Geen Revolutie Chr. KEET Dekens no- eb laasiermr ^.TERFPRINS. Gouda—Rotterdam. Mooldicnsl „J PrathMt, geblieiÉ WOLLEN HENS (2 pmw| GOmSCHËMEEÏtlCHTi T. DEKKER, Groene weg 73a. Behangerij - Stoffeerderij. Bedden en Matrassenmakerij. Complete Meubileering. - Verhuizingen. T. ANDERS, Siroopwafelen. Gestikte dekens vanaf f 11,90 Molton dekens vanaf f 1,65 2-Persoons Kapokbedstellen Meid-Huishoudster J Rookt ERFPRINS, prima 7 ct. Sigaar. ADMIRAAL, fijnste 8 ct. Sigaar - K. BERLIJN, Sigarenfabrikant, Motorbootdienst W. M. ELSHOUT, BODEGRAVEN-GOUDA. Vraagt ZAAL's Heerlijke MARKT 3-4 GOUDA. Wollen, Gestikte en Molton vanaf de goedkoopste tot de fijnste soorten voorradig. Reclameprijs t 9,85 KAPOKMATRASSEN zeer goedkoop. Prima rood-zwarte karpetten 3 bij 4 vanaf f 14,90 Engelsche vloerzeilen vanaf f 2,38 UNDER COURANT fm« «ling he<i»-ii, als «ij niet overdreven wordt, heeft te vervangin door waardigheid en fttfvc chic. Alleen de enkele rozige, statige vrouwen, die instinctief een koninklijke houding heb ben, zullen de lange rokken en de «leep ver welkomen, daar deze by haar persoonlijk heid past en haar veel beter tot haat recht doet komen, dan de korte rokken, die haat het statige, rijzige ontnemen en haar eigen lijk kinderiyk-onbeholpen stuan, zulk een vrouw mooi, rijzig, koninkiyk, die een sleep draagt, is een prachtig gezicht. Ook «ie oudere dames, statig of niet statig moeten «leze lange sleepgewaden met vreugde be groeten, immers er is er nauwelijks één on der haar, die de korte rok werkelijk goed staat. Ik geloof niet in de overwinning van de lange rok, omdat hij niet voor onze ge haaste tijden geschikt is, en zou hy toch werkelijk als overwinnaar de Avena verla ten, wat niet waarschijnlijk is, daar jeugd en vlugheid sterke bondgenooten van do korte rok zijn, laten dan alleen werkelijk' statige en oude dames hem dragen; dan is het effect goed en mooi! Mantel». In mantels zyn twee vrij belangrijke vei- anderingen gebracht. Gij zult u wel herin neren, dat twee jaren geleden de winter mantels zeer groot** kragen en zakken luid den en «lat er verl®en jaai* meer een nei ging was, om alle kragen klein te maken en de zakken zelfs geheel te doen verdwy- nen. Nu is het weer het tegenovergestelde: de kragen en zakken zyn weer reurarhtig en de armsgaten zeer wijd. Als gij nu ver leden jaar myn raad hebt opgevolgd: uw mantel met de groote kraag en zakken niet te veranderen, daar het verschil klein was I met de nieuwe mode, kunt gy hem, als hij I nog mooi genoeg is, nu voor 't 3e jaar ,.in I de Mode" dragen. I MADDY BRAND. BINNENLAND. Nederland en België. Een Havas-Reuter bericht uit Brussel meldt een uitlating van Delacroix, dat «Ie Ne«lerlandsche-Belgische kwestie door het aanstaande kabinet zal worden onderzocht. Invaliditeitswet. Het aantal verplicht-verzeker«len krach tens de Invaliditeitswet was op 1 Sept. 1.872.649. Hooge Raad van' Arbeid. Tot lid van den Hoogen Raad van Arbeid is benoemd, de oud-minister van I,., N. en H. Dr. F. L. Posthuma te ^s-Hage, zluks ter vervanging van den heer K. C. Honing Mzn. te Overveen, wien op verzoek eervol ontslag verleend is. Papieruitvoer. Tfit nadere aankondiging is niet 12 Oct. wctlërëm dispensatie verleend van hty verbod van uitvoer van papier in irile soorten. Hieronder vult nuet oiul papier en jVipierafval, zoodat de uit voer hiervan nog steeds verbodfin blijft. Salarissen van provinciale ambtenaren. De regeering heeft de Invoering «Ier nieu we loonregeling voor de ambtenaren «Ier provincie Noord-Holland, door de Staten vastgesteld, uitgesteld. Ontsmetting landverhuizers. Op vragen van den heer «Ie Groot betref fende ontsmetting van landverhuizers, heeft de Minister van Arbeid geantwoord, dat zy- narzyds maatregelen worden getroffen om ook aan de Oostgrens ontluizingsinrichtin- gen tot stand te brengen. In verband met de verwachtiag van sterke toeneming van landverhuizing wor«len maatregelen voorbereid om den stroom te beperken en zoo noodig te sluiten. Een daar toe strekkend wetsontwerp zal de Twee«le Kamer binnenkort bereiken. Volksuniversiteiten. De Ned. Bond van Volksuniversiteiten zal Zaterdag 6 Nov. a.s. zyn algemeene jaar- lyksche vergadering te 's-Gravenhage hou den. De toelating van Kolthek als raadslid. Niinr het Corrfiöp()n<lenti£bureau ver- «ictimt, zijn thans bij don Raad van iStnfp ingekomen de stukken betreffende hei taroep van den Ruad van Amster dam tegen bet besluit van Gedeputeer de Staten van Noord-Holland, waarbij de toelating is bevolen van den heer H. Kollhek als lid van «len G«>inee*iteraa«l. Koninkiyk bezoek aait Frfftdand. tiisterenoehtciui bobben de Koningin en prins Hendrik te Leeuwarden de Miduelbare Technische School en liet Koelpakliuis van den Friesohe Zuivel- export bezocht. Na het luoenmaal toefdcfri de hooge bezoekers geruimen tijd in de raadzaal van het stadhuis, waar de genioente- laad bijeen was. Do burgemeester sprak de Koningin toe, waarop zij in 't kort antwoordde. Nadat Ij. M. met veraeJilieudo aan wezigen zich had onderhoinien koerde zij naar de woning van den coirams- j garis der Koningin terug en vertrok daarna met den middagsneltrein naar hel Loo. Unie-Liberale Kam«*rclub. Do Liberale Unie-Karaerclub heelt benoemd tot haar voorzitter mr. 1'. Rink en tot haar seeretoris jhr. R, R. L. de Muralt Tijdens de afwezigheid van don heer De plural! is het secretariaat waargenomen door dr. C. !