GOED UITGEV0E8D DIUKWE8K Koopmans’ Gerstegrutjes EfM Sluit alle verzekeringen voor particulieren, handel, scheepvaart en industrie. Slechts 3 dagen duurt onze verkoop. „D.D.D. A. C. COSIJN - in Assurantiën - GOUDA. No. 144 GERZON De DIRECTOIRE PANTALONS PU&OL De SAHGUINOSE bij Algemeene Zwaktetoestanden. uraoïiiuws. Fei Drukkerij A. BRINKMAN ZOON gaat heel ffl goed Abonneert U op dit Blad. Meid-Huishoudster ANTON COOPS STEF h^doet» nJÏ 2? Groote Motor Rennen •p DUINDIGT, nabij Den Haag ZONDAG 10 OCTOBER - 2 uur, 4 Beroepsrenners. Turfmarkt 54. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken LIJNZAADKOEKEN merk ..STER” en W.L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. SOYABOONENKOEKEN mekwL long Meisje Gelden beschikbaar Melksalon van ALDENHUIJSEN, Markt 30, Achterzaal ö,?2 Mmbillioipji:!! Trauwan!! UiniSnUf 4U Mul:, n.t. deJctl? klis (lOTTEhDAM. Telefoon 12800. N.V. „DE Tl JDQtÉSr. Trekking van 975 nimmer»lm Lijders aan Huidziekten wanhoopt niet langer. --21 I3794 1M08J 8911520 13806166 J 18708 ONDBBWUS. ADVERTENTIëN. ¥4». Gevoelige 10 K* klein gezin, bij J. VAN DER ZWAARD voorbereidend hooger 4808 1|| ROTTERDAM. <817 18 30 4815 Telefoon No. 81. Redactie Tele 70 4563 LETTEREN EN KUNST. De Riemerstraat 2c|4. levert v|lug en tot billijken prijs GOUDA Tel. Int. 82 MARKT 31 HO 4813 27 om deze in onre agenda te vermeld**- GEBRUIKSAANWIJZING OP ELK PAK. 3594 30 d Kamfer Naftallne Globol. Willem Zwitserland blijw >zit van tallooze die het middel toegepast, be- aanvr. bij de Meindersma. Kon. West-Ind. Maildienst. Stuüvesant (thuisr.) bevond zich 4 Oei 136 mijl van Ouessant. Kon. Holl. Lloyd. Brabantia (thuir.) vertr. 3 Oct. v. San to#. GEVRAAGD tegen half October •en 4813 iq DROGIST - WIJDSTRAAT 29. 4814 50 Den Haan- De vredespre Wankele posi Russische be selproductie. De burgemee 30 8/ to afflac. ƒ0.75. zooveel, veel Naar het Schot! Geauthori I. p. WESf (Nau zijn SMAKELIJK, VOEDZAAM en GOEDKOOP. 10221 32 49 51 62 12947 56 81 84 13017 1! 27 65 15639 9712 21 24 Holland—Dritach-Indië Lijn. Aldebaran (uitr.) arr. 4 Oct te Ham burg. Kiel AGENDA. October. 7uur. Groote Kerk- Uitvoe ring van gewijdiy Muziek. 7 October. 8 uur. Nieuwe Schouwburg- _De Boemelbaron”. 5) Zoo was er 1 tenminste niets van voor vele Gracie al een ou tigste jaar en schaduw van de laat. Het voch lip, het opgezet allen vertelden geest, die zijn Mtixton Easter, kon dat missel aehelyke kracht Tot venbaain» der resp< Riga de land en 138 2112 59- 361 84 355 2569 550 72 92 2631 7J2 849 50 1161 1338 90 1605 89 91 98 1949 2061 92 2124 35 Vorig- Ii;<’ ontb eekt 12324. 11393 «X 113» 17 8901 54 49 72 71 63 64 6401 Hoe Ador „Ga nu heen Sterke Mac teg Jacob en diens dat zij den mee den, „ik zal we! in oude is om b komt” Adora haastt de deur, die he Grootan Herfstprijs. Maar 70 Motor-Renner» k«M|HM> om varschillaivrie prijzan. Kaarten verkrijgbaar voor deze wedttrijden bij den heer U BISSCHOP, Dobbel* Buurt, Gouda. 4817 20 25 27 35 4516 2322 41 69 58 "441 62 74 64 "518 99 «515 4624 27 39 48 54 2707 95 99 41 2847 64 81 2955 481 3021 37 ItlLUE UIIIEBIK TRIKOT VOOR MElSJtS IN UIV. KLtURtN 9 90 VANAFMS» cl Pt» MAAT STIJÜLND Willem Mengelberg. Mengelberg zal voorloopig te -”/en, daar zijn gezoradheUi hem nog niet toestaat terug te keeren. Waarschijnlijk zal hii eerst met November de concerten weer kunnen leiden. gevoel van Daar zijn -.