°z 5TE^ ZALF I itslokcn huid, I l^nen' I orrijwiek No. 14440 Maandag 11 October 1920. 59e Jaargang. IION, ©zo. ^ud.*vex±exx‘t±e‘lolsLcL -voox Q-cckxcLa. en. OaocLBtxelcexx UEL. Feuilleton. STERKE MAC. en ebollen S. Heeschheid. ild onbons COOPS LETTEN I PERIN I kRDT’5 "Hit oiu cf ’arlitnant. De lersche kwestie. (.III MIK COURANT EBAKJES. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. I— 4 regel* 2.05. elke regel meer fOM. Markt 31, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Telef. Interc. 82. Bureau: MARKT 31. GOUD A. 10 van (kJei ze- zei Sterke Mac. weinig belang HARKT 0. HOOFDSTUK V. (Wordt venroUfd.) I i E BROZE •kwattan engué nlment. iet een wettig speechje uner genomen. wilde werken ende of met stal heeft ook a «ieh omkeerend. „Je hart I» Zu hield op voor een vergelü Igem Zater- 4880 50 LOON v/h. WOLF A o. den moord auto, welke liad. ■n. f 1700. - f 1300. - f 1340. - prijzen der aagd en als Advertentikn kunnen worden ingezonden door tuazchenkotnat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. (UAW’U.MMM'M. KROT. Zei* Staten-Gei bracht. C« «die kiene geen stemming eifih veilklaarde Minister wijziging indien de afschs N OMSTREKEN: - T0. No. 326. WIJDSTRAAT 29. nog al ge- redevoering repuiblikeinache candidaat Harding Amerikaansch vanaf een treinbal- >i«. werd hij gevoeld. Men Jken vrede achtte en hij ant- __j verzekerde ver- gelooven. dat de Volkenbond de Staten ten oorlog kon roepen, er a.s. in v Hopen wy vollosonderwiia eekzuchl,9>B IHARDT'5 I Mcusitn en Drogisten, te Wijdatraat 29; Haven 33; Boa- F. Verkade; Wad- Moordrecht J. Natzijl. 4869 88 *■3 TWEEDE KAMER. Afscheid van Mr. Fock. de P. T. T.- s taking. Mr. Fock heeft m< afscheid van de Kai Met de grootste opgewektheid verklaar de mr. Fock zijn nieuwe functie te aan vaarden en hij liet niet na van zün liefde spoedbestel - pressie van ende ambte- Naar het Schotsch van S. R. CROCKETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSE14NK—-v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) n en kiespijn, I l.enz. Neemt I TTEN f U AHOr^r.OROGIjriN I iAADT Zeol I op een soldaat in een vracht- den v ongen uag had plaats ge- Wij plaatsen dit overzicht van on zen parlementairen medewerker eerst he den. daar het ons Zaterdagavond pas be reikte als gevolg van de stagnatie in den postdienst terpellatie afgewezen te krijgen, had hij het waarlijk niet beter kunnen aanloggen! Dit nam niet weg. dat de Kamer een spoed- men vin- het viel i-wonderen. dat de stemming ongunstig beïnvloed werd l«n verstopping «SLETTEN AFOTh enOROGlMEN J - is de nieuwe wet op het L. 0. dooi de ibeide Kamers heen, om op 1 Januari werking te treden. *"’j er het beste Een bespotte vrouw. Na de sterke onwinding van den mor gen begon de rust van de speelplaats der school zelfs de zenuwen van Sterken Mac aan te doen. Het was niet dikwijls, dat hij voor on® 8) Hoe boos was Jock Fairies, toen hij met eigen oogen zag, (hoe Muckle Sandy Ewan een span van zijn vaders boedery be stuurde en naar de plaats bracht, aange wezen voor den nieuwen wedstrijd! Sandy zag Jock ook, dat was duidelijk te merken aan zijn groet. ,j0, Jock! Meisjesgek, Jock!” schreeuw de thy, „ga jij maar straf van een meisje krijgen! Ik ga den beker winnen! Rob Tel ler zegt, dat er geen is, die het tegen mij kan vollhouden en een van de juryleden is aan mijn vader geld schuldig!" Zelf „door (het dblle (heen”, zooals hij la ter erkende geweest te zijn, wist Jock Fai ries, dat dit laatste ijdele grootspraak was, en hy wenachte slechts, dat dit (bij zondere jurylid dicht bij genoeg was om het te hooren. Maar alle drie waren aan het boveneinde van het land, de overbly- vende mededingers gadeslaand, die hun laatsten tocht «leden. Jock Fairies kon de verzoeking niet lan ger weerstaan. Hij snelde naar (huis, vloog over de boerderij, gW de achterdeur in, en zonder stil te houden om een uitlegging te geven nam hy een bord vol groetesoep -- .o VH MV 1-ransch-Britsche vriendschap, die ilische bladen aanheffen naar aanleiding van Uygues optreden als mimater-oreni «lent, vinden in Engeland ge ringen weer- klank. De Briteche bladen toonen zich bit- belangs tel ling voor zijn jeugd. Het zou een veder op (hun hoed zijn als een Kirkan- der-knaap. nauwelijks van school, den be ker won. De hoop van Ix>wran was gevestigd op een gryèharigen, ouden akkkerman van de Boven Crae, met een Mik als van een scheepskapitein, die altijd tien prijs be haalde, omdat hij zijn paarden zoo rustig (bestuurde, ook al omdat hÜ het langst ge diend had bij denzelfden meester. Hij heette Robin Kerk. Maar, ofschoon hij waarschijn- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poat per kwartaal 2.T5, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. 1 lóEP|kUS: ïil Gou.d“ 'n ;,r- »‘rekea ll.ehm, rende tot den bezorgkringl J-6 regel» 1.3«. eke rege meer ƒ0.25. tan buiten Gouda en den bezorgkriig m"r Advertentie» van publieke varmakeUjkheden 15 cent per regel. Advertentien in het Zatoi dagnummer 20 bjj6lag op den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina bO hooger y- Gewone adverUutiën en ingewanden mededeelingen b(j contract tot zeer geredu ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Het anüwuoixi, dat Lloyd George zou ge ven op de plannen van Amiuith en Grev w nog met boteend. De premier heeft het verinoedeiyk te urux met andere zaken: de Russische kwestie iaat hem niet los en de bondgenooten leggen hem eveneens h« vuur aan de scheenen. In een rede waarin hu in hoofdzaak zun coalitiupohtiek ver dedigde. zeide hu o.a. ook dut het niet ge- makkeiuk is vrede te sluiten met Rusland. De regeermg zeil maakt het inoeiluk. ZU boezemt geen vertrouwen in. Zu breeM haar beloften. Zu wendt voor vrede te wil len maken, doch maakt daarvan gebruik om in ons eigen land de atmosfeer te ver giftigen- Ik betreur dat ten zeervte. want «uk wü den vrede. Rusland zelf moet we ten, welke regeermg Let wil hebben. Doch Kngelaad ook. Zoo heeft lungeland eveneens zun biixon- dere opvatting ten aanzien van de politiek, die tegenover Duitachland moet wordt» ge voerd. Men weet, dat 't altijd tkoyxl George is geweest, die, begru-pend dat Dultseh land met geheel moes*, wonden vernietigd, remmend wenkte wanneer h'rankriuk in xijn wraakgevoel te hand van stapel wilde loo- pen. Lloyd George wust deetiids op de con ferentie te San Rerno door te druven dat te Spa een bueenkomsit zou wonden be legd. waartoe Duitsche afgevaardigden als geiuke zouden worden uitgenoixhgd ten einde allerlei nog hangende vraagstukken te beraadslagen. Spa kwam, de DuiUchei* ware wat minder berechtigd dan ze hadden gehoopt, maar t»eh werden enkele kwes ties geregeld. AJdeen. één en weJ 't voor naamste punt bleef onafgedaan. n.1. de regeling van de door Duitachland te beta len schadeloosstelling. De geallieerde wa ren het over dit précaire onderwerp zelve niet een# en om het in 't bijaiin van den ex-vüand niet tot een minder aangename woonienwisselipg te laten komen, besloten ze dat punt aan te houden en het nader in een nieuwe conferentie te Genève te on derzoeken. Het 'bedrag der schadelooaatel- ■Img zou dan tevens kunnen wonden vaat gestekt en de financieel® conferentie te Brussel zou tenslotte, met dat bedrag voor oogen, Duitachiand’s productievermogen en betaalkracihit icunnem nagaan. Echter. «Ie Brusselsche conferentie is afigeloopen. men er vele mooie plannen uitgebroed en vele raadgevingen laten hooren die