nLJ 'ZT, stijEt hct II Goudsche Rij- a loerlgipidereiiiii ALGEMEENEVÊRGADERING van Aandeelhouders ter teleurgesteld. Nu wordt In deze uitee toen near den Belgischen minister Dela croix. aM den reduier uit den nood. Ter- gelegeriheid van de onthulling wan een mo nument ter eere der oorlogsslachtoffer#, zal hu een bezoek brengen aan -Engeland en dan ook een onderhoud hebben met den premier. Men vermoedt, dat hti dan zal trachten de Rnitsche en Fransche stand punten tot elkaar te ibreawen. Waarschijn lijk getakt hem dit. want de geall leenden achten den tijd nog niet run om reeds uit een te gaan. Imtusschen is dit nieuwe niitesverschil teelcenend. het is niet de eer ste maal dat Londen en Parijs een com promts moesten aangaan om nog langer bondgenoten te kunnen hlüvem. Deze voortdurende misverstanden zullen moeten leiden tot een uiteenvallen der entente, dra men van Duitschland vervulling der vredesvoorwaarden heeft afgedwongen en elkaar daarvoor niet meer noodig heeft Wanneer men meende, dat in Warschau vreujpde heerscht wegens het sluiten van den wapenstilstand met Rusland, heeft men *t mis. Het bericht is door de bevol king vrij kooltjes opgenomen, misschien omdat men, na de vele oorlogis jaren niet meer aan den vrede durft gelooven. En inderdaad schijnt de vrede voor I'olen nog verre, want de r^geenng. wie de inwilJi- Ring van alle eischen door Rusland naai t hoofd g^tegen'Ms. heeft nu een nieuw conflict met Ljthauen in 't leven geroepen. i>e Poolache commissie van buitenlandsche zaken heeft n.l. eenstemmig besloten als haar meening uit te drukken dat het district Wilna, overeenkomstig den wensch van het volflc, tot Polen moet behooren. De Litihauers zijn het hiermee niet eens nemen. Het gerucht loopt, dat een alge- te mogen maken. De Lithausche regeering heeft den steun van den Franschen verte genwoordigers te Wilna ongeroepen, voor het geval die stad door de Polen Ibezet mocht worden. De Polen heblhen de Lithausche stellin gen reeds aangevallen; zij overschreden de demarcatielijn en rukken met een bui tengewoon groote troepenmacht op Wilna aan. Daaroito heeft de Lithausche regee- ring naar Kowno overgebracht. De Lnter- igeaClleerde commissie heeft den Polen op nieuw verzocht hun opmarsch te staken. Volgens een draadloos bericht zijn te Moskou 40 vertegenwoordigers uit Tur- ktie, Indié, China. Perzië. Bokhara. Tur kestan. Khiwa en de Kaukasus aangeko- men om ingevolge een besluit van het con gres te Bakoe aan de zitingen der'Derde Internationale deel te nemen. Er werd een comité van actie gevormd om de revolutie der volken van Indië voor te bereiden. Dit besloot tot de uitgave van een propagandatijdschrift in vijf ooster- eche talen. Men meldt dat een complot van Jong- Turken is ontdekt be Ajdrianopel. De be weging zou tot uitbarsting komen ter ge legenheid van de verkiezingen op 7 No vember. BUITENI.ANDSCH N[KU\VS. FRANKRIJK. Spoor wegongelu k ken. Op 't laatst der vorige week hébben in Frankrijk twee spoorwegongelukken plaats gehad, waarvan het ééne te HouiHes. op de lijn ParijsNantes buitengewoon nood lottig was. De koppeling van den zevenden wagon van een goederentrein uit Nantes brak Zaterdagavond, zonder dat het werd bemerkt. Pas te Sartrouvtille bemerkte men dat oen gedeeLte van den trein bij Houililes was achtergebleven. Juist liep een sneltrein uit Parijs het station binnen. Men tracht te deze nog door noodseinen tot stilstand te brengen, doch deze werden door den machinist te laat bemerkt om tiidig te kun nen stoppen en met een snelheid van 55 K.M. stortte de sneltrein zich op de goe derenwagens. De locomotief viel omver en eenige wagons achter deze vlogen ovér ei kander op de overblijfselen van de goede renwagens. De tweede wagon stond boven op de eerste en de derde werd weer tus- schen deze overblijfselen geslagen, zoodat deze zich ongeveer op de hoogte van de brug van het ataition opstapelden. De vier de wagon werd geheel versplinterd. Het ergste was, dat de wagons imperiales had den en dat deze vol passagiers zaten. Jammerlijke tooneelen speelden zich af. Er waren meer dan hondend slachtoffers, onder wie 45 dooden. De meesten hadden geen identiteitpapieren bij zich, zoodat (dertien dooden nog niet ziin hericenid. Gistermiddag had een tweede spoorweg ongeluk plaats op de lijn Parijs—Argen- taeres, in de nabijheid van Ozères. waarbij door verkeerden wisselstand een trein van terzijde inn een andere reed. Drie wagons werden vernield, het aantal gewonden be draagt hierbij vijftig. Parijs weer: la ville lumière. Naar Havas uit Parijs meldt, is de straat verlichting aldaar sinds Zaterdag weer als voor den ooribg. REiLGIE. Zes arbeiders gedood. Zaterdagmorgen te zes uur heeft een ongeluk plaats gehad in een mijnschacht in de nabijheid van Luik. De kabel van een kooi brak en deze stortte van een hoogte van 2A2 mete<r naar ibeneden. Van de tien arbeiders, die zich in de kooi bevonden werden er aes gedood en vier gewond. BINNENLAND. Koninklijke belangstelling. H. M. de Koningin zal begin Novem ber het EJectrisch Watergemaal „Elcc- trn" te Lammerbufen, hij Zoutkamp, openen. Woningtülllng 1919-1920. Naar aanleiding van de discussie oan- lienl he< voorstel inzake beschikbaar stelling van grofid aan de bo uw vereen i- ging J)ns Ideaal", ingeleid door den I oei F. P. J. Lafeber in de Raads vergadering van 30Septcnilier j.l., waar bij o.ro. werd medegedeeld, dat in de ze gemeente een 500 gezinnen bij el kaar zouden inwonen, hebben B. en W. bet nuttig geoordeeld reeds tliane over le gaan tot gedeeltelijke publicatie van de uitkomsten der Woningtelling, die in November liil9 in deze gemeente, op verzoek van de Regeeriing. heeft plaats gehud en door bet Centraal Bureau voor do Statistiek te 's-Gravenhpg© zul len worden openbaar gemaakt. F i g e n w o n i n g o n Geschat naar een huur waarde beneden f4. per week ;»;jh Geschat naar ecm huur waarde boven f 20.8.