EenKapselmaker Een Boekhouder(ster) Het HEERENHUIS Plaatselijke Inkomstenbelasting. Kegelconcours'"'f;""™0"" Zit- en Slaapkamer. Tafelkleden, Divankleeden. Dubbele pludiette e» Serge voor MeiilielL'orilijnen Fa. B. DE JONG, Een Huis, en flinke Jongens. Stedelijke Zweminrichting gesloten wordt. vanaf ZATERDAK 9 tot en met MAANDAG 18 OCTOBER 1920 Een paar KAMERS GEHEMDE MVGUIMMi „CIECILI1" ^CONCERT Openbare Vrijwillige Verkooping. J. VLAG, American Qlrls Bloemenmagazijn „Rozenlust' Firma LUYERINK KOOL, Kleiweg 42 Ontvangen Parfumerieën L. T. PIVER Lotion*"6 Pompeia Floramy. Brilliantine Tix. "91 48,130 BALT. A. DE ÜONG GOUDA Aanhalend, GOUWE 91-k3. Over heel Ierland ia de dienat orp belang rijke lijnen stopgezet, terwijl Donderdag eeoi trein voor Londonderry moest worden afgelast, tengevolge van een weigering van den stoker en den «conducteur om te werken, wijl xes soldaten een coupé bin nengingen. Men wijat er op, dat de toe stand, waart)ij de regeering nieV* in staat is de door haar gesubsidieerde spoorwegen te gebruiken, niet kan yoortjdureo. J?e stagnatie in 't verkeer is nog ver ergerd door een zeeLedenBtaking (oorzaak eisch tot loonsverhooging), die in de haven van, Dublin uitgebroken en nayr andere 'havens overgeslagen is. Deze actie berok kent dear uitvoerhandel, vooral den vee-<uit- voer, ernstige schade. Uit Italië en Spanje komen eveneens bo- richten over arbeidersongeregeldheden. In Milaan wordt in verschillende fabrieken gestaakt wegens het niet nakomen van de overeenkomst tusschen werkgevers en werknemers gesloten en op grond waarvan de vorige actie geëindigd is. Het verkeer, de verlichting en de waterleiding zijn af gebroken. In Spanje zyn stakingen im het trans port-, Ijzer- en bakkersbedrijf. Gisteren was er in enkele steden gedeeltelik gebrek aan broods, 4 In Zuid-Oost-Europa dreigen nieuwe on lusten en ongeregeldheden en wel in ver band met de voMosstemiming die te KJagpn- furt en omgeving moet plaats hebben over dc vraag of dat gebied bot Duitsch-Oos- tenryk of tot den Servisch-Kroatisch-Slo- veenschen staat zal behooren. Om beide partijen geleken kans te geven, bepaalt art. 50 van het verdrag van St. Germain, dat de eerste zóne bezet zal worden door de troepen van den Serviach-Kroatisoh- Sloveemschen staat, en bestuurd volgens de algemeene regels van de wetgeving van De tweede zone zal bezet worden door de Oostenryfloache troepen en bestuurd vol gens de algemeene regelen der Oostenrijk se he wetgeving. Voorts werd bepaald, dat een commis sie de volksstemming zou voorbereiden. Deze commissie moest zijn samengesteld als volgt: 4 leden, respectievelijk benoemd door de Vereenigde Staten, Groot-Brittan- nië, Frankrijk en Italië, een door Oosten rijk, een door den Servisch-Kroatasch-Slo- veensohen staat; het Oostenrijksehe lid zal slechts aan de beraadslagingen der com missie deelnemen, wanneer zij de tweede aonè betreffen, hot Servisch-Kroatisch-Sio- veensche lid slechts wanneer zy betrekking hebben op de eerste zone. De z,g. gelijkheid der kansen la echter een fictie, aangezien hetzelfde art. 50 een bepaling bevat, die Duitsdh-Oostenryk in een gunstiger positie brengt. Bedoelde be paling zegt: „lm de eerste zone zal het ple bisciet plaats hebben binnen drie maanden na het van loracht worden van hetonder havige verdrag en op een datum, door de commissie vastgesteld. Zoo de stemming uitvalt ten gunste van den Serviach-Kroatisch-Slovecnschen staat, «al een volksstemming plaats hébben in de tweede zone, binnen de drie weken volgend op het plebisciet in de eerste zone, en op een datum, door de commissie vastgesteld. Zoo daarentegen de stemming in de eer ste zone ten giunste van Oostenrijk uitvalt dan zal er in de tweede zone geen plebis ciet plaats hebben en de geheele streek zal definitief onder Ooetenryksche souvereini- teit blijven." De gnoote stryd wordt dus uitgevochten in de eerste zone en men vreest, dat het /werkelijk tot vechten zal komen. Naar uit Klagenfurt gemeld wordt, maakt ZuM-Siavië militaire toebereidselen aan de grens van het steirumingsgöbied. De Italianen, hebben in de buurt van Villach, met het oog op alle gebeur!jjfohe- den, artillerie opgesteld, die het heeie voorterrein van het dal van Villach be- atrybt. In ervtente-kringen is men vast besloten geen Putsch te dulden. De Emgelsche voltas- aris verklaart dat de zal worden uitgesteld, zoo