>©ly. Verbetering van het Gemeenteorediet. Te Haarlem is een vergadering van vertegenwoordiger» van gemeenten in Noord-Holland gehouden, ter beraming >an planiMti ter verbetering, van het ge- iiteentecredi«H. Lew commissie werd benoemd, die met afgevaardigden, te kiezen in ande re provincie», zullen beraadslhgen, over le maatregelen, die kunnen leiden ter b« reiking van het «loei. Internationale van Handels- en Kantoor bedienden, In liet Ihternaiionuul 'ongres van H«n<|els- («n Kantoorbedienden, «Ie/er dagen te Amsterdam gebonden, is Am sier «bun nis plaats aangewezen, waar oei algemeen secretariaat zal zijn "e- .v,KffKd. Kwartguldenvereeniging voor heide- ontginning. 'IV 8 (IraviTiluigp wen! VTi-ij.liy< de iltdejneene v.fRmM,* Mn hnv,i„Ke "eenele v«r«.iiiKl,w gelmmlwi. Hel mui- KTMliif, meldt vele gumslifre [mwulljilen eer enlKiniiiiiKeii, De IkisscIiwi stan[i r"eV' en ami,'Ie Vieslset.re- wnssen zullen dit l„wrediKe,n «Ie besoiiHning opleveiren. Een arbitrale commissie terug. De heer mr. .1. IJmbui* en de heer mr. Heyligers, laatstgenoemde referendaris aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, die eemp-en tijd pel eden nnur de zittinp der arbitrale commissie voor de beslechting van de mijnaanspraken in Marokko, waarin mr Limburg arbiter en mr. Heyligers hem toe. gevoegd was, zijn gisteren te den Haag te- ruggekeenl. UIT DE PERS. De slaking bij Post en Telegraaf. De N. R o 11. C t. oordeelt, dat de staking I geen resultaat zal hebben, omdat er ge- I lukkig nog eene groep ambtenaren is, die I den revolutionnairen toeleg van «leze sta- I king doorziet, en er niet aun mee doet. Daarenboven zullen zich, gelijk in Kn- I geland by de spoorwegstaking van verle- I «len jaar, uit «le burgery op het eerste beroep een uantal krachten op doen, vol komen bereid, om den publieken dienst te helpen han«lhaven. Brieven stempelen, I sorteeren en bestellen is zóó moeilyk niet, of men kan dat in een «lag nog wel leeren. Niet alle diensten, die postery en telegrafie verrichten, zullen onmiddellijk met vrye krachten kunnen worden over genomen, «kich wel véél daarvan. Indien proefondervindelijk aan den dag treedt, «lat zeer veel van hetgeen de lagere be ambten verrichten allesbehalve heksen toeren zyn, doch almee tot het eenvou- I «ligste werk behoort, «lat in de muut- s« happy wordt gedaan, zal dit aan «Ie „eischen" der stakers niet bevorder!yk zyn. Ons dunkt uit taktische overwegin gen alleen ree«ls hadden de vakv«?«eeni- gingsbestuurders, en had een man ais «le Kamerlid-politicus-ambtenaar Ter Laan er een goed werk aan gedaan, dit eens in het licht te stellen. Afgezien van al «leze overwegingen kan bovendien «le staking niet worden gewonnen, om«lat overwinning gelyk zou staan aan ab- «licatie van «le regeering. Zij kan niet amlers, dan met alle haar ten dienste staande middelen tegen «ie staking in gaan. Voor «le wensehen «lei- postmannen moet zy onvermydelijk «loof blijven, zoolang er gestaakt wordt, om dat de publieke orde principieel onderste boven gekeerd worden zou, wanneer «le regeering zich door georganiseerd»* plichtsevrzaking van ambtenaren het dwingen, en zich haar ge«lragslyn liet I voorschrijven. De zege «Ier stakers kan slechts over het lyk der regeering wor- I den bevochten. Niet slechts van deze regeering, doch van e 1 k o regeering, omdat zy principieel den wil van le I ambtenaren boven dien van «le consti- tutioneele machten «les lands zou verhef fen. Der regeering eerste „eisch" zoo zy I zoo brutaal mag zyn, ook eens te „eischen!" moet volgens de N. R, Ct. zijn. onv air- I waardelijke hervatting van den arbeid, en I zoo lang dit niet geschied is, zal «le regee ring met de beschikbare en beschikbaar ko mende krachten zoo goed mogeiyk in den I «lienst hebben te voorzien. De M a a s b o «1 e veroordeelt «Ie houding «le stakers zoowel als van hen «lie lydelyk verzet plegen en zegt, dat overheidsperso neel, hetwelk meent door plichtsverzuim te kunnen afpersen wat 't naar zyn zin niet of niet gauw genoeg kan bereiken