1 69e Jaargang. mm «‘"S 9214 1186113930 )6804 56 l4 fl^®141^,6y’8188» 8 9754 62 142( Feuilleton. STERKE MAC. 2T5.eu.-ws- sn. ^fh.d.-vertexxtle'blsucL voor 0-ou.cLsu exx Oxxxstxtolcexx ,.OE TIJDGEttV 'sn ,00ü ‘'ummtntB, 'Noibris II. 6. MUUt >da-( 12 October M» 1500 18037 I 1000 7386 8650 I 13590 7609 f«0 2626 16293 I 200 2319 6694 r 3 ü135ï m g -.M 71? Ï!99» S.eS'» 77S S 78S 1?'^ S W S,02S s g"'S 1 Sf LW’g 2»! 8003 .2 al 14909 J "H ’1 idJI s s is318^! Een tweede Fiume. J;« 3 towrtaud van een oorlogsdaad. m BINNENLAND. Mil OP de Oe Ml HOOFDSTUK VI. ND* •ote Kerk, Kerkcon- Kerk. voordracht (Wordt vervoi<d.) fi daarbij is nu gekomen lichtfabrieken in Leip- >m. Dr. Wal- i conferentie Dia> het we Schouwburg1. D* in. Draktarf DON - GOWDA. ww achtte. leek hoe po ll geregeld ttfdig ne- vangen van vergade- rnakeWkheden, «M. in to venneiden. Nederland po ult gram voor in waar i Naar het Schotsch van S. R. CROCKiETT. Geauthoriseerde vertaling van I. P. WESSELINK—v. ROSSUM. (Nadruk verboden.) 601D8CHE COL'RANT RedactieTelef. Interc. 545. BureauM A R KT 31, GODD A. AJminl.tr.ti.: TM. Intere. 82. enkel woord te danken. Het meisje bleef knorrig staan en sloeg inplaats van juffrouw Keek op te zoeken, den weg in naar den Holmweg, in de rich ting van den ploegwedstrjjd. Misschien begon het bjj haar op te ko men, dat zjj beter had gedaan het kruit dadelijk te doen ontvlammen dan er zulk een lont aan te maken, om het te doen ontbranden als Roy Mc Cullock naar huis ging, naar de eenzame hoeve van het Huis de Muur. Burgemeester Tellege». Volgens hel persbureau Vat heeft de heer feliegon ontkend voornomen ie k o onteren niet Maart het ambt neder te leggen. rqterendum gesloten, bekend worden. Don een nieuwe conferen- egeerden plaats dn» aan. zoo ’t En zyn val was groot. Om een geschdeten en flinken esschen- tak te zoeken ging Roy Mc CuMock over den djjk bjj de oude smederij en begaf zich naar den zonnigen kant van de Holm-aan- plantingen. Hier koos hij spoedig een half dozjjn twijgen, buigzaam, hard, terugsprin gend, goed passend voor een menscheljike handpalm. Met een er van in da hand om die in orde te maken, terwijl hij Liep, en de overige onder den arm, slenterde Sterke Mac fluitend naar den grooten weg. In stinctmatig sneed hij een eind af van zijn vroegeren weg en nu, zoo wilde 't noodlot, kwam hjj uit op den boschachtkgen rand, die juist uitzag op het veld van den strijd op de Benty Hoogte. De kreten en aan moedigingen van de wedijverende ploegers, het gerinkel van de tuigen, het geraas en de beweging van de toeschouwers, deed den knaap m Roy Mc Cullock ontwaken. Hij stond werktuigelijk zijn eaachentak- ken voor de schooi in orde te maken, maar De uitvoering der Arbeidswet 1919 en de beraepeziektea. Bij K. B. zijn vantgenteld de ziekte gevallen, waarvan de behandelende ge neeokmulige verplicht in aangifte te (loon, ingevolge art. 82 der Arbeidsvet 1019. Centrale Neder)andsche Ambtenaarvbond- liet hoofdbeHluur van tien entralrn N«teriandm*hen AmlitenaarHbond heeft een spoed-audienlfie gevraagd aan de re- geering. ter bespreking van den fman- 10) „0|p mjjn woord, je ziet er nog aardiger uit dan ooit!” riep hjj met de ruwe, lande lijke luidruchtigheid, die bij zulke gelegen heden voor een grap door moet gaan. Char lotte wierp het hoofd in den nek en vroeg hem wat hem dat kon schelen. HÜ antwoordde, dat het hem veel kon schelen, daar de gedachte aan haar, hem uit den slaap hield en dat nog wel in het jachtseizoen. „En dan met het letten op stroopers!” ging hjj voort „Ik zeg je, nichtje Lotje, dat een arme bosehwachter het niet kan hebben, dat zjjn hoofd ver vuld is van mooie meisjes in dezen tjjd van het jaar, als men de fazanten moet bewa ken, terwijl de herten in kudden van de heuvels komen.” Een plotselinge verzoeking om den bosch- wachter in verbazing te brengen, greep Qiarlotte Webster aan, gemengd met een verontwaardigd gevoel over het verschil in zjjne behandeling met die van den ander. Zjj keek om naar het schoolgebouw. Daar wae Adora Gracie bezig met iets op te hangen op de drooglijnen. Het meisje kwam helder en bevallig uit tegen de lucht, op is de nota irzon gun stig opgenomen, zoodat Delacroix, de Bel gische minister-president tijdens zijn con ferentie met Lloyd George over de herstel- kwestae een niet al te lastige taak had. a-Gravenhagv het onderwerp An ,i» ir-net” iuleidetv terwijl de IjtMT Th. M. ketelaar uit Am- BITTENLANDW H WSEUWS. ENGELAND. De prins van Wales terug. Aan boord van den slagkruiser ..Renown” is de Prins van Wales van zün reis naar Australië. Nieuw Zeeland en de Wee*t-In- dische koloniën Maandag te Portsmouth te ruggekeerd. De prins kwam te kwart over elven aan den wal en werd verwelkomd door den bevelhebber te Portsmouth admi raal Gough Calthorpe. Daarna volgde een enthousiaste officieele ontvangst. De pnns vertrok kort daarop per trein naar Londen. van de openbare oordeel, dat de regeering Wilna had moeten bezet- dat zii zich daarvan alleen maar om toe te geven aan den wensch Voorzitter der Tweede Kamer. Het staat nu vast, dat de heer Koo ien voorzitter van da Tweede Kamer .al wordeu. Naar hot Vad. verneemt 1 (le «ui >u> twAn Op de voordracht worden Ver Loren en no. dr it, do zijn oogen waren gevestigd op het tooneel voor hem. Voor een jongen van de een zaamheid der woeste moerassen scheen het alsof de geheele wereld aan zjjn voeten lag. Nauwelijks kon hjj zich in bedwang houden. Zjjn handen tintelden om een vas ten, flink en greep te doen aan het ploeg handvatsel voor het rukken en leiden der paarden, om den krachtlgen ruk van de bedwingende teugels te voelen. Hjj wiat van zich zelven, dat hjj even goed, zoo met beter kon ploegen dan een van die man nen daar ginds. Terwijl Roy daar stond te kjjken, zjjn bloed opbruisend, verlangend naar mee doen, belust naar roem, kwam hjj tot be wustzijn dat men riep: „Sterke Mac! Ster kt Mac'.” en dat hjj dus begroet werd van het terrein van den wedatrjjd. Maar het was niet vóórdat Jock Fairies op hem kwam aanloopen zoo haastig, dat hjj by het overklimmmen een half do zijn steenen van «ien djjk naar beneden wierp dat hjj er eenige acht op sloeg. Roy M’c Cullock meende, dat zjj spottend riepen, omdat hjj aan de school verboden had naar den wedstrijd te gaan. ,>O, Mac!” hijgde Jock, bevend van op gewondenheid, „kom gauw! On 's hanete- wil, haast je, of Muckle Sandy zal den prjjs halen, den beker van* Lowran. die nu reeds twintig jaar in onze handen was. Je oude span van Craig Ronald, staat voor je klaar. .0. haast je, haast je! O, wat een Schande. ieder ander dan Sandy Ewan! Je jas uit en er naar toe, Mac! Voor de eer van Ixiwrnn en om te maken <iat Muckle Sandy geen koning kraait voor