dra er gevaar blijkt te bestaan voor rust verstoring. Van Vrijdagavond tot Maandag is de komst binnen het stemming»gebied slechts toegestaan aan personen die gerechtigd zyn te stemmen. In verband met de verwachte troebelen heeft de internationale p^ebiscietcommis- A van het stem- ge- sie bezetting der u mingsgebied door Parys is dit ver- izoek naar de „Miittagpost" verneemt, ge weigerd wegens ontstemming over het be sluit der Oostenrijksche nationale vergade ring om binnen zes maanden eem volks stemming over de aansluiting by Duitsch- lami te houden. Dezer dagen werd gemeld, dat tusschen Duitschlamd en Frankrijk directe onder handelingen zouden worden gevoerd over (het herstel. Inderdaad zijn hiertoe stappen gedaan. Wolff derft mede van welingelich te zyde te hébben vernomen, dat den Fran- schen ambassadeur Laurent vóór zijn ver trek naar Parijs een nota overhandigd is, waarin wordt voorgesteld fiormeele bespre kingen te openen tusschen de Duitsche en Fransphe technische deskundigen omtrent de schadevergoeding en financieele kwes ties. De besprekingen zijn nog niet begon nen. Frankrijk heeft nog geen mededee- 9mg gedaan omtrent zyn houding ten op zichte ran de Duitsche voorstellen. In niet-officieele kringen te Londen werd volgens de „Mtormng Po«t" meegedeeld, dat de Britsche regeering niet ongunstig is "Voori^ie echter fa er wel'mg resultaat van te verwachten. De Fransche minister president Leygiues heeft vertelaard, dat het juist is, dat de Duitsche regeering aan Laurent een ontwerp heeft voorgelegd, dat zij zich voorstelt na te komen zoowel voor den wederopbouw van de verwoeste gebie den ails voor de betaling in natura van de Duitsche schadeiooestelling. Deze nieuwe voorstellen acht hy echter even onaanne melijk als die van Spa. Dus geen verdere besprekingen Of neemt Leygues eenige reserve in acht om des te gunstiger voorwaarden te kunnen bedingen BINNENLAND. De verzilvering van suikerbons. Naur tic 'Vel. inct zekerheid vernoemt v.ui de Nod. Uitvfter Maatschappij voor baan sleehls suikerbons verzilveren, die haar door grossiers en winkeliers wor den aangeboden. Mochten buitendien in stellingen zich willen belasten met hel verzilveren van bons ten behoeve van derden, dan zal hui» dil dijor deN -U. Ni. op door haar te stellen voorwaar den, kunnen worden toegestaan. In het bijzonder dient de aandacht er op gervewligd, dat geen suikerbons 01 verzilvering door de N.IWf: 111 aanmerking koiurti. die oog niet dooi den minster* van Landbouw geldig zijn orklaard. Vcreeniging van Staatsburgeressen. Tu oen Maandagavond II Oct. te acht uur, te Amsterdam, te houden vergade ring zal mevr. mr. B. Bakken;Mort. uil Ironingen. spreken over de hootd- Mgtiiselen van moderne huwelijkswet geving. GEMENGDE BKRK H'l BN. Post- en Telegraaf staking. Het onderhoud van de deputatie uit de niet-confessioneele vakcentrales A.N.V., N. V.V. en N.A.S., met minister Ituy.s de Bee- renbrouck, gistermiddag toegestaan, waar- by Z.K xc. de staking absoluut onwettig en ontoelaatbaar noemde, en er don nadruk op legde dat de regeering niet van plan is te onderhandelen, vóór het werk weer is her vat, heeft tot gunstig gevolg gehad dat... het bestuur van den Centralen Bond van Nederlandseh Post-, Telegraaf- en Tele foonpersoneel aan alle afdeeiingen gister avond schriftelijk opdracht gaf, voor een normgle dienstuitvoering als voorheen zorg te dragen. Hetgeen beteekent, dat het lijdelijk verzet is opgeheven. De deputatie had aan den minister mede gedeeld, «lat de ambtenarenorganisaties by haar aangesloten, voor de opheffing van «Ie staking van het post- en telegraafpersoneel waren gestemd en meende dat, werd daar toe besloten, er voor de regeering ook aan- 1 leiding zou bestaan om hare maatregelen tegenover hen die by de staking waren be trokken, ongedaan te maken. Na de staking zouden dan de wenschen «Ier ambtenaren op normale wijze ter kennis van «Ie regee ring gebracht kupnen worden. Een der le den van «Ie deputatie ging nog verder en meende voldoen«le toezeggingen van de re geering als voorwaarde voor de opheffing van «le staking te moeten stellen. Ook werd n«>g «Ie intrekking van het ont slag aan de stakingsleiders gevraagd, doch de minister antwoordde hier niet op in te kunnen gaan, «laar hier geen sprake was van twee gelijkwaardige partijen. Na het onderhoud hebben de vakcentra les geconfereerd met