geen gehoor vindt by een overheid, welke ten plicht heeft het gezag te handhaven, die zelfrespect be zit en zich bewust is van haar verantwoor delijkheid. En koste wat kost, onze Christelijke regeering zal haar gezag weten te verde- «ligen, allen revolutionnairen of socialis- tischen dreigementen ten spyt. Nog nim mer is zy voor dergelijke dreigementen e«!n voet breed van haar weg geweken; zy zal «lat ook nu niet doen. Wil het post-, telegraaf- en telefoon personeel iets bereiken, «lan beginne het met zyn plicht te doen, nauwgezet, iflet yver enmet gezond verstand en dan voere het een actie om lotsverbetering, welke niet indruischt tegen «le positie, welke het bekleedtin tegenstelling met het particuliere laat het overheids bedrijf geen wyze om tot overeenstem ming te geraken loe, welke afbreuk kan doen aan dat bedryf. Een hernieuwd onderzoek naar de salaris- regeling van P.-, T.- en T -personeel ïykt der M a u s b. nochtans alleszins gewettigd. RECHTZAKEN. Het auto-ongeluk bij Kampen. De lionthundelnar I». do Vries te Zwol Ier kerspel werd wegens het uuto- «>i,geluk hij Kampen, waarbij mevr. van ia 11 Bier ons de Haan levensge vaarlijk wenl gewond. «Inor de recht bank le Zwolle veroordeeld tol 3 maan den voorwaardelijke hechtenis, vowr- w .1.11 «lelijk tiK't een proeftijd van, 2 j. GEMENGDE BERICHTEN. Hollandse!) schip vrijgelaten. Dn I lollnndscho stoomboot Hengelo, «lie mol vlooseheoriHervoi) en vliegtui gen voor Rolen en llollenuu was unn- kHioiiden. heeft nanr een V.D.-telegram uit Kiel bericht, den terugkeer naar botterdam aanvaard. Ernstig auto-ongeval. Te I deinen is een auto in liet water gereden, door het le scherp nemen van «•en bocht. De chauffeur en een inzil- lende jongeman werden gere«l, doch de 21-jarige mej. I'.. is bij liet on geval verdronken. Volgeling van Leidn. fe Neede (Leid.) heeft «hui bewon deraar van Len in zijn dochter bij den Burgerlijken Stand doen inschrijven on der den naam van Lonainia. De gasprijs te Amsterdam. In «Ie gisteren gehouden raadszitting in Amsterdam is «le prijs van het gas met één cent verhoogd en dus gebracht op 21 ct. per kuh. M. Een gasleiding gesprongen. Door het springen van een gasleiding in het ketelhuis van de Staatsmijn Emma te Hoensbroek zyn «Ie arbeiders Kluts uit Heerlerheide en Stevens uit Sittard ernstig gekwetst. Om hun leven te redden moesten zy door de vlammen heen redding zoeken. Kluts viel hierby in een hoop gloeiende sin tels, waardoor hij zyn aangezicht zóó ern stig brandde, «lat hy waarschijnlijk blind zal zyn. Stevens hielp hem kermende van pijn naar buiten. Ook fi. heeft lievige brandwon den bekomen. Oplichter gearresteerd. Een inspecteur «Ier Rotterdamsche recher che heeft met behulj» «Ier Antwerpsche po litie aangehouden te Antwerpen den auto- mobielhandolaar Valkenburg v. «I. Kreke, be klaagd van. oplichting van 165.000 gulden ten nadeele van een Duitscher, voor wien hy in 1918 levensmiddelen over de grens zou smokkelen, Vsikenburg was üit het hoofdbureau van politie aan het Haagsche Veer ontvlucht. Hy blijft in Belgfië in bewaring, totdat omtrent zyn uitlevering zal zyn beslist. Staking op een bluusefabriek. In de blousefabriek van Gebr. Stork te Haarlem is een staking uitgebroken, die 80 meisjes omvat. De reden is natuurlijk een loonkwestie. Ik' „drooglegging" en de vervalschingen. Dr. I'. V. va|n Hamel Rook meent m hel Maandblad tegen de ervalsehingen zijn meening te moeten geven tor voor koming van „overhaaste en voor land en volk noodlottige beslissingen. „Indien wij spreken van „noodlotti ge beslissingen, wensehen wij ons uitwlnitond te beperken lol ons terrein, en derhalve «le drooglegging slechts te beschouwen in verband met de vorval- Kchingen van alcoholische dranken, daarbij overwegende, «lat «Ie voorstan ders der drooglegging ons uitsluitend praetisch terrein Hteoils zooveel mogo- lijk vermeden hebben, en zich in «Ie «erste plaats Imgrepen op de, door ieder weldenkend inenscli erkende, el- hnde door hel drank-niisbruik v«'roor- zaakt, zondor evenwel te kunnen he- wijzen «lat het matig en verstandig ge- hriiikeveneens voor liet welzijn der mensehheid in liet algenmen, schideltj- ke gevolgen na zich zoude eesten. Wij hebben allen nog kersverseh m ons geheugen den ellemligen oorlogs tijd. toen het gebruik van zoovele voor name voedings- en genot-artikelen ver boden ol giei'antso(>neerd was, en wij weten óók, dat voor geld en goede wtmrden (maar vooral voor het eer ste!) eveneens zoowat alles zij het ook elandeslietn te krijgen was, en... verkregen werd. En welk een zee van Ersatz' -geknoei en vefvnlsehingen moesten wij daarbij doorzweflnmen! Nu de consequentie! Naar al let verboden vruchtdn. vooral als zij