ieder ad kende, maar de Duitache schade- loo-satellang heeft men angsbvaJIg verme den te noemen, want de biieenkonwt te Genève had nog met plaat» gehad, voor- nameJüik door Frankrijk’® toedoen, «lat de kwestie bever zonder de entente, recht streeks met Duitschland wil behandelen. De Genèvensche conferentie is eenvoudig dood verklaard, waarmee Llovd George het volstrekt^niet eens is en de toasten oo de de Pa- dealing van de Regeering inhield, alvorens deze op de haar te srtellen vragen had kun nen antwoorden, ten nadeel® van den ver zoeker uibviel. Tegen een interpellatie in het algemeen had niemand bezwaar, «loch <l« meerderhekl ptude er voor, den indnik te wokken, alsof «Ie Kamer op ling w5kle werken onder de stakende of met staking dreigei naren. voet staande. „Ik moet een omchentak af snijden, op den weg naar Holm." .,01" zeide Oharlotte Webster beteekenis- vol, „natuurijjk. Gjj zoudt alles voor haar willen doen. G(j kunt geen oogenblik wach ten. om te hooren „Om wat te hooren Ik heb geen tijd", vi®l Sterke Mac haar in de rede. „Meiaiea zjjn zoo dwaas!" „Zij i® niet dwaas!" „Neen. niet", ui M«rke Mac orte- Vantfen. M geen mataje in de duiiand, die een dag de «.-hooi had tarnen houden en met de Hoognte Latiniatan dooigaan. zooal» zij." „Dat is het niet, waar meisjes goed voor zijn", zeide Charlotte. ,JEr zjjn er, die meer dan dat doem om een flinken jongen te be hagen.” ,^oo!” stellend. Charlotte Webster trok ongeduklig een zakdoek uit een zijzak onder haar kleine witte boezelaar en drukte die hard toren haar oogen, - zoo hard king, en daar er geen bü haar ojfcwam Jwligtle zij: ltzoo hand!” Nu had Sterke Mac in de laren van open hartige bewondering, al dikwijls zulke aan moedigingen gehad. Hü was een flinke jon gen, daar vid niet aan te twijfelen. HÜ wilde, dat de meisjes dat niet deden en hü hield van Adora Gracie, juist omdat zy nooit zoo iets «leed. Zoodra gebleken was, dat alle mogelijke voprgestelde amendementen, resoluties en compromis ten spijt, de president d#r Ver- eenigde Staten en het parlement het niet een® konden worden over de toetreding tot den Volkenbond, (begreep men. dat deze kwestie de voornaamste inzet voor de pre sidentsverkiezingen zou worden. De verkie- '4ingsactie is nu begonnen en «laanbii wordt 't woord Volkenbond indenlaa*! nf»a’ °’<*- noemxl. Tijdens een venkiezingsre. die de repuiblikeinsche candidaat op z’n Amerikaansch vanaf een con te Desmoines (Iowa) hield, te dier zake aan den tand geve vroeg hem, of hij een afzonderlik met Duitschland noodig a iwoordde ontkennend. Hü der met te Vereenigde zonder de toestemming rzan den Senaat, aan toevoegend; Maar indien wii lid van «len Volkenbond werden en de verplichtin gen van de I’aiijsche ..Overeenkomst’’ aan vaarden en «Ie raad van den Volkenbond besloot dat wii ons «leel zouden moeten bij dragen in een oorlog onder dit Convenant, dan zou liet Congres verplicht zijn onze zonen te zenden daar wii anders schuldig zouden zijn aan «Ie meest grove oneerlijk heid." Harding verklaarde zich noigimaals voor oen associatie van naties in plaats van den Volkenbond en voegde hieraan toe dat hij de oplossing van het probleem niet zoo be lemmeren dow medetleelingen over biizon- «lerheden. „Zoo spoedig mogelijk na mijn verkiezing", voegde hü er aan toe. ..zal ik «Ie beste geesten in de Vereenigde Staten en in het büzondèr den Senaat raaxlidegen. Zonder de toestemming van den Senaat kunnen inderdaad dergelijke associaties niet gevormd worden. Ik zal dit doen voor •Ie bevordering van «len internationalen vrede, maar dan een welke onze souverei- niteit beschermt en onze onbelemmerde vrijheid van handelen erkent Oyer de lersche kwestie, waarover hem eveneens vragen werden