n H «Él No, 14436 Woensdag 6 October 1920. 59e Jaargang. ji s,2,s U”s !17li 2 Sgl Feuilleton. STERKE MAC. MM iet nauwkeurige oJ 48871 “gtf t ’i» 50157? iueww's- exx ^.d.’vertexx'txe'TolsLcL voor Q-o-clcLsl ©xx Ore ptt.rplran. Engeland’s moeilijkheden. i TIJDQEEri*>‘ I n5 nummntUMa^ I «arts A. 6. MUtf, 5 October nx I 168 ISOT IMM M I na 16027 i7«>w' »58 10926 13015 B 12S?13^ 43 S“5 De lessen der ervaring BEHALVE ZON- BN FEESTDAGEN. Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Taief. latere. 83. anarchistische taik- dezen tijd van ovengang moeten (DA. i (Wordt vervolgd.) •4 -..t»Z Gewone advertantüfa en ingezonden knededeelingen bty contract tot «eer geredu- ceerden pr<j». Groot* letter* en randen word** berekend naar plaatsruimte. Advertentittn kannen worden ingezonden door tusachenkomat van soiled* Boekhan dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten INGEZONDEN ME DE DUE LINGEN1—4 regel* /IE, elke regel meer flM Op de voorpagina 50 booger. raad van ouderlingen met kaa rtpartüen! ieuwe Schouwburg, soldaten in de nabijheid van Cork statig burgers. die in een hinderlaag lagen. De hungers vluchtten, een doode en «enige mi litaire uitnietingestuUten achterlatend. Gewapende militairen en politie deden gisteren een aanelter op velschillende xa- kengebouwen in Ballingare. TWee winkels wenden volkomen verndeld. j i Naar het Schotsch van S. R. CROCKiETT. Geauthoriseenie vertaling van I. P. WESSEUNK—<v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) U 3D 4»L V» oote Kerk, Uitvoe- e ^Muziek. j geregeld tijdig ms- vangen van verged*- nakeltykheden, la te vermelden. straat kan uit- revolutionnaire hebben de .fteteren rondreizend Sinn ‘«schap litie s. zigen werdei ten. alsmede de copy journalisten in beslag de beloften dat zii na litaire hoofidkiwartier ruggegeven. Gisteren verraste een partrouille van 30 1 een mine ingen rtiien Prijzen 93 m.z. er aflosbaar. 2 916511470 0 88 71 3 9235 - I 39 3 46 96 5 9406 35 J 85 3 94 111 1 9543 3 963311 5 5 9751 71 72 i 93 U D E R A K. in en abonnementen en aangenomen door GGEERT, Gouderak. 4) Dan verbeterde en besnoeide de overdre ven correcte Isabella de uitdrukkingen -r- aoog er als het ware het sap uit, terwijl, het laatst van allen, de practische Grisel da ze overschreef in ©en duidelijk loopend schrift en correspondeerde met den uitge ver in Edinburg. Wat de twee andere bijnamen betreft, zoowel zij die ze noemden dè drie Schik godinnen van Balgracie en zij die ze in haar tjjd van verwelking de drie Furiën noemden, kenden even weinig haar goede harten en onzelfzuchtige levens als zii hun klassieken kenden. Toch, al waren zjj de noodlottigste van alle Furiën geweest, hadden zij nauwelijks erger kunnen handelen tegenover Donald (Balgracie. Er is niet aan te twijfelen, dat de zorgeloosheid van zijn vader, de jaren, die er lagen tussdhen hem en zijn ouderen broeder, en boven alles het bederven van «ijn drie ongehuwde tantes, ten deele ten minste, de oorzaak waren van den val van Donald Balgracie. Na thuis te zijn opge voed door een toegevend leeraar, werd hij naar de academie gezonden, met veel geld Drukkerij DON - GOHDA. ter zijner beschikking, van daar iederen zomer naaf Balgracie terugkeerend om heer te wezen over het erfdeel zijns broe ders (die reeds geheel in de zaken tfe Glas gow was ingewijd) zag Donald zich plot seling predikant van een rijke, doch een zame gemeente achter in Pentland