Het HEEIENHUIS 1.15 t,T klein %3Jr«- VWhn 1,0 k"tlom ge Wn"M"K g«X;'?*t,"ndr0"k fóriifi'Xr" 2 Jopgein! uit (iemeentpraad van Uouda. e"75-voor eU[ ktad ■XM dTrXe^"' b" het Hf***? b?wort spr- de in d^ sntotdarr °±lr m had ""S ÜTvi doL" w als "e,!n klei"e tL rrS™rouVWS<!WJlt ""t mee- de toXrt "tg?™ t0 Mast SS? m in hun a"res h"bba" mXeXnX-h^^X'XT™ I hSSwSfïïLS* arUke^« "I I mettieXIrrtX^r ïe~ i SSÏ veraoak ta de Uit den (ioudschrn Kaad. Openbare Vrijwillige Verkooping. Prins Bobbertje Bob versoh eigen geslacht Rundvleesoh o ou we t BL FOLKS WTSBSa. stwflaJn tidt bcfcafkleton: Pe gmeente en IM B^itittwchoeteinderwij*. Tarieven binnenvaart, Hejt ,1'. p.-" in«jdt:« Naar aAnlfhling van> ite nm ontoe- ,a»*5ri.ik<' daling der Buit onland «din vrachttarieven. Kv<«rd algehw^u .li» ver^ wachting gwkoenterd dat nok de W* nenlnndsehe vrachten lift goede voor beeld zouden volgen. Inderdaad heeft dit vraagstuk bfcreen oidang.H te- -ütrceht door verschil lende beur Mieneten gehouden vérgaftérfng een punt vair bespreking «1 ernstige over weging uitgemaakt. Bij die bespreking werd echter" ge constateerd dat, ai zou men gaarne aan den wensch van den handel tegemoetko men, de huidige omstandighede»* een verlaging der vrachten niet toelieten Naast l#t deft, dat rn de binnenvaart liet varsehil der kosten van vraditen PUL. van vóór den oorlog en thank zich j ten slotte redigeert tot zooveel centen per hon^enj kiuigram, zou als eooig motief dhr Vrncfttverlaginfr een vermin dering -van ox[MWtatiekn*ten kunnen gelden. En de VWng o#mft laatste in- I derdaad u w,.n] I heslirt autketfoem^ fabuntwqord. LUCHTVAART. Schiphol. In het 'vliegkamp Ie Schiphol zat een ri)k«iKia'.(lilivenetation worden opgericht. CIKWgN.iUK'ÏÏBRÏCMriNT^ »•*-hwmunfcddwKelletle. loco gisteren ongeveer 41*1 havenar beiders tr Rotterdam van de Ncheen- ytiartvereepjging .Zuid" do meModee- llllg nntyijirön. dat zij als minder goo- "«"Iki^htéh werden hescliouwd en derhalve van de óerste'naar do tweede Wrtn,en "vcrgoplaatst. heeft dit tengevolge- gHw.l, dat de betrokken havenirbeiders vanmorgen oen relletje verwekt hebban in de omgeving van het kantoor voör mnoetiiing van havenar- I heider aan tkm fit. Jolwweg. van welk knntoor een panr ruiten zijn ingesla gen. M trnehtten ook de nndore haven arbeiders te oyetroden geen werk aan bieri'l 5i» «i niet ge. V RpoorweMtefatallen hel Ontra.l I 'e pnjjlip, te Ajnstenlam, hevtt gm- tad,!! y® gt',egl1 pa»r indi- vduen. die op zeer handige wijze „et- iTaal ?t''. '?H^*?5,!Wen V?n M <«- Haal Station wfslen to bemachtigen. ek5 geledenwerden roeper hotel op het Damrak gewaarschuwd dat eert' reiziger, die eonige dagen ge; leden rjea* verfrókken rn „fet won f.5 ruggekoipetg twee kotters op zin, kn- mor hftf laten Btdnn, Nadat de politie- hTiaïluÜS hUn ^Perieuro" hadden <rr5"«l" w" ennrm groot aantal briefje» van Banken van Lrming tilor ter stede. Kr word nage gaan wat „p dl,, hriefjek „K Ww£, i k,™" "it 'lat in de flanken wa- ïen helwhd rijwielen en handkoffers HU taS. 1,1 "tS i ri to r WMs,° tnannden over tm ei h f f T h<l1, 0aPtraal-Sta- Imr, en bot verdwijnen aldaar van hand- koffers. Het wa» zaak don bolder «ra die goederen «e ..knippen". Dagen- in den? d"nrvo?r PPhiieepeiirders op den loer, aanvankelijk echter zon der stldow,. tot op hot 0entrant-Station I Iemand op heeterilanrt werd betrapt bii hel WMgnnim-n ,van ee„ eity-hag. toen I ue liktwager» Voor den trein was ge- ,Jtiitpr'tf.arr«oerd. en zejde hot rtt' tnt je oefenen in assodatio Sta l™1 •ïï""nW VSn hot fentraa!- /V Hevige twist. /.oBrthgaVond' heüft zich op den wne .PMk 9" l^onk naar tiemert ee? J met twee moisiee a; «tof-VMte flpmert, toon zich éen tweotaf imomi uit Meerit bii hen den invloed «erkiTi diiüfflf knftsiond af spoedig een woordeniwmse] i ng over do meisjes uTlX «Srnkkcn werden l)t «Jarige V. uit Aarie-Rixte| WOr,l getroffen en oVerleni vrilwel diroci ter wijl zijn metgezel ernstig onder 'den nehouder «otrrtlten werd. SC HEEPVAARTBE RICHTEN. Rottendam .ei,, Llovd. Hianj» vertr. U-iiTr. Carthagena n. Rotlérdani. a Kdh. HoUandvdie I-lovd. Saliand (thuisr.) vertr. 9-10 v. Das Paira. Kooi Went-Indische Maild. Alkmaar (uitr.) pm», 9,10 D„nge- nessy- Mtirope (uitr.) jias».' lj-io fg Mp eh/uMs. Holland—Amerika Lijn. hemdijk* v. d. Pnciflc-kust n. Kott.. •'irr. 10-10 te San Franciscfi. Soestdijk nrr. 10 10 v. Rott. to NeW Orleans. Zuiderdijk vertr. 10-10 v. New (ir- leans fn. Roti. Vergadering van Dinsdag 12 October 1920, i des namiddag. IX uur. Vowiatten de Burgameeater UIbo J. Mij». d Wut^; re° M,u4itw"k en 1- De Optillen «vmdea goedgekeurd. ■J ciL0"'/'.";1®dMlt '"«i» dat Hee- a. het raadabeoluit model B tot het doen van ar- en overaohriivimren ob de begroo- ting dienstjaar 1920. in verband met ver- I hooging uitgaven voor de Zwerainriohting, I van den 2 Sentember 1920. I .^k dje' raadabealuit van den 20 Anril I ItaiO No. 600. tot bouw voor gemeente- I rekening met Rjiksvoorschot van 104 "hwren in het stadsdeel ..Kort-Haarlem". I Voor kennisgeving aangenomen. Verder zijn ingekomen, behalve de aan I de orde gestelde stukken: I Van Burgemeester en Wetlhouders: Het voorstel betreffende de winkelslui- I tmg. I Het voorstel tot verhooging der beioo- I ning van den tandarts belast met de tand heelkundige behandeling van schoolgaande kinderen mot begrootingswijziging. voorstel betreffende combinatie van 1 het hamen- met het marictmeeoteraeha». Ter visie gelegd. Een schriiyen van heeren Gedeonteerde Staten van Zutd-Hollaml waartiii een klei ne redactiowijziging wordt verzocht van de ter goedkeuring aangeboden vcroide- mng op de heffing en invordering eener belasting op Openbare Vermakeiiiklheden. B. en W. verzoeken maohtigiiig om de -wijziging aan te brengen in art. 7. Be machtiging wordt verleend. Van drvense personen verzoedcschriften om afschrbvinur of ontheffinjr van den aan- ?