de ver- De r«XeerinXMtean voor Middeaetaaie- boaw. Men meldt n&n de N. R. Crt.dut het aan het Hhld. ontleende bericht over de voorwaarden, waaronder de regie ring bereid zou zijn den particulieren ndddenatandBWOuingbouw te Hteuuen, voorbarig en niet volledig ia D» on- dtrhanddiugen zijn nog. gaande en zij hebben alleen betrekkin* op Amsterdam Internationale Economische Conferentie. De internationale economische confe rentie te Ixmden. belegd door de ..Fight the Famine Council", werd gisteren ge opend door Lord Paranoor. in tegenwoor digheid van veel buitenlandsehe afgevaar digden. waaronder ook Mei. Mr. van Dorp (Nederland). Tot degenen, die «stèren het woord voerden behoort het Duitoche vrvwwehike Rjjksdaglid Mevr. Knege. die verklaarde, «lat de prjjzen der grondstoffen in Duitsch- I*1 gedurende het afgeloopen laar ineer zjjn gestegen dan tijdens den geheelen oor log. De bekende Duitache econoor ter Rathenau. die ook aan de zou declnemem. werd niet ia Engeland toe gelaten. naar verluktt omdat hij tijd» den oorlog de voornaamste leider van Duitsche propaganda in Engeland was. den top van het heuveltje, boven de boo- men. Toen Charlotte keek, wuifde zjj met de hand tegen iemand, dien zjj, die haar opnam, niet zien kon. Natuurlijk wiist Charlotte wie dat moest zjjn- Nu nam zjj haar besluit. „Als ik u iets vertel”, zoude zjj tegen den boschiwachter Jonathan, „wilt gij dan uw woord geven aan niemand te vertellen, dat ik het u gezegd heb?” De bosehwachter, eenigiszurs verwonderd, beloofde het, terwjjl hjj een weinig be zorgd keek naar zjjn makker, toen hjj het (beloofde. De ernstige, gebaarde man was een eindje opgeloopen. ,4fhx hjj dan?" ging Charlotte voort, ook wjjzende naar den jongen man met de oogen. ,)0, voor hem sta ik in!” zei de bosch- wach ter lachend. „Wel”, zei de bespotte vrouw, „als gjj wilt weten waar eenige van uw Lowran fazanten heen dwalen, vraag dan maar eens aan Roy Mc Cullock van het Huis van Miuur, om u zjjn schooltaech te laten z.ien, als hjj van school naar huis gaat!” De mannen keken elkaar aan. „Roy Mc Cullock wie is dat?” vroeg de man met den baard, voor het eerst spre kend, terwijl hij naar hen toekwam, met zijn rotting tegen het been slaand. „Een zoon van dien vervloekten stroo- per op den ouden Muur!” riep Jonathan. „Ik zou een pond van mun halfjaar! jjk'sch loon willen geven, als ik hem of een van zjjn familie grijpen kon!” De mannen gingen verder, diep in ge sprek, zonder Charlotte ook maar met een Het monument der Belgen onthuld. G.steren heeft primes Clementine van België op het The^miB-embankment het ge- denktceken onthuld, hetwelk het Belgische volk de Britsch» natie heeft aangeboden. I^oixl Curzon, die namens de Britsche re geer ing het monument aanvaardde, bracht in zjjn antwoord op de toespraak van den Belgischen minister-president Delacroix hulde aan het herstel van België, dat them onafhankelijk is en stork genoeg om nie mand te vreezen. Engeland zou. wanneer het een staking meemaakte, niet alleen staan. Overal ziin aibeidersbewegingen. In Portugal moet het vooral heftig toegaan, de weinige van daar ontvangen berichten zeggen dat de regeering de toestand nóg beheerscht. wat te denken geeft In Duitechland is <le sta king in de dagfblad-bedriiven ondanks over- heids-bemoeiing, niet ongeheven, integen deel ze breidt aich over de Berliineehe