GOED UITGEVOERD DNIIKWE8K Koopmans’ Gerstegrutjes LEERT DE MODERNE TALEN door ZELFONDERRICHT. Witte Bioscooj Openbare Verkooping Nt). Haemoferrin loMiUinsl „JlHilOfi” De N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Abonneert U op dit Blad i i Feu Scott’s Emulsion Levertraan Emulsie. ZATERDAGS 7 uur ZONDAGS 4 uur, !-—■ S^W 1^, ANTON COOPS I 1 s STEE iTie BODEGRAVEN-GOUDA. BRiN^rrz^“iiQ0,DA. WE LEEItUISUS iir EKGEISCHE Uil (12) Pul I «5 ME EEEMSUS dir FHNSCHE TUE 14)0 Par) 14.20 ROOIE LEEItlM dir OUITSCHE ÏM1 1320 Pa|.) 14.20 J?" LIJNZAADKOEKEN L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken. SOYABOONENKOEKEN merk W.L. Miubillioopjis!! ïrouwen!! timnniiTWb»ubili,D.b.iliScbl!kiili ROTTERDAM. Telefoon 12800. N.V. „DE TIJDGEEST", Trekking van 975 nummers ten avtNtan h) van Notaris Q G. MULIE. g Donderdag 7 October 1920 Bakkerij eoWinkel lnventaris, AANVANG der Avondieorstelliii weder om 8 UUR. 6? Dr. H. NANNING’S BLAASZIEKTEN. ADVERTENTIëN. I 34 merk „STER" en W.L. ▼an levert vlug en tot billijken prijs MARKT 31 Tel. Int. 82 GOUDA 3694 30 d voor 2138 4 60 liu 5093 140 A Naam: v.m. v.m. V.rkrijghav bij Apotk.k.ra. Drogistsa EsrfaurUiuurfsiars*. k VOOR HET DROOIST - WIJDSTRAAT 29. 4.25. ƒ4.25. /''GZDW HANDELSMERK.. 125 85 230 51 95 337 1536 11605 11714 61 71 b 11888 1191” Naar het Schots Geauthori I. P. WESS (Nat 1109 1283 87 1312 32 75 76 87 92 99 115 26 9400 9524 85 92 965. KedMti«: Tel. zijn SMAKELIJK, VOEDZAAM en GOEDKOOP. GEBRUIKSAANWIJZING OP ELK PAK. 653/ 6oW T' 56 7. 03 8875 67^1 28 DINSDAG en DONDERDAG BODEGRAVEN. WOENSDAG 10 uur v.m. en DONDERDAG 12 uur v.m. van GOUDA. 4823 20 Ligplaats GOUWE. Aanbevelend, J. VAN AALST Jr. Bovenstaande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruikers van Ind. Geneesmiddelen. Men eische op elke bus de naam: THE SINGER IMPORT COMP., 6R0NIN6EH, Poettoua 103. Verkrijgbaar te Gouda bü ANTON COOPS. 4456 35 15 2253 61- Woonplaat*: nngen, concerten, vermakelijkheden, su. om deze in onie agenda te vermelden. Verkrijgbaar te Gouda bü ANTON COOPS, Wtfd- straat en te Schoonhoven bjj A. N. VAN ZESSEN. Rapport ove Toonadoring De financiën schenen. by de Bellij öouusche CT. BESTELBILJET. De oiulergeteckende wenscht van GEBR. GRAAUW’s Uitg.-Mjj. en Boekhandel te Amsterdam, Singel 80, te ontvangen: Groote Ix^rcursus der Engeteche Taal door F. C. G1JSSEN, 4.25. Groote Leercursus der Franache Taal Groote Leercursus der Duitsche Taal De 8 deelen te samen voor, 12.50. en te betalen in maandelüksche termijnen van 2.50 of A contant. Doorhalen wat niet verlangd wordt. Heden overleed na een zeer langdurig, doch verbazend ge duldig lijden, mijn beste man en onze goede zorgzame Vader JACOB VIS, ia den ouderdom van ruim 69 jaren. C. VIS—v. d. Starre. D. VIS. ADR. VIS—dk Ba«. Reeuwijk, 6 Oct. 1920. De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 9 October, des middags 12 uur. 4824 25 0» eenvoudigst, methode wordt gevolgd In dp wprkpn ven F. C. QIJSEN: De drie deelen te samen voor f 12.50. Betaalbaar In 5 maandelljksche termijnen van f 2.50 of S contant Uitgave van GEBR’s GRAAUW’S Uitgevers Mij. en Boekhandel, te Amsterdam, Singel 80. Deze leercursussen bevatten: le Afdeeling: DÉ UITSPRAAK. 2e Afdeeling: DE WERKWOORDEN. (In deze afdee ling vindt men alle soorten werkwoor den met uigebreide bewerking en de noo- dige voorbeelden). 