<5o ÈL ,Hoafde|ifta» Omslag ever 1919, met betrekkelijk voorstel van Bur gemeester en Wethouders. Besloten wordt de afschrijvingen te ver- leenen. Van Burgemeester en Wethouders het voorstel tot vaststelling der Schoolgeldko- I Ir""?! de Horgeeeholen voor het dienstjaar ie Augustus 1920-J6 Augüs- I tos 1Ö21. De kohieren werden vastgesteld. Van_ den Ned. B.-K. Volk^ooiid. afdee- I ,1^ sf^f' een houdende verzoek J" Tr «"odMÜBBiak levensonder- I boud en den kinderaftrek in de door Bur- I gemeiffiter en Wethouders ter vaststelling I I aaageboden verordening op de heffing eener plaatselifc dir«te belasting, naar I het inkomen respectieveflik te wallen wii- Van de afdecling Gouda en Omstreken van ae vereenifrinjr van Siflrarenwinkeliers P®" ®dres no^aende verzoek eeen venlere sta?ta!TKCT/^ winkelsluiting vast te Wordt gevoegd b(i het betrekkeltik voor- ftel. Van het raadslid den heer R. van der wru*: een verzoek in de Veiyaiderimir van Ik October 1920 eeaige vi-a^n stellen over de wuee waarop in de wiik van „yolkabelamr" jiaan de Nieuwe Gou we) de waterleiding in oltle wordt ge- brarfit Het verlof wordit verleend. Hierna komt aan de orde: Het voorstel tot herbenoeming van den heer M Cohen te Rotterdam tot til- deliik leer aar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium. De heeren Sanders. Steik en Overhand wenden uitgenoedigd het stembureau te De heer COHEN wontt herbenoemd- Het voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing en invordering eener olaatseliike di- recle belasting naar het inkomen (met 2 aanvullingen). D? Secreta-ris doet voorlezing van het Volksbond™"^6 v<m dsn Ned" B'hK' w0" V,oorIit'er mcriet op dat B. en W. reeds voorgesteld hebben den aftrek voor gezinshoofden on f 800.- te bepalen. De algemeene beraadslagingen wonden De heer y d. Brug (es.) is dankbaar cat B. en W. met ziin voorstel van 1919 rekening hebben gehouden, zoodat ziin werk niet geheel vergeefsch is geweest. Jammer is het dat de gemeentewet de ge- meente aan banden Jogt ten oozidhte van de belastmeveroidening. Daarom is hel «moge lik de kleine inkomens zoo te ont- I ,Wel 200 ™"llen- 0011 betreurt hii het voor de mensohen met kleine in komens dat men dit jaar nog volgens de oude verordening moet betalen: Iemand met een wedkloon van f 21.— moet thans 80.50 belasting betalen, wat z-i. veel te hoog is. Het spijt hean ook hierom dat ziin voorstel niet eerder in behandeline is ire- nomra. Waar B. en W. meeuraan met ziin vooratel om de aftrek voor noodzakelijk Jevensondenhoud op f 800.- te stellen, kan T^n0* dif P.Unt lMxrt een van 600— die teKonwoondi* voor noodzake- juk levensonderhoud ma* worden afjretrok- ktn, is vee] te laajr. Adders staat het ten aanzien van .Ie Het VXM>,*esteJde bedrair van 50 vindt de heer v. d. Bru« te jreriae en hu wijst er in dit verhand op, dat de zeer sroote gezinnen, die B. en W. in hun toe lichting als voorbeeld hebben aangehaald, zeldzaam zijn. Sm. noemt eenige desbe- treffende cüfem. Intusschen. de benwaren van Ged. Staten geven den doorslag, al be treurt sur. het dat men de groote gezin nen niet meer kan tegemoetkomen. Mn komt anr. tot het tarief, spr. geiooft er tamelflk ia genlaagd te ziin eën goede tabN op te atollen in zijn voorste] van 1919 en daarom heeft Mi een amendement op het voorstel vah B. en W. ingediend- aor acht een gunatige eigenachan van ziinZ- bel dat van belastbare inkomens tot f 1200 de door hom berekende aanslag lager is daa volgen* de berekening van B. en W. Tenslotte vestigt sur. de aandacht van 8. en W. op het gemeentelijk ophaalsy- De heer Sander»' (s.d.) witat er op van meempg te verschillen met hen die het standpunt innemen dat lage inkomen» ge lijk berechtigd moeten ziin met hoogerc inkomens. De heer v. d. Brug is er slechts in geslaagd een schema voor een heffing te ontwerpen, een schema dat ..voos" is. Spr. moet bij de aanneming van een tabei zekerheid hebben dat de belastingopbrengst I de uitgaven kan dekken en toen nu B. en I W, met voorstallen kwamen, bleek het dat bii aanneming van de tabei-v. d. Brug de ciifera met 2.75 moesten worden vermenig- I vukhgd. Zijn amendement kiwam due ge makkelijk tot stand, eenvoudig door de cij fers van de oude tabel met 2.76 te verme nigvuldigen. Ondertusschen hebben de so ciaal-democraten niet stilgezeten. Zij heb ben een tabei ontworpen, die rekening houdt met -hetgeen noodig is. „Het schema van den heer v. d. Birug is bii toeval tot voorstel verheven. Zoo hebben we nu drie tabellen voor ons", aldus de heer Sanders. Het merkwaardige is, dat de heer van der Brug, die altijd de kleine menschen wil helpen dat nu nalaat. De tabel ie zoo. dat B. on W. zelf zeggen: „Als ie de onze ver- I werpt, neem die van den heer v. d. Brntr maar die is dus in de liin van B. en W. en de arbeidéns kunnen daarmee niet ac- I coord traan. B. en W. willen van de lawr- f 5 heffen' van d€ h°o*«te f 1425.16. De soc 1 aaJ -democ raten willen de laaoet aan»cesla«rene slechte f 3.76 la ten betalen en de hoo*rsten f 1544.60. De Jieer v. d Bru«:, eveneens betraan met het 'lot der kleine luiden wil de laairet aarure- siatrenen f 4.76 laten betalen en de hootnst aajKreslatceme 1441^9. De tabei Slerk- CWerhand wdl dus de slechtst gesitueerden veel nunder aten betolen. De hee. v. d. Bruar wil rekemnjr houden met den mid- idenatand Wat is die middenstand dan? de„ hfr l- den middenstand teibel van den heer v. d. Brrur aaniretreven tnd tot de arbeiders gerekend. neJ^t"] d,' arW de b1™601'®!! hel- f 1. D= me' vnn ,ic„, tac siemipelit de poamtren Spr. komt tot deze conclusie: hif wil niet JET ,aa".het voorstel van B. en W. om- een der^nl'8 r»Uuke,vau "i" samensteUmg. dat ze er wei «dem uit moet ziep dan dig van de so- 2s d^W rat°R mailr wan"eer 'emaiiH dor wif ill Ik BnMrde kleme man zwaar- der wil belasten om de met aardsohe goe- dft niet tti il ""«""tan. acht sur ht.t d n "reiooft <,st to' de" de ci.tr»kemukikeliik zal ziin I doen Stkln mt atttan andert te Snr tt» 1 c «AeliiWieid ziin. I van d. f |]S etkefwl of de tabei tïï t »°e mal-democraten niet in strijd is I met de gemeentewet en wensciht in 't omen- het vttaS 9oDr' ^ettt-Keu over t, T™ <le eett. 3 en 22. Sum- Stt n T V' d' B™ir Je belas- tingldrui m Gouda zwaar ia, maar wél over dee!"