gestekl. liet Har- «ling zich weinig uit. zich, terecht, op het uit den pot, die op zijde van het vuur zachtjes stond te koken. Toen sneed hü voor zich een paar sneden koud schapen- vleesch en verslond ze (haastig tusschen bwee Schotsche koekjes, de lekkere fami- lie-groentesoep gebruiken<l als drank; zoo haul hy eten en drinken by zy'n onver wacht maal. Binnen vyf minuten was hy weer op het veld. Hy 'bleef half ontmoedigd staan aan (het open hek. Hy aarzelde, hy was ver loren. Haastig (binnengaande spoetide hy zich naar het deel van de Benty Hoogte, waar de pdaatsen voor de afzonderiyke mededingers waren afgedeeld. Meer dan de helft van hen waren reeds begonnen. Sandy Ewan was eenmaal rondgereden en kwam terug. Een klein aantal ploegers «lie niet van plan waren in beide wedstrijden mee te doen, benevens niet weinig gewone toeschouwers, verzamelden zich aan het uiteinde en wachtten tot hü binnen kwam. Sandy was een flinke, welgebouwde kerel en had een aangeboren gave om te ploegen. De Kirkanders waren geneigd op hem te welden, niet alleen omdat zy’n va der de rykste onder hen was. maar ook uit interpellatie noo«tzakeÜi(k ha«l kuni den ondank® deze toeKchtig. doch geenszins te ver die toch reeds «looi- het feit van stakende (d. w. z. hun ambtseed schenrien«le) Riiksambtenaren. na een toelichting, welke ree«ls een veroor- Na een woelig debat, waanbii de heer Duüs zich weer in onbehoorlijke interrup ties uitputte, heeft de Kamer 50137 een verzoek van den heer Van den Tempel af gewezen, om reeds Vrijdag, dus met wij ziging van het besluit om dezer dagen in de secties te vergaderen, de Regeering te mogen interpelleeren over de saJarieering van het Rykapersoneel en in het bijzonder van het personeel bü de posterü en tele grafie. Buitengemeen ontactvol was de toelich ting van den sociaal-democratischen a.s. interpellant, die zün verzoek grondde op «Ie door hem afgekeunde houding der Re geering, die geweigerd ha«l de organisaties- afgevaardigden te ontvangen in verband met de staking van deze Riiksambtenaren en hier nog aan toevoegde, dat de Regee ring hierdoor z.i. provoceerend optreedt. Wanneer het (hetgeen wii van den heer v. d. Tempel absoluut niet aannemen) diens (bedoeling ware geweest om zyn spoed-in- voor Lndië en de Indische bevolking te ge tuigen. T'och viel het utscheul hem met dient. En geen wonder 1 Wie eens in de Ka mer is bmnengedrongen, blijft er graag en komt er graag weer terug er werü in de Kamer by deze uitspraak gelachen en gemeesmuild de atmosfeer in de Ka mer is mderilaad een zeer bijzondere en aantrekkelijke. Alen beklaagt den Voorzit ter wei eens, dat hy er aityd zün moet, maar is hy czoo vroeg mr. Fock met kos telijke ironie niet veeleer te benijden, omdat hü daardoor steeds dlue aigumenten zoo goed kan hooren? Bijzonder genoegen deed ons de waardeenng van de Kamer, die. zoo zei mr. Fock met reden, beter is dan zjj wel eens van buitenaf beoordeeld wordt. De geheele Kamer, die van haar zetels verrezen was op de beide communisten na applaudiseenle hartelyk. waarna nestor De Savornin Lohman den scheiden den Voorzitter toesprak, hem prijzende om zijn groote welwillendheid en opgewekt heid en om zijn uitnemende toepassing van het gewü'Zigxle reglement van orde, dat den president grootere macht, maar ook groo- tere verantwoordelijkheid had gegeven. Minder tactvol en blijkbaar een gevolg van het onbliusclubare temperament van dezen 82-jarige. scheen ons de herinnering aan het conflict tusschen de 8. D. A. 1’. en den Voorzitter bij de anti-revodutiewet.' aan welke herinnering een duidelijke kritiek op die fractie verbonden werd. Gelukkig vatte de 8. D. A. P. hierop geen vlam, zoodat een onverkwikkelijk en bii dit