eeuwen bestaan hebben en... goed siuuken wordt gretig ge- gegrepen. on daar zij juist door het verlmd z«»cr duur zijn, worden zij vol gens onze lange ervaring, tevens be laas! op de meest onbeschaamde wijze vcrvnlscht. Het bewijs wordt in deze •lagen geleverd door „Droog-Amerika" en Droog-Belgitt" waar allerlei s«'han- delijke mengsels o.a. «le zoo giftige uictltylaloo>hol (lioiitgcest) gebezigd wor den, nu de publieke fabricage verbo- ilen is. om in «1«« dringende vraag der elandemieno cliftnteele te voorzien. Wij vinden te dier zake ook zeer interessante bewijzen in ..Medical Re cord", waaruit blijkt, dat de politie Imeft bevondefci, «lat sedert het drank- vei bod is ingevoerd, de smokkelhan del in verboden geneesmiddelen in West- Ganada is verdu4>beld, en op zulke mid delen beslag is gelegd voor een waar de van 300.000 dollars. Hoewel al de in beslag geaoinen vergiften vernietigd zijn, is bet verbruik toch sterk geste gen zoodat de Gezondheidscommissie nu t veel meer gevallen van verslaafd heid in aanraking komt dan vroeger. Het aantal aan vergiften als morphine, opium, heroïne, oonïne en strychnine vei laafde personen, bedroeg vóór do drooglegging (in 1017) 21 en in 1020 l-"»t! niumontnrcn zijn hierbij waar lijk overbodig. Waar nu in alle niet droge, beschaaf de landen een behoorlijk toezioht op alcoholhoudende dralnken iK'Staat, ver- alt dit natuurlijk geheel waar de ver koop in het geheim geschiedt, en heelt de vervilseher weinig te vreezen en rij s|M'l, daar zijn cliënt tevens zijn medeplichtige wordt." Dr. Van Hamel Roos is overtuigd, bit iin liet hijzonder in een land als het onze, '\va.ar sedert eeuwen alcoholhou dende dranken gebruikt weiden, droog legging als «H'n gevaar voor de volks gezondheid beschouwd uioet worden. LAND- EN TUINBOUW. Minerale stoffen in de Voeding. Sedert de kunstmeststoffen algemeen toepassing hebben gevonden, is de voeding van ons vee enorm verbeterd. Inzonderheid in «Je zandstreken was dit te constateeren. Weiden en akker leverden meer en beter voeder, en hierdoor kwam de veestapel, in kwantiteit en kwaliteit, tot hooger peil. Voorheen en nu behoeft men in vele streken heusch nog geen 20 jaar of langer terug te gaan kwam het niet zelden voor, «lat men in 't voorjaar sommige bees- ten, die „aan 't schot" waren geraakt, op «le been moest helpen; zoozeer waren zy' verzwakt en in verval geraakt. De betere voeding voorzag ook in de behoefte der die ren aan minerale stoffen, als kalk en phos- phorzuur. Kalkarme voedermiddelen zyn: granen, stroo, wortelgewassen. Hiernaast dienen dus ook talryke voedermiddelen te worden gegeven. Gras en hooi van de goe de kwaliteit zyn hiervoor allereerst aange wezen, en in vele <leelen van ons land heeft men zich dan ook beijverd om in de behoef- te*daaraan te voorzien, door zorg te dragen voor goede afwatering (drooglegging) der gronden, die daarna met een phosphorzuur kali kalkbemesting worden bemest en in vele gevallen van woeste of verwaarloosde gronden in kostelyke weiden worden her schapen. Meer en meer is men de noodzake lijkheid gaan inzien, om in hpt bedryf pro ducten te verbouwen, waarin aan het vee naast eiwit- ook phosphorzuur en kalk wor den verstrekt. Waar men meende te moe ten veronderstellen, dat de beschikbare voe dermiddelen in de behoefte aan minerale voedingsstoffen niet voldoende konden wor den voorzien, diende men aan de dieren en- tre phosphorzuur en kalk toe in den vorm van beendermeel of geprecipiteerde phos- phorzure kalk. De goede resultaten zag men i hiervan zoowel by kalveren en veulens als by varkens, die o. m. er een sterk beender- gestel door verkregen. De Ryksveeconsulent de heer Jacq Tim mermans te Roermond deelt in het orgaan van den F. N. R. een en ander mee uit een referaat omtrent de minerale omzettingen in de melkkoe van den Nederlandschen vee- voedingsspecialist Otto de Vries. Dat refe raat is gemaakt uit een artikel van E. B. Torbes, Wooster, Ohio in de Journal of Dai ry Science. Er werden proeven genomen met 16 verschillende rantsoenen. Als krachtvoer deed dienst maismeel, aangevuld met eiwitryke voederstoffen als tarweze melen, katoenzaadmeel, lynmeel, gedroogde spoeling en glutin, naast ingekuild voer en hooi. Als minerale toevoegsels dienden: keukenzout, gestoomd beendermeel, gepre- cipieerde voederkalk, krijt (koolzure kalk) melkzure kalk en Calcium chloride. De proefkoeien kregen hooge rantsoenen. Bij deze proeven bleek, dat de koeien geduren de de periode van overvloedige melkpro ductie aan minerale stoffen verliezen: deze stoffen worden dan niet voldoende in het dierenlichaam opgenomen, en de beesten te ren dan feitelijk op hun beenderen. Veront rustend is dit echter niet. Verlies