™ d™k m"et "h"1™ ver- voottet" °ïerha"d (sd-> zegt het d3 en M te hebben bestu- dtX d de, ^"•c,mle te ziin gekomen w»wli, T "«omens te veel gespaard tn U wff' f de haer Sterk z«" toen dernJtTaL^r" e° he,MWn M ame- tnt TaraB em "reeudviee Van B. en W vefscheen. waaruit anr. een ander,aanhaalt. Inderdaad hebben de rfltT I™ amendement de centen T kti' V,r de takomens en S"aren- en de mee- rnng dat de aftrek van f 800 te laag is (du regeenug laat echter geen hoogere toe) hebben ze m hun tabel laten uitkomen, öpr. entiseert het voorstel van B. en W I en hun praeadvieS, waarin de klassen wil lekeurig m groepen .ziin verdeeld. De heer I Overhand wm er o® dat bii klasse 22 het yerschul 0.46 bedraagt en bii klasse 66 f 34. hr heeft dus een geleidelijke opklim ming plaats. In een wjidHooptg betoog noemt spr. verscheidene andere ciifers ter vetgelutang van zijn tabel en die van B. en W. en vraagt of het zoo versohrikkeliik 'f aUSTfr,„iom*wi met een inkomen van f 3000 f 10 meer moet betalen dan vol gens het voorstel van B. en W. Voor hem wegen die paar centen niet Ook is de be wering van B. en W. onjuist als zouden de percentages en toenamen onregelmatig verplaatst worden, wat ook blijkt uit de door spr. genoemde cijfers. Ze geven geléi- delijke opklimming te zien. Voorts vraagt kpr. of B. en W. er niet aan gedacht heb ben dat ztin tarief,meer opbrengt dan het door hen voorgestelde tarief, terwijl dit meerdere door de hoogst aangeslagehen I wordt betaald. Spr. gelooft dat B. en W hun standaard-bedrag zullen moeten ver menigvuldigen met 1.026. waardoor de kleintjes nog meer zullen worden belast, I evengoed als de anderen. Spr. wiist er ten slotte nog eens nadrukkelijk op, dat bii het voorstel van de sociaal-democraten de hoo gere inkomsten veel zwaarder worden be last dan volgens het voorstel van B en W Spr. beveelt tenslotte ziin tabel krachti] Wethobder IJsselstiin tu.D: Wan- neer het college van B. en W. ooit reden heeft gehad tot dankbaarheid heeft 't dit in deze vergadering. De verordening aks zoo danig ia bijna niet aangeroerd, behalve door den heer Sanders, die verband zocht tusechen de artt. 3 en 22. De strijd lien over de tabellen, over de sommen die moes ten worden opgebracht. Het deed spr. eigenaardig aan dat de heer Sandere niet aanviel de tabel van B. en W.. maar die van den heer v. d. Bruig. die zich als een jlemocratasüh voelend mensch heeft leeres kennen Spr. heeft ziah afgevraagd of bii de bestrijding de politiek als zoodanig zich niet daarachter verschool. In zake de kin deraftrek zyn B. en W. zoover gegaan als eenigszins kon. De minister heeft ziin nor men vastgesteld. Bii een aftrek van f 600 wordt een kinderaftrek van f 100. bii f 700 een kinderaftrek van f 00 toegestaan. Het is dus de vraag nog of B. en W. niet te ver ziin gegaan. Wat betreft het percen tage, dit punt roert spr. niet aan. de gren zen Ziin, en spr. noemt dit gelukkig, in de gemeentewet vastgelegd. Wanneer de heer Overhand de belastipgschroevgn voor de hoogste inkomens nog vaster wil aan draaien als dit kan. betwiifett spr. of dit I tuist is. In andere steden waar de hoogste inkomens buitengewoon mvaar worden be last, gaan de betrokken ingezetenen zich elders, waar de belastingen lager zijn. ves tigen. Wanneer dit hier ook gebeurde, zou de werkman toch weer meer moeten gaan betalen. Alleen door zuinig beheer wordt de druk op de arbeiders kleiner. Dit is een I firezonde nolitiftk 8 !?l antT°<!fd °p de vraa* va" de° heer Sanders deelt spr. mee, dat er een Kon. be sluit. van 1918 bestaat, waarbij een aftrek van 600 voor gehuwden en 600 voor on- gehuwden wordt toegestaan. Het is dus niet m Strijd met de wet aan gehuwden een hoogeren aftrek toe te staan. Spr. weerlegt de raeemng dat de middenstanders het be- ter zouden kunnen betalen. De heer San ders zegt, zich met zjjn inkomen volgen» de tabej-v. d. Brug onder de middenstan- ders te moeten rekenen. Men voelt toch wel dat door het ontheffen van de laagst aangesiagenen toch anderen zwaarder worden beiast die het evenmin gemakke- i Ik kunnen betalen. Spr. protesteert ten- ShiIT de ."iWraikine .gegoochel met co fens en „nusle.dmg" die de heeren deDh«rs V'sd BrUK "h® het dat tegen hern S .?P o™ he1*®1»® wjjze Baten hem is opgetreden als hij heeft ge- trk rde? KiWC «"""leeni zlfn I dta andX meT'h9"^ met de wetenschap aat andere menschen daarover anders heb- bein geoordeeld. Hü erkent dat ziin arbeid fonten aangeven, te het loo tShSSbT- luk dat volgens zun tabel van 1919 het vermenigvuldigingscijfer van 2.76 moïï worden gebruikt Als over 2 iaar de uTt- «aven der gemeente ziin toegenomen, zul len we de tabel die nu behandeld wordt ook moeten vermenigvuldigen. Het gS dus met aan het werk van sur. „voos" te hemen. Spr. protesteert tegen de beschul diging dat hij de lage inkomens zwÏÏTl™ wrHen belasten Bij SSSt™ mun voorstel de belasting minder te wor et^t Xrrla?dateruS: a"" 'S' ia he^iXL'oi B1"k Bd f 1200 Ed F <r 4 vo°rstlil Sterl-Over- hand en daarboven steeds hooger dan het B' e» W. 