voorsteden uit an een staking bjj de z:g. die de doktoren dreigen doet met een tegen-etaking. De meerdeifcddmociiehstwti hebben vo hun partijdag zich uitgesproken tegen dke separatistische beweging, terwijl het con gres der Duitsche onaflhankelijken zich met 258 tegen 158 stemmen vóór aansluiting bjj Moskou heeft uitgesproken. Hiermee is de scheuring in. de partii der onaflhankeljjlken bezegeld, want het vrii groote aantal tegenstemmer» zal ach bii dit besluit zeker niet willen neerleggen. Ook in de Italiaansche socialistische partij dreigt een scheuring nu het congres de aansluiting bii Moskou, waartoe het be stuur besloten had. heeft bevestigd. cieelen «i paycholngiachein van het rijkspersoneel. Brood voor Nederlanders in lH*itschla*d. De ongeveer 400 te Ktddenkircherr wonende Nederlanders hebben zich ver* eenigd om te trachten uit een l>r<><»(Hoelage te krijgen. Hun gingen zijn met sbeoes bekroond, Venlo mogen zij voortaan 200 brood per dag betrekken. Bun beeld wordt nu door Nederlander* andere grensplaatsen gevolgd. men nu ook bezig Is verewigingen op le richten. Dr. A. Kzyiwr. Ih-. fcuyper lijdt aan hronchllio, moet het lied houden. Met het oog op zijn hoogen leeftijd is do toestand niet gvhwl bonder zorg. Vrjjx. Democratische Gemmab in Nederland. Zondag 24 dezer zal te Utrecht tie Vmjriijkschi'jnlgiwnee.nD vergadering wor den gehouden van tie Vermuging van Vrijz. Democratische icineenlerandslt*- den in Nederland, onder voorzitterseiiap van mr.’ S. J. L. van Aiüton te Rotter dam. Onder de JiMshoudelijke wrnkzaain- heden behoort bok het maken van een re geling tot h<*t houden van vurgaderin- goi< der In een provincie aai«e**iotm leden: provinciale vergaderingen dus. lïi ewne voor de pers toegankelijke vergadering zal tie heer W. O. A. Km»- .De gemeente en de kunst' tcrwiil tk> hoer Th 4 9835 7 310O._ 210162 I 72 Het is edgenljjk wel wat merkwaardig, dat tenslotte toch oök door de Russen den vrede van Ri«a moed (ikheden in den weg zjjn gelegd, want ze hadden dien noodig om krachten tegen generaal Wrange! vrjj te krjjgen, zooals het blad der Duitsche onafhankelijkheid „De Freiheit”, dat het weten kan, dezer dagen schreef. Volgens de „Norodny Liety” zullen de boleiewiki dien tegenstander op indirecte wijze gaan bestrijden. Uit Sebastopol zjjn geheime in structies uit Moskou ontvangen, gericht tot de bolsjewistische agenten, waarbij deze worden opgeroepen om op methodi sche wijze te werken om de Oekraiinsche en PooJsche troepen van Wrangel in een kwaden reuk te brengen, en om progroms te organiseeren. die daarna zullen worden geweten aan de intellectueele en agrari sche klasse. Bovendien zullen de agenten dienst nemen in de anti-bolsjewistische legers, teneinde de soldaten aan te zetten tot plundering en een schrikbewind. Zjjn voorstellen weken weinig van de Fransche af. HÜ wenscht ean conferentie te Brussel, waar de Duitschers uitgenoo- digd zullen worden en de belanghebbende ministers van financiën eveneens tegen woordig zullen zün. Daarna zouden de hoofden van de Geallieerde regeeringen en der Duitsche regearing. na kennis ge nomen te hebben van de te Brussel door de deskundigen opgestelde voorstellen, bij eenkomen om een eindbeslissing te nemen. De Bntische regeeriog zou wel geneigd vjjn in een dergeljik plan toe te stemmen. De Times voegt hieraan nog toe. dat