is be trekkelijk gering en kan in eene latere pe riode bij geschikt voedsel worden hersteld. De veehouder behoeft van die constante kleine melkverliezen bij rijke melkgift wei nig te bemerken. Toch meent Forbes, dat het veelvuldig optreden van onvruchtbaar heid in landen met hoog productie-vermo gen, met genoemd verlies in verband ge bracht moeten worden. Tomeer dewijl die onvruchtbaarheid meer b(i melkrassen is waargenomen. IOen dergelijke opvatting zegt de heer Timmermans hoort men hier nog weinig bij rundvee, maar in de gei- tcnteelt is deze kwestie belangrijk genoeg om onze volle aandacht te vragen Forbes geeft aan de veehouders' o. m. den volgenden raad: ..J'™'.1 !":t bedrijf in hoogen graad van ruchtbaarheid en behandel zoo noodig den giond dusdanig dat leguminoosen (vlinder bloemige gewassen) kunnen groeien, kweek ze dan ook en maak daarbij ruimschoots gebruik van kunstmeststoffen, die kalk en zooveei ais ren<ia- bel I. ijkt. Behandel het weiland met zorg (lege mg waterstand, bemesting). Ver meerder de minerale reserve van het vee door ze rukelpk met ruw voeder van legu- minosen te voederen of op weiden, die over- vloed leguminosen (o. a. klaver) bevatten. Sta hun ruimschoots beweging toe, zooveel hun lust. Spierbeweging vermeerdert het absorbtie vermogen van beencellen voor mi nerale zouten. Slechte beenvorming bij kal- veren ,s dikwijl, te wgten gedeeltelijk aan en aard van het voer en gedeeltelijk aan opsluiting. Voor jeguminosen-houdend ruwvoer ge durende de melkperiode en geef de koe ge legenheid te herstellen van de minerale overproductie, in de melk door ruime voe ding voort te zetten in het laatste deel der sta!" en en Ke'luren(,e flen ..droog- it I VVeteuachappeiyke Berichten. Is de tuberculose een kinderziekte? D« Aansterdamische hoogleeraar prof. dr. J. «Ie Bruin heeft in den Saptember-cursus over tuberculose vanwege de faculteit der geneeskunde aan de unm&iaiteit van Am sterdam, een voordracht gehouden, waarin hij, op grond van een uitgebreid onderzoe- kingsmateriaal, tot de uitspraak komt. dat tot dusver noch door de pethologisoh-ana- tomische onderzoekingen noch door die met de tuberculine-reactie het overtuigend be wijs is geleverd, dat de tuberculose, trots haar betrekkelijk veelvuldig voorkomen in de kinderjaren, met evenveel recht als b.v. mazelen en kinkhoest een kinderziekte kan worden genoemd. Hieruit mag intusschen niet worden ge- co neludieerd, dat de bestrijding der tuber culose niel reeds in de jeugd zal moeten beginnen. Integendeel, hoe vroeger en hoe krachtiger die bestrijding wordt toegepast, des te beter resultaten zal zii opleveren. Gelet op het ernstige verloop dat de tuber culose bij kinderen van zeer jeugdigen leef tijd vertoont, zullen alle krachten moeten worden ingespannen om hithans in de eer ste 2 h 3 levensjaren een besmetting dooi den tubercelbacil zooveel mogelijk te ver hinderen. Waar vierder is gebleken, dat te gen de puberteit ongeveer de kleinste helft der kinderen tuberculeus is besmet, waar door na het 3e levens jaar zelfs in het gun stigste geval allicht een inactieve tuber culose is verwekt, mogen moeite noch kos ten worden ontzien om hun weerstandsver mogen te vergrootten en zoodoende hun ziekwonden te verhdnderen. wannéér door een of andere oorzaak de misschien nog virulente tuberkelbacillen, welke hier of «laar in het lichaam im verkalkte of o«d an dere wijze gerezen haarden zijp opgeslo ten. uit hun interneering vrij komen. Nog grootere verplichting rust op oveiheid en gemeenschap, om door goede hygiënische maatregelen te zorgen, dat ook bij de oudere, nog niet door den tuberkelbacil be smette kinderen het weerstandsvermogen reeds bijtijds, dus nog vóór de besmetting, zoo groot mogelijk worde gemaakt. Voor komen is immers beter dan genezen! SCHEEPVAARTBERICHTEN. Stoomv. My. Nederland' Btttoe (tlmisr.) vertr. 4-10 van Bn- favia. Bintang (uitr.) arr. 7*10 te Port Said Knnihangfln (uitr.) arr. 6-10 to Fori Said. Rembrandt (uitr.) pass. 7-10 Oes- san I. oram vortr. H-tO v. Rott. n. Ham burg. Sumatra arr. 8-10 v. Bat. to A mat. Rotterdamsche Lloyd. Buitenzorg vertr. 3-10 van Batavia naar Rotterdam. Gorontolo arr. 3-10 v. Rolt. to Ba tavia. Sindoro arr. 3-10 v. Rott. to Batavia. Tnmbora (thuisr.) vertr. 6-10 v. Port Sain. Kon. Holl. Lloyd. Kenlnomerland vortr. 6-10 v. New- York n. Amsterdam, Zeelandi'i (thuisr.) vortr. 4-10 v. Las I'alma». Kon. West-Ind. Maild. Amor arr. 2-10 v. W.-Indiö to New- York. Fauna vortr. 5-10 v. New-York nanr W.-Tndië. Holder arr. 6-10 v. Cuba to Guya- guil. HollandAmerika Lijn. Eein<lijk, v. «J. Pacifakust n. Rottt, arr. 3-10 to Sea/ttlo. Maartensdijk arr. 4-10 v. Rott. to Tampa. Zuiderdijk vortr. 