't Beteekent niets Y zeKijren dat men de lasre inkomens wil drMckeu men moet dat ST™ be%Jj"ZUt"- de 'abteimeene Bii art. 19 stelt df heer S ander» (sd) voor in plaats van f 26 een aftrek van toe te ""hereanisaties Wethouder IJsselstiin ontraadt dit voorstel ernstig. Zeker 50 iTrn Sïta!fn™ z0 en daarvan profiteeren. Het gaat dus om een groot bedrag. voorste/ir Sa"de,'s <s-d.) trekt zijn oo'BhltaX2t2 rrH "e he" Sa-Iers op het niet te kunnen goedkeuren dat van de verdienste van kinderen de helft bii dat van t gezinshoofd wondt gevoegd. Ak jongen van 17 jaar 10 in de week ver dient, houdt men daarvan niets over. Dat is noodi«r voor kJeedimr, lesgeld d,ta"f ?rndt J"">al"K te "aheeliger daai de f 2o0 het percentage van den aanslag van 't gezinshoofd verhoogen. Wethouder Usselstiin wiist er op dat een gezin dat inkomsten heeft uit den arbeid van kinderen er in ieder geval beter aan toe is dan een ander die even hoog womt aangeslagen en evenveel doch niet verdienende, kinderen heeft. De heer Sanders (sjd.) kan zich met kta?rtZleT?1Ze ?i6t veheenigen en ver- klaart wh tegen het artikel. Hèt Wbtstel-Sanders om de helft van dé eigen mkoSs der kinder^ niet mee te teilen wordtyjierworpen. IM heer Sanders (mL> Is er bii art. s? ^WBn' alle8" bii samenwoning van bloedverwanten een gezamenliik bedrag I van f 800 wordt al getrokken. Wethouder IJsselstii'n antwoordt dat alleen van bloedverwanten gesproken wordt, omdat ook anders inwonend uerso- De tabel door B. en W. ontworpen woMt aaos-enomen met 10 tegen 7 stemmen De verordening op de heffing wordt aangenomen met 10 tegen 7 stemman. De verordening op de invordering wordt z- h. st. aangenomen. Het voorstel terzake kinder- en va- c&ntietoelagen voor ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente De meewieriieid van het college van B. en W. steLt voor afwiizenid te beschikken ou de adressen van een aantal R. R. ver- SS* TOOr temeente-personeei kindertoeslag op te nemem. Ook geeft de meerderheid in ovemreging te besluiten geen vacantietoeslag toe te kennen. De heer Sanders (sd.) vraagt behan- detag yan dit voorstel in twee gedeelten. De Voorzitter opent de discussies over het voorstel betreffende den loader- De heer Kol ijn (ar.) zegt persoonlijk sjmpabhjeik te staan tegenover hel geven yan kindertoeslagen, het beginsel aanvaar dend dat groote gezinnen moeten worden gesteund. Niet alleen in ons tand maar ook in Engeland en Italië wordt dén weg van kindertoeslag geven gevolgd. Het be ginsel vindt al toepassing bh" collectieve Contracten (m N. Brabant bii de schoen industrie, bii de textiel-imdnstrie). Met name in Duitschtand is geiiveid voor kin dertoeslag. spr. wil daaron echter niet in- f2a\:?™?a' Mi dan ook on de tegenstrij digheid bu de sociaal-democraten zou moe ten -wijzen. Voor Gouda acht spr. dus toe slag ook gewenscht, doch spr. voedt 'dat hii niet alleen met het personeel doch met de geheele burgerij moet rekenen. Er ziin de zen avond ciifers genoemd. Spr. acht het van beteekenis dat iemand met een belast baar insomen van TsaööTw réé^T® «u 1 sou moet betalen m Z Z*' zoo juist aangenomen oeiastinwv™..! dIt' nog tou meer wo^T™" üuigeru van Gouua de pimat rust te J" ooen aan den beiaatmonnmn L thans met meegaan mei teesenXS Jumtertoeainjr/.nn trom *8® met öiiuieiui voor te 1 1 18 tefcer Weunouuer Ut. Hotrinan' ir*.) nw h>anscn apreeicwioond zeirt ^Btemmen: ,Jiouaad«<ta spreken 4*. Wethouder Hoffman (rJn): 'slechts wtuen zeggen dat pleiuooien venoren zaken soms <ie beste z,m. a)*,0? met nvoest apreiceii ais lid van net coilJf van en w. zou i* aarzelen in punt de orde te brengen. Nu staat de kweS anders- Er zUh gevallen, dat men op™S yermaren moet net niet eens te z„HS de overige leden van het callage van B m «V. Gebleken is dat de voordeden van' S saiansvenliooiging voor «weederden tïï woede komen aan de leden der iinkecte parttien, met den kindertoeslag is het an dersom. Deze zouden in hootdzaak ten goe ie komen aan de werklieden bevloerend tot ue recutsehe parttien. Wanneer vier bonden en vereeiugjngen die staan op Gods Woont yeraoeken om kindertoeslag, dan is de tijd gekomen om er op te wuzen dat reeds in taeleeuwen groote gezinnen gesteund werden. Na den 3u-jangen oorlog bevoor deelde men ,n Duitschtand de gro?te7«n. nen. Napoleon deed dit eveneens en ue te- ÏTÏT"? b zansc'le regeering gaat dea- zeilden kant uit. Er rust zegen op het geld, uigegeven ten bate der gtoote gezil*.' JaiuoL m 7?aa,!Kt 0Ver ae tMKe he- ^üngen, maar bewps me eens dat er geen «éeld meer is. In de brovinc.aie Staten k ook reeds gezegd, dat de gelden geecL" ken moeten worden aan de meueehen die het noodig hebben. Spr. zet uiteen dat er verschillende stelsels bestaan voor het ge ven van kindertoeslag en noemt eenige voorbeelden, tenslotte verklarend ziin stem ten gunste van kindertoeslag te zullen uit- ■De jieer Lafeber (sd.) verklaart evenals de heer Kolifa en dr. Hoffman de groote gezinnen te willen helnen. maar de door die heeren aangegeven methode liikt hem niet de beste. Toegegeven dat over dit vraagstuk bij de sociaal-damoci-aten ven sohUend wordt gedacht, doch in katholieke kringen is men het daarover ook met eens Het vraagstuk ran den kindertoeslag heeft zeer verschillende konten. Het geTai mu zich, werd kindertoesmg gegeven, kunnen voordoen dat een zeer intelligent arteider m,nder zou verdienen dan een middeunatig werkman, het gevotg zou kunnen ziin dat de mannen niet een groot gezin eerder werkloos werden dan die met een klein itfezm, etc. Wethouder Knuttel <uj.) veiklaiut f dat zun fractie tegen kindertoeslag m stemmen, omdat ze die onhuluk vindt. Hü wan volkomen onderschrijven wat de h«r i-jafeber heelt tfezesxl en dikt diens voor- De heer Van Berkel (ri.) zal stem men tegen de kindertoeslag met het oog o-P de stuging der belastingen. De heer Koemans (rjr.) heeft in de sa.anscommissie warm gepleit voor kin- i.ei toes.ag, doch gepoft dat men. gez en, de nooge salarissen en den toestand der ge?" meente-tmanciën, het geven van kindertoe slag beter voor een gunstiger tjjd kan uit- stellen. Het voorstel van B. en W. geen kinder- SS 16 teSenl^ sSSeT™" taWmonm Aan de orde komt het' tweede deel rail het voorstel van B. en W. betreffende ™- cantie-toeelaa. De heer Sanders (sd.) wtist op-het nut van retzen tijdens de vacaivtie; hij meent dat de arbeiders geen reisje kunnen bekostigen van hun loop en is daarom voer net verieenen van racantie-toemge. Dit S^b?lr PaS V<K>r eeteMta -1W Staeld °OJf "iet WOrd™ ™at* Wetaouder Knuttel (uj.) is in prin- cipe voor het Rreven van vacantie-toeela*. maar m verband met den financieeleo to«- w der*^mefnt« zal h« tegenstemmen. HQ^X1<>U(ier H of f m an (rk.) betoog* urWenitie van kindertoeslag grooter as dan van vacantie-toeslag. omdat de sreefl- «telulte ondergrond daarvan een geheel an dere is. De heer K o 1 y n (a.r.) noemt dit „een redeneering van koek". •Wethouder Hoffman