ze zich nog steeds op het standpunt bteit dat de Duitsche gedelegeerden als gelijkberech tigd en moeten vtorden entwaagen. Dit laat ste zal in de praktijk moeilijkheden ople veren, omdat de B'ranschyp zoodra ze te genover hun vroegere tegenstanders staan, toch hun gevoel van aflteer voor de .Bo- ches” niet kunnen bedwingen. Naar ver luidt zullén de Fransche en Engelsche re- gecriog de kwestie uitoxaken od een ont moeting der premiers te Brussel. De resultaten van het nieuwe mimwer- kemeferendum in Engeland beginnen bin nen te komen. Het eerst bekende resultaat was dit van de Pennyboot-miinen in Wa les. De aiheideifi hebben zich daar m zeer groote meerderheid tegen het aanvaarden van het aanbod der mijneigenaars uitge sproken, en wel met 639 stemmen: 98 ai- beider.. slechte waren voor het aanvaarden van het aanbod. Een zeer groote meerder heid dus. die den strijd tot het bittere ein de wil uitvechten. Gisteravond is het Heden zal dc uitslag denlag heeft er dan tie van mijnwerken., en Zaterdag vangt de nog tot een staking kn 9^ 82 92 7' 1161313449 2^ 15 99 M 11718 I 3727 15945 34 29 51 II 35 42 50 |f 4 37 52- «11810 73 - 7 65 80 30 37 0 81 97 62 17 7259 «la later aflosbaar 5, m.z. 19751. De SalariscoowMsaie van Burgerlijke Rjlksambteiuu-en opgeheven. Nuar do „Tel. vurn«on»t. in de liiriscommiHsie voor Burgerlijke RljkR- binlitenai'uu sloor de Rogeerlng opgetek - .Kfflb ven. Reed» lang Wna hierop aungedron- gcn. omdat dc Centrale (Jotnmiseie vóór Georganiseerd Overleg voor het Rijk«- poiKoncel feltelijk haar werk luul over- gcboinen en herhaaldelijk verwarring wn» gcwticht door het beetaan van 2 cojnini.HHieH. Bovendien gebruikte de Ke- gecring dit voor een .kaatje naar den muur -politiek. der® dagen van i|jn teven!" „Maar maar zeie Roy, wninig verbjjBteixl door diens wootdenvteed, „ik heb beloofd op school te ajjn, ala de bel geluid wondt. Ik was heC, die het meisje hielp om die van morgen te houden, zoo dat men het haar vader met zou oatne- men, zooals men al dt vorige maai dreigde.” ,Jk weet het - ik weet het," mm Jock, ./naar o, kerel, luister! Er u alechto «en strook goeden grond te ploegen op twee na de laatete. je hdbt W lang «wtaan vóór den namiddag. Kom mee!” 0e begeerte naar strjjd, aluunerend in lederen man', greep Sterken Mac onver wachte aan. Hjj wm aoo gwndckdjjk over winnaar bjj het wonttelen, ateemwmpen M amiere ontspanningen, dat dit ploteeliag iets scheen, waard om te beproeven. Hjj ging bmlukeiooe de helkng af, ging door de opening door Jock gemaakt en stond op den weg. Thans stond zjja vro«ere meester. Charter* van Cradg Ronald, met den arm te wuiven, opdat hjj zich zou haasten. Hjj kon de gebogen ruggen en glanzende flanken zien van Adam en Ere. «jj» oude weikpaardên. en dat vuunde hem meer dan al het andere aan. „Haast je. Roy!” riep de pachter van Craig Ronald, ^zjj wachten op je. Gooi je jas uit!” De verzoeker behaalde de overwinning- Roy wierp zjjn takken gepeld of niet, on der den djjk ca liep haastig naar den ploeg. De man, die er bjj stond, liet dien met een grjjnalach loa. De Associated Press verneemt uit War schau. dat Oekrainsche opstandelingen Kief hebben bezet, dat door de bolsjewis ten ontruimd is. De sovjetregeering van de Oekraine heeft de sowietinstelliiMcen gelast Kief te verlaten en naar Charkof terug te trek- kken. Het graouzoen is