No. 14437 Donderdag 7 October 1920. 69e Jaargang. 8 Uiai'l »UROL L en -A-cL-v-exteaxtieTolsud. voox O-otxcLeu exx OzxxMtxtolceaa. 'isJisH; Feuilleton. STERKE MAC. f -'H WAPOtl|<fi A MUHHAPOT. ZcrJ ---- De Poolsch-Russische vrede. g A '3-' P 4%.^, 3?'0.ï SISS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 14 regels /UK, elke regel neer /UW. Administratie: Teief. latere. 8S. Redactie: Teief. Interc. 545. 8529 >767 92C- 95 i«e- dijk BUITENLAND8CU M1HUW8. 28 34 IDA. I emwe Schouwburg. lawj 4 Gewone edverUntito en ingezonden mededeelingen b(j contract tot «eer geredu- ceerden prijs. Groot* letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentlin kannen worden ingezonden door taaachenkomat van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. oote Kerfc. Tfitvoe- c Muziek. 86 7211 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 50 hooger. nu ij hecht geregeld tijdig rangen van vergade- inkeltfkhodan, soa i te vermelden. 99 9334 9470: 9587 I 29 35 36 12644 481 55 'het veld tarting. schooldet longen werden 71 2 !öö33 J 97 >96 '10 28 88 03 62 10691 10713 l'Jcte de lippen af. wendde zy-n tydgenooten met een uit drukking die duidelijk zeide: „Wacht maar vriendjes! Ik zal jelui wel krijgen.” „Nu”, zei Sterfte Mac, ,<a dan je les leeren, op je hoofd staande. Dat zal je dan wel rustig houden, Duivel HU plaatste den Duivel met zyn voet- Notarfa A. MUt "a Naar het Schotsch van S. R. CROCK1ETT. Geautihoriseende vertaling van I. P. WESSEUNK—v. ROSSUM. (Nadruk vertxxien.) )rukkerij X)N G08DA. van alle Engelscht in Rusland bevi. dat hierop ‘s economic _v_ dien worden voordgezet. Ondertu.s- p worden de Russische ar- tte uitgenoodigd alle krach ten ter bestrijding van den 5) 7x>o was er geen openlijk schandaal tenminste niets in vergelijking met dat van voor vele jaren. Echter was Donald Gracie al een oud man, op zijn drie en veer tigste jaar en zyn dochter Dora had een schaduw van de schaduw op haar jong ge laat. Het vochtige oog, de neerhangende lip, het opgezette gelaat, de bevende hand, allen vertelden hetzelfde verhaal. De booze geest, die zyn hoofd opgestoken had te Maxton Easter, wa-s niet uitgedreven; nog kon dat misschien geschieden door men schel yke kracht. ^gELOOa r huid <5^ Schrijnen, 5meHen '•geendoorgeloopen^, Gebruikt 16&I 16829 14503 2114 92 94 512 Volgens het Journal zijn er rechtstreek se he ondertuMulelingen aangeknoopt tus schen Frankrijk en Duitechland, tor rwr»- Img van de hersteikweztie. Dit is mb re sultaat van de conferentie te Brussel en beteekent volstrekt geen breuk met de Ge allieerden. WlaarschUnlUk zal Frankrijk een vergoeding ontvangen in arbeid en ge maakte goederen, dat wil zeggen verschaf (X grondstoffen in den vorm van artütotea. waarbij een deel der winst in de Franadto schatkist zal vloeien. De bevoegdheid van de comuniesie voor de vergoedingen blijft buiten spel. De Duitsdie voorstellen nul len haar voorgelegd worden, opdat ze laan zeggen of ze met haar inlichtingen over eenstemmen. De genoemde comopissie ia nog bezig een inlichtingendienst in te rich ten. Een Fransch blad brengt een en acuter in veitand met de beweging tot economi sche aaneensluiting met Duitechland. wel ke in Oostenrijk gaande is eu waarover we gisteren iets meedeelden. Het blad meent dat Duitwbhmd den eieeh tot MMUttW van Oostenrijk zal stellen in ruil voor con crete voorstellen aan Frankrijk in zake da scha/dtweiigoeding. Ziou H waar zijn? i 23 82 10534 12719 :C391 25 54 10713 74 32 53 58 M >9 10 10824 «3 0 10943 12947 5 50 - 7 77 0 176® 78™ 13434 15048 1782'1 ™='OI«| 67 8305: 15 8467 8662 8844 M 63 64 IMIO Ol 80 61 21 88 75 2817721 G01D8CHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsbad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gesoiÊedt. Franco per post per kwartaal 2.75, niet Zondagsblad 1.