— por jaar p.12 Huur w o niu ge n Naar een huur van bene den f4.per week Naar een buur van boven 20h- per jaar O n b e Naar een den f I Naar oen li f 20H. hun: o n d van beno- ï>or week ur van boven r jaar woningen totaal aantal woningen G n bew o o n b a a r ver k I a a r d e n o n i n g e n 11 e w o n i n g d o o r 2 gezinnen: in perree]op met een wo ning huurwaarde bene- d( f I per week 91 In perceelen met één wo ning huurwaarde boven I 208.— per jaar 21 n perceel en niet meerde re woningen hutirwnar- 71e boven f 208.— p. jaar i De Gemeentelijke Inkomsten belasting In 1921. De Gemeenteraad van Gouda staat mor gen voor de beslissing ten aanzien van de Verordening voor de plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Na de verschillende voorstellen die te de zer zake zyn ingediend is nu op 5 Oct j.l. by B. en W. nog een amendement ingeko men van het Raadslid R. van der Brug, welk amendement bedoelt te zyn een verbe tering van het door hem d.d. 1 Dec. 1919 ingediende voorstel. In de toelichting van zijn amendement zegt de heer van der Brug, dat een verge lijking van de tabel van klassen en verhou- dingscijfers in het voorstel van Burgemees ter en Wethouders opgenomen en die door hem ingediend bjj zjjn voorstel van 1 De cember 1919 hem de wetenschap heeft ge geven, dat eerstgenoemde tabel, vooral wat de laagste inkomens betreft, afwijkt van de zijne. Waar het in zyne bedoeling lag, vooral ook voor de laagste inkomens te komen tot een zoo billyk en dragelijk mogelijk belas tingbedrag, zal er door hem prijs op wor den gesteld, dat deze tabel zoo getrouw mo gelijk wordt gevolgd. De voorsteller schrijft verder: „Om deze reden heeft ondergeteekende „gemeend dit gedeelte van zijn voor stel te moeten handhaven door het indienen „fan een nieuwe ontwerp-tabel, bijna ge- „heel in overeenstemming met die van zijn „voorstel van 1 December 1919. Evenwel is „deze tabel samengesteld in den vorm ,als die van Burgemeester en „W ethouder „Waar het tevens de bedoeling was de „belangen van de z.g. „m i <1 d e n k 1 a s- S e n" niet uit het oog te verliezen, doch „rekening te houden met <le omstandighe- waarin velen van deze groep belas- „De derde groep (klasse 59 tot en mei 86) wordt begrensd door een belastbaar inkomen van 9200.n.l. het ii waarmede de toeneming van het pei ge geheven van het accres, eindigt. „Wij zijn van meeping, dat iedere andere wijze van groepsindeeling meer „gezocht" zou zjjn en dat van een „willekeurige'' groepeering geen sprake is. „Wat de heeren Sterk en Overhand ver der met het door hen meer juist geachte overzicht van het minder of meer te betalen bedrag per 100.in elke groep trachten aan te koopen, bewijst eveneens een (bij het praeadvies) opgenomen staatje, n.l. dat de verdeeling van de meer noodige op brengst over de klassen 22 en hooger in het voorste) Sterk c.s. zeer onregelmatig is. „Wij bestreden in ons aanvullingsvoorstel het systeem, neergelegd in de tabel van de i hebb< be rden (I B e w o ii i n g 3 ge innen 'i perceel en met één wo ning huurwaarde boven f 208 per jaar perceel en niet één wo ning huurwaarde hoven 208.- ,or jaar In van den Bond van Vrije Liberalen. i'it den aard der zaak behielden al len zich de nadere inaUMiiming van hun ie partijen voor. op welker beslissing ij in niets vooruit wensclien te loo ien was algemeen van overtuiging, een poging tot namen.werking knus slagen zou kunnen hebben. Beslo- werd eerlang opnieuw te verga do en daarbij te pogen zich de mode- •king van andere gelijkgvzi zers n miaiine verzekei gro< ijke en vrouwelijke ku |...i g<' iirusi Naweeën van de havenstaking. Zaterdagmorgen is er aan het van de II A. R eenige o geweest bij <!e uitbetaling van de loo- "cn Dm arbeiders, die verleden week bidden gestaakt kregen niets uitbe I t dd voor de stakingsdagen. Zij waren iharover zeer verstoord en wilden het gebouwtje niet verlaten, 'I >e politie mm«t er aan te pas komen en heeft mol be- hujp van de wapens het gebouwtje ont ruimd. Tn een daarop met de directie gehou den conferentie is meegedeeld dat de be singskweslie aan de .Titaii" nader de oog*>n zal worden gezien, lat het ingehouden loon in geen g(val zal worden uitbetaald. eli De Haaggche vlag. B. en W. van 's-Gravenlhage stellen den Raad voor, ingevolge het advies van den oud-archivaris de kleuren der stad te wij zigen van zwart en geel in donkergroen en geeh_ LAND- EN ZEEMACHT! Marinedag te Delft. Te Delft is Zaterdag een zeer goed ge slaagde Marinedag gehouden, gepaard gaande met verschillende sportwedstrijden, .feestelijkheden, enz. KERKNIEUWS. Protestantenbond. Op 25(27 dezer viert de Nederlandsche J^rotestanten/boiwi te Utrecht ziln halve eeuwfeest. MARKTBERICHTEN. Samenwerking van Vriizinnigen. Pe vergadering, Zaterdag- op initia tie! van het hoofdbestuur der Liberale Unie te s-Gravenhnge gehouden, om ito mogelijkheid te overwegen van groo- tere samenwerking van vrijzinnigen, werd bijgewoond door afgevaardigden van dat hoofdbestuur en van de hoofd besturen van den Econoiniselien Bond Rotterdamackc Veemarkt. Maandag 11 October 1920. Aanvoer: 250 vette runderen, 90 vette en graskalveren, 698 varkens, 843 schapen en lammeren. Pryzen: Runderen le kw. ƒ2.102.15, 2e kw. 1.952.05, 3e kw. 1.80—1.90, Ossen le 2.05—2.15, 2e 1.90—2, 3e 1.70—1.80, Kalveren le ƒ2.75—3.10, 2e 1.40—1.60, 3e ƒ1.95—2.20, Schapen le 1.60—1.70, 2e L401.50, 3e 1.201.30, Lammeren le 1.60—1.70, varens le 1.85—1.90, 2e 1.70 —1.80, 3e 1.50—1.60, licht soort le 1.40 Handel redelijk, pryzen eenigszins terug gaand. redelijke aanvoer. „tingbetalenden verkeeren, meent onderge- „teekende door het samenstellen van deze „tabel daarin tamelijk te zijn geslaagd". Bij dit amendement voegt de heer van der Brug een nieuwe tabel van klassen en verhoudingscijfers, welk zoowel bij het op klimmen der klassen, als bij de toeneming van het percentage der toeneming geheven en de doorvoering der progressie tot een zoo hoog mogelijk inkomen als krachtens de wettelijke bepalingen toelaatbaar is, de zelfde pricipes huldigen als die, waarop de tabel van B. en W. is gebaseerd. Is het sys teem, door den heer van der Brug thans aanvaard, hetzelfde als door B. en W. in toepassing is gebracht, en wordt daartegen dus hunnerzijds in hun Zaterdag j.l. ver schenen praeadvies geen bezwaar gemaakt, de heffingspercentages en de belastingbe dragen door den heer van der Brug thans voorgesteld, wijken eenigermate af van die van B. en W. en evenzoo van die van de heeren Sterk en Overhand. De opbrengst van het voorstel-v. d. Brag zal zijn ƒ804.000.tegenover B. en W. ƒ793.000.