dc aangesloten post- bomlen, waarbij besloten werd, te voldoen aan de voorwaarden door de regeering ge steld en het personeel eerst weer aan het werk te doen gaan. Het bestuur van den Centralen Bon/1 van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel heeft hierop bovenstaan- «le circulaire aan de afdeeiingen gezonilen. Kr werd op aangedrongen, dat alle leden de opdracht zouden volgen. In Amsterdam werd gisteravond het re sultaat van het onderhoud met den minister besproken. De modern georganiseer«len kwamen byeen in „Handwerkers Vrien denkring" waar de heer Stenhuis' lid van de deputatie bij den minister, het woord voerde, en nadrukkelijk op de door de re geering gestelde voorwaarden tot onder handelen wees. Een zeer heftig debat was hiervan natuurlijk het gevolg, zóó dat de onafhankelijken de zaal verlieten, doch ten slotte werd by stemming besloten, dat de modernen zich nog dezen nacht voor het werk zouden melden. I)e leden van den mo dernen Bond hebben zich hierop naar het postkantoor begeven, waar een deputatie de directeuren mededeelde dat het perso neel zich weer beschikbaar stelde. De di recteur antwoordde echter, dat hy de be ambten niet aannam, vóór hy dienaangaan de instructies uit Den Haag had gekregen. De Amsterdamsche commissaris van po litie in de Eerste Sectie had reeds van de Justitie een opdracht gekregen tegen de stakers een gerechtelijke instructie te ope nen. De onafhankelijken blijven door staken. De Chriatelijken vergaderden gisteravond niet. Op straat bleef het, behalve dat eenige op relletjes beluste jongelieden het «Ie poli tie in de omgeving van het postkantoor lastig maakten, vrij kalm. In de hal van het groote Amsterdamsche postikantoor was het den heelen dag zeer druk met het uitreiken van brieven. Heeren, de zakken vol mét telegrammen om te be zorgen, volbrachten, geëscorteerd door de politie, onder groot gejoel van de stakers, hun vrijwillig opgenomen taak. Men seinde ons hedennacht uit Den Haag dat in de gisteravond laat gehouden verga dering van het post- en telegraafpersoneel de bestuurders het advies gaven, in af wachting van, met de regeering te voeren, onderhandelingen, aan het werk te blyven. De vergadering heeft zich by het advies neergelegd, zonder dat stemming gevraagd was. In andere plaatsen van het land fnnction- neert de dienst vry regelmatig, hier en daar werd door het personeel vergaderd en be sloten het parool van fiet bondsbestuur af te wachten. Een correspondent van de Tel. ha«l giste renmiddag een onderhoud met «len heer WesterveM, directeur-generaal van P. èn T. Op de vraag betreffende het ontslag der stakers, antwoordde de heer Westerveld, dat een ambtenaar niet staken mag. Trouwens, zooals u weet, heb ik het bestuur van den Centralen Bond van lb T. T. medegedeehl, niet met het bestuur te willen onderhande len, zoolang de bekende pr«>clamatie, welke aanspoort tot het z.g. lijdelijk verzet niet is <>nge«laan gemaakt. Het spreekt van zelf, dat ik my niet kan inlaten met personen, die aansporen tot zul ke schandelijke dingen als «Ie benadeeling van den goeden gang van zaken in dienst. De Directeur van I'. en T. heeft met een salarisactie niets te makei., dat is een zaak van de regeering. Daarentegen is hy aansprakelijk voor den goeden loop van den dienst en daarom was hij genoodzaakt de maatregelen te nemen, «lie dezen waarborgen. Op «Ie vraagd, of de ontslag-dienstorder gehan«lhaaf«l zal blijven, verklaarde de heer Westerveld, onder «Ie gegeven omstandig heden 't antwoord schuldig te moeten Wij- De zeepost naar Ne«l.-ln«lië is gisteren avond van Amsterdam naar Rotterdam ver zonden om daar aan boord van het mail schip te worden gebracht. Deze mail is dus weggegaan. Bij een nadere telling is gebleken, dat te Amsterdam van het heele personeel giste renmiddag, omstreeks 25 afwezig was. Van het bestellerspersoneel bedroeg «lit per centage K Een opgeheven slaking. |iii«ir oplossing van d goKehillcii is 'l< saking Gij de Béintninglon Schrijf- ih.h'Ii. Mpij.. ie Ainslerilnin, opgeheven. Diefstal van militaire goederen. Te iiletnburg is aangehouden zeke re J. v. wonende te Meppol, die zich Ie Zulphen aan diefstal van oen belang rijke parlij militaire goederen had m huldig gemaakt. Hij is gevankelijk naar Zulphen overgebracht en Ier bonrhikking der militaire autoriteiten gesteld. Vul rah een steiger. Te Almelo viel «Ie arbeider, .fobs, lei Hallo, hij het verhouwen van een huis, van een steiger. Hij brak heide polsen en bekwam Evens ernstig won- tien aan hel hoofd. In zorgwekkende» toestand werd hij in het K.