-v. a door de zenuwen zoo venz-wakt. dat ze hun werk niet meer doen kunnen: hun ziekte was BENT U EEN ROOKER 7 Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 tent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2832 8 85 14185 12217 86 12585 14233 12611 14490 117253 It 17349 I170S I 54 I1773IH 10011 13382 69 3611 21 13434 1504817821 37 15234 37 68 86 fl| 81 1543317942 2' 18040 74: lectieve vredesn Polen j dat Vrijdag, du: penstflstand zal besprekingen zijl het resultaat dank zij r schen de voor de ddreeht (uitr.) arr. 5 Oct. te Colombo. Rotterdamsche Lloyd. Kediri (uitr.) pass. 5 Oct. Ouessant Stv. Mij. Nederland. Jan Pietersz. Coen (uitr.) vertr. 4 Oct. van Suez. Lombok Beleefd verzoeken wjj geregeld tjjdig dedeeling te mogen ontvangen va» verga»- ringen, concerten, vermakelijkheden, (la.a ia An.a varmeldea. - 10405 54 7696 23 5019 7710 39 82 28 71 5150 88 82 72 7803 330 41 36 55 61 5314 'a»onnkm per kort»»1 1 FrWKo per P° Abonnement bij onze agent ADVERTEf 1—5 regels 1 1—5 regel» 1 15 cent per re WORMERVEER OPGERICHT 1765. 627 Voedert uw Vee met -34 Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. 13794 13806 166 .„10 13915 16823 10 12089 32 54 342 ..2C3 98 65 7018888 75 12170 91 16944 78 99 85 14185 170*7 18975 9334 12217 86 319128 9470 12585 14233 93 76 9587 1261! 14490 95 91 Max Bruch. In Bruch’s nalatenschap bevinden zich twee strijkkwartetten, een striikoctet en groot koorwerk .jSzenen aus EMkehard". GOUDERAK. Advertentiën en abonnement» dit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT, GoodenL 10534 42 1271! 62 10691 7954 10713 74 32 8053 38 68 63 84 64 8231 «0 80 49 93 411 96KJ824 88 8359 93 3560 5585 8410 109*3 55 50 77 77 90 78 29 37 8513 82 46 39 25 94 -■ 45 11053 99 65 81 82 Later aflosbaar. ’I 1869 14043 16530ISM 96 14116 16614 S 96 1670/211 14203 I 4d 48 21 3 85 39 fl 49 1 14386 52 IWol 87 1682919311 14443 53 d 14503 71 1 12200 21 10933 12325 82 47 HM 51 jl 56 94 niHll 59 14612 60 u| 65 17 17061 11 12457 33 17141 cl 10319 12507 94 85 tl 89 9| SJ 12 1 48 H Een neger-priester. Men schrijft uit België aan de „N. C.”fe In België maakt op het oogenblik het op treden Van den eerste» neger, die in Congo tot K.K. priester is gewijd, heel wat op gang. Zondag zong hij een plechtige mis in de St, Waipurgiskerk te Oudenaarde. ’s Avonds trad hij op in de groote zaal van het stadhuis aldaar en sprak er het volk toe. Mgr. Roelens, een Belg, die sedert tal van jaren in Congo verkeert, stelde heip •a» het publiek voor. De bisschop heeft in Congo een kweekschool gesticht, waar ook het Latijn wordt onderwezen, en er een se minarie bijgevoegd, waar tot nog toe één neger de studie in de theologie geheel heeft volbracht, n.l. de aanwezige priester Kaezé. Daarna hield de zwarte priester een le zing. Als een merkwaardigheid mag gel den, dat hij aanving in een byna onberis pelijk Nederlandsch. Hij vervolgde zijn toe spraak in het Fransch en vertelde zijn ge- heele levensloop. Hij sloot in het Neder landsch met een bedanking aan België, dat het negerras uit de banden van de Arabi sche slavernij had verlost, en zong om te eindigen een strophe van het Belgisch volkslied in zijn Congoleesche moedertaal. Boskoop Voor Kantoorwerksaamhedan BIEDT ZICH AAN ▼sn burgerlijke familie, in bezit van Diploma M U.L.O. Goede behandeling ia meef ëan hoog loon gewenacht. Brieven onder'no. 4793 bureau GOUDSCHE COURANT. 