IrJc) verzoekt den voorzitter den heer Kolyn tot de orde te roepen en dreigt ahders de vergade ring te veriaten. Een verwarde discussie volg*, waarin enkele leden den heer Sanders uitnoodigen ,*le deur open te letten", ir Y oorsitter verzoekt den heer ivamn dr. Hoffman niet te interrumpeer*» en deze bes)/uit onder groot rumoer zijn «etoog. Het voors/tel van B. en W. geen vocan- tie-ftoeslag te verieenen wordt met algf- meene stemmen aangenomen. Het vzoorste] terzake de eleotriciteits- Jevering aan de Koninklijke Neder- laiadsche Tapijt fabriek te Moor- dr echt. Worde aangenomen. Helt voorstel tot verhooging der redb- '»en geheven door den gemeentelijken Reinigingsdienst. Woffdt aangenomen. Het voorstel tot verhooging der rech- ten geheven voor het gebruik of ge not van openbare werken enz. De heer Koljjn (a.r.) is vry laat tot de overtuiging gekomen dat de voorge stelde wijziging tot groote willekeur aan leiding kan geven. Heit l«kt vrii onschul dig de versd lillende rechten gemiddeld met 100 te verhoogen, wanneer in de prak tijk niet vaalc van de verordening was af geweken. Stpr. had gaarne gezien dïit men de onderache idene moeilijkheden had ge regeld. Spr. noemt eenige voorbeelden. Er ziin ciifers viastgeeteld die in de praktiik weer afwijki ngen zullen noodig maken. Met het oog d aarop verzoekt spr. B. en W. of ze dit voob ;tel van de agenda willen af voeren en zim nader laten inlichten door de betrokken ambtenaren om met betere voorstellen bh' den Raad te komen. Heit voorstel wordt aangebonden. tot heffing de Kroon conti- van de concea- tolgeid op het f fÏÏS tot veohooging der door- 1 ÜÜÜiïm voor het Reeuwiiksche Mnrriel tot opheffing der onbe- JÏÏiverklaring van 3 woningen $m de - d. Brug ♦I' haat om te wijzen op het nut W 1HM»" /oorzitter ze*t ziin medewer* Ho, voorstel aangenomen. uJ voorilel tot wijziging der gemeen- ■IZwrvtinx dienst 1920 in verband metznnuïteiten van Rijksvoorschot- ten tot verbetering der Volkshuis vesting. no, 155. iSS<X«D»iizi>b"a "ter eemeen- te-begrooting dienst 1920 in verband met annuïteiten van Rijks voorschot- Het voorstel betreffende de motie v. 4 Ned. Sigarenmakers- en Tabaks- bewerkersbond over reglementaire werklooze si garen en W. aan. I He heer Lafeber (s.d.) beveelt de si- aog eens in 't bijzonder bu Spr. weet dat er een com- belangen der siga- té behartigen, maar ze zou be- die niet geheeJ im voordeel der uitgetrokkenen zouden zijn. De Voorzitter zegt ziin steun toe voorstel wordt aangenomen. Hierna volgen eenige Interpellaties. De heer yjd. Brug (c.s.) heeft gehoord de waterleiding aan de Nieuwe Vaart in orde is. De buizen moeten wegens diep liggen dat ze Waterleiding-Maatschappij or een andere leiding, t zou bii een eventueel defect der bui- j groote moeilijkheden kunnen brengen. De Voorzitter flpeflt tae dat de wa- leküngbuizen dieper ziin komen te lig- ren, maar de watervoorziening wordt daar- niet bedreigd. De buizen rusten nu op een vasten bodem, waardoor het voor staring im de watervoorzie- ing juist minder is geworden. De heer v. d. Brug (c.s.) is niet be- iredigd. Hü heeft gehoord dat men wer- tólik het voornemen heeft gehad de bui- lichten. wat echter niet mogelijk m. Spr. vreest een defect aan de buizen wgens de zware druk die er op rust. De heer Potharst (r.k.) vraagt inlich tingen over de verordening op den ver koop van rieesch in de winkels. Spr. leest bepalingen voor en zegt dat het htm opgevallen is, dat in kraampies op de Hukt vleesoh wordt verkocht, onder om- iMMen die in strijd ziin met de i bepalingen. Spr. acht het noo dig dat daartegen maatregelen moeten Vborfcs klaagt spr. over het slaaj; van palen op de Raam, waardoor een eedeeltc vin deze straat voor het vericeer met voer tuigen is versperd. Vooral voor personen die daar hun bedryf hebben, is de ver- iperrmg zeer hinderlijk, o.a. is het onmo- gelijk met een vrachtauto te passeeren. De Voorzitter is. wat bétreft de verkoop van vleeech im kraampies een te- Rengestelde meeoing als de -heer Potharst toegedaan. Het is de vraag of de verorde ning van .toepassing is op die kraampjes. Alléén de kantonrechter kan dit uitmaken. B. en W. zullen in ieder geval de zaak Wat betreft de Raam. deze is inderdaad afgesloten in 't belang der veiligheid en juist om het riiden met een vrachtauto te beletten. B. en W. zijn gaarne bereid hun medewerking te verieenen e» aan den be zittier van de bewuste auto is reeds mee gedeeld dat B. en W. hem zullen tegemoet komen, wanneer hü waarborgen geeft dat met de vrachtauto voorzichtig zal worden Tenslotte merkt de heer Koliim (a.r.)' op dat by de vaststelling de salarisrege- ling bepaald is dat de drie brugwachters Mn de Gouwe geen werkzaamheden voor zichzelf zouden mogen verrichten. Het is «pr. echter gebleken, dat ze hun partic*.- voortzetten. Ziin B. em W. van meening. aldus vraagt de heer Koliin. dat die toe stand nog langer mag worden bestendigd Ook vraagt spr. inlichtingen over het rou- JeeringBstelsel. waarvan bii den dienst der bruggen sprake was. De Voorzitter antwoordt op de laat ste vraag dat het rapport varn den haven meester betreffende het roulatie-svsteem eerst laat is ingekomen, zoodat het thams nog bij B. en W. circuleert. Zoodra moge- l«k zal dit punt' in den Raad aan de orde worden gesteld. Wat betreft de particu liere bezigheden der brugwachters, deze idem niet voldoende arbeid te ux. De havenmeester oordeelde het ■nn nuttiger, dat ze voorioopig nog »oor zichzelf zouden werken, in plaats van gedeelte van den dag met de hamden mr elkaar te ritten. Binnenkort zal daar verandering worden gébracht. Hierna gaat de Raad over in besloten «Stting tot vaststelling van het le supple toir kohier over 1920 vam de plaatselijke FINANCIEELE BERICHTEN. Nationale Bankvereeniging. Ifl de 12 dezer gehouden buitenge- wone vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen tot lid van de hoofddirectie benoemd, met ingang van 1 November a.s. de heer jhr. 1' W. E. de Beaufort, mede-directeur van hri kantoor Arnhekn. 