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31,'GOUDA. bjj onze agenten, den boekhandel en de póstkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vonnakeljjkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjz. met de burgemeester van regeering blijkbaar niet af- nieuwen ..martelaar” te „Neen”, antwoordde hij langzaam, ,/lat kan ik niet. Dat is waar. Maar misschien zoudt ge willen, dat ik de school vertelde, wie den laataben emmer voor u in het melkhuis bracht, Zaterdagavond’ Ja en wat Maar met een snel opgekomen blos en een enkelen snellen, smeekenden blik wend de de blondine zich af en liet 'het hoofd op haar schrift hangen. De school'giebelde. Men kende Charlotte Webster. Ver in een 'hoek snikte iemand van ingehouden lach. „Duivel Mc Robb. dat doet gij”, zeide sterfte Mac. „Dat doet igjj, ik ken uw inge- lnouden lach. Kom hier, Duivel!” De Duivel naderde, bevende niettegen staande zyn vcrschrikkelijken bijnaam. „Ik was het niet”, verklaarde hij. „Kijk, ik lach niet.” De bestuurder van de Ipwranschool nam een inktflesch op van meesters lessenaar. „Drink den inkt op!” beval hij. De Duivel dééd het, zonder de minste aarzeling. Uit zijn klasse ging eerst een gefluister en toen een gelach op. „Wel sterke Mac”, zei een piepstem, ,JiU houdt er van. HU drinkt dikwijls den inkt, en wy Ikrygen er straf voor van den mees ter!" De Duivel zich naar ENGELAND. Ernstige overstrooming. Schotland Ih geteisterd door de groot- st o. o ver at rooming, die er geweeet ht Hinde de hÜHtoriache overetrooming van dr Moray in 182'J. Het is ónmogelijk om de grootte van den ramp alreeds te schatten, maar do rivieren de 'Fay de Spey, de Deo eu de Don zijn razen de srtroomen geworden. De boerenge zhinen in de strook werd oen kudde Shotlandsltdie ponies weggeofApeld. in het beneden stroomgebied van de Dee werden schapen, hooibergeoj, hooznen en pluimvee door do zee weggeslagen. Do scheepvaart te Aberdeen heeft ern stig geleden. Vijf drifters en twee klei ne stoombuoten zijn aan land geslagen. De schade wordt geraamd op tien duizend popd. zolen tegen een geschikten jmuur, legde zijn leerboek overeenkomstig d«e ongewo ne manier van studie neer, «n liet hem aaa zijn overdenkingen over. Op dit oogenblik kwam Ad or* Gracie binnen. Zy vond de school in stil studee- rende kalmte. Sterfte Mac stond op wacht by de deur, zooals zU hem verlaten had. Zjj knikte, alsof zjj wilde zeggen, dat baar vader vrij wel was. „Hebben zy het u lastig gemaakt?” vroeg zy op zachten toon aan Roy Mc (hil lock. HU schudde haast droevig het hoofd. „Geen geluid van eenig schepwel onder hen!” zeide hU- „Wdke kis see wilt gy het eeret nemen? De hoogste Latynsche?" „My dunkt van wel”, zeide Adora rus tig- Z(j ging naar haar vaders lessenaar, opende dien, nam er de vertaalbodcen en een Virgilius uit, goed beduimd eu met vele aanteekenlngen