afscheül ‘kwalijk passend krakeel vermeden werd. Alleen de heer Wünkoop nam even het woord, om lndië toe te wenschen. dat het onder het regime van mr. Fockzich moge ..losrukken" van Nederland. Hetgeen een uitbundige vroolükheid verooi-zaakte. Met eenige van hooge waardeering ge tuigende zinnen heeft ten slotte de Pre mier namens de Regeering (van welke de meeste leden aanwezig waren) zich tfff'den heer De Savornin Lohman aangesloten en «len heer Fock als Kamerpresident gehul digd. lyk de bekwaamste ploeger van het veld was, was Robin al vermoeid door het wenk in «len eersten wedstryd, terwyl de voren in Jhet nieuwe gedeelte van de Benty Hoogte ontzettend veel moeilyker waren, hetgeen kwam door een mengstel van stüve (klei in de holte, links van «len heuvel. ,/0, weerga!" riep Jock Fairies, ,hü zal het winnen van Robin. De oude man heeft de kracht niet om het kouter door den klei grond te dry ven. Wy zullen verliezen flink verliezen en door dien groeten slungel Bandy Ewan!” Er ging eenig gejuich op van de Kir kanders toen Muckle Sandy binnenreed. „Best! zoo recht van snee! De juiste diepte! Wat een draai!” Dit waren eenige van de uitroepen, niet zeer luid weliswaar, maar zeer aanmoedigend en zoo ook be doeld. Met welgevallen ging Muckle San dy weer weg om zyn nieuwe taak te be ginnen. „O, hoe zal het ons gaan hoe zal het ons gaan?” kreunde Jock Fairies. „O. als Sterke Mac maar wilde komen! Maar hl] wil niet, de lammeling! Hy kon dien groo- ten. lammen Sandy best verslaan! Maar hü wil niet. Hy is gdhcel verzot op dat meisje van den meester. Ik wilde dat alle meis jes dood waren!" EERSTE KAMER. De nieuwe wet op het Lager Onderwijs. By een compromis als de onderwyspaci ficatie is de taak van de Eerste Kamer niet aangenaam. Kunnen de uiterste e'le- nieniten in de Kamer van honderd pogingen aanwenden om door amendeenng van hun oude liefde te getuigen, voor de Kamer van vüftig is het uiteraard a prendre ou a laisser en dient men zich te bepalen tot het uiting geven aan zün bezwaren en onbe vredigde verlangens. Dat onder deze om standigheden de Senaat de nieuwe wet op het Lager Ondenwys heeft aanvaard met geen enkele stem tegen, toont hoe welge slaagd «Ie poging van Minister De Visser tot uitvoering van het nieuwe Grondwets artikel mag heeten en legt ook getuigenis af van het juiste politieke inzicht van de Kamer. Een groote voldoening mag diit voor dr. De Visser heeten. die ook ditmaal zich we der een der (beste leden van het Kabinet toonde. In een beknopte en toch volledige, goed optgebouwde en glasheldere redevoe ring heeft Z.Exc. eerst eenige detailpunten behandeld, om daarna de groote lijnen van de wet te verdedigen. Dat mr. Van Nierop wiens financieel gemoed nog al bezwaard was. zün stem ten slotte aan de werf; gaf. sprak haast vanzelf: de altijd practische Noord-Hollan«is<5he afgevaardigde begreep, dat een wet. die volmaakt is. niet geeischt kan worden en hü- gevoelde, dat de wet een zuiver uitvloeisel is van de Grondwets herziening. aan welke hü destijds zyn stem heeft gegeven en wat de kosten betreft legde mr. Van Nierop zich er bii neer, dat hy geen ibehoorlüke raming van de finan- cieele gevolgen dezer wet kon krijgen, daal de onderwyzerssalarissen op verzoek der Generaal buiten de wet waren ee- Ook mr. Van der Feite, die ver- bezwaren had. heeft ten slotte gevraagd, voldaan als hy door de verklaring, dat «Ie der wet zal overwegen, de afschaffing van het Fransch (waarvoor de Minister wederom krachtige argumenten aanvoerde) niet mocht vol doen. Zoo Harding over den Volkenbond en de lersche kwestie. Een koning voor Ierland? Weer een represaille. Rede van Lloyd George. Fransch- Britsche geschil. Delacroix als bemiddelaar naar