gele gen. Met groote snelheid nam hij voorzorgen tegen de eenzaamheid door te huwen met de dochter van zijn vroegeren huisbaas, een lief, eenvoudig meisje, met den blos van Edinburg op het gelaat. Maar zijn vader doodelijk beleedigd, zooals een man belee- digd is, die het in het hoofd gezet heeft dat alles gaan moet, zooals hij het wenscht, zonder dat het noodig was, dat hij er zich de minste moeite voor gaf. Van dien tijd af was al de trots en hoop van Archibald op zijn oudsten zoon gevestigd, dien hij gaarne zijn rol zag spelen in de drukke markt, met de aangeboren slimheid ge bruik makend van de veranderlijke wen- schen en listige kunstgreepepen der klan ten. Maar Donald had hij hem niet een goede opvoeding en in alles zijn zin ge geven? Had hij hem niet door zijn invloed in een eervolle en voordeelige positie ge plaatst? En nu alleen om zich zelf ge noegen te geven, gaat hij daar een arme vrouw trouwen! Nu, laat hem dan doen, wat hem behoort en zien wat er van komt! Zoo ging Donald dat wil zeggen de weleerwaarde Donald Balgracie van de ge- ^eente Maxton Easter zijn weg, ge scheiden van zijn vader. Het driemanschap der tantes Griselda, Isabelle en Adora werd verboden in verbinding te staan Asquith’s plan werd Q“" A'-u— te jjgn later in Over de nieuwjs. Men stemming De werl 20 82 63 f vrno M "24 M J 4617816 1552517913 1 34 27j0ï 23 13220 15800U8209 1 met hem, zelfs aan hem te denken. En wat zijn broeder William in Glasgow betreft, hij had geen lust om iets te doen. Nog zou alles goéd hebben kunnen gaan met het gezin de pastorie te Maxton Eas ter, als het leven van de jonge vrouw ge spaard was gebleven. In zijn droomen zag Donald Balgracie zich nog dikwijls zitten in «Ie schemering met Lucy, zijn vrouw, haar hand in de zijne en zacht sprekend over dat, wat God hun zond. Maar toen een paar maanden later Do nald Balgracie alleen zat in een groot huis, met een kindje van een week boven hui lend in de armenvan een gehuurde ver zorgster, was het wonder, dat hem toen den moed ontzonk? Hij had geen sterk ka rakter. Zelfbedwang had hij nooit geleerd. En zoo, toen de lange winter voorbijging, eindeloos zich voortsleepend, kwam er een verandering, door het volk opgemerkt, over hun jongen predikant. In den beginne werd het met buitengewone menschlievendheid toegesohreven aan verdriet over zijn vrouw, maar daarna werd de zaak echter te dui delijk, eerst heimelijk, later openlijk schan delijk. De raad van ouderlingen, altijd een wei nig vijandig, nam de zaak in handen. Zelf zonen van het volk, voelden zij zich be leedigd, dat de telgen van rijke familiën de beste plaatsen in de kerk bekleedden. Aan den anderen kant was het volk van Maxton Easter, op een of twee na, op de hand van hun predikant. „HÜ is jong, hij zal zich verbeteren”, izeide men. „Het verdriet heeft hem gek gemaakt. En daarenboven”, voegden zü er GOUDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEïib^NTSPRIJSper kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 2.T5, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Merkt 31, GOUDA, bjj once agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0,30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. a|bainuzie, blaasriir urinewegen, aambefeT I wakte, onwillekeurig, :n leeftijd, geheii8'|ÏÏ»j >eimgen, gezwellen, |mnj£ Ikoinen cn snelle genï? “1 ochure No. 85 - Heer f •dam, met dekte. „„„^trouwbaar spreekt vanzelf: anderzijds