3e Afdeeling: DE VOORTZETTING DER SPRAAK- 8Z 2739 45 4944 81 59 283o 5002 2903 48 9 86 3001 5121 18 42 82 5213 84 5311 3111 49 17 57 24 83 45 95 85 5459 3206 81 22 84 85 5649 3308 57 NiHT HEER, reiziger, vraagt direct nette Slaapkamer met alleen ontbijt, zonder bewassdhiing. Brieven met opgave van prijs onder no. 4826. bureau Goudsche Courant. Markt 31. Gouda. io 81 8b 69 82 90 77 3415 5754 7- 89 95 3520 - 75 5909 77 3/ 56 80 41 69 81 53 sold 1( 98 73 56 1401 3616 74 97 33 27 88 81 1576 83 98 81 98 601-7 733 58 66 610b 73 25 32 43 bü 93 «5 »W 51 83 56 76 91 1( 98 tb 34J8 8y u9 1203 90 b9 no49 55 64l5 85*4 bj 64 15 90 46 >3/ 47 73 8944 11312 8Ó 60 61 y/ 31333 94 55 11502 63 41 8848 98 1' 8911 1180314 37 6 9006 45 9104 11907 75 74 94 120?6 14427 9256 12147 14?~* - 6314k~ 12209 15206 41 15324 12329 Voedert uw Vee met Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. 2337 4.’ 52 72 79 91 92 97 2411 47C-. 15 17 83 66 "590 ‘a,'‘ 83 15811 14729 cl 14823 24 30 98 149o3 16üJ 19803 2538 150U0 42 c7 44 34 bl U 52 96 17019 73 54 15168 55 199H 67 91 09 1/ 90 95 86 23 2CUJ3 B2 12 27 W M 46 20.W 7U 50 44 15308 51 14 Hl 202s9 2/ «7 20321 89 1/210 43 -434 173,0 93 43 8208 63 33 7ö 50 2040? 9o 9 88 43 15538 78 19 |0O 1010621 72 02 17493 co 28 29 12936 81 17500 W 29 U) 13031 88 82 2052/ 82 1072b 13108 83 8ö t9 86 70 27 15616 17632 20005 90 95 54 25 96 13 8340 10841 13214 51 53 21 b7 96 10U16 ■21 1338b 43 «5 83 13426 J" 39 - 92 8703 11140 1356/ 8 4313624 46 J8 87 13724 92 48 96 13804 97 4623 37 19 70 88 41 97 93 58 9102 93 '7C4 62 99 95 97 9200 HF- 6902 931" 52 2590 4804 39 78 2645 87 54 407 8z 88 78 13 2739 98 82 72 528 48 58 65 68 95 613 30 39 82 92 746 64 85 87 807 35 54 25 9Ö 214 57 17757 3J 21 11 178OÖ 711 46 15713 17901 20714 60 26 29 171 64 38 oÖ 7Z 41 7320834 bO 94 47 15803 18010 bl 1 6 25 93 26 23 20941 30 76 57 bl 18188 71 58 97 7c 18247 73 53 A 74 «I 1 79 18354 15926 80 47 18434 95 60 Soliede Salon- en Huiskamermeu- belen als Tafels. Stoelen. Linnenkas ten, Spiegels, Schilderijen, Theeta fels. Eikenhouten Buffetten. Boeken kasten’. Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen. Leerameublementen. Kapokmatrassen. Wollen- en Satün- dekens, Stroomatrassen. enz. enz. 5396 SPOTKOOPJESIÜ 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. 6) „Houdt uwe t kaar’’, riep de v zijn, dat ik ze t hander dan. g(j Automatisch geheel compleet aan, die ingen door Sandy 1 Vóórdat Sterke innam, nam hij die weer geplaai den lessenaar. „Nu, jansgens, riep hij, kei een kleine fout, drie voor een dn mjj”, voegde hij geen woord var klaar, dat die g Bij^bericW zich een onheil te midden waarv boorde: „Wij wi dejor een meisje „Wel”, zei S1 ’t Was niets land's vredeabf ven aan den 1 toestand. Tot n over de werk.int sovjet-regime konden bil de men van de v bevolking in he ,er te loonden ec afgezant der E men. waarin gec gersnood en cht over Rusland zi log met Pollen aou de sovjet-r< zün, om den w indien een pogi veldtocht voort zakelükenwiis e De sovjet-reg zelve ook begre vredesprel iminai stilstand met I gaan. Nadere bi in ’t bii®onder een buitengewi sluiten. Volgens de D deliike toekiom Polen een nieuw groot is als Poli gint bü Drisa zuidwaarts nat zich bij het ou sel aansluit. Zii Starny en Rofn Ken nieuwe aan Polen toega vens. waarbij L afigesneden. De sovjet mo gezeten hebben, de doen. Uitjgez ipositie tracht d rige omstandig met aandrang nadering tot Eu beid die zich toe verkrijgen. Onxk gezegd wondt di trekkingen niet ken alvorens w (ven zün voor krijgsgevangene nieuwe toenader jetsaflgezant hJe« George gezonde heden de behoef stoffen en afg Krassin dringt ting Aian een ht uitkamen, dat f motieven en ani Eflgeland zoude alsook belangrü nes. werktuigen len. electrische i medische produi bieden nu geen doch stellen voc ven; het goud i neerd als waarb kunnen worden, weiden afgeleve De Engedsche nige regieling ni 1614 37; 33 57 t 72 7. 