- en Sterk-Overhand ƒ814.000.—. Zooals de heer van der Brug thans voorstelt zullen de belastbare inkomens tot aan 1200.— eeni ge verlichting krijgen; bij een belastbaar inkomen van 450.(een inkomen dus van 1250.—) is deze het hoogst n.l. ƒ3.75; bij een belastbaar inkomen van 1200.(een inkomen dus van ƒ2000.— is ze het laagst n.l. 6 cent. Tegenover deze verlichting staat dat alle belastbare inkomens vanaf ƒ1250- meer zullen moeten betalen dan volgens het voorstel van B. en W.bij 1250.— be lastbaar inkomen is dat meerdere bedrag f 0.26, bij ƒ2000.belastbaar/is het ƒ4.14 BÜ ƒ3000.belastbaar 7.18,bij ƒ4000 belastbaar is het 9.17%, bij ƒ6100.— is 9000.belastbaar op 16.73. Uit deze cijfers blijkt wel dat het ver schil tusschen de heffingsvoorstellen van den heer van der Brug en van B. en W. feitelijk geen naam mag hebben. Of een be lastingplichtige van ƒ450.— belastbaar in komen moet betalen in verschillende termij nen ƒ41.95 of 45.70, om het allergrootste verschil te noemen bij de lagere aanslagen, we 1 bij een belastbaar inkomen van ƒ1250.— 136.63 inplaats van 136.88, hieraan mag toch zeker niet meer beteeke- nis worden gehecht dan aan de verschillen der belastingbedragen voor de midden-in komens die 236.45 inplaats van 232.59, ƒ375.37 inplaats van ƒ368.19, 530.26% inplaats van 520.38 zouden moeten beta len. Het groote bezwaar zit niet in deze verschillen, doch in de ontzaggelijk hooge aanslagen, die moeten worden betaald. Het nieuwe voorstel-Van der Brug had ook gerust achterwege kunnen blijven; het kan in ernst niet door één degelijk argu ment worden verdedigd. In hun praeadvies zetten B. en W. ook hun bezwaren uiteen tegenover hetgeen de heeren Sterk en Overhand hebben opge merkt (opgenomen in ons blad van 27 Sept. B. en W. komen met klem op tegen de beweringen dezer raadsleden, dat zij zich zouden hebben schuldig gemaakt aan „ge goochel met cijfers" en „misleiding". Voorts zeggen zij: „Een der eerste onjuistheden, die men meent in ons betoog te moeten aantoonen is ons gebleken to zyn de verdeeling in groepen van de belastingplichtigen, naar gelang van hunne plaatsing in de onder scheidene klassen. i, ;^ü„ach*n het dientengevolge noodza- kelyk Uwen Raad mede te deelen hoewel deze indeeling o.i. van zelf sprekend is hoe wy tot deze groepeering zijn gekomen. „De eerste groep (klasse 1 tot en met 21) is ons door de heeren voorstellers, de heeren Sterk c.s. zelve aan de hand ge daan. In hun voorstel toch meenen zij de aangeslagenen tot en met de 21ste klasse belastbaar inkomen 1050.-, te moeten ontlasten van een gedeelte der hen overeen- komst.g ons voorstel op te leggen belas ting. „Vanaf de 22»te klasse stügt het vol gens hun voorstel te heffen bedrag „Wat ware nu logischer den bij becijfe ringen inzake hunne voorstellen hier in de klassentabel een scheidingslijn aan te bren- gen? „De volgende groep (groep 2 klasse 22 tot en met 58) omvat de belastbare inko mens van ƒ1100.— tot en met ƒ4500.—. „Wij hebben reeds eerder betoogd, dat onzes inziens een belastbaar inkomen van ƒ4500.moet staan aan de uiterste grens der z.g. midden-klassen. heeren Sterk c.s. en hebben nimmer weerd, dat klas voor klas niet mei lasting geheven zou worden dan bij aanne ming van ons voorstel. „O.i. is het evenwel niet juist by het menstellen van belasting-tabellen onsyste matisch te werk te gaan. Al bereikt men by den opzet, dat zekere categoriën van b( lastingplichtigen „meer of minder betalen' niet altijd sluit dit in zich, dat de belasting druk daardoor gelijkmatig is verdeeld. „Ten opzichte van de toenemingen van het belastbaar inkomen, in het bijzonder de wenschelijkheid, dat de klassen boven ƒ7200.met ƒ200.opklimmen, handha ven \vy onze meening. „Hierby meenen wij alsnog te moeten op merken, dat bij aanneming van onze belas tingvoorstellen, onverschillig of hierin wordt opgenomen de door de H.H. Sterk c.s., dan wel door den heer van der Brug of ons College voorgestelde tabellen, de aanslag van de belastingplichtigen zal ge schieden in een bepaalde klasse (b.v. in de 60ste klasse naar een inkomen van ƒ3400. tot 3600.Van een aanslag naar een bepaald inkomen, zooals dit thans plaats vindt, en waarop waarschijnlijk de meening van de h.h. Sterk c.s. berust, is dan geen sprake meer. „Wy meenden Uwen Raad, daar al het geen strekt tot verdediging van het sys teem in ons voorstel neergelegd, ook strekt ter toelichting van de samenstelling van het nadere voorstel van den heer van der Brug, een en ander niet te mogen onthou den. „Hoewel wij dus op de samenstelling van de door den heer van der Brug ingediende tabel niets meenen te mogen afdingen en deze ook in de kraktijk zeer goed uitvoer baar achten, zijn wy van oordeel, dat iedere verhooging van belasting ten opzichte van ons voorstel, onverschillig voor welke klas se, ongewenscht is. „O.i. is in de by ons voorstel gevoegde tabel (zie Goud.sche Crt. 6 Sept.) het moge lijke bereikt. Iedere verhooging van de daarin genoemde bedragen veroorzaakt overmatigen druk. „Ook wil het ons voorkomen, dat de ver mindering der door de lagere klassen ver schuldigde belastingpenningen zoo klein is, dat dit. geenen aanvechting van onze tabel wettigt." B. en W. geven den Raad ten slotte nog maals in ernstige overweging, hun voor stel ongewijzigd aan te nemen. Ook wy zyn van meening, dat het voor stel van B. en W. verre de voorkeur ver dient, omdat daarin met ieders belangen zornlo»onderscheid is rekening gehouden. J eneinde een juist overzicht te krygen van de gevolgen der thans aanhangige voorstellen, drukken wij hier af een ver gelijkende staat van belastingbedragen, zooals die door B. en W. aan den Raad is overgelegd: Belasting volgens het voorstel ifan v.d. Brug B. W. I Sterk cs. 62 ƒ5100.— 696.39 684.39 727.60 63 6260.— 721.29 708.84 745.60 64 6400.— 746.49 733.69 782.20 65 5550.— 771.99 758.64 800.80 66 5700.— 797.79 783.99 838.60 67 5850.— 823.89 809.64 857.80 68 6000.— 850.29 835.59 896.80 69 6150.— 876.99 861.84 916.60 70 6300.— 903.99 888.39 956.80 71 6450.— 931.29 915.31 977.20 72 6600.— 958.89 942.61 T, 1018.60 73 6750.— 986.79 970.29 1083.20 74 6900.— 1014.99 998.34 1083.20 75 7050.— 1043.49 1026.76 1104.80 76 7200.— 1072.29 1055.56 1148.60 77 7400.— 1111.19 1094.46 1192.60 78 7600.— 1150.59 1133.86 1236.60 79 7800.— 1190.49 1173.76 1280.60 80 8000.— 1230.89 1214.16 1324.60 81 8200.— 1271.89 1255.16 1368.60 82 8400.— 1313.49 1296.76 1412.60 83 8600.— 1356.69 1338.96 1456.60 84 8800.— 1398.49 1381.76 1500.60 85 9000.— 1441.89 1425.16 1644.60 GtfAUCNGDK ÜKILLCAIKN. Het einde der staking bij de Post- en Telegrafie te Amsterdam. Gélukkig! Ook de syawlicahsten. hoewel zy Vrydagnacht als oppositie tegen het be sluit van de modernen, de vergadering had- tien verlaten, hebiben nu ook eieren voor hun geld gekozen en hebben zeker onder den indnuk van het afdoend besluit der re geering (niet werken, niet onderhandelen), ook tot opheffing der staking besloten. De neutralen, die in het IJ-paviljoen bijeen waren, namen een soortgelijk besluit, in de overtuiging, dat dan aan hunne wenschen tegemoet gekomen zal worden en ook geen rancune maatregelen meer worden geno men. Zoo hebben dus alle organisaties de staking opgeheven. In onze editie van Zaterdag meldden wy reeds onder „Laatste Berichten" van de verklaring die de telegrafisten moesten tee-kenen, in afwachting van de beschik king, die omtrent hen door den Directeur- Generaal zal worden genomen. Zij konden ma het teekenen dadelijk, voor zoover de dienstorder dit toeliet, aan het werk gaan. Hierdoor werd het beowaar de stakers weer dienst te nemen, vóór die bewuste dienst order ondervangen. Zij weten dus nog niet, wat hun lot zal zijn, al hebben zil hunne erkzaamiheden weer hervat. Nabuurlyk was de dienst Zaterdag nog verre van normaal, door de groote opeen- hooping van veel achterstallig werk. Men he ijverde zuch zoo spoedig mogelijk weer een bestelling te doen plaats hebben. De telegramimendienist was vrij spoedig voor het binnenland weer geregeld. Nu kan er is over „eischen" worden onderhandeld. Verduistering von een halve ton. Tor lieschikkiiig van de justitie is ge steld do boekhouder der Holland Java Export Co. to Amsterdam, die in don >op van, eonigo imaanden kans had go- ïen een bedrag van f bO.OOO ten nadee- dier Export Compagny te verduiste- cn. Na Woonsdagtmorgen door do po- tie te zijn gearresteerd, heeft hij, meldt et _Hhld.thans do verduistei'ing ho kt nd. Alkmaar's ontzetdag. rijdag heeft do Alkmaarsehe bur gerij weer de ontzetdag van haar stad 1 crdacht. Bij het Victor inbeeld had eoui obliging plaatr. s1 Avonds waren er Iksfeosten. 1 50, 2 100, 3 150.— 4 200.— 5 250.— 6 300.— 7 350.— 8 400.— 9 450.— 10 500.— 11 550.— 12 600.— 18 650.— 14 700.— 15 750.— 16 800.— 17 850.— 18 900.— 19 950.— 20 1000.— 21 1050.— 22 1100. 23 1150. 24 1200.— 25 1250.— 26 1300. 27 1350.— 28 1400.— 29 1450.— 30 1600.— 31 1550.— 32 1600.— 33 1700.— 34 1800.— 35 1900.— 36 2000.— 37 „2100.-*- 38 „2200.— 39 230p. 40 „2400.— 41 „2500.— 42 „2600.— 43 „2700.— 44 „2800.— 45 „2900.— 46 „3000.— 47 8100.— 48 „3200.— 49 „3300.— 418.59 50 „3400.— 433.19 51 „3500.— 52 „3600.— 53 „3750.— 54 „3900.— 55 „4050.— 56 „4200.— 57 „4350.— 58 „4500.— 59 „4650 60 „4800-.— 61 „4950.— 8.30 12.65 17.20 21.95 26.80 31.75 36.80 41.95 47.20 52.55 58.— 63.55 69.20 74.95 80.80 86.75 92.80 98.95 105.15 111.40 117.70 124.05 130.45 136.88 143.34 149.83 156.35 162.90 169.48 176.09 182.73 196.07 209.47 222.93 236.45 250.03 263.67 277.37 291.13 304.97 318.89 332.89 346.97 361.13 375.37 389.69 404.09 447.89 462.69 485.04 507.54 530.26% 553.21% 576.39 599.79 623.49 647.49 671.79 5.- 3.75 10.01 7.50 15.03 11.50 20.07 16.75 25.13 20.25 - 30.22 25.— 35.34 29.90 40.50 34.95 45.70 40.15 50.94 45.50 56.23 51.— 61.57 56.65 66.96 62.45 72.41 68.40 77.92 74.45 83.49 80.60 89.13 86.85 94.84 93.15 100.62 99.50 106.47 105.90 112.39 112.35 118.39 118.85 124.43 125.40 130.51 132.— 136.63 132.— 142.79 145.30 148.99 145.30 155.26 158.70 161.51 168.70 167.83 172.20 174.19 172.20 180.59 185.80 193.47 199.50 206.43 213.30 219.47 227.20 232.59 241.20 245.79 255.30 259.07 269.50 272.43 283.80 285.87 298.20 299.39 312.70 312.99 327.30 326.67 342.— 340.43 356.80 354.27 371.70 368.19 386.70 382.19 401.80 396.29 417.— 410.49 432.30 424.79 447.70 439.19 463.20 453.69 478.80 475.68 494.50 497.91 526.20 520.38 542.20 543.09 574.50 566.04 590.80 589.23 623.80 612.66 640.60 636.33 674.80 660.24 692.20 Staking opgeheven. Te Amsterdam is de staking der aard- njpefllossers opgeheven. Zaterdag was le markt weer geheel normaail. Hevige brand. Te Groningen is de likeurstokerij van WoUdrimg en Idema geheel afgebrand. Een gasleiding gei Te Heerlen is in het ketelhuis van de Staatsmijn „Emima" te Hoensbroek een gasleiding gesprongen. Twee arbeiders wer den ernnstig gekwetst. Eén zal waarschijn lijk blind wordeji. ONZE KOLONIëN. Een geheel nieuwe Raad van N.-LT Volgens een door de N. R. Crt. ontvan gen telegram meldt het Bativiaasch Nieuwsbl.. dat, indien de voorteekenen niet bedriegen, de nieuwe landvoogd de regee ring begint met een geheel nieuwen Raad van Ned-Indië. KUNST. Beatrice Treurniet. Onze voormalige stadgenooto Mejui- frouw Beatrice Treurniet, die eonigen lijn vorbonden was aan de Fransche Opera to 's-Gravenhage, hoeft onder der naam van Beatrice Noljora een verbintenis aanvaard aan de Opera te Nancy (Frankrijk). SCHEEPVAARTBERICHTEN. Stoomv. Mij. Nederland. Lomlbok (uitr.) pass. 5 Oct. Malta. Kon. Holl. Lloyd. F omland vertr. 9 Oct. v. Amsterdam n. New-Yonk. Gooiland vertr. 6 Oct. v. B.-Avres naar Amsterdam. Kon. West-Ind. Maildienst. Crynssen (uitr.) pass. 7 Oct. Terceïra (Azoren). Prins der Nederlanden vertr. 9 Oct. van Amsterdam naar HamböMr. HollandAmerika Ltin. Warszawa arr. 8 Oct. v. Rotterdam te Dantzig. Rotterdamsche Llovd. Besoeki (thuisr.) pass. 7 Oct Perim. Djebres (uitr.) vertr. 4 Oct. v. Colombo. Goentoer vertr. 9 Oct. v. Rotterdam n. Batavia. Rindiani (uitr.) pass. 8 Oct. Gibraltar. Tabanan (thuisr.) vertr. 