beter dan hü. hoevele el*- partü en haar vakbeweging 1918 den doodschrik op het x t slachtoffer Werd van een revolutionnaire bevlieging. Ook zjjn jongste rede in de hoofdstad, waarbij de leider ’t wenschelAik achtte Asquith doet een oplossing-voor de lersche kwestie aan de hand. Hij wil Ierland een eigen leger en vloot geven. Bezwaren van Ulster. - Het laatste relletje. Toenemende werkloosheid. Dreigende economische crisis in Frankrijk. Oostem ijk’s verlangen naar aansluiting bij Duitsch- land. Frankrijk’s stappen bij de bondgenooten. De economische toe stand in Duitschland. - Meeningsverschillen op de Brusselsche conferentie. ONS OVERZICHT. De moeilijkheid voor de Engelsche r|- I geering is, en zal nog ,wel eepigen tijd blij- I ven, het lersche vraagstuk. Lord Grey’s I sc voorstel om Ierland na een overgangstijd- J pérk van twee jaar volkomen zelfbestuur te geven en het alleen in zake de buiten- landsche samenga punt alk Ulst satie hebben voor te stellen (de arbeidep moesten eemt zichzelf socialiseeren!) wijst er op, dat deze volksmenner beseft, dat men met zün revolutionnaire propaganda niet ongestraft in de nevelen kan blijven. Het gaat ten slotte om de vraag, of fle sociaal-democratie nog langer recht aal hebben zich sociaal-democratie te noemen. Een practicus als Schaper gevoélt maar al te goed, dat Troelstra’s kleinee- ren en loslaten zelfs Van het algemeen kiesrecht en van het parlementarisme als eenige vertegenwoordiging van het volk in zijn geheel de’Sk D. A. P. van de democra tie naar de anarchie dreigt te voeren en bet is, dunkt ons. geen alledaagsch ver schijnsel, wanneer de onderlpider der S. A. P. zijn leider toeroept (.jHei Volk” v$n 18 September): „Troelstra. wees uw ver- antwoordelijikheid, met uw groot talent en uw grooten invloed, in deze ernstige tijden lbewust..«...A houd vast aan de lijn, door onze groote voormanhen uitgesbippekl ën door u dertig jaren lang gevolgd: verval niet in de fout van hem (Domela Nieuwen huis), die ook in den avond van ziin levën de democratie van het socialisme als z.g. „verouderd” in den steek liet en geleide- politiek met Engeland te laten raan, heeft de kwestie in ’t middel- der belangstelling gebracht. Van de stremannen kwam eenig verzet, ze pre fereerden de Home Rule-wet zooals die laatstelijk is voorjgesteld. doch hun stem ging verloren bü de algemeene toejuichin gen die Grey’s plannen begroeten. De in stemming is begrijpelijk, want er is heel veel te zeggen ten gunste van de voorstel len. Waarom zou Ierland niet de zelfstan digheid van dominion krijgen? Toch zou de uitvoering der voorstellen een prakti sche moeilijkheid meebrengen. Wie zal. wanneer geen enkele Engelschman zich meer inlaat met de bestuursaangelegenhe den van Ierland, dit dominon dwingen de zelfde buitenlandsche politiek te voeren als Engeland en deel uit te maken van Brittannië’s leger en vloot? Asquith komt nu ook met een plan voor oplossing der lersche kwestie, w/aaibij hii uitgaat van ongeveer ’t zelfde standpunt als zijn ouden vriend en collega, lord Grey, doch alleen een stapje verder gaat door Ierland ook toe te staan geheel zijn eigen leger en vloot te onderhouden. 