424« NKD. STAATSLOTERIJ. 5e KI. Trekking van Woensdag 13 Oct. 1920 1000 c Nos. 4668, 9096, 9503. ƒ400; Nos. 6350, 16983, 17919. ƒ200: Nos. 3198, 7062, 8698, 12837. ƒ100: Nos. 2106, 3455, 14912, 16206, 17661, 20128, 22495. Prijzen van 70. 21 139 156 381 401 602 641 691 758 862 1006 1033 1097 1132 1210 1313 1373 1460 1565 1573 1578 1611 1612 1953 1961 2005 21482215 2522 2527 2752 2818 2873 2924 2927 2973 2980 3013 3053 3115 3220 3269 3425 3436 3565 3612 3636 3687 3753 3888 3970 3978 4120 4134 4328 4403 4414 4521 4548 4619 4692 4818 4898 6085 5222 5262 5280 5326 5362 5372 5451 5523 5559 5576 5675 5681 5841 5844 6336 6474 6490 6654 6709 6860 6979 6982 7252 7490 7730 7767 7829 7959 8132 8189 8433 8436 8595 8694 8745 8750 9209 9360 9540 9690 9747 9748 9975 10005 10047 10212 10314 10464 10470 10478 10670 10726 10835 10844 10871 10872 10975 11034 11055 11088 11118 11232 11316 11317 11383 11430 11531 11840 11943 12061 12313 12350 12374 12387 12404 12442 12666 12748 12758 12781 12827 12901 12931 12953 13025 13031 13262 13328 13438 13511 13716 13769 14002 14224 14308 14568 14809 14834 14838 14856 14871 14983 15041 16094 15188 15352 16449 15510 15554 16616 8 15696 15716 15831 15964 15986 16014 16043 16054 16270 16339 16387 16554 16707 16812 16857 17003 17015 17021 17075 17125 17170 17288 17612 17904 17943 17966 17996 0 18138 18275 18321 18329 18384 18644 18612 18630 18909 18912 19022 19068 19278 19425 19466 19477 19599 19660 19770 19833 20102 20228 20258 20317 20411 20536 20673 20706 20950 20958 21008 21010 21030 21050 21056 21073 21110 21132 21?18 21318 21388 21541 21638 21698 21737 21798 21866 22026 22050 22066 22104 22253 22309 22366 22385 22398 22400 22429 22711 22913 Nieten. 40 82 107 129 136 168 218 256 276 313 372 379 397 494 506 510 577 658 701 719 757 807 810 828 869 913 951 988 1042 1059 1066 1069 1071 1073 1140 1163 1211 1298 1355 f432 1461 1547 1609 1863 1868 1884 1906 1947 1959 1962 1963 2026 2027 2116 2211 2213 2214 2241 2397 2422 2442 2463 2554 2673 2577 26B9 2628 2636 2652 2690 2699 2731 2796 2888 2937 29Ï4 2960 2964 3038 3171 3248 3276 3359 3490 3507 3577 3684 3607 3615 3659 3665 3768 3772 386» 3919 3986 4003 4026 4059 4089 4131 4141 4151 4153 4270 4282 4320 4426 4469 4473 4479 4489 4514 4523 4527 4530 4542 4543 4592 4603 4671 4678 4710 4724 4736 4792 48534948 4980 6022 5060 5063 5106 5138 5159 5291 5322 5364 5375 5392 5416 6424 5425 5434 5446 5474 5538 5558 5595 5610 6611 5618 5676 5699 5798 5815 5878 5922 6023 6044 6047 6065 6075 6113 6118 6120 6149 6227 6299 6324 6393 6411 6426 6434 6481 6515 6516 6521 6541 6586 6594 6600 6620 6622 6648 6690 6705 6711 6714 6730 6779 6884 6895 6974 6984 7024 7030" 7071 7098 7115 7229 7240 7253 7321 7434 7459 7498 7614 7621 7640 7671 7752 7755 7840 7858 7878 7898 7940 8024 8037 8080 8130 8177 8188 8310 8351 8367 8372 8401 8507 8532 8590 8592 8627 8656 8833 8892 8899 8907 8917 8959 8981 8993 9010 9025 9037 9085 9098 9142 9189 9194 9217 9332 9336 9348 9359 9392 9449 9572 9575 9576 9580 9603 9618 9625 9633 9731 9782 9823 9830 9844 9863 "9875 9911 9913 9936 9966 10007 10120 10140 10205 10229 1046$ 10459 10479 10492 10513 10520 10545 10578 10624 10653 10680 10710 10717 10757 10789 10806 10808 10824 10845 10874 10976 10997 11008 11024 11040 11047 11108 11141 11155 11188 11189 11224 11256 11290 11302 11314 11343 11370 11423 11431 11436 11575 11578 11604 11622 11670 11690 11728 11756 11783 11796 11852 11858 11890 11913 11982 11985 12011 12012 12225 12248 12320 12331 12513 12522 12528 12526 125» 12596 12612 12667 12738 12739 12764 128» 12808 12863 12892 12897 12930 12948 129OT 12990 13022 13038 13067 13087 13104 13130 13144 13251 13275 13299 13321 13441 13455 13495 13498 13514 13516 13633 13639 13598 13602 13696 13699 13715 13722 13739 13871 13906 13917 13928 13944 13972 14072 14075 14164 14193 14263 14332 14341 14352 14371 14385 14435 14493 14495 14516 14517 14567 14577 14584 14606 14628 14677 14678 14690 14701 14711 14722 14744'* 14779 14826 14843 14849 14872 14917 14954 15012 15060 15306 15350 15359 15366 15376 15386 15448 15487 15541 15649 15659 15681 15692 15755 15834 15855 15883 15909 15973 15980 16037 16061 16071 16073 16081 16213 16224 16289 16328 16335 1^343 16365 16403 16446 16480 16501 16511ri6624 16549 16607 16613 16640 16643 16652 lf 16706 16746 16755 16817 16827 16847 lf 16886 16926 16936 16955 17014 17054 17064 17071 17129 17154 17175 17182 17183 17301 17317 17351 17374 17377 17427 17451 17457 17500 17514 17545 17562 17572 17653 17672 17704 17732 17740 17753 17761 17766 17784 17834 17836 17837 17848 17871 17872 17905 17950 17983 18068 18109 18117 18191 18207 18279 18297 18340 18343 18345 18356 18366 18379 18400 18401 18418 18420 18483 18498 18514 185?6 18547 18585 18613 18668 18703 18720 18763 18771 18807 18826 18846 18857 18866 18919 18932 18959 18991 19009 19020 19021 19031 19036 19043 19062 19086 19166 19167 19177 19193 19218 19243 19248 19283 19318 19319 19328 19370 19411 19456 19472 '19485 19489 19503 19505 19531 19533 19594 19604 19616 .19632 19647 19685 19750 19771 19777 19822 19864 19881 19908 19971 19993 20000 20012 20015 20045 20056 20095 20155 20169 20177 20183 20207 20237 20240 20403 20413 20431 20468 10510 20635 20628 20659 20677 20681 20688 20692 20998 60811 20824 20853 20900 20964 20969 21028 21029 21041 21049 21086 21105 21144 21145 21147 21157 21176 21198 21224 21234 21262 21284 21306 21411 21436 21453 21473 21479 21506 21569 21627 21636 21645 21771 21779 21786 21797 21873 21905 21948 21951 22016 22038 22039 22109 22142 22146 22155 22199 22202 22222 22232 22242 22245 22273 22405 22467 22468 22484 22492 22511 22555 22606 22701 22704 22723 22783 22801 22821 22865 22908 22910 22929 22948 Vorige lijst stond: 2345 m. ƒ400 m. z. 2844 m. ƒ400, 3207 m. ƒ70 m. z. 3202 m. ƒ70, 21215 ontbreekt 19073 m. 70 m. z. 18073 m. ƒ70. Een acène om Wethouder Hoffman. Wat een scène! Wat een scène! We lou den gisteravond haast onzen wethouder van sociale aangelegenheden, Dr. Hoffman, zijn kwyt geraakt! Dat zou toch verschrikkelijk zyn! En dat terwijl hü nog pas enkele da gen geleden zoo'n keurig program voor fijn vrienden heeft ontwikkeld van wat er in de komende tyden nog van hem te wachten is! Maar dat is niet mogelyk! Stel u gerust, het gebeurt niet, Dr. Hoff man blyft. By heeft zich gisteravond wel geweldig boos gemaakt op zijn vriend Ko- lyn, die hem, dezen keer heelemaal niet vriendschappelyk, bü een gloeiende speech over de kinder- en vacantietoeslagen heftig was spoedig gezakt en daarmede verdwenen 'a wethouders snoode het gestoelte des edelachtbarena te verlaten. 