6-10 v. New-Orleans ii. Rotterdam. Noordani arr. 6-10 v. Rott. to New- ork. ADVERTENTIëN. GEVRAAGD tegen half October e(?n 4818 10 v- K- g- v., klein gezin, bij J. VAN DER ZWAARD. Boskoop. aa maar «erste klas werk levert "12 WINKELIERS FABRIEKSPRIJS. Tel. Interc. 589. St. Anthoniestraat 16, Gouda. T«l. 347, Gouw* 93, 4356 20 GOUDA* I-jgr* Aannemer vnn transporten te water naar alle plaatsen. Engros. Ha Detail. ZEEMLEDER. 4356 ZEEMDOEKEN. 20 SPONSEN. DWEILEN. COCOS WERKBORSTELS. COCOS STOFFERS. ENGELSCHE BEZEMS. Enz. Enz. FIRMA WED. P. UITENDAAL. Bezeni- en Borstelfabrikant, Kuiperstraat 41 en Kleiwegstraat 15. DINSDAG on DONDERDAG van BODEGRAVEN. WeEN-GlAG 10 uur v.m. en DOv DERDAG 12 uur v.m van OOUDA. «823 20 Ligplaats GOUWE. Aanbevelend, J. VAN AALST Jr. WADD1NXVEEN. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM, Boekhandel. Waddinxveen. MARKT 32 - Telefoon 216, ENORME VOORRAAD. LAGE PRIJZEN. met prima kapok gevuld vanaf f 22.90. ■talag*. *VR zi ZI llalaga. NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswet.) Weer goed gemaakt. Kees van Hen domme was «m echte beu gel! Wat hij al niet voor kattekwaail uit- baalde, er is geen voorbeeld van. Jc kon er el een boek over schrijven. Alle dorpsbewoners kenden hem en waren el eens boos op hem geweest, om na een lar minuten weer goed te zijn, hun wijze hoofd te schudden en tot elkaar te zeggen: ,'t is wel een rakker, maar een 1 e e 1 ijk e itreek heeft hy nog nooit uitgehaahi. Van plagen, valsch doen by 't spelen, moedwillig een ander leed veroorzaken of dieren plagen, daar moest onze Kees niets Integendeel, hij nam het altyd voor ande ren op, en handelde één van z'n kamera den valsch of onridderlijk, dan moest hij 't leeljjk ontgelden en maakte kennis met Kees' stevige vuisten. Geregeld kwam Kees thuis vol schrammen en builen en z'n buis of broek met winkelhaken en scheuren en z'n knieën door z'n kousen, dit alles tot groote wanhoop van z'n moeder, die 't in het groote huis met haar drie kinderen toch al erg «Iruk had. Mevrouw Wterda keek dan vaak boos, maar als Kees vol verontwaardiging ver telde hoe die „lamme boerenpummels Klaas en Geert", een lief jong katje wilden ver drinken en hij had moeten vechten om 't hun te beletten, dan vergaf ze haar jongen weer en was in haar hart trotsch op den kleinen ridder, en ze vergat de minder vleiende benaming die Kees aan «le jongens had gegeven. De twee zusjes Gootje en Dini waren dol op hem, en in hun oogen was Kees een held! Hy kon alles, en er was geen grooter feest voor de twee kleuters dan een visite van Kees in 't prieel waar zij hun poppen huis hadden ingericht. Erg vaak gebeurde dit echter niet, want onze bengel had ge woonlijk meer lust om met z'n vrinden te ravotten, dan heel stil en voorzichtig met die licht breekbare poppenkinderen om te 8»an. Er mee spelen als z'n zusjes kon hij ®'et, hy liet ze altyd kunsten uithalen en gevaarlijke toeren vertoonen, zoo- dUu-baar poppenkiiul dit spel „„jroken hoofd of arm had moeten bekoopen. Kèes' spaarpot was door dit spel al heel wat liohter geworden, want ridder- lylc als hij was, vond hij 't niet meer dan staaltje van z'n plicht om de onthoofd de pop wieer van een nieuw kopje te doen voorzien, of «le kleuter met den gebroken arm nadr den poppendokter in de stad te zenden oip een nieuw armpje. Men kon er van opaan, had Kees wat uitgevoerd, by bekende het ruiterlyk en was dadelyk bereid alles weer jn orde te waken. Op een dag dat Kóes weer eens een stok speelgoed van de zusjés bad doen ver- ongelukkso, zei z'n vader: „jongen, jongen, tot nu toe neeft je onbesuisdheid nooit on menig een gebr« herstelbare gevolgen gehad, maar bedenk eens, hoe vreeselijk of het zou zyn, als door je woestheid er eens een ongeluk gebafcirde, dat je nooit, al zou je 't nog zoo graag willen, meer goed kon maken!" Va«ler's stem klonk ernstig en 't maakte indruk op den wildebras. Een paar dagen lang, een week zelfs, deed hij werkelijk z'n best <>m kalm te zijn, z'n kleeren bleven heel, moeder had geen kousen te stoppen... de huisgenooten wisten niet hoe ze 't had den en 't dienstmeisje zei tegen mevrouw: „U kunt wel haast uit logeeren gaan, nu u niet den heelen dag hoeft te naaien voor Kees!" Helaas duurde 't niet lang. De vacantie naderde en 't was de laatste morgen voor dat hij 5 lange weken zou kunnen ravotten naar hartelust, en eenige weken zou gaan logeeren bij tante Nette in Scheveningen. Wat stelde hy zich daar veel van voor. Tante Nette had 3 jongens en ze zouden den heelen dag aan 't strand zyn, kuilen graven en pootje baden. (Wordt vervolgd.) CORRESPONDENTIE. G 9u «1 k o p j e. Bij loting heb jij de prijs gekregen. Ik moet hierin natuurlijk eerlyk zyn, maar na je