1955 2578 «23 3» g 1«63 15171 16757 Wt» 17503 17551 I76M Hm' f 90-~ gd« 20 58 71 13083 MO» a H 108 10231 12145 14028 17U2AWJflE 701W65 95 36175»EwB 90 10805 1259115365 iml 93 71284615006 87 39 10014 55 15607 IW qJM 4311071 124. J M 75 f| 181 70 157431810» 17 11240 130001586818214 211680 76 16453 iSSi '1 11752 86 MMZlSSa 12 11886 13790 33 51F 62MB74 N 98 16753 KJQJJ X f' «MMS 4 0 39 SgJ 14103 5Ma« assieveiïjk boven deW* os.. Prijzen van I 9C-- 13, 93 m.z. 187- l bjj, „gij, zün rechters, züt gü beter? GÜ, voorzitter van den kerkeraad, met uw ru moerige Maandagmarkten, gü, schrijven» van den raad van ouderlingen met uw heiUooze kaartpartüenAntwoordt ons hierop!” Maar voorzitter en klerk antwoordden n;et. Zü zetten zich aan het werk. En toen hü negen-en-bwintig jaar was, vond Do nald Balgracie zich een verworpen, ont eerd man, ontzet uit zün ambt, geen geestelüke meer, zonder middelen en met een klein dochtertje om te onderhouden, Zün vaders eenige begeerte was, dat zijn zoon voor altü'd zou verdwünen uit zün ge zichtskring. Hü bood aan, hem naar de plantages te zenden, waar de oud-Virgini- «he planter nog aanzienlijken invloed had, hem ronduit zeggend dat, als h(j bleef leven, hü denken mocht dat er barmhartig met hem gehandeld was, en als hü stierf in de tabaksvelden wel zooveel te beter voor allen, die er belang bij hadden. Wat de drie tantes betreft, zü hadden slechts verdriet en bsulen in het geheim voor hem; ten laatste kregen zü met moeite de toestemming van hun broeder dat, als Donald het wilde afstaan, zü het kind mochten opvoeden. „En ziet dan maar, dat gü het er beter afbrengt met het meisje als gü het met jongen gedaan hebt,” voegde Archibald Balgracie er grimmig bü- Maar Donald wilde er in het geheel niet van hooren om van zün kleine Adora te scheiden. Wat dat betreft stond hü vast op zün stuk! En dus, door den invloed van een züner oude professoren werd de afge- leggen, die elders in het «elfregeerenjde Britsche ruk niet worden gevonden. Geen lersche regeering zou zoo krankzinnig zjjn om haar schrale marge aan inkomsten v0st te leggen in een vruchteloos* en kostbare onderneming als de stichting eener ler- sdhe vloot. Evenmin is gereedeliik aan te nemen, dat het zou trachten wat hii nimmer doeltreffend zou kunnen voorko men -r- den vrijen toegang te onteegjten tot lersche havens aan de schenen tier vloot van het Britsche rtlk. Voorts zi>u geen toestaan van autonomie volledig kun nen worden geacht dat niet in zich sldot bet recht om, voor de plaatseliike verde diging, een troepenmacht op de been te 'brengen en te onderhouden. Fiscale onafhankelijkheid is een noodaa- kelü'ke factor 'bij de positie van een donji- nion. Asquith meent, dat het niet de moeite waard is om. gezien de kolossale cijfers der landsfinanciën. te redetwisten over Wet nauwkeurig berekende meer of minder dbr lersche schuld. Ik word, zoo besluit Asquith, niet ver ontrust door het spookbeeld eener lersche republiek. Qp den langen duur vechten de menschen niet voor phrases, maar vóór realiteiten. Grey’s plannen geven blijk van een groto- tf liberaliteit en een breed inzicht in de kwestie waarom het gaat. Laat men tofh niet angstvallig vasthouden, aldus rede neert hü, aan een toestand die ongezoéd gebleken is en die tot allerlei excessen heeft geleid. Er is niets vernederends in het af staan van gebied, integendeel, veel vernederender is het z.g. meester zijn ovhr een bevolking, die men niet regeeren kan. Nu moet het Britsche volk met geweld eep gebied in bezit houden, wat op den duur geen enkel Britsch geweten zal kunnen goedkeuren. Asqujtih noemt.het wwni .jLelfbestera- mingsrecht” niet, maar hü geeft blijk d»t beter