gekrabbeld langs de kantlijn. Sterke Mac kondigde met een zeer luid klinkende stem, die de musschen en rood borstje*. die de kruimeltjes van de mtddag- zakjes oppikten, in groote haast op deed vliegen: „Hoogste Latinisten komt voor het bord staan.” Deze aankondiging verontrustte de bank, bezet door de heeren van de Broederschap. Een langen tyd aarzelden «ij. Toen ston den zjj langzaam en onwillig op .alsof zij beurten afwisselden. Groepen van twee of drie fluisterden met elkaar. (Wordt vervolgd.) HOOFDSTUK IH. Hoe Adora Gracie school hield. „Ga nu heen en verzorg uw vader”, zei Sterke Miac tegen Adora, toen zijn broeder Jacob en diens makker terugkwamen, na dat zy den meester op zijn bed gelegd had den, „ik zal wel zorgen, dat de school goed in orde is om te leeren. wanneer gij terug komt” Adora haastte zich om dit te doen door de deur, die het huis van den meester met 65 44 12200 415 65 12325 25 10221 47 510 10319 12307 M ‘J 76173Ü0I911 85 12 11 14900 48 3 47 53 17415 H 15017 5219O| 25 61 2 15148 17643 «1 45 73 77 «I 58 15218 81 (Ml De lersche kwestie is door de publicatie van Asquith's plan een nieuwe, zeer be langwekkende phase mgetreden. De regeering moet wel van plan zün, Tot verbazing der geheele wereld, die der respectieve delegaties incluis, zyn te Riga de vredesprelimdnaren tusschen Rus land en Polen gesloten, met de bepaling dat Vrijdag, dus morgen reeds, den wa penstilstand zal wonden onderteekend. De besprekingen zyn vry lang gerekt, toch is bet resultaat nog onverwacht bereikt, dank zy een persoonlijk onderhoud tus schen de voorzitters der delegaties, zelfs voor de Poolsche regeering was het een verrassing. Prins Sapidha, de minister van Buitenlapdsche Zaken, stond gereed naar Riga te vertrekken om daar zijn Russi- schen collega Tsjitejerin te ontmoeten, toen hij bericht ontving, dat de Russen alle Poolsche voorwaarden hadden aange nomen. De reis ging nu natuurlijk niet door, ze was overbodig geworden. Uitvoe rige inlichtingen over den inhoud van het voorloopig vredesverdrag ontbreken nog. we hebben alleen gehoond, dat Polen alles bereikt heeft, wat het heeft Willen berei ken. ook in de territoriale kwesties, die de grootste moeilijkheid oplevenden. De oude Galicasche grens wordt behou den en Lithauen zal van Rusland afge scheiden worden door een corridor. De Russische gedelegeerden moeten wel zeer overwegende redenen hebben gehad voor die plotselinge toegevendheid en die redenen liggen, daaraan behoeft niet te worden getwUield. in den binnenland schen toestand en de wankele positie der sov jets. In de afigeloopen jaren. waarin de sovjets met tsaristische machtswellust en met militaire en economische middelen, re gelrecht overgenomen van de tsaren-regee- ring, is er zoo dikwijls gewag gemaakt van de tanende invloed der volkscpmm'is- sarissen, is er zoo dikwijls voorspeld, dat hun ryk spoedig ,^uiit” zou zijn, dat men geneigd is niet al te veel geloof te iten aan berichten, die de verwachting uitspreken, dat het nu weldra met het bol sjewistisch regime zal zyn gedaan. ’t Is waar de sovjets hebben getoond een taai leven te bezitten, vele stormen hebben ze reeds weerstaan en natuurlijk zullen ze zich tegen iedere poging om hen omver te werpen, met hand en tand verdedigen, we iwillen dan ook niet voorspellen, dat de volkscommissarissen binnen een