onaardig briefje, geef ik je dit keer den prys niet met genoegen. Het spijt me dit te moeten zeggen, het is de eerste keer in al dien ty«l dat ik dit tot een van m'n vriendinnetjes zeggen moet. Ik heb den prys maar toegekend onder je schuilnaam, dat leek me nu prettiger voor je. Duifje. Dat tref je meisje dat «Ie co- pie nog niet naar 't bureau van de krant is. Ik ontving je briefje pas heden (Donder dagmorgen. Dat is heusch te laat. Je moet .je briefje uiterlijk Dinsdagmorgen verzen den. Zul je er aan denken? Oh, wat is 't toch mooi by jullie. We hebben Zondag ge- wandehl van Bilthoven naar Bosch en Duin. We genoten, dat snap je! Dat kan ik begrij pen dat 't heerlijk is als moeder je van school haalt. Bruintje. Wat heb jij een aardige voornaam, is het een verkorting of ben je zoo gedoopt? Wat jammer dat je niet ge zond bent en daarvoor naar Katwyk moest, het was er zeker wel heerlijk Je kunt nu 's middags als je niet naar school hoeft, nog volop van de zon genieten in dit mooie najaar. Zijn je zusjes sterk en flink? Ge zellig hè, zoo'n heel klein diertje. Onze Dickie is nu 11 maanden en ging vanavond voor 't eerst staan. Rotterdammer. Ja hoor, ik ben echt blij met m'n twee nieuwe vriendinne tjes en hoop «lat jullie me lang blyft schrij ven. Zooals ik aan Bruintje schreef is onze Dickie 11 maanden. 6 November wordt ze een jaar. 't Is zoo'n kleine rakker. Elsje vindt 't geloof ik prettiger hier, omdat ze hier haar vriendinnetjes heeft. Ik hoop dat je 't verhaaltje mooi vindt. M a r i e t j e. Wgt prettig meisje, dat je bertt overgegaan, en zoo'n mooi rapport! Wat zal ik het aanlig vinden als je komt kijken. Je zult het stellig heel mooi vinden, kom maar wanneer je wilt, je had al eens veel eerder naar mooie dingen moeten ko men kijken. Breng je je laatstè teekenin- gen mee? Kom je met Cor» Tk znu het aardig vinden, haar weer een» te zien. K r u i d j e-r o e r-m e-n i e t. Nee kind je: Dickie slaapt nog bijna den heelen dag, en met zoo'n heel klein peutertje valt nog niet zoo heel veel te spelen. Nataurlgk mag ie Dickie eens komen bekijken, bel gerust maar eens aan. Het is best dat je t briefje b(j mij in de bus doet. Hou je veel van le- Blonde K r u 11 e b o 1. Wat heb je Elsje een mooie kaart«Kestuurd. Ze was er erg blij mee. Je fietst toch zeker niet zelf hè, en Corric ook niet, maar bent zeker mee geweest achter op de fiets van vader en moeder. Wat aanlig dat moeder reed» op 't zelfde orgel leerde. Jo. Dat vind ik aardig kindje, dat je ook moe doet, ik had al vaak van je ge hoord. Gelukkig dat je flink eet. je eet ten minste meer dan Gootje. Ja. nu een goede schuilnaam voor je te vinden? Van welke bloem hou jc 't meeat? Kies dien naam tot schuilnaam. Natuurlijk mng je zusje mee doen en kun jullie 't samen verzenden. Dag m'n nieuw vriendinnetje, wees maar gedul- «tig en rustig. Middelpuntje. «lichtje is «lat, dank je wel. Ja een aardige Krekel. Foei meisje, wist je niet dat vanmiddag cateoheaatie was? DeBk je er aan Dinsdag en waarschuw je de ande ren ook die je kent? 't Is een drakke week voor je hè? Zoo, wil je verpleegster wor de. Nu als je sterk bent en je voelt er roe ping voor, ia het een heel mooi werk. De meeste ouders verkiezen dezen werkkring niet voor hun kinderen, en ik zou waarlijk niet weten of ik 't voor één van m'n meis jes verkiezen zou. Maar dat staat voofroO, als één van hen 't wil, moet ze 't wordeti Maar eerst heel goed ontwikkeld zijn, dat vind ik vaak een groot gebrek bij de ver pleegsters dat ze niet genoeg algemeene ontwikkeling hebben. Begin daar dus mée. Lees veel, en goede boeken, en leer je ta len, vooral literatuur. Poppenmoedertje. Wat een snoe zig postpapier. Ik knip straks het aardige plaatje er af en hang het boven Elsjes bed, dan vindt ze het morgen vroeg. Ik wist wel dat Elsje op een vliegende Hollander geze- had niet verteld van wien. Wat een aar«Iig ge- gewoonte blyft dat in Uiden.lk vind en stoppen beiden wel prettig. Ik hou van handwerken. Tulpje. Nee maar, dat kan ik me voorstellen dat vader niet goed vindt dat Broertje van alles wat neemt. Broer was dan do beste klant in de zaak, maar een er- ge onvoordeelige klant. Was het een pret tige dag toen hij jarig was? Kruidje-roer-me-niet 't Was zöo prettig dat moeder bij ons waa, en Elsje vindt 't zoo heerlijk dat ze mag komen spe len. Wat Hik jü op moeder, precies dezelf de stem! Ik vind dat jij bepaald deftig gaat schrijven, 't Is wel niet altijd even netjes, maar 't wordt een vaate hand, een juffer- tje met een eigen willetje hè? Kabouter. Elsje vertelde ze had ge wandeld met mevrouw, 6 kinderen en 4 zui gelingen. Ze had erg veel ploizier gehad en zei: „we hebben geen visschen gevangen, maar wel een