te hebben verstaan dan vele staats lieden. die er voor en tijdens de vredes onderhandelingen den mond mee vol had den., Asquith heeft, beter nog dan lord Grev den weg gewezen dien men zal hebben te gaan om aan den tegenwoordigen, anat- chietiach-chaotischen toestand in Ierland een eind te maken. Er is maar één beziwaar. hetzelfde dat o.a. voor Grey’s plannen geldt. n.l. de Ul- stor-moeilükheid. Als Idoorgevoerd zou men een herhaling •krijgen van den opstand van Uil..... T. 1914 tegen afscheiding van Engeland. De politie stoort zich weinig aan de be velen der Britsche regeering. dat het nu „uit” moet zün met de zelfstandige en bui tensporige represailles. De gisteren geopende zitting van het i jizend Sinn Feingerecht in het graaf- 9 Meath werd door militairen en po- gestoord. Dfe namen van alle aanwe- xycïden opgenomen en alle documen- jde de copy van twee aanwezige genomen, doch met onderzoek In het mi- zouden worden ta in Frankrijk beginnen zich overeenkom stige verachiin*eten voor te doen. Hier is een ernstige crisis uitgebroken in de Fran- schc automobielindustrie, die zich dagelijks duidelijker voelbaar maakt, tetwerolge van het feit, dat het publiek niet meer koopt. De ..Intraneigeant" deelt mede, dat de fa brieken weldra een deel van hun tteraoneel «uilen ontslaan. Men spreekt telfe tan Ma king ven betalingen tegen het eind dezer maad door aoogaig* fMmi Het blad wilt de moeilijkheden aan de hooge benzinebelasting, welke den prijs van benzine thans reeds op fr. 2.76 per li ter of wel 1000 hoover dan 1914 heeft opgavoend; voorts aan de luxebelastitar en ook aan de verlaging van den prik der ronlautos. welke thans reeds voor negen- duizend francs, nieuw, worden rtarntabo den. De achturige arbeidsdag *n de hooge loonen maken concurrentie daartegen on- mogelük en dragen bü tot de algemeene malaise. Dè Fransche pers wüdt over 't akfemem weinig aandacht aan dit versehünMri. De groote bladen zijn meer bevreeed voor de gevaren, die uit 't buitenland dar» dje uit t binnenland dreigen. Een nieuw spookbeeld van een machtig Duitschland is voor de oogen der veront rustende Eranschen. Het blijft de voort durende kwellende angst, ondanks de waarborgen, die de Fransche gedelegeer den m het vredesverdrag ven VeraaUlez hebben vastgelegd ter vooriromitv van de inogelükheid dat Duitschland nog ooit weer een machtige buurman zal wolrden. Bepalingen werden gemaakt voor ontwa pening. de Duitache industrie is een knauw gegeven en of dit allee nog niet genotg was, werd uiUh-ukkeljfr gezegd, zette predikant schoolmeester ver w<« ia Galloway. Donald Balgracie werd Donald Gr acte en Adora, zün dochtertje, groaid* op tot het liefste en innemendste meieje, dat ooit de madeliefjes in de velden vaa I-owran vertrapte. De eenige in de gemeente, die bekend was met de geschiedenis van den school meester. was Ds. Cyrus Mecklwwtunn. de predikant. Want dit meende de profeeaor dat het beste was. „Het zal hem dan tenminste niet be- epringen, als een leeuw van achter de struiken had hü gezegd. Ea Dn. Cyrus Mecklewtuun, hoewel niet knap, bleek te kunnen zwijgen en bescheiden te «ü«- Want lang na zyn achteruitgang ging Donald Gracie voort, onberiapelük voor de menschen. Het is waar, de schaduw trok niet geheel weg van zün gelaat. De blik van den gevallen engel bleef over neen, werd misschien nog gevoelvoller. De men schen fluisterden en glimlachten, maar zü waren verdraagzaam. Want