-K. Zieken huis opgenomen. STADSNIEUW*». GOUDA, 9 October 1920. Gemeenteraad. De Raad der gemeente Gouda is bijeenge roepen tegen Dinsdag 12 October 1920, des namiddags uur. De agenda vermeldt de volgende punten: 1. Het voorstel tot herbenoeming van den heer M. Cohen te Rotterdam tot tijdelijk leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium. 2. Het voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening 0p <le heffing en in vordering eener plaatselijke directe belas ting naar het inkomen (met 2 aanvullin gen). 3. Het voorstel terzake kinder- en vacan- tietoelagen voor ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente. 4. Het voorstel terzake de electriciteits- levering aan de Koninklijke Nederlandsche Tapijt fabriek te Moordrecht. 5. Het voorstel tot verhooging der rech ten geheven door den gemeentelijken Rei nigingsdienst. 6. Het voorstel tot verhooging der rech ten geheven voor het gebruik of genot van openbare werken enz. 7. Het voorstel om aan de Kroon conti nuatie te verzoeken van de concessie tot heffing van tolgeld op het Amsterdamsche en Goudsche Rijpad. 8. Het voorstel tot verhooging der door- vaartrechten voor het Reeuwyksche en Sluipwyksche Verlaat. 9. Het voorstel tot opheffing der onbe woonbaarverklaring van 3 woningen aan de Boomgaardstraat. 10. Het voorstel tot wijziging der ge meente-begrooting dienst 1920 in verband met annuïteiten van Rijksvoorschotten tot verbetering der Volkshuisvesting, po. 155. 11. Het voorstel tot wijziging der ge- meente-begrootirvg dienst 1920 in verband met annuïteiten van Ryksvoorschotten tot verbetering der Volkshuisvesting no. 156. 12. Het voorstel tot verhooging der be looning van den Waagmeester. 13. Het voorstel betreffende «le motie v. d. Ne«l. Sigarenmakers- en Tabaksbewer- kersbond over reglementaire uitkeeringen aan werklooze sigarenmakers. 14. Vaststelling le suppletoir kohier over 1920 van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen, en verder voorkomemie zaken. Boteruil«voer. Van de boter, bereid door producen- ten, die zich hebben verhouden tot het nakomen van verplichtingen, zul mo gen worden uiitgevoerd 15 pCt. der pro ductie van '26 Sept. tot 3 Oct. De suikerkaart. Van 11 tol en met 17 Oct. zuiden gelilig zijn de borw 53 en 51 van de «uikerkaart. Besmettelijke ziekten. Ln de afgeloopen week kwamen hier voor 1 geval van febris typlhoïdea en 1 geval le Abonnements-Voorstelling. den Nieuwen Schouwburg zullen op Don derdag 21 October a.s. worden geopend door Het Hofstad Tooneel, directie Cor van der Lugt Mebert, van Eysden en Tartaud, met een opvoering van „Woningnood" klucht in 3 bedrijven van Franz en Ernst Bach. De rollen worden bezet door de dames Vera Bondam, Mian Schmidt Crans, C.uns de VosPoolman, WUh. KJcii, Nelly van Geel en de heeren Anton Roemer, Plet ■Bron, Gerard Vrolilt, Jan 0. de Vos Jr., Gerard Robbers en Tonny Stevens. Deze löluoht had, overal waar ze tregeven werd, een uitjbundig succes. Benoeming Keurmeesters. De heeT C. A. M. Spruyt is voor het a-s. tentoonstélliugsseizoen tot keurmeester der afdeeling post- en sierduiven benoemd op de volgende tentoonstellingen: 10 Oct. Wereldtentoonstelling ter gele genheid desr Vilde Olympiade te Antwer pen. 22 Oct. 16e Nationale Jongbroedtentoon- steil ing te Hannover. 24 Oct. Algemeene Pluimvee- en Kany- nententoonstelling te Maagdenburg. 26 Nov. Jaari. tentoonstelling Hengelo- sehe Pluimveevereeniging te Hengelo. 28 Nov. Nat. Pluinweetentoonsteliing der Nat. Sport te Haarlem. 3 Dec. 3de Groote Nationale tenitoon- stflling te Rotterdam. 10 Dec. 2e Nat tentoonstelling te Vlis- srngen. 16 Dec. 35e Intern. Jubileum-tentoon- telling Ornitihopdlia te Utrecht 22 Dec. All,gem. Pluimveetentoonstelling te Rotterdam. 