kat!!" Wat zullen die panne koeken heerlijk gesmaakt hebben. Brandt het fornuisje met spiritus? Dat van Elsje wel. Gootje. Nee maar zeg, ik wou «lat ik ook een mooie boeket kreeg, als ik zoo gre tig in een kadetje hapte, als jij. Ik had er wel graag hg willen zijn. Zgn die kadetje» bi) jullie zoo lekker? Wat prettig toch, dat de kinderen je zoo trouw opzoeken. Ik kan me voorstellen dat je van haar houdt (je weet wel wie ik hier bedoel) het is een eerlnk, eenvoudig meisje. Elsje kreeg ver leden week ook juist zoo'n doosje A. B. C. Dag m'n kindje, beterschap. Hou je maar rustig en eet veel kadetje». Meidoorn. Nee hoor, volgende maand de 6e, wordt onze Dickie een jaar. Het is zoo'n schat en een erg moedersgekje. Als ik er by ben kunnen anderen niets met haar beginnen. Dat is wel eens lastig, maar toch ook wel erg aardig, 't Is een echte rakker en in haar bedje vindt ze het t prettigst, daar kruipt ze maar rond en kraait maar. Nu begrijp ik waarom ze zoo graag dién kant bij jullie opgaat. Ze vindt het patuur- lyk leuk om met julHe te spelen. Ju 't is heerlijk voor je dat Dwerg weer bet#r is, het lijkt me een nare ziekte. Wat heb jullie de laatste dagen gezellig met je baby's ge wandeld! Z o n d a g s k i n d j e. Nee maar, dus we hebben Zondag in denzelfden trein gie ten? Ik heb je heel niet gezien. Wel verle den week op een middag kwam je juist uit huis, ik zei je goeiendag, maar je zag mij niet. Ik wil gelooven dat jij slaap had Zon dagavond. Maar kindje wat heb je 't druk met al die lessen. Vindt je 't prettig? W i 1 d v o g e 1. Hartelijk gelukgewenscht met je erjaaydag. Je hebt een goeden dag er voor. Allen vrij een heelen vrijen dag er na. Zeg, pedante juffer, ik vind je por tret heel goed. Wou jij 't nog mooier? Nee maar!! Ik ben er heel erg bly mee. 't Krijgt een eereplaatsje. Zoo hou jij zoo van logé's, 't kan heel gezellig zijn ja! I^at je maar eens gauw wegen en o wee als je afgeval len bent! Drink toch flink melk Nelly. Wat een malle meid. Als iemand ver weg is heb je juist meestal meer te schryven en jij vimlt t net anderom. Ik denk haast dat Gootje nu niet meer behoeft te verlangen. Als 't morgen maar goed weer is, dan heb jullie me al weer gezien als de krant komt. Dag meiske. Groet vader en moeder. Jantje. Wat'heerlijk dat ja zoo goed vooruitgaat dat de menschen het zien. Wie weet als je dit briefje krijgt heb ik me er ook al van overtuigd dat Je bolle wangen gekregen hebt. Je kunt deze maand anders wel van 't zonnetje prófiteeren hé Wan neer mag je weer naar school Roosje. Nee meisje, zoo vlug hebben we alles niet voor elkaar dat we nu al lei* over tie Sint Nicolaas-plannen kunnen moe- deelen. Wat had je je briefje keurig ge schreven. Hadden die motorrijder» zich «iet bezeerd Dageraad. Nou vent. Ik vooh mij ZOU liever nooit in een stad wonén, en hflt) best in Noordwijk willen blijven. Ik heb al- tyd erg veel van buiten gehouden en ben niet graag in een stad. Van gezelschaps; spelen houd ik heel niet, dan lees ik liever. RAADSELOPLOSSINGEN. Van «1» puderen: L «en naald. i. de linkerhand. 3. Het hondje wdz ondeugend en zwom toch over. Van de jongeren: 1. «>p hun b««nenn 2. lucht (of water/. 3. schoenen. Goede oplossingen: Willy Pr., A. v. «I. H., I.ydi B., Kiétje IJ. dp s., Treesje v. d. H. De prijs *»V«kei»d aan: Goudkopje. fVoor dp volgende week. raadsels. Im-ndirifftn tot iJtnedagmidday 12 uur Voor do ouderen: 1. Wje spreekt alle talen en verstaat van 't geen men zegt, geen enkel woord? 2. Wat maakt er zonder handen, Van u een zwart portret, Dat overal u naloopt .Waar gij de voeten zet? 3. UU>e heet de «lag «Hen niemand heeft beleefd Voor «le jongeren: 1. Wie brammen hard en zijn toch niet boos of ontevre«len? 2. In welke pan kan men niet bakken of braden 3. Noem me een meisjesnaam, die ook de naam van een viself is. ALS Ab^Sc koning was Martijntje, Ka ju een koningin, 4Da*ykden we van 's morgens Tot %avonds onzen zin. fe lieten ons niet wasschen, p| kammen alle twee ïVfe leerden nooit meer tafels .Jijk ook geen abc. Vanille-iis en vla, We smulden enkel taartjes Vanille-üs En dronken gouden kroesjes Vol zoete chocola. We aten nooit meer korstjes Van onzen boterham! Martijntje wou jij ook niet, Dat het nog eens zoo kwam? We gingen van z'n Ievèn Niet voor twaalf uur naar be«l. Net als de groote menschen, MuïtflKIJ». «Kt een !»»t? We speelden op de wekle Nog bij het licht der maan. Kr ab'NUind zou ons zeggen: „J* moét naar bed toe gaan". \Ci Aki *she*rden w' onze kleertjes, Wie zou er brommen zeg? We goofden doodeenvoudig W4 stuk of vuil was, weg. We vlochten bloemenkransjes En dansten in het gras, Als jü een koningii TCnirm*onmi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2