Engeland. Polen eischt Wilna. De Lithauers weer aangevallen. Arbeidersonlusten in Spanje en in ’t verre Oosten. Bolsjewisme onder de Oostersche volken. Complot ontdekt, ONS OVERZICHT. standpunt stellend, dat Groot-Brittannië zjjn eigen zaken moet regelen en geen In menging van bulten af kan dulden. Deze meening wordt lang niet door alle Ameri kanen gedeeld en dank zii de actie van De Valera e.a. hebben velen een gevestig de meening over de lersche aangelegen heid en Engeland’s optreden in deze, waar- by tenslotte nog komt, dait de lersche Amerikanen hun vroeger vaderlan«l of het land hunner voorvaderen niet uit het oog verliezen en zich nog terdege bemoeien met de lersche aangelegenhwlen. Zoo komt de. sinds lang in de Vereenigde Staten be staande Irish Vigilance Society met een plan om een der zonen van den Engelschen koning tot koning van Ierland uit te roe pen onder den naam van Patrick 1. Een er. ander op grom! van de overweging dat tusschen Engeland en lerlan«l een goede verstandhouding moet heersteen en Ierland de rechterarm van Engeland moet zijn. Het plan lijkt tamelijk absurd. Alsof de Ieren gediend zou«len zün van een koning van zuiver Engelschen Moede. Toch leeft merk waardig genoeg, een dengelüke gedachte ook elders. Het Londensche weekblad The Nation komt by na tegelijkertijd als de Irish Vigilance Society met een plan voor den dag. dat wel eenigjszins lijkt op dat der lersche Amerikanen. De Nation zou name lijk (len Engelschen kroonprins gedurende <le oveigangsperiode. waarin Ierland zijn dominion home-rule zou organiseeren. als lersch regent willen zien fungeeren. De lersche Constituante zou dan zelf maar moeten uitmaken, of z’ii den tiidelijken re gent blijvend tot koning wil hebben. In afwachting van een aannemelijke re geling woedt in Ierland de burgeroorlog in volle klacht. Zatenlagmorgen is het te Cork weer „lersch" toogegaan. Door braml- bommen naar binntxn te werpen is het ge meentehuis In brand gestoken en mannen in uniform beletten, dat men het gebouw naderde, alvorens het in brand stond, maar «le brandweer slaagde er in het vuur te 'looven. voordat het gebouw verwoest was. Met ziet in het brandstichten in het ge meentehuis een represaillemaatregel voor zich zoo tot daden liet vervoeren en als hü het deel, was het meestal ten behoeve van een ander. Hy begon :zich lusteloos te be- wonderen, waar «ie anderen waren en wat zy deden. Op dit oogenblik dacht hü aan zyn broeder. „Die Jacob zal by den ploegwedstryd zyn!” mompelde hy, glimlachend op zün eigen gedachte. „Laat hü wachten tot den namiddag. Ik zal hem warm maken.” Deze gedachte leidde van zelf tot den esschentak van den meester, waaraan hü. toen die op hem wend toegepaf-rt, een ker gebrek aan noodige lenigheid had op gemerkt. Hy ging weer in school en nam <lat zinnebeeld van gezag af.„Nu, nu”, zei hy, het hoofd schuddend, „die is niet zoo als hy moest zyn. Hü moeet kronkelen als een pas gevangen aal!” Hij beproefde hem op de palm van zyn hand. „Hy doet pyn’’, zeide hü, „maar toch i>- het niet voldoende. Ik weet wel. waar een beteren te vinden is." Hy keerde zich om, om naar buiten te gaan en juist op «len drempel ontmoette hy de groote, kiwy* nende. blauw<? oogen, de slanke, welge vormde gestalte van Charlotte Webster. „Wel. Roy! Je gaat toch niet weg. om dat ik binnen 'kom zeide zü met een zelf- bewusten blik en een coquette beweging van het hoofd. „Ja!” zei Sterke Mac, wel eenigszii» on- hoffelyk. Het meisje zuchtte even, keek naar haar schoenen, figuren makend in het zand van het portaal en toen, naar hem opziende, zeide zü - „Blüf heb je iet» te zeg gen!” „Wat is het?" vroeg Sterke Mac, op één

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1