13 Jan. 36e Intern, tentoonstelling Avi- cultura te Den Haag. 3 Febr. 14e Intern, algemeene tentoon stelling L. P. V. te Ledden. Wereld Pluimvee-Congres. De heer C. A. M. Spruyt is door de Ned. regeering benoemd tot lid der Ned. afdee- ling van het Wereldpluinwee-Congres dat van 6—13 Sept. 1921 te den Haag zal wor den gehouden en tot lid van het Uitvoe- rinjgs-comité belast met de organisatie der Wereld -P3uimveetentoonstell ing welke ge durende dien zelfden tijd in den Haag zal Beperking bij Post- en Telegraaf. De Directeur van het Post- en Telegraaf kantoor alhier deelt ons heden mede, dat blijkens beschikking van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie heden weder voor alle plaatsen behalve Amsterdam postpakketten en kwitanties aan het kantoor Gouda kunnen worden aangenomen. Remonstrantsche Kerk. Tot herstel 'van gezondheid is aan Ds. H. van Assendelft drie maanden ziekenver lof verleend. Als waarnemend predikante by de Remonstrantsche Gemeente is aange steld mej. M. Eelman, doopsgezind propo- nente te 's-Gravenhage. Maandag 18 Octo ber, 's avonds tusschen 6 en 8 uur zal mej. Eelman in de consistoriekamer der Rem. Kerk gelegenheid geven aan de catechisan ten tot kennismaking en tot bespreking van een catechisatie-uur. Ook kunnen zich dan nieuwe leerlingen aanmelden. De Robijnen Vorstin. Vrijdag 10 Oct. n.s. zal in don Nieu wen Schouwburg door hot Operette (jo- '/flsehap van hot Theater dé« Ambiis- Kiidours te Scheven in gen een opvoering worden gegeven vain „I >e Robijneni Vor stin Operette in 3 bedrijven met oor spronkelijke» tekst en muziek van Har ry Streletskie. Bijzonderheden Uiervan worden na der vea*mold. Jubileum. Hedenavond viert do fiondsohe Voet- IwilvereenigUig „T.O.IV op feestelijke wijze haar -jarig bestaan, voor le ner e» introdueó's. Fabricius. Eabricius. schrijver van het heken- «le tooneelwork ..Dolle Hans", zal n.s. Vrijdag 15 October s avonds K uur. al hier, in de Remonstrantsche kerk een lezing houden over do Javanen. Zoo wel de imam van den spveker, >ils die van het onderwerp doen een helamgnj- ke avond verwachten. Witte Bioscoop. Eigenlijk een gevaarlijk experiment de eerste episode van een zes -weken durende film te gaan zien. 't Is otn ge matigde liefhebbers van de cinema harts tochtelijke bioscoop-bezoekers te maken en zelfs al g« je er de eerste keer nanr toe half tegen je zin. tien tegen óón of alle vólgende weken znf je trouw je entree offeren en paar uur an de rolprent zitten genieten, in jo zelf foeterend over de kostelijke' wren dio je verdoet met kijken naar „noa- sonsika", maar intusschen de „noneens'' heeft je dan toch maar leelijk te pak ken en laat je niet los, voor je gezien hehk dat alles in orde is, want het oen film-regel, haast zonder uitzonde ring, dat het eind goed is, dit voor «ten niot-geroliHneerden bioscoop-bezoe ker, die deze week Houdini gaat be wonderen, en dan bij het aanschouwen van de aaneenschakeling van arglistige plannon, booze valstrikken etc., zich angstig afvraagt hoe (hit zal afloopen. Het uitgangspunt der intrige is inge nieus bedacht: een Maatschappij koopt patènten op. niet om ze te exploiteeren doch om ze veilig eli wol in een kluis op te bergen, waarvoor de directeuren zich flink laten beUflen door de fabri kanten. die de schade zouden lijden, wan/neer de uitvinding Pel geëxploiteerd werd. Op deze basis wordt een geheele geschiedonis opgebouwd, waarin epn ijzeren, met meWschelijke macht bezield gedrocht en boeionkioiu/ng eon voorna me rol spelen. Behalf dit hoofdnum mer is er het journaal, een wetenschap pelijke film, een komisch nummer en oog een toegiftje. Men kan zoodoende ten geheele avond in prettige span ning doorbrengen. Steunt de Tuberculosebestrijding. Wy ontvingen hedenmorgen te laat om nog op te nemen een uitvoerigen oproep tot steun van de tuberculosebestrijding In «leze gemeente. Daarom vestigen wjj er hier de aandacht op, dat het bestuur der Vereeniging tot be strijding der T. B. C. te Gouda aller mede werking inroept om zyn taak in het belang der volksgezondheid naar behooren te kun nen vervullen. De vereeniging, die weldra, dank zy het raadsbesluit tot stichting van een dagsana torium, beter dan tot nog toe in staat zal zijn haar doel na te streven, verdient ieder's sympathie en steun. Dat men die dan ook geve, van harte en royaal. Het bestuur, dat samengesteld is uit R. U. Jongenburger, Voorz., W. L. v. Andel, 2e Secr., J. de Jong, Penningm., Mevr. Rups, Mevr. v. d. Sanden, Mevr. v. d. Wolf, Dr. Montagne, Dr. Hamburger, Joh. Mulr der, N. J. Montagne, en H. Hejjstek, le Secr., houdt zich voor medewerking zeer aanbevolen. BERKEN WOUDE. Alhier doet zich een tweede geval van Diphteritis voor en wel bij een 4-jarig meisje in hetzelfde gezin waar reeds deze week een ouder zusje van dezelfde ziekte