bepaalden tijd als heersehers zullen hébben afgedaan, de gang van zaken in het oosten is zoo /weinig bestendig, dat er geen peil op is te trekken en het is lang niet onwaarschijn lijk, dat de tegenwoordige regeering zal trachten staan te houden door haar koers te veranderen, wat haar ook geraden is. Het bewind, dat drie jaar lang heeft kun nen zegevieren, moet tenslotte ten onder gaan. De maximalisten hebben geprofi- Bareau: M AR KT 31, GOUDA. als ze worden aangeknoopt. Rusland is dus voorloopig op zichzelf aangewezen en de regeering heeft nu een krachtige maatre gel genomen om de landbouwproducten die het^ryk 'voldoende kan onleveren. als de boeren maar medewerken, in genoegzame hoeveelheid om in de behoefte te voorzien, binnen te krijgen. Een radiogram uit Moskou „Aan allen” luidt: Het Al-Russisch centraal uitvoerend co mité heeft de volgende besluiten genomen: 1. Van alle landbouwers in Rusland wordt de volledige en étipte uitvoering der bepalingen nopens de voedingsmirldelleve- rantje geëischt. 2. het werk in vedband daarmee moet ten spoedigste ten uitvoer worden gebracht. 3. bij de levensmiridelenvoorziening moe ten de beste krachten werken. 4. aan de voedselvoorziening moet de zelfde beteékenis worden toegekend als aan het transport. Jn den oproep beiders ten slotU te* in te spannen hongersnood. en omgeving toe te schrijven is aan een vervrrxwde uitbarsting van een algemeene staking, teweeggebracht door aanhangem Van den linkervleugel der Onafhankelijke Partij, die niet het geduld hadden het re sultaat der besprekingen op den partijdag te Halle af te wachten. Van een uitbrei ding der beweging is niet veel te bespeu ren. Toch bleef de regeering alle maatre gelen getroffen tot bescherming «Ier bevol king en van de regeeringsgebouwen. De veiligheidspolitie is in de verschillende posten geconsigneerd, terwül de burger wacht met versterkte patrouilles rondgaat, vooral in het centrum der stad. Indien hat tot een botsing komt, zullen de wijken, waar de regeeringagebouwen liggen, oa- middellijk wonden afgezet De Britsche mijrtwerkerswereld heeft zijn up and downs, de stemming schom melt tusschen stakingslust en arbeidsiiver. Gisteren is het mijnwerkersconflict ander maal verscherpt. Tot op heden leek de aan vaarding van het vooistel der mijneige naars door de meerderheid der mijnwer kers verzekerd, ondanks de besliste tegen kanting van de mijnwerkers van Zuid-Wia- les. Burham en Schotland. De 120.000 mijnwerkers van Yorkshire konden den doorslag geven en daar zij «ie eerste maal grootendeeis tegen de staking stemden, terwijl de gedelegeerden verleden week krachtig aandropgen op de hervat ting der onderhandelingen met de eij naars en de regeering. kon men geredel,,™. verwachten dat zij voor het oplossings voorstel zouden stemmen. Gisteravond Laat gewerd ons echter het bericht, dat de ge- delegeerdenvenga/dering van de mijnwer kers van Yorfüéhier besloten zijn, hum leden aan te raden tegen het voorstel der mijn eigenaars te stemmen. Bovendien hebben vele duizenden mijn werkers in South Wales, Derbyshire. Not tinghamshire. Lancashire. Lanarkshire en Leicestershire en andere kolendistricten gisteren het wenk neergelegd als protest tegen de voorgestelde regeling. In vele dis tricten hebben zich afdeelingen gevormd, die beschreven worden als ..communistische Rootle Garden” en met geweld de arbeiders beletten om in de mijnen af te dalen. In Lanarkshire helhen EjOO mijnwerkers zich aan deze afdeelingen echter niet ge stoord en zijn aan het werk gegaan. Meer en meer wint de meening veld, dat de stemming onder de mijnwerkers het resul taat zal hebben, dat zich een meerderheid vóór de staking verklaart. 