KOOPHANDEL SIGAREN 1C. CQSIJN - in hinnlitn - GOUDA. 4815 Grieksche Samoswijn. DORLAS’ THEE geurig en waterhoudend, Half om Half thee Sluit alle verzekeringen voor particulieren, handel, scheepvaart en industrie. IZAK VAN DANTZIG, - Makelaar jyiJDSTRAAT, - Telephoon 473, - GOUDA. HANDELS- to UMM PRIJSVERLAGING Douglas-Mötorrijwieleii. Z DE GHHE MfflK LAME TIEN0EWE8 27, Tel. 113 HEEFT IN VOORRAAD: Blauwe Druiven. Tafelperen. Tafelappelen. Bananen. Abonneert I op dit Blad. B a Hn-, Jongclmg- ci Kinderkleeding B vanaf Maandag 11 Oolobar tot en met Dondardag IB October. No. 144 AnQa-bonbons Vraagt „Wellington” en „Nicolaus Amati ie klas io Cents Sigaren met prachtig vaal Sumatradek, oogst 1919 Ontvangen versche partij geïmporteerde Havana-Sigaren van de merken HENRI CLAY, BOCK, PUNCH, CABANAS, - BELINDA en BENITO SUARER - KrUEdEI, EH1II1EEIEI n IEIIIIIEIEI UI ME1EI. „DE GOEDKOOPE WINKEL” J. F. W. TURION, VERKOOPING XTie- J. DE MOL ZOON TURFMARKT 63 Tel. 418. Jroote Reuze in I I Feui Ontvangen de Nieuwste Stoffen. groote collectie JCoeien. Gebouw „Het Blauwe Kruis” D. G. VAN VREUMINGEN - GOUDA Naphtaline en Naphthalinebollen STERI Tomaten. Nieu^ve Vijgen. Blikgroenten. Firma MULDER OOMS, Groenendael 53-58, Telafoon 594. Roode en Witte Portwijnen. A. SAMUEL. „De Adelaar” 20, 25, 29, 32, 36, 40 ct. per ons. 20, 22, 25, 30 ct. per ons. vlug aftrekkend en waterhoudend. Qostumes-tailleur klisters geRleeèe cJKaritels Japonnen in Stof, Jluweel en SCijóe (Pelterijen in alle genres. Rljwlelfabrlek Boalakada 14B _<W>ROZ DE BE3TE^ KINDERZALF geneest roode ontstoken huid. Smetten, uitslag, Schrijnen, Vilt Knlpschoenen en Pantoffels Ijzersterke Schoollaarzeo en Sneeuwschoenen met dubbele zool KLEIWEG 1, hoek Turfmarkt. Een HEERENHUIS te koop. 642 20 Een VILLA met 4% Heet, grond. MAAG maagzuur, slechl^l pijnen ^Oebruiki MIJNHARDTS MAAGTABLETTEN ANTON COOPS ’Slit ons SAFE DEPOSIT. EFFECTEN, COUPONS, WISSELS, VREEMD GELD. Vergoedt voor Gelden Deposito c ON CERT-ORQELS in ^oorraad met 3 knie- --- zwellen, voorzien van Telefoon No. •!- 30 26 Redactie: Telef Adverteert in dit Blad. 4892 44 II II I 10 DAMES- en HEERENKLEERMAKERS 4 J Markt 26. 4893 00 4**H 80 Voorfleelige Prjjaen. 4891 120 n 4074 40 11 On tvangen WESTHAVEN 6. - GOUDA. Rheumatlekwattcn Baume Bengué Sloans Liniment. WIJDSTRAAT 7 i TELEFOON 267 Verkrijgbaar bjj 8 H. VAN LOON ./LWOLTAC» Naar het Schotsch Geauthoriset I. P. WESSEJ (Nadru Tegen scherp concur- rearende prijzen, enz. enz. Verkoudheid, Heeschheid. Gebruikt m mmbi <m NmWM. nu annu. dmbmul W A MUNHARDT. Z«»>. 4776 15 ONTVANGEN de NieiWve s Dadelijks versch verkrijgbaar FIJNE BROZE BOTERSPECULAAS. VRAAGT ONZE SPECIALITEITS-GEBAKJES. EEN WARE DELICATESSE. Heden avond om 6 uur geopend dagsavonds vroeger tot half vijf. Beleefd aanbevelend. 8) Hoe boos was J< eigen oogen zag, d een span van a stuunde en naar d wezen voor den ni zag Jock ook, dat aan zjjn groet. „O, Jock! Meisji de (hü, „ga jij ma; krijgen! Ik ga den Ier zegt, «Lat er gg kan volhouden 5s aan mjjn vader Zelf „door (het kI» ter erkende geween ries, dat dit la was, en hij wenac zondere jurylid di het te hooren. Ma het boveneinde va wende mededingers laabsten tocht ded< Jock Fairies Icon ger weerstaan. Hij over de boerderij, en zonder stil te h te geven nam ih jj - Gouda Btscd* vóórbaad» lat* kUaaa ONDKBDKELKN. BANDEN om. SpoaUal ta|ericht voor het