoe goed ook be doeld, leiden niet tot verdieping van het inzicht, bevorderen niet de ernstige studie, doch integendeel, werken de oppervlakkig heid in de hand. En juist oppervlakkigheid is het euvel van onzen rusteloozen tiid; de mensohen jagen voort om al maar nwer te bewiken. De meesten bezitten niet de noodige kalmte om een goed boek -werkelijk rustig te lezen en te overpeinzen. men vliegt het door om weer naar een ander geschrift te grijpen, de ontwikkelde mensch behoort immers van alle schrijvers iets ge- luzen te hebben. Zoo iwil men ook van alle takken der wetenschap eenigazins op de hoogte zjjn, men roept tijdschriftartikelen te hulp om zich een schijn-algemeene ont wikkeling te verwerven, neemt nu eens deze, dan weer een andere studie ter hand en zonder eenig systeem te volgen tracht men op alle terrein der wetenschap door te dringen. Het resultaat is: een opper vlakkige kennis, die op den duur niet be vredigen kan. De Volksuniversiteit nu wil leiding geven by de studie en streeft er naar, het systematisch studeeren te -bevor deren. De behoefte aan een dergeljike instelling is in ons land al heel lang gevoeld. Reeds in de iaren toen in ’t buitenland de ééile volksuniversiteit na de andere werd opge richt, heeft men zich afigevraagd of de voordrachten voor „hooger onderwijs bui ten de universiteit” niet den grondslag konden vormen voor de stichting van een Volksuniversiteit. Daartoe kwam men ech- ter niet. Ook werd er op aangedrontgen dat sussen te Poortugaal. waarvoor, behalve ongeveer H)<) zusters en verplegers van het gesticht Maasoord, 42 dorspbewoners zich hebben aangemeld. Bovendien zullen een aantal ingezetenen van Hoogvliet en IUhoon deze leergangen volgen, een bewijs, dat ook het platteland 'wil profiteeren van de les sen der Volksuniversiteit, een gelukkig verschijnsel, dat voor de Goudsche Volks- universiteitsbeweging söhoone perspectie ven opent. Wellicht zullen vele belangstel lenden uit de omliggende dorpen ‘t leerlin- gen-tal vergrooten, hetgeen de universiteit ten goed -zal komen. Want, hoewel we de belangrijkheid der beweging niet in cijfers moeten afmeten en het aanbeveling ver- dient dat de voordrachten niet door te veel toehoorders worden biigewoond, is het toch een voordeel wanneer de toeloop groot is. Hoe meer leerlingen en hoe beter de finan ciën er voor staan, hoe meer faculteiten kunnen ziin vertegenwoordigd en des te «neer 'kan de stichting haar doel benade ren. waarover we in een slotartikel nog niets zullen zeggen. II. onderwijs te geven bui- it, m.a.w. 'wetenschap aan het volk te brengen, dagteekeut niet uit den laatsten tijd en is ook niet van Neder- landsche origine. Evenals de leeszaal is de Volksuniversiteit hier uit het buitenland geïmporteerd. De .Engekschmaji Sewell, do cent aan het Exceter College te Oxford, heeft reeds in 1850 het denkbeeld geop perd hooger onderwijs te geven aan hen, die niet naar de universiteit kunnen ko men; de tijd was toen echter nog niet ry-p, voor verwezenlijking van dit -plan, doch de grondgedachte van fiewell ging niet ver loren en een goede twintig jaren later deed James Staart derg*elljke plannen aan de hand. Hii vond een dankbaar gehoor: in 187.3 zond de universiteit te Cambridge eenige professoren er op uit om een aan tal leergangen voor het volk te geven. De proef beviel en begrijpelijkerwijs vond hü dra navolging: eerst in andere Engelsche steden en vervolgens verspreidde deze z.g. University Extension Movement zich over Amerika, waar men thans bloeiende volks universiteiten heeft, welike jaarlijks dui zenden leerlingen (bezoeken. Spoedig sloeg de beweging over naar het vaste1 and. naar Skandinavië, België. Oostenrijk. Duitsch- land en andere landen. Ook aan ons land ging de beweging niet geheel voorbij; ze deed de Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen in 1893 (besluiten in verschillende steden cursussen (bestaande uit 4 6 voordrachten) voor „'hooger onderwijs bui ten de universiteit” te organiseeren. Deze lezingen droegen echter over ’t algemeen «en zeer wetenschappelijk karakter en wa ren dus slechts voor enkelen geschikt. De grotte menigte, die wetenschappelijke voorlichtiinig -wenschte, moest haar heil el der» zoeken. De arbeiders vonden en vin den nog eenige bevrediging in de „Ons Huis” Midhting, die vooral te Amsterdam en Rottenlam veel en nuttig werk he?ft verricht en bovendien organiseerden de vak- èonden af en toe cursussen, gewoonlijk over sociale onderwerpen. Evenwel, deze cursussen vormden niet een samenhangend gélteel en waren slechts geschikt voor en kele categoriën van personen. Een insti tuut, bestemd voor ieder volwassene, van welken leeftijd of ontwikkeling ook, die be hoefte gevoelt aan verdieping en verbree- ':ng van zyn kennis, ontbrak tot voor en- ele jaren in ons land. Het is onjuist te dat het alleen de arbei- Ün, die behoefte aan onder- ischappeljjk gebied gevoelen. v een ieder ziin kennis middelbaar praktiscl durend Ook

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1