't Gebeurde zoo. Verschillende leden hadden te kennen ge geven, dat zij, hoewel in principe wel voor standers van kindertoeslagen of van vacan tietoeslagen, daarvan in de gegeven slechte financieele omstandigheden niets wilden weten en zich aansloten bü het advies van B.' en W. om op de adressen van eenige bonden van gemeentepersoneel, waarin deze toeslagen werden gevraagd, afwüzend te beschikken. De minderheid by B. en W., in casu Wet houder Hoffman, was het daarmede niet eens. En daarom hield onze wethouder eerst een uitvoerig pleidooi voor den kindertoe slag, waarin zelfs de historische noodzake- lykheid werd betoogd van de aanvaarding daarvan. Bij stemming bleken alleen wet houder Hoffman en de heer Rietveld er voor. Toen kwam de discussie over den vacan tietoeslag. Was wethouder Hoffman volgens de stukken daarvóór, bü de bespreking bleek onze wethouder, om financieele rfr de nen daartegen. Dat was vriend Kolün te machtig. En fel striemde hy den wethouder toe: „Dat 's een redeneering van koek! En toen deze ont hutst en verontwaardigd den voorzitter den eisch stelde den heer.Koftjn tot de orde te roepen, riep deze laatste, mede rood van kwaadheid den wethouder toe: Ja! je bent een paljas! Toen klonk opnieuw 's wethouders eisch aan den voorzittter: U moet den heer Kolün tot de orde roepen en moogt dergelüke taal niet toelaten, of ik verlaat de vergadering en bédank als raadslid! De raad joelde. Er werd geroepen: Zet de deur open! Dat doet-ie toch niet! De Voorzitter hamerde, riep den heer Ko- lyn tot de ordeen wethouder Hoff man ging even later zitten. De eer was gered. Het spel kon weer be- K!Wethouder Hoffman blüft. Wel was hü nog wat van streek, want even later deed hü erg kinderachtig tégen den voorzitter, als zou deze hem in een gansch onbeteekenende zaak hebben gene- g<Maar daar bleef het toch bü. Stel u gerust. Wethouder Hoffman bHJit, om den Raad wellicht een ander maal ten zelfde schouwspel te bieden. Over de belastingvoorstellen morgen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting: Zwakkejtot matige Zuidelijke tot Zuid oostelijke wind, nevelig tot licht be- jvolk^, droog weeg, •waarschijnlijk nacht vorst, zeilde tlmperatuur overdag. STADSNIEUWS. GOUDA. 13 October 1920. De autodienat op Bodegraven. De tüd. waarop we. zonder veel moeite een bochtje naar Bodegraven kunnen ma ken en de Bodegravers op een middag heen en terug hun boodschappen in Gouda kun nen doen. nadert. De dag. waarop de auto bus-dienst in weriring zal treden ia nog niet met zekertieid bekend, maar heel ver is die toch niet meer verwilderd. Naar we hoorden zou Zaterdag a^. een proefrit worden gedaan, waartoe het college van Burgemeester en Wethouders tou worden uitgenoodigd. BERGAMBACHT. Mtcj. Ni Oirwcrkcrkalhier, .slaagul voor het examen vrijo- oeieningen l.o. «e- orde- lloden in dienst der gemeente. Vpor el ke categorie wijdt do niéuwe réfeling een belangrijke daliriaverlmoging aan, ingaande 1 Januari lid. V oorts is goedgekeurd een concept verordening regelende de i^usionnc©- ring der wethouders. Ni de functie twaah jaren te hebben i>ekleed, zal een wethouder aanspraak hebben op twn pensioen gelijkstaainde aan tweederden van de laatat genoten jaarwedde. Na vlet jaren het wethouderschap vervuld te hebljen, treedt recht op pensioen in. Tevens werd besloten tot het nangnun \an een leening ten behoeve van de ga*J abriek en waterleiding in totaal tot een bedrag van f .15.000, tegen een rep te van ten hoogste 7 pet. Voorzitter Twtedo Kêmtr. Men meldt oud tilt Deo Haaf: Bij het opmaken van de nominatie voor het voorzitterschap der Tweede Kamer verkoos de Kamer hedenmiddag tot lste uandidaat, de heer Mr. D. A. P. N. Kooien (R.K.), met 43 van de 84 uitgebrachte stembiljetten. Voorts verkregen de heeren Schaper 15, Rink 12. Nolens 3, de Monté Verloren 9. Le- ly, v. Stajoelo en Troelstra ieder 1 «tem. Kr waren '6 blanoo's. Tweede candldaat werd Mr. Ui|»k met 34 van de 61 uitge brachte stembiljetten. MARKTBKRICHTRN. Ka ASMABKT. Woerden, 13 October 1920. Aanvoer 360 partijen. Ooudsche Kaas le soort f 88 h f 92, 2e soort f 84 A f 86, le soort mot Rijksmerk f 87 k 192. Handel nuttig. Ceëptestiev* Takiki-sverMnigtMg „Oeeda •a Omstreken". Groenten vtilins. Veiling van 12 Oct. 1920. Snjjboonen 865; Stokboonen 20 53; Stumboonen ƒ3234; Spekboonen ƒ18 Uien 2—4.70; Peen ƒ2.10—5.80; Kroten ƒ1.104.20; Posteelin ƒ9.90—18; Spinazie ƒ5.50—12.60; Witte Kool 8.10-4; Roode Kool ƒ2.402.60; Spruiten le soort 24— 30; id. 2e soort 115; Schorseneren ƒ11 —16; Tomaten A 17—40; id. C. ƒ23—82; id. bonken ƒ17; per 100 K.G.; Andijvie le soort 1.60—3.70; id. 2e Boort ƒ0.80—1.80; Kropsla ƒ0.102; Bloemkool ƒ0.5028; Groene Savoye Kool 1.406.40; gele ld. ƒ0.80—10.20; Witte Kool ƒ6.80—8; Roode Kool ƒ0.80—6.10; Komkommers ƒ4.90 9.10, per 100 stuka; Peen ƒ2.608; Kroten ƒ1.60—4.10; Prei 1.60—3; Selderie ƒ0.80 1.20; Peterselie ƒ0.601 per 100 bos. WISSELKOERSEN. Officieele noteering te Amsterdam. 