6 Oct. v. Co lombo. ^ÏTnBD. STAATSLOTERIJ. - KI. Trekking van Maandag 11 Oct. 1920. 4 fj auy Nos. 12428, 18308. !T' Nos 1658 - 3175, 11781,12462 ,1141 19038, 21245, 22534. 1 toén Nos 14924, 16474 ,16597, 16646. 4infl! Nos. 5120, 5368, 5426, 7012, g/w 8930, 13486, 18190, 19429. Prijzen van ƒ70: n 1G5 185 233 480 580 696 794 84 1 990 jJ8 1226 1363 1409 1746 1 769 1813 001 9098 2399 2427 2486 2566 2620 3137 „J, 337g 3400 3576 3668 3756 3884 Z't tZ Ago! 4738 4882 4927 4938 4985 2 5103 5130 6165 5214 5313 5427 5469 Lqo silfi 5537 5546 5560 5835 5840 5977 «u» 6203 6310 6508 6583 6768 6799 6826 I MoO 6966 7028 7323 7460 7507 7595 7-oü 7783 7787 7810 7841 7979 8129 8160 i'lr 0402 8439 8485 8588 8591 8681 8808 8K7<) 8934 9053 9064 9097 9145 9147 9385 E 9796 9942 10168 10283 10364 10505 10634 10866 10979 11213 11260 11264 11373 11616 11634 11722 17732 12013 12084 12137 12142 12161 12179 12250 1 24 26 12^38 12469 12514 12731 12803 12809 12911 18089 13266 13280 13575 13636 13843 13922 13970 14053 14126 14106 14210 14236 14283 14330 14413 14465 14534 14696 14723 14829 14926 14986 15102 15126 15246 15251 15437 15476 15568 15683 15584 15663 15801 15859 15961 16106 16111 16206 16272 16327 16356 16750 16793 16815 16859 16908 16911 16948 17020 17032 17367 17441 17480 17803 17902 17971 18013 18184 18215 18246 18393 18536 18552 18835 18937 18941 18971 19050 19123 19150 19258 19371 19474 19628 19635 19640 19682 19737 19778 19842 19897 19907 19924 19935 19964 20022 20336 20392 20495 20638 20604 20629 20658 20671 20694 20714 20904 20915 20943 21070 21125 21229 21240 21400 21536 21540 21584 21696 21704 21711 21712 21830 21956 21958 22006 22012 22091 22166 22262 22314 22536 22549 22590 22744 22751 22858 22862 Nieten. 35 67 95 97 137 151 153 154 206 209 237 '314 815 344 395 464 513 530 546 572 592 635 647 674 702 751 756 768 778 781 843 914 969 993 1 020 1072 1083 1 087 1175 1 251 1254 1276 1301 1308 1337 1372 1440 1473 1593 1596 1635 1636 1641 1699 1720 1737 1741 1752 1835 2108 2227 2291 2313 2316 2320 2331 2363 2369 2371 2529 2530 2455 2581 2584 2592 2687 2780 2793 2856 2886 2905 2928 3023 3045 3064 3113 3123 3129 8173 3245 3250 3263 3269 3317 3370 3422 8465 3476 3492 3508 3549 3590 3616 3642 3658 3664 3667 3680 3693 3714 3723 3741 3752 3775 3782 3793 3796 3826 3835 3848 3881 3905 3915 3932 3962 3971 4019 4037 4067 4105 4127 4165 4172 4254 4308 4323 4332 4482 4567 4614 4628 4634 4640 4675 4682 4773 4793 4897 4918 4939 4952 4959 m 5057 5121 5128 5160 5201 5242 5282 5292 |5319 5329 5407 5415 5420 5542 5666 6674 5734 5775 5809 5827 6839 5874 5901 5903 5913 5917 5943 5957 5958 5976 6003 6055 6134 6146 6179 6215 6293 6311 6325 6336 6343 6388 6406 6504 6557 6613 6672 6676 6685 6687 6703 6721 6765 6784 7050 7097 7099 7105 7171 7200 7212 7219 7221 7244 1322 7324 7327 7338 7398 7453 7466 7501 1511 7528 7551 7566 7604 7715 7731 7746 1768 7842 7889 7890 7894 7932 8017 8028 8062 8072 8087 8090 8091 8111 8127 8166 8357 8369 8370 8478 8498 8511 8515 8559 8640 8704 8746 8755 8805 8918 8931 8969 8972 8983 9006 9026 9039 9067 9093 9183 9216 9380 9383 9386 9444 9445 9475 9478 9479 9484 9489 9492 9546 9594 9595 9600 609 626 663 9667 9680 9783 9793 9806 9868 9869 9876 9882 98^0 9907 10095 10098 10138 10152 10173 10182 10194 10216 10217 10235 10245 10253 10255 10273 10316 10343 10346 10374 10394 10396 10436 10446 10466 10477 10502 10404 10508 10511 10527 10633 10662 10674 10720 10834 10836 10847 10909 10962 10989 11028 11033 11050 11078 11086 11090 11122 11148 11236 11359 11363 11391 11396 11409 11426 11432 11511 11545 11598 11631 11652 11711 11761 11773 11785 11789 11830 11844 11867 11860 11903 11909 11957 11998 12023 12048 12062 12196 12285 12336 12351 12423 12473 12555 12572 12621 12632 12720 12733 12773 12777 12925 12958 13019 13060 13076 13094 13098 13151 13181 13226 13248 13252 13260 13282 13284 13287 13329 13351 13471 13488 13551 13554 13565 13681 13690 13696 13743 13754 13820 13884 13897 13909 13924 13932 13947 14013 14017 14057 14145 14151 14161 14173 14189 14235 14319 14326 14434 14439 14468 14476 14496 14509 14525 14531 14539 14570 14596 14620 14644 14656 14667 14679 14725 14740 14777 14944 14993 15023 15038 15052 15071 15075 15078 15086 15129 15143 15162 15172 15194 15197 15263 15295 15351 15424 15441 15446 15483 15495 15503 15608 15609 15613 15690 15740 15756 15829 15901 15938 15952 16034 16045 16091 16141 16152 16165 16169 16226 16257 16309 16315 16376 16398 16410 16442 16459 16493 16503 16548 16557 16574 16638 16645 16648 16649 16730 16738 16744 16769 16798 16823 16851 16979 16981 16998 17059 17080 17086 17130 17139 17140 17167 17246 17260 17342 17359 17361 17381 17396 17456 17475 17479 17494 17541 17583 17587 17594 17595 17613 17628 17633 17646 17649 17652 17662 17671 17675 17699 17722 17780 17783 17845 17922 17985 17986 18011 18030 18093 18121 18147 18172 18179 18198 18296 18391 18423 18446 18460 18510 18513 18517 18539 18591 18598 18640 18658 18662 18811 18821 18837 18873 18878 18895 18950 19029 19175 19226 19235 19284 19293 19298 19301 19378 19409 19419 19433 19438 19462 194^5 19478 19493 19511 19557 19564 19566 19615 19624 19636 19669 19673 19764 19856 19860 19877 19882 19921 19946 19951 19996 20006 20051 20064 20086 20107 20134 20181 20219 20241 20250 20314 20318 20373 20387 20400 20415 20456 20531 20547 20548 20581 20582 20618 20622 20652 20689 20728 20763 20776 20852 20868 20889 20933 21011 21037 21043 21052 21108 21136 21148 21164 21204 21287 21331 21384 21396 21439 21462 21504 21554 21576 21578 21628 21634 21670 21751 21753 21860 21881 21987 21989 22035 22049 22116 22209 22231 22238 22330 22360 22475 22526 22540 22565 22610 22622 22632 22650 22697 22815 22850 22860 22907 22975 22978 22999 Vorige lyst: 20370 ontbreekt. telegrafisch weerbericht. Hoogste stand 772,9 te Seijdisfjord. Laagste stand 757.9 te Sieië. Verwachting: Meest matige Noordf-Oof^tolijke ot Zuidelijke wind, licht l>o|wolkt, droog weer, zelfde temperatuur. OTADSNIMUWb. GOUDA. 