in GallPway vergeeft men veel aan iemand, die den neara heeft een gróót geleende te «ü«- Het latün van den meester was onverge- lükelük. ,;En het ergste van hem is, dat hij een paar menschel üke gebreken heeft even als gü en ik. En het ksp styn, els alles be kend was” (zoo luide de sluwe opmerking) „dat er misschien andere ip da gemeente «ün, die even onwaardig zün om den eer sten steen op den meester te wenpenl” 49 26 11 77 7316000 96 13312 0808 22 27 eg 0907 75 15 13525 8T 56 87 Mm 60 w 'W S 2“S' II12 54 5J 50M220 40 73 47 g 14014 27 80 11503 35 38 KXW S1 48 40 3Üf 17 14575 990212070 25 MMmH 1 15 79 31 J 61 12307 80 75 J 1 72 95 86 i7422 g 79'^^ 10054 54 15119 90 92 36 51 7^*^«-! 87 18 9b - 10303 22 15222 175» 41 u9 30 37 82 37 98 98 12666 15332 10429 80 "1 gi^lMZO 87 12853 10541 79 86 80 10632 13034 46 13107 I 88 29 10702 4i münwerkersetaking geen i leeft In afwachting van de t op het congres de volgende Week. rkkMMhHd. niet lang geleden aan- gekondigd, neemt toe. mat name in de ka toenindustrie. De werkgever* in het ka- toenbedrijf van Lancashire ziin voorne mens de productie in te krimpen. De wü»e waarop dit zal plaats vinden te volgens de „Manchester Guardian” thans on een conferentie te Manchester bespro kenwaar vertegenwoordigers van den bond van fabrikanten en de spinner* Amal gamation, de Condroom Amalgamation en de Weavers! Amalgamation vereenigingen van arbeiders in de katoenspinnerijen, aan wezig waren. Tot een resultaat is men niet gekomen. De vergadering weid tot Dondëniag ver daagd. Intuaschen is feeds weer een spin nerij te Preston voor drie dagen ip de week gesloten. Ongeveer 2000 arbeiden zün id^ypdoor werirelOoe geworden. Het komt hom voor, dnt er. twee voor- kuu^rden zün die iedere oplossing beheei- schen en er grenzen aarf stellen. De eerste is. dat men het lersche volk het geloof bijbrengt, dat, wat Groot-Brit- tannië betreft, hetgeen aangeboden wordt uit een eerJÜke en ook een verantwoorde lijke bron komt. De tweede is! dat men zooveel als noodig is rekening houdend met de plaatselüke minderheid, de oplossing te gemoet komt aan de lersche aanspraken en deze bevredigt. Niets anders kan, meent <le liberale lei der. de tweede voorwaarde thans in ver vulling doen gaan dan het toekennen aan Ierland van de positie van een autonoom dominion in den volsten en breedsten zin. Geen onzer dominions, zoo vervolgt As quith, eischt voor zich het recht op eener eigen buitenlandsche politiek. Aan den an deren kant toonen zü juist een toenemend en volkomen gewettigd verlangen naar eeh vollediger in het vertrouwen nemen en vrüer raadpleging op het heele geibied on zer buitenlaridsche betrekkingen en met name inzake het hebben van een stem bil het maken en herzien van vendragen. Het dominion Ierland moet in deze on denzelf- den voet wonden behandeld als de vorige. Wat land- en zeemacht betreft.- deelt Ataquith de beduchtheid niet van hen. die meenen. dat het noodig is aan een lersch dominion beperkingen en ketenen op te Bureau. M A R K T 31. G O U D A. lijk overging naar de tiek.” Zoo rommelt en broeit het in de arbei dersbeweging, hier eh ejders hier ge lukkig op kalme wijflie, die, hopen wc. wei nig slachtoffers zal kosten; elders, waar men dieper onder dén' indruk van de oor logsjaren gebukt gaat en het temperaanent feller is, op luidruchtiger en gevaarlüker iwitze. Door we heen. Het zal een voor velen moeilijke en zware tijd