versterkt op bevel van Rakofeki. Men vreest ernstige onlus ten in de streek van Kief. Gisteren hébben we al opgemenkt. dat de moeilijkheden in het Oosten, die de ge allieerden in beslag nemen er toe zouden med«werken dat men het Fransch-Britsche meemngsgeschil maar vlug uit den weg zou ruimen. In Briiteche officieele kringen i der Fransche regeering aan Cui Electririctehstentoonstelling. In 1921 zal te Ier logt nbosrli «mi electririteitsteiktoonstemug gfhouihm w«>r tien, waarbij ook nud gas zal worden gwlemonntrwrd. De onderneming gaat uit van de Dioceano Bosuien der bisdommen Den Rohcli en Breda van den Handeldrij- venden en ImliiMtrit'elen Middenstand 1 'e Hanze. Prta» Hendrik. ’1». K. H. de Prins zal a.s. Zaterdag vi»u Het lx>o voor eenige dagen in ver band mot particuliere- «n temlheaange- logenhedqn naar Mecklenburg verin». “Stopping, r- en anusziekten «w e ^u,l( spoedige en olko’j7eriPatzue. «te gevallen perbJST'”"» Plantenextracten floor de heer J. .SNABIUe'^Jx. ^met „auwkea^.^ 96 14717 17508 Later aflosbaar 7412 59 H003 |63Jf 7»l W 52 88 2254 38^ S1UCM 2 82 «3 78 14708 J1® »1013J M 221I0J '10309 75 12 5 6? 26 63 15005 «l9IV “V 10467 71 6 M W 76 94 53 45* ö'gB A* 10695 44 23 752ÖJ1B 10709 80 29(7751 50.’ 85 13007 29 «JiosS 5115Wit,” 91 69 S3 98 JljgglS Tg 10006 .6 15409 74 132.1 55 41»a 110,429 5915640 O) 22 .94 ,3309 54 73 28 51 60 544,8211 74 62 64 B 93 11578 89 78 18303 15700 4 I 63 25 I 67 «o; 78 03 82 74 15815 87 20 91 29184442 15 18548 16004 83 8 18718 39 37 62 tfl zal iui. twee O| <le heei’ Monté beer Sciiaper. hen bericht van liet orre»puMi<Nir üeliiM-i’uu, dal de heer Kooien I» Ütreebl zal blijven wondu en het atuhl vaa vi ce-voorzitter van den entralen Raad van Beroep cal blijven waarnemen, m waar een groote menigte hem Bjj zjjn tocht door de straten bli polair de prins is. De bladen noemen hem den „Prina-ge- zant” en prjjzem hem voor den tact dien hü steeds heeft getoond. der Geallieerden. De Lithausche divisie vreesde, dat. evenals met Teschen ge schiedde. ook Wilna zou worden prijsge geven door een concessie van de PoooJsche regeering aan de Entente. De openbare meening geeft er zich rekenschap van. dat de regeering wel eens in deze kwestie «machteloos zou kunnen staan tegenover de (houding der plaatseljjke bevolking, die haar eigen grondgebied verdedigt en wier zonen in de divisie hebben gestreden. Naar men verneemt doet de regeering haar uiterste best om een uitweg uit den moei lijken toestand te vinden. Heel gemakkeljjk zal die uitweg niet te vinden ziin. Wilna wordt, ais de Poolsche regeering vasthoudt aan haar verklaring dat ze de bezetting dier stad niet begeert, met recht een tweede Fiume. want Zdi- gowski denkt er niet aan het pas verwor ven bezit in den steek te laten. Hii heeft naar ’t voorbeeld van ziin ilte steren voorganger een bestuur voor de star! uitgeroepen, waartbji dan nog komt dat het de Poolsche regeering heimelijk niet onaangenaam moet zjjn dat d’Annunzio II de gang naar de Duna vrii houdt in af wachting van den vrede van Riga. Geestdrift in Warschau over de bezetting van Wilna. Zeligowski’s op treden door de regeering af gekeurd. - De beteekenis van Wilna voor Polen. Kief bezet. Het Britsch-Fransch geschil over de schadeloos stelling. Waarschijnlijk een conferentie te Brussel. Voorloopige uit slag van het referendum onder de