11 October 1920. Pakketten voor Amsterdam. De Directeur van het Postkantoor alhier deelt oms mede dat aan het kantoor Gouda weder pakketten voor Amsterdam worden aangenomen. Prop. examen 'theologie. De heer A. Dercksen, alhier, is aan de Vry'e Universiteit te Amsterdam geslaagd voor het prop. examen theologie. Onderofficierenvereeniging „Ons Belang'l 0\| du laatst gehouden ledenvergade ring dor afd. „Gouda" van de Ond. oTl. Ver. .Onfl Belang' is de navolgende motie aangenomen: „Do afd. „Gouda'' der- Ond. Off. Ver. „Ons Belang", in ledenvei*gadering bii- con op October 1920. beslist; gelet op den hoogep belastingdruk en de steeds hooger wordende prijzen der al lereerste levensbehoeften het II,B te verzoeken, met alle kracht te ijveren voor hot aannemen der salarisbedragen zooals ihans voorgestel-I door de orga nisatie en de regeering te verzoeken piii eeno uitkoering ineens van een ex tra maand salaris niet een minimum van f 200, om den thans wederom heer- schenden achterstand in te halen. Be slist tevens dat de thans geldende su- larisregcling gebleken, is. in geenen dcele voldoende te zijn". Besluit deze motie tor kennis te bren ger. van het II.B. on te plaatsen in dc pers. Waarschuwing aan emigranten. n verhand met herhaaldelijk uit de Vereenigde Staten van Amerika ont vangen nwMledoolingion ziet dc Direc teur van het Informatiebureau der Ne- d( rlnmlsche Vereeniging „Landverhui zing" zich genoodzaakt er nogmaals met indruk dc aandacht van ixdang- hebbonden op te vestigen, dat het b e- slist verboden is, eenigorloi af spraak te maken voor oone betrekking of voor werk in Amerika, alvorens daar le lande te zijn aangekomen; zelfs voor- loopigo toezeggingen zijn niet toelaat baar. Bet in strijd handelen met de bedoel de bepnl ngen van de Anierikaansehe iin".nigratiewet kan <lo meest onaangena me gevnlgem hebben .- Zoo werden in den laatsten tijd om di( reden meerdere Nederlanders niet locgelaten en naar liet vaderland terug Kerk concert. Donderdagavond a.s. zal in de Groo te of SI Janskcrk een cninvrt worden gegeven door Annie Eigiharl (sopraan), I ouis van Tulder (tenor) en J II. B Spaan lernntn. organist. ste krachten overbekend van den heer Spaanderman kan ditzelfde worden ge zegd. Het programma bevat aria's en duetten en van den lieer Spaanderman enkele werken vain Bach e. a. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. T. O. P/s Jubileum. Feu feestelijke stemming hoersehte er Zaterdagavond In .Ons Genoegen waar T.O.P zijnl koperen jubileum vierde. De zaal was met groen en bloo- mnli fleurig versierd en waar deze te la rl schoten zorgden de jonge dames in haar lichte en natuurlijk smaakvol le toiletjes, dal het geheel een vroolijk. kleurig tafroelljr vormde. I'c avond begon, nis nfle goede ju bilcumvieriiigen. met de openingsrede van d(/n voorzitter, speeches, huldigin gen, aanbiedingen van geschenken en allerlei andere pliclitp'egingen die mei. gewoonlijk onder de betiteling „het of 'fu dooie gedeelte' va.it. do feestelijkheid samenvat. Waarmee we niet willen zeg gen dat het al te plccht'g of il te stijf toeging, want losheid past den sports man. Allereerst kwam de heer .1Sam- soin namens den G.V.B. een hulde bren gen welke hetiiig'ng bekrachtigd werd door de overhandiging van een krans met en benevens een dito van de Voothalvcreeniging „Gouda" Ver volgens huldigden de leden het wakke* re bestuur door dit een mnhoide-houten medaille kast aan te bieden, hij welke gelegenheid de lieer O. de Wilde het podium, betrad, om het bestuup- geluik te wenschen mei liet jubileum en de leden met het hebben van oen ijverig Instuur als dit. De secretaris werd met een af zonderlijk souvenirs verrast. De lieer M. de Mol hie'd een feestrede, iwaarin hij duidelijk de vóór en nadeelen van de voethals)] prl uiteenzette, waarna het meer amusante volgde. Verscheidene lie deren .werden gezongen., een aardig hlijspe,lotje knap nagevoerd, etc. Ken prettig hal. dat tot diep in den nacht duurde, besloot het prettige feest. BERKENWOUDE. Zaterdagmorgen viel het 1%-jarig kind van den gemeenteveldwachter P. de Geus. in een moddersloot. Het on geval.werd gelukkig intijds opgemerkt, zoodat het kind kon worden gered, hoe wel het reeds IxnvusWons was geraakt, liet mocht echter gelukken de levens geesten weder op te wekken BOSKOOP. Slechts 8 jongelui hebben zich opge geven voor deh Tuinbouwwintereursus. Onze voormalige plaatsgenoot. Pr. II. H. van Eijk, thans arts te Huizon, kond als no. 2 voor op de aanbeveling ^an B. en W. van Leiden, ter benoe ming tot directeur vïïTT den genowkun- digc&i dienst aldaar. 1'e gedurende <10 jaar bestaan heb bende leesbibliotheek van het Nutsdo- partement zal wegens geringe belang stelling worden opgeheven. GOUDERAK. Vanaf heden tot den dag der liehari dding in den Raad. is voor ieder ter hzing nedergclegd de begroeting van inkomsten en uitgaven dezer gemeente dienst 1921. Zi die de klasse van o» I. onderwijs i.Kd succes hebben doorloopen. Mannen ïieh voor hcrbalingsonderwijs aamnel den voor Iti Oei a.s. bij het hoofd der school, den lier B. Snialhil, alhier. Bij de Vrij lag gehouden openbare verkooping v.m de vuiKnisibelt. alhier, waarbij tegenwoordig waren de hur gemeester. secretaris en gemeentepolitie is geen enkel bod gedaan. Flen poging \Hti den hurgi mmster, de helt order- hinds te verknopen, mislukte even eens. Wegens repiratie aan de veerpont, alhier, is van if heden tot nadere aan kondiging hel veer voor alle voer- en rijtuigen gosl «ton KRIMPEN a. d. IJSSEL. Mejuffrouw A F oh ren is benoemd lot onderwijzeres aan een O. 1,. School in Rotterdam. LEKKERKERK. MpjuJfroiiw E. van Wijnen, omler- le lef) L. S.. is benoemd WljZi te II ofddo OUDEWATEK. De St. Courant no. 195 bevut de statuten van do Niiamlooze Vonnoot- sehati „De Oudowatersehe Carres,sorio- fnbriek" te Oiidewater. SCHOONHOVEN. De heer C. J. M. van den Braak, r. k., heeft ontslag genomen als lid van den gemeenterend. Als opvolger komt in aanmerking de heer J. D. L. Nieuw- lmis. WADDINXVEEN. 'IVi) henoevr van den houw van 8 niiddcnsian Isw (iningie-n, alhier, is door hel Rijk een bijdrage toegekend van ten hongslo f 31.2-17. ZWAMMERDAM. 