16355 II 16429 18825 35 45 47 75 01 18988 12324. 11393 ax 113# OUDERAK. 'ttën en abonnement- rden aangenomen LEOGEERT, Goeden De vredespreleminairen gesloten. Alle Poolsche eischen ingewilligd. Wankele positie der volkscommissarissen. Ontevredenheid onder de Russische bevolking. Britsch ultimatum aan Rusland. Vóór voed selproductie. Het mijnwerkersconflict verscherpt. Asquith’s plan. De burgemeester van Dublin gearresteerd. Stakingsbeweging in Duitschland. Duitsch-Fransche onderhandelingen. ONS OVERZICHT. teend van de algemeene ontsteltenis die de revolutie veroorzaakt had met schoone be loften was het gemakkelijk de sympathie tc winnen van het ontredderde volk, dat voor het toezag gebukt ging onder een nieuwen, terreur. De bolsjewiki zullen ech ter niet bestand zijn tegen de verschrifto kelijke ellende, die, voor een deel als uit vloeisel van het bolsjewieksch regeerings- Btelsel over Rusland gekomen is. Men Ijjdt honger en kou en voor het arbeidersleger is de aardigheid er al lang af om zingend naar de fabrieken op te trekken en daar twaalf lange uren te werken. Men krijgt er meer dan genoeg van. Allerlei teelte nen hebben er den laatsten tijd op gewe zen. dat de volkscommissarissen, drie jaar geleden als redders begroet, hun dictatuur* ernstig bedreigd zien: opstand der boeren, muiterij van zeelieden te Petersburg, ma- hifestaties van Roode soldaten ten gunste van een onmiddellijken vrede, etc. en ook wijzen allerlei verschijnselen er op. dat de volkscommissarissen hun bestaan 'bedreigd weten. Heihaalrfeliik wonden oproepen ge richt tot de arbeiders van andere landen om den llussischen bolsjewiki te steunen door krachtig te streven naar dictatuur' van het proletariaat, gelden wonden naar 't buitenland gezonden en daar in veilig heid. gebracht en nu tenslotte de plotse- 1 ingen vrede met Polen, waarbij voor zoo ver tot heden is na te gaan. Rusland niets krijgt van wat het gehoopt had te verwer ven. doet de deur toe. Deze beslissing is te Opmerkelijker daar de sovjets zich tegeljj- kertijd tot generaal Wnangel gewend heb ben met de mededeeling. dat ze bereid zijn over vrede te onderhandelen. Dit alles kan tot geen andere conclusie leiden, dan dat de regeering de handen vrij wil hebben om in ’t binnenland den boel recht te hou den. In de eerste plaats zal ze er voor te zorgen hebben dat het volk voedsel heeft, want met den' honger komt de ontevreden heid. Jammer voor haar, dat van herstel der economische betrekkingen met andere mogendheden niet veel is gekomen, zelfs Engeland, dat aanvankelijk nog al happig scheen, gaat allerlei bedenkingen opperen. Londen heeft dezer dagen een soort van ultimatum inaar Moskou gekabeld. waarin binnen een week afdoende waarborgen wor den verlangd, voor de vrijlating der Brit- feche gevangenen te Bakoe en de terugzen ding van alle Engelsche gevangenen, die zich nog in Rusland bevinden. Van het ant woord dat hierop wordt gegeven, hangt het af. of de economische besprekingen te Lpn- den zul':: _.2__ L schen is het jaar zoover verstreken dat de winter al lang zal zijn ingevallen voor de hand elsbet rekkingen worden aangeknoopt, 10602 51 40 18040 «110 21 13794 I.J», 03 12089 32 54 -u* Later aflosbaar. 