1Ö voor HYPOTHEKEN en VOORSCHOTTEN. Ambtenaren speciale voorwaarden. By schriftelijke aanvrage postz. voor antwoord. Zuider Credietbank. Afd. G.. Mau- ritsweg 3, Rotterdam. b 5085 10 Wij verzoeken dus ieder die er belang in stelt EEN GOED KLEEDING- STUK te koopen VER BENEDEN WINKELPRIJS voor ons vertrek naar Den Haag te komen zien naar onze pracht collectie Heeren Demi's, Ulsters, Winterjassen (ook goed voor model), Costuums, Dames-Mantels, Rokken en Regenjassen welke tot en met Zaterdag wordt gehouden van 10 5 uur. Zaterdags van 10—7 uur in de 4S19 40 Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON GOöDA. Schrijnen, Smetten, J;^en doorgeloopenvotfe Gebruikt inooonn mu euAPomsnOnosur,. fiebr A MIJHHARDT. Zeis). 8802 20 93 39 94 ,,254 72 71 *^20 27 I 92 77 60 23 O 904811309 74 33 94 H .11403 13702 88 77 J 9211 4 13 16016 78 34 25 22 71 57 60 25 TL 7 9310 69 85 161501 48 14 82 88 55 73 76 6650 53 Soliede en Huiskamermeu- belen als Tafels. Stoelen. Linnepka*. ten, Spiegele, Schilderijen, "Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten. Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen. Leerameublementen Kapokmatrassen. Wollen- en Satijn dekens. Stroomatrassen. enz. enz. 5396 SPOTKOOPJESIl! 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. 72 94 „150 M8W I 14 82 88 55 87 J T 54 89 95 93 93 f I 61 11530 138/8 1624518638 9 63 62 82 50 78»» 9421 11739 95 51 93 R 44 95 13911 76187» J' 53H8Ü8 16355 73 28 30 16429 188» 98 86 33 oZ 35 45 93 56 ui 47 75 to 57 93 öl 18988 Elke tijd heeft zijne eigene ziekten: en oolk tegemwooixiiig zijn er ongesteld heden. waar men vroeger zoo niet van hoorde. En straks komen zeker nieuwe verschijnselen van zenuwzwakte en uitputting na de geweldige emoties en in spanning. Bij herstellenden na tyipttieuse koortsen*blijft vaak langen tijd een nwakte. Ook na de influenza: en dergeliike ondenmiinemde ziekten, er duizenden in ons land, die er erger aan toe zijn dan zieken. Zij zijn zenuwen zoo verawakt. dat ze hun werk met meer doen kunnen: hun zie».w. geweken, maar de zwakte bleef. AJles is hun te veel, ze zien tegen het ge ringste op; de moed is er uit. In zulke gevallen helpt de Sanguinose. Zji is bloedhersteller en krachtverster- iker bij uitnemendheid. Honderden bii hondenlen kunnen dit getuigen. De San guinose hielp. Zij hielp vlug; en afdoende. .SAINGUINOSE kost per flacon 2.—. 6 fl. f 11.—12 fl. 21.—. WACHT U VOOR NA/MAAflC Te verkrijgen bii de meeste Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co.. van Notaris A. 6. MuiÊ/QI Woensdag 6 October mg Prt> VM f W00 483 9083 1351? m 400 4756 7495 8311 IW 14964 15608 ft f 200 18144 9 f K» 5041 7484 8529 W 14249 15563 17126 1H« 20525 Prijzen na f 90.