'lot predikant bij de Ned Herv. Ge meente is lieicunen I's. Joh. Stohouwer te Broek op Eangondijk. ZEVENHUIZEN. Ds. J. B. Jansen, alihier heeft het bij de Geref. Kerk te Doesburg SPORT. Voetbaluitslagen. Westelijke afdeeling. le klasse: V. O. C.~iBlauw Wit 13: Soartaan—ID. F. C. 12; AiaxH. V. V. 21; A. F. C.--lSiparta 12: U. V. V. V. V. A. 0—0; H. B. S.—Haarlem 1—2. '.Overgangsklasse: R. C. H.iH.-D. V. S. 21; R. F. C.iStormvogels 1d; H. F. C.—Qu.ck 0—3; W. F. C.—'t Good 1d A. D. O.— D. E. C. 0—1; S. V. V.—-Feiien- ooixl 02. 2e klasse B.: OlympiaD. O. O. 22; A. W.Gpuda 1—(1; VictoriaVelox 22: Zeist'V. U. C. 14; HilversumHercules 2—0. 3e klasse E.: T. O. P.^S. I. O. D. 4—0: TraiwvaliaSaturnus 30: Steeds Hooger V. F. C. 1-J. Reserve 2e klasse D.: V. U. C. Il^H. B. S. III 1—2; H.-D. V. S. III-lD. H. C. II 6—6. Goudsche Voetbal Bond. le klasse: Bodegraven I—Gouda II 1—2: G. S. V. I—Olympia III 3—1; Woerden Vooruit—Alphen II 1—I. 2e klasse A: Gouda IIIBodegraven II 30; Ziwammerdam—G. S. V^II 01. 2e klasse B: Blauw Wit IMoordrecht A 22; Gouderak I—De Concord iaan 20. 3e klasse: Schoomh. Sportcl. IlliWoer- desn Vooruit II 21; Gouda IVGouderak II 3—1. Olympia— I). O. O. 2—2. Nauwelijks heeft scheidsrechter Zuider- velt het sêin tot aanvang gegeven of de Olyimpia-aanval gaat op het D.O.O.-doel af. maar stuit af op de verdediging. Na een doekschop vangt de Utr. voorhoede op, geeft over naar rechts, Duijm wordt ge passeerd en met een flinke parabool be landt de bal in het Olvmpia-doel. 01. Dit ontmoedigt de voorhoede en vanaf het midden gaat 1 ma, een voorzet volgt, van Eük mist Stephanus zet het leer langs den Utr. man. 11. Eerst gedurende dré minuten ij er nu gespeeld. De strijd wordt snel. het leer vliegt van doel tot doel en vanaf dit oogenblik af blykt, dat de heer Zuidervelt n> et geheel voor ziin taak berekend is. Plots een aanval en een hard schot van Steensma meenen wc reeds in het doel te zien vliegen, maar de D.O.O.-4ce~per houdt den bal kranig. In de verdere periode speelt vooral de linkerwing van Olympia em verdienstelijk partü. waarin Mooyaard vervangen werd door P. de Wilde. Dan weer volgt een mooie doorbraak van D.O. O., maar de linksbinnen schiet naast. Prachtaanvallen van de zijde van Olvmpia. Een schot van den Hoed-Vrancken-Van Eyk zendt de laatste keihard over. zonder dat het leer den grond bereikt. Een voor zet van Steensma kopt P. vanEiik schit terend in, maar de keeper stopt. Een goe den aanval van links schiet Stephanus naast en eenige seconden later mist de D. Ü.O.-centervoor een gevaaruike doorbraak door huizenhoog over te schieten. Verder tot rust een gel uk opga mie sfcriM zonder doelpunten. Na de hervatting zht'.n dè Oiyn»ia»en dadeiiik voor het D.ü.ü.-JooJ. Een aanval Duym-Van Eyk-Sieensma belandt bii Mooyaard, die P. de Wi.de weer ve vangt, deze zet goed voor in Sttpi.anua brengt een D.O.O.-t>peler in thet nauw. waa.door duze het leer in eigen dod weriot. 2—1. Een poo« sheelt D.Ü.O. zoo good, dat men het een hooge re plaats dan de laaieie der ranglyat zou toekennen. D.O.O.'« aanvallen Nvoruen menigvu.diger, die Dulim Lucht te 'bieken door buitenspel te plaatsen, van iweke overtreding de scheidsrechter geen nolie scheen te heibben en 2 mm. later laait de DwO.O.-^midvoor den Oivmp.a-loelmaa visachen, 22, nadat anderen van ziin qu.ntet in absolute buitonapoi,positie had den verkeerd. Dan weer beleeft het D.OJO.- doel een cr.tiuk momeirt. Bii een algemee- nen aanval geraakt het leer o.i. even over de doeilyn en had de rechtspraak voor goal moeten f.uiten. doch gaf tot onze groote verwondering een vrye schop tegen dep keeper. Met de geheele DAi.O.Hploeg in he doel bljjikt er geen doornomen aan en het leer wordt weggewerkt. Vliegensvlug ver plaatst zich nu den striid en herthaaUleUik 'biökt des scheidsrechters tekortkom ngen uls rechtspraak voor een 2e klas ontmoe ting. In dezen stand komt geen verande ring meer en heeft Olympia haar 3e kost bare puntje vespeeki. A. VV.Gouda X—I. Hier bwee volledige ploegen en een prima rechtspraak in den heer J. H. Strwnk. Ge steund door den wind is Gouda het meeet aanvallend en woreilt weer hetzelfde en- thous.aste spel in de voorhoede waargeno men van vorige week. Wlalthie is bijzonder op dreef, terwijl Roza en Speo uitstekend samenspelen en het den A.W.-doelman, zeer lastig maken. Roaa sch.et op korten afstand in keeper's handen; Spec eveneens. Een ren van Walthie besluit deze met een goeden voorzet. Nu aarzelt Roza niet en zet het leer onhoudbaar in. 0J. A. W. komt don heel even overrompe lend opzetten, muar onze stadgenooten houden goed stand en met een stcvigen aanval op het A.W.-doel komt de pauze. Na de rust is wederom Gouda helzeerst aanvallend, maar langzamerhand prMitee- ren de A.W.'ers van den wind. die hvsfier- lii'k van corner tot cornerhoek staat. Een hooge voorzet wordt door de wind naar 't Gouda-doel gestuwd, Groenewoud Sr. ko.pt den bal voor den schietenden Roere weg en rolt in het verlaten Gouda-doel. 10 min. na de hervatting maken de A.W.'ers dus op fortuinlijke wyze geliik. 1—1. Dan komt A.W. in de meerderheid, bowoiiiliop speelt ze ruw. waardoor onze stadgenooten over weldigd worden en een inzinking is bij hen waar te nemen. Gelukkig slechts voor kor- iten tjjd. Op meesterljjike wijze houdt Boere een schot op 3 meter afstand. Eenige aan vallen op het A.W.-doei leveren niets op en onder zeer ruw spel van de ziide van A.W. hoewel de scheidsrechter het spel volkomen bJüft boheerscht n nadert het einde. Even voor tyd krijgt Gouda een vrije schop te nemen. Rosa plaatst z.ch achter den bal maar schiet keihard in kee pers handen. Met dezen uitslag mogen beide partijen zeer tevreden zijn. hoewel Gouda voor rust overwegend sterker was en nog wel een goaltie verdiend had. T. O. PS. I. O. D. 4—0. Nla gekiekt te zijn voor de Goudsche Sport trajrt T.O.P. af. Een aanval van Spans wondt geretourneerd en de Rotter dammers stormen op Raaphorst af. Hun laanvaJ stuit op buitenspel. Ais een der S.I. O.D.-achtempelers een overtreding begaat binnen de beruchte lijnen, schiet L. Spaas het leer tegen den keeper dat corner vliegt en verder geen resultaat oplevert. Na eenige wederzydsche bezoeken domineert ihet spel der gasten langzamerhand, maar G. de Wilde en Raaphorst werken verdien stelijk. Mooi combinatiespel tusschen Jef en H. Spaas wordt beloond als de laatste 't leer plaatst naar Kranenbuig en deze met een goed gericht schot het net vindt. 