76 3827 1732 b5 8/ 3928 1836 35 71 37 1990 4O2E 6i 2010 36 94 bl 97 9/ 4116 9S 2221 25 63^9 33 77 36 84 38 42-- 41 55 64^1 46 4324 l< 47 55 71 67 96 98 97 4425 2201 66 15 72 22 78 2316 85 33 45(W Prij» van f 100000 8836 1 1000 3519 f 400 820 863 3398 5915 6446 6930 11822 19049 f 200 1105 8564 19312 20809 f 100 2700 3544 8002 10133 i 11579 13400 15941 17139 18742 20367 Prijzen van f 90.(eigen geld) “2 90 5868 858911 2399 4063 5984 21 277 2419 4108 60C6 8606 II 437 29 4312 6242 93 30 21 500 2506 44 25 52 96 694 2656 4465 723 2725 4626 6671 910 36 86 57 2810 4719 1018 24 57 88 2962 4829 1100 3033 54 1286 35 4903 1333 43 5085 95 7350 7483 10006 7505 28 ,4 ö9 10 uur uur ten overstaan van Notaris R. W. H. PITLO te Gouda, op MAANDAG 11 OCTOBER 1920, des avonds te 7 uur, in het hotel „De Zalm” aldaar, van de volgende te Gouda gelegen onroeren de goederen 1. Een WINKELHUIS met BAK KERIJ, Turfmarkt no. 32, met uit gang in de Vrouwesteeg. Van ouds een goed beklante zaak. Vrjj van huur. 2. Een BOVEN- en BENEDEN HUIS, Keizerstraat no. 72 en 74. Ver huurd tegen 10.50 per week. 3. Een WOONHUIS, in tweeën be woond, Gouwe no. 167. Verhuurd te gen 6.50 per week. 4. Een WOONHUIS, Jaagpad no. 10. Verhuurd tegen ƒ8.50 p. w. 5. Een WOONHUIS, Komünsteeg no. 40. Vrij van huur. 6. Een PAKHUIS, Komünsteeg no. 6. Verhuurd tegen 1.75 p. w, tot einde December 1920. Tevens wordt verkocht een Aanvaarding en betaling 15 No vember 1920. 46 Bezichtiging volgens gebruik. 13938 16041 II 44 - 62 73 84 86 14005 20 33 44 57 l( 59 92 14183 „.1888 91 >5. 11915 95 .j 54 14208 7029 97C9 58 7/ 1( tó 2ü 12053 9511 77 25 77 14311 3105 30 27 43 16602 87 14424 U 93 42 122321454/ 79 54 Op veelvuldig verzoek 119813 120026 120260 1 89 9767 I24Ï4 Ï57ÏÖ 18137 20320 54 78 97 64 15805 89 69 5341 7867 9916 12576 98 18223 20405 5436 7975 10367 84 15989 41 20521 7.33 10413 12707 16431 55 38 62 10595 49 42 77 20630 5663 8275 10617 97 16616 18328 2098» 3677 5702 8395 1070/ 12896 57 79 -J 17 8407 67 13302 78 18416 64 81 11222 75 16815' 54 5838 8507 11310 13417 91 46 Later aflosbaar. 1522 6749 8985 11397 81 58 96 11424 92 9014 30 6808 26 33 90 13446 1695318M 9517120 80 13561 94 82 „242 63 41 68 17214I89Z1 6463 8848 98 13827 32 71 69 8911 1180314037 67 190K 6519 37 6 79 17305 1 70 9006 45 14128 47 19351 3370 9104 11907 14210 80 91 6800 75 74 27 17501 19457 4719 7 94 12076 14427 5319646 67 7265 9256 12147 14809 77 19739 - 7384 9379 63 14956 17708 f- 7424 9423 1220915206 26; 7577 97 41 15324 1785G 7610 9662 12329 5317919 42 55 5164 7738 87 87 15556 56 1430 3122 5228 61 9767 12414 15710 18137 42 3250 54 78 97 64 - 70 3305 5341 7867 9916 12576 76 25 5436 7975 - 1559 70 47 8138 1683 3525 5513 19.5 63 - 2113 3677 42 3823 43 61 59 3984 (STAALHAEMATOGEEN). Een aangenaam smakend bjj uitstek bloedvormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede, bleekzucht, en alle daaruit voortkomende zwakte- toestanden. Uitnemend middel tegen pjjnlyke menstruatie. Prijs per */i flesch f 2.25. per flesch, voldoende ongeveer 20 dagen f 1.40. Pharmaceutische Chemische Fabriek DEN HAAG. Indische Geneesmiddelen. GALSTEENEN-, NIER- TEMOE LAWAK. afdoend middel te- gen galsteenen p. bus 1.75 ala ik Uw middel niet gebruikt had, wan een operatie onvermüdelijk geweest DAON REMOEDJOENG, tegen nier- aandoeningen (nierateen-gruis) per bus ƒ2.25. sinds het gebruik van Uw Re- moedjoeng gevoel ik mÜ een heel an der mensch. DAON MENIRAN, blaasziekten, (steenen) pijnlijke, druppelsgewijze urineloozing. Per bus ƒ2.25. De urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger, terwül het niet meer zoo troebel ia. aouwda. 