5977 9582 1 «M2 9653 w 79 95 11918 88 9712 34 1117 21 351 35 24 67 bewonderend naar hem. „En dat terwille van de dochter van een schoolmeester”, fluisterde Charlotte Web ster, die achttien was en reeds bwee kna pen had, die gaarne haar boeken *s avonds naar huis droegen, wat als een groote eer beschouwd werd door de school. hy doet het alleen om zich te doen gelded” zei de kleine Kate Hanna „om dat hy sterk is. Zoo zyn de jongens. Ik durf te zeggen, dat 'hy evenveel voor jou zou doenl” Charlotte Webster, een blondine met een perzikengelaat, trok minachtend den neus op. „Bah”, zei zij, den neus wrijvend, „het zal lang duren, voor Roy Mc Oullock of een van zyn slag daar kans toe heeft! Ik zou wel eens willen, dat hy tot my zoo durfde te spreken! Zyn vader is niet meer dan-” „Minder praten daar!” zei Sterke Mac kalm, precies kijkend naar de plaats, waar de versmadende blondine zat. Charlotte Webster gooide het hooftLin den nek. ,4a, Lotje, gij zyt het tot wie ik spreek.” Het meisje keerde zich tot hem. .Bemoei je met je eigen zaken”, zeide zy. „Ik ben niet bang voor je. Gy kunt de hand niet opheffen tegen een nieisje, gU. met je praten over ruggen te brekefi en je te doen gelden!” Sterke Mac was in het geheel niet^uit 1 geslagen door deze bepaalde uit- hU ging niet met «len rug van de jur, alleen kruiste hjj de voeten en keek naar de vierkante punten van «ijn groote laarzen. 73 31 78 9| 1 93 93 94 13454 11217 89 54 71 5 JJ 6° 11309 74 76 13644 80 86 H4Ü3 13702 60 69 82 89 1530 j 62 1739 naar de „Times” verneemt. *ich niet te storen aan de laatst aan de hand gedane oplossingen, en de gewone gedragslijn te blijven volgen, doch dit is officieele taal, de regeering kan Asquitfi’s ontwerp niet als een dood ding voorbijgaan, daarvoor ontmoet het te groote instemming. Het ontwerp moet wonlen opgevat als het Ier- 1 sche programma van de Onafhankelijke Liberale Partij. Asquith is een voorzichtig man. Hy weet hieel goed. dat. wanneer hij aan Ierland Volledige financieele onafhan kelijkheid toestaat, en hetzelfde recht geeft in militaire en maritieme zaken als ieder ander dominion, hij 'het oordeel van zijn aanhangers niet overschrijdt. Er bestaat, naar de Manchester Guar dian meent, geen twijfel of Asquith zal «Ie geheele onafhankelijke Liberale partij in het Lagerhuis met zich meekriigen. Men is benieuwd of hii ook de Aibeiders- partü met zich zal meekrijgen. Tot dusver zün de leiders van de arbeiderspartij Hchroomvalliger geweest dam hij blijkt te zijn, maar het zal hun bijna niet moge- lyk zijn om achter te blijven nu hij de strategische tegenwerking tegen den vol ledigen staat van dominion voor Ierland *a!s inpractisch heeft terzijde geschoven. Natuurlijk rijst de vraag: Wat moet er •met N. O. Ulster gebeuren! Asquith bpreekt altijd in zeer abstracte taal. Wht hy op dit punt heeft te zeggen is een deel van een zin, na, vooreoover noodig is. reke ning te hebben gehouden met de voorioo- pige onthouding niet van een kunstmatige, maar van een echte plaataeliike minder heid." Met an<lqre woorden, zegt het Man chester blad, houdt hii vast aan zijn vroe ger plan van een stemming in de graaf schappen om zich gedurende een bepaal den tjjcl te uoitluMiden. Dit is thans on- tagenzeggelyk de officieele politiek ven de Onafhankeliike Liberale Partij. Het ver neemt, dat Asquith zyn politieke vrienden heeft geraadpleegd alvorens voor het voet licht te komen. Voor de eerste maal is er een politiek.