mijnwerkers. Stakingsbewegingen. Aansluiting bij de derde Internationale. ONS OVERZICHT. Wat het bericht van den aanstaanden yrede met Rusland (een vrede, die intus- echen tot heden een toekomstdroom is gebleven) niet heeft kunnen doen, verwekt de tijding van een oorlogsdaad. De War- ghausche bevolking die koel bleef bii ’t vooruitzicht van een overeenkomst met Rusland, die het inwiU'igen van alle eischen 1 zou waarborgen, is in geestdrift ontsto ken bjj het vernemen van het nieuw® dat Zeligowaki (naar de regeering beweert op eigen houtje) naar Wilna i® gewandeld en die Lithausche plaats heeft bezet. De com missie voor Buitenlandsche Zaken der Poolsche Kamer heeft hierover openlijk haar voldoening geuit en daarmee de re geering in een lastig parket gébracht; de uitlating immers moet de booze ..men”, die de Poolsche regeering verdenkt niet zoo vreemd aan 't geval te zjjn als ze voor geeft, in haar overtuiging versterken, waaiibjj nog komt dat de Poolsche delega tie te Riga van de Ruseische afvaardiging 0A. geëascht heeft het toeikénnen van een Poolsche® gang over Lithausch gebied naar de Duna en in dezen gang waar naai Polen den begeerigen blik gericht had. ligt juist Wilna. In dit licht bezien klirikt het désavoueeren van den ondernemende veld heer. die men al den „Poolschen d’Aamun- zio” noemt, vrjj koddig. Men zou daaruit conctedeeren. dat de Poolsche regeering in openbaar afkeurt wat ze in ’t geheim zoo al met aangemoedigd dan toch toege- laten heeft en. maar heel voorzichtig, de regeering te Warschau maakt er de en- tente-commiasie. die over de bezetting van Wilna begrjjipeljjk verantwaardigd is. er een verwijt van zelve die Annunzio-ade te hebben uitgelokt. Prins Saipieha. de minister van buiten- iandsche zaken, verklaard de actie uit de veihittering van de uit Wilna herkomstige soldaten die, tengevolge van het besluit der intergeallieerde commissie voor de stad halt moesten houden, zonder zich naar hun familieleden te kunnen begeven. die zoo ernstig geleden, hebben onder het Bolsjewistisch régime en wier bevrijd ing hun voornaamste doel was. Die stemming was de regeering bekend. Ten einde verwikkelingen te voorkomen, had zjj de overplaatsing van de Lithausche divisie naar een andere sectie gelast. Waarschijnlijk heeft dit bevel het opitreden van de aan de regeering ongehoorzame troepen verhaast. Mpn veronderstelt dat de divisie de besprekingen te Soewalki heeft beschouwd als een definitief afzien van Wilna. Helaas heeft het voorbeeld van Teschen een groote rol gespeeld al® een kwaad precedent van officieele Poolsche politieke gematigdheid. Na den val van Oostenrijk hadden de Polen al hun gebied in Silezië bezet, ook Teschen. maar de Tsjechen hebben daarna van de moeilijk heden waarin Polen verkeerde geprofi teerd. door Teschen militair te bezetten. De Entente kiwam tusschenbeiden en zette een wapenstilstand door, zonder echter te beslissen aan wie dat gedeelte van Silezië zou béhooren. Een aanzienlijk deel meening is van al lang geleden ten en onthield 96861, 9713 i25 19101 lAjnn ,iWl IJBI 18121 20293 1 10366 h{ '2 ’"-o ai?*»» 19170 1 90 - «ge, gM S 8261^.30^^,8* 323-- 63 16506 69 16724 --930 16804 11999 54 1691818801 12133 14123 24 27 6214205 38 4U 68 14 17138 w 1^5.44» 10072 >2575 146^,7421™ Lt-L!.. BRUI'. 1 M—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1