overleed. HEKENDORP. Den dienstplichtigen W. L. van Dam (lichting 1920) is door den Minister van Oorlog uitstel van eerste oefening verleend voor één jaar. Voor de cursus van het herhalingsonder- wy« hebben zich 21 jongens en 9 meisjes aangemeld. In eene vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Oukoop en Ne genviertel is met algemeene stemmen een voorstel aangenomen van het bestuur om de verharding der wegens volgens de keur over te dragen ter begrinting aan de ge meente Hekendorp, onder voorwaarde dat één derde der kosten zal worden gedragen door de gemeente en twee derde door den polder en hoefslagplichtige Ingelanden, be- rekend per strekkende meter. LANGE RUIGE WEIDE. Het bestuur van den polder Lange Ruige Weide besloot het nieuw te stichten wind- gemaal te plaatsen op het terrein van den voormaligen Hoogeindochem molen, by de spoorweghalte Hekendorp. SPORT. VOETBAL. W cd ut rijdprogranvTim voor morgen: Westelijke Afdeeling. le klnsse: Rotterdam: V.O.f'. Blauw Wit. A m«terdam.SpartannDF.C. Amsterdam: AjaxH.V.V. Amsterdam: A.F.O.Sparta. Utrecht: U.V.V.V.V.A. Den Haag: H.B.S.Haarlem. O ver ga ngsk 1 asse. Bloeimetulaal: R.O.II.-H. D.V.S- RotterdamR.RC. Stormvogels. HaarlemH .F.O.Quick Wormerveer: W.1j».(Tt Gooi. Den Haag: A.D.O.D.T'.C. Schiedam: R.V.V.—Feijenoflrd. 2e klasse B. Gouda: OlympiaD.O.C). B ussu mAWG «liula. HilversumVictoria—Velox Zeist: ZeistV.I'.G. 3o klasse E. Gouda: T.O.P.—S.T.O.D. Rotterdam: TransvaBa—Saturnus. Rotterdam: Steeds floogerV.F.G Reserve 2e klasse 1). Den Hang: V.Ü.C. TI-riH.Bfï. IU- Schiedam: H.-D.V.S. ÏÏI-DTiO, II- Wedstrijdprogrnmma G.V.B. le klasse. Bodegraven IGouda 11. G.S.V. IOlympia ILI. Woerden Vooruit—Alphen II. 2o klasse A. Goudn TTI—Bodegraven G. ZwammerdamG.S.V. 11. _De Concordiaan. ;cl. Ill—Woerden Voor- ■je klasse B. v Blauw Witl-Hoora^W P, Gowlei-ak I- 3e klasse, gehoooli. Spertel (jfi^iv-Goirierak II. Meter w i.(l s I e i.i 'I en. u rêen Mllen op Duindigt (le meest neade motorwedstrijden gegeiven Hpann» ze[fH do buitemtandsche W Uri'iilen «ulloii huertreffen De snel- we. ^ilrrftnnersals Flinternmn. Brink- «I. List, zullen een i"strijd te zien govern. iJsD- EN ZEEMACHT iji verschillende plaatsen hebben nb liugen van „Ons Belang" een motie gnomen, waarin het hoofdbestuur woYdt opgedragen niet alle gepaste mid delen te ijveren voor invoering van de salarl^en gelijkstaande met de IxMlra- pn die voorgesteld zullen/worden'dooi de vereeniging „Ons Belang en van ,|e toekenning van één maand extra- suiarifl met een minimum van f 200 FINANCIEELE BERICHTEN. Gemeentelijke geldleening. De gemeente Baarn zag zich genoodzaakt d erentc der te sluiten leening van 1 mil- lioen gulden te verhoogen van 6% tot ten hoogste 7 KERKNIEUWS. Nederl. Protestantenbond. De Algemeene Vergadering van den Ned. Protestantenbond wordt dit jaar te Utrecht gehouden, en wel op 25, 26 en 27 Oct. MARKTBERICHTEN. Giwntenvèiling. 8 Oct. 19-20. ('oöp. Tuinbouwveiling Niouiwei-kerk n. (I. l.Tssél en Omstreken. Eng. kom- koinnxirs f^.AO ii f6, 2e soort, f 1.00 a f 3.40, kleine halve 50 c. a f 1.90, grocjngi^ci 20 c. t\ f2.10; bloemkool f9.80 h f 13. 2e soort f 3.00 it f H per 100; peen f 1.40 it f3.70 per^ 100 bos: stokprincessebooncu f "22 h F 30, stani- f i(i h f29, Duitsche stokprinceseelwto nen f 4.00 it f 5.70. pronkboonen 00 e. ii t 1.20, rondo kool f 1.90 it f 3, snij- bootten f 16 a f29 per 100 K-G-; toma ten A f 6.50 a 12.40, dito C f 4 h 10.90 dito' kleine f2.40. dito bonken f 1 a f.i.OO per 100 pond; roode kool f 5 per 100. 6 October 1920. Gemeentelijke Groentenveiling Amster- Vn, v|h De Jong en Koene. William Du- shesse 1024, Burré Hardy ƒ1013, Oon- verance 914, Durendeau ƒ1013, Cal- vielle 6—8, Transp. de Crousel 5 per 100 ,tuka; Bon Louis II 28—32, id. Ill 17— W, Calvielle 10—12, Zure tafelappelen 14, Druiven blauw ƒ3845, Toma ten 9-14, Reisel Bessen ƒ8, per 50 K.G.; Bloemkool I 17—23, ld. II 10—16, p. 100 stulu; Snijboonen ƒ4080, Spercieboonen dun ƒ3560, id. dik 20—29, per 100 k.g.; Uien f 1.25—1.45 per zak; Bruss. sprui ten ƒ1.502.75 per zak; Bloemen: Rozen ƒ613, Dahlia's ƒ5—6.50, Chrysanten ƒ16 —24, Bouwardia's 6.50—10, Eikenbladen ƒ3—4.50, per 100 stuks; Snygroen ƒ6.50— 12, per 100 tak. Veiling van 8 October 1920. Snijboonen 12—85; Stokboonen 13—46; Stamboonen ƒ20—34; Spekboonen ƒ4—21, Pronkboonen ƒ2; Uien ƒ2.20—4.60; Sjalot ten ƒ1.80—3.30; Kroten ƒ1.10—4; Peen ƒ2.60—4.50; Postelein ƒ1—14.80; Spinazie 1—10; Roode Kool ƒ0.70—2.80; gele Sa voye Kool 1.50—3.90; Witte Kool 1.50— 4; Spruiten le soort ƒ2035; id. 2e soort ƒ3—13; Tomaten A 24—32; id. B ƒ15— 20; id. C. ƒ10—23; id. bonken 12—15; id, kriel ƒ2; per 100 K.G.; Andijvie le soort 1.30—3.20; ld. 2e soort 0.40—2; Sla 0.10 —2.40; Bloemkool ƒ0.50—21; gele Savoye Kool 18.75; groene id. 1—5.50; Witte Kool ƒ0.60—5.10 per 100 stuks; Kroten j 1.40—3.90; Peen ƒ2.30—7; Prei ƒ0.40— 2.70; Peterselie 0.10; Selderie 0.70—2 per 100 bos. ONZE DRAAPLOOZB PIEN3T.