-die een mededingster is wxn de regeeringspolitnek. Om deze belangrijke politieke verschui ving interressanter te maken is het bekend geworden, dat. in zijn rede te Llandudno op Vrijdag, de eerste minister van plan is om Asquith te beantwoorden. (De ervaring Cork heeft de 'geschrikt een maken. Soldaten hebben het stadhuis te Dublirt omsingeld. terwijl het lersche vredesge- recht aldaar zetelde. De burgemeester Wexford wend gearresteerd, alsook een paar andere Sinn Reinere. Er hebben te Dublin een aantal huiszoe- pleatn gehad; eenige Sinn Fertners aangehouden. Te Berlijn is het weer het oude liedje: staking. De tram loopt niet, telefonische verbinding krijgen is op sommige uren ab soluut onmogelyk, etc. De regeering ge looft dat de stakingï4beweging in Berlijn 91 I 1869 14043 165301M 96 1411616614 'oio gQ 96 1( 14203 48 85 6 OctobtttHQ 700 X» 504' 7«4 S529 w H2« 75563 in» I 90.- (u— _u ’’Miaausnrasit 86 72 66 9317UD 7211 9755 13024 14860 I 90 9849 13176 72 i ^.^JS42 14923 U «ura IK$3 6515402 65 77 35 81 4911. 82 13250 52 31 M 11106 69 50 79 *7 84 15504 90 3 77 20W 15639 322001 44 41 15720 S3 «I - 1585018288 XI 13503 15014 1830520*1 20 27 II 23 82 11 33 M 711 ^l84§20tSl 77 11 16016 78 C I 22 72 M KI 25 75 992031 I 85 16150185» ff I 88 56 87 I 95 93 93 0 I 13878 1624518638 I 82 50 781» 1808 13911 -?618^ I 28 So 33 o/ 56 57 98 de school veribond. Toen, met zyn rug nog tegen de deur, vertelaarde Roy Mc Cullock bedaard zyn school-philosophic. „Ziet gjj”, sprak hij vertrouvyelyk tot de vereenigde scholieren, „daar zyt gij, hier ben ik en ginds is het meisje! Daar is het meisje om u les te geven. En zij kan het even goed als haar vader. Zij is daar om u te leeren, en ik ben er om toe te zien, dat je geleend wordt. Hebt gij het be grepen?” Hij wendde zich naar de bank van de jongelui, de eemgszins trotsche heeren van de Broederschap van Lowran. Weinigen van hen keken naar hem. De meesten za gen met volle aandacht op hun schriften. Eenigen zaten vlytig te rekenen. „Het is vooral tegen u, dat ik spreek!” ging hy voort. „Jongens, luistert naar my; als er maar drie onder u zijn, die denken, dat ik niet ieder oogenblik hun den rug kan breken, laat ze opstaan en laat het gedaan zijn, voordat het meisje terugkomt, want als er daarna nog een enkel woord of een boos gezicht is wel, gy kent mjj. Iemand kon dan wel eens bezeerd wor den!" Niemand bewoog zich. De aandacht op het werk was algemeen. Zoo iets was nog nooit gezien in den tijd van Donald Gra cie. Nog luier strekte Sterke Mac zich uit in zijn ruwe eigengeweven kleeren en dq. blauwe ruw wollen kousen, vastgemaakt met riemen van bruin leder bü de knie. Zyn broeder Jacob keek naar hem en knip oogde. „Let op je boeken”, riep Mc Cullock tegen zyn broeder met een dreigend ge baar. En de geheele bank met meisjes keek 9712 21 24 9852 '200 9923 12000 152ïfc 21 75 2817721 V 79 41 382001 87 56 42 ül 947 66 47 ll! 56 80 17807 ül 81 84 60 «4 91 621 tó 97 isois»;

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1