bonwea vaa Kfjar alaa. Aanbavaland, 2441 20 W. P. FUMM, frasen stoekjan$an verstopping MIJNHAR DT’S •laxeer-tabletten PRU5KR 0005 60-. BW APOTH enDROGIMEN Zee re plekken IN DOWN VAN Mutaa L'J en vervolgens Zater- 4880 50 TWEE Afscheid van M staking. M.r. Fock heeft afscheid van de K Met de grootste de mr. Fock zijn vaarden en hü lied BLOED bleekzucht,* ARMOEDE /G.MJ MUNHARDT'S [•STAALTABLETTEN IN QOSUN VMM ««.Sm Wbl» OMMSItA en pijnen van allerlei aard als noofdpijn en kiespijn. Zenuwpijnen,enz. Neemt SANAPERIN TABLETTEN PRIJS PER KOKER 7JU SU A’OnV.OM&WtH Fabr. A.MIJNMAOOT. Zeist. abonneme per kwartaal Franco per pos Abonnemente bjj onze agente ADVEKTEN' J—5 regels 1. 1—5 regels 1. 15 cent per reg ONTVANGEN voor het a.«. seizoen in sen groots torteerlng HEEREN-, DAMES- en KINDER- PUIM* KWALITEIT. 11 LAA6ST IN PRIJS. 4889 30 Wü plaatse zen parlementaire; den. daar het ons rei kite als gevolg postdienst. Gorinchem DordrechtGouda - Groningen Schoonhoven Leerdam - Sohildwolde. - 3637 50 MR KOKtR 75# Bu APO TH OROOI jrm Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten, te Gouda Anton Coops Wijdstraat 29; Schoonhoven H. Smits Haven 33; Bos koop Wed. I. Spruit; J. F. Verkade; Wad- dinxveen A. v. d. Heide; Moordrecht J. v. Gennep; Stol wijk B. Natiijl. 4869 88 Drogisterij MARKT 6. Hiermede bericht ondergeteekende, dat de prijzen der Douglasmotoren tijdelijk aanzienlijk zijn verlaagd en als volgt zijn vastgesteld- 4 P.K. mal kicks!., frictie en 3 varan. I 1700. 21 i 3 11300. 2’zonder met 3 I 1340. AGENT VOOR GOUDA EN OMSTREKEN: Rijwielhandel STRUISVOGEL", - T^. No. 326. - DROGIST - WIJDSTRAAT 29. EERS De nieuwe wet Bji een comproi ficatie is de taal niet aangenaam, mensten in de Kan aanwenden om do oude liefde te g van vijftig is het laisser en dient m uiting geven aan vredigde verlange standigheden de het Lager Ondem geen enkele stem slaagd de poging tot uitvoering var artikel mag iheete af van het juiste Kamer. Een groote void De Visser heeten. der een der (beste toonde. In een bel goed opgebouwde ring heeft Z.Exc. behandeld, om daa de wet te verdedif wiens financieel g was. zün stem ter sprak haast vanz> N oord-H oil andsche dat een wet. die v kan worden en h een zuiver uitvloei (herziening, aan we heeft gegeven en legde mr. Van Nie hü geen ibehoorlijli cieele gevolgen des de ondenwijizerssa! Staten-Generaal b bracht. Ooik mr. wheidene bezwar geen stemming g< zich verklaarde do Minister wijziging iml i en de afseh (waarvoor de Min argumenten aanv doen. Zoo is de nieuw de ibeide Kamers a.s. in werking te Hopen wü er vollosonderwü's 1 met 8 dagen opzegging 3 II met 6 maanden opzegging 4 met t maand 3'/,’/» II met 1 jaar 4':% GROOTE VOORRAAD courant, moderne I Demi-saisons, Winterjassen, Cosluums, I Regenjassen, Oamesregenmantels, Motorjekkers en Pantalons, ^N worden voor de helft der waard, verkocht .Winterjassen, Demi’s en Coat.uma vnn 30 35 40.-45 - 50 - «0. 70 80 110. - 100 voor 15. 17.50 20.- 22.60 25. 30. 35. 40 45. 50 Genpend van morgana 10 mir tat 'a avonds 8 uur. H.arp. Fluit, Collo, Schalmei en Musoette 32 vt., 1 kw. koperen tongen en prachtkastoir. PIANO'S, lage prijzen, prima werk. VIOLKN f 13.50, mooie toon. Alios met 10 jaar garantie. Org*ls m«t 11 lp reg. f230 f270. Aanbevelend, GEBR. KOOI«JV IMANO'f* en ORQKLS. Dwara Nieuwstraat 54, BOSKOOP.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5