~ Dok uitgeleverd. PAKIJS. 9 Oct. Duitarhlftnd heeft een drijvend dok, uori Frankrijk uitge leverd. Het zal in de haven van RdOaan worden gemeerd. LAATSTE BERICHTEN. De staking bü Post- en Telegraaf. Mén seint ons uit Amsterdam De voormalige stakers bij den post- en te legraafdienst alhier, die zich hedenmorgen voor den dienst kwamen melden, moesten een verklaring teekenen, dat «ij elke actie tegen de uitvoering van den dienst zouden nalaten. Van den directeur-generaal in den Haag moest de beslissing komen of ze weer in dienst worden genomen. Men verwachtte, dat ze in deii loop van den morgen te werk touden worden gesteld. Tengevolge van het tekort aan personeel en het ophoopen der post was het niet mogeljjk hedenmorgen de eerste bestelling te doen plaats vinden en het staat nog niet vast of de tweede bestelling zal kunnen ge schieden. De lichting der brievenbussen zal heden middag kunnen plaats vinden. De telegraaf dienst zal voor zoover het 't binnenlandsch verkeer betreft, spoedig geheel hersteld zyn. Onmiddellijk na de onderteekening van de bovengenoemde verklaring heeft men de te legrafisten en 't overige personeel der tele grafie aan 't werk gesteld. PREDIKBEURTEN. Zondag 10 October. GOUDA. Remonstr. Kerk. 10 Mi u. Ds. 8. Lulofs, doopsgez. pred. te 's-Gravenhage. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. Borger (H. Avondmaal 6 u. n.m. Ds. Bijl, (Dankzegging). Kleine Kerk. 10 u. v.m, Ds. Verheul. Luthersche Kerk. 10 u. v.m. Ds. Scharten. Soc. de Réunie. 6M, u. n.m. Ds. R. L. van Hoik, Rem. pred. te Schoonhoven. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 2 u. n.m. Ds. W. Wessel- dyk, te Schoonhoven. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9'A u. v.m. Ds. van der Heiden. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. W. Wessel- dyk, te Schoonhoven. 2 u. n.m. Ds. M. B. Verkerk, te Goude rak. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. l)s. Glas. Gebouw Salvatori, 9!^ u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. Ph. Peter, pred. te Zuidland. GOUDERAK. Ned. flerv. Kerk. 9Vè u. v.m. Ds. Verkerk. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. v. d. Broek. Geref. Kerk. '9Vè u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. v. d. Wolf. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphui zen. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk. u. v.m. Ds. J. E. Byl, te Gouda. 6 u. n.m. Ds. Buiskool. Geref. Kerk. 9l'n u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. le Bruin. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kanis. Evangelisatiegebouw. 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer Bouwhuis, godsdienston- derw. te Hasselt. WA DDI NX VEEN. Ned. Herv. Kerk. 9Vi u. v.m. Leeadienst. 6 u. n.m. Ds. Steenbeek. Geref. Kerk. 9ü u, v.m. Leeadienst. 5u. n.m. Ds. Wielenga. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. W. J. We- gerif te Dordrecht. ZEVENHUIZEN. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. Kyne (H- Avondmaal). 6!>a u. n.m. Ds. Kyne (Nabetrachting). Gevraagd) Adres: Ed straat Hl. ANIHEUNIS, Kuipor- 4886 14 GEVRAAGD bü JAC. v. VLIET, Alphen a. d. Ryn, een bekwaam De Commissie van Toezicht op de bericht dat het bad op 4862 16 9 OCTOBER a.S. De Dommis ie voornoemd, Dh. R. K BOEKMEIJER, Voore. J. VAN KRANENBURG, Secr. Voor zoover hieraan tot heden NIET is voldaan, herinnert de Ontvan ger der gemeente Gouda, dat de termijnen van de verschuldigde plaatnelvi- ke directe belasting naai' het inkomen der gemeente Gouda voor het dienstjaar 1920 op de vervaldagen Irehooren te ztjn aangezuiverd. Bjj gebreke zal tot veivolging worden overgegaan. Desgewenscht kan de belasting voornoemd ook betaald worden op Post rekening no. 13739 (Postcheque en Girodienst). GOUDA, 8 October 1920. A De Ontvanger der gemeente Gouda, 4883 40 c. J. M. KROON. om KUNSTVOORWERPEN en DAOPR()ZEN. H.t Comité. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 7 Oct. Hartog, z. v. M. van Mumrikeiulam en E. Mok; N eelt je, d. v. W. J. de Kedts Houtman en M.'W. IJpelaar. ONDERTROUWD: A. Verheul en A. J. van Waas. C. W. van der Klis en E. M. van den Berg. L. C. Suik en M. C. van Mourik. G. de Bruin en P. F. Verhart. OUDEWATER. GEBOREN: Jannetje, d. v. R. van Goos- willigen en A. E. Pot. Mida Coemada, d. v. A. Sluijs en J. H. M. van Zuijlen. GETROUWD: F. de Bruin en M. J. van den Brink. OVERLEDEN: Grietje van Dyk, 36 j., geh. met Jacobus de Bruin. AGENDA 11 Oct. 8% uur. De Réunie. Algeini no Vergadering Ambachtsschool 11 Oct. 8K .uur. Café „Het Schaakbord" Alg. Vergadering Oondnche Win- keliersveroeniging. 15 Oct. 8 uur. Rem. Kerk, voordracht Jan Fobricius. ADVERTKN'TlëN. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding, bekend met Duitsche tjial gewenscht. Brieven met verlangd salaris onder no. 4863, Bureau GOUDSQHE COU RANT, Markt 31. 14 GEVRAAGD te huur. Zonder pension. Brieven onder no. 4836 bureau Goudsche Cour nt, Markt 31 11 GEVRAAGD nette door HEER een Schriftelijke privaatlessen ter opleiding voor de practijk en voor de practijk-diplo- ma's van „Mercurius" en de Vereen, van Leeraren i. h. Boekhouden. Afzonderlijk examen voor Rekening-Cou rant boekhouden. De lessen worden gegeven en gecorri geerd door Leeraren M. O. Boekhouden. Alle leerboeken worden kosteloos ver strekt. Vraagt gratis prospectus aan: INSTITUUT „MERCURIUS", 4897 20 De Clercqstraat 73, Amsterdam. Directeur: G. VAN SPENGP.N. DINSDAG 19 OCTOBER, 's avonds 8 uur precies, in den NIEUWEN SCHOUWBURG met medewerking ren I Mej.MIA PELTEN 3URQ, Haarlint, Sopraan en de Heeren LOUIS VAN TULDER, dan Haag, Tanor MAX KL00S, Hilversum, Bat. Aan din Vfaugal MaJ. NELLY VAN TRIET. Uitgavoard arordan „DER 0STERM0RGEN" S. Neukomm „DIE KREUZFARHER" Niels W. Gade Loge en Stalles ƒ1.75 (Leden O. G. ƒ1.40). Balcon ƒ1.25 (Leden O. G.Jl.— Galery ƒ0.50. Alle prijzen verhoogd met 10 muziekkosten. 4894 40 Kaarten en tekstboekjes verkrijgbaar by den Heer J. DE VEN, Wydstraat en 's avonds aan den Schouwburg. F'laatsbespreken Maandag 18 en Dinsdag 19 October van 9—12 en 2—4 uur. De Steinwayvleugel is uit de magazijnen van Gebr. Ryken en de Lange, Binnenrotte, Rotterdam. Notaris VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a. d. IJssel is voornemens op MAANDAG 25 OCTOBER 1920 's avonds 7 uur, in het hotel „de Zalm" te Gouda, in het openbaar te verkoopen geteekend No. 42 met TUIN en ERF aan den Kattensingel te Gouda, be vattende beneden twee kamers en suite, serre, keuken en kelder, ert bo ven twee kamers en suite, kabinetje en logeerkamertje, zolder en dienst bodenkamer. 4899 30 Te aanvaarden 8 November 1920. Brieven met conditiën onder no. 4896, Bureau GOUDSCHE COU RANT, Markt 81. 11 ln alle modellen, prijzen, kleuren en kwaliteiten tegen scherp concurreerende prijzen. A«nbevelend, Mr. Tailleur, KUIPERSTRAAT 43-45, Tel. 592. VRAAOT STALEN EN MODELLEN 4882 16 Notaris J. KOEMAN te Haastrecht zal op MAANDAG 11 OCTOBER 1920, 's morgens 11 uur in het koffie huis van Mevr. de Wed. Christensen te Stolwykersluis, in het openbaar verkoopen geteekend C 26, met Schuur, Erf en Boomgaard, aan den Haastrechtschen D"k té HAASTRECHT, groot 14 A. 22 c.M. Ontruimd te aanvaarden bij de be taling der kooppenningen op 1 De cember 1920» Te bezichtigen de laatste drie werk dagen voor de veiling van 10 tot 4 uur. 4747 38 BIOSCOOP „GOUDA VOORUIT' LOUK DAVIDS I ANNIE BOS I MAHSIE MORRIS I SEPSIS DE VRIES I Wij br.og.n dcc d. bto.m d.r HOLl.ANDSCHE Op.,.!!.- R.ru.w.r.ld In De enorme operette film der Hol)«ndi« fabriek in 6 «eten, wnnrin LOETJE DAVIDS zich vertoond in al de tchitterende creaties die hem op het tooneel too populair maakten. U glundert ali Loetje lingt w'k heb witte en roola radtje". U lacht all Loetje detective wordt. U schatert ala Loetje bij dc stadsreiniging gaat. U aal brullen al» Loetje tot iwerameestex promoveert American Girl» werd in Tbali«-theat#r in Rotterdam gedurende venchaiden# voor «tampvolle aaien vertoond. - ■xpllcatl* JULES NSNft. 4898 40 Beveelt zich aan voor het leveren van eenvoudige en moderne bloemwerken Ooslhavsn 31 Tslstoon lis. 4890 64 Adverteert In dit blad-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4