7 October R nur. Nieuw Schouwburg. -I’e Boemelharon”. Telefoon 6460 Noord. LEER, met de noodige regels op gemak- kelüke wyz« aangegeven, met een groot aantal voorbeelden. 4e Afdeeling: EEN DERTIGTAL OEFENINGEN, be trekking hebbende op de in Afdeeling 3 voorkomende regels der spraakleer. 5e Afdeeling: DE NEDERLANlDSCHE VERTALING der oefeningen in de 4e Afdeeling. Verder komt er nog in voor een Woordenlijst Engelsch-, Fransch- of Duitsch Nederiandsch met de uitspraak achter ieder woord en een Woordenlüst Neder landse!)Engelsch, Fransch of Duitsch. Kfj? Uit dezen ryken inhoud kan een ieder opmaken, welke groote waarde deze boeken zullen hebben voor allen die de Engelsche, Fransche en Duitsche taal wil len en moeten leeren. De uitspraak ia achter ieder woord aangegeven (behalve in het Duitsche leerboek waar de uitspraak voldoende in de eerste afdeeling uiteen gezet is) en daardoor is het voor een ieder mogelük de taal te leeren, zoowel voor hen die nooit iets aan de studie dezer talen deden, als voor hen, die de eerste be ginselen reeds machtig »ün. Men kan dus zonder Meester zelf voortstudeeren, waarvoor deze boeken uitstekende diensten zullen bewijzen. De verlangde deelen worden direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet toe gezonden, terwyl de betaling plaats vindt in maandelyksche termijnen of contant. KOKO, een zuivere, heldere en niebvette vloetetof. bevordert den haargroei, versterkt klieren en ha»r« wortels, voorkomt het splijten en uitvallen. Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruiktmen sprenkelt eenvou» dig KOKO op het naar, dan wrijft men het zacht in rjederwaartschê richting en borstelt flink. Verwaarloos nooit Uw Haar! Wit stellen geen dwaze of ónmogelijke eischen aan KOKO, maar wij zeggen en houden vol. dat geen ander preparaat KOKO als een zuiycr geneesmiddel voor het Haar kan evenaren. WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke flesch: KOKO wordt nooit los zónder verze» gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht P r ij f 1.05 kleina, 2.20 mlddsn, 3.90 groots flesch KOKO Shampoo Poeders f 0.15 per pakje. 91 12402 34 J 77^0 10264 5754 i 1 22 5807 7812 o4 35 34 10315 75 7910 23 126Ï2 98 171ÖÏ - 49 59 4915203 2 64 59 12 21 95 74 'M 4ti 10401 79 7 21 HH 28 12781 1143 45 91 44 59 95 56 10508 12832 154. - 63 33 88 43 1! 72 ,^J41 18562 65 85 95 18605 16103 8 7 54 21 75 22 W 30 18708 47 18841 57 77 16210 ffi 18 im 47 a 74 J v7 16j^9 88 4919011 7C9 58 11 16467 31 2ü 12053 95 16504 9/ 25 77 14311 1019138 7102 3» 12105 30 58 19j34 7206 t.2 27 43 16603 19444 34 9801 87 14424 19 19568 35 11 93 42 32 55 47 9904 12232 1454/ t» tX) 55 1B 79 54 88 M 45 86 86 16731 I9o2ü 67 12322 14657 02 o 31 77 80 16 32 83 16818 82 5649 14 u9 61 14729 cü 197(0 57 70 49- 83 14823 90 23 48 42 72 7614 02 91 24 93 42 74 43 75 55 10117 12402 30 95 49 967 54 81 57 34 98149o3 |69d 1032 i2 80 97 - 42 01 96 17019 15168 55 91 09 95 86

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3