zjjn. Doch als giet alle voorteekenen .bedriegen, zal het eind zün. dat velen, die tot dusver zich al te gemakkeliik op sleep touw lieten nemen door demagogen en op ruiers. na de harde lessen der ervaring een •beteren kijk op de inrichting der maat schappij zullen gekregen hebben, waardoor het verantiwoordelwheidsgevoel. door (Ie trisisjaren bü zoo velen verslapt, zoo niet verdwenen, versterkt zal worden. Te betreuren blliffc slechts, dat zoo harxle lessen nuodzakelük schijnen om de men schen te loeren, wat toch eigenlijk voor de 'Land ligt. Wanneer niet alle teekenen bbdriegen, - komt de arbeidersklasse meer en meer hot de overtuiging, dat de revolutie niet de wfeg is om uit het moeras van verarming en duurte te geraken. Niet dat de révolutidn- naire leugen reeds verstomd zün. Eerdfer is te verwachten, dat de grondige amme ter, welken de oorlog in vele landen hejft aangericht, de uiterste elementen de kans zal geven, hun volgelingen tot „daden”, tot eep „greep naar de macht”, tot bezetting van fabrieken e.d. te brengen, terwijl mfen den indruk krügt, alsof den laatsten tjid de anarchistische elementen opnieuw de wereld willen gaan hervormen met bom men en andere helsche weiktuLgen. Zulks kan nog heel wat beroering wekken, veel schade aanrichten en vele onschuldigen dis slachtoffers doen vallen: van blijvende be- teekenis kan dit aljes niet ziin. De we- reld-economie ridht zich niet naar derge- lüke fantastische plannen en aanslagen. In Italië bemerkt men reeds, dat het gemak- keljjker is met een troep mannen en wa penen fabrieken „in bezit te nemen”, din de industrie te leiden en op te voeren. Want op dit laatste komt het tenslotte altijd neer, of-er een roode of een nationale vlig van de fabriek wappert en zelfs in het laid van Lenin moet volgens het algemeen ge tuigenis, ook van links-socialistische aibei- riersvertegenwoordigers. van werkelijk com munisme geen sprake, zjjn. Wat ons land betreft, is het zeker géén toeval. dat het in de uiterst-linksche krih- gen de dood in den pot is. Men kibbelt nog iwat onder elkaar, wie het zuiverst on de revolutionnaire graat te, telkens vormt zi?h iweer een nieuw, groepje, dat meent de re volutionnaire wijsheid in nadht te hebben en de overige revolutionnairen als halve of heele verraders te moeten brandmerken. Van een weifceHik revolutionnaire volks beweging is ten onzent gelukkig geen sprake. Er is ontevredenheid, met name over de duurte, maar zelfs in socialistische arbeiderskringen dringt het besef door, dat men dit vraagstuk niet op vechten en dat integendeel proefnemingen juist de tendenz duurte te verscherpen. De voortdurende actie van mr. Troelstra voor wat hü noemt revolutionnair „staats recht” en waarin hü voortdurend be streden wordt door den vice-leider Scha per maakt dan ook den indnik van theoretisch gevecht, dat vooral rekel, houdt met de links van de S. D. A. staande felle critici eu met de pogir; om zooveel mogeljik socialistische parti. uit de internationale van Moskou te hou den. Dat de leider van de Nederlandsche S. D. A. P. zoodoende een onbetrouiwba?'- element bljjft, i weet niemand 1 menten in zjjn j in November 1! lüf kregen, toen Troelstra het u-o>vi van een revolutionnaire zün jongste rede in de .1'. 91. ..I. V .«..MVA. v MK.44VMC O1TI zün volgelingen voor te houden, hoe weinig zii zich van de nieuwe leuze der sociali- juijj

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1