13 October 1920. GOUDERAIL Dc Raait dezer gemeente is in open bare zitting bijeengeroepen tegen Uon- dtrclag 14 October, a-8- des namiddags ie half zeven. Op de agenda staan ver- ntclrt: 1. Mededeelingen; 2. Ingekomen stuk ken. 3. Af- en overschrijvingen 1919 en wijziging begrooting 1920; 4. Advies der 1 ommissie, benoemd tot het nazien der Rekening 1919 en vaststelling dier Rekening: Aanbieding Begrooting 1921 en vaststelu'ng daarvan; 6. Bespre king verpachting van het veer; 7. Vast stelling Verordening op het correspon dentschap der Arbeidsbemiddeling. OUDIWATlfL I)e 16-jarige L. Straver. wonende na bij Oudewater is aan bloedvergiftiging gestorven, vermoedelijk door dat hij vooi eenige dagen oen puistje in zun nek had stuk gekrabt. Gi terénmorgen liep de arbeider A. van Vliet, werkzaam op de Olieslagerij voor hij een goot waardoor men lijnkoe ken van 12 pond Uet glijden. Hij kreeg een der koeken met groote vaart togen pen hiel, die gewond werd, zoodat hij zich onder heelkundige behandeling moest stellen van dokter Tbler. Door den Kerkeraad en het Kiescol lege is tot hulpprediker te Hekendorp. in de plaats van Ds. J. van 't Hooft, benoemd Ds. C. Verhagen. Fmi. predi kant van (Jouderak. thans wonende te Apeldoorn. SCHOONHOVEN. De genieenter lad heeft Maandag goed gekeurd een nieuwe regeling van »te jaarwedden van de ambtenaren en werk- 12 Oct. 13 Oct «ontien 11.29 11.28 3erlyn 4.85 4.80 ParijB 21.25 21.2214 [irussel 22J17V4 22.35 Zwitserland 51.60 51.70 Weenen 1.15 1.17% Kopenhagen 45.12K 45.06 Stoskholm «7.75 63.60 Dhristiania 44.75 44.60 New-York e— 3.23 K ONZE DRAADLOOZK DIENST. Het gevolg van koleoovereenkomst. BERLIJN, 13 Oct. Uit Dortmund wordt gemeld, dat als gevolg van de kolenovereen- komst van Spa op den duur een onhoudbare toestand dreigt. De industrieën leven, na op tering van de geringe voorraden kolen van de hand in den tand en vreezen, dat wegens kolengebrek de fabrieken zullen moeten worden gesloten of in den toekomst niet meer rendabel zullen zün- De dreigende stillegging der voor het leven gewichtige bedrüven, zoonis de atedelüke electrische centrale, waarbÜ talrijke industrieën zün aangesloten en de waterleiding zou voor het noordelyk Westphaalsche kolengebietl een catastrophe beteekenen. LAATSTE BERICHTEN. ferepdtuB LONDEN, 13 Oct. V.D. De «temming der mijnwerker» ia gisteren Jottiwiigu en ofschoon do resultaten nog slechts gedeeltelijk bekend zijn, geven zij zon der twijfel reeds de beeftesingen Het voorstel dor mijneigenaren betreffende looTWverhoogingen bij verhoogde pto duotie is zeker verworpen. De eindcij fors zullen gepubljewrd worden na het congres dor raijnwerkeraf oderat les, dtt heden wordt gehouden. Indien deze cij fers een wezenlijke meerderheid tegen de voorstellen der mijneigenaren too nen. bestaat er toch nog de hoop. dat de vrede kan wordpn behouden dflOr verdere onderhandelingen. De te volgen gedragslijn zal worden v istgeetelJ pp het .tnorg»Hi te houden ooogrw van <4e delegeerden en Nationale Federaties Van •mijnwerkers. De berichten omtrent sta ging zijn verschoven tot Zaterdag ïnapr men gelooft, dat de morgen te houden conferentie zich zal uitspreken ten gun Hte van verdere onderhandelingen. Be richten uit de jmdjndi» rieten tonnen, dat in verscheidene districten de mijnffr kers tegen het vaststellen van de |Ug- da tuin linie zijn. en minder geneigd lot staking. Lord French raat hten. LONDEN. 13 Oct. V.D. Volgens één bericht uit Dublin aan de Daily Mail, is Lord French. Onderkoning van IcrlNttd, voornemens in verhand met zijn ge zondheidstoestand. zijn (hitslag te ne men ADVERTENTIIN. Getrouwd: J. M. KWINKELENBERG Wn. C. ISARIN. Gouda, 13-10-'20. 4946 9 De ondergeteekende verzoekt of er iemand in de gemeente Stolw'jk de persoon aan kan wijzen, waar zjj te- j ren gezegd heeft, dat bü de Wed. loth. Benedenkerk alhier, de loei voor schuld verkocht zal worden. De aanwüzer zal beloond worden. Vrouw van AART BROER, 4915 16 Stolwijk. Notaria VAN DER LEËDEN te Ouderkerk a. d. IJsael is voornemens MAANDAG den 23 OCTOBER 1920 des avonds ten 7 ure in het hotel »4e 'Zalni" te Gouda in het openbaar te verkoopen No. 42 aan den Kattenslngel te GOUDA, bevattende: beneden: 2 tu rners en suite met serre, keuken en kelder, en boren: 2 kamera en suite met balkon, kabinetje en logeerka mer, zolder en dienatbodekamer. Voorts: tuin met schuurtje. Samen kad. luikend in Sectie A no. 41SS, groot 2 Aren 40 Centiaren. Het huis is voorzien van gas- en waterleiding. Te aanvaarden: 8 November 1D20 en te bezichtigen: Donderdag 21, Vrijdag 22 en Maandag 25 October Van des morgens 10 tot 12 uur op vertoon van toegangsbewijs, *fgege ven door den Notaris. 4938 42 NIEUWE SCHOUWBURG. ZONDAG 17 OCTOBER, 's avonds 8 uur, Bultss|iwons TssMstrasrztslllai door htt b*k«sd« Ensemble PAULUS. Lachen! Lachen! Lachen! O. a. optreden van JACQUES FLORIJN. Moderne Humorist. Het weeeldbereemde Duo PAULUS in hun vroolijke repertoire. Door het Ensemble PAULU8 zal o.s. weetien opgevoerd Wie hoorde nooit van Prins Bakkertje Bob, de dolste, de komisch te, de grappieste klucht die ooit werd opgevoerd. Prins Bek- bertje Bob is door hsel Nederland, in de grootste Theaters gespeeld en wordt den 17den October alhier voer de T52ste meel door hetzelfde Ensemble vertoond. Eenige persbeoordeelbigent Pr. Gr. Courant. Oorverdoovende lachsalvo's weerklonken onophoudelijke door het Theater, dat tot den nok toe gevuld was. Prins Bobbertje Bob, de dol-komiseke klucht, werd dnn ook door het Ensemble Pauhis vlot en vrooftjk gespeeld. Haarlem. Courant. Alleen om den heer Paulur te zien als Prins Bobbertje Bob is een gang naar het Centraal Theater dubbel waard, er gaat een groote komische kracht uit van de dikke boer, die later tot Neger-prins verheven wordt. De, Cour ent. Wty hebben nog poolt zoo gèlachen. PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge en Stalles 1.6®. Leden 1.2S, Bal- con 1.Leden 0.75. Galerij /®.4S, alle prijzen verhoogd met 10 voor auteure rechten. Plaatsbespreking bü loting Zaterdag 1® October, 's avonds 8 uur, k 10 «ent per plaats. 4®47 60 WT Deze week BUITENGEWONE AANBIEDING vu 1* I bmrors.) RUNDERLAPPEN naar verlangen; vet, Mager of doorregen per 5 onz f l-enll M i e». RIBSTUK (zonder been) ROLLADE ROSBIEF In da Volksslaaarll HO Aanbevelen ECHTE BIEFSTUK e OSSEHAAS i 1 RAUW RUNDVET I SO N B Donderden n>Un bekend VET RUNOVLEESCH vtrkrflfbenr. Standplaat» MARKT tegenover O roei cndaal. 4M4 85

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2