— (eigen gdd) 2075 4275 6952 9064 12723 14578 77 86 2233 4455 7211 :z:z 90 9849 2486 4707 7659 9992 13242 1- - 30 7729 1(- 60 7848 2631 4996 78 56 61 5248 7915 10181 67 5430 8242 2764 93 67 66- - 1338 2870 58Ï 39 2949 1418 34 3333 6327 1609 3602 6457 1880 3783 1982 91 2004 3933 13 31 53 67 70 2205 4399 6977 9582 111 4400 7042 9653 20 79 95 11918 *516 88 9712 34 41 7117 21 35 35 24 67 97 9852 91 7200 9923 12000 63 27 37 75 41 12106 34 79 71 501- 51 7311 10130 67 1- 57 65 44 11- 62 7415 65 1: 72 25 - 81 30 1714 55 15 66 31 73 88 7510 316 30 Lu 8 14(16 44 51 87 13 27 4950 97 104Ü5 2914bl4 54 7696 23 35 41 36 76 12644 85 48 14900 55 47 66 12719 5317415 l| 25 15017 52l»0l 28 25 61 tl 34 74 74 36 1514817643 tl 45 73 77 Ml 58 15218 81 IM| 61 21 88 75 2817721 Hl 79 41 38200*1 87 55 42 U| - 66 41 Hl 80 17807 «I 84 60 H5 91 6220W/J 15302 M N| 21 95 1| 15402 91 «I TJ 35 90 «I 86 49180152m -13250 52 31 Ml 11106 69 50 79 MI 17 84 15504 99 37 »9 3518112 66 13315 43 19 73 31 77 20 W 78 91 15639 3220* 93 44 41 M 13454 15720 93 89 158! 135031591 5 2 60 2 BBBBBBMBMHMMMMMMill De meeste menschen, die aan huid aandoeningen lijden, hebben reeds zooveel middelen geprobeerd, en zijn reeds bij zoovele doktoren geweest, dat zij ten einde raad zijn, en niet meer weten, waar het geld vandaan te halen om nieuwe geneesmiddelen aan te schaffen. Juist aan deze laders, geplaagd door puisten, korsten, uitslag, psori asis, droog eczeem1 en zwerende ader spatten bieden wij ons geneesmiddel D.D.D. aan. Honderden personen in Nederland hebben het reeds met suc ces gebruikt en nog dagelpks spreken diegenen, die genezen zijn, over de prachtige resultaten. Wij zijn in het bei attesten, en iedereen, D.p.D. eenmaal heeft veelt het verder aan. Prijs van een proei Groote fl. (inh. 5 maal 2 voordeeliger dus) ƒ2.50 B(j alle drogisten verkrijgbaar. De behandeling met D.D.D. wordt ondersteund door het gebruik van D.D.D.zeep ƒ1.D.D.D.scheer- zeep (h ƒ1.25), D.D.D.crême f 1.50.) Gratis brochure op hoofdvertegenw. Fa. B. Meindersnta. Den Haag-Amsterdam-Sneek. Verkrijgbaar te Gouda by ANT. COOPS, Wijdstraat 2» en Mej. S. v. LOON, Markt. NET Waschmildslj voor Huidziekten. 88 94 104 69 71 205 11 2441 74 74 79 2511 96 261.’ 305 33 433 43 46 71 89 515 18 40 602 63 93 37 707 41 27 54 37 69 68 73 816 3120 24 99 522 28 3230 2 4U 42 67 65 t. 97 94 5314 928 3314 43 36 40 46 50 84 76 71 97 r 84 3487 541 93 94 f 1049 S5CC XL. 53 67 87 1115 71 94 17 3611 5709 30 33 66 71 78 1221 3710 5823 27 21 5908 8605 33 77 11 3 67 3816 6009 7911 1320 34 44 8724 84 45 50 48 1405 53 52 78 82 77 93 80 96 3913 6217 - 99 40 33 1511 49 45 12 50 6306 19 70 27 4035 30 38 71 60 90 73 77 8 51 4101 39 87 11 9 54 11 91 73 6503 80 81 93 4208 10 24 2061 58 6704 74 66 6 87 4316 59 36 60 56 6907 90 24 (uitr.) pass. 4 Oct. Kaap Bon. Rott. Lloyd. Kawi (uitr.) pass. 1 Oct. Perim. Patria (uitr.) pass. 3 Oct. Gibraltar. Tabanan (thuisr.) vertr. 1 Oct. v. Padang. HollandAfrika Lijn. Amstelstroom, arr. 25 Sept, te Lagos en vertr. 1 Oct. n. Seccondee. Gouwestroom, vertr. 1 Oct. v. Dakar. HollandZuid-Afrik* Lijn. Sliedrecht (uitr.) arr. 3 Oct. te Kaapstad. HollandAmerika L(jn. Noordam (uitr.) pass. 4 Oct. Sable Island Soestdijk, arr. 30 Sept. v. New-Orleans te Port Tampa. HollandAustralië Ljjn. Sperakarta (uitr.) pass. 3 Oct. Perim. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Poeldijk, vertr. 2 Oct. v. Buenos Ayres n. Rotterdam. Nierziekte, albuinuzie. blaasziek te, ziekte der urinewegen, aambeien. (ontst., pijnl. zwakte, onwillekeurige urina- loozing op eiken leeftijd, geheime ziekten, vernauwing, vloeiingen, gezwellen, impoten tie, enz) Volkomen en snelle genezing, per brief, door de wonderbare planten extracten van - DOKTER DAMMAN, ver schillend voor elke ziekte. Mén vrage brochure No. 85 met bewijzen, aan bij den Heer SNABILIE, Groote Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige om schrijving der ziekte. 