10. Telkens komen de Rotterdammers terug, maar het buitenspel plaatsen door de T.O. P.-achterhoede onderbreekt zeer vele aan vallen der gasten. Voor rust wordt niot meer gescoord, hoewel S.I.O.D. in (lie pe riode wel een puntje verdiende. Zeer spoedig na de hervatting maakt H Spaas no. 2 voor de iubilarease. Toch geven de Oraniehemden niet gewonnen, hoewel ze ingesloten waren en forceeren eenige corners op het T.O.P.-doel. die onze stad genooten eenige penibele oogenblikken be zorgen. Bii een doorbraak van H. Spaas schiet deze op het S.I.OJ).-doel en oogen- blilflkelyk vliegen bal, keeper en eenige T. O.P.'ers als een kluwen in het net. 30. Voortdurend wordt op de Rott. helft ver der gespeeld en even voor het einde neemt H. Spaas, die bijzonder op dreef Is. no. 3 voor zjjn rekening en brengt den stand on 40. waarmede een uitstekend slot tvordt gegeven aan de feestviering van het 12%- jarig bestaan. Roei- en Zeil vereeniging ..Gouda", i Roei en Zeilvereeniging Gouda houdt Zondag 17 t^etober doft mor gen 19 uur precies een '20 K M y.oil- w edfdrijd. Voor de Jollen kil asse zal gezeild wor den oh» den wisHclbeker, indertijd door de Scheepswerf „Akerboom" te Bos koop l»e«chikbaar gowteid. Voor de Scherpe Vaartuigen en de Boeiers wordt voor elke klas*© een kunstvoorwerp ala prijs uitgeloofd, be schikbaar gesteld door de heeren A„ Dortland en J. M Zuvdain. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijk!- id (Mr Red.) De Boomgaardstraat. Mijnheer de Redacteur. De Booingmrdstraat wordt nogjnaals ▼erstraat. Ik zou wel eens willen ver zoeken aan de uitvoerende macht vu-n de gemeentewerken, of het' geen nalntio- vding zou kunnen zijn wanneer nam eens overging tot het plaatsen van een paar palen a«n het begMi van boven- genoennfe straat, tot het keeren van zware vrnebtwogenH, want daar aijn deze' Htroatateenan niet legen heatand. W anpeer do straat verlegd zal zijn en daar komen weer zware vrachtwa- gan* in, dan ligt de «tpaat direct weer piet kuilm ou gaten. Ik hoop dat er aan mijn wenk oohign aandacht geschon ken zal worden, opdat de ntraat n beetje fataooidijker zal hlijveu lig- gfn. Een Ixwvoner van de BooingaArdatraat. ON7.H DRAADLOOS* DIENST. Muller en Scheidentann gekozen. BERLIJN, 11 Oct. Tijdens de opening»- zittlng vun den sociaal -democratlschen Partijdag te Kassei werden Hermann Mul ler en Scheidemann met ulgemeene stera men tot beatuuraleden gekoaen. Duitschland'» berooide financiën. BERLIJN, 11 October. De door den rijks kanselier berekende som van 27% milliard alleen voor het onderhoud der vreemde be zettingstroepen wordt door de Duitaehe de mocratische pers als een waanzinnige eisch beschouwd. Bfj zulke offers voor het mili tairisme der entente, blijft er natuurlijk niets over voor het herstel. De groote Duitaehe handelsbladen be spreken gelijktijdig den stand van de Duit- sche rjjksbnnk en wyzen er op' dat rpéds voor 75 milliard papieren marken <jjn uit gegeven. De toeneming van papleren geld bedroeg van October tot September 1920 33 milliard. De stemming in Karinthië. BERLIJN, 11 Oct. De entente-conunünde heeft dc volksstemming m de tweede zóne van Kurinthië op 31 Oct. bepaald. s'AKI IS 11 Oct. Zondag heeft in ha- rinthië het plebisciet plaats gehad zon- ier vermeldenswaardige incidenten. De reHuttaten •zullen niet voor Dinsdag be kend zijn. rcdcsvoorstel van generaal Wrange!. BERLIJN, 11 Oct. Volgens een bericht uit Warschau heeft de Russische sovjet een afgezant aaar het hoofdkwartier van genc- laal Wrangt'l gezonden met een vredes voorstel. Wilna veroverd? BERLIJN, 11 Oct. Volgons oen b©- richl uit Kowno hebben de Polen Wil na veroverd en een nieuwe regeering onder generaal SeHjfnwsJu uitgeroepen. Ijpze verlangt een volksstemming in net geheel e vroeger door Polen gezette ge- Herstcl der Habsburgers? BERLIJN 11 Oct Het „Acht Dhr AbendMatt" verneemt uit Boedapest dat daar in de laatste dagen half officieus gemeld werd. dat Frankrijk UrtMis geen bezwaar meer heeft tegen den terugkeer van de Hamburgers op den Flongnur- -chen troon Ook In Italië schijnt de 'unrining van een dergelijk Htandpunt e worJen voorbereid. Daarentegen moot er in Boedapest het er nog. niet liet zich zelf over eens zijn of <io wet tige linie deg j'lalieburgers 7>f een zij- liii'c op den troon moet komen. LAATSTE BERICHTEN] PrUdaling. LCXNEDEN/10 Oct. V.D. De Dadlv Ex presse" meldt, dat de suikerprijs te New- York thans teruggeloopeo is van 20.45 cent m Mei tot 7.9 cent op het oowenblik. Groote hoeveelheden suiker van mindere kwaliteit, welke volgens de veikJariftjren v«n de kooplieden in Engeland tewen 7 et\ 8 pence per pond kunnen worden vei'kocht, zyn naar het continent gezonden. Amerikaajinche leening aan Frankriik. PARIJS. 10 Oct. V.D. De ..Federal Re serve Bank" te New-York heeft met de Banque de France een overeenkomst ge sloten. volgens welke zii de noodige som zal leenen, opdat Frankrijk op 16 Oct in staat zal ziin 160 mitlioen dollar terug te betalen. Ilegeeringncrisi* in Zweden? KOPHMHAGHN. 10 Oct. VJ). Naar de Stooklholmsche correspondent van het blad ..Politiken" verneemt, zal het Ministerie Branting binnenkort ziin ontslag indie- Brandstichting? Zondagavond ziin elf korentnliten. be vattende rogge, haver, vlas en paardeboo- nen. ter waarde van 20.000 ruiden en toe- behoorende aan K. Dijkstra, achter het Stadapurk te Groningen, verbrand. De po litie is van meening, dat ergerlijke bakla- digheid of kwaadwilligheid in bet spel ia en stelt een scherp onderzoek In. -He4 ko- ren was verzekerd.Jfl ADVERTENTIëN. GOUDA. te honden op Maandag im Oofobtr des avonds ten 8 uur In het Hotel „DE ZALM*. Balans, winst- en verliesrekening liggen ter inzage voor Aandeelhouders vanaf beden ten kantore der N.V. Regontosaeplantroen 19. H. H. Aandeelhouders worden her innert aan Art. 14 der Statuten. 4913 25 DE DIRECTIE.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2