4857 15 een T VOOVÜ! Poolsch (verrassing. Prins •Buitenland sche 1 Riga te vertrek schen collega toen hii bench alle Poolsche vc nomen. De reit door, ze was ov rige inlichtingen voorloopig vred we hébben allee: bereikt heeft, w ken. ook in de b grootste moe 11 ijl De oude Gali< den en Litihaui scheiden worden De Russische aeer overwegen voor die rüü1 redenen liggen, worden getwbie toestand en de jets. In de afj sovjets met tsa met militaire en gelrecht overgen ring, is er zoo van de tanende garissen, is er ihun rijk spoedij nu geneigd is hechten aan bei uitspreken, dat sjewistisch regii ’t Is waar de taai leven te be< ze reeds weersti zich tegen ieder iwenpen. met ha. willen dan oal voliksc ommissa r i tijd als heersche de gang van izt weinig bestendi# trekken en het (ijk, dat de te» trachten staan te veranderen. Het bewind, dat nen zegevieren, gaan. De man SCHEEPVAARTBERICHTEN. Herziening MitHribeT Omtarwito. De Vereniging van Directeuren van H.B.S. en met 5-j. c. hield dezer da^ gen onder het praesidium van den heer H. van Mourik Broekman een bui tengewone algienuene vergadering ter bespreking van het ontwerp van dè Ilde iddeeling van. den Onderwijsraad, bet rellende de herziening van hét nud- delbaar en voorbereidend hooger on derwijs. Bij de besprekingen bleek, dat de Jneerderheid der vergjaderjhg hfet voort bestaan der Hoogere Burgerschool alt zelfstandige inrichting tela zeerste op prijs stelde. Met een mogelijke differentiatie van het onderwijs aan de H.B.S. kon de vergadering zich wel vereenigen, mits deze differentiatie plaats heeft na de derde klasse en voort tot een afdeeling, waarin de wis- en natuurkundige vak ken meer op den voorgrond staan en tot een afdeeling van historisch-letter- kundigen aard, geschikt voor die leert fingen, die met een geprononceerd wisr kundig programma niet gebaat zijn en voor wie een ïneor op de maatschappij gerichte opleiding gewenscht wordt. Op het behoud van een 5-jarige cur sus werd ten sterkste aangiedrongen. Ook werd nog besproken de toela ting van leerlingen tot de eerste klasse op verklaring van het hoofd der lage re school. Op grond van de ervaring dóór verschillende leden opgedaan, acht te men men het beter, dat een zoodani- I ge toelating facultatief werde gesteld met dien verstande dat de definitieve beslissing aan de H.B.S. blijft, op Vergelijke wijze als deze aangelegen heid tot nog toe aan de Rijksscholen geregeld was. Zeepost. Met het s.s. Goentoer kan Zaterdag 9 October zeepost verzonden worden. Laatste bus lichting te Rotterdam 8 Oct 8 uur ’s avonds. Laatste buslichting voor Amerika per s.a. Rijndam aan het Hoofdpostkantoor te Rot terdam voor gewone en aangeteekende cor respondentie tot 8 October respectievelijk 8 en 7 uur ’«avond». 95 911 6677 39?3 66 4007 69 4230 36 72 66 831 9755 13024 148601 - 13176 72 -149g| !5oS 15234 86 - 91 81 15433II 93 6710294 87 15674 5633 8305 10550 13539 15734 98 15 10662 51 4011 378 8467 83 13610 15942 90 8662 11016 251605818325 3087 5947 8844 11385 32 16207 45 3138 6063 8908 11417 53 41 95J "’Huair- 6746 92C? 4007 6803 14 37 80

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3